No. BIB Title Year Type Amount Copy
1 134264  108 คำถาม เกี่ยวกับยาต้านการแข็งตัวของเลือด = Warfarin / สุภารัตน์ วัฒนสมบัติ และกนกพร หมื่นใจหาญ 2557 Genaral Book 1
2 100042  Chulalongkorn hematology handbook / บรรณาธิการ, นภชาญ เอื้อประเสริฐ 2555 Genaral Book 5
3 132146  COVID-19 โรคติดต่อบนโลกต่อติด : มนุษยชาติกับการรับมือโรคระบาดครั้งใหม่บนโลกที่เชื่อมต่อถึงกัน = COVID-19 : the pandemic that never should have happened and how to stop the next one / เดโบรา แมคเคนซี 2563 Genaral Book 1
4 130216  Emergency care : the pocket guide book / บรรณาธิการ; ไชยพร ยุกเซ็น, ธาวินี ไตรณรงค์สกุล และยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา 2561 Genaral Book 1
5 133739  Essential in wound management / บรรณาธิการ; อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช, กมลวรรณ เจนวิถีสุข และสุภาพร โอภาสานนท์ 2561 Genaral Book 2
6 134252  Essentials in hemodialysis / บรรณาธิการ; พงศธร คชเสนี...[และคนอื่นๆ] 2557 Genaral Book 1
7 134255  Excellent medical practices for better quality of life / บรรณาธิการ; อัจฉรา สัมบุณณานนท์...[และคนอื่นๆ] 2548 Genaral Book 1
8 135461  Photo book COVID-19 2563-2564 เหตุการณ์ระทึกโลก / มณี สุขประเสริฐ 2565 Genaral Book 1
9 134266  Pulmonary hypertension 2009 : Raising the bar for the treatment of pulmonary arterial hypertension / บรรณาธิการ; กฤตย์ ดุรงค์พิศิษฎ์กุล, รัตนวดี ณ นคร และสุรีย์ สมประดีกุล 2537 Genaral Book 1
10 132006  กฎหมายและข้อควรระวังของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ พยาบาล / แสวง บุญเฉลิมวิภาส 2560 Genaral Book 2
11 134919  กฎหมายและข้อควรระวังของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ พยาบาล / แสวง บุญเฉลิมวิภาส 2565 Genaral Book 1
12 131974  กรณีศึกษาเภสัชวิทยาทางการแพทย์ = Case-based medical pharmacology / บรรณาธิการ; มฑิรุทธ มุ่งถิ่น...[และคนอื่น ๆ] 2563 Genaral Book 1
13 65326  กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้ทางคลินิก = Nursing process & functional health pattern : application in clinical practice / พรศิริ พันธสี 2552 Genaral Book 10
14 77839  กระบวนการพยาบาลและการประเมินสุขภาพ : ทฤษฎีและการปฏิบัติ = Nursing process and health assessment : theory and practice / อารี ชีวเกษมสุข 2551 Genaral Book 1
15 55501  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ด้วยภาพ (เรียนด้วยตนเอง) / พิชิต ภูติจันทร์ 2550 Genaral Book 3
16 130220  การควบคุมการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ : กฎหมายวิชาชีพและจรรยาบรรณพยาบาล = Nursing regulations : professional laws and code of ethics for nurses / คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง และอุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม 2562 Genaral Book 1
17 130225  การจัดการทางการพยาบาลและภาวะผู้นำ / กัญญดา ประจุศิลป 2562 Genaral Book 1
18 130219  การดูแลแผลหลักฐานเชิงประจักษ์ และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ = Wound care for nursing : evidence base to practice / บรรณาธิการ; จุฬาพร ประสังสิต, กาญจนา รุ่งแสงจันทร์ และยุวรัตน์ ม่วงเงิน 2559 Genaral Book 1
19 45576  การบริหารการพยาบาล / [ผู้เขียน นิตยา ศรีญาณลักษณ์ ...และคนอื่น ๆ] ; นิตยา ศรีญาณลักษณ์ บรรณาธิการ 2545 Genaral Book 5
20 101235  การปฏิบัติการพยาบาลในคลินิกศัลยกรรม : Nursing practice in surgical clinics / บรรณาธิการ; นัทธมน วุทธานนท์ 2554 Genaral Book 2
21 95408  การประชุมวิชาการมหกรรมการเรียนรู้ พย.สสส. ครั้งที่2 บ่มเพาะนักศึกษาพยาบาล สู่การเป็นนักสร้างเสริมสุขภาพ วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2554 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร / ผู้รวบรวมและบรรณาธิการ, วัลลา ตันตโยทัย 2555 Genaral Book 8
22 133200  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางสาธารณสุขชุมชน / วราภรณ์ บุญเชียง 2564 Genaral Book 1
23 105937  การพยาบาล หู คอ จมูก / ศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน์ 2555 Genaral Book 3
24 126850  การพยาบาลครอบครัวที่มีสมาชิกเจ็บป่วยเรื้อรัง = Nursing intervention for families experiencing chronic illness / จินตนา วัชรสินธุ์ 2560 Genaral Book 1
25 46999  การพยาบาลทางศัลยศาสตร์ เล่ม 3 / บรรณาธิการ; สมพร ชินโนรส 2546 Genaral Book 1
26 101237  การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาในการขับถ่ายปัสสาวะ / พูนทรัพย์ โสภารัตน์ 2553 Genaral Book 2
27 130208  การพยาบาลพื้นฐาน / บรรณาธิการ; สุปาณี เสนาดิสัย และวรรณภา ประไพพานิช 2560 Genaral Book 1
28 135701  การพัฒนากลยุทธ์การสร้างเสริมการคิดอย่างมีวิจารญาณของนักศึกษาพยาบาลในสถาบันของรัฐ / สมพร สันติประสิทธิ์กุล 2557 Genaral Book 1
29 131928  การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางการพยาบาล : แนวคิดและการประยุกต์ใช้ / นงค์คราญ วิเศษกุล 2562 Genaral Book 1
30 131922  การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการวิจัยทางการพยาบาล = Instrument development for nursing research / สุจิตรา เทียนสวัสดิ์ 2562 Genaral Book 1
31 135996  การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น [electronic resource] / บรรณาธิการ; วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์ และวราภรณ์ บุญเชียง 2563 E-Book 1
32 96669  การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น / [บรรณาธิการ] วราภรณ์ บุญเชียง,วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์ 2555 Genaral Book 6
33 123815  การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น / บรรณาธิการ; วราภรณ์ บุญเชียง และวิลาวัณย์ เตือนราษฎร์ 2558 Genaral Book 1
34 127522  การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น / บรรณาธิการ; วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์ และวราภรณ์ บุญเชียง 2561 Genaral Book 2
35 84727  การวางแผนกลยุทธ์ทางการพยาบาล / นงนุช บุญยัง 2554 Genaral Book 5
36 72598  การวิจัยทางการพยาบาล : แนวคิด หลักการและวิธีปฏิบัติ / โดยคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ; ประกาย จิโรจน์กุล 2552 Genaral Book 5
37 46968  การวิจัยเชิงคุณภาพด้านสุขภาพอนามัย / เรณา พงษ์เรืองพันธุ์, ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธุ์ 2547 Genaral Book 1
38 47027  การวิจัยเชิงคุณภาพในวิชาชีพการพยาบาล / ศิริพร จิรวัฒน์กุล 2548 Genaral Book 4
39 130212  การส่งเสริมและกำกับการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมในโรงพยาบาล = Antimicrobial stewardship in hospitals / บรรณาธิการ; ภิญโญ รัตนาอัมพวัลย์ 2561 Genaral Book 1
40 130261  การสร้างเสริมสุขภาพ : แนวคิด ทฤษฎีและนวัตกรรม = Health promotion : concepts, theory & innovation / ภัทรา ซูริค 2560 Genaral Book 1
41 134454  การเปลี่ยนแปลงเชิงโมเลกุลในเซลล์อสุจิของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ณ ช่วงก่อน และระหว่างการปฏิสนธิ = Molecular changes in mammalian sperm before and during fertilization / วัฒนา วีรชาติยานุกูล 2564 Genaral Book 2
42 1132  การเผชิญปัญหาชีวิตของผู้ติดเชื้อเอดส์ / บังอร ศิริโรจน์...[และคนอื่นๆ] 2537 Genaral Book 1
43 68876  ข้อกำหนดการรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรค สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง / โดย สภาการพยาบาล 2551 Genaral Book 10
44 130206  ข้อวินิจฉัยการพยาบาลและการวางแผนการพยาบาล : กรณีศึกษา = Nursing diagnosis and nursing care plans : case studies / วิจิตรา กุสุมภ์ และสุลี ทองวิเชียร 2562 Genaral Book 1
45 95409  ข้อเสนอนโยบายพยาบาลศาสตร์เพื่อสร้างสุขภาวะสังคม: แผนงานพัฒนาเครือข่ายพยาบาลศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ/ จัดทำโดย คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายพยาบาลศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (พย.สสส.) ระยะที่2 ; ผู้รวบรวม วรรณภา ศรีธัญรัตน์...[และคนอื่นๆ] 2555 Genaral Book 9
46 95410  ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาการผลิตและการพัฒนาคุณภาพพยาบาลด้านการสร้างเสริมสุขภาพในหลักสูตรสาขาพยาบาลศาสตร์เพื่อสุขภาพสังคม/ ดรุณี รุจกรกานต์...[และคนอื่นๆ] 2555 Genaral Book 9
47 130197  ความก้าวหน้าทางการพยาบาลปริศัลยกรรม = Advances in perioperative nursing / อุษาวดี อัศดรวิเศษ 2561 Genaral Book 1
48 134646  ความชุกของโรคติดเชื้อโพรโทซัวลำไส้ ประเทศไทย = Prevalence of intestinal protozoan infections in Thailand / พิสิษฐ์ สุนทราวิฑูร 2565 Genaral Book 1
49 46839  ความผิดปกติแต่กำเนิดของกระบวนการเมตาบอลิสม์ = Inborn errors of metabolism / สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล 2540 Genaral Book 1
50 45523  คุณภาพบริการด้านสาธารณสุขสำหรับพยาบาล / พิรุณ รัตนวณิช 2545 Genaral Book 5
51 134256  คู่มือการช่วยชีวิตขั้นสูงสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ปี ค.ศ. 2010 / บรรณาธิการ; โสภณ กฤษณะรังสรรค์...[และคนอื่นๆ] 2555 Genaral Book 1
52 133329  คู่มือการดำเนินงานบริการป้องกันและบำบัดรักษาผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) / บรรณาธิการ; พงศ์ธร ชาติพิทักษ์, เมตตา คำพิบูลย์ และณัฏฐธิดา สุขใหญ่ 2564 Genaral Book 1
53 130875  คู่มือการพยาบาล ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด Atrial fibrillation (AF) ระยะเฉียบพลันทางยา / ดารณี เจริญรื่น และนงค์นุช แนะแก้ว 2562 Genaral Book 1
54 134645  คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยโรคจอตาลอกที่ได้รับการทำผ่าตัดจอตาร่วมกับการฉีดแก๊สหรือน้ำมันซิลิโคนเข้าลูกตา / สินี ทองอินคำ และบรรพศิริ ชัยลีย์ 2563 Genaral Book 1
55 134644  คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยโรคต้อหินที่ได้รับการผ่าตัดใส่อุปกรณ์ทางระบายน้ำในลูกตา / บรรพศิริ ชัยลีย์ และสินี ทองอินคำ 2563 Genaral Book 1
56 95420  คู่มือการสอนการสร้างเสริมสุขภาพในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต / บรรณาธิการ ศิริพร ขัมภลิขิต, จุฬาลักษณ์ บารมี 2555 Genaral Book 2
57 102111  คู่มือการใช้ยาและการจัดการพยาบาล ฉบับปรับปรุงใหม่ / เฉลิมศรี สุวรรณเจดีย์ และจุฬาภรณ์ สมรูป 2553 Genaral Book 1
58 85620  คู่มือการใช้ยาในการรักษาโรคเบื้องต้น : สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง / โดย สภาการพยาบาล 2554 Genaral Book 2
59 60150  คู่มือปฏิบัติการพยาบาล ... / อภิญญา เพียรพิจารณ์ และคณะ 2550 Genaral Book 6
60 72597  คู่มือพยาบาล ฉบับเวชปฏิบัติ / บรรณาธิการ; ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ 2551 Genaral Book 10
61 101242  คู่มือสู้ภัยพิบัติสำหรับโรงพยาบาล / สันต์ หัตถีรัตน์ 2552 Genaral Book 1
62 57606  คู่มือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2550 / สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2550 Genaral Book 1
63 98165  คู่มือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2553 / สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2552 Genaral Book 1
64 133769  คู่มือเวชปฏิบัติ : สำหรับการบำบัดโรคเสพยาสูบในผู้ป่วยโรคเรื้อรังในประเทศไทย / บรรณาธิการ; อารยา ทองผิว, สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา และสุรจิต สุนทรธรรม 2561 Genaral Book 1
65 134253  คู่มือแนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคพาร์กินสันสำหรับแพทย์ในเวชปฏิบัติ = Clinical practice guideline for diagnosis and management of parkinson's disease / บรรณาธิการ; รุ่งโรจน์ พิทยศิริ 2554 Genaral Book 1
66 130203  คู่มือแปลผล Lab ตรวจเลือด เล่มแรก / ประสาร เปรมะสกุล 2562 Genaral Book 1
67 130215  คู่มือโรค = Handbook of diseases / ปราณี ทู้ไพเราะ 2558 Genaral Book 1
68 133555  คู่มือโรคข้อ / บรรณาธิการ; สุรศักดิ์ นิลกานุวงศ์ และสุรวุฒิ ปรีชานนท์ 2541 Genaral Book 1
69 45574  จริยศาสตร์สำหรับพยาบาล / [บรรณาธิการ] อุบลรัตน์ โพธิ์พัฒนชัย 2545 Genaral Book 5
70 102438  จริยศาสตร์สำหรับพยาบาล / สิวลี ศิริไล 2556 Genaral Book 2
71 133733  จะไม่รอให้เกิดพายุ : กรมควบคุมโรคและภาคี ท่ามกลางวิกฤติโควิด 19 พ.ศ. 2562-2563 / แสงทอง จันทร์เฉิด, ญาณี แสงสง่า และพรรณพร กะตะจิตต์ 2563 Genaral Book 2
72 57770  จัดรูปกาย ให้ใจเป็นสุข / 'นิว' แดง ใบเล่ 2551 Genaral Book 1
73 133335  จากประสบการณ์ สู่งานเขียน ร้อยเรียงเรื่องเล่าชายแดน ไทย-ลาว-เมียนมา / บรรณาธิการ; พิษณุรักษ์ กันทวี 2563 Genaral Book 1
74 134647  ชีวิตบอกเรื่องราว เรื่องราวบอกชีวิต / วิทยา ถิฐาพันธ์ 2559 Genaral Book 1
75 53211  ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล = Basic skills in nursing / บรรณาธิการ; สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุชา, ปรางค์ทิพย์ อุจะรัตน และณัฐสุรางค์ บุญจันทร์ 2550 Genaral Book 13
76 133460  นรีเวชวิทยา ฉบับสอบบอร์ด / บรรณาธิการ; ธีระ ทองสง...[และคนอื่นๆ] 2559 Genaral Book 1
77 133768  นินทาแม่ : เรียนรู้อยู่กับอัลไซเมอร์ / ณสรัลย์ สลิลจันทร 2559 Genaral Book 2
78 85623  บทความวิชาการการศึกษาต่อเนื่อง สาขาพยาบาลศาสตร์ เล่มที่ 9 : การพยาบาลชุมชน / จริยาวัตร คมพยัคฆ์, พูลสุข หิงคานนท์ บรรณาธิการ 2553 Genaral Book 2
79 79858  บทเรียนจากกรณีศึกษาเส้นทางสู่ความสำเร็จของพยาบาลเวชปฏิบัติ / สมจิต หนุเจริญกุล...[และคนอื่นๆ] 2551 Genaral Book 3
80 49247  ปฏิบัติการพยาบาลชุมชนขั้นสูง = Advanced community nursing practice / สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ 2550 Genaral Book 2
81 131913  ปรสิตวิทยาสำหรับพยาบาลและสาธารณสุข = Parasitology for nursing and public health / ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ 2561 Genaral Book 2
82 95082  ประมวลการประชุม การประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 14 : คุณภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพ : ภารกิจของพยาบาล / สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 2555 Genaral Book 5
83 95407  ประมวลผลการประชุม เวทีนโยบายพยาบาลศาสตร์เพื่อสร้างสุขภาวะสังคม เครือข่ายพยาบาลศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ : วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี-รังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร / บรรณาธิการ วรรณภา ศรีธัญรัตน์ ... [และคนอื่นๆ] 2555 Genaral Book 3
84 16499  ประสิทธิผลรูปแบบการพยาบาลแบบองค์รวม ต่อการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อ เอชไอวี / ผู้ป่วยเอดส์ : รายงานการวิจัย = The effectiveness of holistic nursing on self-care and quality of life of HIV seropositive person / AIDS / สมจิต ปทุมานนท์...[และคนอื่นๆ] 2543 Genaral Book 2
85 130207  ปัญหาที่พบบ่อยและภาวะฉุกเฉินทางโลหิตวิทยา = Common problems and emergencies in hematology / บรรณาธิการ; กานดิษฎ์ ประยงค์รัตน์...[และคนอื่นๆ] 2559 Genaral Book 1
86 60895  ผลกระทบของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่มีต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประชาชนและการลดความยากจน: รายงานเล่มที่ 1 / อัญชนา ณ ระนอง และ วิโรจน์ ณ ระนอง 2550 Genaral Book 2
87 57482  ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้ให้บริการต่อการดำเนินงานสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปี พ.ศ. 2549 / [โดย] สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, สำนักวิจัยเอแบค-เคเอสซี อินเตอร์เนตโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2549 Genaral Book 1
88 47048  พยาธิวิทยาคลินิก = Clinical pathology / บรรณาธิการ; ธำรง จิรจริยาเวช 2549 Genaral Book 5
89 130223  พยาธิสรีรวิทยา : สำหรับนักศึกษาพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ / อรพินท์ สีขาว 2561 Genaral Book 1
90 60826  พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 2 / บรรณาธิการ; สุจินดา ริมศรีทอง, สุดาพรรณ ธัญจิรา และอรุณศรี เตชัสหงส์ 2551 Genaral Book 2
91 102445  พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล / บรรณาธิการ สุจินดา ริมศรีทอง, สุดาพรรณ ธัญจิรา, อรุณศรี เตชัสหงส์ 2554 Genaral Book 2
92 80696  พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล / ลิวรรณ อุนนาภิรักษ์ ...[และคนอื่นๆ] 2552 Genaral Book 1
93 50380  พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 1 / บรรณาธิการ, สุจินดา ริมศรีทอง, สุดาพรรณ ธัญจิรา, อรุณศรี เตชัสหงส์ 2550 Genaral Book 3
94 47153  พยาบาลกับงานอาชีวอนามัย / สุนทรีย์ คำเพ็ง บรรณาธิการ 2545 Genaral Book 5
95 133601  พื้นฐานระบาดวิทยา = Basics of epidemiology / บรรณาธิการ; คำนวณ อึ้งชูศักดิ์...[และคนอื่นๆ] 2562 Genaral Book 1
96 134251  ภาพสีประกอบโลหิตวิทยา = Color aids hematology / สุภินันท์ สเป็ค-สายเชื้อ 2544 Genaral Book 1
97 133572  ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ : เล่ม 1-2 / บรรณาธิการ; บุษยามาส ชีวสกุลยง และชัยยุทธ เจริญธรรม 2556 Genaral Book 2
98 130214  ภาษาอังกฤษทางคลินิก : แพทย์ & พยาบาล = Clinical English / Joy Tay 2562 Genaral Book 1
99 130209  ภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ = Simple english for nurses & medical professionals / Dr. Warm [นามแฝง] 2559 Genaral Book 1
100 125557  ภาษาอังกฤษเพื่อการพยาบาล = Nursing English for pre-professionals / LiveABC, ผู้แปล; ภัทรพร สหวัฒนพงศ์ 2560 Genaral Book 1
101 133819  ระบบสุขภาพอำเภอ : หลักการและแนวทางใหม่ = District health system : the principle and modern approach / ศิริเกษม ศิริลักษณ์ 2564 Genaral Book 1
102 97819  ระบบหลักประกันสุขภาพไทย / [บรรณาธิการหลัก สุรจิต สุนทรธรรม] 2555 Genaral Book 1
103 109012  ระบบหัวใจและการทำงาน = Functional cardiology / สมนึก นิลบุหงา และปานสิริ พันธุ์สุวรรณ 2555 Genaral Book 1
104 86574  รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ฉบับที่ 2 = Research for development of health benefit package under universal health care coverage scheme : issue 2 / ผู้จัดทำ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 2554 Genaral Book 2
105 133193  สมรภูมิวัคซีนโควิด-19 = Vaccine war / ป๋วย อุ่นใจ และนรภัทร ปีสิริกานต์ 2564 Genaral Book 1
106 46971  สรีรวิทยา / บรรณาธิการ; รัชฎา แก่นสาร์ 2549 Genaral Book 8
107 47064  สรีรวิทยา 3 / กนกวรรณ ติลกสกุลชัย และชัยเลิศ พิชิตพรชัย 2545 Genaral Book 1
108 47175  สรีรวิทยา 3 / กนกวรรณ ติลกสกุลชัย และชัยเลิศ พิชิตพรชัย 2548 Genaral Book 1
109 60127  สาระทบทวน : การพยาบาลอนามัยชุมชน และการรักษาพยาบาลขั้นต้น / บรรณาธิการ, ละเอียด แจ่มจันทร์, สุรี ขันธรักษวงศ์ 2549 Genaral Book 8
110 130789  สาระน่ารู้สำหรับประชาชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) / สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2563 Genaral Book 1
111 130199  สาระหลักทางการพยาบาลศัลยศาสตร์ เล่ม 2 / บรรณาธิการ; อุษาวดี อัศดรวิเศษ 2562 Genaral Book 1
112 133110  สุขภาพคนไทย 2564 : COVID-19 มหันตภัยร้ายเขย่าโลก / สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 2564 Genaral Book 1
113 136749  สุขภาพคนไทย 2566 : คำสัญญาของไทยใน "คอป" (COP: Conference of parties) กับการรับมือ "โลกรวน" / สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 2566 Genaral Book 1
114 112931  หลักชีวเคมีคลินิกพื้นฐานสำหรับพยาบาล แพทย์ และบุคลากรทางแพทย์ / วิโรจน์ ไววานิชกิจ 2557 Genaral Book 1
115 98199  เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ = Thai health professional alliance against tobacco (THPAAT) / เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ม.ป.ป. Genaral Book 1
116 134648  เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ = Assisted reproductive technology / บรรณาธิการ; กำธร พฤกษานานนท์ 2564 Genaral Book 1
117 135984  เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาลและกระบวนการพยาบาล = Pharmacology for nurses and nursing process [electronic resource] / โสภาพรรณ อินต๊ะเผือก 2564 E-Book 1
118 133773  เลิกบุหรี่คุณทำได้ / บรรณาธิการ; กนกวรรณ ชมเชย และกรองจิต วาทีสาธกกิจ 2553 Genaral Book 3
119 98194  เลิกบุหรี่ต้องที่ 1600 / บรรณาธิการ; จินตนา ยูนิพันธุ์ และส่องแสง ธรรมศักดิ์ 2555 Genaral Book 1
120 132646  เวชปฏิบัติ : ไข้ในโรคเขตร้อน = Principles and practice of fever in the tropics / บรรณาธิการ; ชญาสินธุ์ แม้นสงวน และฉัตรพร กิตติตระกูล 2563 Genaral Book 1
121 47154  เวชปฏิบัติทางการพยาบาล : โจทย์สถานการณ์ / ประไพ โรจน์ประทักษ์ บรรณาธิการ 2550 Genaral Book 5
122 1123  เวชปฏิบัติในผู้ติดเชื้อเอดส์ = HIV infection in clinical practice / วิชาญ วิทยาศัย และประคอง วิทยาศัย 2540 Genaral Book 2
123 133554  เวชศาสตร์ฉุกเฉิน / บรรณาธิการ; สุทธชาติ พีชผล...[และคนอื่น ๆ] 2546 Genaral Book 1
124 62086  เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 501103 พัฒนาวิชาชีพพยาบาล หัวข้อเรื่อง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของพยาบาล / พัชรพร สุคนธสรรพ์ ม.ป.ป. Genaral Book 1
125 62092  เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 501321 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1 หัวข้อเรื่องที่ 1 นโยบายและแผนพัฒนาการสาธารณสุข หัวข้อเรื่องที่ 2 ระบบบริการสาธารณสุขของประเทศ หัวข้อเรื่องที่ 3 แนวคิดและหลักการสาธารณสุขมูลฐาน / พัชรพร สุคนธสรรพ์ ม.ป.ป. Genaral Book 1
126 72593  แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาล / จันทร์เพ็ญ สันตวาจา 2552 Genaral Book 5
127 78530  แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาล / จันทร์เพ็ญ สันตวาจา, อภิญญา เพียรพิจารณ์, รัตนาภรณ์ ศิริวัฒน์ชัยพร 2551 Genaral Book 1
128 131159  แนวทางการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล = Guide to infection prevention and control in hospital / อะเคื้อ อุณหเลขกะ 2561 Genaral Book 1
129 133556  แนวทางการรักษาโรคลมชัก = Epilepsy : clinical practice guidelines / สมาคมโรคลมชักแห่งประเทศไทย...[และคนอื่น ๆ] 2549 Genaral Book 1
130 133557  แนวทางเวชปฏิบัติภาวะสมองเสื่อม = Clinical practice guideline for Dementia / สถาบันประสาทวิทยา 2551 Genaral Book 1
131 131653  โรคติดเชื้อราชั้นตื้นที่พบบ่อยในภูมิภาคเขตร้อน = Common superficial fungal infections in tropics / บรรณาธิการ; นัฎฐเนศวร์ ลับเลิศลบ 2561 Genaral Book 1
132 134267  โรคติดเชื้อราเพนนิซิลเลียมมาร์เนฟฟีในผู้ป่วยโรคเอดส์ / บรรณาธิการ; ขวัญชัย ศุภรัตน์ 2548 Genaral Book 1
133 131672  โลหิตวิทยา : บทบาทของไมโครอาร์เอ็นเอ = Hematology : the role of miRNA / ขนิษฐา ศรีนวล 2563 Genaral Book 1
134 72599  โลหิตวิทยา ในเวชปฏิบัติ / บรรณาธิการ; อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์ 2551 Genaral Book 5
135 130202  โลหิตวิทยาในผู้ป่วยนอก = Ambulatory hematology / ณัฐติยา เตียวตระกูล 2561 Genaral Book 1
136 134160  A dictionary of nursing / edited by Elizabeth A. Martin and Jonathan Law 2021 Genaral Book 1
137 132228  A nurse's survival guide to critical care / Sharon Edwards and Joyce Williams c2019 Genaral Book 1
138 134246  Academic english in medicine / Pornsiri Muangsamai 2021 Genaral Book 1
139 71690  Achieving person-centred health systems : evidence, strategies and challenges [electronic resource] / edited by Ellen Nolte, Sherry Merkur and Anders Anell 2020 E-Book 1
140 132042  Advanced health assessment and clinical diagnosis in primary care / Joyce E. Dains, Linds Ciofu Baumann and Pamela Scheibel c2020 Genaral Book 1
141 137197  Advanced statistics for health research / Richard J. Butler, Matthew J. Butler and Barbara L. Wilson 2023 Genaral Book 1
142 134157  Advancing nursing practice : exploring roles and opportunities for clinicians, educators, and leaders / Carolyn Hart and Pegge L. Bell c2022 Genaral Book 1
143 131712  Aesthetic procedures : nurse practitioner's guide to cosmetic dermatology / Beth Haney c2020 Genaral Book 1
144 71694  Ageing and health : the politics of better policies [electronic resource] / Scott L. Greer...[et al.] 2021 E-Book 1
145 131404  Alexander's nursing practice : hospital and home / edited by Ian Peate c2020 Genaral Book 1
146 106259  Aminoff's neurology and general medicine [electronic resource] / [edited by] Michael J. Aminoff and S. Andrew Josephson 2014 E-Book 1
147 135707  An introduction to nursing informatics : evolution and innovation / edited by Susan M. Houston...[et al.] 2019 Genaral Book 1
148 137530  Anatomy and physiology for nursing and healthcare students at a glance / Ian Peate 2022 Genaral Book 1
149 42368  Anatomy physiology : the unity of form and function / Kenneth S. Saladin c1998 Genaral Book 2
150 39826  Appleton & Lange's outline review for the physician assistant examination / Albert F. Simon and Anthony A. Miller 2004 Genaral Book 2
151 55918  Applied ethics in nursing / edited by Vicki D. Lachman c2006 Genaral Book 1
152 32024  Applied pharmacokinetics & pharmacodynamics : principles of therapeutic drug monitoring / edited by Michael E. Burton ... [et al.] c2006 Genaral Book 2
153 57574  Applying nursing process : a tool for critical thinking / Rosalinda Alfaro-LeFevre c2006 Genaral Book 1
154 21747  Approaches to community-based HIV/AIDS prevention in the ESCAP region / Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 1998 Genaral Book 1
155 131171  Basic geriatric nursing / Patricia Williams c2020 Genaral Book 1
156 133537  Beauty of the human spirit : COVID-19 in Thailand (Jan-Oct 2020) / Center for Philanthropy and Civil Society, National Institute of Development Administration 2021 Genaral Book 1
157 134070  Best practices in nursing / edited by Erica L. Stone c2021 Genaral Book 1
158 135397  Biochemical, physiological, and molecular aspects of human nutrition / Martha H. Stipanuk and Marie A. Caudill c2019 Genaral Book 1
159 127548  Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing / Janice L. Hinkle and Kerry H. Cheever c2018 Genaral Book 3
160 132385  Burns and Grove's the practice of nursing research : appraisal, synthesis, and generation of evidence / Jennifer R. Gray and Susan K. Grove c2021 Genaral Book 1
161 133908  Calculation skills for nurses / Claire Boyd 2022 Genaral Book 1
162 104887  Cancer and aging handbook : research and practice / [edited by] Keith M. Bellizzi, Margot Ann Gosney c2012 Genaral Book 2
163 105336  Cancer symptom management / edited by Connie Henke Yarbro, Debra Wujcik and Barbara Holmes Gobel c2014 Genaral Book 1
164 132043  Clayton's basic pharmacology for nurses / Michelle J. Willihnganz, Samuel L. Gurevitz and Bruce D. Clayton c2020 Genaral Book 1
165 45748  Client-centered care for clinical medical assisting / Victoria Roehmholdt Koprucki c2007 Genaral Book 1
166 137502  Clinical leadership in nursing and healthcare / David Stanley, Clare Bennett and Alison H. James 2023 Genaral Book 1
167 130856  Clinical nursing practices / edited by Elizabeth M. Jamieson, Janice M. McCall and Lesley A. Whyte c2020 Genaral Book 1
168 46380  Clinical nursing skills & techniques / Anne Greffin Perry and Patricia A. Potter c2006 Genaral Book 1
169 127545  Clinical nursing skills & techniques / Anne Griffin Perry, Patricia A. Potter and Wendy R. Ostendorf c2018 Genaral Book 1
170 134087  Clinical nursing skills & techniques / Anne Griffin Perry, Patricia A. Potter, Wendy R. Ostendorf and Nancy Laplante c2022 Genaral Book 1
171 135734  Clinical teaching strategies in nursing / Marilyn H. Oermann, Teresa Shellenbarger and Kathleen B. Gaberson c2023 Genaral Book 1
172 102290  Coaching as a leadership style : the art and science of coaching conversations for healthcare professionals / Robert F. Hicks, PhD. 2014 Genaral Book 1
173 137222  Communication in nursing / Julia W. Balzer-Riley c2024 Genaral Book 1
174 132046  Concept-based clinical nursing skills : fundamental to advanced / Loren Nell Melton Stein and Connie J. Hollen c2021 Genaral Book 1
175 134008  Concepts for nursing practice / Jean Giddens c2021 Genaral Book 1
176 102909  Contemporary nursing : issues, trends, & management / [edited by] Barbara Cherry, Susan R. Jacob 2014 Genaral Book 1
177 108176  Counselling skills and studies / Fiona Ballantine-Dykes, Anthony Crouch and Barry Kopp 2014 Genaral Book 1
178 132048  Creative teaching strategies for the nurse educator / Judith W. Herrman c2020 Genaral Book 1
179 130283  Critical care nursing : the humanised approach / edited by Sara J. White and Desiree Tait 2019 Genaral Book 1
180 132231  Critical care nursing / Leanne Aitken, Andrea Marshall and Wendy Chaboyer c2019 Genaral Book 1
181 92495  Critical care nursing made incredibly easy! / Lippincott Williams & Wilkins 2012 Genaral Book 4
182 130126  Critical thinking and writing in nursing / Bob Price and Anne Harrington c2019 Genaral Book 1
183 132233  Davis advantage for medical-surgical nursing : making connections to practice / Janice J. Hoffman and Nancy J. Sullivan 2020 Genaral Book 1
184 132236  Davis's drug guide for nurses / April Hazard Vallerand and Cynthia A. Sanoski c2021 Reference Book 1
185 137247  Design thinking and innovation metrics : powerful tools to manage creativity, OKRs, product, and business success / Michael Lewrick c2023 Genaral Book 1
186 131158  Designing and teaching online courses in nursing / Sally Kennedy c2017 Genaral Book 1
187 132054  deWit's medical-surgical nursing : concepts and practice / Holly K. Stromberg c2021 Genaral Book 1
188 132168  Diabetes in older adults / edited by S. Sethu K. Reddy c2020 Genaral Book 1
189 132055  Ebersole & Hess' toward healthy aging : human needs & nursing response / Theris A. Touhy and Kathleen F. Jett c2020 Genaral Book 1
190 130011  Ebersole and Hess' gerontological nursing & healthy aging / Theris A. Touhy and Kathleen F. Jett c2018 Genaral Book 1
191 134009  Ebersole and Hess' gerontological nursing & healthy aging / Theris A. Touhy and Kathleen Jett c2022 Genaral Book 1
192 127538  ECG interpretation made incredibly easy! : pocket guide / edited by Jessica Shank Coviello c2017 Genaral Book 1
193 130988  Emergency and trauma care for nurses and paramedics / Kate Curtis...[et al.] c2019 Genaral Book 1
194 135933  Emergency management of the hi-tech patient in acute and critical care / edited by Ioannis Koutroulis and Nicholas Tsarouhas 2021 Genaral Book 1
195 132388  Emergency nursing made incredibly easy! / edited by Nicole M. Heimgartner, Cherie R. Rebar and Carolyn J. Gersch c2019 Genaral Book 1
196 127928  Essential clinical skills for nurses : step by step / edited by Catherine Delves-Yates 2018 Genaral Book 1
197 135915  Essential health assessment / Janice M. Thompson c2022 Genaral Book 1
198 131165  Essentials for nursing practice / Patricia A. Potter ... [et al.]. c2019 Genaral Book 1
199 127952  Essentials of nursing practice / edited by Catherine Delves-Yates 2018 Genaral Book 1
200 134010  Essentials of nursing research : appraising evidence for nursing practice / Denise F. Polit and Cheryl Tatano Beck c2022 Genaral Book 1
201 108869  Essentials of pathophysiology : concepts of altered health states / Carol Mattson Porth c2015 Genaral Book 2
202 133942  Evidence based validation of traditional medicines : a comprehensive approach / edited by Subhash C. Mandal, Raja Chakraborty and Saikat Sen 2021 Genaral Book 1
203 111647  Evidence-based nursing : the research-practice connection / Sarah Jo Brown. c2014 Genaral Book 2
204 130127  Evidence-based practice in nursing / Peter Ellis 2019 Genaral Book 1
205 130255  Family health care nursing : theory, practice, and research / edited by Joanna Rowe Kaakinen...[et al.] c2018 Genaral Book 1
206 131157  Fast facts for the ER nurse : emergency department orientation in a nutshell / Jennifer R. Buettner c2017 Genaral Book 1
207 127062  Focus on adult health : medical-surgical nursing / Linda Honan c2019 Genaral Book 2
208 113437  Foundations and adult health nursing / Kim Cooper and Kelly Gosnell 2015 Genaral Book 1
209 130257  Functional performance in older adults / edited by Bette Bonder and Vanina Dal Bello-Haas c2018 Genaral Book 1
210 134011  Fundamental concepts and skills for nursing / Patricia Williams c2022 Genaral Book 1
211 130256  Fundamentals of assessment and care planning for nurses / Ian Peate 2020 Genaral Book 1
212 132391  Fundamentals of nursing : concepts and competencies for practice / edited by Ruth F. Craven, Constance J. Hirnle and Christine M. Henshaw 2021 Genaral Book 1
213 132060  Fundamentals of nursing / Patricia A. Potter...[et al.] c2021 Genaral Book 2
214 113438  Gerontologic nursing / [edited by] Sue E. Meiner c2015 Genaral Book 1
215 127543  Gerontological nursing : competencies for care / edited by Kristen L. Mauk c2018 Genaral Book 1
216 130133  Gerontological nursing / Charlotte Eliopoulos c2018 Genaral Book 1
217 134012  Gerontological nursing / Charlotte Eliopoulos 2022 Genaral Book 1
218 127851  Graber and Wilbur's family medicine examination & board review / edited by Jason K. Wilbur, Mark A. Graber and Brigit E. Ray c2017 Genaral Book 1
219 132813  Handbook of clinical nutrition and stroke [electronic resource] / edited by Mandy L. Corrigan, Arlene A. Escuro, Donald F. Kirby 2013 E-Book 1
220 131715  Handbook of mental health and aging / edited by Nathan Hantke, Amit Etkin and Ruth O'Hara c2020 Genaral Book 1
221 134530  Havard's nursing guide to drugs / Adriana Tiziani c2022 Genaral Book 1
222 134159  Health assessment for nursing practice / Susan Fickertt Wilson and Jean Foret Giddens c2022 Genaral Book 1
223 127518  Health assessment in nursing / Janet R. Weber and Jane H. Kelley c2018 Genaral Book 1
224 134013  Health assessment in nursing / Janet R. Weber and Jane H. Kelley c2022 Genaral Book 1
225 137427  Healthcare Informatics : improving efficiency through technology, analytics, and management / Stephan P. Kudyba 2022 Genaral Book 1
226 137301  Healthcare upside down : a critical examination of policy and practice [electronic resource] / Henry Buchwald 2022 E-Book 1
227 134191  HESI comprehensive review for the NCLEX-PN examination / edited by E. Tina Cuellar c2021 Genaral Book 1
228 133909  How to write your nursing dissertation / edited by Alan Glasper and Diane Carpenter 2021 Genaral Book 1
229 126525  Human embryology and developmental biology / Bruce M. Carlson c2019 Genaral Book 1
230 46419  Human physiology : from cells to systems / Lauralee Sherwood c2007 Genaral Book 3
231 132381  Human physiology / Allyson Westley c2019 Genaral Book 1
232 133931  Human physiology / Stuart Ira Fox and Krista Rompolski c2019 Genaral Book 2
233 126948  Immunology : a short course / Richard Coico and Geoffrey Sunshine 2015 Genaral Book 1
234 124234  Introduction to research methodology for specialists and trainees / edited by P. M. Shaughn O'Brien and Fiona Broughton Pipkin 2017 Genaral Book 1
235 130246  Leadership and management in healthcare / Neil Gopee and Jo Galloway 2017 Genaral Book 1
236 132395  Leadership roles and management functions in nursing : theory and application / Bessie L. Marquis and Carol J. Huston c2021 Genaral Book 1
237 132070  Lewis's medical-surgical nursing : assessment and management of clinical problems / Mariann M. Harding c2020 Genaral Book 1
238 132068  Lewis's medical-surgical nursing : assessment and management of clinical problems / Mariann M. Harding c2020 Genaral Book 2
239 130134  Lippincott certification review : medical-surgical nursing / Laura M. Willis c2018 Genaral Book 1
240 135609  Lippincott NCLEX-RN alternate-format questions / Diana L. Rupert 2020 Genaral Book 1
241 127510  Lippincott nursing procedures c2016 Genaral Book 1
242 127458  Macleod's clinical examination / edited by J. Alastair Innes, Anna R. Dover and Karen Fairhurst c2018 Genaral Book 1
243 134247  Medical english in use / Pornsiri Muangsamai 2018 Genaral Book 1
244 127468  Medical microbiology : a guide to microbial infections : pathogenesis, immunity, laboratory diagnosis and control / edited by Michael R. Barer...[et al.] c2019 Genaral Book 1
245 67190  Medical product regulatory affairs : pharmaceuticals, diagnostics, medical devices / John J. Tobin and Gary Walsh 2008 Genaral Book 1
246 127539  Medical-surgical nursing : concepts for interprofessional collaborative care / Nicole Heimgartner and Chris Winkelman c2018 Genaral Book 2
247 109454  Medical-surgical nursing : assessment and management of clinical problems / Sharon L. Lewis, Shannon Ruff Dirksen, Margaret McLean Heitkemper, Linda Bucher ; special editor, Mariann M. Harding 2014 Genaral Book 2
248 124438  Medical-surgical nursing : assessment and management of clinical problems / Sharon Mantik Lewis...[et al.] c2017 Genaral Book 1
249 131164  Medical-surgical nursing : concepts for interprofessional collaborative care / Donna D. Ignatavicius...[et al.] c2018 Genaral Book 2
250 134014  Medical-surgical nursing : concepts for interprofessional collaborative care / Donna D. Ignatavicius...[et al.] c2021 Genaral Book 2
251 115009  Medical-surgical nursing : patient-centered collaborative care / edited by Donna D. Ignatavicius and M. Linda Workman c2016 Genaral Book 2
252 114064  Mentoring and supervision in healthcare / Neil Gopee 2015 Genaral Book 1
253 134531  Mosby's 2022 nursing drug reference / Linda Skidmore-Roth c2022 Genaral Book 1
254 135736  Mosby's 2023 nursing drug reference / Linda Skidmore-Roth c2023 Genaral Book 1
255 46443  Mosby's dictionary of medicine, nursing & health professions c2006 Reference Book 1
256 132238  Mosby's drug guide for nursing students / Linda Skidmore-Roth c2019 Genaral Book 1
257 134533  Mosby's drug guide for nursing students / Linda Skidmore-Roth c2022 Genaral Book 1
258 133997  Mosby's guide to nursing diagnosis : revised reprint with 2021-2023 NANDA-I® updates / Gail B. Ladwig...[et al.] c2022 Genaral Book 1
259 132071  Mosby's textbook for nursing assistants / Sheila A. Sorrentino, Leighann N. Remmert and Candice K. Kumagai c2021 Genaral Book 2
260 55989  Nurse's 5-minute clinical consult. Signs & symptoms / Lippincott Williams & Wilkins c2008 Genaral Book 1
261 68538  Nurse's pocket guide : diagnoses, prioritized interventions, and rationales / Marilynn E. Doenges, Mary Frances Moorhouse and Alice C. Murr c2006 Genaral Book 1
262 133932  Nursing care planning made incredibly easy! / clinical editor; Theresa Capriotti c2018 Genaral Book 1
263 134529  Nursing care plans : diagnoses, interventions, & outcomes / edited by Meg Gulanick and Judith L. Myers c2022 Genaral Book 1
264 115013  Nursing care plans : transitional patient & family centered care / Lynda Juall Carpenito 2014 Genaral Book 1
265 127549  Nursing for wellness in older adults / Carol A. Miller c2019 Genaral Book 1
266 132396  Nursing health assessment : a best practice approach / Sharon Jensen c2019 Genaral Book 1
267 126641  Nursing informatics and the foundation of knowledge / edited by Dee McGonigle and Kathleen Mastrian c2018 Genaral Book 1
268 132397  Nursing interventions & clinical skills / Anne Griffin Perry, Patricia A. Potter and Wendy R. Ostendorf c2020 Genaral Book 1
269 124447  Nursing research : generating and assessing evidence for nursing practice / Denise F. Polit and Cheryl Tatano Beck 2017 Genaral Book 1
270 132540  Nursing research : generating and assessing evidence for nursing practice / Denise F. Polit and Cheryl Tatano Beck c2021 Genaral Book 1
271 105230  Nursing theory : utilization & application / edited by Martha Raile Alligood 2014 Genaral Book 1
272 39881  Nutrition essentials for nursing practice / Susan G. Dudek. c2006 Genaral Book 2
273 127930  Oxford handbook of adult nursing / edited by Maria Flynn and Dave Mercer 2018 Genaral Book 1
274 115015  Oxford textbook of palliative nursing / edited by Betty R. Ferrell 2015 Genaral Book 1
275 127113  Pharmacology : a patient-centered nursing process approach / Linda E. McCuistion ... [et al.] 2018 Genaral Book 1
276 130137  Pharmacology and the nursing process / Linda Lane Lilley, Shelly Rainforth Collins and Julie S. Snyder c2020 Genaral Book 2
277 132398  Pharmacology for nurses / edited by Blaine Templar Smith and Diane F. Pacitti c2020 Genaral Book 1
278 130007  Philosophies and theories for advanced nursing practice / edited by Janie B. Butts and Karen L. Rich c2018 Genaral Book 1
279 130230  Physical assessment for nurses and healthcare professionals / edited by Carol Lynn Cox 2019 Genaral Book 1
280 132064  Physical examination & health assessment : study guide & laboratory manual / Carolyn Jarvis and Ann Eckhardt c2020 Genaral Book 1
281 135849  Pierson and Fairchild's principles & techniques of patient care / Sheryl L. Fairchild and Roberta Kuchler O'Shea c2023 Genaral Book 1
282 134005  Porth's essentials of pathophysiology / Tommie L. Norris and Rupa Lalchandani Tuan c2020 Genaral Book 2
283 137310  Preventing errors and pitfalls in nursing with infectious patients [electronic resource] / Kim Maryniak and Robbie Garrett 2022 E-Book 1
284 135507  Primary care : the art and science of advanced nursing / edited by Danna Carson 2021 Genaral Book 1
285 135515  Primary care medicine : evaluation and management / edited by Danna Carson c2021 Genaral Book 1
286 130408  Principles of geriatric critical care / edited by Shamsuddin Akhtar and Stanley Rosenbaum 2018 Genaral Book 1
287 115392  Public health nursing : population-centered health care in the community / [edited by] Marcia Stanhope and Jeanette Lancaster 2016 Genaral Book 1
288 132072  Public health nursing : population-centered health care in the community / Marcia Stanhope and Jeanette Lancaster c2020 Genaral Book 1
289 124384  Quality and safety in nursing : a competency approach to improving outcomes / edited by Gwen Sherwood and Jane Barnsteiner c2017 Genaral Book 1
290 132180  Quick & easy medical terminology / Peggy C. Leonard c2020 Genaral Book 1
291 133977  Reflective writing for nursing, health and social work / Elizabeth Tanguay, Peter Hanratty and Ben Martin 2020 Genaral Book 1
292 135742  Ross & Wilson anatomy and physiology in health and illness / Anne Waugh and Allison Grant 2023 Genaral Book 1
293 135610  Saunders comprehensive review for the NCLEX-RN examination / Linda Anne Silvestri 2017 Genaral Book 1
294 130138  Sheehy's emergency nursing : principles and practice / edited by Vicki Sweet and Andi Foley c2020 Genaral Book 1
295 66718  Sheehy's emergency nursing : principles and practice / edited by Patricia Kunz Howard, Rebecca A. Steinmann 2010 Genaral Book 1
296 134651  Skills performance checklists for clinical nursing skills & techniques / Anne Griffin Perry, Patricia A. Potter, Wendy R. Ostendorf and Nancy Laplante c2022 Genaral Book 1
297 127546  Skills performance checklists for clinical nursing skills & techniques / Anne Griffin Perry, Patricia Ann Potter and Wendy Ostendorf c2018 Genaral Book 2
298 46510  Skills performance checklists to accompany : clinical nursing skills & techniques / Patricia A. Castaldi c2005 Genaral Book 1
299 134015  Sparks & Taylor's nursing diagnosis pocket guide / Linda Lee Phelps c2021 Genaral Book 1
300 134016  Sparks & Taylor's nursing diagnosis reference manual / Linda Lee Phelps c2020 Genaral Book 1
301 132073  Statistics for nursing research : a workbook for evidence-based practice / Susan K. Grove and Daisha J. Cipher c2020 Genaral Book 1
302 130008  Stedman's medical terminology / Judi L. Nath c2017 Genaral Book 1
303 127137  Student laboratory manual for Seidel's guide to physical examination / Jane W. Ball ... [et al.] 2019 Genaral Book 1
304 130136  Study guide for Brunner and Suddarth's textbook of medical-surgical nursing / contributed by Leigh W. Moore c2018 Genaral Book 1
305 135739  Study guide for understanding nursing research : building an evidence-based practice / Susan K. Grove and Jennifer R. Gray 2023 Genaral Book 1
306 137315  Substance use disorder in healthcare professionals : when caregivers need care and treatment [electronic resource] / Kristin Waite-Labott 2022 E-Book 1
307 130284  Supervision & mentoring in healthcare / Neil Gopee 2018 Genaral Book 1
308 134208  Technical manual / edited by Claudia S. Cohn ... [et al.] c2020 Genaral Book 1
309 127550  Textbook of anatomy and physiology for nurses / P. R. Ashalatha and G. Deepa 2015 Genaral Book 1
310 127601  The digital patient : advancing healthcare, research, and education / edited by C. Donald Combs, John A. Sokolowski and Catherine M. Banks c2016 Genaral Book 1
311 127697  The essentials of nursing leadership / Ruth Taylor and Brian Webster-Henderson c2017 Genaral Book 1
312 127460  The family medicine board review book / edited by Robert A. Baldor c2018 Genaral Book 1
313 130009  Theoretical nursing : development and progress / Afaf Ibrahim Meleis c2018 Genaral Book 1
314 137294  Thinking critically : e-cigarettes and vaping [electronic resource] / John Allen 2023 E-Book 1
315 130139  Trauma nursing : from resuscitation through rehabilitation / edited by Karen A. McQuillan and Mary Beth Flynn Makic c2020 Genaral Book 1
316 132361  Understanding ethics for nursing students / Peter Ellis c2020 Genaral Book 1
317 126701  Understanding nursing research : building an evidence-based practice / Susan K. Grove and Jennifer R. Gray c2019 Genaral Book 1
318 133927  Writing for publication in nursing and healthcare : getting it right / edited by Karen Holland and Roger Watson 2021 Genaral Book 1
All 515