No. BIB Title Year Type Amount Copy
1 1597   รายงานการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัย : ศึกษากรณีมหาวิทยาลัยศิลปากร / คีรีบูน จงวุฒิเวศย์, มาเรียม นิลพันธุ์ และนงนุช โรจนเลิศ 2545 Genaral Book 1
2 1651   การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 20 วันที่ 11 ตุลาคม 2545 ณ ห้องประชุมอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2545 Genaral Book 1
3 61369   Chest X-ray / วิวัฒนา ถนอมเกียรติ 2551 Genaral Book 3
4 65320   พจนานุกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ = Medical sciences dictionary / วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม 2550 Reference Book 9
5 73909   พจนานุกรมศัพท์แพทย์ / สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ และคณะ 2552 Reference Book 6
6 114330   ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นทางห้องปฏิบัติการเวชพันธุศาสตร์ = Essential knowledge in medical genetics laboratory / บรรณาธิการ; สินิจธร รุจิระบรรเจิด 2558 Genaral Book 3
7 125996   นวัตกรรมรับมือ COVID-19 [electronic resource] / สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 2563 E-Book 1
8 134255   Excellent medical practices for better quality of life / บรรณาธิการ; อัจฉรา สัมบุณณานนท์...[และคนอื่นๆ] 2548 Genaral Book 1
9 134331   หลักสูตรการสนทนาภาษาจีนสำหรับโรงพยาบาล = Medical Chinese for hospital [electronic resource] / ธัญชนก เล่ง 2563 E-Book 1
10 135133   โมเลกุลแห่งความพอใจที่ไม่พอจริง = The molecule of more : how a single chemical in your brain drives love, sex, and creativity-and will determine the fate of the human race / ดาเนียล แซด. ลีเบอร์แมน และไมเคิล อี. ลอง 2565 Genaral Book 1
11 135145   เหตุผลของธรรมชาติ : เรียนรู้กลไกของร่างกายและเข้าใจเหตุผลของธรรมชาติผ่านกระบวนการวิวัฒนาการ / ชัชพล เกียรติขจรธาดา 2565 Genaral Book 1
12 136157   เรื่องเล่าของน้ำตาล / มากิตะ เซ็นจิ 2566 Genaral Book 1
13 136165   สมอง : มหัศจรรย์ของมนุษย์ / โมงิ เคนอิจิโร่ 2566 Genaral Book 1
14 136335   ดีเอ็นเอปฏิวัติ = Who we are and how we got here : ancient DNA and the new science of the human past / เดวิด ไรคห์ 2565 Genaral Book 1
15 136374   การประดิษฐ์นวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ จากวัตถุดิบเกษตรไทย : รายงานการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ = Innovative medical devices from Thai agricultural resources / สิทธิพร บุณยนิตย์ 2565 Genaral Book 1
16 136375   โครงการระบบแพทย์ทางไกลสำหรับการดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในผู้สูงอายุ : รายงานการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ = Telehealth for NCDs in elderly / พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ 2565 Genaral Book 1
17 136386   หลักการและทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบยาของแข็ง = Basic principle and theory related with solid dosage forms / ณัฐวัฒน์ ณัฐพูลวัฒน์ 2565 Genaral Book 1
18 136403   งานวิเคราะห์เรื่องการพัฒนากระบวนการให้บริการและลดต้นทุนงานบริการตรวจวิเคราะห์ Tumor Marker / จินตภา เสือสวย, ถิรพิทย์ บุตรลพ และวินิตา วิริยกิจจา 2564 Genaral Book 1
19 136404   งานวิเคราะห์เรื่องการยกเลิกการ Repeat เพื่อลดต้นทุน งานบริการตรวจวิเคราะห์ Tumor Marker / จินตภา เสือสวย, ถิรพิทย์ บุตรลพ และวินิตา วิริยกิจจา 2564 Genaral Book 1
20 137323   สู่โลกปลอดเชื้อ : คู่มือป้องกันการระบาดใหญ่ครั้งต่อไป = How to prevent the next pandemic [electronic resource] / บิลล์ เกตส์ 2567 E-Book 1
21 5516   Free radical and antioxidant protocols / edited by DonaldArmstrong 1998 Genaral Book 1
22 5642   Free yourself from harmful stress / Trevor Powell, Afbps C Psychol 1997 Genaral Book 1
23 5653   Food brone carcinogens : Food brone carcinogens Geterocylic Amines / Minako Nagao, Takashi Sugimura 2000 Genaral Book 1
24 6137   Fundamentals of clinical research : bridging medicine, statistics, and operations / Antonella Bacchieri, Giovanni Della Cioppa c2007 Genaral Book 1
25 7692   Fungal pathogenesis : principles and clinical applications / edited by Richard A. Calderone, Ronald L. Cihlar 2002 Genaral Book 1
26 8122   Gene targeting : a practical approach / edited by Alexandra L. Joyner c2000 Genaral Book 1
27 8124   Gene therapy techonologies applications and Regulations : from Laboratory to clinic / Anthony Meager c1999 Genaral Book 1
28 8125   Gene Therapy : therapeutic mechanisms and strategies / edited by Nancy Smyth Templeton, Danilo D. Lasic c2000 Genaral Book 1
29 10638   From patient to payment : insurance procedures for the medical office / by Rhonda Collins, with Mary-Lane Kamberg ... [et al.] c1993 Genaral Book 1
30 16860   Gene therapy : from laboratory to the clinic / edited by Kam M. Hui. 1994. Genaral Book 1
31 18008   Functional food & nutraceuticals in cancer prevention / Ronald R. Watson, editor 2003 Genaral Book 3
32 18599   Free radicals and oxidation phenomena in biological systems / Marcel Roberfroid, Pedro Buc Calderon c1995 Genaral Book 2
33 21607   Genetic models in cardiorespiratory biology / edited by Gabriel G. Haddad, Tian Xu c2001 Genaral Book 1
34 27366   Functional metabolism : regulation and adaptation / edited by Kenneth B. Storey c2004 Genaral Book 1
35 27439   Family therapy : a constructive framework / Roger Lowe 2004 Genaral Book 1
36 27684   Free radicals in food : chemistry, nutrition, and health effects / edited by Michael J. Morello, Fereidoon Shahidi, Chi-Tang Ho 2002 Genaral Book 1
37 29756   Food microbiology and hygiene / P. R. Hayes c1985 Genaral Book 1
38 32029   Fundamentals of pharmacognosy and phytotherapy / Michael Heinrich ... [et al.] ; foreword, A. Douglas Kinghorn ; epilogue, J. David Phillipson ; illustrated by Simon Gibbons 2004 Genaral Book 1
39 32092   Eye diseases in hot climates / John Sandford-Smith 2004 Genaral Book 1
40 35193   Gastrointestinal system / Malanie Sarah Long 2002 Genaral Book 2
41 35732   Fundamental concepts of fitness and wellness / Charles B. Corbin ... [et al.] c2001 Genaral Book 2
42 54095   Pocket atlas of human anatomy : founded by Heinz Feneis / Wolfgang Dauber c2007 Genaral Book 5
43 54132   Clinical anatomy : flash cards / Douglas J. Gould 2008 Genaral Book 2
44 54213   Medical physiology : a cellular and molecular approach / Walter F. Boron and Emile L. Boulpaep c2005 Genaral Book 1
45 54662   Food colorants : chemical and functional properties / [edited by] Carmen Socaciu c2008 Genaral Book 2
46 55775   Family medicine obstetrics / [edited by] Stephen D. Ratcliffe ... [et al.] c2008 Genaral Book 4
47 55781   Foundations of clinical research : applications to practice / Leslie G. Portney, Mary P. Watkins c2009 Genaral Book 2
48 55786   Fundamentals of cancer epidemiology / [edited by] Philip C. Nasca, Harris Pastides. c2008 Genaral Book 1
49 55788   Gene cloning and manipulation / Christopher Howe 2007 Genaral Book 1
50 55843   Family medicine / David R. Rudy. c2007 Genaral Book 1
51 55867   Foot massage : simple ways to revive, soothe, pamper and feel fabulous all over / Renee Tanner 2008 Genaral Book 1
52 56184   Fundamentals of musculoskeletal assessment techniques / M. Lynn Palmer, Marcia E. Epler ; with two contributors ; llustrations by Michael Adams c1998 Genaral Book 1
53 56247   Exercise and cancer recovery / Carole M. Schneider, Carolyn A. Dennehy, Susan D. Carter c2003 Genaral Book 1
54 59270   The language of medicine / Davi-Ellen Chabner c2007 Genaral Book 3
55 59582   Gender development : similarities and differences / National Statistical Office, Office of Women's Affairs and Family Development supported by United Nations Development Programme (UNDP) 2008 Genaral Book 1
56 62746   General and systematic pathology / edited by J. C. E. Underwood and S. S. Cross 2009 Genaral Book 3
57 64352   Fundamental neuroscience / edited by Larry Squire ... [et al.] c2008 Genaral Book 1
58 65435   Evidence-based medicine : how to practice and teach EBM / Sharon E. Straus ... [et al.] 2005 Genaral Book 1
59 66660   Fungi and food spoilage / John I Pitt, Alisa D. Hocking 2009 Genaral Book 1
60 66932   Foundation in pharmacy practice / Ben J. Whalley ... [et al.] 2008 Genaral Book 1
61 66942   Frames of reference for pediatric occupational therapy / [edited by] Paula Kramer, Jim Hinojosa 2010 Genaral Book 1
62 67048   From molecules to networks : an introduction to cellular and molecular neuroscience / [edited by] John H. Byrne, James L. Roberts 2009 Genaral Book 1
63 68377   Bioinorganic chemistry : a survey / Eiichiro Ochiai c2008 Genaral Book 1
64 68581   Essential radiology : clinical presentation, pathophysiology, imaging / Richard B. Gunderman c2006 Genaral Book 1
65 69516   Functional foods : principles and technology / MIngruo Guo 2009 Genaral Book 1
66 69531   General and applied toxicology / editors, Bryan Ballantyne, Timothy C. Marrs, Tore Syversen 2009 Genaral Book 6
67 69704   Angiogenesis : from basic science to clinical applications / edited by Napoleone Ferrara c2007 Genaral Book 1
68 69876   Fundamentals of basic emergency care / Richard Beebe, Deborah Funk, Jules Scadden c2010 Genaral Book 1
69 69924   Fundamentals of human nutrition : for students and practitioners in the health sciences / Catherine A. Geissler, Hilary J. Powers. 2009 Genaral Book 2
70 69937   Functional anatomy : musculoskeletal anatomy, kinesiology, and palpation for manual therapists / Christy Cael. c2010 Genaral Book 2
71 71634   Encountering pain : hearing, seeing, speaking [electronic resource] / edited by Deborah Padfield and Joanna M. Zakrzewska 2021 E-Book 1
72 71690   Achieving person-centred health systems : evidence, strategies and challenges [electronic resource] / edited by Ellen Nolte, Sherry Merkur and Anders Anell 2020 E-Book 1
73 71691   The changing role of the hospital in European health systems [electronic resource] / edited by Martin McKee...[et al.] 2020 E-Book 1
74 71692   Challenges to tackling antimicrobial resistance : economic and policy responses [electronic resource] / edited by Michael Anderson, Michele Cecchini and Elias Mossialos 2019 E-Book 1
75 71693   Private health insurance : history, politics and performance [electronic resource] / edited by Sarah Thomson, Anna Sagan and Elias Mossialos 2020 E-Book 1
76 71861   From Computer to Brain : Foundations of Computational Neuroscience / by William W. Lytton. 2002. E-Book 1
77 74107   Forensic psychology and law / Ronald Roesch, Patricia A. Zapf, Stephen D. Hart c2010 Genaral Book 1
78 74160   Foundations of clinical research : applications to practice / Leslie G. Portney, Marry P. Watkins 2009 Genaral Book 1
79 74524   Functional anatomy for sport and exercise : quick reference / Clare E. Milner 2008 Genaral Book 1
80 74779   Gene cloning and DNA analysis : an introduction / T.A. Brown 2010 Genaral Book 1
81 74869   Functional performance in older adults / [edited by] Bette R. Bonder, Vanina Dal Bello-Haas c2009 Genaral Book 1
82 77413   Functional food product development / edited by Jim Smith and Edward Charter 2010 Genaral Book 2
83 79217   ARBA in-depth : Health and medicine / Martin Dillon, editor in chief ; Shannon Graff Hysell, associate editor 2004 Genaral Book 2
84 79298   Essentials of kinesiology for the physical therapist assistant / Paul Jackson Mansfield, Donald A. Neumann c2009 Genaral Book 1
85 79312   From the cell cycle to cancer : the birth, death and transfomation of cells / Duncan R. Smith c2010 Genaral Book 1
86 86945   Functional foods : concept to product / edited by Maria Saarela 2011 Genaral Book 1
87 87067   Functioning of transmembrane receptors in cell signaling / editors-in-chief, Ralph A. Bradshaw, Edward A. Dennis 2011 Genaral Book 1
88 87493   Foucault, health and medicine / edited by Alan Petersen and Robin Bunton ; foreword by Bryan S. Turner 1998 Genaral Book 3
89 88427   Ageing with smartphones in urban Brazil : a work in progress [electronic resource] / Marília Duque 2022 E-Book 1
90 91348   Fungi : biology and applications / editor, Kevin Kavanagh. 2011 Genaral Book 1
91 91433   Fundamental medical mycology / Errol Reiss, H. Jean Shadomy, G. Marshall Lyon III. c2012 Genaral Book 1
92 91434   Fundamental molecular biology / Lizabeth A. Allison c2012 Genaral Book 1
93 91435   Fundamental neuropathology for pathologists and toxicologists : principles and techniques / edited by Brad Bolon, Mark T. Butt c2011 Genaral Book 1
94 91438   Genetics : analysis of genes and genomes / Daniel L. Hartl, Maryellen Ruvolo c2012 Genaral Book 1
95 91439   Glasses and glass ceramics for medical applications / Emad El-Meliegy, Richard van Noort c2012 Genaral Book 1
96 91554   Fundamentals of medical imaging / Paul Suetens 2009 Genaral Book 1
97 91952   Evidence-based management of low back pain / editors, Simon Dagenais, Scott Haldeman c2012 Genaral Book 1
98 92286   General practice / Emma Storr...[et al.] 2008 Genaral Book 1
99 92302   Functional movement development across the life span / Donna J. Cech and Suzanne 'Tink' Martin c2012 Genaral Book 1
100 92307   Foundations of respiratory care / Kenneth A. Wyka, Paul J. Mathews, John A. Rutkowski c2012 Genaral Book 1
101 92689   Free radicals and antioxidant protocols / edited by Rao M. Uppu ... [et al.] c2010 Genaral Book 1
102 92691   Galectins / edited by Anatole A. Klyosov, Zbigniew J. Witczak, David Platt c2008 Genaral Book 1
103 93276   Sexual and reproductive health : a public health perspective / editor-in-chief, Paul van Look ; editors, H.K. Heggenhougen, Stella R. Quah c2011 Genaral Book 1
104 93501   General surgery board review / editors, Larry A. Scher, Gerard Weinberg c2012 Genaral Book 1
105 93535   Essentials of strength training and conditioning / National Strength and Conditioning Association ; Thomas R. Baechle, Roger W. Earle, editors c2008 Genaral Book 1
106 93906   Functional foods, nutraceuticals, and degenerative disease prevention / edited by Gopinadhan Paliyath, Marica Bakovic, Kalidas Shetty 2011 Genaral Book 1
107 95691   Fundamentals of enzyme kinetics / Athel Cornish-Bowden c2012 Genaral Book 1
108 97826   Exploring immunology : concepts and evidence / Gordon MacPherson, Jonathan M Austyn c2012 Genaral Book 1
109 124776   Living in a microbial world / Bruce V. Hofkin 2017 Genaral Book 1
110 126277   Essentials of epidemiology in public health / Ann Aschengrau and George R. Seage c2020 Genaral Book 1
111 126278   Health systems science / AMA Education Consortium ; editors-in-chief, Susan E. Skochelak, Richard E. Hawkins ; editors, Luan E. Lawson, Stephanie R. Starr, Jeffrey M. Borkan, Jed D. 2017 Genaral Book 1
112 126279   Introduction to public health / Mary-Jane Schneider, with Henry S. Schneider ; drawings by Henry S. Schneider 2017 Genaral Book 1
113 126282   Public health : what it is and how it works / Bernard J. Turnock c2016 Genaral Book 1
114 126641   Nursing informatics and the foundation of knowledge / edited by Dee McGonigle and Kathleen Mastrian c2018 Genaral Book 1
115 126796   Clinical anatomy cases : an integrated approach with physical examination and medical imaging / Sagar B. Dugani...[et al.] c2017 Genaral Book 1
116 126948   Immunology : a short course / Richard Coico and Geoffrey Sunshine 2015 Genaral Book 1
117 127060   Advanced human nutrition / Denis M. Medeiros and Robert E.C. Wildman c2019 Genaral Book 1
118 127061   Advanced medical nutrition therapy / Kelly Kane and Kathy Prelack c2019 Genaral Book 1
119 127071   Atlas of human anatomy / Frank H. Netter c2019 Genaral Book 1
120 127164   Anatomy & physiology made incredibly easy! / edited by Laura M. Willis 2018 Genaral Book 1
121 127557   Fischbach's manual of laboratory and diagnostic tests / Frances Talaska Fischbach and Margaret A. Fischbach c2018 Genaral Book 1
122 127712   Anatomy & physiology workbook for dummies / Erin Odya and Pat DuPree c2018 Genaral Book 1
123 132561   Ballistics : the science of weapons at work [electronic resource] / Siyavush Saidian 2018 E-Book 1
124 132817   Textbook of sports and exercise cardiology [electronic resource] / edited by Axel Pressler, Josef Niebauer 2020 E-Book 1
125 134885   Precision medicine in surgical oncology / edited by Vijay P. Khatri and Nicholas J. Petrelli c2020 Genaral Book 1
126 135076   Molecular hematology [electronic resource] / edited by Drew Provan and John G. Gribben 2020 E-Book 1
127 135078   Textbook of personalized medicine [electronic resource] / Kewal K. Jain 2021 E-Book 1
128 135488   Milk proteins : from expression to food / edited by Mike Boland and Harjinder Singh 2020 Genaral Book 1
129 135507   Primary care : the art and science of advanced nursing / edited by Danna Carson 2021 Genaral Book 1
130 135508   New frontiers in immunology / edited by Dallas Ford 2021 Genaral Book 1
131 135510   Microbial biotechnology : an interdisciplinary approach / Pratyoosh Shukla 2020 Genaral Book 1
132 135515   Primary care medicine : evaluation and management / edited by Danna Carson c2021 Genaral Book 1
133 135656   Artificial intelligence applications in human pathology / edited by Ralf Huss and Michael Grunkin c2022 Genaral Book 1
134 135679   The temporal dimension in counselling and psychotherapy : a journey in time / Sue Wright 2020 Genaral Book 1
135 135680   Microbial fermentation and enzyme technology / edited by Hrudayanath Thatoi...[et al.] c2020 Genaral Book 1
136 135687   Sport and exercise physiology testing guidelines : the British Association of Sport and Exercise Sciences guide - volume I : Sport testing / edited by R. C. Richard Davison ... [et al.] 2022 Genaral Book 1
137 135693   Analytical food microbiology : a laboratory manual / Ahmed E. Yousef, Joy G. Waite-Cusic, and Jennifer J. Perry 2022 Genaral Book 1
138 135708   Aging : anatomical, physiological and biochemical changes in the nervous system / edited by Isla Pearson 2021 Genaral Book 1
139 135723   Biomedicine / Sidney Ashworth c2021 Genaral Book 1
140 135807   Human anatomy & physiology laboratory manual : cat version [electronic resource] / Elaine N. Marieb and Lori A. Smith 2022 E-Book 1
141 135826   Forensic entomology : international dimensions and frontiers / Jeffery Keith Tomberlin and M. Eric Benbow 2020 Genaral Book 1
142 135830   Deep learning for biomedical applications / edited by Utku Kose, Omer Deperlioglu and D. Jude Hemanth 2021 Genaral Book 1
143 135874   Essential fatty acids : sources, processing effects, and health benefits / edited by Sanju Bala Dhull, Sneh Punia and Kawaljit Singh Sandhu 2021 Genaral Book 1
144 135876   Essential immunology / Jaxson Peterson c2021 Genaral Book 1
145 135877   Human genetics / Chuck Armstrong c2019 Genaral Book 1
146 135905   Green techniques for organic synthesis and medicinal chemistry / edited by Wei Zhang and Berkeley W. Cue 2018 Genaral Book 1
147 135925   Vasculopathies : behavioral, chemical, environmental, and genetic factors / Marc Thiriet 2018 Genaral Book 1
148 136152   Sample size calculations in clinical research / Shein-Chung Chow...[et at.] 2020 Genaral Book 1
149 136437   Handbook of indigenous foods involving alkaline fermentation / edited by Prabir K. Sarkar and M. J. Robert Nout 2015 Genaral Book 1
150 136645   Rooted and moving / Pratima P. Mathews 2013 Genaral Book 1
151 137170   Genetics and genomics in medicine / Tom Strachan and Anneke Lucassen 2023 Genaral Book 1
152 137288   COVID-19 and health system segregation in the US : racial health disparities and systematic racism [electronic resource] / Prem Misir 2022 E-Book 1
153 137293   Digital identity in the new era of personalized medicine [electronic resource] / edited by Ingrid Vasiliu-Feltes and Indira Mysore 2023 E-Book 1
154 137297   Genes, genomes and society : from farming to gene editing and beyond [electronic resource] / Robbe Wunschiers 2022 E-Book 1
155 137300   Health technology sourcebook [electronic resource] / edited by James Chambers 2023 E-Book 1
156 137304   Medical firsts : innovations and milestones that changed the world [electronic resource] / Tish Davidson 2023 E-Book 1
157 137317   Technological adoption and trends in health sciences teaching, learning, and practice [electronic resource] / edited by Samuel Marcos-Pablos and Juan A. Mendez 2022 E-Book 1
158 137318   The book of genes and genomes [electronic resource] / Susanne B. Haga 2022 E-Book 1
159 137320   Understanding coronaviruses : SARS, MERS, and the COVID-19 pandemic [electronic resource] / Connie Goldsmith 2022 E-Book 1
160 137377   Medicinal plant responses to stressful conditions / edited by Arafat Abdel Hamed Abdel Latef c2023 Genaral Book 1
161 137389   Understanding antimicrobial drug resistance / Scott Gibbons c2021 Genaral Book 1
162 137427   Healthcare Informatics : improving efficiency through technology, analytics, and management / Stephan P. Kudyba 2022 Genaral Book 1
163 137428   Textbook of epidemiology / Lex M. Bouter, Maurice Zeegers and Tianjing Li 2023 Genaral Book 1
All 210