No. BIB Title Year Type Amount Copy
1 1022   คู่มือการดูแลพัฒนาการเด็กวัย 2-4 ปี / ศูนย์สุขวิทยาจิต กรมสุขภาพจิต [2541] Genaral Book 1
2 1038   อยากให้ลูกดีทำอย่างนี้กันเถอะ / บังอร เอี่ยมรอด หัวหน้าโครงการ 2542 Genaral Book 1
3 1090   10 คำถามที่ถูกถามบ่อยเกี่ยวกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ = Frequently asked questions / The National Association for Gifted Children ; [บรรณาธิการ รุ่งเรือง สุขาภิรมย์ ; แปล สมชาย บัวเล็ก] 2543 Genaral Book 1
4 1123   เวชปฏิบัติในผู้ติดเชื้อเอดส์ = HIV infection in clinical practice / วิชาญ วิทยาศัย และประคอง วิทยาศัย 2540 Genaral Book 2
5 1127   สัณฐานวิทยาของเซลล์เม็ดเลือด / มงคล โชตยาภรณ์ 2543 Genaral Book 1
6 1131   สรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 2543 Genaral Book 2
7 1132   การเผชิญปัญหาชีวิตของผู้ติดเชื้อเอดส์ / บังอร ศิริโรจน์...[และคนอื่นๆ] 2537 Genaral Book 1
8 1133   สรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 2543 Genaral Book 2
9 1158   แพทย์ไทย ต้านภัยเอดส์ / ผู้เขียน, ประคอง วิทยาศัย, วิชาญ วิทยาศัย 2537 Genaral Book 1
10 1159   รู้ให้ซึ้งเพื่อตรึงเอดส์ : เล่ม 5 / ประคอง วิทยาศัย และวิชาญ วิทยาศัย 2543 Genaral Book 1
11 1209   การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 19 วันที่ 24 สิงหาคม 2544 ณ ห้องประชุมอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2544 Genaral Book 1
12 1313   การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 18, วันที่ 8 มิถุนายน 2543 = The 18th annual health sciences meeting June 8, 2000 ณ ห้องประชุมอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2543- Genaral Book 1
13 1411   บทบาทของสงฆ์ในการรณรงค์ต่อต้านเอดส์ เล่ม 2 / ประคอง วิทยาศัย, วิชาญ วิทยาศัย 2541 Genaral Book 1
14 1421   รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการป้องกันและการควบคุมการติดเชื้อเอดส์ในสถานที่ทำงาน / พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์...[และคนอื่นๆ] 2539 Genaral Book 1
15 1422   บทบาทของชุมชนกับการดูแลเด็กผลกระทบจากเอดส์ : ศึกษาเฉพาะกรณีการดำเนินงานของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ / โดย สกล บุญคำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2540 Genaral Book 1
16 1428   ความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล / อะเคื้อ อุณหเลขกะ 2544 Genaral Book 2
17 1430   Atlas of medical parasitology : with 456 colour illustrations / ประยงค์ ระดมยศ ... และคนอื่น ๆ 2541 Genaral Book 2
18 1438   สถิติประยุกต์ทางการแพทย์ / เติมศรี ชำนิจารกิจ 2544 Genaral Book 2
19 1440   จุลชีววิทยาช่องปากและที่มาของโรคฟันผุ โรคปริทันต์และโรคในช่องปาก / จินตกร คูวัฒนสุชาติ 2544 Genaral Book 1
20 1441   การพัฒนาวัคซีนและการประยุกต์ใช้ / บรรณาธิการ ปริ่มเฉนียน มุ่งการดี ... [และคนอื่น ๆ] 2540 Genaral Book 2
21 1446   รวมผลงานวิจัย โรคติดเชื้อ จุลชีววิทยาคลินิกและยาต้านจุลชีพ : การประชุมวิชาการสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2532-2542 / บรรณาธิการ นลินี อัศวโภคี, สมบัติ ลีลาสุภาศรี, อมร ลีลารัศมี 2543 Genaral Book 1
22 1451   โรคติดเชื้อที่ปรากฏภายหลังปี 2000 = Infectious diseases beyond 2000 / บรรณาธิการ นลินี อัศวโภคี, สมบัติ ลีลาสุภาศรี, สุรภี เทียนกริม 2543 Genaral Book 1
23 1452   ความรู้ในการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อ / อะเคื้อ อุณหเลขกะ 2545 Genaral Book 3
24 1454   โลกสวยด้วยสุขภาพดี : ความก้าวหน้าทางการแพทย์ร่วมสมัยจากอินเตอร์เนต / โดย อนุวัตร ลิ้มสุวรรณ 2542 Genaral Book 1
25 1455   โรคเชื้อราที่ผิวหนัง / เมระนี เทียนประสิทธิ์ 2527 Genaral Book 3
26 1458   วิทยาเชื้อราการแพทย์ = Medical mycology / เรียบเรียงโดย นงนุช วณิตย์ธนาคม 2540 Genaral Book 3
27 1461   การทดสอบฮอร์โมนและเมแทบอลิซึมในเด็ก / สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ บรรณาธิการ 2545 Genaral Book 2
28 1463   อิมมูโนวิทยา / สุทธิพันธ์ สาระสมบัติ ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ, 2543 Genaral Book 3
29 1466   รวมบทคัดย่องานวิจัยการแพทย์แผนไทยและทิศทางการวิจัยในอนาคต / ผู้รวบรวม ภัทราพร ตั้งสุขฤทัย, กุสุมา ศรียากูล ; กองบรรณาธิการ จิรัชยา แก้วสนธยา ... [และคนอื่น ๆ] 2543 Genaral Book 1
30 1467   แบคทีเรียที่เกี่ยวข้องกับโรค / นงลักษณ์ สุวรรณพินิจ 2544 Genaral Book 4
31 1563   รายงานผลการวิจัยการศึกษาระดับแคดเมียมและโครเมียมในเลือดและปัสสาวะของกลุ่มคนสุขภาพแข็งแรงที่ไม่ได้ทำงานสัมผัสกับโลหะหนัก = The study of blood and urine levels of cadmium and chromium in non-exposed people / สมิง เก่าเจริญ, วินัย วนานุกูล และ จินตนา ศิริวราศัย 2541 Genaral Book 1
32 1660   โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย กรณีศึกษา : การป้องกันและควบคุมประชากรสุนัข-แมวในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง / กรรณิกา พิริยะจิตรา, พงษ์ศักดิ์ ศรีธเนศชัย [25--] Genaral Book 2
33 1671   รายงานการวิจัยเรื่องการผลิตโมโนโคลนัลแอนติบอดีที่มีความจำเพาะต่อแอนติเจนซึ่งได้จากโปรตีนที่ผนังลำตัวของพยาธิใบไม้ตับโคที่ผ่านการทำกึ่งบริสุทธิ์ / [คณะผู้วิจัย ดวงเดือน ไกรลาส...และคนอื่น ๆ] 2543 Genaral Book 1
34 1818   รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาความต้องการ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนเรื่องโรคเอดส์ ของครูผู้สอน ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตกรุงเทพมหานคร = Needs and opinions of teachers concerning AIDS teaching in high school of Bangkok / ศิริพร พุทธรังษี, ปัทมา คุปตจิต 2541 Genaral Book 1
35 1873   การปฏิรูประบบบริการสุขภาพ ประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ / สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ... [และคนอื่นๆ] 2545 Genaral Book 1
36 1880   องค์ความรู้ของงานวิจัยเอดส์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ = State of the art review in socio-economic and behavioral research on AIDS / คณะผู้วิจัย บำเพ็ญจิต แสงชาติ ... [และคนอื่น ๆ] ; พิมพวัลย์ บุญมงคล, เพ็ญจันทร์ ประดับมุข, ศันสนีย์ เรืองสอน, บรรณาธิการ 2541 Genaral Book 1
37 1888   รายงานการวิจัยระบบความเชื่อและพฤติกรรมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเพศและความสัมพันธ์หญิงชายในระบบครอบครัว : นัยยะและกลวิธีในระดับชุมชนเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ในหญิงชนบทที่แต่งงานแล้ว / พิมพวัลย์ บุญมงคล 2543 Genaral Book 1
38 2126   ฉลาดใช้ยาปฏิชีวนะ [electronic resource] / พิสนธิ์ จงตระกูล 2552 E-Book 1
39 2301   สรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2541 และ 2542 2543 Genaral Book 2
40 2517   พฤกษา ศาสตร์แห่งความงาม / เพ็ญอำพันธ์ ชิยานนท์ 2548 Genaral Book 2
41 2783   รายงานการวิจัยเรื่อง การตรวจสอบแหล่งผลิตแอนติเจนที่มีความจำเพาะต่อโมโนโคลนัลแอนติบอดีบริเวณเนื้อเยื่อของพยาธิใบไม้ตับโคชนิด Fasciola gigantica = Localization of antigenic molecules of adult fasciola gigantica using monoclonal antibodies against the parasite tegumental antigen / ดวงเดือน ไกรลาศ ... [และคนอื่นๆ] 2545 Genaral Book 1
42 2797   สมุนไพรไม้พื้นบ้าน / บรรณาธิการ; นันทวัน บุณยะประภัศร และอรนุช โชคชัยเจริญ 2543 Genaral Book,
Book Not for Loan
9
43 2887   100 ปี สมเด็จพระมหิตลาธิเบตร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก / วิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์, บรรณาธิการ 2535 Genaral Book 1
44 2901   ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 : คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 / [คณะทำงาน จตุพร ศิริสัมพันธ์ ... และคณะอื่น ๆ] 2542- Genaral Book 13
45 3005   บิดาแห่งการแพทย์ไทย = The father of Thai modern medicine : เป็นหนังสือพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจขององค์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์อดุลยเดชวิกรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี ศรีสังวาลย์ / รวบรวมโดย บุญเสริม นามวัง [25--] Genaral Book 1
46 3298   ทบทวนสถานการณ์และองค์ความรู้เกี่ยวกับการค้าบริการที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพ / ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ... [และคนอื่น ๆ] 2547 Genaral Book 1
47 7723   ชีวเคมี 1 คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล / นีโลบล เนื่องตัน ; บรรณาธิการ 2542 Genaral Book 1
48 9081   ศัพทานุกรมชื่อโรคในล้านนา = Larnna disease dictionary / จีรเดช มโนสร้อย, อรัญญา มโนสร้อย, อุดม รุ่งเรืองศรี 2543 Reference Book 4
49 9369   คำอธิบายพระราชบัญญัติประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 / ธเนตร บัวแย้ม, เสถียร แจ้งศิริเจริญ 2543 Genaral Book 1
50 9459   รายงานการวิจัยเรื่องการฝึกวิปัสสนาผนวกกับการให้การศึกษาเรื่องโรคเอดส์เพื่อป้องกันการติดเชื้อ HIV : ในกลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / ทิพาวดี เอมะวรรธนะ ... [และคนอื่นๆ] 2546 Genaral Book 2
51 9897   พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 ปรับปรุง พ.ศ. 2536 / ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล 2536 Genaral Book 2
52 9928   เปิดรหัสสายด่วน อย. 1556 : เมนู 7 สาระน่ารู้ด้านโภชนาการ / นิภาภรณ์ จัยวัฒน์ ... [และคนอื่นๆ] 2545 Genaral Book 2
53 9932   เปิดรหัสายด่วน อย. 1556 เมนู83 สาระน่ารู้เพื่อผู้สูงอายุ / ผู้จัดทำ; นิภาภรณ์ จัยวัฒน์...[และคนอื่น ๆ] 2545 Genaral Book 2
54 9933   เปิดรหัสายด่วน อย. 1556 : เมนู 2 สาระน่ารู้ด้านอาหาร / นิภาภรณ์ จัยวัฒน์ ... [และคนอื่นๆ] 2545 Genaral Book 2
55 9967   รายงานการวิจัยเรื่องทัศนะและผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตจากปัญหาโรคเอดส์ในกลุ่มผู้ปฎิบัติงานในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี / ศรีวงศ์ หะวานนท์ ... [และคนอื่นๆ] 2546 Genaral Book 1
56 12719   อธิบายศัพท์คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เนต มัลติมีเดีย / กิดานันท์ มลิทอง 2539 Genaral Book 3
57 12882   รายงานการวิจัย การศึกษาลักษณะการดำเนินโรคของโรคจิตจากเมทแอมเฟตามิน 1 เดือนของการรักษา = Methamphetamine psychosis : Its clinical course during 4 weeks of antipsychotics treatment / พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์... [และคนอื่นๆ] 2545 Genaral Book 1
58 13425   ประสาทสรีรวิทยา / ราตรี สุดทรวง 2539 Genaral Book 1
59 13525   อณูชีววิทยาทางการแพทย์ = Molecular biology in medicine / บรรณาธิการ นเรศร สุขเจริญ, อภิวัฒน์ มุทิรางกูร, ยง ภู่วรวรรณ. 2541 Genaral Book 3
60 13602   ตำราโรคนิทาน / บรรณาธิการ; เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ และ กัญจนา ดีวิเศษ 2545 Genaral Book 3
61 13714   พลานามัย 1 : 164-001 / อุราภรณ์ ภานุภาค 2541 Genaral Book 2
62 13716   พลานามัย 2 : 164-002 / อุราภรณ์ ภานุภาค 2541 Genaral Book 2
63 13800   แพ้อากาศกับการรักษาตนเอง / ผู้เรียบเรียง; ไพบูลย์ จาตุรปัญญา 2542 Genaral Book 1
64 13807   อร่อยกับ 200 จาน : อาหารต้านมะเร็ง / จิรพรรณ มัธยมจันทร์, บรรณาธิการ; ลลิตา ธีระสิริ 2542 Genaral Book 2
65 13811   บทเรียนแห่งชีวิต / บรรณาธิการ; ปานิตา ปทีปวณิช 2544 Genaral Book 1
66 13867   พันธุศาสตร์ยุคใหม่ : รวมผลงานสัมมนาวิชาการพันธุศาสตร์ ครั้งที่ 8 = The new genetics proceedings of the eight national genetics congress / บรรณาธิการ; ดาวรุ่ง กังวานพงศ์ และวิสุทธิ์ ใบไม้ 2537 Genaral Book 1
67 14835   สมุนไพร : บำรุงหัวใจ ลดความดัน ลดไขมันในโลหิต / ภาณุทรรศน์ รวบรวม-เรียบเรียง 2541 Genaral Book 1
68 15032   ชะตาชีวิตผู้เป็นโรคเอดส์ "ชาย" / ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์ ... [และคนอื่น ๆ] 2536 Genaral Book 1
69 15036   ชีวเคมีทางการแพทย์ = Medical biochemistry / ธาดา สืบหลินวงศ์ และนวลทิพย์ กมลวารินทร์ 2542 Genaral Book 3
70 15171   หมอปากหมา / พินิจ ลิ้มสุคนธ์ 2544 Genaral Book 3
71 15325   บำบัดโรคภูมิแพ้ / ศักดิ์ บวร, เรียบเรียง 2542 Genaral Book 1
72 15669   อายุรเวท : ภูมิปัญญาโบราณในยุคโลกาภิวัฒน์ / โสภนา ศรีจำปา, บรรณาธิการ 2557 Genaral Book 1
73 15781   การศึกษาปัญหาการฟ้องคดีเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย / วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์...[และคนอื่นๆ] 2544 Genaral Book 2
74 15983   รายงานการวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส์ เรื่องรูปแบบการพัฒนาการดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ผลของการดูแลสุขภาพอนามัยที่บ้านต่อการรับรู้ความสามารถในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ = Development of self-care agency in persons with HIV infection/AIDS : effects of home health care on perceievd self-care abilities and quality of life of HIV and AIDS patients / สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย 2544 Genaral Book 2
75 16033   สมุนไพรแก้เบาหวาน ริดสีดวงทวาร ขับปัสสาวะ / "ภานุทรรศน์" [254-] Genaral Book 1
76 16419   อาหาร & สุขภาพ : รับประทานวิตามินอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด 2544 Genaral Book 1
77 16499   ประสิทธิผลรูปแบบการพยาบาลแบบองค์รวม ต่อการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อ เอชไอวี / ผู้ป่วยเอดส์ : รายงานการวิจัย = The effectiveness of holistic nursing on self-care and quality of life of HIV seropositive person / AIDS / สมจิต ปทุมานนท์...[และคนอื่นๆ] 2543 Genaral Book 2
78 17026   Chiang-Rai AIDS abstracts 2001 / Somsak Supawikul 2545 Genaral Book 1
79 17132   แนวทางการป้องกันและรักษาโรคอ้วนในประชากรไทย / พรฑิตา ชัยอำนวย 2545 Genaral Book 1
80 18510   มิติสุขภาพ : กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อสร้างสังคมแห่งสุขภาวะ / บรรณาธิการ; โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, นงลักษณ์ ตรงศีลสัตย์ และพจน์ กริชไกรวรรณ 2545 Genaral Book 2
81 18533   ระบบ กลไก และวิธีการจ่ายเงินค่าบริการสุขภาพเพื่อความเป็นธรรม ประสิทธิภาพ และาคุณภาพบริการ / จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 2544 Genaral Book 1
82 18534   ข้อเสนอระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า / คณะทำงานพัฒนานโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2544 Genaral Book 1
83 18808   ประสิทธิผลของคู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย = The effectiveness of people with AIDS care handbook for subdistrict health personnel in Northeast of Thailand / จุฬาภรณ์ โสตะ 2544 Genaral Book 2
84 18996   ดรีมส์โปรเจกต์ โครงการฝันไขมันต่ำ = Dreams project / ภาวดี วิเชียรรัตน์ 2544 Genaral Book 1
85 19002   รู้คุณรู้โทษโภชนาการ = Foods that harm, foods that heal / รีดเดอร์ส ไดเจสท์ 2543 Genaral Book 2
86 19527   พจนานุกรมแพทยศาสตร์ = Medical dictionary / วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม, เกษม เที่ยงบูรณธรรม 2541 Reference Book 2
87 19572   รายงานสถิติวิเคราะห์ระบบข้อมูลการติดยาเสพติดประชากรซึ่งรับการบำบัดรักษาทั่วประเทศปีงบประมาณ ... = Statisical report FY... drug dependence information system treatment population / กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544 Genaral Book 1
88 22006   มหันตภัยอาวุธชีวภาพและอาวุธเคมี / ประเสริฐ ทองเจริญ 2546 Genaral Book 5
89 22064   แนวทางการปฏิบัติงาน : การพัฒนาระบบบริการและติดตามผลการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยโรคเอดส์ด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ในประเทศไทย ปี 2545 / ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ และคนอื่นๆ 2545 Genaral Book 3
90 22574   โรคเอดส์และการติดเชื้อเอชไอวี : ข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่องค์การสหประชาชาติและครอบครัว / โครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ 2543 Genaral Book 1
91 22577   มหิตลปูชา / [กองบรรณาธิการ กรรณิการ์ สัจกุล ... และคนอื่นๆ] 2545 Genaral Book 2
92 22585   สรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ ... / สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2547- Genaral Book 2
93 23073   พฤติกรรมมารดาที่คลอดทารกน้ำหนักน้อยในโรงพยาบาลแม่และเด็ก ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 10 จังหวัดเชียงใหม่ / บุญนาค ทัฬหิกรณ์ 2544 Genaral Book 1
94 23131   ปูชนียาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2541 Genaral Book 1
95 23544   101 วิธีรูดซิปปากหลังอาหารเย็น = 101 ways to stop eating after dinner / แนนซี่ บุตเชอร์ 2545 Genaral Book 1
96 23703   รอยโรคในช่องปากที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน / กอบกาญจน์ ทองประสม 2543 Genaral Book 1
97 24357   ผลทางคลินิกของการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยนอกที่ได้รับยา warfarin ในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ / สุภารัตน์ เบี้ยวบรรจง 2543 Genaral Book 1
98 24456   การจัดการเรียนการสอนเอดส์ศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย / วิไลภรณ์ สมศรี 2542 Genaral Book 1
99 25840   แมคโครไบโอติกกับสุขภาพ : หนทางปฏิบัติสู่เสรีภาพและความงาม / อุดร ฐาปโนสถ 2541 Genaral Book 1
100 26288   แมคโครไบโอติกส์ : การกินอาหารและใช้ชีวิตกับธรรมชาติ = Macrobiotics / สิทรา พรรณสมบรูณ์ 2544 Genaral Book 14
101 26296   ภูมิปัญญาพื้นบ้าน : มิติทางวัฒนธรรมในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ในภาคเหนือของประเทศไทย = Local wisdom : cultural perspectives in HIV/AIDS care in Northern Thailand / รังสรรค์ จันต๊ะ 2547 Genaral Book 2
102 26322   การแพทย์ทางเลือกและสุขภาพทางเลือก การใช้สมุนไพรและธรรมชาติบำบัดสำหรับผู้ติดเชื้อ เอชไอวี / ชายณรงค์ ณ เชียงใหม่ 2544 Genaral Book 2
103 26979   ความสุขและความซึมเศร้าของคนพิการในจังหวัดเชียงใหม่ / สมัย ศิริทองถาวร, อุบล หมุดธรรม และ เสาวลักษณ์ ลังการ์พินธ์ 2547 Genaral Book 1
104 28931   วิตามินอี : บทบาทใหม่ในวงการสุขภาพ / เลน เมอร์วิน, ผู้เรียบเรียง; ชัยยศ บูรณรัช 2536 Genaral Book 1
105 29163   ประสาทสรีรวิทยา / ราตรี สุดทรวง, วีระชัย สิงหนิยม 2545 Genaral Book 8
106 29473   รายงานการวิจัย การเปลี่ยนแปลงของระดับโคเลสเตอรอลในเลือดหลังจากรับประทานไข่อย่างต่อเนื่อง = The effect of continuous egg consumption on blood cholesterol level / กรภัทร มยุระสาคร 2548 Genaral Book 1
107 30049   พิชิตความเครียดด้วยวิธีธรรมชาติ / สุคนธพันธ์ วีรวรรณ 2548 Genaral Book 3
108 30123   ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป : หลักการวินิจฉัยและรักษาโรค 280 โรค และการดูแลรักษา / สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 2544 Genaral Book 33
109 30142   การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม : มิติใหม่ของการสร้างเสริมสุขภาพ / อำพล จินดาวัฒนะ ; บรรณาธิการ; สุรศักดิ์ บุญเทียน, กรรณิการ์ บรรเทิงจิตร และอุกฤษฏ์ มิลินทรางกูร 2546 Genaral Book 3
110 30147   รายงานการวิจัย เรื่องต้นทุนต่อหน่วยการรักษาของโรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2547 แบบลัด = unit cost of care of mental health department in 2004 quick method / ภัสรา เชษฐ์โชติศักดิ์, สายทิพย์ สุทธิรักษา และ นิตยาภรณ์ มงคล 2548 Genaral Book 1
111 30555   ระบบอวัยวะของร่างกาย / กนกธร ปิยธำรงรัตน์ 2545 Genaral Book 4
112 30740   การศึกษาอับัติการณ์การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ที่บริจาคเลือดในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ / สุพัตรา จันทร์เทพ 2547 Genaral Book 1
113 30749   ศัพท์แพทย์ไทย / นันทวัน บุณยะประภัศร, บรรณาธิการ 2535 Reference Book,
Book Not for Loan
5
114 30750   อายุรเวทศึกษา เล่ม ... / ขุนนิทเทสสุขกิจ [นิทเทส (ถมรัตน์) พุ่มชูศรี] 2516 Genaral Book 9
115 30751   เวชศึกษา แพทย์ศาสตร์สังเขป / พระยาพิศณุประสาทเวช 2517 Genaral Book 5
116 30752   แพทย์สงเคราะห์ ... / โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง 2484 Genaral Book 15
117 30754   ตำรายาจารึกวัดราชโอรสและพระโอสถพระนารายณ์ / โครงการเผยแพร่เอกลักษณ์ของไทยฯ กระทรวงศึกษาธิการ 2523 Genaral Book 5
118 30755   ตำรายากลางบ้าน (มีสรรพคุณชะงัด) / พระธรรมวิมลโมลี (บุญมา คุณสมปนโน) 2529 Genaral Book 5
119 30756   ตำรายาสมุนไพรลานนา / จัดพิมพ์โดยหน่วยงานศึกษาวิจัยคัมภีร์ใบลาน โครงการร่วมระหว่างพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยาแห่งชาติโอซวกาและสถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2525 Genaral Book 5
120 30757   ตำรายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) พระนคร พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จารึกไว้เมื่อ พ.ศ.2375 ฉบับสมบูรณ์ / จัดพิมพ์ และเผยแพร่โดย โครงการประสานงานพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร (ปพส.) (และ) องค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข 2537 Genaral Book 5
121 30758   แพทยศาสตรสงเคราะห์ / ร.ร. แพทย์แผนโบราณ วัดเชตุพน วิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร 2504 Genaral Book 15
122 30759   เวชชศาสตร์วัณ์ณนา ... ตำราแพทย์แบบเก่า / สุ่ม วรกิจพิศาล 2492 Genaral Book 10
123 30760   เวชชศาสตร์วัณ์ณนา ... ตำราแพทย์แบบเก่า / สุ่ม วรกิจพิศาล 2493 Genaral Book 10
124 30763   คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ / ขุนโสภิตบรรณลักษณ์ 2504 Genaral Book 15
125 30764   ตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป : สาขาเภสัชกรรม / กองการประกอบโรคศิลปะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2541 Genaral Book 5
126 30768   การศึกษาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย : หอยที่ใช้เป็นยารักษาโรค = A study of Thai traditional medicine wisdom : medicinal shells / หัวหน้าโครงการ เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ 2547 Genaral Book 1
127 30770   สรุปผลโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... / สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2547- Genaral Book 5
128 30927   การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. ... = The ... health and welfare survey / สำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2548- Genaral Book 2
129 31060   การแพทย์แผนไทย : การแพทย์แบบองค์รวม / [ผู้รวบรวมและเรียบเรียง เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ ; บรรณาธิการ กัญจนา ดีวิเศษ] 2540 Genaral Book 2
130 31063   คู่มืออบรมการนวดเท้าเพื่อสุขภาพ / เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ, กัญจนา ดีวิเศษ, วัชรีพร คงวิลาด ; บรรณาธิการ 2548 Genaral Book 2
131 31066   การแพทย์พื้นบ้านกับการดูแลสุขภาพ / ผู้แปล; กรรณิการ์ พรมเสาร์ และสรรสิริ อินจัน, บรรณาธิการผู้แปล; ปรีชา อุปโยธิน และเสาวภา พรสิริพงษ์ 2544 Genaral Book 9
132 31111   นอนกรน / วีระชัย คีรีกาญจนะรงค์ และ ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์ 2548 Genaral Book 1
133 31236   การติดตามการดำเนินงานตามปฏิญญาว่าด้วยพันธกรณีเรื่อง โรคเอดส์ (Monitoring the declaration of commitment on HIV/AIDS) แนวทางการสร้างตัวชี้วัดหลัก / ผู้แปล ภริตา ก่วยเกียรติกุล, พรทิพย์ เข็มเงิน, อมรรัตน์ เวาวะบุญพัฒน์ 2549 Genaral Book 1
134 31394   รายงานการศึกษาเรื่อง ความตรงของเครื่องมือวินิจฉัยโรคจิตเวช Mini international neuropsychiatric interview (M.I.N.I.) ฉบับภาษาไทย = The validity of the Mini International Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I.)-Thai version / พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์ และ มธุริน คำวงศ์ปิน 2547 Genaral Book 1
135 31741   รายงานการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ภาพรวมสถานการณ์การเงิน ปีงบประมาณ 2547 โรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต = an overview analysis of financial status for the fiscal year 2004 of Thai psychiatric hospitals under department of mental health / อภิชัย มงคล, ทวี ตั้งเสรี และ ภัสรา เชษฐ์โชติศักดิ์ 2548 Genaral Book 1
136 32190   'โรงเรียน' กับ 'เด็กอ้วน' : นโยบายสาธารณะ ว่าด้วย 'นโยบายและมาตรการโรงเรียนเพื่อป้องกันภาวะโภชนาการเกินในเด็ก' / มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 2548 Genaral Book 1
137 33247   ดร.รสสุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์ พลังชีวิตแห่งบ้านสุขภาพ : Alternative medicine แพทยศาสตร์สงเคราะห์ล่ามทองของผู้เป็นพ่อบ้านแม่เรือนที่รักษาครอบครัว / สัมพันธ์ ก้องสมุทร, ผู้เรียบเรียง- 2542 Genaral Book 2
138 34063   รายงานการวิจัย การพัฒนาวัคซีนโรคไข้หวัดนก (H5N1) ชนิดดีเอ็นเอ = Development of DNA avian influenza (H5N1) vaccine / กมล ฉวีวรรณ 2547 Genaral Book 1
139 36664   กฎหมายการแพทย์ : วิเคราะห์ปัญหากฎหมายจากการเริ่มต้นของชีวิตในครรภ์มารดาถึงภาวะแกนสมองตาย = Medical laws / แสวง บุญเฉลิมวิภาส, เอนก ยมจินดา 2546 Genaral Book 2
140 38185   การดำเนินงานของชมรมแพทย์ชนบทรุ่นที่ 21 / พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์, อารักษ์ วงศ์วรชาติ, เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ และคณะกรรมการชมรมแพทย์ชนบท ม.ป.ป. Genaral Book 1
141 39198   เรื่องของภูมิชีวิต = Immune system / สาทิส อินทรกำแหง 2543 Genaral Book 2
142 39293   อยู่แบบไหนให้เป็นสุขและอายุยืนยาว / วัลภา เพ็ญแสงงาม 2539 Genaral Book 1
143 39550   ผมเป็นมะเร็งอายุ 5 ขวบ / ยามาซากิ โทชิโกะ เขียน ; เบญจมาศ แปล 2546 Genaral Book 1
144 39757   มะเร็งแห่งชีวิต / สาทิส อินทรกำแหง 2541 Genaral Book 2
145 41342   การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท ช่วยคนไทยห่างไกลโรค) พ.ศ. 2549 / กลุ่มงานสถิติเพื่อการบริหารงานภาครัฐ กองสถิติประชามติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2549 Genaral Book 1
146 41370   เพศภาวะและเอดส์ : นโยบาย มาตรการ และกฎหมาย= Gender and AIDS / วิระดา สมสวัสดิ์ 2548 Genaral Book 1
147 41647   การประเมินผลการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจและโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีในชุมชนปี 2548 (Household survey 2005) / สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 2549 Genaral Book 2
148 41648   รวมบทคัดย่อ ผลงานวิจัยโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก / บรรณาธิการ อมรา บาลยอ และ อาจารี อิงคะวณิช 2549 Genaral Book 2
149 41652   รายงานฉบับสมบูรณ์ การทบทวนช่วยครึ่งแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ. 2545-2549 กลุ่มผู้เสพยาเสพติด / อุษณีย์ พึ่งปาน 2549 Genaral Book 1
150 41716   ผู้หญิง (อย่างฉัน) มีสิทธิเช่นกัน / จัดทำโดย โครงการเสียงและทางเลือกของผู้หญิงติดเชื่อเอชไอวี ร่วมกับ มูลนิธิรักษ์ไทย เรียงเรียงโดย สุทธิดา มะลิแก้ว 2549 Genaral Book 3
151 42080   สิทธิของผู้ป่วยทางจิต : หลักว่าด้วยการคุ้มครองผู้ป่วยทางจิตและการปรับปรุงการดูแลสุขภาพจิต = Principles for the protection of persons with mental illness and the inprovement of mental health care / รัชดา อาภรณ์ศิลป์ ; ผู้แปล, สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 2546 Genaral Book 1
152 42330   แนวเวชปฏิบัติการให้บริการผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ในโรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน = clinical guideline of alcohol management in general and community hospitals / พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์, หทัยชนนี บุญเจริญ และสุนทรี ศรีโกไสย ; บรรณาธิการ 2549 Genaral Book 1
153 42516   พจนานุกรมแพทยศาสตร์ฉบับพจนานุกรมยาและยาใหม่ในประเทศไทย = Dictionary of drugs and new drugs in Thailand / วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม 2547 Reference Book 2
154 42808   กรณีศึกษาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่และพลังงานต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ / ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2548 Genaral Book 1
155 42811   การประเมินผลกระทบของการใช้ทรัพยากรแร่และพลังงานต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ / ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2548 Genaral Book 1
156 42854   กินต้านโรค / ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์ 2546 Genaral Book 1
157 42928   เปิดประตูสู่การรู้เท่าทันสื่อ : แนวคิดทฤษฎีและประสบการณ์การรู้เท่าทันสื่อเพื่อสุขภาพ / อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล...[และคนอื่น ๆ] 2549 Genaral Book 2
158 43275   ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการเลิกบุหรี่และการบำบัดรักษาผู้ติดบุหรี่ / เรียบเรียงโดย มณฑา เก่งการพานิช และ ลักขณา เติมศิริกุลชัย 2549 Genaral Book 2
159 43469   เพราะ...มะเร็ง ฉันจึงต้องทำหนังสืองานศพให้เธอ / สุภาภรณ์ ปิ่นพงศ์พรหม 2549 Genaral Book 2
160 43488   โรคกระเพาะอาหารกับการดูแลรักษาตนเอง / อังค์วรา เรียบเรียง ; [บรรณาธิการ, สีฟ้า] [2541] Genaral Book 2
161 43515   โภชนาการและการออกกำลังกาย = Nutrition and exercise / ผู้เขียน พีระพงศ์ บุญศิริ, ภมร เสนาฤทธิ์ 2545 Genaral Book 1
162 43522   คำให้การของคนอายุยืนยาว และเตะปี๊บดัง! / รื่นรส หุตะเสถียร 2549 Genaral Book 1
163 43547   วัยทอง / ไวศยวรรณ 2544 Genaral Book 2
164 43563   อายุยืน ปลอดภัย ต้านโรค รักษาโรคได้ด้วยอาหาร / ถิรนันท์ ชูณรงค์กูล 2541 Genaral Book 3
165 43750   ตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป : สาขาเวชกรรม เล่ม ... / กองการประกอบโรคศิลปะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2549 Genaral Book 90
166 43756   ตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป : สาขาการผดุงครรภ์ / กองการประกอบโรคศิลปะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2549 Genaral Book 30
167 44331   การดำเนินงานของชมรมแพทย์ชนบทรุ่นที่ 21 : แพทย์ชนบท...จิตวิญญาณที่ไม่เคยจางหาย เนื่องในงานประชุมวิชาการแพทย์ประจำปี พ.ศ. 2549 / พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์, อารักษ์ วงศ์วรชาติ, เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ และคณะกรรมการชมรมแพทย์ชนบท 2549 Genaral Book 1
168 44424   เอกสารการสอนชุดวิชา : สังคมวิทยาการแพทย์ = Medical sociology 2541 Genaral Book 20
169 44425   เอกสารการสอนชุดวิชา : เวชกรรมแผนไทย = Thai traditional therapy 2548 Genaral Book 30
170 44426   เอกสารการสอนชุดวิชา : เออร์กอนอมิคส์และจิตวิทยาในการทำงาน = Ergonomics and work psychology 2549 Genaral Book 10
171 44429   เอกสารการสอนชุดวิชา : สุขภาพเด็ก = Child health 2548 Genaral Book 10
172 44430   เอกสารการสอนชุดวิชา : อนามัยแม่และเด็กและการวางแผนครอบครัว = Maternal and child health and family planning 2544-45 Genaral Book 10
173 44431   เอกสารการสอนชุดวิชา : วิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย = Related sciences in Thai traditional medicine 2549 Genaral Book 20
174 44432   เอกสารการสอนชุดวิชา : อนามัยชุมชน = Community health 2548 Genaral Book 10
175 44441   เอกสารการสอนชุดวิชา : อนามัยครอบครัวในงานสาธารณสุข = Family health in public health work 2546 Genaral Book 15
176 44443   เอกสารการสอนชุดวิชา : สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน = Personal and community health 2543 Genaral Book 10
177 44447   เอกสารการสอนชุดวิชา : สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการแพทย์ = Medical sociology and anthropology 2547 Genaral Book 30
178 44453   เอกสารการสอนชุดวิชา : สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ = Statistics and research in health sciences 2549 Genaral Book 20
179 44454   เอกสารการสอนชุดวิชา : สุขภาพกับการพัฒนา = Health and development 2549 Genaral Book 10
180 44455   เอกสารการสอนชุดวิชา : บริโภคศึกษาด้านสาธารณสุข = Consumer education in public health 2542 Genaral Book 10
181 44477   โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ : เอกสารการสอนชุดวิชา = Communicable disease and non-communicable disease / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2549 Genaral Book 10
182 44479   เอกสารการสอนชุดวิชา : อนามัยสิ่งแวดล้อม = Environmental health 2548 Genaral Book 10
183 44480   เอกสารการสอนชุดวิชา : พฤติกรรมผู้บริโภคทางสาธารณสุข = Consumer behavior in public health 2538 Genaral Book 6
184 44544   พลังแห่งเอนไซม์บำบัด= The healing power of enzymes / โดย ดร.ดิคซี ฟุลเลอร์ 2548 Genaral Book 6
185 44552   เอกสารการสอนชุดวิชา : โภชนศาสตร์สาธารณสุข = Nutrition in health 2549 Genaral Book 15
186 44553   เอกสารการสอนชุดวิชา : เภสัชพฤกษศาสตร์ = Pharmaceutical botany 2547- Genaral Book 15
187 44562   เภสัชโภชนา / สรจักร ศิริบริรักษ์ 2547 Genaral Book 15
188 44563   เภสัชโภชนา 2 / สรจักร ศิริบริรักษ์ 2549 Genaral Book 11
189 44572   เอกสารการสอนชุดวิชา : แนวคิดและทฤษฎีการแพทย์แผนไทย = Concept and theory of Thai traditional medicine 2549 Genaral Book 10
190 44604   เอกสารการสอนชุดวิชา : การเรียนการสอนสุขภาพอนามัย = Teaching - learning in health 2539 Genaral Book 10
191 44605   เอกสารการสอนชุดวิชา : จรรยาวิชาชีพและกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย = Ethics and laws related to Thai traditional medicine 2548-49 Genaral Book 10
192 44606   เอกสารการสอนชุดวิชา : การสาธารณสุขทั่วไป = General public health 2547 Genaral Book 15
193 44607   เอกสารการสอนชุดวิชา : เคมีคลินิกและพิษวิทยาคลินิก = Clinical chemistry and toxicology 2539 Genaral Book 10
194 44608   เอกสารการสอนชุดวิชา : การบริหารโรงพยาบาล ... = Hospital management ... 2538-39 Genaral Book 20
195 44614   เอกสารการสอนชุดวิชา : การบริหารงานควบคุมอาหารและยา = Food and drug control management 2540 Genaral Book 10
196 44615   เอกสารการสอนชุดวิชา : การทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข = Public health work in the community 2549 Genaral Book 15
197 44635   Dr. Atkins ปฏิวัติการลดน้ำหนักด้วยการกิน = Dr. Atkins' new diet revolution / รอเบิร์ต ซี. แอตกินส์ 2548 Genaral Book 6
198 44642   คู่มือดูแลสุขภาพด้วยการล้างพิษ = Detox handbook / Jennifer Harper ผู้เขียน ; พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์ ผู้แปล 2548 Genaral Book 8
199 44669   คู่มือดูแลสุขภาพด้วยวิตามินและเกลือแร่ = Vitamins & minerals handbook / Amanda Ursell เขียน ; สรจักร ศิริบริรักษ์ ผู้แปล, สุรศกัดิ์ รักหมาน ผู้แปลร่วม 2548 Genaral Book 6
200 44670   คู่มือดูแลสุขภาพด้วยสุดยอดสารอาหาร= Super nutrients handbook / Lyndel Costain ผู้เขียน ; พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์ ผู้แปล 2547 Genaral Book 6
201 44677   ความปลอดภัยของอาหาร = food safety / ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ 2549 Genaral Book 5
202 44740   สิทธิผู้ป่วย : เรียนรู้และเข้าใจเพื่อใช้ให้เป็น / ทัศนีย์ แน่นอุดร 2543 Genaral Book 1
203 44764   วิตามินที่ (ร่างกาย) คุณต้องการ / ปรียา หมาดหลู 2549 Genaral Book 6
204 44765   มหัศจรรย์ พลังผลไม้ = Fruit for health / เรียบเรียงโดย แก้วตา สุขีทรัพย์ และ เอื้อมพร สกุลแก้ว 2549 Genaral Book 1
205 44807   โยคะเพื่อการใช้ชีวิต : เสริมสร้างความมั่นใจ / โดย อูม่า ดินสมอร์-ทูลี ; แปล : ภัทรา เฮงประดิษฐ์ 2548 Genaral Book 5
206 44808   ศัพท์ทางสูติศาสตร์ที่ควรทราบ / พรพรรณ ภูสาหัส 2548 Reference Book 10
207 45013   รวมผลงานวิชาการดีเด่น กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ... / สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2549- Genaral Book 4
208 45015   เลปโตสไปโรสิส / สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2549 Genaral Book 1
209 45040   ต้นทุนต่อหน่วยงานบริการของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 2549 = Unit cost of care of Khon Kaen Rajanagarindra psychiatric hospital 2006 / ทวี ตั้งเสรี ... [และคนอื่น ๆ] 2549 Genaral Book 1
210 45108   คู่มือเวชกรรมแผนไทย / เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ 2549 Genaral Book 4
211 45112   คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย / เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ 2549 Genaral Book 4
212 45184   เซลลูไลท์ เซลลูร้าย / กองบรรณาธิการใกล้หมอ 2549 Genaral Book 3
213 45185   วิตามิน A-Z / ผู้เรียบเรียง; อรสรวง บุตรนาค...[และคนอื่น ๆ] 2549 Genaral Book 4
214 45214   รายงานวิจัย การศึกษาการรับรู้ตนเองและทัศนคติของสาธารณสุขในกรุงเทพมหานครต่อการเจ็บป่วยทางจิตปี 2548 / โดย สมรัก ชูวานิชวงศ์ ... [และคนอื่น ๆ] 2548 Genaral Book 1
215 45378   วิทยาการวัสดุการแพทย์. เล่ม 2 / โดย จินตมัย สุวรรณประทีป, สิริพร โตนดแก้ว, มาลินี ประสิทธิ์ศิลป์ 2549 Genaral Book 5
216 45507   เรื่องในท้องที่คุณต้องรู้ / [เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการใกล้หมอ ; บรรณาธิการ: นิติศักดิ์ อัศวโชคอนันท์] 2549 Genaral Book 3
217 45509   สอนลูกด้วยความรัก / อำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์ 2546 Genaral Book 2
218 45515   1001 ตำรับยาใกล้ตัว / [คณะผู้แปล: กิจจา ฤดีขจร ... [และคนอื่นๆ] 2549 Genaral Book 6
219 45518   ชีวเคมี / บรรณาธิการ; รัชฎา แก่นสาร์ 2548 Genaral Book 10
220 45523   คุณภาพบริการด้านสาธารณสุขสำหรับพยาบาล / พิรุณ รัตนวณิช 2545 Genaral Book 5
221 45526   คู่มือปฏิบัติการพยาบาล เล่ม 2 / อภิญญา เพียรพิจารณ์ และคณะ 2549 Genaral Book 5
222 45528   การพยาบาลมารดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง การคลอดโดยใช้คีม และเครื่องดูดสูญญากาศ / โดย ดวงกมล ปิ่นเฉลียว 2549 Genaral Book 10
223 45531   การบริหารการเงินในสถานบริการสุขภาพ / ชูชัย ศรชำนิ, ปาริฉัตร ตันติยวรงค์ 2544 Genaral Book 5
224 45533   การยก การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยฉุกเฉิน / อุ่นใจ เครือสถิตย์ 2548 Genaral Book 5
225 45536   การพยาบาลผู้สูงอายุ / บุญศรี นุเกตุ, ปาลีรัตน์ พรทวีกัณทาและคณะ 2545 Genaral Book 5
226 45556   สรุปรายงาน งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 3 : วันที่ 30 สิงหาคม - 3 กันยายน 2549 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี / ประพจน์ เภตรากาศ, อภิญญา ตันทวีวงศ์ และ รัชนี จันทร์เกษ ; บรรณาธิการ 2549 Genaral Book 1
227 45560   การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช / [คณะผู้เขียน ฉวี ธรรมสุข ... และคนอื่น ๆ] 2547 Genaral Book 5
228 45567   การบำบัดทางการพยาบาล / คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก 2549 Genaral Book 5
229 45568   การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 1 / คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก 2549 Genaral Book 4
230 45569   การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 2 / คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก 2549 Genaral Book 5
231 45570   การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 3 / คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก 2548 Genaral Book 5
232 45571   การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 4 / คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก 2549 Genaral Book 5
233 45573   กระบวนการพยาบาล= Nursing process / สุระพรรณ พนมฤทธิ์, [สุภาภรณ์ อุดมลักษณ์], บรรณาธิการ 2541 Genaral Book 5
234 45574   จริยศาสตร์สำหรับพยาบาล / [บรรณาธิการ] อุบลรัตน์ โพธิ์พัฒนชัย 2545 Genaral Book 5
235 45576   การบริหารการพยาบาล / [ผู้เขียน นิตยา ศรีญาณลักษณ์ ...และคนอื่น ๆ] ; นิตยา ศรีญาณลักษณ์ บรรณาธิการ 2545 Genaral Book 5
236 45580   การพยาบาล หู คอ จมูก / ศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน์ 2545 Genaral Book 5
237 45582   การพยาบาลเด็ก / พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา บรรณาธิการ 2548-2549 Genaral Book 15
238 45636   ยี่สิบปี ความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น National institute of health / กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.ป.ป. Genaral Book 1
239 45661   สูตินรีเวชทันยุค = OB-GYN in practice 2006 / บรรณาธิการ : มณี รัตนไชยานนท์, พัทยา เฮงรัศมี 2549 Genaral Book 1
240 45662   นรีเวชวิทยา= Gynecology / บรรณาธิการ สมบูรณ์ คุณาธิคม ... [และคนอื่น ๆ] 2548 Genaral Book 7
241 45663   เวชศาสตร์ปริกำเนิด / ชาญชัย วันทนาศิริ...[และคนอื่นๆ] 2550 Genaral Book 1
242 45664   แนวทางการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ในโรงพยาบาลศิริราช 2550 Genaral Book 2
243 45665   แนวทางการดูแลรักษาสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด ปี พ.ศ. 2550 = Clinical practice guideline management of preterm labour 2007 2550 Genaral Book 2
244 45666   แนวทางการรักษาผู้ป่วยความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ = Management guidelines for hypertensive disorders in pregnancy / โดย กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบา 2550 Genaral Book 2
245 45667   แนวทางการดูแลโรคธาลัสซีเมียในสตรีตั้งครรภ์โรงพยาบาลศิริราช = Siriraj management guidelines for Thalassemia in pregnancy / โดย คณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยธาลัสซีเมียในสูติกรรม ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบา 2550 Genaral Book 2
246 45668   ครอบครัวคุณภาพ : ครอบครัวสุขใจ ต้อนรับสมาชิกใหม่ / บรรณาธิการ ชาญชัย วันทนาศิริ, ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร, พฤหัส จันทร์ประภาพ 2549 Genaral Book 1
247 45669   สูตินรีเวชทันยุค = OB-GYN in practice 2007 / บรรณาธิการ : ชาญชัย วันทนาศิริ, ตวงสิทธิ์ วัฒกนารา 2550 Genaral Book 4
248 45670   นมแม่ / มานี ปิยะอนันต์ 2548 Genaral Book 4
249 45671   ภาวะมีบุตรยากและเทคโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ = Infertility and assisted reproductive technology / สมบูรณ์ คุณาธิคม, บรรณาธิการ 2545 Genaral Book 6
250 45706   การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546-2547 / เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม, พรพันธุ์ บุญยรัตพันธุ์ ; บรรณาธิการ 2549 Genaral Book 3
251 45717   การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมสุขภาพทางเพศ และอนามัยเจริญพันธุ์และป้องกันเอชไอวีในเด็กวัยรุ่น = Parent participation in promoting sexual and reproductive health and preventing HIV among adolescents / วารุณี ฟองแก้ว ... [et al.] 2549 Genaral Book 1
252 45786   The developing human : clinically oriented embryology / คีต แอล. มัวร์ 2543 Genaral Book 1
253 45847   แนวทางการรักษาโรคมะเร็งในเด็ก พ.ศ.2557 = National protocol for the treatment of childhood cancers 2014 / สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย 2557 Genaral Book 1
254 45995   เรียนจากแชมป์เพื่อเป็นแชมป์ : สำหรับองค์กรด้านการดูแลสุขภาพ / สำนักเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 2549 Genaral Book 5
255 46048   ทำเนียบผู้ประกอบการยาแผนโบราณ-เวชภัณฑ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / จารุณีย์ ทองผาสุก ... [และคนอื่น ๆ] 2549 Genaral Book 2
256 46179   อาหารต้านมะเร็ง : ศาสตร์และศิลป์แห่งการรักษาโรคสมัยใหม่ / มิชิโอะ คูชิ เขียน ; ประพจน์ เภตรากาศ แปล 2549 Genaral Book 2
257 46180   เสริมภูมิคุ้มกันต้านทานโรค / [บรรณาธิการเล่ม ชุลีพร วิริยะวงศ์ชัย ; คณะผู้แปล ประไพศรี ศิริจักรวาล ...และคนอื่น ๆ] 2547 Genaral Book 2
258 46341   คู่มือปฏิบัติงาน การรักษาพยาบาลเบื้องต้น งานอนามัย กองกิจการนักศึกษา / เจริญศรี เอี้ยงกุญชร 2550 Genaral Book 1
259 46356   ปูชนียาจารย์ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิมพ์เนื่องในโอกาส แปดสิบสี่ปีอายุมงคบ ศาสตราจารย์นายแพทย์สุด แสงวิเชียร วันที่ 29 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2534 / บรรณาธิการ วิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์ 2534 Genaral Book 1
260 46400   ปฐมศตวรรณแห่งการศึกษาแพทย์ศาสตร์ (5 กันยายน 2433 - 5 กันยายน 2533 / บรรณาธิการ วิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์ 2533 Genaral Book 1
261 46468   ธรรมชาติบำบัด สุขภาพทางเลือก = Natural therapy for health / ประสานพร มณฑลธรรม ; บรรณาธิการ ม.ป.ป. Genaral Book 1
262 46470   วิตามินและยาน่ารู้ / เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการใกล้หมอ, บรรณาธิการ เอื้อมพร สกุลแก้ว 2549 Genaral Book 1
263 46473   อาหารสุขภาพสำหรับหญิงตั้งครรภ์ = Pregnancy food nutrituin for you & your baby / ช่อทิพยวรรณ พันธุ์แก้ว ; บรรณาธิการ ม.ป.ป. Genaral Book 1
264 46490   สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ : บทความจากการประชุมวิชาการพฤติกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2 / ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์, เพ็ญจันทร์ ประดับมุข บรรณาธิการ 2535 Genaral Book 1
265 46579   รายงานประจำปี ... / กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ม.ป.ป. Genaral Book 1
266 46805   สูติศาสตร์ / บรรณาธิการ; มานี ปิยะอนันต์, ชาญชัย วันทนาศิริ และประเสริฐ ศันสนีย์วิทยกุล 2548 Genaral Book 5
267 46809   นรีเวชวิทยา = Gynecology / หเทิญ ถิ่นธารา, ฐิติมา สุนทรสัจ บรรณาธิการ 2546 Genaral Book 5
268 46811   การวางแผนครอบครัวและเทคโนโลยีการคุมกำเนิด / โดย สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล ... [และคนอื่น ๆ] 2544 Genaral Book 6
269 46813   สูติศาสตร์ = Obstetrics / หเทิญ ถิ่นธารา, ฐิติมา สุนทรสัจ บรรณาธิการ 2546 Genaral Book 5
270 46814   หัตถการทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา / บรรณาธิการ: เยื้อน ตันนิรันดร 2544 Genaral Book 5
271 46816   การพยาบาลมารดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอด / ตติรัตน์ สุวรรณสุจริต 2547 Genaral Book 4
272 46817   ตำรานรีเวชวิทยา / บรรณาธิการ สมชัย นิรุตติศาสตร์ ... [และคนอื่นๆ] 2547 Genaral Book 7
273 46819   การพยาบาลหญิงมีครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อน / เทียมศร ทองสวัสดิ์ 2548 Genaral Book 5
274 46821   การพยาบาลนรีเวช / พรรณนิภา ธรรมวิรัช ; ประอรนุช ตุลยาทร บรรณาธิการ 2546 Genaral Book 5
275 46823   การพยาบาลระยะหลังคลอด / ปราณี พงศ์ไพบูลย์ 2544 Genaral Book 5
276 46824   ลูกฉลาดได้...ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ / ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร 2550 Genaral Book 5
277 46825   การพยาบาลมารดาหลังคลอด / วิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์ 2548 Genaral Book 4
278 46826   การพยาบาลสูติศาสตร์ : เล่ม 2 / บรรณาธิการ; มณีภรณ์ โสมานุสรณ์ 2549 Genaral Book 5
279 46827   การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก / ยุพิน เพียรมงคล 2547 Genaral Book 5
280 46829   ยาฉีดคุมกำเนิด DMPA / สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล 2544 Genaral Book 5
281 46832   การทดสอบทางชีวภาพสำหรับวัสดุและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ / กมลรัตน์ ธนัพประภัศร์ 2548 Genaral Book 5
282 46835   ปริทัศน์โรคติดต่อ / วิชัย โชควิวัฒน 2544 Genaral Book 6
283 46836   วิธีการทางห้องปฏิบัติการเซลล์วิทยา และจุลกายวิภาคศาสตร์ / ธานินทร์ การวัฒนาศิริกุล 2538 Genaral Book 1
284 46838   มาลาเรีย / บรรณาธิการ สมชาย จงวุฒิเวศย์, อุษา ทิสยากร 2549 Genaral Book 3
285 46839   ความผิดปกติแต่กำเนิดของกระบวนการเมตาบอลิสม์ = Inborn errors of metabolism / สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล 2540 Genaral Book 1
286 46840   คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับบุคลากรทางสุขภาพเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ / โดย ประกาย จิโรจน์กุล 2538 Genaral Book 1
287 46841   กินให้แกร่ง : สุขภาพทางเลือก 2 / บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล 2545 Genaral Book 1
288 46842   หมอฝรั่งในวังสยาม = A physician at the court of Siam / มัลคอล์ม สมิธ: เขียน ; พิมาน แจ่มจรัส: แปล 2546 Genaral Book 1
289 46843   นิ่วทางเดินปัสสาวะ / มณฑิรา มฤคทัต 2545 Genaral Book 1
290 46844   ปวดศีรษะ : หายได้ด้วยการรักษาตนเอง / ไพบูลย์ จาตุรปัญญา: เรียบเรียง 2546 Genaral Book 1
291 46845   ระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล / อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 2543 Genaral Book 1
292 46846   กินน้อยตายยาก กินมากตายเร็ว : ธรรมชาติบำบัดวิถีสุขภาพแนวใหม่ เล่ม 5 / บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล 2545 Genaral Book 1
293 46847   ล้างพิษลำใส้ : ด้วยธรรมชาติบำบัด / บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล 2545 Genaral Book 1
294 46848   เครื่องชี้วัดคุณภาพโรงพยาบาล = Hospital quality indicators / [โดย] จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ ... [และคนอื่น ๆ] 2543 Genaral Book 1
295 46849   คัมภีร์ชะลอความชรา : ทฤษฎีแด่ผู้รักความอ่อนเยาว์ / ฮันส์ คูเกลอร์ : เขียน ; ไพบูลย์ จาตุรปัญญา : [แปล] เรียบเรียง 2539 Genaral Book 1
296 46850   แพ้อาหาร-แพ้ยากับการรักษาตนเอง / ไพบูลย์ จาตุรปัญญา 2539 Genaral Book 1
297 46851   สารเสริมวิตามินกินแทนยา : ตำราบำบัดโรคด้วยอาหารและสารเสริม / บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล 2545 Genaral Book 1
298 46853   อายุรศาสตร์นวทัศน์ 1 = New concepts in medicine 1 / บรรณาธิการ นิพนธ์ พวงวรินทร์ 2543 Genaral Book 1
299 46854   เวชศาสตร์การติดสารเสพย์ติด / สมภพ เรืองตระกูล 2546 Genaral Book 2
300 46856   วิกฤติ "ไข้เลือดออก"--วิกฤติสังคม / [บรรณาธิการ ชิษณุ พันธุ์เจริญ, อุษา ทิสยากร] 2548 Genaral Book 1
301 46857   เบาหวานกับการรักษาตนเอง / ไพบูลย์ จาตุรปัญญา : เรียบเรียง 2545 Genaral Book 1
302 46858   กระดูกผุ-แคลเซี่ยม : ป้องกันรักษาด้วยธรรมชาติวิธี / ลลิตา ธีระสิริ 2546 Genaral Book 1
303 46859   ศัพท์สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาสำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุข = Vocabulary in obstetrics and gynecology for doctors nurses and health officers / สิรนาถ นุชนาถ, วรุณวรรณ ผาโคตร, สมบูรณ์ บุณยเกียรติ [บรรณาธิการ] 2547 Reference Book 1
304 46860   หนังสือโรคตับสำหรับประชาชน / โดย ชมรมโรคตับแห่งประเทศไทย [2544] Genaral Book 1
305 46862   ธรรมชาติบำบัดสำหรับโรคผิวหนัง : สูตรบำรุงผิว รักษาผื่นแพ้ รังแค สิวหนุ่มสิวสาว / อรชุน เลียววัฒนะผล, เรียบเรียง ; บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล, บรรณาธิการ 2545 Genaral Book 1
306 46863   ขับเคลื่อนวาระสุขภาวะไทย : ประชาสังคมกับการปฏิรูประบบสุขภาพ / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ 2548 Genaral Book 8
307 46864   พลวัตสุขภาพกับการพึ่งตนเอง : ภาคเมือง / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ [หัวหน้าคณะวิจัย], [ชาติชาย มุกสง ... และคนอื่น ๆ] 2547 Genaral Book 6
308 46868   อายุรศาสตร์ 2006 : Current concepts and update treatment (1) / บรรณาธิการ สมศักดิ์ ลัพธิกุลธรรม ... [และคนอื่น ๆ] 2549 Genaral Book 2
309 46870   ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ... : จากสารพันธุกรรมสู่เทคโนโลยีพิสูจน์บุคคล / วิชัย บุญแสง ... [และคนอื่น ๆ] 2547 Genaral Book 1
310 46872   สมุดภาพสมอง / เกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์ 2548 Genaral Book 1
311 46875   การเปลี่ยนแปลงของผิวหนังและฮอร์โมนวัยทารก-วัยรุ่น-วัยเจริญพันธุ์-การตั้งครรถ์-วัยทอง สิว-ฝ้า : หลักการรักษาและป้องกัน / รวบรวมและเรียบเรียงโดย กนกกร สุนทรขจิต 2545 Genaral Book 2
312 46876   เด็กกลุ่มอาการดาวน์ / พรสวรรค์ วสันต์ บรรณาธิการ 2547 Genaral Book 1
313 46878   พันธุศาสตร์คลินิกในเด็ก = Clinical genetics in children / วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 2547 Genaral Book 1
314 46880   โรคข้อเสื่อม / วรวิทย์ เลาห์เรณู บรรณาธิการ 2546 Genaral Book 1
315 46882   มะเร็ง-รักษาด้วยตนเอง : ตามแนวธรรมชาติบำบัด/ ลลิตา ธีระสิริ 2545 Genaral Book 1
316 46886   สุขภาพพอเพียง : ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ / จรัส สุวรรณเวลา 2544 Genaral Book 1
317 46887   จิตวิทยาคลินิก : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ / กนกรัตน์ สุขะตุงคะ 2545 Genaral Book 1
318 46890   แพ้อากาศกับการรักษาตนเอง / ผู้เรียบเรียง; ไพบูลย์ จาตุรปัญญา 2545 Genaral Book 1
319 46892   กินดีวิถีชาวบ้าน : ภูมิปัญญาไทยบันทึกไว้ก่อนลืม / [เรียบเรียง] ภาณุทรรศน์ ; [บรรณาธิการ] บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล 2545 Genaral Book 2
320 46894   เสริมอาหารสมเหตุผล : สุขภาพทางเลือก 6 / วิสัย วงศ์สายปิ่น ; เรียบเรียง 2546 Genaral Book 1
321 46896   เบื่อหมอ เบื่อยา หันหาธรรมชาติบำบัดวิถีสุขภาพแนวใหม่ / บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล 2545 Genaral Book 1
322 46897   อายุรศาสตร์ทันยุค 9 2546 / ชัยรัตน์ ฉายากุล บรรณาธิการ 2546 Genaral Book 1
323 46900   แบบประเมินตนเองตามมาตรฐาน HA (บันทึกความก้าวหน้าในการพัฒนา/สื่อสารข้อมูลเพื่อการเยี่ยมสำรวจ) : ส่วนที่ II ข้อมูลระดับทีมนำทางคลินิก / สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 2545 Genaral Book 1
324 46902   เส้นทางสู่โรงพยาบาลคุณภาพ : คู่มือการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ / อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล และคณะ 2544 Genaral Book 1
325 46904   ตำราจิตเวชศาสตร์ / สมภพ เรืองตระกูล 2548 Genaral Book 1
326 46906   ศัพท์ อนามัยครอบครัวและจิตเวชปฏิบัติ สำหรับบุคลากรสาธารณสุข นักจิตวิทยา แพทย์ และพยาบาล= Vocabulary in family health and psychiatric practice / วรุณวรรณ ผาโคตร, สิรนาถ นุชนาถ, ธาดา วิมลวัตรเวที 2548 Reference Book 1
327 46907   สุขภาพครอบครัวยุคสบู่แตกฟอง : ธรรมชาติบำบัด วิถีสุขภาพแนวใหม่ เล่ม 13 / บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล 2542 Genaral Book 1
328 46908   ทำอย่างไร...เมื่อลูกป่วย / บรรณาธิการ ชิษณุ พันธุ์เจริญ ... [และคนอื่น ๆ] 2549 Genaral Book 1
329 46909   Hospital accreditation บทเรียนจากแคนาดา / โดย อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 2542 Genaral Book 1
330 46910   การบาดเจ็บของท้อง / วีรวัฒน์ เหลืองชนะ 2547 Genaral Book 1
331 46911   พัฒนาการของระบบอวัยวะเพศและความผิดปกติที่พบในผู้ป่วยเด็ก / สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล 2548 Genaral Book 1
332 46912   การวิจัยทางการพยาบาล : แนวคิด หลักการและวิธีปฏิบัติ / โดยคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ; ประกาย จิโรจน์กุล บรรณาธิการ 2548 Genaral Book 6
333 46913   จิตบำบัดและการให้คำปรึกษาครอบครัว = Family therapy and family counseling / อุมาพร มาตังคสมบัติ 2543 Genaral Book 1
334 46914   กฎหมายกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม / เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ 2549 Genaral Book 4
335 46915   กลยุทธ์การดูแลและสร้างเสริมสุขภาพ "วัยรุ่น" / บรรณาธิการ พัฒน์ มหาโชคเลิศวัฒนา ... [และคนอื่น ๆ] 2547 Genaral Book 1
336 46917   ตำราปรสิตวิทยาทางการแพทย์ = Text book of clinical parasitology / บรรณาธิการ : ประยงค์ ระดมยศ, สุวณี สุภเวชย์, ศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ 2539 Genaral Book 1
337 46918   Pediatrics : healthy children healthy world / ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; สุชาดา ศรีทิพยวรรณ, ชิษณุ พันธุ์เจริญ, อุษา ทิสยากร, บรรณาธิการ 2548 Genaral Book 5
338 46919   Intensive reviews in pediatrics / ปกิต วิชยานนท์ ... [และคนอื่น ๆ] บรรณาธิการ 2547 Genaral Book 1
339 46920   วัคซีนและโรคติดเชื้อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน / [บรรณาธิการ] วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ ... [และคนอื่นๆ] 2548 Genaral Book 1
340 46921   ตับอักเสบจากไวรัส / สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล, บรรณาธิการ 2543 Genaral Book 1
341 46922   Communication skills สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเรื่อง "ไข้เลือดออก" / บรรณาธิการ ชิษณุ พันธุ์เจริญ, อุษา ทิสยากร 2549 Genaral Book 1
342 46923   Communication skills in clinical practice : จากมุมมองที่หลากหลาย / สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ; บรรณาธิการ ; ชิษณุ พันธุ์เจริญ...[และคนอื่นๆ] 2548 Genaral Book 1
343 46924   วิทยาเอ็มบริโอ = Embryology / เกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์ 2546 Genaral Book 1
344 46925   ความผิดปกติของเท้าทางออร์โธปิดิคส์ = Foot disorders in orthopaedics / [ผู้นิพนธ์ พิมพ์ใจ ศิริวงศ์ไพรัช, สมชัย ปรีชาสุข, สุภนีวรรณ เชาว์วิศิษฐ์] ; บรรณาธิการ สมชัย ปรีชาสุข 2541 Genaral Book 1
345 46926   การดูแลรักษาเบาหวานแบบองค์รวม / บรรณาธิการ ธิติ สนับบุญ, วราภณ วงศ์ถาวราวัฒน์ 2549 Genaral Book 3
346 46927   หลักการทำวิจัยให้สำเร็จ / [ผู้นิพนธ์ กัมมันต์ พันธุมจินดา ... และคนอื่น ๆ] ; ภิรมย์ กมลรัตนกุล, มนต์ชัย ชาลาประวรรตน์, ทวีสิน ตันประยูร บรรณาธิการ 2543 Genaral Book 1
347 46928   ปวดหลัง : หายได้ด้วยธรรมชาติบำบัด / ลลิตา ธีระสิริ : เขียน ; [บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล, บรรณาธิการ] 2546 Genaral Book 1
348 46929   การบริบาลทารกและเด็กวัยก่อนเรียน / โดย อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย 2541 Genaral Book 1
349 46930   ภาวะการอักเสบจากการติดเชื้อในกระดูกและข้อ = Bone and joint infections / ยงยุทธ ศิริปการ 2544 Genaral Book 1
350 46932   โรคหลอดเลือดสมอง = Stroke / นิพนธ์ พวงวรินทร์, บรรณาธิการ 2544 Genaral Book 1
351 46933   การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคทางกระดูกและข้อ = Rehabilitation in orthopaedic patients / วิภาวรรณ ลีลาสำราญ, วุฒิชัย เพิ่มศิริวาณิชย์, บรรณาธิการ 2548 Genaral Book 1
352 46934   ศัลยศาสตร์ศีรษะคอและเต้านม. เล่ม 3 เต้านม = Head neck and breast surgery vol.III breast / อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์ ... [และคนอื่นๆ] 2547 Genaral Book 1
353 46935   ศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และเต้านม. เล่ม 4 ศีรษะ ลำคอ = Head neck and breast surgery vol.IV head neck / ศุภกร โรจนนินทร์ ... [และคนอื่นๆ] 2547 Genaral Book 1
354 46936   กลืนลำบากและสำลัก = Dysphagia and aspiration / วิทูร ลีลามานิตย์ 2548 Genaral Book 1
355 46937   อีเอฟเอ กรดไขมันจำเป็น / วิสัย วงศ์สายปิ่น, เขียน ; บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล, บรรณาธิการ 2545 Genaral Book 1
356 46938   ความปวดและการระงับปวด = Pain & pain management / ศศิกานต์ นิมมานรัชต์, ชัชชัย ปรีชาไว บรรณาธิการ 2549 Genaral Book 1
357 46942   Clinical practice guidelines : การจัดทำและนำไปใช้ / จิตร สิทธีอมร ... [และคนอื่น ๆ] 2543 Genaral Book 1
358 46949   มิติสุขภาพ : กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อสร้างสังคมแห่งสุขภาวะ/ บรรณาธิการ โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, นงลักษณ์ ตรงศีลสัตย์,พจน์ กริชไกรวรรณ 2547 Genaral Book 6
359 46950   จิตวิทยาครอบครัวการให้การปรึกษาครอบครัวและครอบครัวบำบัดเบื้องต้น / ศิริรัตน์ คุปติวุฒิ 2545 Genaral Book 1
360 46951   กลุ่มจิตบำบัดสำหรับคนไข้ใน = Inpatient group psychotherapy / [Irvin D. Yalom], ปราโมทย์ เชาวศิลป์, รณชัย คงสกนธ์ 2542 Genaral Book 1
361 46952   โรคซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย / สมภพ เรืองตระกูล 2543 Genaral Book 5
362 46953   ยา = The pill book / [editor-in-chief Harold M.Silverman ; พิสิฐ วงศ์วัฒนะ แปล] 2549 Genaral Book 3
363 46954   การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการพยาบาล / ชวนพิศ วงศ์สามัญ, กล้าเผชิญ โชคบำรุง 2548 Genaral Book 3
364 46955   ภาวะซึมเศร้าในผู้หญิงวัยกลางคน : มิติทางวัฒนธรรมในงานการพยาบาลจิตเวช / ศิริพร จิรวัฒน์กุล 2546 Genaral Book 1
365 46956   จิตเวชศาสตร์ รามาธิบดี / มาโนช หล่อตระกูล, ปราโมทย์ สุคนิชย์, บรรณาธิการ 2548 Genaral Book 6
366 46957   คู่มือการใช้ยาทางจิตเวช / มาโนช หล่อตระกูล 2549 Genaral Book 3
367 46958   จิตเวชเด็ก / อลิสา วัชรสินธุ 2546 Genaral Book 4
368 46959   จริยศาสตร์สำหรับพยาบาล / สิวลี ศิริไล 2548 Genaral Book 1
369 46961   การพยาบาลผู้สูงอายุ ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางในการดูแล = Gerontological nursing : common problems and caring guideline / ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 2549 Genaral Book 2
370 46962   จิตบำบัดแบบอิงทฤษฎีจิตวิเคราะห์ / สมพร บุษราทิจ , ศุภโชค สิงหกันต์, สนทรรศ บุษราทิจ 2544 Genaral Book 1
371 46963   พยาธิวิทยาคลินิก = Clinical pathology / บรรณาธิการ กฤตยา สุธีโสภณ, วิโรจน์ ไววานิชกิจ, อัชฌาสัย ศิริตันติกร 2549 Genaral Book 1
372 46964   เวชปฏิบัติผู้ป่วยใน / บรรณาธิการ วีรพันธ์ โขวิฑูรกิจ, ธานินทร์ อินทรกำธรชัย 2548 Genaral Book 1
373 46965   ประสาทศาสตร์พื้นฐาน = Basic neurosciences / ผู้เรียบเรียง; กัมมันต์ พันธุมจินดา...[และคนอื่น ๆ] 2546 Genaral Book 2
374 46966   มหกายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน (ฉบับย่อ) / เกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์ 2547 Genaral Book 1
375 46968   การวิจัยเชิงคุณภาพด้านสุขภาพอนามัย / เรณา พงษ์เรืองพันธุ์, ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธุ์ 2547 Genaral Book 1
376 46969   ตำราโรคติดเชื้อ = A textbook of infectious diseases / พรรณทิพย์ ฉายากุล และคนอื่นๆ, บรรณาธิการ 2548 Genaral Book 1
377 46970   โรคข้อ = ความรู้สำหรับประชาชน เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี / มูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2547 Genaral Book 1
378 46971   สรีรวิทยา / บรรณาธิการ; รัชฎา แก่นสาร์ 2549 Genaral Book 8
379 46972   เอดส์ : การรักษา ยา และวัคซีน / ปราโมทย์ ธีรพงษ์ 2546 Genaral Book 6
380 46973   หัตถการทางการแพทย์ : ทางด้านอายุรศาสตร์ / บรรณาธิการ, วิทยา ศรีดามา 2547 Genaral Book 1
381 46974   การดูแลรักษาโรคระบบหายใจในผู้ใหญ่ = Respiratory care in adult / บรรณาธิการ; สุมาลี เกียรติบุญศรี 2545 Genaral Book 4
382 46975   การพยาบาลทางศัลยศาสตร์ เล่ม 2 / บรรณาธิการ สมพร ชินโนรส 2545 Genaral Book 1
383 46976   Evidence-based clinical obstetrics and gynecology / บรรณาธิการ นเรศร สุขเจริญ 2546 Genaral Book 1
384 46977   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเพศศึกษา / นงลักษณ์ เอมประดิษฐ์ ... [และคนอื่น ๆ] 2546 Genaral Book 1
385 46978   กายวิภาคศาสตร์ 1 = Anatomy 1 / บังอร ฉางทรัพย์ 2548 Genaral Book 1
386 46979   ระบาดวิทยาทางสุขภาพจิตและจิตเวช / นันทิกา ทวิชาชาติ 2548 Genaral Book 1
387 46980   การบริหารงานบุคคลทางการพยาบาล = Personnel administration in nursing / รัชนี ศุจิจันทรรัตน์ 2546 Genaral Book 1
388 46981   การดูแลผู้ป่วยโรค หู คอ จมูก / ดรุณี ชุณหะวัต, บรรณาธิการ 2539 Genaral Book 1
389 46982   การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาในการขับถ่ายปัสสาวะ / พูนทรัพย์ โสภารัตน์ 2548 Genaral Book 1
390 46983   คู่มือการสร้างแกนนำเด็กวัยรุ่นตอนต้นเพื่อการป้องกันเอชไอวี/เอดส์ = Early adolescent peer leader development manual for HIV/AIDS prevention / บรรณาธิการ วารุณี ฟองแก้ว 2549 Genaral Book 1
391 46984   คู่มือการใช้ยาสำหรับบุคลากรสาธารณสุข / บรรณาธิการ ธิดา นิงสานนท์, ปรีชา มนทกานติกุล, สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล 2549 Genaral Book 1
392 46985   การป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยาเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย / บรรณาธิการ ธิดา นิงสานนท์, สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล, ปรีชา มนทกานติกุล 2549 Genaral Book 1
393 46986   ก้าวแรกของ TQM/CQI ในโรงพยาบาล / โดย อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล และคณะ 2543 Genaral Book 1
394 46987   คู่มือการใช้ยา ฉบับสมบูรณ์ / รวบรวมและเรียบเรียงโดยคณะแพทย์, เภสัชกร, นักเภสัชวิทยาและผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน ; กำพล ศรีวัฒนกุล 2549 Genaral Book 1
395 46989   ไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก / บรรณาธิการ ภาวพันธ์ ภัทรโกศล, ประเสริฐ เอื้อวรากุล 2549 Genaral Book 2
396 46991   ตำราจิตเวชสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป : อาการทางจิตเวชในผู้ป่วยโรคทางกาย / สมภพ เรืองตระกูล 2544 Genaral Book 4
397 46992   การซักประวัติและตรวจร่างกาย = Introduction to clinical medicine / [บรรณาธิการ] อภิชัย ลีละสิริ ... [และคนอื่นๆ] 2546 Genaral Book 1
398 46993   แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล / เรณู สอนเครือ บรรณาธิการ 2541 Genaral Book 5
399 46994   พฤติกรรมสุขภาพเมื่อเจ็บป่วยของประชาชนในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ : การศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดศรีสะเกษ / อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา, กอบกุล สามัคคี 2543 Genaral Book 1
400 46997   Atlas of medical parasitology : with 465 colour illustrations / ประยงค์ ระดมยศ ... [และคนอื่นๆ] 2547 Genaral Book 1
401 46998   พลวัตสุขภาพกับการพึ่งตนเอง : ภาคชนบท / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ [หัวหน้าคณะวิจัย], [ชาติชาย มุกสง ... และคนอื่น ๆ] 2547 Genaral Book 5
402 47001   การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : แนวการปฏิบัติตามพยาธิสภาพ / อำไพวรรณ พุ่มศรีสวัสดิ์ 2543 Genaral Book 4
403 47002   คู่มือชาวบ้าน การใช้ยาอย่างปลอดภัย / วิโรจน์ สุ่มใหญ่ ; [ทินกร วีระพันธ์ บรรณาธิการ] 2549 Genaral Book 1
404 47003   การพยาบาลอาชีวอนามัย : แนวคิดและการปฏิบัติ / พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ Genaral Book 1
405 47004   แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาล / จันทร์เพ็ญ สันตวาจา, อภิญญา เพียรพิจารณ์, รัตนาภรณ์ ศิริวัฒน์ชัยพร 2548 Genaral Book 5
406 47005   เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข : ในยุคปฏิรูประบบสุขภาพ / ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2544 Genaral Book 1
407 47006   อายุรศาสตร์ฉุกเฉิน = Emergency in medicine / บรรณาธิการ ทศพล ลิ้มพิจารณ์กิจ, ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล, สมนึก สังฆานุภาพ 2549 Genaral Book 1
408 47007   ระเบียบวิธีการสอนการพยาบาลในคลินิก / มณฑาทิพย์ ไชยศักดิ์ 2543 Genaral Book 5
409 47008   การจัดการสาธารณสุขในชุมชน = Community Public Health Management / จีระศักดิ์ เจริญพันธ์ 2549 Genaral Book 1
410 47009   สรีรวิทยา / โดย คณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ; [บรรณาธิการ: เลียงชัย ลิ้มล้อมวงศ์, สุรวัฒน์ จริยาวัฒน์] 2545 Genaral Book 1
411 47010   พยาธิวิทยาระบบประสาท / วิสิทธิ์ อวิรุทธ์นันท์ 2549 Genaral Book 5
412 47011   วิถีชุมชน : คู่มือการเรียนรู้ที่ทำให้งานชุมชนง่าย ได้ผลและสนุก / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ... [และคนอื่น ๆ] 2548 Genaral Book 5
413 47012   สูติศาสตร์ / [บรรณาธิการ] ธีระพงศ์ เจริญวิทย์ ... [และคนอื่น ๆ] 2548 Genaral Book 1
414 47013   ครอบครัวและคุณภาพเด็ก = Family with child quality of life / พูนสุข ช่วยทอง 2548 Genaral Book 1
415 47014   Overlooked problems in pediatrics / บรรณาธิการ นวลจันทร์ ปราบพาล ... [และคนอื่น ๆ] 2549 Genaral Book 2
416 47015   โรคข้อและข้อกระดูกสันหลังอักเสบ = Spondyloarthropathies / บรรณาธิการ; วรวิทย์ เลาห์เรณู 2547 Genaral Book 2
417 47016   ยาฉีดคุมกำเนิด DMPA / สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล 2544 Genaral Book 1
418 47017   ตำราประสาทจักษุวิทยา = Neuro ophthalmology / วณิชา ชื่นกองแก้ว, [ผู้นิพนธ์ พิพัฒน์ เชี่ยววิทย์] 2546 Genaral Book 1
419 47018   จริยธรรมในเวชปฏิบัติ / สุขิต เผ่าสวัสดิ์ ... [และคนอื่นๆ] 2543 Genaral Book 1
420 47019   ตำรากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน : โรคที่พบบ่อย / บรรณาธิการ; กฤษณา เพ็งสา, ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล และพรเทพ จันทวานิช 2550 Genaral Book 11
421 47020   ภาวะผิดปกติทางจิตใจจากเหตุการณ์วินาศภัย = Posttraumatic stress disorder (PTSD) / รณชัย คงสกนธ์ 2548 Genaral Book 2
422 47021   การพยาบาลทางศัลยศาสตร์ เล่ม 1 / สมพร ชินโนรส บรรณาธิการ 2541 Genaral Book 1
423 47022   การพยาบาลพื้นฐาน : แนวคิดและการปฏิบัติ / สุปราณี เสนาดิสัย, วรรณภา ประไพพานิช, บรรณาธิการ 2547 Genaral Book 14
424 47023   โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล = Nosocomial infection / สมหวัง ด่านชัยวิจิตร บรรณาธิการ 2544 Genaral Book 1
425 47024   การประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ครั้งที่ 3 เรื่อง ยาและโรคตา หู คอ จมูก : วันที่ 20-21 มกราคม 2548 ณ ห้องประชุม 1-301อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต / โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ; บรรณาธิการ : กุสาวดี เมลืองนนท์ ... [และคนอื่นๆ] 2548 Genaral Book 4
426 47025   คู่มือหมอชาวบ้าน / [สุรเกียรติ อาชานานุภาพ ... [และคนอื่นๆ] บรรณาธิการ] 2544 Genaral Book 1
427 47026   การช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บขั้นสูง / [บรรณาธิการ, ธวัชชัย กาญจนรินทร์ ... และคนอื่น ๆ] 2544 Genaral Book 2
428 47027   การวิจัยเชิงคุณภาพในวิชาชีพการพยาบาล / ศิริพร จิรวัฒน์กุล 2548 Genaral Book 4
429 47028   การเฝ้าระวังและการสอบสวนการระบาดของการติดเชื้อในโรงพยาบาล = Surveillance and outbreak investigation of nosocomial infections / อะเคื้อ อุณหเลขกะ 2548 Genaral Book 1
430 47029   จิตบำบัดและการให้คำปรึกษาครอบครัว = Family therapy and family counseling / อุมาพร ตรังคสมบัติ 2544 Genaral Book 2
431 47030   ตำราโรค หู คอ จมูก / กรีฑา ม่วงทอง ... [และคนอื่น ๆ] 2548 Genaral Book 1
432 47031   สาระการเรียนรู้วิชา อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม = Occupational health safety and environments / วิทยา อยู่สุข 2549 Genaral Book 1
433 47032   การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ / ประกายแก้ว ประพฤติถ้อย 2547 Genaral Book 1
434 47033   ตำราศัลยศาสตร์ / ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์, ธนิต วัชรพุกก์; บรรณาธิการ 2549 Genaral Book 1
435 47034   แนวปฏิบัติบริการสาธารณสุข : สำหรับการรักษาผู้ป่วยทั่วไป = Quick reference guide / อภิรักษ์ ปาลวัฒน์วิไชย บรรณาธิการ 2549 Genaral Book 1
436 47035   ตำราศัลยศาสตร์ประยุกต์ เล่ม 1 = Optimal quality in surgical care / เยาวนุช คงด่าน บรรณาธิการ ; วรภรณ์ ศรียอดเวียง ผู้ช่วยบรรณาธิการ 2548 Genaral Book 4
437 47036   Hot issues in pediatrics / [บรรณาธิการ] อุไรวรรณ โชติเกียรติ, ชิษณุ พันธุ์เจริญ, อุษา ทิสยากร 2549 Genaral Book 2
438 47037   การวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาล = Qualitative research in nursing / อารีย์วรรณ อ่วมตานี 2549 Genaral Book 4
439 47038   เวชศาสตร์ก้าวหน้า / คณะอาจารย์โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า ; บรรณาธิการ อุษณา ลุวีระ ... [และคนอื่นๆ] 2539 Genaral Book 2
440 47039   Improving quality of dialysis / บรรณาธิการ, สมชาย เอี่ยมอ่อง ... [และคนอื่น ๆ] 2549 Genaral Book 1
441 47040   ตำราปรสิตวิทยาทางการแพทย์ = Textbook of clinical parasitology / บรรณาธิการ; ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล, ศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ และประยงค์ ระดมยศ 2549 Genaral Book 21
442 47041   บทเรียนจากประสบการณ์วิจัยสุขภาพแรงงาน / สุรีรัตน์ ชะนะมา 2548 Genaral Book 1
443 47043   การบริบาลผู้ป่วยเดินได้ = Ambulatory pharmaceutical care / พรอนงค์ อร่ามวิทย์ 2549 Genaral Book 1
444 47044   Update in emergency medicine / บรรณาธิการ ชุษณา สวนกระต่าย, วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ 2549 Genaral Book 2
445 47048   พยาธิวิทยาคลินิก = Clinical pathology / บรรณาธิการ; ธำรง จิรจริยาเวช 2549 Genaral Book 5
446 47049   Common cardiovascular diseases from pediatrics to adults / จารุพิมพ์ สูงสว่าง, กฤตย์วิกรม ดุรงค์พิศิษฏ์กุล 2548 Genaral Book 1
447 47050   The essentials in pediatric emergency / บรรณาธิการ จารุพิมพ์ สูงสว่าง ... [และคนอื่น ๆ] 2549 Genaral Book 4
448 47051   การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาทางด้านสารน้ำและ electrolyte / ชูเกียรติ เกียรติขจรกุล 2548 Genaral Book 1
449 47052   ประสาทกายวิภาคศาสตร์ = Neuroanatomy / มีชัย ศรีใส 2546 Genaral Book 2
450 47053   ปัญหาโรคเด็กที่พบบ่อย / บรรณาธิการ ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช ... [และคนอื่นๆ] 2549 Genaral Book 3
451 47054   โรคผิวหนังต้องรู้ : สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป / อภิชาติ ศิวยาธร, กนกวลัย กุลทนันทน์ บรรณาธิการ 2548 Genaral Book 1
452 47055   การซักประวัติและการตรวจร่างกายในเด็ก / บรรณาธิการ นวลจันทร์ ปราบพาล ... [และคนอื่น ๆ] 2549 Genaral Book 11
453 47056   กุมารเวชปฏิบัติก้าวหน้า 4 / บรรณาธิการ สุพร ตรีพงษ์กรุณา ... [และคนอื่น ๆ] 2549 Genaral Book 1
454 47057   เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป / กิ่งแก้ว ปาจรีย์ ; บรรณาธิการ 2548 Genaral Book 1
455 47059   การตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูง = High risk pregnancy / บรรณาธิการ; อุ่นใจ กออนันตกุล 2549 Genaral Book 1
456 47060   Consultative hematology / บรรณาธิการ ธัญญพงษ์ ณ นคร 2549 Genaral Book 1
457 47061   เวชบำบัดวิกฤตทางอายุรศาสตร์ / วิชัย ประยูรวิวัฒน์, จันทราภา ศรีสวัสดิ์, กฤษฎา ดวงอุไร, บรรณาธิการ 2548 Genaral Book 1
458 47062   สรีรวิทยา 2 / คณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ; บรรณาธิการ วัฒนา วัฒนาภา, สุพัตรา โล่ห์สิริวัฒน์, สุพรพิมพ์ เจียสกุล 2548 Genaral Book 2
459 47063   สรีรวิทยา 1 / คณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ; บรรณาธิการ วัฒนา วัฒนาภา, สุพัตรา โล่ห์สิริวัฒน์, สุพรพิมพ์ เจียสกุล 2547 Genaral Book 2
460 47064   สรีรวิทยา 3 / กนกวรรณ ติลกสกุลชัย และชัยเลิศ พิชิตพรชัย 2545 Genaral Book 1
461 47065   ตำราอายุรศาสตร์ 1 / บรรณาธิการ วิทยา ศรีดามา 2549 Genaral Book 9
462 47066   การบริหารความปลอดภัยของผู้ป่วย : แนวคิด กระบวนการ และแนวปฏิบัติความปลอดภัยทางคลินิก / บรรณาธิการ วีณา จีระแพทย์, เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์ 2549 Genaral Book 1
463 47067   กุมารเวชศาสตร์ : แนวปฏิบัติ / บรรณาธิการ; กาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ...[และคนอื่นๆ] 2546 Genaral Book 1
464 47070   กุมารเวชศาสตร์ : แนวทางวินิจฉัยและรักษา / บรรณาธิการ; สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์...[และคนอื่นๆ] 2547 Genaral Book 2
465 47071   ตำราซักประวัติและตรวจร่างกาย / สันต์ หัตถีรัตน์ 2549 Genaral Book 1
466 47072   ไข้เลือดออกเด็งกี่ : ไวรัสวิทยา พยาธิกำเนิดจากกลไกภูมิคุ้มกัน การวินิจฉัย การดูแลรักษา วัคซีน การป้องกันและควบคุม / บรรณาธิการ ศุขธิดา อุบล และ จันทพงษ์ วะสี 2549 Genaral Book 1
467 47073   ตำราอายุรศาสตร์ 2 / บรรณาธิการ; วิทยา ศรีดามา 2550 Genaral Book 8
468 47074   ตำราอิเล็คโทรลัยต์ในเด็ก / บรรณาธิการ; วันดี วราวิทย์ และเกศรา อัศดามงคล 2548 Genaral Book 1
469 47075   ตำรากุมารเวชวิกฤต / ดุสิต สถาวร ... [และคนอื่น ๆ] 2545 Genaral Book 1
470 47076   แนวเวชปฏิบัติโรคทางเดินอาหารในเด็ก / บรรณาธิการ; วันดี วราวิทย์ ... [และคนอื่นๆ] 2549 Genaral Book 2
471 47077   การประเมินภาวะสุขภาพทารกแรกเกิด / นิพนธ์โดย เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์, วีณา จีระแพทย์ 2548 Genaral Book 1
472 47078   กุมารเวชปฏิบัติก้าวหน้า 3 : จากการรักษาสู่การสร้างเสริมสุขภาพ / [บรรณาธิการ สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์, ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล, กาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ] 2544 Genaral Book 1
473 47081   Pediatric pulmonology and respiratory care : a current practice / [บรรณาธิการ] อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์ ... [และคนอื่นๆ] 2544 Genaral Book 2
474 47102   เอกสารการสอนชุดวิชาการฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย = Practice in pharmaceutical botany and Thai traditional pharmacy / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2547 Genaral Book 5
475 47103   เอกสารการสอนชุดวิชาการฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย = Practice in pharmaceutical botany and Thai traditional pharmacy / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2548 Genaral Book 10
476 47142   กว่าจะเป็นแม่ : คู่มือตั้งครรภ์คุณภาพ / [โดย Arlene Eisenberg, Heidi E. Murkoff, Sandee E. Hathaway] ; พวงน้อย สาครรัตนกุล, สุรเกียรติ อาชานานุภาพ ผู้แปลและเรียบเรียง 2549 Genaral Book 5
477 47143   คลอดง่าย : คู่มือการเตรียมร่างกายและจิตใจไว้คลอดบุตร = Childbirth made easy : a practical manual for psycho-physiological training for childbirth / มณีรัตน์ สุกโชติรัตน์ 2545 Genaral Book 6
478 47144   OB & GYN : update & practical IV / บรรณาธิการ อรรณพ ใจสำราญ, วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ 2548 Genaral Book 5
479 47145   โยคะเพื่อการใช้ชีวิต : เพิ่มพลังชีวิต / ปีเตอร์ ฟาลลูน-กู๊ดฮิว, แปล พิธทพร 2548 Genaral Book 5
480 47146   โยคะเพื่อการใช้ชีวิต : อ่อนเยาว์อยู่เสมอ / โดย ปีเตอร์ ฟาลลูน-กู๊ดฮิว ; แปล: ภัทรา เฮงประดิษฐ์ 2548 Genaral Book 1
481 47147   โยคะเพื่อการใช้ชีวิต : อ่อนเยาว์อยู่เสมอ / โดย ปีเตอร์ ฟาลลูน-กู๊ดฮิว ; แปล: ภัทรา เฮงประดิษฐ์ 2549 Genaral Book 4
482 47148   โยคะเพื่อการใช้ชีวิต : ปลดปล่อยความเครียด / โดย รูธ กิลมอร์ ; แปล: พิธทพร 2548 Genaral Book 5
483 47150   พหุลักษณ์ทางการแพทย์กับสุขภาพในมิติสังคมวัฒนธรรม / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ บรรณาธิการ 2549 Genaral Book 5
484 47151   อาหารต้านไมเกรน / สิริวรรณ สุขนิคม ; เรียบเรียง, นิติศักดิ์ อัศวโชคอนันต์ ; บรรณาธิการ 2549 Genaral Book 5
485 47152   วายร้ายคอเลสเตอรอล / [เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการใกล้หมอ ; บรรณาธิการ: นิติศักดิ์ อัศวโชคอนันท์] 2549 Genaral Book 10
486 47153   พยาบาลกับงานอาชีวอนามัย / สุนทรีย์ คำเพ็ง บรรณาธิการ 2545 Genaral Book 5
487 47154   เวชปฏิบัติทางการพยาบาล : โจทย์สถานการณ์ / ประไพ โรจน์ประทักษ์ บรรณาธิการ 2550 Genaral Book 5
488 47155   แนวคิดและแบบอย่าง : การทำงานสาธารณสุขเพื่อชนบท / วิชัย โชควิวัฒน 2544 Genaral Book 4
489 47163   อัตลักษณ์หมออนามัย: เสียงจากชายขอบระบบสุขภาพไทย / ราตรี ปิ่นแก้ว 2548 Genaral Book 5
490 47168   พัฒนาการพยาบาล / สายสวาท เผ่าพงษ์ บรรณาธิการ 2542 Genaral Book 5
491 47169   งานคือ ความดี ที่หล่อเลี้ยงชีวิต 2548 Genaral Book 5
492 47171   การบริการปฐมภูมิ = Primary care / อุทัยวรรณ สุกิมานิล 2548 Genaral Book 5
493 47172   การพยาบาลสูติศาสตร์ : เล่ม 1 / บรรณาธิการ; วรรณรัตน์ จงเจริญยานนท์ 2549 Genaral Book 5
494 47173   คู่มือปฏิบัติการพยาบาล. เล่ม 1 / อภิญญา เพียรพิจารณ์ 2548 Genaral Book 5
495 47174   การพยาบาลสูติศาสตร์ : เล่ม3 / บรรณาธิการ; ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ 2549 Genaral Book 5
496 47175   สรีรวิทยา 3 / กนกวรรณ ติลกสกุลชัย และชัยเลิศ พิชิตพรชัย 2548 Genaral Book 1
497 47176   การปฐมพยาบาลและการพยาบาลฉุกเฉิน / บรรณาธิการ วิภาพร วรหาญ, จงรัก อิฐรัตน์, สุวรรณา บุญยะลีพรรณ 2549 Genaral Book 4
498 47182   เภสัชวิทยา เล่ม 1 = Pharmacology I / พยงค์ เทพอักษร บรรณาธิการ 2547 Genaral Book 5
499 47184   เภสัชวิทยา. เล่ม 2 = Pharmacology II / บรรณาธิการ; โพยม วงศ์ภูวรักษ์, พยงค์ เทพอักษร 2547 Genaral Book 5
500 47186   นวัตกรรมสาธารณสุขไทย 1 = Thai public health innovation / สุวาลี ชูเกียรติ 2544 Genaral Book 5
501 47187   การดูแลและส่งเสริมสุขภาพหญิงในระยะคลอดและทารกแรกเกิด / วิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์, ตติรัตน์ สุวรรณสุจริต 2548 Genaral Book 5
502 47273   ตำราสูติศาสตร์ ชุดการตั้งครรภ์และการคลอดปกติ / [ผู้นิพนธ์ จรินทร์ทิพย์ สมประสิทธิ์ ... และคนอื่น ๆ] ; อติวุทธ กมุทมาศ บรรณาธิการ 2546 Genaral Book 5
503 47282   เอกสารการสอนชุดวิชา : วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค = Epidemiology and disease control 2549 Genaral Book 9
504 47283   เอกสารการสอนชุดวิชา : วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค = Epidemiology and disease control 2546 Genaral Book 1
505 47288   ภูมิปัญญาสุขภาพ : ปฏิบัติการต่อรองของความรู้ท้องถิ่น / [ดาริน อินทร์เหมือน, หัวหน้างานบรรณาธิการ] 2548 Genaral Book 5
506 47433   เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ / บรรณาธิการ ธีระพร วุฒยวนิช 2546 Genaral Book 5
507 47434   นรีเวชวิทยา / ยุทธพงศ์ วีระวัฒนตระกูล 2546 Genaral Book 5
508 47536   คู่มือตั้งครรภ์และเตรียมคลอด = complete book of pregnancy / สุวชัย อินทรประเสริฐ 2548 Genaral Book 1
509 47538   ตอบปัญหาสารพันเพื่อครรภ์คุณภาพ / เฉลิมศรี ธนันตเศรษฐ 2549 Genaral Book 1
510 47539   ลูกฉลาดได้...ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ / ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร 2548 Genaral Book 1
511 47543   ศัพท์แพทย์ไทย / หน่วยข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ; บรรณาธิการ นันทวัน บุณยะประภัศร 2535 Book for Classroom (30 Days) 20
512 47544   หัตถเวชกรรมแผนไทย (นวดแบบราชสำนัก) / มูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิมฯ, โรงเรียนอายุรเวท 2548 Book for Classroom (30 Days) 31
513 47597   สุขภาพจิตไทย พ.ศ. 2547-2548 / บรรณาธิการ สมชาย จักรพันธุ์ 2549 Genaral Book 2
514 47755   รายงานฉบับสมบูรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 เทคโนโลยีวัสดุเพื่อพัฒนาการแพทย์และสาธารณสุข / ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2550 Genaral Book 1
515 48136   ความรู้ของแพทย์พื้นบ้านล้านนาและฐานข้อมูลแพทย์พื้นบ้านล้านนาของจังหวัดเชียงใหม่ / อัครพงศ์ อั้นทอง 2549 Genaral Book 4
516 48148   วิทยาการ วัสดุการแพทย์ / โดย โปรแกรมวิจัยวัสดุและอุปกรณ์การแพทย์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) 2546 Genaral Book 5
517 48149   หลักสูตรวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา / ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544 Genaral Book 5
518 48162   เภสัชบำบัด : ยาที่ใช้ในโรคทางสูตินรีเวช / ศรีสมบัติ นวนพรัตน์สกุล 2546 Genaral Book 5
519 48163   ความดีที่เยียวยา : เรื่องเล่ากับการแพทย์ที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์ / [ บรรณาธิการ ] โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ ; [ ผู้เขียน ประยูรศรี เลือดสงคราม ... และคนอื่นๆ ] 2549 Genaral Book 5
520 48165   102 วิธีสวยพร้อมสรรพด้วยโยคะ / เรืองศิริ สายประสิทธิ์ 2548 Genaral Book 5
521 48169   แนวคิดและแบบอย่าง : การทำงานสาธารณสุขเพื่อชนบท / วิชัย โชควิวัฒน 2545 Genaral Book 1
522 48315   ตำรายาสมุนไพรของไทใหญ่ในล้านนา เล่ม ... / ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว และ ไชยยง รุจจนเวท 2550 Genaral Book 4
523 48316   20 ปี สวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / บรรณาธิการ ไชยยง รุจจนเวท, ดวงตา กาญจนโพธิ์, ดวงพร อมรเลิศพิศาล และ รัชนี สมวงค์ ม.ป.ป. Genaral Book 1
524 48374   การเปลี่ยนผ่านปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพของคนไทย : บทเรียนจากอดีตสู่เส้นทางอนาคต = Look back study on the Thai health-risk transition / โครงการวิจัยสุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2550 Genaral Book 1
525 48377   เอกสารการสอนชุดวิชา : อาหารบำบัดโรค = Dietetics 2550 Genaral Book 10
526 48378   เอกสารการสอนชุดวิชา : โภชนาการกับชีวิตมนุษย์ = Human nutrition 2549 Genaral Book 10
527 48379   ประมวลสาระชุดวิชา : การจัดการสถานศึกษา = School management 2549 Genaral Book 6
528 48386   เอกสารการสอนชุดวิชา : โภชนาการศึกษาเพื่อชุมชน = Community nutrition 2548 Genaral Book 6
529 48586   รายงานประจำปี ... / สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 2550 Genaral Book 2
530 48593   คู่มือการคุ้มครองสิทธิเกี่ยวกับเอดส์ / จัดพิมพ์โดย สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.) สำนักงานอัยการสูงสุด ม.ป.ป. Genaral Book 1
531 48631   การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ : เอกสารการสอนชุดวิชา = Nursing care of the family and midwifery / สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2550 Genaral Book 15
532 48743   ไขความลับ "การบำบัดแบบโฮมีโอพาธี" / มณฑกา ธีรชัยสกุล 2549 Genaral Book 20
533 48744   รวบรวมองค์ความรู้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย / บรรณาธิการ ภัคภร ช่วยคุณูปการ 2549 Genaral Book 20
534 48838   แผนยุทธศาสตร์บูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ. 2550-2554 : รายละเอียดยุทธศาสตร์ มาตรการ กลวิธี ตัวชี้วัด และหน่วยงานรับผิดชอบ เล่มที่ ... / จัดทำโดย คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 2550 Genaral Book 10
535 48855   รายงานผลการศึกษาพฤติกรรมการทำร้ายตนเองที่ไม่เสียชีวิต (การฆ่าตัวตาย) พ.ศ. 2547 / อภิชัย มงคล ... [และคนอื่น ๆ] 2550 Genaral Book 1
536 48856   รายงานการศึกษาระบาดวิทยาผู้ทำร้ายตนเอง พ.ศ. 2547 / อภิชัย มงคล ... [และคนอื่น ๆ] 2550 Genaral Book 1
537 48858   รายงานผลการศึกษาพฤติกรรมการทำร้ายตนเองที่ไม่เสียชีวิต พ.ศ. 2547 / อภิชัย มงคล ... [และคนอื่น ๆ] 2550 Genaral Book 1
538 48866   หมอขอแฉ / หมอกอล์ฟ 2549 Genaral Book 1
539 48887   เอกสารการสอนชุดวิชานวดแผนไทย = Thai traditional massage / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2550 Genaral Book 20
540 48888   เอกสารการสอนชุดวิชา : อาหารบำบัดโรค = Dietetics 2549 Genaral Book 10
541 48908   เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายกฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์ = Laws related to public health, environmental health and forensic medicien / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2550 Genaral Book 30
542 49035   มาตรการบังคับใช้สิทธิการปัญหาการเข้าถึงยา : ข้อพิจารณาด้านกฎหมายและความตกลงระหว่างประเทศ / จักรกฤษณ์ ควรพจน์ 2550 Genaral Book 1
543 49051   รายงานการสำรวจการเข้าถึงสถานพยาบาลและรายจ่ายด้านสุขภาพของผู้ป่วยที่ตาย พ.ศ. 2548-2549 = Report on the 2005-2006 survey on access to care and health expenditure of decedents / สำนักงานสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2550 Genaral Book 1
544 49065   ความพิการป้องกันได้ ถ้ารู้วิธี / โดย คณะแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ 2549 Genaral Book 5
545 49066   พยาบาลกับบุหรี่ / กรองจิต วาทีสาธกกิจ ; บรรณาธิการ 2549 Genaral Book 2
546 49067   ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มเติม 5 ฉบับ (พ.ศ. 2549-2550) ออกตามความพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 / กลุ่มควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 2549 Genaral Book 2
547 49068   พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 / กลุ่มควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรงงสาธารณสุข 2549 Genaral Book 2
548 49092   ตำราวิชาการสุขภาพ การควบคุมการบริโภคยาสูบ : สำหรับบุคลากรและนักศึกษาวิชาชีพด้านสุขภาพ / สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล 2550 Genaral Book 2
549 49098   ประสิทธิผลของนโยบายและมาตรการการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ / ยงยุทธ ขจรธรรม, พิมพา ขจรธรรม และ บัณฑิต ศรไพศาล 2547 Genaral Book 1
550 49102   สุขภาพคนไทย 2549 / ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ... [และคนอื่น ๆ] 2549 Genaral Book 1
551 49120   พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 : พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการ และขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ / สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2550 Genaral Book 1
552 49121   รายงานของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาศึกษาเรื่อง การปฏิเสธการรับการรักษาพยาบาลในวาระสุดท้ายของชีวิต / สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ม.ป.ป. Genaral Book 2
553 49233   บทความวิชาการ การศึกษาต่อเนื่อง สาขาพยาบาลศาสตร์ เล่มที่ 3 : การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ / บรรณาธิการ; เพ็ญศรี ระเบียบ ... [และคนอื่น ๆ] 2549 Genaral Book 5
554 49234   บทความวิชาการ การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ เล่มที่ 4 การผดุงครรภ์ / บรรณาธิการ สุปราณี อัทธเสรี, อรพินธ์ เจริญผล 2550 Genaral Book 5
555 49247   ปฏิบัติการพยาบาลชุมชนขั้นสูง = Advanced community nursing practice / สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ 2550 Genaral Book 2
556 49327   โคเลสเตอรอล / สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ 2550 Genaral Book 2
557 49328   จักษุวิทยาสำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป / บรรณาธิการ; ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ และประภัสร์ ศุขศรีไพศาล 2546 Genaral Book 2
558 49330   สารานุกรมทันโรค / สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 2548 Genaral Book 2
559 49331   คู่มือสุขภาพตาดี : สำหรับประชาชน และบุคลากรทางการแพทย์ / บรรณาธิการ ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์, ศุภชัย กิจศิริไพบูลย์ 2550 Genaral Book 2
560 49332   นอนไม่หลับ / สันต์ หัตถีรัตน์ 2548 Genaral Book 2
561 49333   พฤติกรรมการฆ่าตัวตาย / โดย Dianne Hales & Robert E. Hales ; มาโนช หล่อตระกูล บรรณาธิการ ; แสงอุษา สุทธิธนกูล ผู้แปล 2546 Genaral Book 2
562 49335   พูดจาภาษายา / สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 2547 Genaral Book 2
563 49336   กระชากหน้ากากธุรกิจยาข้ามชาติ / Marcia Angell ; [บรรณาธิการ, วิชัย โชควิวัฒน] 2549 Genaral Book 3
564 49337   ยาลดความอ้วน / โดย Deborah R. Mitchell, David Charles Dodson ; พิสิฐ วงศ์วัฒนะ แปล 2549 Genaral Book 2
565 49338   ศัพทานุกรมเวชพันธุศาสตร์ = A glossary of terms in medical genetics / จินตนา ศิรินาวิน, ชนินทร์ ลิ่มวงศ์ 2549 Reference Book 2
566 49339   คู่มือหมอชาวบ้าน / สุรเกียรติ อาชานานุภาพ , สันต์ หัตถีรัตน์และคณะบรรณาธิการวิชาการ 2549 Genaral Book 2
567 49340   ตำราการแพทย์แผนจีน : การตรวจวินิจฉัย / โดย ภาสกิจ (วิทวัส ) วัณนาวิบูล 2549 Genaral Book 2
568 49341   โรคซึมเศร้า / มาโนช หล่อตระกูล บรรณาธิการ ; แสงอุษา สุทธิธนกูล ผู้แปล 2546 Genaral Book 2
569 49343   ปุจฉา-วิสัชนา 108 ปัญหาทางอายุรกรรม / สุภมัย สุนทรพันธ์ บรรณาธิการ 2549 Genaral Book 2
570 49344   แพทย์เวร / บรรณาธิการ สมบัติ ตรีประเสริฐสุข, ดิลก ภิยโยทัย 2549 Genaral Book 2
571 49345   คู่มือกู้ชีพ / สันต์ หัตถีรัตน์ 2548 Genaral Book 2
572 49346   ยืดเส้นสายคลายสารพัดโรค / [มานพ ประภาษานนท์] 2544 Genaral Book 2
573 49347   ทักษะการให้คำปรึกษาแนะนำทางพันธุศาสตร์ : สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย = Genetic counseling skills : for health care professionals in Thalassemia prevention and control / โดย จินตนา ศิรินาวิน, ชนินทร์ ลิ่มวงศ์, ร่วมนิพนธ์โดย อรพรรณ ทองแดง ... [และคนอื่น ๆ] 2547 Genaral Book 2
574 49348   การรักษาโรคอ้วน สำหรับแพทย์เวชปฏิบัติ / บรรณาธิการ; สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 2549 Genaral Book 2
575 49352   ปริศนาคลินิก : โรคติดเชื้อ / สมนึก สังฆานุภาพ 2548 Genaral Book 2
576 49353   บนเส้นทางชีวิต 4 / [โดย ประเวศ วะสี] 2538 Genaral Book 2
577 49358   ปัญหาและความผิดปกติเกี่ยวกับการกิน / [โดย Dianne Hales & Robert E. Hales] ; มาโนช หล่อตระกูล บรรณาธิการ ; แสงอุษา สุทธิธนกูล ผู้แปล 2546 Genaral Book 2
578 49359   คู่มือหยุดปวดด้วยตนเอง / สุรศักดิ์ ศรีสุข, มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์, วิมลวรรณ เหียงแก้ว 2550 Genaral Book 2
579 49361   ดวงตาน่าถนอม. เล่ม 2 / โดย สุรพงษ์ ดวงรัตน์ 2544 Genaral Book 2
580 49367   คู่มือพยาบาล ฉบับเวชปฏิบัติ / บรรณาธิการ ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ 2550 Genaral Book 2
581 49368   คู่มือหมอใหม่ ปี 2549-2551 / บรรณาธิการ ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ 2550 Genaral Book 2
582 49369   สารานุกรมการเลี้ยงดูเด็ก / [เขียนโดย: มิชิโอะ มัตสุดะ ; แปลเรียบเรียง: พรอนงค์ นิยมค้า] 2550 Genaral Book 4
583 49370   คู่มือกู้ชีพเด็ก / สันต์ หัตถีรัตน์ 2548 Genaral Book 2
584 49371   คู่มือหมอครอบครัวฉบับสมบูรณ์ = Family medicine handbook / [ผู้เขียน] สายพิณ หัตถีรัตน์ และคณะ ; บรรณาธิการ สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 2549 Genaral Book 2
585 49372   ตำราซักประวัติและตรวจร่างกาย / สันต์ หัตถีรัตน์ 2550 Genaral Book 2
586 49373   โรคผิวหนังต้องรู้ : สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป / อภิชาติ ศิวยาธร, กนกวลัย กุลทนันทน์ บรรณาธิการ 2550 Genaral Book 10
587 49375   ตำราจักษุวิทยาเด็กและตาเข / บรรณาธิการ ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์, สุดารัตน์ ใหญ่สว่าง 2546 Genaral Book 2
588 49527   โยคะเพื่อการพัฒนาร่างกายและจิตใจ / แพทย์พงษ์ วรพงศ์พิเชษฐ 2542 Genaral Book 2
589 49599   หนึ่งโรคหลายร้อยผลกระทบ-จับตาย "เบาหวาน" ฆาตกรเงียบ / นิตยา จันทร์เรือง มหาผล, อรพินท์ มุกดาดิลก 2550 Genaral Book 2
590 49768   สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 2549 Genaral Book 1
591 49892   ความปลอดภัยในกระบวนการเคมี / ขันทอง สุนทราภา 2549 Genaral Book 3
592 49901   รายงานการวิจัย ผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 = An assessment of the implementation of the drug rehabilitation act, B.E. 2545 / ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด, นิตยา สำเร็จผล, มณี อาภานันทิกุล 2548 Genaral Book 2
593 49947   สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม / "ตรีสุคนธ์" ; [บรรณาธิการ ใจรัตน์ สมบัติพิบูลย์] 2550 Genaral Book 3
594 51065   ตำราการแพทย์ไทยเดิม (แพทยศาสตร์สงเคราะห์) ฉบับพัฒนา ตอนที่ 2 / มูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิม อายุรเวทวิทยาลัย (ชีวกโกมารภัจจ์) 2544 Book for Classroom (30 Days) 20
595 51193   ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ = Medical emergencies / บรรณาธิการ จินตนา ศิรินาวิน, สุมาลี นิมมานนิตย์, วันชัย วนะชิวนาวิน 2541 Genaral Book 1
596 51212   เรียนรู้เรื่องเพศกับคุณหมอ ภาค 1 / สุวัทนา อารีพรรค 2550 Genaral Book 3
597 51237   การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย = End of life care improving care of the dying / บรรณาธิการ ประเสริฐ เลิศสงวนสินชัย ... [และคนอื่นๆ] 2550 Genaral Book 3
598 51355   ประสาทกายวิภาคศาสตร์ = Neuroanatomy / มีชัย ศรีใส 2530 Genaral Book 1
599 51366   สู้เพื่อศพ / พรทิพย์ โรจนสุนันท์ 2544 Genaral Book 1
600 51408   วิถีสุขภาพโดยแม่เหล็กสลับขั้ว / เทรูโอ โอนิชิ, ผู้เขียน; นพรัตน์ วโนทยาพิทักษ์, ผู้แปล 2539 Genaral Book 1
601 51433   กายวิภาคศาสตร์ = Essential atlas of anatomy / [จินตนา เวชสวัสดิ์: แปล ; วิริยะ สิริสิงห: บรรณาธิการ] 2548 Genaral Book 1
602 51484   แอบถามหมอ / ด็อกเตอร์เฟรนด์ เรียบเรียง 2542 Genaral Book 1
603 51490   ปวดศีรษะ : หายได้ด้วยการรักษาตนเอง / เลออน ไชโตว 2536 Genaral Book 1
604 51901   รายงานวิจัยการประเมินคุณภาพบัณฑิตแพทย์ธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 6-10 / พีระพงศ์ กิติภาวงค์ ... [และคนอื่น ๆ] 2551 Genaral Book 1
605 51953   Critical advances in pediatrics / ดุสิต สถาวร, ชิษณุ พันธุ์เจริญ, อุษา ทิสยากร บรรณาธิการ 2550 Genaral Book 2
606 51989   บันทึกหมอในป่า / พิทักษ์ ชัยสูงเนิน 2550 Genaral Book 3
607 52040   กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ = Anatomy and physiology of human / เรียบเรียงโดย พิชิต ภูติจันทร์ 2545 Genaral Book 12
608 52254   แมคโครไบโอติกส์ 2 = Macrobiotics 2 / สิทรา พรรณสมบูรณ์ 2548 Genaral Book 9
609 52293   คู่มือจัดอบรมวิถีชุมชน / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์...[และคนอื่นๆ] 2550 Genaral Book 1
610 52366   สุขภาพปฐมภูมิ บริการปฐมภูมิ : จากปรัชญาสู่ปฏิบัติการสุขภาพมิติใหม่ / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และ ประชาธิป กะทา 2550 Genaral Book 1
611 52369   สิทธิสุขภาพ สิทธิมนุษยชน / สุรสม กฤษณะจูฑะ ... [และคนอื่นๆ] 2550 Genaral Book 1
612 52372   สุขภาพสังคม : ความขัดแย้ง ความรุนแรง กับระบบบริการสุขภาพ / พระไพศาล วิสาโล ... [และคนอื่นๆ] 2550 Genaral Book 1
613 52506   ปริทัศน์โรคไต 2 / บรรณาธิการ เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์ 2544 Genaral Book 1
614 52518   ตำรารังสีรักษา ฟิสิกส์ ชีวรังสี การรักษาพยาบาลผู้ป่วย / พวงทอง ไกรพิบูลย์ วิภา บุญกิตติเจริญ และ จีระภา ตันตานนท์ 2534 Genaral Book 1
615 52550   แนวทางการตรวจการติดเชื้อเอชไอวี คู่มือสำหรับห้องปฏิบัติการ (ฉบับทบทวน) = National guideline for HIV testing / บรรณาธิการ สมชาย แสงกิจพร 2550 Genaral Book 1
616 53074   สุดยอดการค้นพบทางชีวภาพ = Breakthroughs in life science / มาลินี อัศวดิษฐเลิศ 2551 Genaral Book 2
617 53075   สเต็มเซลล์ = Stem cell / นำชัย ชีววิวรรธน์ 2551 Genaral Book 2
618 53077   เอชไอวี วิถีชุมชนกับผู้หญิงมุสลิม / สุไลพร ชลวิไล ...[และคนอื่น ๆ] คณะบรรณาธิการ [2550] Genaral Book 2
619 53078   เพศไม่นิ่ง : ตัวตน เพศภาวะ เพศวิถีในมิติสุขภาพ / สุไลพร ชลวิไล, ผู้เขียน ; พิมพวัลย์ บุญมงคล และมลฤดี ลาพิมล, บรรณาธิการ [2550] Genaral Book 2
620 53136   สังคมวิทยาการแพทย์ / เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ 2548 Genaral Book 4
621 53181   ศัพท์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ฉบับประยุกต์ = Vocabulary in applied medical sciences and public health / [บรรณาธิการ] วรุณวรรณ ผาโคตร, สิรนาถ นุชนาถ 2550 Reference Book 14
622 53182   Pediatrics : rational management in medical practice / ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; สุชาดา ศรีทิพยวรรณ, ชิษณุ พันธุ์เจริญ, อุษา ทิสยากร, บรรณาธิการ 2549 Genaral Book 4
623 53183   Pediatrics : self sufficiency and optimal child care / ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; สุชาดา ศรีทิพยวรรณ, ชิษณุ พันธุ์เจริญ, อุษา ทิสยากร, บรรณาธิการ 2550 Genaral Book 2
624 53185   เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป / กิ่งแก้ว ปาจรีย์ ; บรรณาธิการ 2550 Genaral Book 3
625 53188   ทฤษฎีแพทย์จีน / โดย โครงการพัฒนาเทคนิคการทำยาสมุนไพร โครงการศึกษาแพทย์แพทย์ตะวันออก มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา ; [บรรณาธิการ, วิทิต วัณนาวิบูล, สุรเกียรติ อาชานุภาพ] 2551 Genaral Book 2
626 53195   ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป / สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 2551 Genaral Book 33
627 53196   การสร้างเสริมสุขภาพ : แนวคิด หลักการ และบทเรียนของไทย / บรรณาธิการ อำพล จินดาวัฒนะ, สุรเกียรติ อาชานานุภาพ, สุรณี พิพัฒน์โรจนกมล 2550 Genaral Book 2
628 53239   An update on infectious diseases / พรรณพิศ สุวรรณกูล, ชุษณา สวนกระต่าย, ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร 2549 Genaral Book 2
629 53437   ตำราศัลยศาสตร์= Textbook of surgery / บรรณาธิการ; ทวีสิน ตันประยูร, สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ และพัฒน์พงศ์ นาวีเจริญ 2550 Genaral Book 3
630 53541   Boost Metabolism / ธนิสรา ยศวิทย์ 2549 Genaral Book 2
631 53912   พยาธิวิทยาพื้นฐานของโรคที่พบบ่อย = Basic pathology of common disease / อนุพงศ์ นิติเรืองจรัส 2546 Book for Classroom (30 Days) 10
632 54001   ตำราศัลยศาสตร์ / บรรณาธิการ; ทวีสิน ตันประยูร, สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ และพัฒน์พงศ์ นาวีเจริญ 2550 Genaral Book 6
633 54002   กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป / บรรณาธิการ; ประยงค์ เวชวนิชสนอง และวนพร อนันตเสรี 2550 Genaral Book 4
634 54003   กายวิภาคศาสตร์ / คณะกรรมการตำราเครือข่ายการศึกษาพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ (SC-Net) บรรณาธิการ 2549 Genaral Book 3
635 54031   จุลชีววิทยาทั่วไป / นงลักษณ์ สุวรรณพินิจ และปรีชา สุวรรณพินิจ 2550 Genaral Book 5
636 54049   ตำราวิทยาแบคทีเรียการแพทย์ = Textbook of medical bacteriology / ภัทรชัย กีรติสิน 2549 Genaral Book 2
637 54072   ตำรานรีเวชวิทยา / เสวก วีระเกียรติ, สฤกพรรณ วิไลลักษณ์, บรรณาธิการ 2548 Genaral Book 2
638 54077   คู่มือยา = Handbook of drugs / ปราณี ทู้ไพเราะ 2551 Genaral Book 5
639 54103   หลักไวรัสวิทยาทางการแพทย์ = Principle of medical virology / ภาวพันธ์ ภัทรโกศล 2550 Genaral Book 5
640 54115   ทักษะทางคลินิก = Clinical skills / จินตนา ศิรินาวิน, สาธิต วรรณแสง 2549 Genaral Book 9
641 54128   กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ = Human anatomy / วิไล ชินธเนศ, ธันวา ตันสถิตย์, มนตกานต์ ตันสถิตย์ 2550 Genaral Book 2
642 54160   นรีเวชวิทยาเด็กและวัยรุ่น = Childhood & adolescent gynecology / บรรณาธิการ; วีระพล จันทร์ดียิ่ง และจิตติ หาญประเสริฐพงษ์ 2549 Genaral Book 3
643 54388   ออร์โธปิดิกส์ / บรรณาธิการ วิวัฒน์ วจนะวิศิษฐ ... [และคนอื่นๆ] 2550 Genaral Book 9
644 54391   โรคเอดส์ : อาการทางจิตเวชและการรักษา / สมภพ เรืองตระกูล 2548 Genaral Book 5
645 54393   โรคเอดส์ : มหันตภัยเงียบที่ป้องกันได้ / สมภพ เรืองตระกูล 2550 Genaral Book 3
646 54394   ตำราจิตเวชผู้สูงอายุ / สมภพ เรืองตระกูล 2547 Genaral Book 3
647 54396   ECG ทางคลินิก / ยงยุทธ สหัสกุล 2549 Genaral Book 1
648 54401   จักษุวิทยา / บรรณาธิการ วณิชา ชื่นกองแก้ว, อภิชาติ สิงคาลวณิช 2550 Genaral Book 1
649 54402   ปัญหาที่พบบ่อยในเด็ก : แนวทางการดูแลรักษา / บรรณาธิการ; วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์...[และคนอื่น ๆ] 2546 Genaral Book 2
650 54403   ความผิดปกติของการนอนหลับ : การประเมินและการรักษา / สมภพ เรืองตระกูล 2550 Genaral Book 3
651 54404   คู่มือจิตเวชและอายุรศาสตร์ฉุกเฉิน / สมภพ เรืองตระกูล 2546 Genaral Book 3
652 54405   ยาเสพย์ติดมหันตภัยเงียบที่ป้องกันได้ / สมภพ เรืองตระกูล 2550 Genaral Book 3
653 54406   พฤติกรรมรักร่วมเพศและสุขภาพจิต / สมภพ เรืองตระกูล 2550 Genaral Book 3
654 54407   การตั้งครรภ์ : โรคทางจิตเวชและการรักษา / สมภพ เรืองตระกูล 2550 Genaral Book 3
655 54408   โรคติดเชื้อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน / [บรรณาธิการ] จุฑารัตน์ เมฆมัลลิกา ... [และคนอื่น ๆ] 2550 Genaral Book 6
656 54410   การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง / กิ่งแก้ว ปาจรีย์ บรรณาธิการ ; [ผู้นิพนธ์ กมลทิพย์ หาญผดุงกิจ ...และคนอื่น ๆ] 2550 Genaral Book 3
657 54411   ตำราอายุรศาสตร์ 4 / บรรณาธิการ; วิทยา ศรีดามา 2550 Genaral Book 8
658 54412   การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต : แบบองค์รวม = Critical care nursing / วิจิตรา กุสุมภ์, บรรณาธิการ 2551 Genaral Book 9
659 54413   โรคทางเดินอาหาร และการรักษา 5 / สุเทพ กลชาญวิทย์, ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์, บรรณาธิการ 2551 Genaral Book 10
660 54414   ตำราอายุรศาสตร์ 3 / บรรณาธิการ วิทยา ศรีดามา 2550 Genaral Book 8
661 54415   คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจและรักษาด้วยรังสีเคมีบำบัด / บรรณาธิการ ศิริวรรณ วินิจสร, จิราภรรณ ทองสุโชติ และ พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร 2548 Genaral Book 3
662 54417   จิตบำบัดในการปฏิบัติงานจิตเวชทั่วไป / จันทิมา องค์โฆษิต 2547 Genaral Book 3
663 54418   ประสาทกายวิภาคศาสตร์ : สมองใหญ่ สมองน้อย / กนกพร ฉายะบุระกุล 2550 Genaral Book 3
664 54422   การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ = Health risk assessment / ผู้เขียนและเรียบเรียง พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช ; บรรณาธิการยุวดี คาดการณ์ไกล 2547 Genaral Book 3
665 54426   วิทยาการระบาดเชิงคลินิกและชีวสถิติ = Clinical epidemiology & biostatistics / โดย มานพ คณะโต 2551 Genaral Book 3
666 54427   การพยาบาลผู้สูงอายุ / บุญศรี นุเกตุ, ปาลีรัตน์ พรทวีกัณทาและคณะ 2550 Genaral Book 3
667 54429   โรคทางเดินอาหาร และการรักษา 4 / สุเทพ กลชาญวิทย์...[และคนอื่นๆ] 2550 Genaral Book 1
668 54494   อวัยวะเทียม / ชูศักดิ์ เวชแพศย์, สมศรี ดาวฉาย 2543 Genaral Book 2
669 55086   ตำราวิทยาแบคทีเรียการแพทย์ = Textbook of medical bacteriology / ภัทรชัย กีรติสิน 2551 Genaral Book 1
670 55375   จากจรรยาแพทย์มาถึงยุคชีวจริยศาสตร์ / วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ 2548 Genaral Book 10
671 55383   คนไข้ กฎหมายและแพทย์ / วิสัย พฤกษะวัน 2547 Genaral Book 2
672 55501   กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ด้วยภาพ (เรียนด้วยตนเอง) / พิชิต ภูติจันทร์ 2550 Genaral Book 3
673 55615   เนื้อเยื่อวิทยา = Histology / กนกธร ปิยธำรงรัตน์ 2546 Genaral Book 6
674 55774   Atlas of medical parasitology : with 465 colour illustrations / ประยงค์ ระดมยศ ... [และคนอื่นๆ] 2547 Genaral Book 1
675 55909   ตำราวิชาการ สุคนธบำบัด / กองการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 2550 Genaral Book 1
676 56002   โรคอ้วนลงพุง ภัยเงียบที่คุณคาดไม่ถึง = Metabolic syndrome / กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2550 Genaral Book 1
677 56276   วิทยาภูมิคุ้มกันพื้นฐานและคลินิก = Basic and clinical immunology / อรวดี หาญวิวัฒน์วงศ์ บรรณาธิการ 2551 Genaral Book 11
678 56373   รายงานประจำปี 2550 / สถาบันพระบรมราชชนก ม.ป.ป. Reference Book,
Genaral Book
2
679 56410   ต้านมะเร็งด้วยโภชนาบำบัด / ผู้เรียบเรียง; นราดล วิสิษฐ์กุล [2540] Genaral Book 1
680 56719   นิติเวชศาสตร์ สำหรับพนักงานสืบสวนสอบสวน / เลี้ยง หุยประเสริฐ 2550 Genaral Book 2
681 57770   จัดรูปกาย ให้ใจเป็นสุข / 'นิว' แดง ใบเล่ 2551 Genaral Book 1
682 57997   ลดน้ำหนักง่ายๆ...ให้หุ่นสวย...ผิวใส...และสุขภาพดี = Natural diet / กรกนก ไกรเซอริน 2549 Genaral Book 1
683 57999   อดเพื่อสุขภาพ : ศิลป์และศาสตร์แห่งธรรมชาติบำบัด / บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล 2537 Genaral Book 1
684 58375   Sexual health I และ Aging male VIII : "sexual health for aee ages...สุขภาพเพศตามวัย" / บรรณาธิการ: สายัณห์ สวัสดิ์ศรี ... [และคนอื่นๆ] 2551 Genaral Book 3
685 58383   เซ็กส์เพื่อสุขภาพ = Sex for health / สายัณห์ สวัสดิ์ศรี, สมศักดิ์ สุทัศน์วรวุฒิ บรรณาธิการ 2547 Genaral Book 4
686 58794   ภูมิแพ้ แก้ไม่ยาก = Hidden food allergies / แพทริก โฮลฟอร์ด และเจมส์ บราลี่ 2549 Genaral Book 2
687 59517   เคล็ดลับดูแลตนเองก่อนคลอดและหลังคลอด / พนิตย์ จิวะนันทประวัติ 2551 Genaral Book 2
688 59610   พื้นฐานวิชากระดูกหัก - ข้อเคลื่อนหลุด = Basic knowledge in fractures & dislocations / วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม 2532 Genaral Book 3
689 59983   กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ = Human anatomy and physiology / เรียบเรียงโดย รำแพน พรเทพเกษมสันต์ 2549 Genaral Book 2
690 60227   ย่อเวชกรรมแผนไทย / วุฒิ วุฒิธรรมเวช 2547 Genaral Book 7
691 60406   แมคโครไบโอติกส์ : การกินอาหารและใช้ชีวิตกับธรรมชาติ = Macrobiotics / สิทรา พรรณสมบรูณ์ 2546 Genaral Book 1
692 60888   การฆ่าตัวตาย : การประเมินและการรักษา / สมภพ เรืองตระกูล 2551 Genaral Book 2
693 60895   ผลกระทบของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่มีต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประชาชนและการลดความยากจน: รายงานเล่มที่ 1 / อัญชนา ณ ระนอง และ วิโรจน์ ณ ระนอง 2550 Genaral Book 2
694 60946   เศรษฐศาสตร์สุขภาพ / สมชาย สุขสิริเสรีกุล 2551 Genaral Book 2
695 60954   สูติศาสตร์ / บรรณาธิการ; ธีระพงศ์ เจริญวิทย์...[และคนอื่นๆ] 2551 Genaral Book 8
696 60955   ปัญหาโรคเด็กที่พบบ่อย 2 / บรรณาธิการ ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช ... [และคนอื่นๆ] 2551 Genaral Book 7
697 60957   PCOS, Polycystic Ovary Syndrome / เสวก วีระเกียรต์ บรรณาธิการ 2551 Genaral Book 2
698 60958   พยาธิวิทยาต่อมน้ำเหลือง = Pathology of the lymph node / โดย พงษ์ศักดิ์ วรรณไกรโรจน์ 2551 Genaral Book 2
699 60960   พื้นฐานการทดสอบทางวิทยาภูมิคุ้มกัน = Basic Immunoassays / กฤษณา จรรยาพูน 2550 Genaral Book 5
700 60961   การอบรมระยะสั้นกุมารเวชศาสตร์ = Optimizing health care in pediatrics / นวลจันทร์ ปราบพาล 2551 Genaral Book 9
701 60962   ภูมิคุ้มกันโลหิตวิทยาและธนาคารเลือด / เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล 2551 Genaral Book 2
702 60968   แอนติบอดี : ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ = Antibody : theory and applications / วัชระ กสิณฤกษ์ 2551 Genaral Book 3
703 60970   โรคอ้วน : การเปลี่ยนแปลงทางด้านโภชนาการและชีวเคมี / บรรณาธิการ; รังสรรค์ ตั้งตรงจิตร 2550 Genaral Book 2
704 60972   โรคลิ่มเลือดอุดตันและเลือดออกง่ายในผู้ใหญ่ = Thrombosis and bleeding disorders in adults / พันธุ์เทพ อังชัยสุขศิริ 2551 Genaral Book 2
705 60973   โรคไต : กลไก พยาธิสรีรวิทยา การรักษา / บรรณาธิการ; สมชาย เอี่ยมอ่อง, เกรียง ตั้งสง่า และเกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พร 2550 Genaral Book 2
706 60974   การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์แบบองค์รวม / บรรณาธิการ: กนกพร จิรัฐติกาลวงศ์ 2550 Genaral Book 2
707 60989   โรคอุบัติใหม่...มหาภัยใกล้ตัว / นำชัย ชีววิวรรธน์ ...[และคนอื่น ๆ] 2551 Genaral Book 2
708 60990   คู่มือแปลผลตรวจเลือด เล่มแรก / ประสาร เปรมะสกุล 2551 Genaral Book 1
709 60991   สเต็มเซลล์ : ยาเพื่ออนาคต / สมศักดิ์ วรคามิน ; บรรณาธิการ วุฐิ นิยมพลานึก, ธัญปวีณ์ ปทุมศิริเศรษฐ์ 2552 Genaral Book 12
710 60992   มหัศจรรย์แห่งชีวิต / [บรรณาธิการ ประสงค์ ศิริวิริยะกุล... และคนอื่น ๆ] 2550 Genaral Book 2
711 60993   รู้ทันมะเร็ง : โรคที่ป้องกันและรักษาได้ / [บรรณาธิการ กาญจนา โชติเลอศักดิ์ ... และคนอื่น 2551 Genaral Book 2
712 60994   มะเร็งร้ายพ่ายมีดหมอ / [บรรณาธิการ อรุณ โรจนสกุล ... 2551 Genaral Book 2
713 60995   ปัญหาจิต ปัญหาใจ : ปัญหาเด็ก..เด็ก..ปัญหาผู้ใหญ่แก้ได้ด้วยตัวคุณ / [บรรณาธิการ ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์ ... และคนอื่น ๆ] 2551 Genaral Book 2
714 60996   ดวงตา : อวัยวะที่ควรทะนุถนอม / [บรรณาธิการ สุดารัตน์ ใหญ่สว่าง ... และคนอื่น ๆ] 2551 Genaral Book 2
715 60997   ความเสื่อม : หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ชะลอได้ / คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; บรรณาธิการ : สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล... [และคนอื่นๆ] 2551 Genaral Book 2
716 60998   เรื่อง (ไม่) ลับ : ของคุณผู้หญิง / บรรณาธิการ สุกัญญา ชัยกิตติศิลป์ ... และคนอื่น ๆ 2551 Genaral Book 1
717 60999   โรคข้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชน. เล่มที่ 2 / [บรรณาธิการ ไพจิตต์ อัศวธนบดี, พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวิน 2551 Genaral Book 2
718 61000   SLE และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ / วิโรจน์ ไววานิชกิจ 2551 Genaral Book 2
719 61002   ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแกน : "แนวทางการป้องกันและรักษาโรคโดยไม่พึ่งยา" = Electromagnetic gan / หมอแกน กายสิทธิ์ 2551 Genaral Book 2
720 61003   Healthy aging ผู้หญิง 40+ : รุ้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงตามวัยเพื่อชีวิตที่สมดุล / ปวิตรา เกษมเนตร 2551 Genaral Book 2
721 61004   สุขภาพจิตเด็ก / ผกา สัตยธรรม 2551 Genaral Book 2
722 61011   เวชบำบัดวิกฤตสงขลานครินทร์ = Critical care Songklanagarind / บดินทร์ ขวัญนิมิตร บรรณาธิการ 2551 Genaral Book 2
723 61014   อายุรศาสตร์ฉุกเฉิน / [คณะบรรณาธิการ] จันทราภา ศรีสวัสดิ์... [และคนอื่น ๆ] 2551 Genaral Book 2
724 61015   โรคมะเร็ง : อาการทางจิตเวชและการรักษา / สมภพ เรืองตระกูล 2551 Genaral Book 2
725 61017   คลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา / จิตเกษม สุวรรณรัฐ : บรรณาธิการ 2551 Genaral Book 10
726 61018   อายุรศาสตร์ : Current concepts and update treatment (2) / บรรณาธิการ สูงชัย อังธารารักษ์, กำธร ลีลามะลิ, ยุพิน ไทยพิสุทธิกุล 2551 Genaral Book 7
727 61063   รายงานผลการวิจัยเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา AIDS / รวบรวมและเรียบเรียงโดย สุณี สอนไธสง 2552 Genaral Book 5
728 61089   ไวรัสตับอักเสบ : สารพัดวิธีสยบไวรัสตับอักเสบก่อนลุกลามเป็นมะเร็งตับ : บำบัดได้ด้วยวิธีธรรมชาติ / ลลิตา ธีระสิริ, คณิน ไตรพิพิธสิริวัฒน์, เขียน 2551 Genaral Book 2
729 61090   คำศัพท์-คำย่อทางการแพทย์ = Medical vocabulary & abbreviation / ปราณี ทู้ไพเราะ 2551 Reference Book 2
730 61092   ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 36 : update in colon and rectal surgery 2008 / บรรณาธิการ จักรพันธ์ เอื้อนรเศรษฐ์...[และคนอื่นๆ] 2551 Genaral Book 2
731 61104   เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ = Maternal-fetal medicine / เยื้อน ตันนิรันดร, วรพงศ์ ภูพงศ์ บรรณาธิการ 2551 Genaral Book 1
732 61108   เทคนิคและการแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติที่พบบ่อยในประเทศไทย / ธนูศักดิ์ ตาตุุ 2550 Genaral Book 2
733 61132   แนวปฏิบัติสู่การลดอุบัติการณ์ทางวิสัญญี = Strategies to minimize anesthetic incidents / บรรณาธิการ, วิรัตน์ วศินวงศ์ และ ภัณฑิลา รุจิโรจน์จินดากุล 2551 Genaral Book 2
734 61255   ปัสสาวะ / บุญทรง ปรีชาบริสุทธิ์กุล, อังกูรา สุโภคเวช 2548 Genaral Book 2
735 61264   80 ปี นายแพทย์อมร นนทสุต เพชรจรัสแสงแห่งวงการสาธารณสุขไทย / สุคนธ์ เจียสกุล ; บรรณาธิการบริหาร, สันติสุข โสภณสิริ ; บรรณธิการ / ผู้เขียน, กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2552 Genaral Book 1
736 61369   Chest X-ray / วิวัฒนา ถนอมเกียรติ 2551 Genaral Book 3
737 61370   วิเคราะห์ วิจัย คุณภาพเครื่องยาไทย / นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ และนงลักษณ์ เรืองวิเศษ 2551 Genaral Book 2
738 61414   ตำราการแพทย์และสมุนไพรชนเผ่าเมี่ยน (Mien) / บรรณาธิการ ยิ่งยง เทาประเสริฐ 2549 Genaral Book 2
739 61423   คู่มือสุขภาพดี ไม่มีซื้อขาย ตอน 4 ทัวร์สุขภาพ : "ดื่มนม ชมวัง ฟังบรรยาย ออกกำลังกาย" / สายัณห์ สวัสดิ์ศรี ...[และคนอื่น ๆ] บรรณาธิการ 2547 Genaral Book 2
740 61641   โรคไข้หวัดนก = Avian influenza / พงศ์พิพัฒน์ ปรีชารัตน์ ม.ป.ป. Genaral Book 1
741 61841   ต่อมไพเนียล : จากกายวิภาคศาสตร์สู่ชีววิทยาระดับโมเลกุล = Pineal gland : from anatomy to molecular biology / ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ 2552 Genaral Book 1
742 62162   สุขภาพจิต = Mental health / จุฑารัตน์ สถิรปัญญา, วัลลภา คชภักดี 2551 Genaral Book 1
743 62167   ตำราความปวดและการระงับปวดในเวชปฏิบัติ = Textbook of pain and pain management in clinical practice / ศศิกานต์ นิมมานรัชต์ 2553 Genaral Book 2
744 62186   รู้จัก เข้าใจ ดูแล ภาวะซึมเศร้า / สายฝน เอกวรางกูร 2553 Genaral Book 2
745 62193   เรื่องที่ต้องรู้หลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม / อารี ตนาวลี 2553 Genaral Book 1
746 62197   จิตเวชศาสตร์รามาธิบดี / บรรณาธิการ, มาโนช หล่อตระกูล, ปราโมทย์ สุคนิชย์ 2552 Genaral Book 1
747 62209   โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด = Congenital heart diseases / บรรณาธิการ สุกษม อัตนวานิช 2552 Genaral Book 1
748 62215   ตรวจเลือด ไวรัสลงตับ / ประสาร เปรมะสกุล 2553 Genaral Book 2
749 62228   รังสีวิทยาในเวชศาสตร์ฉุกเฉิน = Emergency radiology / บรรณาธิการ, บุษณี วิบุลผลประเสริฐ 2552 Genaral Book 1
750 62229   ตำราซักประวัติและตรวจร่างกาย / สันต์ หัตถีรัตน์ 2552 Genaral Book 1
751 62481   Clinical practice in pediatrics : current practice / บรรณาธิการ; ดุสิต สถาวร และอังกูร เกิดพาณิช 2551 Genaral Book 1
752 62483   ตำราโรคกระดูกพรุน = Textbook of osteoporosis / บรรณาธิการ; ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล 2552 Genaral Book 2
753 62484   ตำราหู คอ จมูก สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป / บรรณาธิการ, พิชิต สิทธิไตรย์, สายสวาท ไชยเศรษฐ และสุวิชา อิศราดิสัยกุล 2553 Genaral Book 4
754 62485   ปัญหาทางอายุรศาสตร์ในเวชปฏิบัติ = Medical problems in clinical practices / บรรณาธิการ; วสันต์ สุเมธกุล, สมนึก สังฆานุภาพ และศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล 2553 Genaral Book 2
755 62486   โรคเบาหวาน = Cases approach for diabetes mellitus management / บรรณาธิการ; วีระศักดิ์ ศรินนภากร ... [และคนอื่นๆ] 2553 Genaral Book 2
756 62487   ประสาทวิทยาทันยุค = Modern neurology / ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร 2553 Genaral Book 3
757 62572   อายุยืน คุณกำหนดได้ : ความรู้วิทยาศาสตร์ใหม่ เรียนรู้อย่างเข้าใจเพื่อการสูงวัยอย่างไม่แก่ชรา = The life extension revolution / โดย ฟิลลิป ลี มิลเลอร์ และ มูลนิธิเพื่ออายุยืยยาว ร่วมกับ โมนิกา ไรนาเกล ; แปลและเรียบเรียง: กฤษดา ศิรามพุช 2549 Genaral Book 2
758 62594   ทักษะการตรวจร่างกายทางอายุรศาสตร์ / บรรณาธิการ วิทยา ศรีดามา 2552 Genaral Book 2
759 62599   วิจัยทางการแพทย์ = Medical research / บรรณาธิการ ธีระพร วุฒยวนิช, นิมิตร มรกต, กิตติกา กาญจนรัตนากร 2553 Genaral Book 2
760 62604   ปัญหาที่พบบ่อยในเด็ก : แนวทางการดูแลรักษา / นวลจันทร์ ปราบพาล ... [และคนอื่น ๆ] บรรณาธิการ 2552 Genaral Book 1
761 62641   วิสัญญีวิทยาคลินิก / บรรณาธิการ; วิรัตน์ วศินวงศ์...[และคนอื่น ๆ] 2551 Genaral Book 1
762 62645   ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 38 : Basic science in surgery. Volume 1-2 / บรรณาธิการ, พรชัย โอเจริญรัตน์ ... [และคนอื่น ๆ] 2551 Genaral Book 2
763 62695   โรคไตเรื่องใกล้ตัว / มาลินี ศรีคำม้วน 2548 Genaral Book 1
764 62710   สารานุกรมการเลี้ยงดูเด็ก / [เขียนโดย: มิชิโอะ มัตสุดะ ; แปลเรียบเรียง: พรอนงค์ นิยมค้า] 2552 Genaral Book 5
765 62766   ตำราผ่าตัดเล็กในศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ / วชิร คชการ บรรณาธิการ 2553 Genaral Book 3
766 62795   แบคทีเรียและโรคติดเชื้อที่พบบ่อยในช่องปาก = Bacteria and common infectious diseases in the oral cavity / รวี เถียรไพศาล 2552 Genaral Book 1
767 62805   แบคทีเรียทางการแพทย์ / อิสยา จันทร์วิทยานุชิต, วัชรินทร์ รังษีภาณุรัตน์ 2553 Genaral Book 2
768 62834   มะเร็ง : โรคร้ายที่หายได้ (ภายใน 3 เดือน ?) เบาหวาน โรคร้ายที่หายได้ (ภายใน 1 เดือน ?) ริดสีดวงหายได้ ? (อย่างไร้ร่องรอย...คิดถึงจังเลย) / โดย แรงเกื้อ ชาวหินฟ้า 2549 Genaral Book 2
769 62868   ผลการใช้ลูกประคบและการบริหารเข่าเพื่อลดอาการปวดเข่าในผู้สูงอายุ = The effectiveness of hot herbal compression and knee exercises on knee joint pain reduction among the elderly / พัชรพร สุคนธสรรพ์ 2546 Genaral Book 1
770 62869   Anatomy of the digestive system / อารยา อดุลตระกูล 2547 Genaral Book 1
771 63370   ภาวะวิกฤตทางหัวใจในเด็ก : รวมถึงการดูแลเด็กหลังผ่าตัดรักษาโรคหัวใจแต่กำเนิด = Pediatric cardiac critical care : including postoperative care for congenital heart disease / บรรณาธิการ; อภิชัย คงพัฒนะโยธิน และพีระพัฒน์ มกรพงศ์ 2551 Genaral Book 3
772 63371   ภยันตรายและสารพิษในเด็ก / บรรณาธิการ; สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ 2551 Genaral Book 5
773 64305   Short note in medicine / บรรณาธิการ กาญจนา จันทร์สูง, จิตติมา ศิริจีระชัย, พิศาล ไม้เรียง 2543 Genaral Book 1
774 64309   มหกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ = Applied gross anatomy / มีชัย ศรีใส...[และคนอื่น ๆ] c2532 Genaral Book 15
775 64369   ตำราโสต ศอ นาสิกวิทยา / [ผู้นิพนธ์ กฤษณา เลิศสุขประเสริฐ... และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ สุภาวดี ประคุณหังสิต 2550 Genaral Book 11
776 65142   วิชากุมารเวชศาสตร์ / บรรณาธิการ; สุขชาติ เกิดผล...[และคนอื่นๆ] 2552 Genaral Book 3
777 65143   ตำราจักษุวิทยา / โดย สาขาวิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; บรรณาธิการ, ศักดิ์ชัย วงศ์กิตติรักษ์, โกศล คำพิทักษ์ 2550 Genaral Book 7
778 65147   สูติศาสตร์ / บรรณาธิการ; ธีระ ทองสง และ ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ 2541 Genaral Book 5
779 65154   การตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูง = High risk pregnancy / บรรณาธิการ; อุ่นใจ กออนันตกุล 2551 Genaral Book 12
780 65320   พจนานุกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ = Medical sciences dictionary / วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม 2550 Reference Book 9
781 65369   การบำบัดรักษาทางระบบหายใจในเด็ก : สำหรับแพทย์และพยาบาล = The essentials of pediatric respiratory care / อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์ ... [และคนอื่นๆ] 2550 Genaral Book 1
782 65529   รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของการดื้อยาและการเสียชีวิตในผู้ป่วยวัณโรคปอด และการศึกษาเปรียบเทียบการรักษาหายของผู้ป่วยวัณโรคปอด จำแนกตามประเภทของพี่เลี้ยงในการรักษาด้วยระบบยาระยะสั้นภายใต้การสังเกตโดยตรง = Risk factors analysis of drug resistance and death among pulmonary tuberculosis patients and a comparison study of cure outcome of pulmonary tuberculosis patients among different types of directly observed treatment, short course (DOTS) observers / ภัทรินี ไตรสถิตย์ ... [และคนอื่นๆ] 2552 Genaral Book 1
783 65538   รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผลของการติดเชื้อตับอักเสบชนิด ซี และปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ต่อการติดเชื้อ เอช ไอ วี ในชายไทยวัยหนุ่ม = HCV infections and risk factors associated with HIV-1 infections among young Thai men / ราม รังสินธุ์ ... [และคนอื่นๆ] 2552 Genaral Book 1
784 65541   รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนากระบวนการลดปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์และเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันโรคเอดส์ในกลุ่มชาวเขาในประเทศไทย = The development of the model to reduce the risk factors of HIV infection and empowers HIV prevention among hilltrib people in Thailand / ธวัชชัย คีรีคามสุข ... [และคนอื่นๆ] 2552 Genaral Book 1
785 65608   คู่มือผ่าตัดเล็ก / เกษียร ภังคานนท์, บรรณาธิการ; ประเวศ วะสี 2550 Genaral Book 7
786 66061   เรื่องของภูมิชีวิต = Immune system / สาทิส อินทรกำแหง 2549 Genaral Book 6
787 66751   ตำราอายุรศาสตร์ : โรคตามระบบ I / บรรณาธิการ; วันชัย วนะชิวนาวิน, สุทิน ศรีอัษฏาพร และวันชัย เดชสมฤทธิ์ฤทัย 2552 Genaral Book 16
788 67252   การดูแลผู้ป่วยภูมิแพ้ด้วยการแพทย์ผสมผสาน / สำนักการแพทย์ทางเลือก 2552 Genaral Book 1
789 69625   ขวบปีแรกแห่งชีวิต : พัฒนาการของทารกวัยแรกเกิด / โสภาพรรณ รัตนัย 2545 Genaral Book 1
790 70597   สุขกายสุขใจ : ในสังคมที่วุ่นวาย / ผู้รวบรวมและเรียบเรียง; ธรรมปราโมทย์ 2549 Genaral Book 1
791 72599   โลหิตวิทยา ในเวชปฏิบัติ / บรรณาธิการ; อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์ 2551 Genaral Book 5
792 72640   ตำราโรคจิตเภท : Textbook of schizophrenia / พิเชฐ อุดมรัตน์ และสรยุทธ วาสิกนานนท์ [บรรณาธิการ] 2552 Genaral Book 4
793 72751   ทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย / ผู้จัดทำ กัญจนา ดีวิเศษ ... [และคนอื่นๆ] 2552- Genaral Book 15
794 72959   รายงานฉบับสมบูรณ์การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ Human papillomavirus (HPV) ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในประเทศไทยและผลต่อความรู้ ทัศนคติและการตัดสินใจรับวัคซีนของสรีกลุ่มเป้าหมาย = The dissemination of the information concerning human papillomaviru(HPV) vaccine via printing media in Thailand and the effect of these information for knowledge, attitude and vaccination decision among women in Thailand / เชิญขวัญ ภุชฌงค์...[และคนอื่นๆ ] 2552 Genaral Book 1
795 73394   Clinical practice guideline 2010 : เล่ม 1 / บรรณาธิการ; วิทยา ศรีดามา 2553 Genaral Book 2
796 73518   รายงานการวิจัย เรื่อง การกระจายตัวของกระดูกงอกบริเวณกระดูกต้นคอ = The distribution of ostephytes in the cervical spine / พัชรินทร์ ชนะพาห์ 2553 Genaral Book 1
797 73909   พจนานุกรมศัพท์แพทย์ / สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ และคณะ 2552 Reference Book 6
798 74022   การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เล่ม 2 = Medical-surgical nursing : clinical management for positive outcomes / บรรณาธิการ; ผ่องศรี ศรีมรกต 2553 Genaral Book 10
799 74208   โรคภูมิแพ้ = Allergy / สิรินันท์ บุญยะลีพรรณ และเฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ 2551 Genaral Book 1
800 74237   Manual of medical diagnosis / บรรณาธิการ; ชุษณา สวนกระต่าย, กมล แก้วกิติณรงค์ และกมลวรรณ จุติวรกุล 2552 Genaral Book 6
801 75124   คู่มือแปลผลตรวจเลือด เล่มแรก ประสาร เปรมะสกุล 2552 Genaral Book 14
802 75346   การศึกษากลไกการบริหารจัดการเครือข่ายพันธมิตรการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในระดับจังหวัด / จินตนา ชุณหมุกดา...[และคนอื่นๆ] 2553 Genaral Book 1
803 75402   ถอดบทเรียนเยาวชนรณรงค์สถานศึกษาปลอดบุหรี่ / บรรณาธิการ; ประกิต วาทีสาธกกิจ และแสงเดือน สุวรรณรัศมี 2553 Genaral Book 1
804 75548   ลัทธินักพรต และการเยียวยาในอินเดียโบราณ : ระบบการแพทย์ในพุทธอารม / ซิลค์ เค็นเน็ธ จี 2552 Genaral Book 2
805 75598   20 สาระกับ 20 ปีถุงยางอนามัย / สุภาวรรน จงธรรมวัฒน์ 2553 Genaral Book 1
806 77993   การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาโรงพยาบาล : ประมวลสาระชุดวิชา = Management in hospital development / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2550 Genaral Book 9
807 78386   วิธีเสริมการรักษามะเร็งด้วยอาหารและอาหารเสริม = Beating cancer with nutrition / แพ็ตทริค ควิลลิน [2543] Genaral Book 1
808 79856   ข้อกำหนดการรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรค สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง / สภาการพยาบาล 2554 Genaral Book 4
809 80030   การตรวจสภาพจิตและการแปลความหมาย : Mental state examination and interpretation / ณหทัย วงศ์ปการันย์ 2552 Genaral Book 3
810 80359   ชีวเคมีทางการแพทย์ : เมตาบอลิสมของสารอาหารเชิงบูรณาการ สำหรับนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์การแพทย์ = Medical biochemistry : metabolism of macronutrients, the integrated approach for health sciences students / ปนัดดา โรจน์พิบูลสถิตย์ 2553 Genaral Book 2
811 80516   แนวคิด & วิธีการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น = Adolescent health : concepts & application / อาภรณ์ ดีนาน 2551 Genaral Book 2
812 80702   แนวทางการตรวจวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ระดับชาติ ปี พ.ศ. 2553 = National guidelines on HIV/AIDS diagnosis and treatment : Thailand 2010 / ประพันธ์ ภานุภาค ... [และคนอื่นๆ] 2553 Genaral Book 5
813 80730   โรคเลือดออกง่ายและหลอดเลือดอุดตันในเขตร้อน = Tropical hemostasis and thrombosis / บรรณาธิการ พลภัทร โรจน์นครินทร์ 2553 Genaral Book 1
814 80748   เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ : งานสุขภาพและสาธารณสุข = Applied economics : Health care and public health / ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ 2553 Genaral Book 2
815 80763   ทศวรรษใหม่กับความปลอดภัยทางวิสัญญี = Safety and update in anesthesia 2010 / บรรณาธิการ: มลิวัลย์ ออฟูวงศ์, อรรัตน์ กาญจนวนิชกุล 2553 Genaral Book 2
816 80768   โรคตาที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ / บรรณาธิการ, สมสงวน อัษญคุณ ...[และคนอื่น ๆ] 2552 Genaral Book 2
817 80770   โรคเด็กสมองพิการ = Cerebral palsy / บรรณาธิการ, ไพรัช ประสงค์จีน...[และคนอื่นๆ] 2553 Genaral Book 2
818 80792   เนื้องอกและมะเร็งของรยางค์ผิวหนัง : หลักในการวินิจฉัยอย่างเข้าใจง่าย = Cutaneous adnexal neoplasms : diagnostic approach by simplicity and understanding / บรรณาธิการ เจน มโนนุกุล 2553 Genaral Book 2
819 80802   เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข = Health economics / วรพจน์ พรหมสัตยพรต 2553 Genaral Book 5
820 81182   การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด / ผ่องพรรณ อรุณแสง 2552 Genaral Book 1
821 81239   วิสัญญีวิทยาพื้นฐาน / วิรัตน์ วศินวงศ์ ... [และคนอื่น ๆ] บรรณาธิการ 2552 Genaral Book 1
822 81270   เทคนิคการเจาะใส่ Pedicle สกรู = The spine pedicle screw fixation technique / ประกิต เทียนบุญ 2552 Genaral Book 1
823 81288   คู่มือตั้งครรภ์และเตรียมคลอดสำหรับคุณแม่ยุคใหม่ = Handbook for modern mom / วิทยา ถิฐาพันธ์ 2553 Genaral Book 1
824 81293   ศัลยศาสตร์ทั่วไป เล่ม 9 = Infection in surgical practice / บรรณาธิการ ประยุทธ ศิริวงษ์...[และคนอื่น] 255? Genaral Book 1
825 81295   อายุรศาสตร์ฉุกเฉิน / [คณะบรรณาธิการ] จันทราภา ศรีสวัสดิ์... [และคนอื่น ๆ] 2553 Genaral Book 1
826 81553   สรีรวิทยา - พยาธิสรีรวิทยา ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก / ภนารี บุษราคัมตระกูล 2553 Genaral Book 1
827 81571   พลิกมุมคิด พิชิตโรค / กฤษดา ศิรามพุช 2553 Genaral Book 1
828 81604   ศิริราชอวดของดี 2552 Genaral Book 1
829 81692   ชนะโรคอ้วนและก๊วนโรคเรื้อรัง / อดุลย์ บัณฑุกุล 2553 Genaral Book 1
830 82166   สื่อสาร-สื่อใจ : เทคนิคการสื่อสารช่วยลดช่องว่างระหว่างแพทย์กับคนไข้ / พงศกร จินดาวัฒนะ 2552 Genaral Book 2
831 82167   กระดูกพรุน รู้เท่าทัน ป้องกันได้ / ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล 2553 Genaral Book 2
832 82169   ทฤษฎีแพทย์จีน ลิ้นบอกโรค / ภาสกิจ (วิทวัส) วัณนาวิบูล 2550 Genaral Book 2
833 82176   Update vaccine from infancy to childhood and adolescence / บรรณาธิการ ธันยวีร์ ภูธนกิจ ... [และคนอื่น ๆ] 2553 Genaral Book 2
834 82181   ทักษะการสื่อสารกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อ : ความสำคัญของโรค การรักษา และการป้องกัน / ศูนย์ฝึกอบรมทักษะการสื่อสาร ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ; [บรรณาธิการ ชิษณุ พันธุ์เจริญ, ธันยวีร์ ภูธนกิจ, จรุงจิตร์ งามไพบูลย์] 2553 Genaral Book 2
835 82185   โรคความดันโลหิตสูงปฐมภูมิ = Essential hypertension / พีระ บูรณะกิจเจริญ 2553 Genaral Book 2
836 82197   ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป / สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 2553 Genaral Book 17
837 82200   ตำราพยาธิสรีรวิทยาและการรักษาโรคหลอดเลือดแดงคาโรติดตีบตัน = Pathophysiology and management in carotid artery stenosis / กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม บรรณาธิการ 2552 Genaral Book 2
838 82214   เนื้อร้าย ภัยหญิง / สฤกพรรณ วิไลลักษณ์ 2553 Genaral Book 2
839 82217   การดูแลผู้ป่วยให้ตายดี / โดย สันต์ หัตถีรัตน์ 2552 Genaral Book 2
840 82221   คู่มือหมอใหม่ / บรรณาธิการ ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ 2553 Genaral Book 2
841 82228   บำบัดเกาต์ เบารูมาตอยด์ / กรณ์กาญจน์ ภมรประวัติธนะ 2553 Genaral Book 2
842 82262   การตรวจพิสูจน์เชื้อราก่อโรคทางห้องปฏิบัติการ = Laboratory identification of pathogenic fungi / บงกชวรรณ สุตะพาหะ 2552 Genaral Book 1
843 82272   Advances in pediatrics / ดุสิต สถาวร, ฤดีวิไล สามโกเศศ, สมศักดิ์ โล่ห์เลขา บรรณาธิการ 2552 Genaral Book 1
844 82284   กระบวนการห้ามเลือดและการทดสอบทางห้องปฎิบัติการด้านกระบวนการห้ามเลือด / อำพร ไตรภัทร 2552 Genaral Book 2
845 82285   Laboratory application in clinical hematology / บรรณาธิการ; พรรธนมณฑน์ อุชชิน ... [และคนอื่น ๆ] 2551 Genaral Book 1
846 82289   การพยาบาลผู้ป่วยกระดูกหักที่ได้รับการยึดตรึงด้วยวัสดุภายในร่างกาย / มรรยาท ณ นคร 2553 Genaral Book 3
847 82371   Common problems in internal medicine / [คณะบรรณาธิการ] จันทราภา ศรีสวัสดิ์, ประเจษฎ์ เรืองกาญจนเศรษฐ์, วิชัย ประยูรวิวัฒน์ 2553 Genaral Book 2
848 82737   ทักษะทางคลินิก = Clinical skills / จินตนา ศิรินาวิน และสาธิต วรรณแสง 2553 Genaral Book 1
849 82928   การวิจัยชุดทดสอบและการพัฒนาเทคโนโลยีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2553 / กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 2553 Genaral Book 5
850 83163   โรคจากละอองน้ำ : รวบรวมบทความจากการเสวนาการเฝ้าระวังสุขภาวะและความเสี่ยงจากการติดเชื้อโรคในสปา / นิจศิริ เรืองรังษี, ชนิดา พลานุเวช; บรรณาธิการ 2554 Genaral Book 3
851 83196   ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552 ; พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 / สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 2552 Genaral Book 1
852 83402   ระบบการดูแลสุขภาพชุมชน : แนวคิด เครื่องมือ การออกแบบ / ขนิษฐา นันทบุตร 2008 Genaral Book 3
853 83502   อายุยืนด้วยบัญญัติ 10 ประการ / วิทยา ยุวชิต [255?] Genaral Book 2
854 83504   ใครไม่ป่วย ยกมือขึ้น 2 / วีระชัย วาสิกดิลก 2552 Genaral Book 1
855 83825   แขกรับเชิญ / มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่. 2553 Genaral Book 2
856 83826   เราพร้อม...ไม่ยอมเป็นเหยื่อ / มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 2553 Genaral Book 2
857 83827   ร้อยเล่ห์เพทุบายบริษัทบุหรี่ / มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่. 2553 Genaral Book 2
858 83828   ลมหายใจหอม / กองบรรณาธิการ อ้วน อรชร. 2554 Genaral Book 2
859 83829   บุหรี่ภัยเงียบของผู้หญิง / พนิตย์ จิวะนันทประวัติ 2553 Genaral Book 2
860 83952   ตำราการวิจัยทางคลินิก / บรรณาธิการ : พรรณี ปิติสุทธิธรรม, ชยันต์ พิเชียรสุนทร 2554 Genaral Book 1
861 83976   รักษ์ดวงตา / นิมิตร อิทธิพันธุ์กุล ม.ป.ป. Genaral Book 1
862 83981   ระบาดวิทยา = Epidemiology / ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร 2547 Genaral Book 1
863 84017   Thai Family Doctor : ความดีและความงามในระบบสุขภาพไทย / อรสม สุทธิสาคร 2553 Genaral Book 2
864 84179   การตั้งครรภ์ในมารดาวัยเสี่ยง / เอกชัย โควาวิสารัช, ปัทมา พรหมสนธิ, บุญศรี จันทร์รัชชกูล บรรณาธิการ 2554 Genaral Book 2
865 84206   พันธุศาสตร์มะเร็งเต้านม / พิมพิชฌา ปัทมสิริวัฒน์ 2553 Genaral Book 2
866 84212   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับโรคต่อมไร้ท่อขั้นพื้นฐาน / วิโรจน์ ไววานิชกิจ 2553 Genaral Book 2
867 84237   ออทิสซึม : การสอนพูดและการรักษาบำบัดแบบสหสาขาวิทยาการ / เบญจมาศ พระธานี 2554 Genaral Book 2
868 84290   การพยาบาลอายุรศาสตร์ เล่ม 1 / ผู้นิพนธ์; จอนผะจง เพ็งจาด...[และคนอื่น ๆ] 2540 Genaral Book 1
869 84613   สูตรสมองใส ความจำแจ๋ว = The brain trust program / แลร์รี่ แม็กเคลียรรี่ ; เขียน, อิฏฐพร ภู่เจริญ ; แปล 2554 Genaral Book 1
870 84669   Manual of medical therapeutics / บรรณาธิการ, ชุษณา สวนกระต่าย, กมล แก้วกิติณรงค์ และกมลวรรณ จุติวรกุล 2553 Genaral Book 3
871 84713   แนวทางการบำบัดรักษาทางระบบหายใจในเด็ก / [บรรณาธิการ สุชาดา ศรีทิพยวรรณ, จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์, นวลจันทร์ ปราบพาล] 2553 Genaral Book 5
872 84714   คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด / โดย อุบล จ๋วงพานิช 2554 Genaral Book 5
873 85441   ทำไมลดน้ำหนักไม่ลง / ผู้แปล; พนิดา กุลประสูติดิลก 2545 Genaral Book 1
874 85745   10 เรื่องที่เด็กออทิสติกอยากให้คุณรู้ / โดย เอลเลน นอทบอมห์ ม.ป.ป. Genaral Book 1
875 87895   สมดุลกาย สมดุลใจ ห่วงใยโลก = Balance your life / บรรณาธิการ; สุรางค์ ศรีษะ และพรพิมล ตั้งสกุล 2551 Genaral Book 2
876 88000   แมคโครไบโอติกส์ : การกินอาหารและใช้ชีวิตกับธรรมชาติ = Macrobiotics / สิทรา พรรณสมบูรณ์ 2555 Genaral Book 2
877 88190   แมคโครไบโอติกส์ 4 ตอน เมื่อไม่ป่วยและไม่อยากป่วย = Macrobiotics IV / สิทรา พรรณสมบรูณ์ 2554 Genaral Book 3
878 88969   เรื่องเล่าจากร่างกาย : เข้าใจร่างกายพฤติกรรมและธรรมชาติผ่านกระบวนการวิวัฒนาการ / ชัชพล เกียรติขจรธาดา 2554 Genaral Book 1
879 91497   การวินิจฉัยโรคจากฟิล์มเอกซเรย์ = Plain film interpretation in clinical practice / สุวัธนา นนทะสุต 2550 Genaral Book 3
880 91601   สรีรวิทยา - พยาธิสรีรวิทยา ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก / ภนารี บุษราคัมตระกูล 2554 Genaral Book 2
881 91623   Clinical practice guideline 2011 : เล่มที่ 2 / บรรณาธิการ; วิทยา ศรีดามา 2554 Genaral Book 2
882 91674   Basic and clinical neuroscience 1 / บรรณาธิการ; ณัฐ พสุธารชาติ, อรอุมา ชุติเนตร และนิจศรี ชาญณรงค์ 2552 Genaral Book 1
883 91676   Basic and clinical neuroscience 2 / บรรณาธิการ; ณัฐ พสุธารชาติ, สุธิดา บุญยะไวโรจน์ และนิจศรี ชาญณรงค์ 2553 Genaral Book 1
884 91678   Basic and clinical neuroscience 3 / บรรณาธิการ; ณัฐ พสุธารชาติ, ชัยภัทร ชุณหรัศมิ์ และนิจศรี ชาญณรงค์ 2554 Genaral Book 1
885 91681   Basic hematology in general practice / บรรณาธิการ นงลักษณ์ คณิตทรัพย์ 2554 Genaral Book 5
886 91688   กายวิภาคศาสตร์ 1 = Anatomy 1 / บังอร ฉางทรัพย์ 2554 Genaral Book 2
887 91693   อาการอายุรศาสตร์ / บรรณาธิการ; บัญชา สถิระพจน์ ... [และคนอื่นๆ] 2554 Genaral Book 5
888 91727   Orthopaedic trauma / บรรณาธิการ; ธีรชัย อภิวรรธกกุล 2553 Genaral Book 3
889 92987   รายงานการวิจัย เรื่อง ปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรมการป้องกันสุขภาพล่วงหน้าในสถานการณ์ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด A (H1N1) = Factors predicting precautionary behaviors during pandemic influenza type A (H1N1) / ชมพูนุช โสภาจารีย์, กัญญาวีร์ สิริโรจนามณี 2554 Genaral Book 1
890 93087   ชีวเคมี = Biochemistry / Mary K. Campbell and Shawn O. Farrell 2554 Genaral Book 1
891 93195   รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาโครงสร้างหน้าที่สถาบันครอบครัวและชุมชนในการแก้ปัญหาการดื่มสุราไม่ถึงประสงค์บนพื้นฐานของทุนทางสังคมในชุมชน / เกษราภรณ์ คลังแสง ... [และคนอื่นๆ] 2553 Genaral Book 1
892 93783   รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการนำร่องศึกษาพฤติกรรมการบริโภคในเด็กก่อนวัยเรียนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาโรคอ้วนในเขตกรุงเทพมหานคร = Pilot project of study of consumer behavior preschool child prevention for obesity in Bangkok Metropolis / ทิพวรรณ ดวงปัญญา, ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ และอำพร แจ่มผล 2547 Genaral Book 1
893 93864   รายงานการวิจัย เรื่องความแปรปรวนของเส้นเลือด vertabral artery ส่วนที่ 2 ศึกษาจากกระดูกชนิดแห้ง = Anatomical variations of the V2 vertebral artery using dry bones / พัชรินทร์ ชนะพาห์ 2554 Genaral Book 1
894 93867   รายงานการวิจัย เรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความร่วมมือในการป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด A (H1N1) ของประชาชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Factors related to compliance behaviours with influenza type A (H1N1) prevention among residents of Chiangmai municipality / ขัตติยาพร คนเที่ยง, สิริรัตน์ จันทรมะโน, วัลลภา ทรงพระคุณ 2554 Genaral Book 1
895 93868   รายงานการวิจัย เรื่องประสิทธิผล และผลกระทบของการใช้มาตรการปิดโรงเรียนเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด A (H1N1) เขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness and impact of school closure strategy during pandemic influenza type A H1N1, Muang Chiangmai / พิมพ์ชนก ต่อวงศ์, จริยา อินทะพันธุ์, โยษิตา คนชม 2554 Genaral Book 1
896 93878   อุบัติการณ์โรคมะเร็งจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2550-2552 = Cancer incidence in Phare, Thailand, 2007-2009 / สมเกียรติ ลลิตวงศา ... [และคนอื่น ๆ] 2554 Genaral Book 1
897 93880   สถิติโรคมะเร็ง ศูนย์มะเร็ง ลำปาง ปี พ.ศ.2552 เล่มที่ 10 = Hospital-based cancer registry, 2009 vol.X / งานทะเบียน ศูนย์มะเร็ง ลำปาง 2554 Genaral Book 1
898 94423   ตำรามะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก เล่ม 1 = Cancer of colon, rectum and anus / บรรณาธิการ; ปริญญา ทวีชัยการ 2554 Genaral Book 4
899 94468   ตำราชีวเคมี / บรรณาธิการ; พจน์ ศรีบุญลือ...[และคนอื่น ๆ] 2554 Genaral Book 1
900 94471   Chest X-ray เล่ม 2, ปัญหาที่พบบ่อย / วิวัฒนา ถนอมเกียรติ 2553 Genaral Book 1
901 94472   มะเร็งนรีเวชวิทยา = Gynecologic oncology / บรรณาธิการ; จตุพล ศรีสมบูรณ์ และชำนาญ เกียรติพีรกุล 2554 Genaral Book 1
902 94855   รายงานการวิจัย เรื่อง ประสบการณ์การจัดการกับอาการของโรคในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง = The experience of managing symptoms of COPD among the elderly / พีรนุช ลาเซอร์, กัญญาวีร์ ศิริโรจนามณี 2554 Genaral Book 1
903 95135   การวิจัยชุดทดสอบและการพัฒนาเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2554 / กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 2555 Genaral Book 6
904 95139   รายงานวิจัยเรื่อง ยาต้านไวรัสเอชไอวี : ประสบการณ์ทางสังคมวัฒนธรรมของผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ / มาลี สิทธิเกรียงไกร 2552 Genaral Book 1
905 95149   กล้ามเนื้อกระดูกและข้อดูแลได้ด้วยตนเอง / สุขจันทร์ พงษ์ประไพ 2549 Genaral Book 5
906 95270   นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร เปิดสุดยอดกลยุทธ์การบริหารโรงพยาบาลจากประสบการณ์สร้างโรงพยาบาลเครือข่ายใหญ่ที่สุดในประเทศ / พงษ์ศักดิ์ วิทยากร 2555 Genaral Book 1
907 95271   การออกแบบโรงพยาบาล = General hospital design / อวยชัย วุฒิโฆสิต 2551 Genaral Book 1
908 95272   เอกสารการสอนชุดวิชา : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารสาธารณสุขและโรงพยาบาล = Introduction to public health and hospital administration 2541-2543 Genaral Book 2
909 95273   แนวการศึกษาชุดวิชา : การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาโรงพยาบาล = Management in hospital development 2546 Genaral Book 1
910 95324   ภาวะแทรกซ้อนทางสูติศาสตร์ = Obstetrics complications / บรรณาธิการ; คมสันติ์ สุวรรณพฤกษ์ และเด่นศักดิ์ พงศ์โรจน์เผ่า 2554 Genaral Book 2
911 95396   รายงานการวิจัยการประเมินคุณภาพชีวิตและความคุ้มค่าของผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูปสำหรับผู้ที่กลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่อยู่ และ/หรือมีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว = Economic evaluation of disposable adult diapers for urinary and fecal incontinence with/without physical impairment / อุษณา ตัณมุขยกุล ... [และคนอื่นๆ ] 2555 Genaral Book 1
912 95397   รายงานวิจัย การศึกษาความเป็นไปได้ของการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดในการรักษาผู้ป่วยธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า = A feasibility study of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation for severe thalassemic patients covered by the universal coverage scheme / โดย สุรชัย โกติรัมย์ ... [และคนอื่นๆ] 2555 Genaral Book 1
913 95411   การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน : การประยุกต์แนวคิดและทฤษฏีสู่การปฏิบัติ = Health promotion and disease prevention in community : an application of concepts and theories to practice / อาภาพร เผ่าวัฒนา...[และคนอื่นๆ] 2554 Genaral Book 2
914 95615   รายงานการวิจัย เรื่องโครงการศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาต้านไวรัสเอดส์สูตรที่มีโปรติเอสหนึ่งและสองตัวที่ใช้ร่วมกับยาริโทนาเวียร์ในเด็กที่ล้มเหลวต่อการรักษาด้วยยาสูตรที่มีเอ็นเอ็นอาร์ทีไอ = Comparing the efficacy and safety of single versus double ritonavir-boosted protease inhibitor (PI)-based antiretroviral therapy (ART) regimens for children failing non nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NNRTI)-based treatment / ธันยวีร์ ภูธนกิจ ... [และคนอื่นๆ] 2553 Genaral Book 1
915 96148   Practical pediatrics : case-based approach / อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ...[และคนอื่นๆ] 2555 Genaral Book 1
916 96339   สมุทัยเวชศาสตร์ : เปิดประตูสู่การรักษาการเจ็บป่วยเรื้อรังแนวใหม่ / ต่อศักดิ์ ทิพย์ไพโรจน์ 2553 Genaral Book 1
917 96363   โรคกลัวโรคย้ำคิดย้ำทำและการรักษาด้วยตัวเอง / สเปญ อุ่นอนงค์ 2545 Genaral Book 1
918 96518   แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. 2556-2559) 2555 Genaral Book 3
919 96548   รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง สถานการณ์และการป้องกันการเกิดความรุนแรงในโรงพยาบาลภาครัฐ / สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ ... [และคนอื่นๆ] 2555 Genaral Book 1
920 96640   Clinical pearls in ambulatory pediatrics / บรรณาธิการ ประไพพิมพ์ ธีรคุปต์ ... [และคนอื่นๆ] 2555 Genaral Book 1
921 96641   Clinical practice in gastroenterology / บรรณาธิการ; สุพจน์ พงศ์ประสบชัย, ทวีศักดิ์ แทนวันดี และสถาพร มานัสสถิตย์ 2555 Genaral Book 1
922 96642   Coronary artery disease : the new frontiers / อภิชาต สุคนธสรรพ์ [บรรณาธิการ] 2553 Genaral Book 1
923 96643   Fluid, electrolytes and acid-base disorders / บรรณาธิการ; พงศธร คชเสนี ... [และคนอื่น ๆ] 2555 Genaral Book 3
924 96645   Optimal practice in medicine / [คณะบรรณาธิการ] อำนาจ ชัยประเสริฐ ... [และคนอื่นๆ] 2555 Genaral Book 1
925 96646   Practical cardiology / บรรณาธิการ; ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน, รุ่งโรจน์ กฤตยพงษ์ และเรวัตร พันธุ์กิ่งทองคำ 2555 Genaral Book 2
926 96648   Second Siriraj Internal Medicine Board Review / [บรรณาธิการ นิธิพัฒน์ เจียรกุล] 2555 Genaral Book 1
927 96649   กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก / เกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์ 2554 Genaral Book 2
928 96651   การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ / ขวัญฤทัย พันธุ 2555 Genaral Book 1
929 96654   การตรวจคัดกรองและการวินิจฉัยก่อนคลอดทารกกลุ่มอาการดาวน์ = Prenatal screening and diagnosis of down syndrome / นิลภา พฤกษานุศักดิ์, สาวิตรี พรานพนัส บรรณาธิการ 2555 Genaral Book 1
930 96656   การบริหารงานในหน่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร / บรรณาธิการ ประชิต เตมียะเสน 2555 Genaral Book 1
931 96659   การบำบัดระบบหายใจในเวชปฏิบัติ = Respiratory care in clinical practice / ทนันชัย บุญบูรพงศ์ 2555 Genaral Book 2
932 96662   การประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2555 = Chronic care and holistic approach in pediatrics / เพ็ญศรี โควสุวรรณ, จามรี ธีรตกุลพิศาล 2555 Genaral Book 1
933 96665   การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ / นัทธมน วุทธานนท์ 2555 Genaral Book 3
934 96668   การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ / วรรณี สัตยวิวัฒน์...[และคนอื่นๆ] 2553 Genaral Book 2
935 96669   การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น / [บรรณาธิการ] วราภรณ์ บุญเชียง,วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์ 2555 Genaral Book 6
936 96672   การวิเคราะห์ก๊าซในเลือด / พงษ์ธารา วิจิตรเวชไพศาล 2551 Genaral Book 1
937 96677   การวิจัยเชิงคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ = Qualitative research in health science / ศิริพร จิรวัฒน์กุล 2553 Genaral Book 1
938 96685   คลื่นเสียงความถี่สูงในภาวะฉุกเฉินทางสูตินรีเวชกรรม = Ultrasound in obstetrics and gynecological emergency / ธารางรัตน์ หาญประเสริฐพงษ์ 2555 Genaral Book 1
939 96687   ความก้าวหน้าทางเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ / สุภักดี จุลวิจิตรพงษ์, บรรณาธิการ 2555 Genaral Book 1
940 96691   จริยธรรมทางการแพทย์ = Medical ethics / [บรรณาธิการ ชัยรัตน์ ฉายากุล ... และคนอื่นๆ] 2555 Genaral Book 3
941 96693   ตำราโรคผิวหนังในเวชปฏิบัติปัจจุบัน = Dermatology 2020 / บรรณาธิการ: ปรียา กุลละวณิชย์, ประวิตร พิศาลบุตร 2555 Genaral Book 2
942 96698   ตำราศัลยศาสตร์ = Textbook of surgery / สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ, พัฒน์พงศ์ นาวีเจริญ, บรรณาธิการ 2554 Genaral Book 1
943 96703   บุคลิกภาพแปรปรวน : การประเมินและการรักษา = Personality disorders : assessment and treatment / ณหทัย วงศ์ปการันย์,ทินกร วงศ์ปการันย์ 2555 Genaral Book 3
944 96704   พยาธิวิทยาทั่วไป = General pathology / บรรณาธิการ เยาวลักษณ์ ฉ่ำกระมล, วิบูลย์ชัย ยุทธนวิบูลย์ชัย 2555 Genaral Book 3
945 96705   พื้นฐานกุมารเวชศาสตร์ / บรรณาธิการ อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์ ... [และคนอื่น ๆ] 2555 Genaral Book 1
946 96708   ระบบประสาทและการทำงาน = Functional neuroanatomy / สมนึก นิลบุหงา 2555 Genaral Book 3
947 96711   โรคระบบประสาทที่พบบ่อยในเด็ก / ณรงค์ เอื้อวิชญาแพทย์ 2555 Genaral Book 1
948 96714   โรคหลอดเลือดสมอง = Cerebrovascular diseases / เกรียงศักดิ์ ลิ้มพัสถาน, บรรณาธิการ 2555 Genaral Book 1
949 96715   วิจัยจากงานประจำเรียนแบบทีละขั้น = R to R step by step / ศิริพร จิรวัฒน์กุล, อรุณ จิรวัฒน์กุล 2555 Genaral Book 1
950 96721   เวชศาสตร์ทันยุค 2555 / บรรณาธิการ; ดาราวรรณ วนะชิวนาวิน...[และคนอื่น ๆ] 2555 Genaral Book 3
951 96730   สูตินรีเวชทันยุค = OB-GYN in practice 2012 / บรรณาธิการ,ประสงค์ ตันมหาสมุทร ... [และคนอื่นๆ] 2555 Genaral Book 1
952 97067   ตำราพฤติกรรมศาสตร์ทางการแพทย์ / มาโนช หล่อตระกูล, ธนิตา หิรัญเทพ, นิดา ลิ้มสุวรรณ, บรรณาธิการ 2555 Genaral Book 1
953 97084   กุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอก / บรรณาธิการ; สมจิตร จารุรัตนศิริกุล...[และคนอื่น ๆ] 2555 Genaral Book 1
954 97801   กุมารเวชศาสตร์ / บรรณาธิการ; สมบูรณ์ จันทร์สกุลพร...[และคนอื่นๆ] 2555 Genaral Book 2
955 97853   Q & A : โรคภูมิแพ้ / ฉวีวรรณ บุนนาค และวรรณะ มหากิตติคุณ 2554 Genaral Book 1
956 97950   เนื้องอกและมะเร็งบริเวณทรวงอกในเด็ก = Pediatric thoracic tumors / วรวิทย์ จิตติถาวร ; บรรณาธิการ, สุรศักดิ์ สังขทัต ณอยุธยา 2555 Genaral Book 1
957 98161   แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคหืดในประเทศไทย สำหรับผู้ใหญ่และเด็ก พ.ศ. 2555 / บรรณาธิการ; อภิชาติ คณิตทรัพย์ และมุกดา หวังวีรวงศ์ 2555 Genaral Book 1
958 98165   คู่มือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2553 / สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2552 Genaral Book 1
959 98166   เปลี่ยนมะเร็งเป็นพลัง / สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ 255-] Genaral Book 1
960 98168   ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 14 : การดูแลรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุ ณ ห้องฉุกเฉิน / บรรณาธิการ ปรีชา ศิริทองถาวร, เรวัต ชุณหสุวรรณกุล, อนันต์ ตัณมุขยกุล 2549 Genaral Book 1
961 98169   แนวปฏิบัติบริการสาธารณสุข โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง พ.ศ. 2553 / คณะทำงานพัฒนาแนวปฏิบัติบริการสาธารณสุข โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 2553 Genaral Book 1
962 98175   แนวทางเวชปฏิบัติโรคหลอดเลือดสมองแตกสำหรับแพทย์ = Clinical practice guidelines for hemorrhagic stroke / ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ... [และหน่วยงานอื่นๆ] 2547 Genaral Book 1
963 98176   แนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันสำหรับแพทย์ = Clinical practice guidelines for ischemic stroke / สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย 2550 Genaral Book 1
964 98178   รายงานสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดระบบบริการคลินิกอดบุหรี่ : โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาต้นแบบบริการอดบุหรี่ / จัดโดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล 2554 Genaral Book 1
965 98184   งานกับอุดมคติของชีวิต / สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ม.ป.ป. Genaral Book 1
966 98188   Echo manual / บรรณาธิการ, วัชระ จามจุรีรักษ์, ปิยะมิตร ศรีธรา 2539 Genaral Book 1
967 98191   แนวทางเวชปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดในประเทศไทย ปี 2551 / จัดทำโดย สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2552 Genaral Book 1
968 98192   คู่มือการรักษาโรคติดบุหรี่ = Manual of tobacco dependence treatment / บรรณาธิการ; สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา 2553 Genaral Book 2
969 98193   ที่นี่ 1600 สายเลิกบุหรี่ : (ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ) / บรรณาธิการ จินตนา ยูนิพันธุ์, ส่องแสง ธรรมศักดิ์ 2553 Genaral Book 1
970 98194   เลิกบุหรี่ต้องที่ 1600 / บรรณาธิการ; จินตนา ยูนิพันธุ์ และส่องแสง ธรรมศักดิ์ 2555 Genaral Book 1
971 98195   คู่มือยาสูบ สู่งานประจำ ไม่ยาก...อย่างที่คิด / บรรณาธิการ; จันทนา วิธวาศิริ ม.ป.ป. Genaral Book 1
972 98196   พลังแห่งรักและปัญญา พัฒนาลูกออทิสติก / พุทธิตา 2552 Genaral Book 2
973 98197   ก้าวไปกับลูกออทิสติก / พุทธิตา 2552 Genaral Book 2
974 98198   แนวปฏิบัติการสาธารณสุข : หัตถการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีย์ผ่านสายสวน (Percutaneous coronary intervention, PCI) พ.ศ. 2551 / สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2552 Genaral Book 1
975 98199   เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ = Thai health professional alliance against tobacco (THPAAT) / เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ม.ป.ป. Genaral Book 1
976 98204   รวมบทความข่าวสารกรมสุขภาพจิต ... / บรรณาธิการ นันทนา รัตนากร 255- Genaral Book 1
977 98206   บทบาทพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ราชวงศ์จักรี ด้านงานโรคเรื้อน ในรอบ 105 ปี ที่ผ่านมา / ธีระ รามสูต ม.ป.ป. Genaral Book 1
978 98245   ออกตะโบรโมไดเฟนิลอีเทอร์ = Octabromodiphenyl ether / จัดทำโดย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ; เรียบเรียงโดย นงลักษณ์ เรืองวิเศษ ... [และคนอื่นๆ] 2554 Genaral Book 1
979 98727   ชุดประกอบการใช้หุ่นร่างกายของเรา / เขียนโดย ไบรอัน อาร์. วาร์ด 2556 Genaral Book 1
980 98760   Do it right and fear no man / บรรณาธิการ; กริชเทพ ศรศิลป์ และณัฐจรัส เองมหัสสกุล 2556 Genaral Book 1
981 98821   รายงานการสาธารณสุขไทย ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก 2554-2556 / บรรณาธิการ สมชัย นิจพานิช 2556 Genaral Book 1
982 98849   การให้บริการอนามัยการเจริญพันธุ์ : คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข / บรรณาธิการ สมศักดิ์ สุทัศน์วรวุฒิ ... [และคนอื่นๆ] ม.ป.ป. Genaral Book 1
983 99836   ECG ทางคลินิก / ยงยุทธ สหัสกุล 2554 Genaral Book 3
984 99837   Principles and practice of pediatric mechanical ventilation / เรียบเรียงโดย รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ 2554 Genaral Book 3
985 99845   โรคผิวหนังสำหรับเวชปฏิบัติ / สิริ เชี่ยวชาญวิทย์, จุฬาภรณ์ พฤกษชาติคุณากร และไพฑูรย์ ณรงค์ชัย 2544 Genaral Book 2
986 99846   โรคหืด : อิมมูโนวิทยาโมเลกุลและการรักษาด้วยยา / บรรณาธิการ กิตติพงศ์ มณีโชติสุวรรณ 2554 Genaral Book 3
987 99855   การดามกระดูกหัก / บุญสิน บูรณะพาณิชย์กิจ 2547 Genaral Book 3
988 99858   การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด / ผ่องพรรณ อรุณแสง 2555 Genaral Book 1
989 99865   กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ / คณะบรรณาธิการ, บุญชู ศิริจงกลทอง ... [และคนอื่น ๆ] 2555 Genaral Book 3
990 99883   ตำรากระดูกหักในเด็ก = Textbook of fractures in children / บรรณาธิการ กมลพร แก้วพรสวรรค์, ศัลยพงค์ สรรพกิจ, จตุพร โชติกวณิชย์ 2554 Genaral Book 3
991 99960   Born to be หมอ 2013 / กลุ่มนักศึกษาแพทย์ 2555 Genaral Book 1
992 99993   EKG interpretation and management for ICU nurse / ปิยะนัยต์ วัฒนประสาน บรรณาธิการ 2555 Genaral Book 1
993 100039   Atlas of hematology for medical students / บรรณาธิการ, มาลิดา พรพัฒน์กุล, จัตุรงค์ ขำดี 2554 Genaral Book 5
994 100042   Chulalongkorn hematology handbook / บรรณาธิการ, นภชาญ เอื้อประเสริฐ 2555 Genaral Book 5
995 100051   Current topics in infectious diseases / บรรณาธิการ กำพล สุวรรณพิมลกุล ... [และคนอื่น ๆ] 2553 Genaral Book 5
996 100052   Diagnostic approach in hematology : laboratory interpretation and clinical correlation / บรรณาธิการ นภชาญ เอื้อประเสริฐ 2555 Genaral Book 5
997 100067   OB & GYN : update & practical XI / บรรณาธิการ; พธู ตัณฑ์ไพโรจน์ และนพดล ไชยสิทธิ์ 2555 Genaral Book 1
998 100076   พยาธิวิทยาคลินิก = Clinical pathology / บรรณาธิการ พรรธนมณฑน์ อุชชิน ... [และคนอื่น ๆ] 2555 Genaral Book 5
999 100134   Atlas of medical parasitology : with 465 colour illustrations / ประยงค์ ระดมยศ ... [และคนอื่นๆ] 2556 Genaral Book 4
1000 100329   สถิติโรคมะเร็ง ศูนย์มะเร็ง ลำปาง 2553 = Hospital - Based Cancer Registry 2010 / งานทะเบียนมะเร็ง ศูนย์มะเร็ง ลำปาง. 2553 Genaral Book 1
1001 100548   แนวทางการปรับปรุงการให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีต่อพนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย = Guidelines to Improve Annual Health Check-up Service for Mae Fah Luang University's Employees at Mae Fah Luang University Hospital, Chiang rai province / อัมรินทร์ อรินต๊ะทราย 2555 IS 1
1002 100589   การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด / ผ่องพรรณ อรุณแสง 2554 Genaral Book 6
1003 100778   ปรสิตวิทยา = parasitology / ชโลบล วงศ์สวัสดิ์ 2555 Genaral Book 2
1004 100779   สรีรวิทยาระบบทางเดินอาหารและการประยุกต์ทางคลินิก / ดวงพร ทองงาม 2555 Genaral Book 2
1005 101234   การดูแลผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ = Care of patients with pressure ulcers / บรรณาธิการ วิจิตร ศรีสุพรรณ ... [และคนอื่นๆ] 2553 Genaral Book 2
1006 101242   คู่มือสู้ภัยพิบัติสำหรับโรงพยาบาล / สันต์ หัตถีรัตน์ 2552 Genaral Book 1
1007 101331   พยาธิวิทยา : การแปลผลค่าสารเคมีจากกรณีศึกษา = Pathology : Interpreting Chemistry Results from case studies / วีรวรรณ เล็กสกุลไชย 2552 Genaral Book 1
1008 101398   การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพสมอง : ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ / สมพร สังขรัตน์ 2556 Genaral Book 1
1009 101439   ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 26 : Update in colon and rectal surgery / บรรณาธิการ: จักรพันธ์ เอื้อนรเศรษฐ์, วีรพัฒน์ สุวรรณธรรมา, อรุณ โรจนสกุล 2547 Genaral Book 1
1010 101697   จุลชีววิทยาการแพทย์ : medical microbiology / พบชัย งามสกุลรุ่งโรจน์...[และคนอื่นๆ] 2556 Genaral Book 5
1011 101712   การศึกษาวิเคราะห์ปาณาติบาตในเซลล์มนุษย์และตัวอ่อนมนุษย์ / ปุณวัสส์ กิตติมานนท์ 2554 Genaral Book 1
1012 101889   การสร้างเสริมสุขภาพสำหรับพนักงานโรงงานและคนงานก่อสร้าง: บทบาทของการตลาดเพื่อสังคม / โดย จอมขวัญ โยธาสมุทร...[และคนอื่นๆ] 2553 Genaral Book 1
1013 101932   การศึกษาประสิทธิผลของการใช้เครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้าในการลดความเครียด = The study of effectiveness of electromagnetic therapy stimulator in reduce stress / ศรินรัตน์ โคตะพันธ์ 2556 IS 1
1014 101934   ประสิทธิผลของการลดรอบเอวด้วยการใช้อัลตร้าซาวด์ร่วมกับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อ = The effectiveness of ultrasound combine with electrical muscle stimulator on reduction of waist circumference / รุ่งทิพย์ ศิริบำรุงวงศ์ 2556 IS 1
1015 102055   สูติศาสตร์ระยะคลอด / ศศิธร พุมดวง 2556 Genaral Book 1
1016 102100   การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ = Care of elderly / พรรณธร เจริญกุล : บรรณาธิการ และคณะ 2555 Genaral Book 1
1017 102102   การบาดเจ็บในเด็ก = Pediatric trauma / [บรรณาธิการ] ปิยวรรณ เชียงไกรเวช, มณฑิรา ตัณฑนุช, นครชัย เผื่อนปฐม 2556 Genaral Book 2
1018 102113   ตำราพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก : การดูแลเด็กสุขภาพดี เล่ม 3 / ทิพวรรณ หรรษคุณาชัย ; บรรณาธิการ 2556 Genaral Book 2
1019 102118   ภาวะวิกฤตในกุมารเวชศาสตร์ = critical care in perdiatrics I / บรรณาธิการ สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ...[และคณะ] 2556 Genaral Book 2
1020 102424   พจนานุกรมโรคและการบำบัด = Dictionary of diseases and therapies / วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม, เกษม เที่ยงบูรณธรรม 2551 Reference Book 5
1021 102427   โรคกล้ามเนื้อ = Muscle diseases / รวิพรรณ วิทูรพณิชย์, บรรณาธิการ 2555 Genaral Book 5
1022 102440   ตำรากุมารเวชศาตร์ = Pediatrics / บรรณาธิการ, สุวรรณี วิษณุโยธิน ... [และคนอื่น ๆ] 2556 Genaral Book 4
1023 102447   ยาในเด็ก / สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ [บรรณาธิการ] 2555 Genaral Book 1
1024 102643   กระดูกหักและข้อเคลื่อนหลุด = Fractures and dislocations / บรรณาธิการ, ทวีโชค วิษณุโยธิน ... [และคนอื่น ๆ] 2556 Genaral Book 3
1025 102834   Advances in cruciate ligaments / บรรณาธิการ ม.ล. วุฒิพงศ์ สุทัศนีย์ ... [และคนอื่น ๆ] 2555 Genaral Book 1
1026 102841   Approaches toward the better care of burn and wound / บรรณาธิการ พรพรหม เมืองแมน ... [และคนอื่น ๆ] 2555 Genaral Book 1
1027 102848   รายงานการวิจัย โครงการวิจัยเรื่อง ผลของใบผักชีฝรั่งต่อการป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ในหนูเม้าส์ กลไกการออกฤทธิ์ระดับโปรตีนด้วยเทคนิคโปรตีโอมิกส์ และผลต่อการอักเสบและการเกิดอนุมูลอิสระในเซลล์ลำไส้มนุษย์ = Effect of eryngium foetidum L. leave mouse colon carcinogensis, proteomic approaches and their effect on inflammatory response and scavenging reactive oxygen species in human colorectal cancer cells / คณะผู้วิจัย ชนิพรรณ บุตรยี่...[และคนอื่นๆ] 2556 Genaral Book 1
1028 102849   Basic and clinical neuroscience 2 / บรรณาธิการ; ณัฐ พสุธารชาติ, สุธิดา บุญยะไวโรจน์ และนิจศรี ชาญณรงค์ 2555 Genaral Book 1
1029 102853   Biomechanics of spines stabilization / ไพรัช ประสงค์จีน 2550 Genaral Book 1
1030 102937   Manual of medical investigations / บรรณาธิการ, ชุษณา สวนกระต่าย, กมล แก้วกิติณรงค์, รองพงศ์ โพล้งละ 2555 Genaral Book 1
1031 103341   ประสาทกายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน = Basic neuroanatomy / ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์ 2556 Genaral Book 1
1032 103342   ประสาทส่วนปลายจากกายวิภาคศาสตร์สู่การวินิจฉัย = Peripheral nerve : from anatomy to diagnosis / วิไล ชินธเนศ 2554 Genaral Book 1
1033 104133   ความรู้พื้นฐานทางคลินิกการรักษาผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกค์ / ยงยุทธ ศิริปการ 2555 Genaral Book 1
1034 104155   การตายแบบอะพอพโทสิสของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกัน = Apoptosis in the immune system / เรียบเรียงโดย รัตนา บรรเจิดพงศ์ชัย 2548 Genaral Book 5
1035 104488   โจทย์ การวิจัยภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท : ประมวลข้อเสนอประเด็นเพื่อการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงระบบ / สถาบันสุขภาพวิถีไทย 2554 Genaral Book 3
1036 104490   หัตถเวชกรรมแผนไทย (การนวดไทยแบบราชสำนัก)ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 การนวดพื้นฐาน / มูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิมฯ และ โรงเรียนอายุรเวทธำรง สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2554 Genaral Book 1
1037 104517   อยู่ไฟไทบ้าน : ภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานกับการดูแลมารดาและบุตรหลังคลอด / ผู้เรียบเรียง วีระ ทองเนตร, ถวิล ชนะบุญ, กันต์กนิษฐ์ หาญวงษา 2555 Genaral Book 2
1038 104684   การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ / บรรณาธิการ; ทัศนีย์ ญาณะ 2557 Genaral Book 1
1039 104685   เทคนิคอิมมูนเรืองแสงทางไวรัสวิทยา = Immunofluorescence assay in virology / พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ บรรณาธิการ 2556 Genaral Book 2
1040 104691   The review book of practical ECG / บรรณาธิการ, องค์การ เรืองรัตนอัมพร, ไพศาล บุญศิริคำชัย 2555 Genaral Book 1
1041 104966   รายงานการวิจัย เรื่อง "ภาวะหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้นในประเทศไทย : ความชุก และความเที่ยงตรงของแบบสอบถามเบอร์ลิน ฉบับภาคภาษาไทย = The prevalence of obstructive sleep apnea (OSA) in Thailand and the validity of Thai vesion of Berlin questionnaire / วิชญ์ บรรณหิรัญ ... [และคนอื่นๆ] 2556 Genaral Book 1
1042 104967   รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชื่อโครงการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีเซลล์ต้นกำเนิดบำบัดและยีนบำบัดเพื่อรักษาภาวะโลหิตจางในโรคไตวายเรื้อรัง = Development of gene therapy technology for treatment of anemia in chronic kidney disease / ชวบูลย์ เดชสุขุม, วิไลรัตน์ ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ 2556 Genaral Book 1
1043 105474   IP Portfolio = ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี / ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (MFii) 2563 E-Book 1
1044 105871   กายภาพบำบัดระบบหายใจ : เทคนิคการตรวจร่างกายและการระบายเสมหะ / ชุลี โจนส์ 2557 Genaral Book 2
1045 105878   Encore rheumatology / บรรณาธิการ นันทนา กสิตานนท์, ไพจิตต์ อัศวธนบดี, ปวีณา เชี่ยวชาญวิศวกิจ 2557 Genaral Book 1
1046 105937   การพยาบาล หู คอ จมูก / ศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน์ 2555 Genaral Book 3
1047 105938   โรคเบาหวาน : ความรู้พื้นฐานและการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่่เกี่ยวข้อง / รัชดา เครสซี่ 2557 Genaral Book 3
1048 108090   ออทิสติกกับดุลยภาพบำบัด / ลดาวัลย์ สุวรรณกิตติ 2552 Genaral Book 1
1049 108091   เมื่อกระดูกร้อง "โอ๊ย!" ดวงใจก็แตกสลาย / ลดาวัลย์ สุวรรณกิตติ 2555 Genaral Book 1
1050 108148   แผนการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติ (พ.ศ.2556-2560) / สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ 2556 Genaral Book 1
1051 108149   สารคดี..เพื่อคุณภาพชีวิต ประสบการณ์นวัตกรรมเชิงวิชาการของปูชนียาจารย์ / สุชาติ โสมประยูร 2557 Genaral Book 1
1052 108150   สรรสาระคืนหัวใจให้ระบบสุขภาพ : เอกสารประกอบการประชุมวิชาการประจำปี การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งที่ 8 "Humanized Healthcare... คืนหัวใจระบบสุขภาพ" 13-16 มีนาคม 2550 ศูนย์การประชุม Impact เมืองทองธานี / จัดโดย สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ; [อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล บรรณาธิการ] 2550 Genaral Book 1
1053 108151   ร้อยผลึก HA (HA update 2014) : b เอกสารประกอบการประชุมวิชาการประจำปี การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งที่ 15 "ความผูกพันเพื่อคุณภาพ" (Engagement forquality) 11-14 มีนาคม 2557 ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรัม เมืองทองธานี / สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 2557 Genaral Book 1
1054 108242   การสื่อสารโรคร้ายอุบัติใหม่ ณ ชายแดน = communicating the Hazardous disease at the border / สุนันทา แย้มทัพ 2557 Genaral Book 1
1055 108344   HA update 2013 / สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ; อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล บรรณาธิการ 2556 Genaral Book 1
1056 108345   รายงานการประเมินนโยบายผ่าตัดแบบนัดหมายล่วงหน้า ในโรงพยาบาลเอกชน ภายใต้ระบบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ / คณะผู้วิจัย สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ ... [และคนอื่น ๆ] 2556 Genaral Book 1
1057 108905   การตรวจวินิจฉัยทันยุคและตัวอย่างผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์ = update of investigations and case studies in medicine / บรรณาธิการ, วีระศักดิ์ ศรีนนภากร, สุรพันธ์ พงศ์สุทธนะ, ภาณุวัฒน์ วงษ์กุหลาบ และ ณีรวัลย์ กระแจะจันทร์ 2557 Genaral Book 1
1058 108906   ตำราอายุรศาสตร์ทั่วไป = general internal medicine / นิธิพัฒน์ เจียรกุล, บรรณาธิการ 2556 Genaral Book 1
1059 109008   ตำรากระดูกสันหลัง = The textbook of spine by SST / บรรณาธิการ; วรัท ทรรศนะวิภาส ... [และคนอื่นๆ] 2557 Genaral Book 2
1060 109012   ระบบหัวใจและการทำงาน = Functional cardiology / สมนึก นิลบุหงา และปานสิริ พันธุ์สุวรรณ 2555 Genaral Book 1
1061 110037   วิทยาภูมิคุ้มกันพื้นฐานและคลินิก = Basic and clinical immunology / อรวดี หาญวิวัฒน์วงศ์ บรรณาธิการ 2555 Genaral Book 1
1062 110048   ตำราศัลยศาสตร์เส้นและสายในเวชปฏิบัติศัลยกรรม = Tube and catheter in surgery / บรรณาธิการ, วุฒิชัย ธนาพงศธร และ ภาสกร ผาสุขดี 2557 Genaral Book 1
1063 110076   ชีวเคมี = Biochemistry / เปี่ยมสุข พงษ์สวัสดิ์...[และคนอื่นๆ] 2557 Genaral Book 1
1064 110120   ตำราแก่นความรู้ทางออร์โธปิดิกส์ สำหรับแพทยศาสตร์บัณฑิต = Textbook of orthopedic core knowledge for medical doctor / บรรณาธิการ; อารี ตนาวลี, สีหธัช งามอุโฆษ และยงศักดิ์ หวังรุ่งทรัพย์ 2557 Genaral Book 1
1065 110124   เนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อน = Bone and soft-tissue tumors / อภิชาติ อัศวมงคลกุล, บรรณาธิการ 2556 Genaral Book 1
1066 110445   Lecture note on preclinic : เอกสารประกอบการสอนวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า / [บรรณาธิการ], วิชัย ประยูรวิวัฒน์ ... [และคนอื่นๆ] 2557 Genaral Book 1
1067 110453   แบบฝึกหัดประสาทกายวิภาคศาสตร์ / เกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์ 2557 Genaral Book 1
1068 110455   ประสาทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ / พัชรี คุณค้ำชู 2555 Genaral Book 1
1069 111043   หะลาลหะรอมทางการแพทย์ / เรียบเรียงโดย อนุตรศักดิ์ รัชตะทัต 2557 Genaral Book 2
1070 111655   Ambulatory pediatrics : guide and clue in management / บรรณาธิการ ประไพพิมพ์ ธีรคุปต์ ... [และคนอื่นๆ] 2556 Genaral Book 1
1071 111656   Atlas of pediatric gastroenterology / บรรณาธิการ ; บุษบา วิวัฒน์เวคิน 2556 Genaral Book 2
1072 111657   Case-based approach in adolescent medicine / บรรณาธิการ สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล ... [ และคนอื่น ๆ] 2557 Genaral Book 2
1073 111658   Update on Pediatric infectious diaeases 2015 / บรรณาธิการ ; วีระชัย วัฒนวีรเดช, ปิยะรัชต์ สันตะรัตติวงค์ และทวี โชติพิทยสุนนท์ 2558 Genaral Book 1
1074 111659   แนวทางการดูแลรักษาปัญหาทางระบบหายใจที่พบบ่อยในเด็ก = Practical approach to common respiratory problems in children / บรรณาธิการ ; จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์, สุชาดา ศรีทิพยวรรณ และกนกพร อุดมอิทธิพงศ์ 2556 Genaral Book 2
1075 111660   การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินทางกุมารเวชศาสตร์ / สุชาดา ศรีทิพยวรรณ...[และคนอื่นๆ ] 2558 Genaral Book 2
1076 111662   การพยาบาลเด็กป่วยโรคเรื้อรังโดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง = Family-centered care of children with chronic illness / วิภารัตน์ สุวรรณไวพัฒนะ 2556 Genaral Book 2
1077 111663   การวางแผนการพยาบาลเด็กสุขภาพดีและเด็กป่วย = Nursing care plan for healthy and ill children / บรรณาธิการ; รุจา ภู่ไพบูลย์ 2556 Genaral Book 8
1078 111664   ตำราการพยาบาลเด็ก / ภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 2555 Genaral Book 8
1079 111665   ตำราภาวะเร่งด่วนทางไตและทางเดินปัสสาวะในเด็ก / บรรณาธิการ ; กาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ...[ และคนอื่นๆ ] 2557 Genaral Book 2
1080 111666   มะเร็งชนิดก้อนในเด็ก = Maligant solid tumor in children / สุรพล เวียงนนท์ 2558 Genaral Book 2
1081 111667   สารพัน Newborn care สไตล์ศิริราช เล่ม 1 / บรรณาธิการ, พิมล วงศ์ศิริเดช 2553 Genaral Book 2
1082 111680   คู่มือดูแลผู้สูงอายุ = Elder care manual / เรียบเรียง; โสภาพรรณ รัตนัย 2557 Genaral Book 1
1083 112338   โรคกลม : เศรษฐศาสตร์ในความตุ้ยนุ้ย = The world is fat : the fads, trends, policies, and products that are fattening the human race / แบร์รี่ ป๊อปกิ้น 2552 Genaral Book 1
1084 112343   สุดยอดวิธีลดความอ้วนโดยใช้อาหารบำบัด = Healthy for life : developing healthy lifestyles that have a side effect of permanent fat loss / เรย์ ดี. แสตรนด์ 2556 Genaral Book 1
1085 112376   กระบวนการพยาบาล= Nursing process / บรรณาธิการ ; สุระพรรณ พนมฤทธิ์ และสุภาภรณ์ อุดมลักษณ์ 2554 Genaral Book 1
1086 112457   เรียนรู้ รับมือ ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ / ตุลย์, เรียบเรียง 2552 Genaral Book 1
1087 112468   กำเนิดลูกชายหยิง / หัวหน้าบรรณาธิการ ธีรวุฒิ ตันติวงษากิจ ; บรรณาธิการ เฉิน เสวเจียว, เหลียง หลินหมิน, ปริญดา ไช่, เหลียง เซียนผิง, หลี่ จิงอี้, กรชุมา เกียรติศักดิ์เสนีย์ ; แปลไทย ก่อศักดิ์ ธรรมเจิรญกิจ, ลมัย เหลืองอานันทกุล 2558 Genaral Book 3
1088 112501   พรหมไม่ได้ลิขิต พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช / กันทิมา ว่องเวียงจันทร์ 2556 Genaral Book 1
1089 112576   คู่มือการปฏิบัติงานแบคทีเรียและราสำหรับโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป / บรรณาธิการ ; มาลัย วรจิตร...[และคนอื่นๆ] 2557 Genaral Book 2
1090 112580   คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุด สิทธิการตายอย่างธรรมชาติ : กรณีกฎกระทรวงตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 / สำนักส่งเสริมสิทธิและสร้างสังคมสุขภาวะ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 2558 Genaral Book 1
1091 112585   สรีรวิทยาทางการแพทย์ระบบฮอร์โมน = Medical physiology : hormonal system / สุพรพิมพ์ เจียสกุล 2545 Genaral Book 6
1092 112642   วัคซีนในฝัน มหัศจรรย์แห่งชีวิต / บรรณาธิการ ; จรุง เมืองชนะ 2558 Genaral Book 3
1093 112661   ไวรัสวิทยาทางการแพทย์พื้นฐาน = Fundamental of medical virology / ดลฤดี สงวนเสริมศรี 2558 Genaral Book 1
1094 112670   ยุงที่สำคัญทางการแพทย์ของประเทศไทย / ดำรงพันธุ์ ทองวัฒน์ 2559 Genaral Book 2
1095 112671   อนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระ = Free radicals and antioxidants / ไมตรี สุทธจิตต์ ... [และคนอื่น ๆ] ; วรพล เองวานิช บรรณาธิการ 2555 Genaral Book 1
1096 112674   Human papillomavirus / แจ่มใส เพียรทอง, ทิพยา เอกลักษณานันท์ 2558 Genaral Book 1
1097 112699   อุบัติการณ์โรคมะเร็งจังหวัดพะเยา ปี พ.ศ. 2553-2555 = Cancer incidence in Phayao, Thailand, 2010-2012 / ดลสุข พงษ์นิกร ... [และคนอื่นๆ] 2558 Genaral Book 1
1098 112703   คู่มือชุมชนพึ่งตนเอง ลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง / ดุษฎี นรศาศวัต และ บัวลอย นนทะนำ 2558 Genaral Book 1
1099 112708   นมแม่ นมแท้ นมผง นมเทียม / กิตติ กันภัย ... [และคนอื่นๆ] 2558 Genaral Book 1
1100 112893   คู่มือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างกลุ่มคนพิการทางการได้ยินและบุคลากรทางการแพทย์ = Guidebook effective communication between medical stakeholders and persons with hearing loss / จัดทำโดย สมาคมคนหูหนวกแห่งกรุงเทพมหานคร (สห.กทม.) ; ด้วยความร่วมมือจากพหุภาคี ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก มูลนิธิสมโพธิ์ ประเทศญี่ปุ่นองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (ไจก้า) 2558 Genaral Book 1
1101 112910   ประวัติศาสตร์โรคเรื้อนในประเทศไทย / ธีระ รามสูต 2559 Genaral Book 1
1102 112927   เซลล์มหัศจรรย์ มิติใหม่ในการรักษามะเร็ง = The transformed cell / จอห์น แบรี เขียน ; ภักตร์เพ็ญ ทิพยมนตรี แปล ; ศรีศักดิ์ สุนทรไชย บรรณาธิการ 2536 Genaral Book 1
1103 112931   หลักชีวเคมีคลินิกพื้นฐานสำหรับพยาบาล แพทย์ และบุคลากรทางแพทย์ / วิโรจน์ ไววานิชกิจ 2557 Genaral Book 1
1104 112933   ชีวิตของเซอร์วิลเลียม ออสเลอร์ = The life of Sir William Osler / Harvey Cushing ; วิภาดา กิตติโกวิท แปล 2558 Genaral Book 3
1105 112952   คู่มือการดำเนินงานตามข้อกำหนดและเกณฑ์มาตรฐานสำหรับสถานพยาบาลยาเสพติด / สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 2558 Genaral Book 1
1106 112960   ระบบบริการสุขภาพคนต่างด้าวในประเทศไทย : สถานการณ์ การตอบสนอง และข้อท้าทายในอนาคต ในบริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2558 = Migration and health service system in Thailand : situation, responses and challenges in a context of AEC in 2015 / โดย ทัศนัย ขันตยาภรณ์, ศิวนารถ เยี่ยงสว่าง มาล์ลิค 2556 Genaral Book 1
1107 112963   ตำราวิจัยทางระบาดวิทยาสำหรับนิสิตแพทย์ = Textbook of epidemiological research for medical students / กิตติพงษ์ คงสมบูรณ์ 2557 Genaral Book 1
1108 112964   เทคโนโลยีการกำจัดจุลินทรีย์ในอากาศในโรงพยาบาล = Airborne microbe disinfection technology for hospitals / ภารดี ช่วยบำรุง 2557 Genaral Book 1
1109 113038   ไม้ยาที่ผาแต้ม / ธนุชา บุญจรัส 2547 Genaral Book 1
1110 113054   รายงานวิจัย ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับลำดับขั้นความต้องการของบัณฑิต : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Factors associating with the need hierarchy of graduates : Faculty of Phamacy, Chaing Mai University / สิริพร บูรพาเดชะ และกรรณิกา เทียรฆนิธิกูล 2559 Genaral Book 1
1111 113056   รายงานวิจัย ความเชื่อมโยงระหว่างหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนกับผลลัพธ์บัณฑิต: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = The link between a curriculum and learning processes and graduate outcomes: Faculty of Phamacy, Chaing Mai University / สิริพร บูรพาเดชะ และเฉลิมพงษ์ แสนจุ้ม 2557 Genaral Book 1
1112 113057   รายงานวิจัย การใช้ผลการเรียนรู้เพื่อบ่งบอกการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Using of learning outcomes to indicate the improvement of education curriculum : Faculty of Phamacy, Chaing Mai University / สิริพร บูรพาเดชะ และสุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล 2558 Genaral Book 1
1113 113058   รายงานวิจัย การประเมินผลการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Evaluation of learning outcomes and learning processes : Faculty of Phamacy, Chaing Mai University / สิริพร บูรพาเดชะ และกรรณิกา เทียรฆนิธิกูล 2558 Genaral Book 1
1114 113059   รายงานวิจัย ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับลำดับขั้นความต้องการของนักศึกษา : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Factors associating with the need hierarchy of students : Faculty of Phamacy, Chaing Mai University / สิริพร บูรพาเดชะ และสกนธ์ สุภากุล 2558 Genaral Book 1
1115 113063   รูปแบบการใช้การแพทย์แบบผสมผสานในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคระบบกล้ามเนื้อและโครงร่างในจังหวัดนครปฐม = Form of integrative medicine used for health care of musculoskeletol disorders patients in Nakhonpathom province/ พิษนุ อภิสมาจารโยธิน 2557 Genaral Book 1
1116 113078   สถิติทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการวิจัย = Statistics for health science research / อรุณ จิรวัฒน์กุล 2558 Genaral Book 3
1117 113194   เขาตราหน้าว่าหมอฆ่าคน / อู๋ฮุ่ยเซียง 2558 Genaral Book 1
1118 113271   รายงานการวิจัย เรื่อง การใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ของคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = The instructors' use of online databases in faculty of medicine, Chiang Mai University / ชมพูนุช บุญญวรรณ 2551 Genaral Book 1
1119 113274   ตามหาสุขภาพดี ๆ ที่ไม่มีใครสอนในหลักสูตรแพทย์ / สิทธา ลิขิตนุกูล 2557 Genaral Book 1
1120 113277   ศาสตร์มหัศจรรย์ : ศาสตร์แห่งพลังธรรมชาติเพื่อการบำบัด / วิจิตร บุณยะโหตระ 2555 Genaral Book 2
1121 114329   จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธเพื่อมวลมนุษยชาติ / ใจเพชร กล้าจน 2558 Genaral Book 4
1122 114330   ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นทางห้องปฏิบัติการเวชพันธุศาสตร์ = Essential knowledge in medical genetics laboratory / บรรณาธิการ; สินิจธร รุจิระบรรเจิด 2558 Genaral Book 3
1123 114340   ผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัยปี 2559 เอกสารประกอบการนำเสนอผลงาน / เรียบเรียงโดย รัตนา บรรณาธรรม 2559 Genaral Book 1
1124 114423   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การสูญเสียสมรรถภาพการได้ยินและความผิดปกติของสมรรถภาพปอดระหว่างคนทำงานอุตสาหกรรมสลักหิน = The noise hearing loss and pulmonary function impairment among stone craving workers / โกวิทย์ นามบุญมี 2557 Genaral Book 1
1125 114428   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคธาลัสซีเมีย = Effect of self-efficacy enhancement progrom on health promoting behaviors of school-aged patients with thalassemia / เกศมณ๊ มูลปานันท์ และ ขนิษฐา พิศฉลาด 2553 Genaral Book 1
1126 114433   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ต้นทุนการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งแบบประคับประคองในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย = Hospital care cost analysis of palliative care childhood with cancer in Chiangrai regional hospital Chiangrai Province / อุษาษ์ โถหินัง...[และคนอื่นๆ] 2555 Genaral Book 1
1127 114460   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การประเมินฤทธิ์ระงับปวดและลดอักเสบของเจลเนระพูสีไทยทางคลินิก = Clinical assessment of analgesis and anti-inflammatory effects of tacca gel / มิตรา คาสลี่...[และคนอื่นๆ] 2554 Genaral Book 1
1128 114588   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาเครื่องมือป้อนกลับทางชีวภาพโดยใช้กระแสไฟฟ้าจากกล้ามเนื้อแบบประดิษฐ์เอง = The self made EMG biofeedback / หฤทัย เพ็ชรวิเศษ ... [และคนอื่นๆ] 2556 Genaral Book 1
1129 114602   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การแปลงและพัฒนาแบบสอบถามการจินตภาพทางการกีฬาฉบับภาษาไทย = The translation and development of Thai-Sport imagery questionnaire / ศศิมา พกุลานนท์, กนกทิพย์ สว่างใจธรรม และ สมฤทัย พุ่มสลุด 2555 Genaral Book 1
1130 114604   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ สภาวะสุขภาพกับวิถีการดูแลรักษาแบบพื้นบ้านของชาวอาข่ากรณีศึกษา ชาวอาข่าอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย = Ahaka health status and health self care with their indigenous medicine : The case study of Mae Fah Laung district, Chiangrai, Thailand / ดารณี อ่อนชมจันทร์...[และคนอื่นๆ] 2550 Genaral Book 1
1131 114605   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ไม้เท้าฝึกเดินอัจฉริยะสำหรับฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก = Smart cane for rehabilitation in hemiplegia patient / ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง และศิวภรณ์ จันทาพูน 2556 Genaral Book 1
1132 114626   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ อัตราความชุกและปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อปรสิตในลำไส้ในนักเรียนชาวเขา = Prevalence and risk factors of intestinal parasite infestation among hilltribe student / ธวัชชัย อภิเดชกุล และ วีรยุทธ สิริรัตน์เรืองสุข 2551 Genaral Book 1
1133 114873   จากออทิสติก สู่อัจฉริยะ = Born on a blue day / แดเนียล แทมเม็ด 2558 Genaral Book 1
1134 115000   แนวทางในการสื่อสารเกี่ยวกับวัคซีนสำหรับวัยรุ่นและผู้ใหญ่ = Adolescent & adult immunization : how to communicate? / บรรณาธิการ; ชิษณุ พันธุ์เจริญ 2558 Genaral Book 1
1135 115014   Orthopaedic trauma / บรรณาธิการ; ธีรชัย อภิวรรธกกุล 2557 Genaral Book 1
1136 115017   Pediatric practice : a challenge in management / บรรณาธิการ; ศิริวรรณ วนานุกูล...[และคนอื่นๆ] 2558 Genaral Book 1
1137 115018   Pediatric practice : knowledge sharing for best quality care / บรรณาธิการ; นวลจันทร์ ปราบพาล...[และคนอื่นๆ] 2556 Genaral Book 1
1138 115020   การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ระยะวิกฤต = Nursing practicum in critically ill adult patients / บรรณาธิการ; สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ...[และคนอื่น ๆ] 2556 Genaral Book 1
1139 115099   เหตุผลของธรรมชาติ : เรียนรู้กลไกของร่างกายและเข้าใจเหตุผลของธรรมชาติผ่านกระบวนการวิวัฒนาการ / ชัชพล เกียรติขจรธาดา 2557 Genaral Book 1
1140 115130   รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปีที่ 1 เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ชุดโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการผลิตวัคซีนโรคภูมิแพ้จากเรณูสู่เชิงพาณิชย์ = Development of Siriraj pollen allergen vaccine (SPAV) : from reserach to industry / ผู้อำนวยการโครงการวิจัย ฉวีวรรณ บุนนาค 2554 Genaral Book 1
1141 115131   รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ แผนงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาวิธีการจำแนกสายพันธุ์ไรฝุ่นและชีวภัณฑ์สำหรับรักษาโรคภูมิแพ้ไรฝุ่น = Development of assay for dust mite identification and biological materials for treatment of house dust mite allergy / อัญชลี ตั้งตรงจิตร...[และคนอื่นๆ] 2555 Genaral Book 1
1142 115132   แผนงานวิจัย การค้นหาการอุบัติและวิวัฒนาการของไบโอทัยป์ลูกผสมและเอลทอร์แวเรียนท์ในเชื้ออหิวาต์ O1 ที่แยกได้จากผู้ป่วยในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2510 ถึง 2553 = A search for an emergence of hybrid and El Tor variant biotypes among clinical vibrio cholerae O1 strains isolated chronologically in Thailand during 1967-2010 and their evolutions / พจนีย์ ศรีมาโนชญ์...[และคนอื่นๆ] 2559 Genaral Book 1
1143 115139   รายงานการวิจัย การเพาะเลี้ยง Bacillus sphaericus H5a5b สายพันธุ์อยุธยา ระดับกึ่งอุตสาหกรรมโดยใช้น้ำกากชูรสเป็นวัตถุดิบหลัก = Cultivation of Bacillus sphaericus H5a5b Ayutthaya strain at semi-industrial scale by using glutamic acid mother liquor as main component / เลาจนา เชาวนาดิศัย และนิตยา เมธาวณิชพงศ์ 2556 Genaral Book 1
1144 115141   การใช้วิธีทางระบบธุรกิจอัจฉริยะสำหรับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก = The use of business intelligence technique for dengue haemorrhagic fever surveillance and controlling / ไกรศักดิ์ เกษร และ อนงค์พร ไศลวรากุล 2555 Genaral Book 1
1145 115142   รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาภาวะเฉียบพลันในโรคมาลาเรียชนิดรุนแรง = Investigating acute renal failure in severe malaria / พรรณเพ็ญ วิริยเวชกุล, อุไร ไชยศรี และ รัชนีย์ อุดมแสงเพ็ชร 2557 Genaral Book 1
1146 115143   รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ แผนงานวิจัย การศึกษาความชุกในสถานรักษาพยาบาล และ การจำแนกเชิงโมเลกุลของเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคท้องเสียเฉียบพลันในกรุงเทพมหานคร และ จังหวัดขอนแก่น = The preliminary study of prevalence and molecular characterization of viruses that can cause the acute diarrhea in hospital located in Bangkok and Khonkhaen / ทวีศักดิ์ เชี่ยวชาญศิลป์ ... [และคนอื่นๆ] 2557 Genaral Book 1
1147 115152   แผนงานวิจัยด้านการป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ พ.ศ. 2560-2564 / บรรณาธิการ; ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ 2559 Genaral Book 1
1148 115166   ไวรัสวิทยา เล่ม 1 / บรรณาธิการ; พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ...[และคนอื่นๆ] 2559 Genaral Book 1
1149 115236   คำแนะนำในการส่งโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ.2559) / บรรณาธิการ; เยาวภา พงศ์สุวรรณ 2559 Genaral Book 1
1150 115239   ตำรากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต = Textbook of pediatrics Rangsit university / บรรณาธิการ; วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล...[และคนอื่นๆ] 2558 Genaral Book 1
1151 115240   จิตวิทยาเด็กและผู้ใหญ่ที่มีลักษณะพิเศษ : ด้อยความสามารถทางการเรียน (LD) สมาธิสั้น ไฮเปอร์แอกทีฟ ปัญญาเลิศ / ศรีเรือน แก้วกังวาล 2556 Genaral Book 1
1152 115241   ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ (รู้เรา รู้เขา) / ศรีเรือน แก้วกังวาล 2554 Genaral Book 1
1153 115246   พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล = Pathophysiology in nursing / พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร...[และคนอื่นๆ] 2558 Genaral Book 3
1154 115258   รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การวิเคราะห์ความหลากหลายของไมโครแซเทลไลท์ DXS8377 ในประชากรชายไทยภาคเหนือ = Analysis of the microsatellite DXS8377 polymorphism in a population of northern Thai males / วรอนงค์ ลี้วัฒนาผาสุข, อัสนีย์พร กุนแจ และหทัยชนก เนียมทรัพย์ 2558 Genaral Book 1
1155 115290   50 เรื่องวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขที่ควรรู้ / ผู้จัดทำ; อภิรดี เฉยรอด...[และคนอื่นๆ] 2559 Genaral Book 2
1156 115291   มินามาตะ : โศกนาฏกรรมและการต่อสู้สู่การเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม / บรรณาธิการ; กานต์ ทัศนภักดิ์ 2559 Genaral Book 1
1157 115295   มาตรฐานการปฏิบัติงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ / บรรณาธิการ; เยาวภา พงษ์สุวรรณ 2559 Genaral Book 1
1158 115301   การจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านความเชื่อในการรักษาผู้ป่วยระยะท้ายสุดของชีวิต โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย / บรรณาธิการ; เอกรินทร์ พึ่งประชา 2559 Genaral Book 2
1159 115353   บัญชีนวัตกรรมไทย / สำนักงบประมาณ 2559 Genaral Book 1
1160 115589   คือ...แพทย์ผู้ให้ด้วยหัวใจ ธาดา ยิบอินซอย / โดย สันติสุข โสภณสิริ 2559 Genaral Book 2
1161 115866   แกะรอยหยักสมอง : มองผลกระทบของการพนัน / พรจิรา ปริวัชรากุล ; บรรณาธิการ, พงศ์ธร จันทรัศมี, สุมาลี ประทุมนันท์ 2559 Genaral Book 1
1162 115877   โรคเบาหวานชนิดที่ 2 : ระบาดวิทยา การป้องกัน และการสนับสนุนการจัดการตนเอง = Type 2 diabetes : epidemiology, prevention, and self-management support / บรรณาธิการ; วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี 2560 Genaral Book 2
1163 116131   กุมารเวชศาสตร์ = Pediatrics / บรรณาธิการ; ประยงค์ เวชวนิชสนอง และวนพร อนันตเสรี 2559 Genaral Book 5
1164 116148   Textbook of pediatrics / บรรณาธิการ; กิตติ ต่อจรัส...[และคนอื่นๆ] 2557 Genaral Book 2
1165 116158   คำศัพท์-คำย่อทางการแพทย์ = Medical vocabulary & abbreviation / ปราณี ทู้ไพเราะ 2556 Genaral Book 1
1166 116160   คู่มือยา = Handbook of drugs / ปราณี ทู้ไพเราะ 2559 Genaral Book 5
1167 116164   การตรวจสัมภาษณ์ทางจิตเวช / บรรณาธิการ, มาโนช หล่อตระกูล 2559 Genaral Book 1
1168 116167   ปัญหาทารกแรกเกิดที่พบบ่อย การแก้ไขเบื้องต้น / ผู้เรียบเรียง; พิมลรัตน์ ไทยธรรมยานนท์...[และคนอื่นๆ] [2559] Genaral Book 2
1169 116182   พัฒนาการผิดปกติที่พบบ่อยในเด็กแรกเกิด-5 ปี / จิรนันท์ วีรกุล 2559 Genaral Book 1
1170 116184   วัณโรคในเด็กทางคลินิก : ตำราสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจ / พิรังกูร เกิดพาณิช 2559 Genaral Book 1
1171 116236   โรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน / ไกรวัชร ธีรเนตร 2559 Genaral Book 1
1172 116254   สิ่งที่มี...ดีที่สุดแล้ว = The yellow world / อัลแบร์ต เอสปินอซา, ผู้แปล; ธิดารัตน์ เจริญชัยชนะ 2558 Genaral Book 1
1173 116270   Emergency care : the pocket guide book / บรรณาธิการ; ไชยพร ยุกเซ็น, ธาวินี ไตรณรงค์สกุล และยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา 2559 Genaral Book 1
1174 116417   ข้อดี กระดูกแกร่ง กล้ามเนื้อแข็งแรง / ชุลีพร วิริยะวงศ์ชัย 2553 Genaral Book 1
1175 116418   ตำราศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 18 = Trauma management for general practitioner / บรรณาธิการ; ชาญเวช ศรัทธาพุทธ และเรวัต ชุณหสุวรรณกุล 2557 Genaral Book 2
1176 116419   การวิเคราะห์ก๊าซในเลือด = Traditional & alternative approaches / พงศ์ธารา วิจิตรเวชไพศาล 2557 Genaral Book 3
1177 116420   คำอธิบายตำราพระโอสถพระนารายณ์ : ฉบับเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชา 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2542 / ชยันต์ พิเชียรสุนทร, แม้นมาศ ชวลิต และวิเชียร จีรวงส์ 2558 Genaral Book 1
1178 116421   ตำราโรคไตเรื้อรัง = Textbook of chronic kidney disease / บรรณาธิการ; สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ...[และคนอื่นๆ] 2559 Genaral Book 2
1179 116519   มะเร็งวิทยา = Cancer science / บรรณาธิการ, สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา 2560 Genaral Book 1
1180 116523   แมลงวันพาหะเชิงกลและการตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรค = Fly as mechanical transmitter and pathogen detection / ธารินี ไชยวงศ์ 2560 Genaral Book 1
1181 116659   คุยคนไข้...ไขคำเขมร / ชาญชัย คงเพียรธรรม 2559 Genaral Book 1
1182 117039   เมื่อลมหายใจกลายเป็นอากาศ = When breath becomes air / Paul Kalanithi เขียน ; โตมร ศุขปรีชา แปล 2559 Genaral Book 1
1183 117077   เรื่องเล่าจากยอดภูเขาน้ำแข็ง / ดาวเดียวดาย [นามแฝง] 2560 Genaral Book 1
1184 117078   รักนะจึงบอก : รวมเรื่องช