No. BIB Title Year Type Amount Copy
1 53239  An update on infectious diseases / พรรณพิศ สุวรรณกูล, ชุษณา สวนกระต่าย, ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร 2549 Genaral Book 2
2 65326  กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้ทางคลินิก = Nursing process & functional health pattern : application in clinical practice / พรศิริ พันธสี 2552 Genaral Book 10
3 123793  กระบวนการพยาบาลชุมชน : แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ดูแลสุขภาพประชาชน / ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์และ สุภาภรณ์ วรอรุณ 2560 Genaral Book 1
4 47008  การจัดการสาธารณสุขในชุมชน = Community Public Health Management / จีระศักดิ์ เจริญพันธ์ 2549 Genaral Book 1
5 64008  การประชุมวิชาการ การทบทวนบทบาทพยาบาล (ชุมชน) สู่การเป็นภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน = Partnership in community health : sharpening roles of nurses / บรรณาธิการร่วม ดวงพร เฮงบุญยพันธ์, ขนิษฐา นันทบุตร ม.ป.ป. Genaral Book 4
6 95408  การประชุมวิชาการมหกรรมการเรียนรู้ พย.สสส. ครั้งที่2 บ่มเพาะนักศึกษาพยาบาล สู่การเป็นนักสร้างเสริมสุขภาพ วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2554 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร / ผู้รวบรวมและบรรณาธิการ, วัลลา ตันตโยทัย 2555 Genaral Book 8
7 133200  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางสาธารณสุขชุมชน / วราภรณ์ บุญเชียง 2564 Genaral Book 1
8 126850  การพยาบาลครอบครัวที่มีสมาชิกเจ็บป่วยเรื้อรัง = Nursing intervention for families experiencing chronic illness / จินตนา วัชรสินธุ์ 2560 Genaral Book 1
9 126849  การพยาบาลชุมชน : อนามัยครอบครัว อนามัยโรงเรียน อนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย / บรรณาธิการ; ศิวพร อึ้งวัฒนา และรังสิยา นารินทร์ 2561 Genaral Book 2
10 123785  การพยาบาลชุมชน : กระบวนการพยาบาล / ศิวพร อึ้งวัฒนา 2558 Genaral Book 1
11 96663  การพยาบาลชุมชน / บรรณาธิการ ศิวพร อึ้งวัฒนา, พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลกิจ 2555 Genaral Book 4
12 123807  การพยาบาลชุมชน / บรรณาธิการ; กีรดา ไกรนุวัตร และรักชนก คชไกร 2559 Genaral Book 3
13 91665  การพยาบาลอนามัยชุมชน : แนวคิด หลักการและการปฏิบัติการพยาบาล = Community health nursing : concept, principle and nursing practice / จริยาวัตร คมพยัคฆ์, วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย, บรรณาธิการ 2554 Genaral Book 1
14 110446  การพยาบาลอนามัยชุมชน / คณะผู้เขียน จีราภรณ์ กรรมบุตร...[และคนอื่นๆ ] 2555 Genaral Book 1
15 47003  การพยาบาลอาชีวอนามัย : แนวคิดและการปฏิบัติ / พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ Genaral Book 1
16 136385  การพยาบาลอาชีวอนามัยและความปลอดภัย : แนวคิดสู่ปฏิบัติ ยุคโควิด-19 / พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ, เพลินพิศ บุณยมาลิก และสุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ 2565 Genaral Book 1
17 125182  การวิจัยเชิงปฏิบัติการสำหรับการพยาบาลชุมชน / เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร 2558 Genaral Book 2
18 130261  การสร้างเสริมสุขภาพ : แนวคิด ทฤษฎีและนวัตกรรม = Health promotion : concepts, theory & innovation / ภัทรา ซูริค 2560 Genaral Book 1
19 126046  การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน : การประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีสู่การปฏิบัติ (ฉบับปรับปรุง) = Health promotion and disease prevention in community : an application of concepts and theories to practice / อาภาพร เผ่าวัฒนา...[และคนอื่นๆ] 2561 Genaral Book 2
20 95409  ข้อเสนอนโยบายพยาบาลศาสตร์เพื่อสร้างสุขภาวะสังคม: แผนงานพัฒนาเครือข่ายพยาบาลศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ/ จัดทำโดย คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายพยาบาลศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (พย.สสส.) ระยะที่2 ; ผู้รวบรวม วรรณภา ศรีธัญรัตน์...[และคนอื่นๆ] 2555 Genaral Book 9
21 45523  คุณภาพบริการด้านสาธารณสุขสำหรับพยาบาล / พิรุณ รัตนวณิช 2545 Genaral Book 5
22 95420  คู่มือการสอนการสร้างเสริมสุขภาพในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต / บรรณาธิการ ศิริพร ขัมภลิขิต, จุฬาลักษณ์ บารมี 2555 Genaral Book 2
23 98165  คู่มือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2553 / สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2552 Genaral Book 1
24 47019  ตำรากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน : โรคที่พบบ่อย / บรรณาธิการ; กฤษณา เพ็งสา, ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล และพรเทพ จันทวานิช 2550 Genaral Book 11
25 96701  ทบทวนการพยาบาลอนามัยชุมชน และการรักษาเบื้องต้น = Community health nursing & primary medical care nursing review / เพื่อนช่วยจำ 2555 Genaral Book 3
26 102114  ทฤษฎี ปรัชญา ความรู้สู่การปฏิบัติ ในงานพยาบาลอนามัยชุมชน / พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ 2555 Genaral Book 1
27 85623  บทความวิชาการการศึกษาต่อเนื่อง สาขาพยาบาลศาสตร์ เล่มที่ 9 : การพยาบาลชุมชน / จริยาวัตร คมพยัคฆ์, พูลสุข หิงคานนท์ บรรณาธิการ 2553 Genaral Book 2
28 49247  ปฏิบัติการพยาบาลชุมชนขั้นสูง = Advanced community nursing practice / สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ 2550 Genaral Book 2
29 16499  ประสิทธิผลรูปแบบการพยาบาลแบบองค์รวม ต่อการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อ เอชไอวี / ผู้ป่วยเอดส์ : รายงานการวิจัย = The effectiveness of holistic nursing on self-care and quality of life of HIV seropositive person / AIDS / สมจิต ปทุมานนท์...[และคนอื่นๆ] 2543 Genaral Book 2
30 60895  ผลกระทบของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่มีต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประชาชนและการลดความยากจน: รายงานเล่มที่ 1 / อัญชนา ณ ระนอง และ วิโรจน์ ณ ระนอง 2550 Genaral Book 2
31 57482  ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้ให้บริการต่อการดำเนินงานสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปี พ.ศ. 2549 / [โดย] สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, สำนักวิจัยเอแบค-เคเอสซี อินเตอร์เนตโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2549 Genaral Book 1
32 133601  พื้นฐานระบาดวิทยา = Basics of epidemiology / บรรณาธิการ; คำนวณ อึ้งชูศักดิ์...[และคนอื่นๆ] 2562 Genaral Book 1
33 83402  ระบบการดูแลสุขภาพชุมชน : แนวคิด เครื่องมือ การออกแบบ / ขนิษฐา นันทบุตร 2008 Genaral Book 3
34 133819  ระบบสุขภาพอำเภอ : หลักการและแนวทางใหม่ = District health system : the principle and modern approach / ศิริเกษม ศิริลักษณ์ 2564 Genaral Book 1
35 97819  ระบบหลักประกันสุขภาพไทย / [บรรณาธิการหลัก สุรจิต สุนทรธรรม] 2555 Genaral Book 1
36 133193  สมรภูมิวัคซีนโควิด-19 = Vaccine war / ป๋วย อุ่นใจ และนรภัทร ปีสิริกานต์ 2564 Genaral Book 1
37 60127  สาระทบทวน : การพยาบาลอนามัยชุมชน และการรักษาพยาบาลขั้นต้น / บรรณาธิการ, ละเอียด แจ่มจันทร์, สุรี ขันธรักษวงศ์ 2549 Genaral Book 8
38 130789  สาระน่ารู้สำหรับประชาชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) / สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2563 Genaral Book 1
39 133110  สุขภาพคนไทย 2564 : COVID-19 มหันตภัยร้ายเขย่าโลก / สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 2564 Genaral Book 1
40 136749  สุขภาพคนไทย 2566 : คำสัญญาของไทยใน "คอป" (COP: Conference of parties) กับการรับมือ "โลกรวน" / สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 2566 Genaral Book 1
41 135464  หวานซ่อนตาย : เปิดโปงวายร้ายสุขภาพในคราบน้ำตาล = The case against sugar / แกรี ทอบส์ 2565 Genaral Book 1
42 47154  เวชปฏิบัติทางการพยาบาล : โจทย์สถานการณ์ / ประไพ โรจน์ประทักษ์ บรรณาธิการ 2550 Genaral Book 5
43 1123  เวชปฏิบัติในผู้ติดเชื้อเอดส์ = HIV infection in clinical practice / วิชาญ วิทยาศัย และประคอง วิทยาศัย 2540 Genaral Book 2
44 130228  เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน = Family medicine and community medicine / สรญา แก้วพิทูลย์ 2561 Genaral Book 1
45 60666  เอกสารการสอนชุดวิชา : อนามัยชุมชน = Community health 2549 Genaral Book 6
46 131915  แนวคิดและหลักการ การพยาบาลชุมชน / บรรณาธิการ; ศิวพร อึ๊งวัฒนา และกัลยาณี ตันตรานนท์ 2563 Genaral Book 1
47 96518  แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. 2556-2559) 2555 Genaral Book 3
48 65375  A practice manual for community nursing in Australia / edited by Debbie Kralik, Katherine Trowbridge, Judy Smith 2008 Genaral Book 2
49 134192  Advances in family practice nursing / edited by Geri C. Reeves c2020 Genaral Book 1
50 131712  Aesthetic procedures : nurse practitioner's guide to cosmetic dermatology / Beth Haney c2020 Genaral Book 1
51 124560  An introduction to community and primary health care / Diana Guzys...[et al.] 2017 Genaral Book 1
52 133002  An introduction to community and primary health care / edited by Diana Guzys...[et al.] 2021 Genaral Book 1
53 55774  Atlas of medical parasitology : with 465 colour illustrations / ประยงค์ ระดมยศ ... [และคนอื่นๆ] 2547 Genaral Book 1
54 124976  Bates' nursing guide to physical examination and history taking / Beth Hogan-Quigley, Mary Louise Palm and Lynn S. Bickley c2017 Genaral Book 1
55 132386  Case studies in public health nursing : online practice and application / edited by Lisa Turner 2020 Genaral Book 1
56 102907  Community & public health nursing : promoting the public's health / Judith Ann Allender, Cherie L. Rector and Kristine D. Warner 2014 Genaral Book 2
57 127542  Community and public health nursing : promoting the public's health / edited by Cherie Rector c2018 Genaral Book 1
58 115380  Community and public health nursing : evidence for practice / Gail A. Harkness and Rosanna F. DeMarco 2016 Genaral Book 1
59 85991  Community and public health nursing : evidence for practice / Gail A. Harkness, DrPH, RN, FAAN, Rosanna F. DeMarco, PhD, PHCNS-BC, ACRN, FAAN c2012 Genaral Book 1
60 130010  Community and public health nursing : evidence for practice / Rosanna F. DeMarco and Judith Healey-Walsh c2020 Genaral Book 1
61 102028  Community and public health nursing / edited by David Sines, Sharon Aldridge-Bent, Agnes Fanning, Penny Farrelly, Kate Potter, and Jane Wright 2013 Genaral Book 1
62 127540  Community as partner : theory and practice in nursing / Elizabeth T. Anderson and Judith McFarlane c2019 Genaral Book 1
63 108863  Community as partner : theory and practice in nursing / Elizabeth T. Anderson and Judith McFarlane 2015 Genaral Book 1
64 47850  Community as partner : theory and practice in nursing / Elizabeth T. Anderson, Judith McFarlane c2008 Genaral Book 1
65 75445  Community health care nursing / edited by David Sines, Mary Saunders, Janice Forbes-Burford 2009 Genaral Book 1
66 47854  Community health nursing : advocacy for population health / Mary Jo Clark c2008 Genaral Book 1
67 102908  Community health nursing : an alliance for health / edited by Stephen P. Holzemer, Marilyn B. Klainberg 2014 Genaral Book 1
68 116147  Community health nursing : caring for the public's health / Karen Saucier Lundy and Sharyn Janes 2016 Genaral Book 1
69 46877  Community health nursing : caring in action / Janice E. Hitchcock, Phyllis E. Schubert, Sue A. Thomas c2003. Genaral Book 1
70 59089  Community-based nursing : an introduction / Melanie McEwen, Bridgette C. Pullis c2009 Genaral Book 3
71 79846  Community/public health nursing : promoting the health of populations / [edited by] Mary A. Nies, Melanie McEwen 2011 Genaral Book 2
72 54336  Community/public health nursing : promoting the health of populations / edited by Mary A. Nies and Melanie McEwen c2007 Genaral Book 1
73 96123  Community/public health nursing practice : health for families and populations / [edited by] Frances A. Maurer, Claudia M. Smith c2013 Genaral Book 3
74 58560  Community/public health nursing practice : health for families and populations / [edited by] Frances A. Maurer,Claudia M. Smith c2009 Genaral Book 5
75 45782  Developing community nursing practice / edited by Sue Spencer, John Unsworth, and Wendy Burke 2001 Genaral Book 1
76 87563  Difference equations with public health applications / Lemuel A. Moyé, Asha Seth Kapadia c2000 Genaral Book 1
77 133820  District health system : the principle and modern approach / Sirikasem Sirilak 2021 Genaral Book 1
78 130988  Emergency and trauma care for nurses and paramedics / Kate Curtis...[et al.] c2019 Genaral Book 1
79 127477  Essentials of family medicine / edited by Mindy A. Smith, Sarina Schrager and Vince WinklerPrins c2019 Genaral Book 1
80 132390  Essentials of public health research methods / Richard A. Crosby and Laura F. Salazar 2021 Genaral Book 1
81 117589  Family health care nursing : theory, practice, and research / edited by Joanna Rowe...[et al.] c2015 Genaral Book 1
82 46405  Foundations of nursing in the community : community-oriented practice / Marcia Standhope, Jeanette Lancaster c2006 Genaral Book 1
83 130792  Handbook against the pandemic : Isalamic guidance for th COVID-19 crisis / Ismail Lutfi Japakiya 2020 Genaral Book 1
84 102928  Harrison's infectious diseases / edited by Dennis L. Kasper and Anthony S. Fauci c2013 Genaral Book 1
85 137299  Health crisis management in acute care hospitals : lessons learned from COVID-19 and beyond [electronic resource] / edited by Ridwan Shabsigh 2022 E-Book 1
86 124383  Health promotion and public health for nursing students / Daryl Evans, Dina Coutsaftiki and C. Patricia Fathers 2017 Genaral Book 1
87 95429  Health promotion and public health for nursing students / Daryl Evans, Dina Coutsaftiki, C. Patricia Fathers 2011 Genaral Book 1
88 53981  Health promotion in nursing / Janice A. Maville, Carolina G. Huerta c2008 Genaral Book 2
89 66907  Health promotion throughout the life span / [edited by] Carole Lium Edelman, Carol Lynn Mandle 2010 Genaral Book 1
90 102665  Health promotion throughout the life span / [edited by] Carole Lium Edelman, Carol Lynn Mandle, Elizabeth C. Kudzma c2014 Genaral Book 1
91 55987  Introduction to community-based nursing / Roberta Hunt c2009 Genaral Book 3
92 52787  Introduction to community-based nursing / Roberta Hunt. 2005 Genaral Book 1
93 132394  Introduction to public health / Mary-Jane Schneider and Henry S. Schneider 2021 Genaral Book 1
94 60387  Manual of school health : a handbook for school nurses, educators, and health professionals / Keeta DeStefano Lewis, Bonnie J. Bear c2009 Genaral Book 2
95 46561  Manual of school health / Keeta DeStefano Lewis, Bonnie J. Bear. 2002 Genaral Book 2
96 137306  Nurses and COVID-19 : ethical considerations in pandemic care [electronic resource] / edited by Connie M. Ulrich and Christine Grady 2022 E-Book 1
97 75464  Outlines & highlights for community health nursing : advocacy for population health by Mary Jo Clark / Cram101 Textbook Reviews 2011 Genaral Book 1
98 132240  Oxford handbook of public health practice / edited by Ichiro Kawachi, Iain Lang and Walter Ricciardi 2020 Genaral Book 1
99 104424  Placement learning in community nursing : a guide for students in practice / Jane Harris, Sheila Nimmo ; student advisor, Philippa Sharp ; with a contribution from Ian Murray c2013 Genaral Book 1
100 117632  Planning health promotion programs : an intervention mapping approach [electronic resource] / L. Kay Bartholomew Eldredge ... [et al.] c2016 E-Book 1
101 132196  Practice guidelines for family nurse practitioners / Karen Fenstermacher and Barbara Toni Hudson 2020 Genaral Book 1
102 137310  Preventing errors and pitfalls in nursing with infectious patients [electronic resource] / Kim Maryniak and Robbie Garrett 2022 E-Book 1
103 135755  Project management skills for healthcare : methods and techniques for diverse skillsets / Lisa Anne Bove and Susan M. Houston 2020 Genaral Book 1
104 75468  Public & community health nursing practice : a population-based approach / Demetrius James Porche c2004 Genaral Book 1
105 115392  Public health nursing : population-centered health care in the community / [edited by] Marcia Stanhope and Jeanette Lancaster 2016 Genaral Book 1
106 54906  Public health nursing : population-centered health care in the community / [edited by] Marcia Stanhope, Jeanette Lancaster 2008 Genaral Book 3
107 104427  Public health nursing : population-centered health care in the community / Marcia Stanhope c2014 Genaral Book 1
108 132072  Public health nursing : population-centered health care in the community / Marcia Stanhope and Jeanette Lancaster c2020 Genaral Book 1
109 92774  Public health nursing : population-centered health care in the community / Marcia Stanhope, Jeanette Lancaster c2012 Genaral Book 4
110 84792  Public health nursing : practicing population-based care / edited by Marie Truglio-Londrigan; Sandra Lewenson 2011 Genaral Book 1
111 74875  Public health skills : a practical guide for nurses and public health practitioners / edited by Lesley Coles and Elizabeth Porter 2008 Genaral Book 1
112 135678  Resilience in healthcare leadership : practical strategies and self-assessment tools for identifying strengths and weaknesses / Alan T. Belasen 2022 Genaral Book 1
113 71684  The 1918-20 influenza pandemic : a retrospective in the time of COVID-19 [electronic resource] / Prema-chandra Athukorala and Chaturica Athukorala 2022 E-Book 1
114 30281  Yaa baa : production, trafic et consommation de méthamphétamine en Asie du Sud-Est continentale / Pierre-Arnaud Chouvy and Joël Meissonnier 2002 Genaral Book 1
All 213