No. BIB Title Year Type Amount Copy
1 435   การทบทวนช่วงครึ่งแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ. 2545-2549 (mid-term review) รายงานบทสังเคราะห์ภาพรวมของประเทศ / รวบรวมโดย ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ... [และคนอื่น ๆ] 2549 Genaral Book 1
2 1022   คู่มือการดูแลพัฒนาการเด็กวัย 2-4 ปี / ศูนย์สุขวิทยาจิต กรมสุขภาพจิต [2541] Genaral Book 1
3 1038   อยากให้ลูกดีทำอย่างนี้กันเถอะ / บังอร เอี่ยมรอด หัวหน้าโครงการ 2542 Genaral Book 1
4 1090   10 คำถามที่ถูกถามบ่อยเกี่ยวกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ = Frequently asked questions / The National Association for Gifted Children ; [บรรณาธิการ รุ่งเรือง สุขาภิรมย์ ; แปล สมชาย บัวเล็ก] 2543 Genaral Book 1
5 1123   เวชปฏิบัติในผู้ติดเชื้อเอดส์ = HIV infection in clinical practice / วิชาญ วิทยาศัย และประคอง วิทยาศัย 2540 Genaral Book 2
6 1127   สัณฐานวิทยาของเซลล์เม็ดเลือด / มงคล โชตยาภรณ์ 2543 Genaral Book 1
7 1131   สรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 2543 Genaral Book 2
8 1132   การเผชิญปัญหาชีวิตของผู้ติดเชื้อเอดส์ / บังอร ศิริโรจน์...[และคนอื่นๆ] 2537 Genaral Book 1
9 1133   สรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 2543 Genaral Book 2
10 1158   แพทย์ไทย ต้านภัยเอดส์ / ผู้เขียน, ประคอง วิทยาศัย, วิชาญ วิทยาศัย 2537 Genaral Book 1
11 1159   รู้ให้ซึ้งเพื่อตรึงเอดส์ : เล่ม 5 / ประคอง วิทยาศัย และวิชาญ วิทยาศัย 2543 Genaral Book 1
12 1209   การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 19 วันที่ 24 สิงหาคม 2544 ณ ห้องประชุมอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2544 Genaral Book 1
13 1313   การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 18, วันที่ 8 มิถุนายน 2543 = The 18th annual health sciences meeting June 8, 2000 ณ ห้องประชุมอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2543- Genaral Book 1
14 1421   รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการป้องกันและการควบคุมการติดเชื้อเอดส์ในสถานที่ทำงาน / พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์...[และคนอื่นๆ] 2539 Genaral Book 1
15 1422   บทบาทของชุมชนกับการดูแลเด็กผลกระทบจากเอดส์ : ศึกษาเฉพาะกรณีการดำเนินงานของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ / โดย สกล บุญคำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2540 Genaral Book 1
16 1428   ความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล / อะเคื้อ อุณหเลขกะ 2544 Genaral Book 2
17 1430   Atlas of medical parasitology : with 456 colour illustrations / ประยงค์ ระดมยศ ... และคนอื่น ๆ 2541 Genaral Book 2
18 1441   การพัฒนาวัคซีนและการประยุกต์ใช้ / บรรณาธิการ ปริ่มเฉนียน มุ่งการดี ... [และคนอื่น ๆ] 2540 Genaral Book 2
19 1446   รวมผลงานวิจัย โรคติดเชื้อ จุลชีววิทยาคลินิกและยาต้านจุลชีพ : การประชุมวิชาการสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2532-2542 / บรรณาธิการ นลินี อัศวโภคี, สมบัติ ลีลาสุภาศรี, อมร ลีลารัศมี 2543 Genaral Book 1
20 1447   บทคัดย่อผลงานวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกรมการแพทย์ ปี 2539-2543 / โดย สำนักพัฒนาวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 2545 Genaral Book 1
21 1451   โรคติดเชื้อที่ปรากฏภายหลังปี 2000 = Infectious diseases beyond 2000 / บรรณาธิการ นลินี อัศวโภคี, สมบัติ ลีลาสุภาศรี, สุรภี เทียนกริม 2543 Genaral Book 1
22 1452   ความรู้ในการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อ / อะเคื้อ อุณหเลขกะ 2545 Genaral Book 3
23 1454   โลกสวยด้วยสุขภาพดี : ความก้าวหน้าทางการแพทย์ร่วมสมัยจากอินเตอร์เนต / โดย อนุวัตร ลิ้มสุวรรณ 2542 Genaral Book 1
24 1455   โรคเชื้อราที่ผิวหนัง / เมระนี เทียนประสิทธิ์ 2527 Genaral Book 3
25 1458   วิทยาเชื้อราการแพทย์ = Medical mycology / เรียบเรียงโดย นงนุช วณิตย์ธนาคม 2540 Genaral Book 3
26 1461   การทดสอบฮอร์โมนและเมแทบอลิซึมในเด็ก / สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ บรรณาธิการ 2545 Genaral Book 2
27 1463   อิมมูโนวิทยา / สุทธิพันธ์ สาระสมบัติ ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ, 2543 Genaral Book 3
28 1466   รวมบทคัดย่องานวิจัยการแพทย์แผนไทยและทิศทางการวิจัยในอนาคต / ผู้รวบรวม ภัทราพร ตั้งสุขฤทัย, กุสุมา ศรียากูล ; กองบรรณาธิการ จิรัชยา แก้วสนธยา ... [และคนอื่น ๆ] 2543 Genaral Book 1
29 1467   แบคทีเรียที่เกี่ยวข้องกับโรค / นงลักษณ์ สุวรรณพินิจ 2544 Genaral Book 4
30 1563   รายงานผลการวิจัยการศึกษาระดับแคดเมียมและโครเมียมในเลือดและปัสสาวะของกลุ่มคนสุขภาพแข็งแรงที่ไม่ได้ทำงานสัมผัสกับโลหะหนัก = The study of blood and urine levels of cadmium and chromium in non-exposed people / สมิง เก่าเจริญ, วินัย วนานุกูล และ จินตนา ศิริวราศัย 2541 Genaral Book 1
31 1597   รายงานการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัย : ศึกษากรณีมหาวิทยาลัยศิลปากร / คีรีบูน จงวุฒิเวศย์, มาเรียม นิลพันธุ์ และนงนุช โรจนเลิศ 2545 Genaral Book 1
32 1651   การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 20 วันที่ 11 ตุลาคม 2545 ณ ห้องประชุมอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2545 Genaral Book 1
33 1660   โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย กรณีศึกษา : การป้องกันและควบคุมประชากรสุนัข-แมวในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง / กรรณิกา พิริยะจิตรา, พงษ์ศักดิ์ ศรีธเนศชัย [25--] Genaral Book 2
34 1671   รายงานการวิจัยเรื่องการผลิตโมโนโคลนัลแอนติบอดีที่มีความจำเพาะต่อแอนติเจนซึ่งได้จากโปรตีนที่ผนังลำตัวของพยาธิใบไม้ตับโคที่ผ่านการทำกึ่งบริสุทธิ์ / [คณะผู้วิจัย ดวงเดือน ไกรลาส...และคนอื่น ๆ] 2543 Genaral Book 1
35 1818   รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาความต้องการ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนเรื่องโรคเอดส์ ของครูผู้สอน ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตกรุงเทพมหานคร = Needs and opinions of teachers concerning AIDS teaching in high school of Bangkok / ศิริพร พุทธรังษี, ปัทมา คุปตจิต 2541 Genaral Book 1
36 1873   การปฏิรูประบบบริการสุขภาพ ประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ / สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ... [และคนอื่นๆ] 2545 Genaral Book 1
37 1880   องค์ความรู้ของงานวิจัยเอดส์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ = State of the art review in socio-economic and behavioral research on AIDS / คณะผู้วิจัย บำเพ็ญจิต แสงชาติ ... [และคนอื่น ๆ] ; พิมพวัลย์ บุญมงคล, เพ็ญจันทร์ ประดับมุข, ศันสนีย์ เรืองสอน, บรรณาธิการ 2541 Genaral Book 1
38 1888   รายงานการวิจัยระบบความเชื่อและพฤติกรรมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเพศและความสัมพันธ์หญิงชายในระบบครอบครัว : นัยยะและกลวิธีในระดับชุมชนเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ในหญิงชนบทที่แต่งงานแล้ว / พิมพวัลย์ บุญมงคล 2543 Genaral Book 1
39 2126   ฉลาดใช้ยาปฏิชีวนะ [electronic resource] / พิสนธิ์ จงตระกูล 2552 E-Book 1
40 2301   สรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2541 และ 2542 2543 Genaral Book 2
41 2517   พฤกษา ศาสตร์แห่งความงาม / เพ็ญอำพันธ์ ชิยานนท์ 2548 Genaral Book 2
42 2783   รายงานการวิจัยเรื่อง การตรวจสอบแหล่งผลิตแอนติเจนที่มีความจำเพาะต่อโมโนโคลนัลแอนติบอดีบริเวณเนื้อเยื่อของพยาธิใบไม้ตับโคชนิด Fasciola gigantica = Localization of antigenic molecules of adult fasciola gigantica using monoclonal antibodies against the parasite tegumental antigen / ดวงเดือน ไกรลาศ ... [และคนอื่นๆ] 2545 Genaral Book 1
43 2887   100 ปี สมเด็จพระมหิตลาธิเบตร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก / วิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์, บรรณาธิการ 2535 Genaral Book 1
44 2901   ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 : คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 / [คณะทำงาน จตุพร ศิริสัมพันธ์ ... และคณะอื่น ๆ] 2542- Genaral Book 13
45 7723   ชีวเคมี 1 คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล / นีโลบล เนื่องตัน ; บรรณาธิการ 2542 Genaral Book 1
46 9459   รายงานการวิจัยเรื่องการฝึกวิปัสสนาผนวกกับการให้การศึกษาเรื่องโรคเอดส์เพื่อป้องกันการติดเชื้อ HIV : ในกลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / ทิพาวดี เอมะวรรธนะ ... [และคนอื่นๆ] 2546 Genaral Book 2
47 9932   เปิดรหัสายด่วน อย. 1556 เมนู83 สาระน่ารู้เพื่อผู้สูงอายุ / ผู้จัดทำ; นิภาภรณ์ จัยวัฒน์...[และคนอื่น ๆ] 2545 Genaral Book 2
48 9967   รายงานการวิจัยเรื่องทัศนะและผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตจากปัญหาโรคเอดส์ในกลุ่มผู้ปฎิบัติงานในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี / ศรีวงศ์ หะวานนท์ ... [และคนอื่นๆ] 2546 Genaral Book 1
49 12882   รายงานการวิจัย การศึกษาลักษณะการดำเนินโรคของโรคจิตจากเมทแอมเฟตามิน 1 เดือนของการรักษา = Methamphetamine psychosis : Its clinical course during 4 weeks of antipsychotics treatment / พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์... [และคนอื่นๆ] 2545 Genaral Book 1
50 15983   รายงานการวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส์ เรื่องรูปแบบการพัฒนาการดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ผลของการดูแลสุขภาพอนามัยที่บ้านต่อการรับรู้ความสามารถในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ = Development of self-care agency in persons with HIV infection/AIDS : effects of home health care on perceievd self-care abilities and quality of life of HIV and AIDS patients / สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย 2544 Genaral Book 2
51 16499   ประสิทธิผลรูปแบบการพยาบาลแบบองค์รวม ต่อการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อ เอชไอวี / ผู้ป่วยเอดส์ : รายงานการวิจัย = The effectiveness of holistic nursing on self-care and quality of life of HIV seropositive person / AIDS / สมจิต ปทุมานนท์...[และคนอื่นๆ] 2543 Genaral Book 2
52 23073   พฤติกรรมมารดาที่คลอดทารกน้ำหนักน้อยในโรงพยาบาลแม่และเด็ก ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 10 จังหวัดเชียงใหม่ / บุญนาค ทัฬหิกรณ์ 2544 Genaral Book 1
53 23700   คู่มือเลี้ยงลูก / ชนิกา ตู้จินดา [253-] Genaral Book 1
54 24474   พฤติกรรมภาวะผู้นำของพยาบาลระดับบริหารในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ / ทัศนีย์ ณ พิกุล 2542 Genaral Book 1
55 26979   ความสุขและความซึมเศร้าของคนพิการในจังหวัดเชียงใหม่ / สมัย ศิริทองถาวร, อุบล หมุดธรรม และ เสาวลักษณ์ ลังการ์พินธ์ 2547 Genaral Book 1
56 28258   การประเมินผลการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ : กรณีศึกษาสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข = Evaluation on organization development for excellence : a case study of the Praboromarajchanok institute of health workforce development / สุริยะ วงศ์คงคาเทพ ... [และคนอื่น ๆ] 2547 Genaral Book 1
57 28931   วิตามินอี : บทบาทใหม่ในวงการสุขภาพ / เลน เมอร์วิน, ผู้เรียบเรียง; ชัยยศ บูรณรัช 2536 Genaral Book 1
58 29163   ประสาทสรีรวิทยา / ราตรี สุดทรวง, วีระชัย สิงหนิยม 2545 Genaral Book 8
59 29473   รายงานการวิจัย การเปลี่ยนแปลงของระดับโคเลสเตอรอลในเลือดหลังจากรับประทานไข่อย่างต่อเนื่อง = The effect of continuous egg consumption on blood cholesterol level / กรภัทร มยุระสาคร 2548 Genaral Book 1
60 30115   คู่มือรักตนเองชุดปวดข้อ : ปวดไหล่ / สุรศักดิ์ ศรีสุข, เล็ก ปริวิสุทธิ์, นวลอนงค์ ชัยปิยะพร 2545 Genaral Book 2
61 30118   การฟื้นฟูอาการอัมพาตหรืออัมพฤกษ์ครึ่งซีก : พยากรณ์การฟื้นตัวของผู้ป่วย แนวทางการรักษาทางกายภาพบำบัด / มนูญ บัญชรเทวกุล 2547 Genaral Book 2
62 30119   วัยทอง / พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ 2547 Genaral Book 3
63 30137   3 ปี บนเส้นทางปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ 2547 Genaral Book 5
64 30243   40 ปี จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ / โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ [2548] Genaral Book 1
65 30267   การปฏิบัติงานควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2547 / บรรณาธิการ พรพรรณ บูรณสัจจะ 2548 Genaral Book 1
66 31063   คู่มืออบรมการนวดเท้าเพื่อสุขภาพ / เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ, กัญจนา ดีวิเศษ, วัชรีพร คงวิลาด ; บรรณาธิการ 2548 Genaral Book 2
67 31066   การแพทย์พื้นบ้านกับการดูแลสุขภาพ / ผู้แปล; กรรณิการ์ พรมเสาร์ และสรรสิริ อินจัน, บรรณาธิการผู้แปล; ปรีชา อุปโยธิน และเสาวภา พรสิริพงษ์ 2544 Genaral Book 9
68 32190   'โรงเรียน' กับ 'เด็กอ้วน' : นโยบายสาธารณะ ว่าด้วย 'นโยบายและมาตรการโรงเรียนเพื่อป้องกันภาวะโภชนาการเกินในเด็ก' / มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 2548 Genaral Book 1
69 34063   รายงานการวิจัย การพัฒนาวัคซีนโรคไข้หวัดนก (H5N1) ชนิดดีเอ็นเอ = Development of DNA avian influenza (H5N1) vaccine / กมล ฉวีวรรณ 2547 Genaral Book 1
70 40633   โรคโลหิตสตรี : ตามแนวทฤษฎีการแพทย์แผนไทย / เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ และคณะ 2546 Genaral Book 5
71 40643   เรื่องเล่าจากหมอเพ็ญ / เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ 2548 Genaral Book 26
72 40653   เอดส์ 2000 ที่เดอร์บัน : ความหวังของคนจนยังหม่นมัว / วิชัย โชควิวัฒน 2545 Genaral Book 5
73 40916   การประชุมทางวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 2 : ความสำเร็จของการพัฒนาชุดโครงการ 28-29 กรกฎาคม 2549 ณ บริเวณชั้น 3 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก / สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2549 Genaral Book 1
74 42330   แนวเวชปฏิบัติการให้บริการผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ในโรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน = clinical guideline of alcohol management in general and community hospitals / พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์, หทัยชนนี บุญเจริญ และสุนทรี ศรีโกไสย ; บรรณาธิการ 2549 Genaral Book 1
75 43469   เพราะ...มะเร็ง ฉันจึงต้องทำหนังสืองานศพให้เธอ / สุภาภรณ์ ปิ่นพงศ์พรหม 2549 Genaral Book 2
76 43547   วัยทอง / ไวศยวรรณ 2544 Genaral Book 2
77 43563   อายุยืน ปลอดภัย ต้านโรค รักษาโรคได้ด้วยอาหาร / ถิรนันท์ ชูณรงค์กูล 2541 Genaral Book 3
78 43756   ตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป : สาขาการผดุงครรภ์ / กองการประกอบโรคศิลปะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2549 Genaral Book 30
79 44429   เอกสารการสอนชุดวิชา : สุขภาพเด็ก = Child health 2548 Genaral Book 10
80 44430   เอกสารการสอนชุดวิชา : อนามัยแม่และเด็กและการวางแผนครอบครัว = Maternal and child health and family planning 2544-45 Genaral Book 10
81 44432   เอกสารการสอนชุดวิชา : อนามัยชุมชน = Community health 2548 Genaral Book 10
82 44443   เอกสารการสอนชุดวิชา : สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน = Personal and community health 2543 Genaral Book 10
83 44479   เอกสารการสอนชุดวิชา : อนามัยสิ่งแวดล้อม = Environmental health 2548 Genaral Book 10
84 44556   เอกสารการสอนชุดวิชา : พัฒนาการเด็กและการเลี้ยงดู = Child care and development 2549 Genaral Book 6
85 44589   รายงานการวิจัย การเปลี่ยนแปลงของ ระดับโคเลสเตอรอลในเลือดหลังจากรับประทานไข่อย่างต่อเนื่อง = The effect of continuous egg consumption on blood cholesterol level / กรภัทร มยุระสาคร 2549 Genaral Book 1
86 44599   เอกสารการสอนชุดวิชา : การจัดการสถานเลี้ยงเด็กในชุมชน = Management of child care centers 2548-49 Genaral Book 10
87 44612   เอกสารการสอนชุดวิชา : การดูแลบุคคลพิการ = Care of the handicapped 2546 Genaral Book 10
88 44669   คู่มือดูแลสุขภาพด้วยวิตามินและเกลือแร่ = Vitamins & minerals handbook / Amanda Ursell เขียน ; สรจักร ศิริบริรักษ์ ผู้แปล, สุรศกัดิ์ รักหมาน ผู้แปลร่วม 2548 Genaral Book 6
89 44670   คู่มือดูแลสุขภาพด้วยสุดยอดสารอาหาร= Super nutrients handbook / Lyndel Costain ผู้เขียน ; พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์ ผู้แปล 2547 Genaral Book 6
90 44740   สิทธิผู้ป่วย : เรียนรู้และเข้าใจเพื่อใช้ให้เป็น / ทัศนีย์ แน่นอุดร 2543 Genaral Book 1
91 44808   ศัพท์ทางสูติศาสตร์ที่ควรทราบ / พรพรรณ ภูสาหัส 2548 Reference Book 10
92 45507   เรื่องในท้องที่คุณต้องรู้ / [เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการใกล้หมอ ; บรรณาธิการ: นิติศักดิ์ อัศวโชคอนันท์] 2549 Genaral Book 3
93 45509   สอนลูกด้วยความรัก / อำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์ 2546 Genaral Book 2
94 45523   คุณภาพบริการด้านสาธารณสุขสำหรับพยาบาล / พิรุณ รัตนวณิช 2545 Genaral Book 5
95 45526   คู่มือปฏิบัติการพยาบาล เล่ม 2 / อภิญญา เพียรพิจารณ์ และคณะ 2549 Genaral Book 5
96 45528   การพยาบาลมารดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง การคลอดโดยใช้คีม และเครื่องดูดสูญญากาศ / โดย ดวงกมล ปิ่นเฉลียว 2549 Genaral Book 10
97 45533   การยก การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยฉุกเฉิน / อุ่นใจ เครือสถิตย์ 2548 Genaral Book 5
98 45536   การพยาบาลผู้สูงอายุ / บุญศรี นุเกตุ, ปาลีรัตน์ พรทวีกัณทาและคณะ 2545 Genaral Book 5
99 45560   การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช / [คณะผู้เขียน ฉวี ธรรมสุข ... และคนอื่น ๆ] 2547 Genaral Book 5
100 45567   การบำบัดทางการพยาบาล / คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก 2549 Genaral Book 5
101 45568   การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 1 / คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก 2549 Genaral Book 4
102 45569   การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 2 / คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก 2549 Genaral Book 5
103 45570   การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 3 / คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก 2548 Genaral Book 5
104 45571   การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 4 / คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก 2549 Genaral Book 5
105 45573   กระบวนการพยาบาล= Nursing process / สุระพรรณ พนมฤทธิ์, [สุภาภรณ์ อุดมลักษณ์], บรรณาธิการ 2541 Genaral Book 5
106 45574   จริยศาสตร์สำหรับพยาบาล / [บรรณาธิการ] อุบลรัตน์ โพธิ์พัฒนชัย 2545 Genaral Book 5
107 45576   การบริหารการพยาบาล / [ผู้เขียน นิตยา ศรีญาณลักษณ์ ...และคนอื่น ๆ] ; นิตยา ศรีญาณลักษณ์ บรรณาธิการ 2545 Genaral Book 5
108 45580   การพยาบาล หู คอ จมูก / ศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน์ 2545 Genaral Book 5
109 45582   การพยาบาลเด็ก / พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา บรรณาธิการ 2548-2549 Genaral Book 15
110 45661   สูตินรีเวชทันยุค = OB-GYN in practice 2006 / บรรณาธิการ : มณี รัตนไชยานนท์, พัทยา เฮงรัศมี 2549 Genaral Book 1
111 45662   นรีเวชวิทยา= Gynecology / บรรณาธิการ สมบูรณ์ คุณาธิคม ... [และคนอื่น ๆ] 2548 Genaral Book 7
112 45663   เวชศาสตร์ปริกำเนิด / ชาญชัย วันทนาศิริ...[และคนอื่นๆ] 2550 Genaral Book 1
113 45664   แนวทางการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ในโรงพยาบาลศิริราช 2550 Genaral Book 2
114 45665   แนวทางการดูแลรักษาสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด ปี พ.ศ. 2550 = Clinical practice guideline management of preterm labour 2007 2550 Genaral Book 2
115 45666   แนวทางการรักษาผู้ป่วยความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ = Management guidelines for hypertensive disorders in pregnancy / โดย กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบา 2550 Genaral Book 2
116 45667   แนวทางการดูแลโรคธาลัสซีเมียในสตรีตั้งครรภ์โรงพยาบาลศิริราช = Siriraj management guidelines for Thalassemia in pregnancy / โดย คณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยธาลัสซีเมียในสูติกรรม ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบา 2550 Genaral Book 2
117 45668   ครอบครัวคุณภาพ : ครอบครัวสุขใจ ต้อนรับสมาชิกใหม่ / บรรณาธิการ ชาญชัย วันทนาศิริ, ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร, พฤหัส จันทร์ประภาพ 2549 Genaral Book 1
118 45669   สูตินรีเวชทันยุค = OB-GYN in practice 2007 / บรรณาธิการ : ชาญชัย วันทนาศิริ, ตวงสิทธิ์ วัฒกนารา 2550 Genaral Book 4
119 45670   นมแม่ / มานี ปิยะอนันต์ 2548 Genaral Book 4
120 45671   ภาวะมีบุตรยากและเทคโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ = Infertility and assisted reproductive technology / สมบูรณ์ คุณาธิคม, บรรณาธิการ 2545 Genaral Book 6
121 45717   การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมสุขภาพทางเพศ และอนามัยเจริญพันธุ์และป้องกันเอชไอวีในเด็กวัยรุ่น = Parent participation in promoting sexual and reproductive health and preventing HIV among adolescents / วารุณี ฟองแก้ว ... [et al.] 2549 Genaral Book 1
122 45718   การศึกษาอัตลักษณ์ทางเพศของเด็กวัยรุ่น = A study of sexual identity among adolescents / วารุณี ฟองแก้ว ... [เเละคนอื่นๆ] 2548 Genaral Book 1
123 45719   การพัฒนาศักยภาพวัยรุ่นตอนต้นเพื่อการส่งเสริมสุขภาพทางเพศ และอนามัยเจริญพันธุ์ : การขับเคลื่อนร่วมกันระหว่างเยาวชนและผู้ใหญ่ = Capacity building for promoting sexual and reproductive health among Thai early adolescents : youth and adult partnership / วารุณี ฟองแก้ว ... [et al.] 2548 Genaral Book 1
124 45786   The developing human : clinically oriented embryology / คีต แอล. มัวร์ 2543 Genaral Book 1
125 46179   อาหารต้านมะเร็ง : ศาสตร์และศิลป์แห่งการรักษาโรคสมัยใหม่ / มิชิโอะ คูชิ เขียน ; ประพจน์ เภตรากาศ แปล 2549 Genaral Book 2
126 46180   เสริมภูมิคุ้มกันต้านทานโรค / [บรรณาธิการเล่ม ชุลีพร วิริยะวงศ์ชัย ; คณะผู้แปล ประไพศรี ศิริจักรวาล ...และคนอื่น ๆ] 2547 Genaral Book 2
127 46341   คู่มือปฏิบัติงาน การรักษาพยาบาลเบื้องต้น งานอนามัย กองกิจการนักศึกษา / เจริญศรี เอี้ยงกุญชร 2550 Genaral Book 1
128 46400   ปฐมศตวรรณแห่งการศึกษาแพทย์ศาสตร์ (5 กันยายน 2433 - 5 กันยายน 2533 / บรรณาธิการ วิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์ 2533 Genaral Book 1
129 46470   วิตามินและยาน่ารู้ / เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการใกล้หมอ, บรรณาธิการ เอื้อมพร สกุลแก้ว 2549 Genaral Book 1
130 46473   อาหารสุขภาพสำหรับหญิงตั้งครรภ์ = Pregnancy food nutrituin for you & your baby / ช่อทิพยวรรณ พันธุ์แก้ว ; บรรณาธิการ ม.ป.ป. Genaral Book 1
131 46490   สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ : บทความจากการประชุมวิชาการพฤติกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2 / ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์, เพ็ญจันทร์ ประดับมุข บรรณาธิการ 2535 Genaral Book 1
132 46805   สูติศาสตร์ / บรรณาธิการ; มานี ปิยะอนันต์, ชาญชัย วันทนาศิริ และประเสริฐ ศันสนีย์วิทยกุล 2548 Genaral Book 5
133 46809   นรีเวชวิทยา = Gynecology / หเทิญ ถิ่นธารา, ฐิติมา สุนทรสัจ บรรณาธิการ 2546 Genaral Book 5
134 46811   การวางแผนครอบครัวและเทคโนโลยีการคุมกำเนิด / โดย สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล ... [และคนอื่น ๆ] 2544 Genaral Book 6
135 46813   สูติศาสตร์ = Obstetrics / หเทิญ ถิ่นธารา, ฐิติมา สุนทรสัจ บรรณาธิการ 2546 Genaral Book 5
136 46814   หัตถการทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา / บรรณาธิการ: เยื้อน ตันนิรันดร 2544 Genaral Book 5
137 46816   การพยาบาลมารดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอด / ตติรัตน์ สุวรรณสุจริต 2547 Genaral Book 4
138 46817   ตำรานรีเวชวิทยา / บรรณาธิการ สมชัย นิรุตติศาสตร์ ... [และคนอื่นๆ] 2547 Genaral Book 7
139 46819   การพยาบาลหญิงมีครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อน / เทียมศร ทองสวัสดิ์ 2548 Genaral Book 5
140 46821   การพยาบาลนรีเวช / พรรณนิภา ธรรมวิรัช ; ประอรนุช ตุลยาทร บรรณาธิการ 2546 Genaral Book 5
141 46823   การพยาบาลระยะหลังคลอด / ปราณี พงศ์ไพบูลย์ 2544 Genaral Book 5
142 46824   ลูกฉลาดได้...ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ / ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร 2550 Genaral Book 5
143 46825   การพยาบาลมารดาหลังคลอด / วิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์ 2548 Genaral Book 4
144 46826   การพยาบาลสูติศาสตร์ : เล่ม 2 / บรรณาธิการ; มณีภรณ์ โสมานุสรณ์ 2549 Genaral Book 5
145 46827   การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก / ยุพิน เพียรมงคล 2547 Genaral Book 5
146 46829   ยาฉีดคุมกำเนิด DMPA / สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล 2544 Genaral Book 5
147 46835   ปริทัศน์โรคติดต่อ / วิชัย โชควิวัฒน 2544 Genaral Book 6
148 46836   วิธีการทางห้องปฏิบัติการเซลล์วิทยา และจุลกายวิภาคศาสตร์ / ธานินทร์ การวัฒนาศิริกุล 2538 Genaral Book 1
149 46838   มาลาเรีย / บรรณาธิการ สมชาย จงวุฒิเวศย์, อุษา ทิสยากร 2549 Genaral Book 3
150 46839   ความผิดปกติแต่กำเนิดของกระบวนการเมตาบอลิสม์ = Inborn errors of metabolism / สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล 2540 Genaral Book 1
151 46840   คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับบุคลากรทางสุขภาพเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ / โดย ประกาย จิโรจน์กุล 2538 Genaral Book 1
152 46841   กินให้แกร่ง : สุขภาพทางเลือก 2 / บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล 2545 Genaral Book 1
153 46843   นิ่วทางเดินปัสสาวะ / มณฑิรา มฤคทัต 2545 Genaral Book 1
154 46844   ปวดศีรษะ : หายได้ด้วยการรักษาตนเอง / ไพบูลย์ จาตุรปัญญา: เรียบเรียง 2546 Genaral Book 1
155 46845   ระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล / อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 2543 Genaral Book 1
156 46846   กินน้อยตายยาก กินมากตายเร็ว : ธรรมชาติบำบัดวิถีสุขภาพแนวใหม่ เล่ม 5 / บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล 2545 Genaral Book 1
157 46848   เครื่องชี้วัดคุณภาพโรงพยาบาล = Hospital quality indicators / [โดย] จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ ... [และคนอื่น ๆ] 2543 Genaral Book 1
158 46849   คัมภีร์ชะลอความชรา : ทฤษฎีแด่ผู้รักความอ่อนเยาว์ / ฮันส์ คูเกลอร์ : เขียน ; ไพบูลย์ จาตุรปัญญา : [แปล] เรียบเรียง 2539 Genaral Book 1
159 46850   แพ้อาหาร-แพ้ยากับการรักษาตนเอง / ไพบูลย์ จาตุรปัญญา 2539 Genaral Book 1
160 46853   อายุรศาสตร์นวทัศน์ 1 = New concepts in medicine 1 / บรรณาธิการ นิพนธ์ พวงวรินทร์ 2543 Genaral Book 1
161 46854   เวชศาสตร์การติดสารเสพย์ติด / สมภพ เรืองตระกูล 2546 Genaral Book 2
162 46856   วิกฤติ "ไข้เลือดออก"--วิกฤติสังคม / [บรรณาธิการ ชิษณุ พันธุ์เจริญ, อุษา ทิสยากร] 2548 Genaral Book 1
163 46857   เบาหวานกับการรักษาตนเอง / ไพบูลย์ จาตุรปัญญา : เรียบเรียง 2545 Genaral Book 1
164 46858   กระดูกผุ-แคลเซี่ยม : ป้องกันรักษาด้วยธรรมชาติวิธี / ลลิตา ธีระสิริ 2546 Genaral Book 1
165 46859   ศัพท์สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาสำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุข = Vocabulary in obstetrics and gynecology for doctors nurses and health officers / สิรนาถ นุชนาถ, วรุณวรรณ ผาโคตร, สมบูรณ์ บุณยเกียรติ [บรรณาธิการ] 2547 Reference Book 1
166 46860   หนังสือโรคตับสำหรับประชาชน / โดย ชมรมโรคตับแห่งประเทศไทย [2544] Genaral Book 1
167 46863   ขับเคลื่อนวาระสุขภาวะไทย : ประชาสังคมกับการปฏิรูประบบสุขภาพ / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ 2548 Genaral Book 8
168 46864   พลวัตสุขภาพกับการพึ่งตนเอง : ภาคเมือง / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ [หัวหน้าคณะวิจัย], [ชาติชาย มุกสง ... และคนอื่น ๆ] 2547 Genaral Book 6
169 46868   อายุรศาสตร์ 2006 : Current concepts and update treatment (1) / บรรณาธิการ สมศักดิ์ ลัพธิกุลธรรม ... [และคนอื่น ๆ] 2549 Genaral Book 2
170 46870   ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ... : จากสารพันธุกรรมสู่เทคโนโลยีพิสูจน์บุคคล / วิชัย บุญแสง ... [และคนอื่น ๆ] 2547 Genaral Book 1
171 46872   สมุดภาพสมอง / เกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์ 2548 Genaral Book 1
172 46876   เด็กกลุ่มอาการดาวน์ / พรสวรรค์ วสันต์ บรรณาธิการ 2547 Genaral Book 1
173 46878   พันธุศาสตร์คลินิกในเด็ก = Clinical genetics in children / วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 2547 Genaral Book 1
174 46880   โรคข้อเสื่อม / วรวิทย์ เลาห์เรณู บรรณาธิการ 2546 Genaral Book 1
175 46882   มะเร็ง-รักษาด้วยตนเอง : ตามแนวธรรมชาติบำบัด/ ลลิตา ธีระสิริ 2545 Genaral Book 1
176 46887   จิตวิทยาคลินิก : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ / กนกรัตน์ สุขะตุงคะ 2545 Genaral Book 1
177 46897   อายุรศาสตร์ทันยุค 9 2546 / ชัยรัตน์ ฉายากุล บรรณาธิการ 2546 Genaral Book 1
178 46900   แบบประเมินตนเองตามมาตรฐาน HA (บันทึกความก้าวหน้าในการพัฒนา/สื่อสารข้อมูลเพื่อการเยี่ยมสำรวจ) : ส่วนที่ II ข้อมูลระดับทีมนำทางคลินิก / สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 2545 Genaral Book 1
179 46902   เส้นทางสู่โรงพยาบาลคุณภาพ : คู่มือการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ / อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล และคณะ 2544 Genaral Book 1
180 46904   ตำราจิตเวชศาสตร์ / สมภพ เรืองตระกูล 2548 Genaral Book 1
181 46906   ศัพท์ อนามัยครอบครัวและจิตเวชปฏิบัติ สำหรับบุคลากรสาธารณสุข นักจิตวิทยา แพทย์ และพยาบาล= Vocabulary in family health and psychiatric practice / วรุณวรรณ ผาโคตร, สิรนาถ นุชนาถ, ธาดา วิมลวัตรเวที 2548 Reference Book 1
182 46907   สุขภาพครอบครัวยุคสบู่แตกฟอง : ธรรมชาติบำบัด วิถีสุขภาพแนวใหม่ เล่ม 13 / บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล 2542 Genaral Book 1
183 46908   ทำอย่างไร...เมื่อลูกป่วย / บรรณาธิการ ชิษณุ พันธุ์เจริญ ... [และคนอื่น ๆ] 2549 Genaral Book 1
184 46909   Hospital accreditation บทเรียนจากแคนาดา / โดย อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 2542 Genaral Book 1
185 46910   การบาดเจ็บของท้อง / วีรวัฒน์ เหลืองชนะ 2547 Genaral Book 1
186 46911   พัฒนาการของระบบอวัยวะเพศและความผิดปกติที่พบในผู้ป่วยเด็ก / สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล 2548 Genaral Book 1
187 46912   การวิจัยทางการพยาบาล : แนวคิด หลักการและวิธีปฏิบัติ / โดยคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ; ประกาย จิโรจน์กุล บรรณาธิการ 2548 Genaral Book 6
188 46913   จิตบำบัดและการให้คำปรึกษาครอบครัว = Family therapy and family counseling / อุมาพร มาตังคสมบัติ 2543 Genaral Book 1
189 46914   กฎหมายกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม / เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ 2549 Genaral Book 4
190 46915   กลยุทธ์การดูแลและสร้างเสริมสุขภาพ "วัยรุ่น" / บรรณาธิการ พัฒน์ มหาโชคเลิศวัฒนา ... [และคนอื่น ๆ] 2547 Genaral Book 1
191 46917   ตำราปรสิตวิทยาทางการแพทย์ = Text book of clinical parasitology / บรรณาธิการ : ประยงค์ ระดมยศ, สุวณี สุภเวชย์, ศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ 2539 Genaral Book 1
192 46918   Pediatrics : healthy children healthy world / ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; สุชาดา ศรีทิพยวรรณ, ชิษณุ พันธุ์เจริญ, อุษา ทิสยากร, บรรณาธิการ 2548 Genaral Book 5
193 46919   Intensive reviews in pediatrics / ปกิต วิชยานนท์ ... [และคนอื่น ๆ] บรรณาธิการ 2547 Genaral Book 1
194 46920   วัคซีนและโรคติดเชื้อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน / [บรรณาธิการ] วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ ... [และคนอื่นๆ] 2548 Genaral Book 1
195 46921   ตับอักเสบจากไวรัส / สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล, บรรณาธิการ 2543 Genaral Book 1
196 46922   Communication skills สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเรื่อง "ไข้เลือดออก" / บรรณาธิการ ชิษณุ พันธุ์เจริญ, อุษา ทิสยากร 2549 Genaral Book 1
197 46923   Communication skills in clinical practice : จากมุมมองที่หลากหลาย / สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ; บรรณาธิการ ; ชิษณุ พันธุ์เจริญ...[และคนอื่นๆ] 2548 Genaral Book 1
198 46924   วิทยาเอ็มบริโอ = Embryology / เกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์ 2546 Genaral Book 1
199 46925   ความผิดปกติของเท้าทางออร์โธปิดิคส์ = Foot disorders in orthopaedics / [ผู้นิพนธ์ พิมพ์ใจ ศิริวงศ์ไพรัช, สมชัย ปรีชาสุข, สุภนีวรรณ เชาว์วิศิษฐ์] ; บรรณาธิการ สมชัย ปรีชาสุข 2541 Genaral Book 1
200 46926   การดูแลรักษาเบาหวานแบบองค์รวม / บรรณาธิการ ธิติ สนับบุญ, วราภณ วงศ์ถาวราวัฒน์ 2549 Genaral Book 3
201 46927   หลักการทำวิจัยให้สำเร็จ / [ผู้นิพนธ์ กัมมันต์ พันธุมจินดา ... และคนอื่น ๆ] ; ภิรมย์ กมลรัตนกุล, มนต์ชัย ชาลาประวรรตน์, ทวีสิน ตันประยูร บรรณาธิการ 2543 Genaral Book 1
202 46928   ปวดหลัง : หายได้ด้วยธรรมชาติบำบัด / ลลิตา ธีระสิริ : เขียน ; [บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล, บรรณาธิการ] 2546 Genaral Book 1
203 46929   การบริบาลทารกและเด็กวัยก่อนเรียน / โดย อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย 2541 Genaral Book 1
204 46930   ภาวะการอักเสบจากการติดเชื้อในกระดูกและข้อ = Bone and joint infections / ยงยุทธ ศิริปการ 2544 Genaral Book 1
205 46932   โรคหลอดเลือดสมอง = Stroke / นิพนธ์ พวงวรินทร์, บรรณาธิการ 2544 Genaral Book 1
206 46933   การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคทางกระดูกและข้อ = Rehabilitation in orthopaedic patients / วิภาวรรณ ลีลาสำราญ, วุฒิชัย เพิ่มศิริวาณิชย์, บรรณาธิการ 2548 Genaral Book 1
207 46934   ศัลยศาสตร์ศีรษะคอและเต้านม. เล่ม 3 เต้านม = Head neck and breast surgery vol.III breast / อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์ ... [และคนอื่นๆ] 2547 Genaral Book 1
208 46935   ศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และเต้านม. เล่ม 4 ศีรษะ ลำคอ = Head neck and breast surgery vol.IV head neck / ศุภกร โรจนนินทร์ ... [และคนอื่นๆ] 2547 Genaral Book 1
209 46936   กลืนลำบากและสำลัก = Dysphagia and aspiration / วิทูร ลีลามานิตย์ 2548 Genaral Book 1
210 46937   อีเอฟเอ กรดไขมันจำเป็น / วิสัย วงศ์สายปิ่น, เขียน ; บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล, บรรณาธิการ 2545 Genaral Book 1
211 46938   ความปวดและการระงับปวด = Pain & pain management / ศศิกานต์ นิมมานรัชต์, ชัชชัย ปรีชาไว บรรณาธิการ 2549 Genaral Book 1
212 46942   Clinical practice guidelines : การจัดทำและนำไปใช้ / จิตร สิทธีอมร ... [และคนอื่น ๆ] 2543 Genaral Book 1
213 46949   มิติสุขภาพ : กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อสร้างสังคมแห่งสุขภาวะ/ บรรณาธิการ โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, นงลักษณ์ ตรงศีลสัตย์,พจน์ กริชไกรวรรณ 2547 Genaral Book 6
214 46950   จิตวิทยาครอบครัวการให้การปรึกษาครอบครัวและครอบครัวบำบัดเบื้องต้น / ศิริรัตน์ คุปติวุฒิ 2545 Genaral Book 1
215 46951   กลุ่มจิตบำบัดสำหรับคนไข้ใน = Inpatient group psychotherapy / [Irvin D. Yalom], ปราโมทย์ เชาวศิลป์, รณชัย คงสกนธ์ 2542 Genaral Book 1
216 46952   โรคซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย / สมภพ เรืองตระกูล 2543 Genaral Book 5
217 46953   ยา = The pill book / [editor-in-chief Harold M.Silverman ; พิสิฐ วงศ์วัฒนะ แปล] 2549 Genaral Book 3
218 46954   การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการพยาบาล / ชวนพิศ วงศ์สามัญ, กล้าเผชิญ โชคบำรุง 2548 Genaral Book 3
219 46955   ภาวะซึมเศร้าในผู้หญิงวัยกลางคน : มิติทางวัฒนธรรมในงานการพยาบาลจิตเวช / ศิริพร จิรวัฒน์กุล 2546 Genaral Book 1
220 46956   จิตเวชศาสตร์ รามาธิบดี / มาโนช หล่อตระกูล, ปราโมทย์ สุคนิชย์, บรรณาธิการ 2548 Genaral Book 6
221 46957   คู่มือการใช้ยาทางจิตเวช / มาโนช หล่อตระกูล 2549 Genaral Book 3
222 46958   จิตเวชเด็ก / อลิสา วัชรสินธุ 2546 Genaral Book 4
223 46959   จริยศาสตร์สำหรับพยาบาล / สิวลี ศิริไล 2548 Genaral Book 1
224 46961   การพยาบาลผู้สูงอายุ ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางในการดูแล = Gerontological nursing : common problems and caring guideline / ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 2549 Genaral Book 2
225 46962   จิตบำบัดแบบอิงทฤษฎีจิตวิเคราะห์ / สมพร บุษราทิจ , ศุภโชค สิงหกันต์, สนทรรศ บุษราทิจ 2544 Genaral Book 1
226 46963   พยาธิวิทยาคลินิก = Clinical pathology / บรรณาธิการ กฤตยา สุธีโสภณ, วิโรจน์ ไววานิชกิจ, อัชฌาสัย ศิริตันติกร 2549 Genaral Book 1
227 46964   เวชปฏิบัติผู้ป่วยใน / บรรณาธิการ วีรพันธ์ โขวิฑูรกิจ, ธานินทร์ อินทรกำธรชัย 2548 Genaral Book 1
228 46965   ประสาทศาสตร์พื้นฐาน = Basic neurosciences / ผู้เรียบเรียง; กัมมันต์ พันธุมจินดา...[และคนอื่น ๆ] 2546 Genaral Book 2
229 46966   มหกายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน (ฉบับย่อ) / เกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์ 2547 Genaral Book 1
230 46968   การวิจัยเชิงคุณภาพด้านสุขภาพอนามัย / เรณา พงษ์เรืองพันธุ์, ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธุ์ 2547 Genaral Book 1
231 46969   ตำราโรคติดเชื้อ = A textbook of infectious diseases / พรรณทิพย์ ฉายากุล และคนอื่นๆ, บรรณาธิการ 2548 Genaral Book 1
232 46970   โรคข้อ = ความรู้สำหรับประชาชน เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี / มูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2547 Genaral Book 1
233 46971   สรีรวิทยา / บรรณาธิการ; รัชฎา แก่นสาร์ 2549 Genaral Book 8
234 46972   เอดส์ : การรักษา ยา และวัคซีน / ปราโมทย์ ธีรพงษ์ 2546 Genaral Book 6
235 46973   หัตถการทางการแพทย์ : ทางด้านอายุรศาสตร์ / บรรณาธิการ, วิทยา ศรีดามา 2547 Genaral Book 1
236 46974   การดูแลรักษาโรคระบบหายใจในผู้ใหญ่ = Respiratory care in adult / บรรณาธิการ; สุมาลี เกียรติบุญศรี 2545 Genaral Book 4
237 46975   การพยาบาลทางศัลยศาสตร์ เล่ม 2 / บรรณาธิการ สมพร ชินโนรส 2545 Genaral Book 1
238 46976   Evidence-based clinical obstetrics and gynecology / บรรณาธิการ นเรศร สุขเจริญ 2546 Genaral Book 1
239 46977   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเพศศึกษา / นงลักษณ์ เอมประดิษฐ์ ... [และคนอื่น ๆ] 2546 Genaral Book 1
240 46978   กายวิภาคศาสตร์ 1 = Anatomy 1 / บังอร ฉางทรัพย์ 2548 Genaral Book 1
241 46979   ระบาดวิทยาทางสุขภาพจิตและจิตเวช / นันทิกา ทวิชาชาติ 2548 Genaral Book 1
242 46980   การบริหารงานบุคคลทางการพยาบาล = Personnel administration in nursing / รัชนี ศุจิจันทรรัตน์ 2546 Genaral Book 1
243 46981   การดูแลผู้ป่วยโรค หู คอ จมูก / ดรุณี ชุณหะวัต, บรรณาธิการ 2539 Genaral Book 1
244 46982   การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาในการขับถ่ายปัสสาวะ / พูนทรัพย์ โสภารัตน์ 2548 Genaral Book 1
245 46983   คู่มือการสร้างแกนนำเด็กวัยรุ่นตอนต้นเพื่อการป้องกันเอชไอวี/เอดส์ = Early adolescent peer leader development manual for HIV/AIDS prevention / บรรณาธิการ วารุณี ฟองแก้ว 2549 Genaral Book 1
246 46984   คู่มือการใช้ยาสำหรับบุคลากรสาธารณสุข / บรรณาธิการ ธิดา นิงสานนท์, ปรีชา มนทกานติกุล, สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล 2549 Genaral Book 1
247 46985   การป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยาเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย / บรรณาธิการ ธิดา นิงสานนท์, สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล, ปรีชา มนทกานติกุล 2549 Genaral Book 1
248 46986   ก้าวแรกของ TQM/CQI ในโรงพยาบาล / โดย อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล และคณะ 2543 Genaral Book 1
249 46987   คู่มือการใช้ยา ฉบับสมบูรณ์ / รวบรวมและเรียบเรียงโดยคณะแพทย์, เภสัชกร, นักเภสัชวิทยาและผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน ; กำพล ศรีวัฒนกุล 2549 Genaral Book 1
250 46989   ไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก / บรรณาธิการ ภาวพันธ์ ภัทรโกศล, ประเสริฐ เอื้อวรากุล 2549 Genaral Book 2
251 46991   ตำราจิตเวชสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป : อาการทางจิตเวชในผู้ป่วยโรคทางกาย / สมภพ เรืองตระกูล 2544 Genaral Book 4
252 46992   การซักประวัติและตรวจร่างกาย = Introduction to clinical medicine / [บรรณาธิการ] อภิชัย ลีละสิริ ... [และคนอื่นๆ] 2546 Genaral Book 1
253 46993   แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล / เรณู สอนเครือ บรรณาธิการ 2541 Genaral Book 5
254 46994   พฤติกรรมสุขภาพเมื่อเจ็บป่วยของประชาชนในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ : การศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดศรีสะเกษ / อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา, กอบกุล สามัคคี 2543 Genaral Book 1
255 46997   Atlas of medical parasitology : with 465 colour illustrations / ประยงค์ ระดมยศ ... [และคนอื่นๆ] 2547 Genaral Book 1
256 46998   พลวัตสุขภาพกับการพึ่งตนเอง : ภาคชนบท / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ [หัวหน้าคณะวิจัย], [ชาติชาย มุกสง ... และคนอื่น ๆ] 2547 Genaral Book 5
257 46999   การพยาบาลทางศัลยศาสตร์ เล่ม 3 / บรรณาธิการ; สมพร ชินโนรส 2546 Genaral Book 1
258 47001   การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : แนวการปฏิบัติตามพยาธิสภาพ / อำไพวรรณ พุ่มศรีสวัสดิ์ 2543 Genaral Book 4
259 47002   คู่มือชาวบ้าน การใช้ยาอย่างปลอดภัย / วิโรจน์ สุ่มใหญ่ ; [ทินกร วีระพันธ์ บรรณาธิการ] 2549 Genaral Book 1
260 47003   การพยาบาลอาชีวอนามัย : แนวคิดและการปฏิบัติ / พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ Genaral Book 1
261 47004   แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาล / จันทร์เพ็ญ สันตวาจา, อภิญญา เพียรพิจารณ์, รัตนาภรณ์ ศิริวัฒน์ชัยพร 2548 Genaral Book 5
262 47005   เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข : ในยุคปฏิรูประบบสุขภาพ / ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2544 Genaral Book 1
263 47006   อายุรศาสตร์ฉุกเฉิน = Emergency in medicine / บรรณาธิการ ทศพล ลิ้มพิจารณ์กิจ, ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล, สมนึก สังฆานุภาพ 2549 Genaral Book 1
264 47007   ระเบียบวิธีการสอนการพยาบาลในคลินิก / มณฑาทิพย์ ไชยศักดิ์ 2543 Genaral Book 5
265 47008   การจัดการสาธารณสุขในชุมชน = Community Public Health Management / จีระศักดิ์ เจริญพันธ์ 2549 Genaral Book 1
266 47009   สรีรวิทยา / โดย คณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ; [บรรณาธิการ: เลียงชัย ลิ้มล้อมวงศ์, สุรวัฒน์ จริยาวัฒน์] 2545 Genaral Book 1
267 47010   พยาธิวิทยาระบบประสาท / วิสิทธิ์ อวิรุทธ์นันท์ 2549 Genaral Book 5
268 47011   วิถีชุมชน : คู่มือการเรียนรู้ที่ทำให้งานชุมชนง่าย ได้ผลและสนุก / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ... [และคนอื่น ๆ] 2548 Genaral Book 5
269 47012   สูติศาสตร์ / [บรรณาธิการ] ธีระพงศ์ เจริญวิทย์ ... [และคนอื่น ๆ] 2548 Genaral Book 1
270 47013   ครอบครัวและคุณภาพเด็ก = Family with child quality of life / พูนสุข ช่วยทอง 2548 Genaral Book 1
271 47014   Overlooked problems in pediatrics / บรรณาธิการ นวลจันทร์ ปราบพาล ... [และคนอื่น ๆ] 2549 Genaral Book 2
272 47016   ยาฉีดคุมกำเนิด DMPA / สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล 2544 Genaral Book 1
273 47017   ตำราประสาทจักษุวิทยา = Neuro ophthalmology / วณิชา ชื่นกองแก้ว, [ผู้นิพนธ์ พิพัฒน์ เชี่ยววิทย์] 2546 Genaral Book 1
274 47018   จริยธรรมในเวชปฏิบัติ / สุขิต เผ่าสวัสดิ์ ... [และคนอื่นๆ] 2543 Genaral Book 1
275 47019   ตำรากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน : โรคที่พบบ่อย / บรรณาธิการ; กฤษณา เพ็งสา, ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล และพรเทพ จันทวานิช 2550 Genaral Book 11
276 47020   ภาวะผิดปกติทางจิตใจจากเหตุการณ์วินาศภัย = Posttraumatic stress disorder (PTSD) / รณชัย คงสกนธ์ 2548 Genaral Book 2
277 47021   การพยาบาลทางศัลยศาสตร์ เล่ม 1 / สมพร ชินโนรส บรรณาธิการ 2541 Genaral Book 1
278 47022   การพยาบาลพื้นฐาน : แนวคิดและการปฏิบัติ / สุปราณี เสนาดิสัย, วรรณภา ประไพพานิช, บรรณาธิการ 2547 Genaral Book 14
279 47023   โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล = Nosocomial infection / สมหวัง ด่านชัยวิจิตร บรรณาธิการ 2544 Genaral Book 1
280 47024   การประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ครั้งที่ 3 เรื่อง ยาและโรคตา หู คอ จมูก : วันที่ 20-21 มกราคม 2548 ณ ห้องประชุม 1-301อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต / โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ; บรรณาธิการ : กุสาวดี เมลืองนนท์ ... [และคนอื่นๆ] 2548 Genaral Book 4
281 47025   คู่มือหมอชาวบ้าน / [สุรเกียรติ อาชานานุภาพ ... [และคนอื่นๆ] บรรณาธิการ] 2544 Genaral Book 1
282 47026   การช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บขั้นสูง / [บรรณาธิการ, ธวัชชัย กาญจนรินทร์ ... และคนอื่น ๆ] 2544 Genaral Book 2
283 47027   การวิจัยเชิงคุณภาพในวิชาชีพการพยาบาล / ศิริพร จิรวัฒน์กุล 2548 Genaral Book 4
284 47028   การเฝ้าระวังและการสอบสวนการระบาดของการติดเชื้อในโรงพยาบาล = Surveillance and outbreak investigation of nosocomial infections / อะเคื้อ อุณหเลขกะ 2548 Genaral Book 1
285 47029   จิตบำบัดและการให้คำปรึกษาครอบครัว = Family therapy and family counseling / อุมาพร ตรังคสมบัติ 2544 Genaral Book 2
286 47030   ตำราโรค หู คอ จมูก / กรีฑา ม่วงทอง ... [และคนอื่น ๆ] 2548 Genaral Book 1
287 47031   สาระการเรียนรู้วิชา อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม = Occupational health safety and environments / วิทยา อยู่สุข 2549 Genaral Book 1
288 47032   การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ / ประกายแก้ว ประพฤติถ้อย 2547 Genaral Book 1
289 47033   ตำราศัลยศาสตร์ / ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์, ธนิต วัชรพุกก์; บรรณาธิการ 2549 Genaral Book 1
290 47034   แนวปฏิบัติบริการสาธารณสุข : สำหรับการรักษาผู้ป่วยทั่วไป = Quick reference guide / อภิรักษ์ ปาลวัฒน์วิไชย บรรณาธิการ 2549 Genaral Book 1
291 47035   ตำราศัลยศาสตร์ประยุกต์ เล่ม 1 = Optimal quality in surgical care / เยาวนุช คงด่าน บรรณาธิการ ; วรภรณ์ ศรียอดเวียง ผู้ช่วยบรรณาธิการ 2548 Genaral Book 4
292 47036   Hot issues in pediatrics / [บรรณาธิการ] อุไรวรรณ โชติเกียรติ, ชิษณุ พันธุ์เจริญ, อุษา ทิสยากร 2549 Genaral Book 2
293 47037   การวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาล = Qualitative research in nursing / อารีย์วรรณ อ่วมตานี 2549 Genaral Book 4
294 47038   เวชศาสตร์ก้าวหน้า / คณะอาจารย์โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า ; บรรณาธิการ อุษณา ลุวีระ ... [และคนอื่นๆ] 2539 Genaral Book 2
295 47039   Improving quality of dialysis / บรรณาธิการ, สมชาย เอี่ยมอ่อง ... [และคนอื่น ๆ] 2549 Genaral Book 1
296 47041   บทเรียนจากประสบการณ์วิจัยสุขภาพแรงงาน / สุรีรัตน์ ชะนะมา 2548 Genaral Book 1
297 47043   การบริบาลผู้ป่วยเดินได้ = Ambulatory pharmaceutical care / พรอนงค์ อร่ามวิทย์ 2549 Genaral Book 1
298 47044   Update in emergency medicine / บรรณาธิการ ชุษณา สวนกระต่าย, วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ 2549 Genaral Book 2
299 47048   พยาธิวิทยาคลินิก = Clinical pathology / บรรณาธิการ; ธำรง จิรจริยาเวช 2549 Genaral Book 5
300 47049   Common cardiovascular diseases from pediatrics to adults / จารุพิมพ์ สูงสว่าง, กฤตย์วิกรม ดุรงค์พิศิษฏ์กุล 2548 Genaral Book 1
301 47050   The essentials in pediatric emergency / บรรณาธิการ จารุพิมพ์ สูงสว่าง ... [และคนอื่น ๆ] 2549 Genaral Book 4
302 47051   การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาทางด้านสารน้ำและ electrolyte / ชูเกียรติ เกียรติขจรกุล 2548 Genaral Book 1
303 47052   ประสาทกายวิภาคศาสตร์ = Neuroanatomy / มีชัย ศรีใส 2546 Genaral Book 2
304 47053   ปัญหาโรคเด็กที่พบบ่อย / บรรณาธิการ ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช ... [และคนอื่นๆ] 2549 Genaral Book 3
305 47054   โรคผิวหนังต้องรู้ : สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป / อภิชาติ ศิวยาธร, กนกวลัย กุลทนันทน์ บรรณาธิการ 2548 Genaral Book 1
306 47055   การซักประวัติและการตรวจร่างกายในเด็ก / บรรณาธิการ นวลจันทร์ ปราบพาล ... [และคนอื่น ๆ] 2549 Genaral Book 11
307 47056   กุมารเวชปฏิบัติก้าวหน้า 4 / บรรณาธิการ สุพร ตรีพงษ์กรุณา ... [และคนอื่น ๆ] 2549 Genaral Book 1
308 47057   เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป / กิ่งแก้ว ปาจรีย์ ; บรรณาธิการ 2548 Genaral Book 1
309 47059   การตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูง = High risk pregnancy / บรรณาธิการ; อุ่นใจ กออนันตกุล 2549 Genaral Book 1
310 47060   Consultative hematology / บรรณาธิการ ธัญญพงษ์ ณ นคร 2549 Genaral Book 1
311 47061   เวชบำบัดวิกฤตทางอายุรศาสตร์ / วิชัย ประยูรวิวัฒน์, จันทราภา ศรีสวัสดิ์, กฤษฎา ดวงอุไร, บรรณาธิการ 2548 Genaral Book 1
312 47062   สรีรวิทยา 2 / คณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ; บรรณาธิการ วัฒนา วัฒนาภา, สุพัตรา โล่ห์สิริวัฒน์, สุพรพิมพ์ เจียสกุล 2548 Genaral Book 2
313 47063   สรีรวิทยา 1 / คณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ; บรรณาธิการ วัฒนา วัฒนาภา, สุพัตรา โล่ห์สิริวัฒน์, สุพรพิมพ์ เจียสกุล 2547 Genaral Book 2
314 47064   สรีรวิทยา 3 / กนกวรรณ ติลกสกุลชัย และชัยเลิศ พิชิตพรชัย 2545 Genaral Book 1
315 47065   ตำราอายุรศาสตร์ 1 / บรรณาธิการ วิทยา ศรีดามา 2549 Genaral Book 9
316 47066   การบริหารความปลอดภัยของผู้ป่วย : แนวคิด กระบวนการ และแนวปฏิบัติความปลอดภัยทางคลินิก / บรรณาธิการ วีณา จีระแพทย์, เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์ 2549 Genaral Book 1
317 47067   กุมารเวชศาสตร์ : แนวปฏิบัติ / บรรณาธิการ; กาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ...[และคนอื่นๆ] 2546 Genaral Book 1
318 47070   กุมารเวชศาสตร์ : แนวทางวินิจฉัยและรักษา / บรรณาธิการ; สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์...[และคนอื่นๆ] 2547 Genaral Book 2
319 47071   ตำราซักประวัติและตรวจร่างกาย / สันต์ หัตถีรัตน์ 2549 Genaral Book 1
320 47072   ไข้เลือดออกเด็งกี่ : ไวรัสวิทยา พยาธิกำเนิดจากกลไกภูมิคุ้มกัน การวินิจฉัย การดูแลรักษา วัคซีน การป้องกันและควบคุม / บรรณาธิการ ศุขธิดา อุบล และ จันทพงษ์ วะสี 2549 Genaral Book 1
321 47073   ตำราอายุรศาสตร์ 2 / บรรณาธิการ; วิทยา ศรีดามา 2550 Genaral Book 8
322 47074   ตำราอิเล็คโทรลัยต์ในเด็ก / บรรณาธิการ; วันดี วราวิทย์ และเกศรา อัศดามงคล 2548 Genaral Book 1
323 47075   ตำรากุมารเวชวิกฤต / ดุสิต สถาวร ... [และคนอื่น ๆ] 2545 Genaral Book 1
324 47076   แนวเวชปฏิบัติโรคทางเดินอาหารในเด็ก / บรรณาธิการ; วันดี วราวิทย์ ... [และคนอื่นๆ] 2549 Genaral Book 2
325 47077   การประเมินภาวะสุขภาพทารกแรกเกิด / นิพนธ์โดย เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์, วีณา จีระแพทย์ 2548 Genaral Book 1
326 47078   กุมารเวชปฏิบัติก้าวหน้า 3 : จากการรักษาสู่การสร้างเสริมสุขภาพ / [บรรณาธิการ สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์, ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล, กาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ] 2544 Genaral Book 1
327 47081   Pediatric pulmonology and respiratory care : a current practice / [บรรณาธิการ] อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์ ... [และคนอื่นๆ] 2544 Genaral Book 2
328 47142   กว่าจะเป็นแม่ : คู่มือตั้งครรภ์คุณภาพ / [โดย Arlene Eisenberg, Heidi E. Murkoff, Sandee E. Hathaway] ; พวงน้อย สาครรัตนกุล, สุรเกียรติ อาชานานุภาพ ผู้แปลและเรียบเรียง 2549 Genaral Book 5
329 47143   คลอดง่าย : คู่มือการเตรียมร่างกายและจิตใจไว้คลอดบุตร = Childbirth made easy : a practical manual for psycho-physiological training for childbirth / มณีรัตน์ สุกโชติรัตน์ 2545 Genaral Book 6
330 47144   OB & GYN : update & practical IV / บรรณาธิการ อรรณพ ใจสำราญ, วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ 2548 Genaral Book 5
331 47145   โยคะเพื่อการใช้ชีวิต : เพิ่มพลังชีวิต / ปีเตอร์ ฟาลลูน-กู๊ดฮิว, แปล พิธทพร 2548 Genaral Book 5
332 47146   โยคะเพื่อการใช้ชีวิต : อ่อนเยาว์อยู่เสมอ / โดย ปีเตอร์ ฟาลลูน-กู๊ดฮิว ; แปล: ภัทรา เฮงประดิษฐ์ 2548 Genaral Book 1
333 47147   โยคะเพื่อการใช้ชีวิต : อ่อนเยาว์อยู่เสมอ / โดย ปีเตอร์ ฟาลลูน-กู๊ดฮิว ; แปล: ภัทรา เฮงประดิษฐ์ 2549 Genaral Book 4
334 47148   โยคะเพื่อการใช้ชีวิต : ปลดปล่อยความเครียด / โดย รูธ กิลมอร์ ; แปล: พิธทพร 2548 Genaral Book 5
335 47150   พหุลักษณ์ทางการแพทย์กับสุขภาพในมิติสังคมวัฒนธรรม / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ บรรณาธิการ 2549 Genaral Book 5
336 47151   อาหารต้านไมเกรน / สิริวรรณ สุขนิคม ; เรียบเรียง, นิติศักดิ์ อัศวโชคอนันต์ ; บรรณาธิการ 2549 Genaral Book 5
337 47152   วายร้ายคอเลสเตอรอล / [เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการใกล้หมอ ; บรรณาธิการ: นิติศักดิ์ อัศวโชคอนันท์] 2549 Genaral Book 10
338 47153   พยาบาลกับงานอาชีวอนามัย / สุนทรีย์ คำเพ็ง บรรณาธิการ 2545 Genaral Book 5
339 47154   เวชปฏิบัติทางการพยาบาล : โจทย์สถานการณ์ / ประไพ โรจน์ประทักษ์ บรรณาธิการ 2550 Genaral Book 5
340 47155   แนวคิดและแบบอย่าง : การทำงานสาธารณสุขเพื่อชนบท / วิชัย โชควิวัฒน 2544 Genaral Book 4
341 47163   อัตลักษณ์หมออนามัย: เสียงจากชายขอบระบบสุขภาพไทย / ราตรี ปิ่นแก้ว 2548 Genaral Book 5
342 47168   พัฒนาการพยาบาล / สายสวาท เผ่าพงษ์ บรรณาธิการ 2542 Genaral Book 5
343 47169   งานคือ ความดี ที่หล่อเลี้ยงชีวิต 2548 Genaral Book 5
344 47171   การบริการปฐมภูมิ = Primary care / อุทัยวรรณ สุกิมานิล 2548 Genaral Book 5
345 47172   การพยาบาลสูติศาสตร์ : เล่ม 1 / บรรณาธิการ; วรรณรัตน์ จงเจริญยานนท์ 2549 Genaral Book 5
346 47173   คู่มือปฏิบัติการพยาบาล. เล่ม 1 / อภิญญา เพียรพิจารณ์ 2548 Genaral Book 5
347 47174   การพยาบาลสูติศาสตร์ : เล่ม3 / บรรณาธิการ; ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ 2549 Genaral Book 5
348 47175   สรีรวิทยา 3 / กนกวรรณ ติลกสกุลชัย และชัยเลิศ พิชิตพรชัย 2548 Genaral Book 1
349 47176   การปฐมพยาบาลและการพยาบาลฉุกเฉิน / บรรณาธิการ วิภาพร วรหาญ, จงรัก อิฐรัตน์, สุวรรณา บุญยะลีพรรณ 2549 Genaral Book 4
350 47182   เภสัชวิทยา เล่ม 1 = Pharmacology I / พยงค์ เทพอักษร บรรณาธิการ 2547 Genaral Book 5
351 47184   เภสัชวิทยา. เล่ม 2 = Pharmacology II / บรรณาธิการ; โพยม วงศ์ภูวรักษ์, พยงค์ เทพอักษร 2547 Genaral Book 5
352 47186   นวัตกรรมสาธารณสุขไทย 1 = Thai public health innovation / สุวาลี ชูเกียรติ 2544 Genaral Book 5
353 47187   การดูแลและส่งเสริมสุขภาพหญิงในระยะคลอดและทารกแรกเกิด / วิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์, ตติรัตน์ สุวรรณสุจริต 2548 Genaral Book 5
354 47273   ตำราสูติศาสตร์ ชุดการตั้งครรภ์และการคลอดปกติ / [ผู้นิพนธ์ จรินทร์ทิพย์ สมประสิทธิ์ ... และคนอื่น ๆ] ; อติวุทธ กมุทมาศ บรรณาธิการ 2546 Genaral Book 5
355 47282   เอกสารการสอนชุดวิชา : วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค = Epidemiology and disease control 2549 Genaral Book 9
356 47283   เอกสารการสอนชุดวิชา : วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค = Epidemiology and disease control 2546 Genaral Book 1
357 47433   เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ / บรรณาธิการ ธีระพร วุฒยวนิช 2546 Genaral Book 5
358 47434   นรีเวชวิทยา / ยุทธพงศ์ วีระวัฒนตระกูล 2546 Genaral Book 5
359 47536   คู่มือตั้งครรภ์และเตรียมคลอด = complete book of pregnancy / สุวชัย อินทรประเสริฐ 2548 Genaral Book 1
360 47538   ตอบปัญหาสารพันเพื่อครรภ์คุณภาพ / เฉลิมศรี ธนันตเศรษฐ 2549 Genaral Book 1
361 47539   ลูกฉลาดได้...ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ / ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร 2548 Genaral Book 1
362 47543   ศัพท์แพทย์ไทย / หน่วยข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ; บรรณาธิการ นันทวัน บุณยะประภัศร 2535 Book for Classroom (30 Days) 20
363 47544   หัตถเวชกรรมแผนไทย (นวดแบบราชสำนัก) / มูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิมฯ, โรงเรียนอายุรเวท 2548 Book for Classroom (30 Days) 31
364 47597   สุขภาพจิตไทย พ.ศ. 2547-2548 / บรรณาธิการ สมชาย จักรพันธุ์ 2549 Genaral Book 2
365 48149   หลักสูตรวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา / ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544 Genaral Book 5
366 48162   เภสัชบำบัด : ยาที่ใช้ในโรคทางสูตินรีเวช / ศรีสมบัติ นวนพรัตน์สกุล 2546 Genaral Book 5
367 48163   ความดีที่เยียวยา : เรื่องเล่ากับการแพทย์ที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์ / [ บรรณาธิการ ] โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ ; [ ผู้เขียน ประยูรศรี เลือดสงคราม ... และคนอื่นๆ ] 2549 Genaral Book 5
368 48165   102 วิธีสวยพร้อมสรรพด้วยโยคะ / เรืองศิริ สายประสิทธิ์ 2548 Genaral Book 5
369 48168   แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล / อภิญญา เพียรพิจารณ์ บรรณาธิการ 2549 Genaral Book 5
370 48374   การเปลี่ยนผ่านปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพของคนไทย : บทเรียนจากอดีตสู่เส้นทางอนาคต = Look back study on the Thai health-risk transition / โครงการวิจัยสุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2550 Genaral Book 1
371 48593   คู่มือการคุ้มครองสิทธิเกี่ยวกับเอดส์ / จัดพิมพ์โดย สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.) สำนักงานอัยการสูงสุด ม.ป.ป. Genaral Book 1
372 48631   การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ : เอกสารการสอนชุดวิชา = Nursing care of the family and midwifery / สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2550 Genaral Book 15
373 48744   รวบรวมองค์ความรู้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย / บรรณาธิการ ภัคภร ช่วยคุณูปการ 2549 Genaral Book 20
374 48838   แผนยุทธศาสตร์บูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ. 2550-2554 : รายละเอียดยุทธศาสตร์ มาตรการ กลวิธี ตัวชี้วัด และหน่วยงานรับผิดชอบ เล่มที่ ... / จัดทำโดย คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 2550 Genaral Book 10
375 48855   รายงานผลการศึกษาพฤติกรรมการทำร้ายตนเองที่ไม่เสียชีวิต (การฆ่าตัวตาย) พ.ศ. 2547 / อภิชัย มงคล ... [และคนอื่น ๆ] 2550 Genaral Book 1
376 48856   รายงานการศึกษาระบาดวิทยาผู้ทำร้ายตนเอง พ.ศ. 2547 / อภิชัย มงคล ... [และคนอื่น ๆ] 2550 Genaral Book 1
377 48858   รายงานผลการศึกษาพฤติกรรมการทำร้ายตนเองที่ไม่เสียชีวิต พ.ศ. 2547 / อภิชัย มงคล ... [และคนอื่น ๆ] 2550 Genaral Book 1
378 48866   หมอขอแฉ / หมอกอล์ฟ 2549 Genaral Book 1
379 48888   เอกสารการสอนชุดวิชา : อาหารบำบัดโรค = Dietetics 2549 Genaral Book 10
380 49051   รายงานการสำรวจการเข้าถึงสถานพยาบาลและรายจ่ายด้านสุขภาพของผู้ป่วยที่ตาย พ.ศ. 2548-2549 = Report on the 2005-2006 survey on access to care and health expenditure of decedents / สำนักงานสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2550 Genaral Book 1
381 49065   ความพิการป้องกันได้ ถ้ารู้วิธี / โดย คณะแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ 2549 Genaral Book 5
382 49066   พยาบาลกับบุหรี่ / กรองจิต วาทีสาธกกิจ ; บรรณาธิการ 2549 Genaral Book 2
383 49067   ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มเติม 5 ฉบับ (พ.ศ. 2549-2550) ออกตามความพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 / กลุ่มควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 2549 Genaral Book 2
384 49068   พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 / กลุ่มควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรงงสาธารณสุข 2549 Genaral Book 2
385 49233   บทความวิชาการ การศึกษาต่อเนื่อง สาขาพยาบาลศาสตร์ เล่มที่ 3 : การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ / บรรณาธิการ; เพ็ญศรี ระเบียบ ... [และคนอื่น ๆ] 2549 Genaral Book 5
386 49234   บทความวิชาการ การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ เล่มที่ 4 การผดุงครรภ์ / บรรณาธิการ สุปราณี อัทธเสรี, อรพินธ์ เจริญผล 2550 Genaral Book 5
387 49247   ปฏิบัติการพยาบาลชุมชนขั้นสูง = Advanced community nursing practice / สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ 2550 Genaral Book 2
388 49327   โคเลสเตอรอล / สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ 2550 Genaral Book 2
389 49330   สารานุกรมทันโรค / สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 2548 Genaral Book 2
390 49331   คู่มือสุขภาพตาดี : สำหรับประชาชน และบุคลากรทางการแพทย์ / บรรณาธิการ ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์, ศุภชัย กิจศิริไพบูลย์ 2550 Genaral Book 2
391 49332   นอนไม่หลับ / สันต์ หัตถีรัตน์ 2548 Genaral Book 2
392 49333   พฤติกรรมการฆ่าตัวตาย / โดย Dianne Hales & Robert E. Hales ; มาโนช หล่อตระกูล บรรณาธิการ ; แสงอุษา สุทธิธนกูล ผู้แปล 2546 Genaral Book 2
393 49335   พูดจาภาษายา / สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 2547 Genaral Book 2
394 49338   ศัพทานุกรมเวชพันธุศาสตร์ = A glossary of terms in medical genetics / จินตนา ศิรินาวิน, ชนินทร์ ลิ่มวงศ์ 2549 Reference Book 2
395 49339   คู่มือหมอชาวบ้าน / สุรเกียรติ อาชานานุภาพ , สันต์ หัตถีรัตน์และคณะบรรณาธิการวิชาการ 2549 Genaral Book 2
396 49340   ตำราการแพทย์แผนจีน : การตรวจวินิจฉัย / โดย ภาสกิจ (วิทวัส ) วัณนาวิบูล 2549 Genaral Book 2
397 49341   โรคซึมเศร้า / มาโนช หล่อตระกูล บรรณาธิการ ; แสงอุษา สุทธิธนกูล ผู้แปล 2546 Genaral Book 2
398 49343   ปุจฉา-วิสัชนา 108 ปัญหาทางอายุรกรรม / สุภมัย สุนทรพันธ์ บรรณาธิการ 2549 Genaral Book 2
399 49344   แพทย์เวร / บรรณาธิการ สมบัติ ตรีประเสริฐสุข, ดิลก ภิยโยทัย 2549 Genaral Book 2
400 49345   คู่มือกู้ชีพ / สันต์ หัตถีรัตน์ 2548 Genaral Book 2
401 49346   ยืดเส้นสายคลายสารพัดโรค / [มานพ ประภาษานนท์] 2544 Genaral Book 2
402 49347   ทักษะการให้คำปรึกษาแนะนำทางพันธุศาสตร์ : สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย = Genetic counseling skills : for health care professionals in Thalassemia prevention and control / โดย จินตนา ศิรินาวิน, ชนินทร์ ลิ่มวงศ์, ร่วมนิพนธ์โดย อรพรรณ ทองแดง ... [และคนอื่น ๆ] 2547 Genaral Book 2
403 49352   ปริศนาคลินิก : โรคติดเชื้อ / สมนึก สังฆานุภาพ 2548 Genaral Book 2
404 49353   บนเส้นทางชีวิต 4 / [โดย ประเวศ วะสี] 2538 Genaral Book 2
405 49358   ปัญหาและความผิดปกติเกี่ยวกับการกิน / [โดย Dianne Hales & Robert E. Hales] ; มาโนช หล่อตระกูล บรรณาธิการ ; แสงอุษา สุทธิธนกูล ผู้แปล 2546 Genaral Book 2
406 49359   คู่มือหยุดปวดด้วยตนเอง / สุรศักดิ์ ศรีสุข, มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์, วิมลวรรณ เหียงแก้ว 2550 Genaral Book 2
407 49361   ดวงตาน่าถนอม. เล่ม 2 / โดย สุรพงษ์ ดวงรัตน์ 2544 Genaral Book 2
408 49367   คู่มือพยาบาล ฉบับเวชปฏิบัติ / บรรณาธิการ ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ 2550 Genaral Book 2
409 49368   คู่มือหมอใหม่ ปี 2549-2551 / บรรณาธิการ ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ 2550 Genaral Book 2
410 49369   สารานุกรมการเลี้ยงดูเด็ก / [เขียนโดย: มิชิโอะ มัตสุดะ ; แปลเรียบเรียง: พรอนงค์ นิยมค้า] 2550 Genaral Book 4
411 49370   คู่มือกู้ชีพเด็ก / สันต์ หัตถีรัตน์ 2548 Genaral Book 2
412 49371   คู่มือหมอครอบครัวฉบับสมบูรณ์ = Family medicine handbook / [ผู้เขียน] สายพิณ หัตถีรัตน์ และคณะ ; บรรณาธิการ สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 2549 Genaral Book 2
413 49372   ตำราซักประวัติและตรวจร่างกาย / สันต์ หัตถีรัตน์ 2550 Genaral Book 2
414 49375   ตำราจักษุวิทยาเด็กและตาเข / บรรณาธิการ ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์, สุดารัตน์ ใหญ่สว่าง 2546 Genaral Book 2
415 49505   การบาดเจ็บของเด็กในประเทศไทย ถึงเวลาที่ต้องร่วมกันแก้ไข : รายงานเรื่องการสำรวจการบาดเจ็บในประเทศไทย / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.ป.ป. Genaral Book 1
416 49599   หนึ่งโรคหลายร้อยผลกระทบ-จับตาย "เบาหวาน" ฆาตกรเงียบ / นิตยา จันทร์เรือง มหาผล, อรพินท์ มุกดาดิลก 2550 Genaral Book 2
417 50253   ผลการดำเนินงานชมรมแพทย์ชนบทรุ่นที่ 22 ปี 2550 / เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ, อารักษ์ วงศ์วรชาติ, พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ; บรรณาธิการ 2550 Genaral Book 1
418 50274   ภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาล / สุวิมล ต่ออภิชาตตระกูล, พัทน์นลิน กันตะบุตร, จินดารัตน์ เดอ เวชาวเวอร์ 2549 Genaral Book 1
419 50376   การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ / สมจิต หนุเจริญกุล, บรรณาธิการ 2545 Genaral Book 12
420 50377   โรคติดเชื้อที่พบบ่อยของอวัยวะเพศสตรีและช่องคลอด = Common infectious diseases in female genital organ and vagina / พงษ์ศักดิ์ ชัยศิลป์วัฒนา 2545 Genaral Book 3
421 50378   แนวทางการวางแผนการพยาบาลเด็ก = Care planning guides for pediatric nursing / บรรณาธิการ; รุจา ภู่ไพบูลย์ 2542 Genaral Book 8
422 50379   การวิเคราะห์ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ : สำหรับพยาบาล / เพ็ญจันท์ สุวรรณแสง โมไนยพงศ์, บรรณาธิการ 2545 Genaral Book 3
423 50380   พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 1 / บรรณาธิการ, สุจินดา ริมศรีทอง, สุดาพรรณ ธัญจิรา, อรุณศรี เตชัสหงส์ 2550 Genaral Book 3
424 50381   พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 2 / บรรณาธิการ, สุจินดา ริมศรีทอง, สุดาพรรณ ธัญจิรา, อรุณศรี เตชัสหงส์ 2546 Genaral Book 3
425 50383   คู่มือทดสอบ พัฒนาการเด็กของเดนเวอร์ = Denver development screening test manual / cวิลเลี่ยม เค แฟรงเกนเบิร์ท แปลโดย พูลสุข สริยาภรณ์, วราภรณ์ ตั้งตรงไพโรจน์, วัชราภรณ์ ภิสสาสุนทร 2532 Genaral Book 1
426 50384   คู่มือตรวจผู้ป่วยนอก / เพ็ญจันท์ สุวรรณแสง โมไนยพงศ์ 2550 Genaral Book 6
427 50395   สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน / ทิพย์วัลย์ เรืองขจร 2550 Genaral Book 1
428 50683   การบริหารร่างกายสำหรับผู้รับบริการสูติกรรม / จีรเนาว์ ทัศศรี 2536 Genaral Book 5
429 50685   การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม ... / มณีภรณ์ โสมานุสรณ์ ; บรรณาธิการ 2550 Genaral Book 5
430 50779   ตำราอายุรศาสตร์ อาการวิทยา / บรรณาธิการ อุดม คชินทร ... [และคนอื่นๆ] 2540 Book for Classroom (30 Days) 20
431 50949   คู่มือพัฒนาสมองลูกด้วยสองมือพ่อแม่ / เรียบเรียงจาก บทความจากนิตยสารรักลูก 2550 Genaral Book 1
432 51065   ตำราการแพทย์ไทยเดิม (แพทยศาสตร์สงเคราะห์) ฉบับพัฒนา ตอนที่ 2 / มูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิม อายุรเวทวิทยาลัย (ชีวกโกมารภัจจ์) 2544 Book for Classroom (30 Days) 20
433 51067   ผดุงครรภ์ โรงเรียนอายุรเวท / เนาวรัตน์ สุนทรัช ... [และคนอื่นๆ] 2545 Genaral Book,
Book for Classroom (30 Days)
20
434 51193   ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ = Medical emergencies / บรรณาธิการ จินตนา ศิรินาวิน, สุมาลี นิมมานนิตย์, วันชัย วนะชิวนาวิน 2541 Genaral Book 1
435 51196   คู่มือการพยาบาล / โดย คณะกรรมการโครงการพัฒนางานพยาบาล ปี พ.ศ. 2529-2530 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 2529 Genaral Book 1
436 51199   คู่มือการพยาบาล / โดย คณะกรรมการโครงการพัฒนางานพยาบาล ปี พ.ศ. 2531-2532 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 2531 Genaral Book 1
437 51200   คู่มือการพยาบาล / โดย คณะกรรมการโครงการพัฒนางานพยาบาล ปี พ.ศ. 2530-2531 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 2530 Genaral Book 1
438 51212   เรียนรู้เรื่องเพศกับคุณหมอ ภาค 1 / สุวัทนา อารีพรรค 2550 Genaral Book 3
439 51237   การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย = End of life care improving care of the dying / บรรณาธิการ ประเสริฐ เลิศสงวนสินชัย ... [และคนอื่นๆ] 2550 Genaral Book 3
440 51355   ประสาทกายวิภาคศาสตร์ = Neuroanatomy / มีชัย ศรีใส 2530 Genaral Book 1
441 52040   กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ = Anatomy and physiology of human / เรียบเรียงโดย พิชิต ภูติจันทร์ 2545 Genaral Book 12
442 52334   คู่มือปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยตนเอง / นลินี ปัญญาวโรภาส 2550 Genaral Book 2
443 52366   สุขภาพปฐมภูมิ บริการปฐมภูมิ : จากปรัชญาสู่ปฏิบัติการสุขภาพมิติใหม่ / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และ ประชาธิป กะทา 2550 Genaral Book 1
444 52369   สิทธิสุขภาพ สิทธิมนุษยชน / สุรสม กฤษณะจูฑะ ... [และคนอื่นๆ] 2550 Genaral Book 1
445 52484   สุราไม่ใช่สินค้าธรรมดา : สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น / บรรณาธิการ จุฑาภรณ์ แก้วมุงคุณ 2550 Genaral Book 2
446 52485   การประชุมวิชาการสุราระดับชาติครั้งที่ ... / ผู้รวบรวม ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 2550- Genaral Book 2
447 52518   ตำรารังสีรักษา ฟิสิกส์ ชีวรังสี การรักษาพยาบาลผู้ป่วย / พวงทอง ไกรพิบูลย์ วิภา บุญกิตติเจริญ และ จีระภา ตันตานนท์ 2534 Genaral Book 1
448 53075   สเต็มเซลล์ = Stem cell / นำชัย ชีววิวรรธน์ 2551 Genaral Book 2
449 53077   เอชไอวี วิถีชุมชนกับผู้หญิงมุสลิม / สุไลพร ชลวิไล ...[และคนอื่น ๆ] คณะบรรณาธิการ [2550] Genaral Book 2
450 53078   เพศไม่นิ่ง : ตัวตน เพศภาวะ เพศวิถีในมิติสุขภาพ / สุไลพร ชลวิไล, ผู้เขียน ; พิมพวัลย์ บุญมงคล และมลฤดี ลาพิมล, บรรณาธิการ [2550] Genaral Book 2
451 53182   Pediatrics : rational management in medical practice / ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; สุชาดา ศรีทิพยวรรณ, ชิษณุ พันธุ์เจริญ, อุษา ทิสยากร, บรรณาธิการ 2549 Genaral Book 4
452 53183   Pediatrics : self sufficiency and optimal child care / ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; สุชาดา ศรีทิพยวรรณ, ชิษณุ พันธุ์เจริญ, อุษา ทิสยากร, บรรณาธิการ 2550 Genaral Book 2
453 53185   เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป / กิ่งแก้ว ปาจรีย์ ; บรรณาธิการ 2550 Genaral Book 3
454 53195   ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป / สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 2551 Genaral Book 33
455 53196   การสร้างเสริมสุขภาพ : แนวคิด หลักการ และบทเรียนของไทย / บรรณาธิการ อำพล จินดาวัฒนะ, สุรเกียรติ อาชานานุภาพ, สุรณี พิพัฒน์โรจนกมล 2550 Genaral Book 2
456 53211   ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล = Basic skills in nursing / บรรณาธิการ; สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุชา, ปรางค์ทิพย์ อุจะรัตน และณัฐสุรางค์ บุญจันทร์ 2550 Genaral Book 13
457 53239   An update on infectious diseases / พรรณพิศ สุวรรณกูล, ชุษณา สวนกระต่าย, ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร 2549 Genaral Book 2
458 53437   ตำราศัลยศาสตร์= Textbook of surgery / บรรณาธิการ; ทวีสิน ตันประยูร, สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ และพัฒน์พงศ์ นาวีเจริญ 2550 Genaral Book 3
459 54002   กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป / บรรณาธิการ; ประยงค์ เวชวนิชสนอง และวนพร อนันตเสรี 2550 Genaral Book 4
460 54003   กายวิภาคศาสตร์ / คณะกรรมการตำราเครือข่ายการศึกษาพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ (SC-Net) บรรณาธิการ 2549 Genaral Book 3
461 54049   ตำราวิทยาแบคทีเรียการแพทย์ = Textbook of medical bacteriology / ภัทรชัย กีรติสิน 2549 Genaral Book 2
462 54072   ตำรานรีเวชวิทยา / เสวก วีระเกียรติ, สฤกพรรณ วิไลลักษณ์, บรรณาธิการ 2548 Genaral Book 2
463 54077   คู่มือยา = Handbook of drugs / ปราณี ทู้ไพเราะ 2551 Genaral Book 5
464 54103   หลักไวรัสวิทยาทางการแพทย์ = Principle of medical virology / ภาวพันธ์ ภัทรโกศล 2550 Genaral Book 5
465 54115   ทักษะทางคลินิก = Clinical skills / จินตนา ศิรินาวิน, สาธิต วรรณแสง 2549 Genaral Book 9
466 54127   การพยาบาลสูติศาสตร์ : ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ = Nursing obstetrics : complication during pregnancy / สุภาวดี เครือโชติกุล 2549 Genaral Book 6
467 54128   กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ = Human anatomy / วิไล ชินธเนศ, ธันวา ตันสถิตย์, มนตกานต์ ตันสถิตย์ 2550 Genaral Book 2
468 54152   การปฐมพยาบาล = First aid / จรินทร์ ธานีรัตน์ 2545 Genaral Book 3
469 54160   นรีเวชวิทยาเด็กและวัยรุ่น = Childhood & adolescent gynecology / บรรณาธิการ; วีระพล จันทร์ดียิ่ง และจิตติ หาญประเสริฐพงษ์ 2549 Genaral Book 3
470 54387   คู่มือกิจกรรมบำบัดสำหรับผู้รับบริการจิตเวชเฉียบพลัน / เทียม ศรีคำจักร์, สายฝน ชาวล้อม 2550 Genaral Book 1
471 54389   การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เล่ม 1 / บรรณาธิการ; ผ่องศรี ศรีมรกต 2551 Genaral Book 9
472 54390   ตำราการพยาบาลเด็ก / บรรณาธิการ; ปัญจางค์ สุขเจริญ...[และคนอื่นๆ] 2550 Genaral Book 3
473 54397   การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยวิกฤต = Critical care nursing / บรรณาธิการ, สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ, ชวนพิศ ทำนอง 2551 Genaral Book 4
474 54399   การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / ฉวีวรรณ สัตยธรรม, บรรณาธิการ 2550 Genaral Book 6
475 54402   ปัญหาที่พบบ่อยในเด็ก : แนวทางการดูแลรักษา / บรรณาธิการ; วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์...[และคนอื่น ๆ] 2546 Genaral Book 2
476 54416   สารสนเทศทางการพยาบาล = Nursing informatics / สุกัญญา ประจุศิลป 2550 Genaral Book 6
477 54418   ประสาทกายวิภาคศาสตร์ : สมองใหญ่ สมองน้อย / กนกพร ฉายะบุระกุล 2550 Genaral Book 3
478 54419   สาระทบทวน : การพยาบาลผู้ใหญ่ / บรรณาธิการ; ละเอียด แจ่มจันทร์ และสุรี ขันธรักษวงศ์ 2549 Genaral Book 11
479 54420   สาระทบทวน : การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น / บรรณาธิการ, ละเอียด แจ่มจันทร์, สุรี ขันธรักษวงศ์ 2549 Genaral Book 6
480 54421   สาระทบทวน : กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล / บรรณาธิการ, ละเอียด แจ่มจันทร์, สุรี ขันธรักษวงศ์ 2549 Genaral Book 12
481 54423   สาระทบทวน : การพยาบาลผู้สูงอายุ / บรรณาธิการ, ละเอียด แจ่มจันทร์, สุรี ขันธรักษวงศ์ 2549 Genaral Book 4
482 54424   สาระทบทวน : การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ / บรรณาธิการ, ละเอียด แจ่มจันทร์, สุรี ขันธรักษวงศ์ 2549 Genaral Book 4
483 54425   หลักและเทคนิคปฏิบัติการทางการพยาบาลเด็ก / ยุพยงค์ ทังสุบุตร ... [และคนอื่นๆ] 2550 Genaral Book 10
484 54427   การพยาบาลผู้สูงอายุ / บุญศรี นุเกตุ, ปาลีรัตน์ พรทวีกัณทาและคณะ 2550 Genaral Book 3
485 54432   การพยาบาลเด็กที่มีความผิดปกติด้านโภชนาการ / มยุรี นภาพรรณสกุล 2547 Genaral Book 3
486 55383   คนไข้ กฎหมายและแพทย์ / วิสัย พฤกษะวัน 2547 Genaral Book 2
487 55501   กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ด้วยภาพ (เรียนด้วยตนเอง) / พิชิต ภูติจันทร์ 2550 Genaral Book 3
488 55774   Atlas of medical parasitology : with 465 colour illustrations / ประยงค์ ระดมยศ ... [และคนอื่นๆ] 2547 Genaral Book 1
489 56277   ตำราพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก / บรรณาธิการ : นิชรา เรืองดารกานนท์ ... [และคนอื่น ๆ] 2551 Genaral Book 10
490 57770   จัดรูปกาย ให้ใจเป็นสุข / 'นิว' แดง ใบเล่ 2551 Genaral Book 1
491 58578   รายงานผลที่สำคัญสำรวจสถานภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในโรงพยาบาล/สถานพยาบาล คลินิก และสถานบริการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2551 / สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2551 Genaral Book 1
492 59517   เคล็ดลับดูแลตนเองก่อนคลอดและหลังคลอด / พนิตย์ จิวะนันทประวัติ 2551 Genaral Book 2
493 60117   การพยาบาลเด็ก / บรรณาธิการ; พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา 2550 Genaral Book 10
494 60118   สาระทบทวน : การผดุงครรภ์ การพยาบาล มารดาและทารก / บรรณาธิการ, ละเอียด แจ่มจันทร์, สุรี ขันธรักษวงศ์ 2549 Genaral Book 9
495 60121   การพยาบาลผู้สูงอายุ : ความท้าทายกับภาวะประชากรสูงอายุ / วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์ 2551 Genaral Book 3
496 60124   การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 3 / บรรณาธิการ; สมจิต หนุเจริญกุล 2540 Genaral Book 3
497 60125   ข้อสอบทบทวนการพยาบาลผู้สูงอายุ GNRE = Geriatric nursing review examination / เพื่อนช่วยจำ 2551 Genaral Book 12
498 60126   คู่มือการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ เล่ม 2 / บรรณาธิการ พูนทรัพย์ โสภารัตน์ 2550 Genaral Book 3
499 60127   สาระทบทวน : การพยาบาลอนามัยชุมชน และการรักษาพยาบาลขั้นต้น / บรรณาธิการ, ละเอียด แจ่มจันทร์, สุรี ขันธรักษวงศ์ 2549 Genaral Book 8
500 60129   การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ระยะวิกฤต = Nursing practicum in critically ill adult patients / เพลินตา ศิริปการ 2551 Genaral Book 5
501 60130   การวิจัยทางการพยาบาล / เรณา พงษ์เรืองพันธุ์, ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธุ์ 2549 Genaral Book 3
502 60131   การพยาบาลฉุกเฉินและอุบัติภัยหมู่ / บรรณาธิการ สุดาพรรณ ธัญจิรา, วนิดา ออประเสริฐศักดิ์ 2546 Genaral Book 3
503 60135   ข้อวินิจฉัยการพยาบาลตามรูปแบบของ NANDA = NANDA nursing diagnosis / วิจิตรา กุสุมภ์ และอรุณี เฮงยศมาก 2551 Genaral Book 9
504 60136   การจัดการด้านการพยาบาล : เพื่อเพิ่มคุณภาพในหน่วยงานด้านการวินิจฉัย / วิโรจน์ ไววานิชกิจ 2552 Genaral Book 5
505 60137   การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการพยาบาล / ชวนพิศ วงศ์สามัญ, กล้าเผชิญ โชคบำรุง 2551 Genaral Book 1
506 60138   การพยาบาลผู้สูงอายุ ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางในการดูแล = Gerontological nursing : common problems and caring guideline / ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 2551 Genaral Book 3
507 60139   จริยศาสตร์สำหรับพยาบาล / สิวลี ศิริไล 2551 Genaral Book 5
508 60140   การพยาบาลพื้นฐาน : แนวคิดและการปฏิบัติ / สุปราณี เสนาดิสัย 2551 Genaral Book 7
509 60143   การพยาบาลผู้สูงอายุ : ปัญหาระบบประสาทและอื่นๆ / ลิวรรณ อุนนาภิรักษ์ 2552 Genaral Book 10
510 60145   การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด / ผ่องพรรณ อรุณแสง 2551 Genaral Book 3
511 60150   คู่มือปฏิบัติการพยาบาล ... / อภิญญา เพียรพิจารณ์ และคณะ 2550 Genaral Book 6
512 60151   ทบทวนการพยาบาลผู้ใหญ่ = ANR adult nursing review / เพื่อนช่วยจำ 2551 Genaral Book 15
513 60156   การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2 / บรรณาธิการ มณีภรณ์ โสมานุสรณ์ 2551 Genaral Book 3
514 60197   การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ / สมจิต หนุเจริญกุล, บรรณาธิการ 2543 Genaral Book 2
515 60227   ย่อเวชกรรมแผนไทย / วุฒิ วุฒิธรรมเวช 2547 Genaral Book 7
516 60286   แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาล / จันทร์เพ็ญ สันตวาจา, อภิญญา เพียรพิจารณ์, รัตนาภรณ์ ศิริวัฒน์ชัยพร 2550 Genaral Book 4
517 60596   การพยาบาลสตรีที่มีภาวะแทรกซ้อนระยะหลังคลอด / วิไลลักษณ์ วงศ์อาษา 2550 Genaral Book 3
518 60826   พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 2 / บรรณาธิการ; สุจินดา ริมศรีทอง, สุดาพรรณ ธัญจิรา และอรุณศรี เตชัสหงส์ 2551 Genaral Book 2
519 60930   โภชนาการเด็กร่วมสมัย 2015 / บรรณาธิการ : เรืองวิทย์ ตันติแพทยางกูร, นฤมล เด่นทรัพย์สุนทร และศิรินุช ชมโท 2558 Genaral Book 1
520 60954   สูติศาสตร์ / บรรณาธิการ; ธีระพงศ์ เจริญวิทย์...[และคนอื่นๆ] 2551 Genaral Book 8
521 60955   ปัญหาโรคเด็กที่พบบ่อย 2 / บรรณาธิการ ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช ... [และคนอื่นๆ] 2551 Genaral Book 7
522 60961   การอบรมระยะสั้นกุมารเวชศาสตร์ = Optimizing health care in pediatrics / นวลจันทร์ ปราบพาล 2551 Genaral Book 9
523 60971   ระเบียบวิธีการวิจัยทางพยาบาลศาสตร์ = The methodology in nursing research / บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร 2550 Genaral Book 2
524 60987   การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ : ที่มีภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ / [บรรณาธิการ] มณีภรณ์ โสมานุสรณ์ [ผู้เรียบเรียง] ดวงฤทัย ศรีสุจริต, ปราชญาวตี ยมานันตกุล, ปราณี แสดคง และวัจมัย สุขวนวัฒน์ 2551 Genaral Book 5
525 61007   ข้อควรระวังทางกฎหมายของพยาบาล / มานิตย์ จุมปา 2551 Genaral Book 2
526 61009   คู่มือการใช้ยาและการจัดการพยาบาล ฉบับปรับปรุงใหม่ / เฉลิมศรี สุวรรณเจดีย์ และ จุฬาภรณ์ สมรูป 2550 Genaral Book 3
527 61013   Advanced pediatric critical care nursing / บรรณาธิการ: สุภารัตน์ ไวยชีตา, ธิติดา ชัยศุภมงคลลาภ, เรณู พุกบุญมี 2551 Genaral Book 10
528 61019   หลักการและการใช้วิจัยเชิงคุณภาพสำหรับทางการพยาบาลและสุขภาพ = Principles and using qualitative research in nursing and health / เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย 2551 Genaral Book 5
529 61085   Update on wound care 2008 / พรพรหม เมืองแมน, จอมจักร จันทรสกุล, พรเทพ เปรมโยธิน, บรรณาธิการ 2551 Genaral Book 2
530 61087   การปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ : หลักการและวิธีปฏิบัติ = Evidence-based nursing : principle and method / ฟองคำ ติลกสกุลชัย 2551 Genaral Book 1
531 61374   จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาสำหรับพยาบาล = Microbiology and immunology for nurses / จินตนา อาจสันเที๊ยะ 2549 Genaral Book 2
532 61421   การพยาบาลในระยะคลอด : การพยาบาลผู้รับบริการในระยะคลอดตามกระบวนการพยาบาลที่ใช้แบบแผนสุขภาพเก็บข้อมูล / พิริยา ศุภศรี 2551 Genaral Book 1
533 61429   การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยการแพทย์ผสมผสาน / บรรณาธิการ เทวัญ ธานีรัตน์ ... [และคนอื่นๆ] 2551 Genaral Book 1
534 62084   เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 501001 การดูแลตนเองด้านสุขภาพ หัวข้อเรื่องที่ 1 หลักการพื้นฐานของการดูแลสุขภาพ หัวข้อเรื่องที่ 2 อาการผิดปกติที่พบได้บ่อยและการดูแล / พัชรพร สุคนธสรรพ์ ม.ป.ป. Genaral Book 1
535 62086   เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 501103 พัฒนาวิชาชีพพยาบาล หัวข้อเรื่อง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของพยาบาล / พัชรพร สุคนธสรรพ์ ม.ป.ป. Genaral Book 1
536 62090   เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 501202 แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล 2 หัวข้อเรื่อง หลักการประเมินภาวะจิตสังคม / พัชรพร สุคนธสรรพ์ ม.ป.ป. Genaral Book 1
537 62092   เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 501321 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1 หัวข้อเรื่องที่ 1 นโยบายและแผนพัฒนาการสาธารณสุข หัวข้อเรื่องที่ 2 ระบบบริการสาธารณสุขของประเทศ หัวข้อเรื่องที่ 3 แนวคิดและหลักการสาธารณสุขมูลฐาน / พัชรพร สุคนธสรรพ์ ม.ป.ป. Genaral Book 1
538 62094   เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 501201 แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล 1 หัวข้อเรื่องที่ 1 การติดต่อสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ หัวข้อเรื่องที่ 2 แบบแผนสุขภาพของ Gordon / พัชรพร สุคนธสรรพ์ ม.ป.ป. Genaral Book 1
539 62205   ทบทวนการพยาบาลมารดาและทารก = Maternal and child nursing review / เพื่อนช่วยจำ 2552 Genaral Book 12
540 62481   Clinical practice in pediatrics : current practice / บรรณาธิการ; ดุสิต สถาวร และอังกูร เกิดพาณิช 2551 Genaral Book 1
541 62572   อายุยืน คุณกำหนดได้ : ความรู้วิทยาศาสตร์ใหม่ เรียนรู้อย่างเข้าใจเพื่อการสูงวัยอย่างไม่แก่ชรา = The life extension revolution / โดย ฟิลลิป ลี มิลเลอร์ และ มูลนิธิเพื่ออายุยืยยาว ร่วมกับ โมนิกา ไรนาเกล ; แปลและเรียบเรียง: กฤษดา ศิรามพุช 2549 Genaral Book 2
542 63370   ภาวะวิกฤตทางหัวใจในเด็ก : รวมถึงการดูแลเด็กหลังผ่าตัดรักษาโรคหัวใจแต่กำเนิด = Pediatric cardiac critical care : including postoperative care for congenital heart disease / บรรณาธิการ; อภิชัย คงพัฒนะโยธิน และพีระพัฒน์ มกรพงศ์ 2551 Genaral Book 3
543 63371   ภยันตรายและสารพิษในเด็ก / บรรณาธิการ; สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ 2551 Genaral Book 5
544 65142   วิชากุมารเวชศาสตร์ / บรรณาธิการ; สุขชาติ เกิดผล...[และคนอื่นๆ] 2552 Genaral Book 3
545 65147   สูติศาสตร์ / บรรณาธิการ; ธีระ ทองสง และ ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ 2541 Genaral Book 5
546 65154   การตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูง = High risk pregnancy / บรรณาธิการ; อุ่นใจ กออนันตกุล 2551 Genaral Book 12
547 65326   กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้ทางคลินิก = Nursing process & functional health pattern : application in clinical practice / พรศิริ พันธสี 2552 Genaral Book 10
548 65369   การบำบัดรักษาทางระบบหายใจในเด็ก : สำหรับแพทย์และพยาบาล = The essentials of pediatric respiratory care / อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์ ... [และคนอื่นๆ] 2550 Genaral Book 1
549 65505   รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาศักยภาพแรงงานย้ายถิ่นในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ กรณีศึกษาจังหวัดนครพนม = Development of migrant workers potential on AIDS prevention and control in Nakhon Phanom / สุชาดา คงธนชโย ... [และคนอื่นๆ] 2552 Genaral Book 1
550 65513   รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ คุณภาพชีวิต ปัญหาสุขภาพ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์ในแรงงานข้ามชาติสตรี = Quality of life, health problems and reproductive health care behaviors among female migrant workers / สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ชลลิสา จริยาเลิศศักดิ์ และสุจิตรา เทียนสวัสดิ์ 2552 Genaral Book 1
551 65529   รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของการดื้อยาและการเสียชีวิตในผู้ป่วยวัณโรคปอด และการศึกษาเปรียบเทียบการรักษาหายของผู้ป่วยวัณโรคปอด จำแนกตามประเภทของพี่เลี้ยงในการรักษาด้วยระบบยาระยะสั้นภายใต้การสังเกตโดยตรง = Risk factors analysis of drug resistance and death among pulmonary tuberculosis patients and a comparison study of cure outcome of pulmonary tuberculosis patients among different types of directly observed treatment, short course (DOTS) observers / ภัทรินี ไตรสถิตย์ ... [และคนอื่นๆ] 2552 Genaral Book 1
552 65538   รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผลของการติดเชื้อตับอักเสบชนิด ซี และปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ต่อการติดเชื้อ เอช ไอ วี ในชายไทยวัยหนุ่ม = HCV infections and risk factors associated with HIV-1 infections among young Thai men / ราม รังสินธุ์ ... [และคนอื่นๆ] 2552 Genaral Book 1
553 65541   รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนากระบวนการลดปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์และเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันโรคเอดส์ในกลุ่มชาวเขาในประเทศไทย = The development of the model to reduce the risk factors of HIV infection and empowers HIV prevention among hilltrib people in Thailand / ธวัชชัย คีรีคามสุข ... [และคนอื่นๆ] 2552 Genaral Book 1
554 65608   คู่มือผ่าตัดเล็ก / เกษียร ภังคานนท์, บรรณาธิการ; ประเวศ วะสี 2550 Genaral Book 7
555 66751   ตำราอายุรศาสตร์ : โรคตามระบบ I / บรรณาธิการ; วันชัย วนะชิวนาวิน, สุทิน ศรีอัษฏาพร และวันชัย เดชสมฤทธิ์ฤทัย 2552 Genaral Book 16
556 68050   เมื่อลูกเป็นเด็กจอมเถียง / ไมเคิล พี. นิโคลส์ เขียน ; ชิดชนก ทองใหญ่ ณ อยุธยา แปลและเรียบเรียง 2552 Genaral Book 2
557 68910   ทฤษฎีระบบของนิวแมน : การนำไปใช้และการปฏิบัติการพยาบาล / ศรีพรรณ กันธวัง 2551 Genaral Book 1
558 69625   ขวบปีแรกแห่งชีวิต : พัฒนาการของทารกวัยแรกเกิด / โสภาพรรณ รัตนัย 2545 Genaral Book 1
559 70072   สรุปผลที่สำคัญ การสำรวจอนามัย สวัสดิการและการบริโภคอาหารของประชากร พ.ศ... / สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2553 Genaral Book 1
560 70251   80 ตำรับอาหารพระราชทานสำหรับเด็กวันเรียน / พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 2550 Genaral Book 1
561 72597   คู่มือพยาบาล ฉบับเวชปฏิบัติ / บรรณาธิการ; ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ 2551 Genaral Book 10
562 72599   โลหิตวิทยา ในเวชปฏิบัติ / บรรณาธิการ; อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์ 2551 Genaral Book 5
563 72635   การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2 / บรรณาธิการ; มณีภรณ์ โสมานุสรณ์ 2552 Genaral Book 3
564 72638   การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3 / บรรณาธิการ; ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ 2552 Genaral Book 3
565 72959   รายงานฉบับสมบูรณ์การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ Human papillomavirus (HPV) ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในประเทศไทยและผลต่อความรู้ ทัศนคติและการตัดสินใจรับวัคซีนของสรีกลุ่มเป้าหมาย = The dissemination of the information concerning human papillomaviru(HPV) vaccine via printing media in Thailand and the effect of these information for knowledge, attitude and vaccination decision among women in Thailand / เชิญขวัญ ภุชฌงค์...[และคนอื่นๆ ] 2552 Genaral Book 1
566 73394   Clinical practice guideline 2010 : เล่ม 1 / บรรณาธิการ; วิทยา ศรีดามา 2553 Genaral Book 2
567 73547   ความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้บังคับบัญชาที่มีต่อสมรรถนะของบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2549 = Satisfaction of new graduates and supervisors on the competency of graduates of McCormick faculty of nursing, Payap university, academic year 2006 / เกศินี วุฒิวงศ์ ... [และคนอื่นๆ] 2552 Genaral Book 1
568 73602   กลยุทธ์เลี้ยงลูกให้โตสมวัย / Ken and Elizabeth Mellor เขียน ; อมรรัตน์ ศรีสุรินทร์ แปล 2553 Genaral Book 1
569 74009   จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาสำหรับพยาบาล = Microbiology and immunology for nurses / จินตนา อาจสันเที๊ยะ 2552 Genaral Book 2
570 74022   การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เล่ม 2 = Medical-surgical nursing : clinical management for positive outcomes / บรรณาธิการ; ผ่องศรี ศรีมรกต 2553 Genaral Book 10
571 79856   ข้อกำหนดการรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรค สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง / สภาการพยาบาล 2554 Genaral Book 4
572 80030   การตรวจสภาพจิตและการแปลความหมาย : Mental state examination and interpretation / ณหทัย วงศ์ปการันย์ 2552 Genaral Book 3
573 80069   การพยาบาลอายุรศาสตร์ 1 / บรรณาธิการ, ปราณี ทู้ไพเราะ ...[และคนอื่นๆ] 2553 Genaral Book 6
574 80070   กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล : L&E NR (laws and ethics nursing review) / เพื่อนช่วยจำ 2554 Genaral Book 2
575 80071   การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด / ผ่องพรรณ อรุณแสง 2553 Genaral Book 1
576 80072   การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต : แบบองค์รวม = Critical care nursing / บรรณาธิการ; วิจิตรา กุสุมภ์ 2553 Genaral Book 6
577 80073   พยาบาล : เพื่อนร่วมทุกข์ผู้ป่วยระยะสุดท้าย / ทัศนีย์ ทองประทีป 2553 Genaral Book 6
578 80354   จิตบำบัด : ทฤษฎีและเทคนิค / ทินกร วงศ์ปการันย์ 2553 Genaral Book 2
579 80358   ตำราคลอดก่อนกำหนด = Preterm labour / สายฝน ชลาวไพบูลย์ 2553 Genaral Book 3
580 80375   Maternal-neonatal care made incredibly easy!/ Sharon Nurse 2009 Genaral Book 1
581 80516   แนวคิด & วิธีการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น = Adolescent health : concepts & application / อาภรณ์ ดีนาน 2551 Genaral Book 2
582 80522   ตำราการพยาบาลนรีเวช (ฉบับองค์รวม) / บรรณาธิการ นันทนา ธนาโนวรรณ 2553 Genaral Book 1
583 80695   การวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาล = Qualitative research in nursing / อารีย์วรรณ อ่วมตานี 2553 Genaral Book 1
584 80696   พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล / ลิวรรณ อุนนาภิรักษ์ ...[และคนอื่นๆ] 2552 Genaral Book 1
585 80702   แนวทางการตรวจวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ระดับชาติ ปี พ.ศ. 2553 = National guidelines on HIV/AIDS diagnosis and treatment : Thailand 2010 / ประพันธ์ ภานุภาค ... [และคนอื่นๆ] 2553 Genaral Book 5
586 80730   โรคเลือดออกง่ายและหลอดเลือดอุดตันในเขตร้อน = Tropical hemostasis and thrombosis / บรรณาธิการ พลภัทร โรจน์นครินทร์ 2553 Genaral Book 1
587 80770   โรคเด็กสมองพิการ = Cerebral palsy / บรรณาธิการ, ไพรัช ประสงค์จีน...[และคนอื่นๆ] 2553 Genaral Book 2
588 80816   การทบทวนสาระและตัวอย่างข้อสอบสำหรับการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล = NCLEX-RN review / edited by Alice M. Stein ; บรรณาธิการการแปล: ประกาย จิโรจน์กุล ... [และคนอื่น ๆ] 2553 Genaral Book 14
589 81181   ประเด็นและแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล = trends & issue of nursing profession / บรรณาธิการ วิจิตรา กุสุมภ์ [และคณะ] 2553 Genaral Book 9
590 81182   การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด / ผ่องพรรณ อรุณแสง 2552 Genaral Book 1
591 81201   การวิจัยทางการพยาบาล : หลักการและแนวปฏิบัติ / วิจิตร ศรีสุพรรณ 2552 Genaral Book 2
592 81259   วิทยาหลอดเลือดดำ = Phlebology / บรรณาธิการ พรรธนมณฑน์ อุชชิน, รวิโชติ บัณฑิตเสาวภาคย์, ภรณี กนกโรจน์ 2553 Genaral Book 1
593 81288   คู่มือตั้งครรภ์และเตรียมคลอดสำหรับคุณแม่ยุคใหม่ = Handbook for modern mom / วิทยา ถิฐาพันธ์ 2553 Genaral Book 1
594 82186   การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2 / บรรณาธิการ; มณีภรณ์ โสมานุสรณ์ 2553 Genaral Book 2
595 82187   กายวิภาคศาสตร์ / คณะกรรมการตำราเครือข่ายการศึกษาพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ (SC-Net) บรรณาธิการ 2553 Genaral Book 2
596 82205   การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1 / บรรณาธิการ; วรรณรัตน์ จงเจริญยานนท์ 2552 Genaral Book 2
597 82206   หลักและเทคนิคปฏิบัติการทางการพยาบาลเด็ก / ยุพยงค์ ทังสุบุตร ... [และคนอื่นๆ] 2552 Genaral Book 2
598 82211   พัฒนาการวัยเตาะแตะ. เล่มที่ 3, ช่วงวัย 13 เดือน ถึง 36 เดือน : การดูแลเด็กวัยเตาะแตะขั้นพื้นฐาน = What to expect the toddler years / โดย: Heidi E. Murkoff, Arlene Eisenberg, Sandee E. Hathaway ; แปลและเรียบเรียงโดย : สดุดี พิมล 2552 Genaral Book 2
599 82212   พัฒนาการวัยเตาะแตะ. เล่มที่ 4, ช่วงวัย 13 เดือน ถึง 36 เดือน : การดูแลสุขภาพของลูกน้อย = What to expect the toddler years / โดย: Heidi E. Murkoff, Arlene Eisenberg, Sandee E. Hathaway ; แปลและเรียบเรียงโดย : สดุดี พิมล 2553 Genaral Book 2
600 82217   การดูแลผู้ป่วยให้ตายดี / โดย สันต์ หัตถีรัตน์ 2552 Genaral Book 2
601 82223   การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 2 / คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก 2553 Genaral Book 2
602 82227   การพยาบาลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม / ศศิธร ชิดนายี 2552 Genaral Book 2
603 82228   บำบัดเกาต์ เบารูมาตอยด์ / กรณ์กาญจน์ ภมรประวัติธนะ 2553 Genaral Book 2
604 82259   Update on wound care 2009 / บรรณาธิการ พรพรหม เมืองแมน ...[และคนอื่นๆ] 2552 Genaral Book 3
605 82284   กระบวนการห้ามเลือดและการทดสอบทางห้องปฎิบัติการด้านกระบวนการห้ามเลือด / อำพร ไตรภัทร 2552 Genaral Book 2
606 82372   การพยาบาลสตรีในระยะคลอด / สุกัญญา ปริสัญญกุล, นันทพร แสนศิริพันธ์ 2553 Genaral Book 2
607 83044   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ กระบวนการสร้างคุณค่าผู้สูงอายุในคลินิกชุมชนอุทัยทิศ จังหวัดมหาสารคาม = The process of promoting the dignity of the elderly in Uthaitit community clinic, Mahasarakham province / ทักษิณาร์ ไกรราช ... [และคนอื่นๆ] 2551 Genaral Book 1
608 83402   ระบบการดูแลสุขภาพชุมชน : แนวคิด เครื่องมือ การออกแบบ / ขนิษฐา นันทบุตร 2008 Genaral Book 3
609 84179   การตั้งครรภ์ในมารดาวัยเสี่ยง / เอกชัย โควาวิสารัช, ปัทมา พรหมสนธิ, บุญศรี จันทร์รัชชกูล บรรณาธิการ 2554 Genaral Book 2
610 84206   พันธุศาสตร์มะเร็งเต้านม / พิมพิชฌา ปัทมสิริวัฒน์ 2553 Genaral Book 2
611 84290   การพยาบาลอายุรศาสตร์ เล่ม 1 / ผู้นิพนธ์; จอนผะจง เพ็งจาด...[และคนอื่น ๆ] 2540 Genaral Book 1
612 84637   ทบทวนการผดุงครรภ์ = Midwifery review / เพื่อนช่วยจำ 2553 Genaral Book 5
613 84668   คู่มือดูแลผู้ป่วยโรคไต / สมเกียรติ วสุวัฏฏกุล 2553 Genaral Book 5
614 84676   การพยาบาลปัญหาสำคัญของผู้สูงอายุ : การนำใช้ / ผ่องพรรณ อรุณแสง 2554 Genaral Book 5
615 84705   การดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียน : การจัดบริการพยาบาลในโรงเรียน / ปิยะนุช จิตตนูนท์ 2553 Genaral Book 5
616 84713   แนวทางการบำบัดรักษาทางระบบหายใจในเด็ก / [บรรณาธิการ สุชาดา ศรีทิพยวรรณ, จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์, นวลจันทร์ ปราบพาล] 2553 Genaral Book 5
617 84714   คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด / โดย อุบล จ๋วงพานิช 2554 Genaral Book 5
618 84727   การวางแผนกลยุทธ์ทางการพยาบาล / นงนุช บุญยัง 2554 Genaral Book 5
619 85519   ฉลาดรู้ดูแลลูกแรกเกิด / ชนิกา ตู้จินดา 2554 Genaral Book 1
620 85571   ภาวะตกเลือดทางสูติศาสตร์ / ชำนาญ แท่นประเสริฐกุล, คมสันติ์ สุวรรณฤกษ์ และอธิตา จันทเสนานนท์ 2553 Genaral Book 2
621 85624   บทความวิชาการการศึกษาต่อเนื่อง สาขาพยาบาลศาสตร์ เล่มที่ 6 การพยาบาลจิตเวช / บรรณาธิการ; ยาใจ สิทธิมงคล 2551 Genaral Book 2
622 85745   10 เรื่องที่เด็กออทิสติกอยากให้คุณรู้ / โดย เอลเลน นอทบอมห์ ม.ป.ป. Genaral Book 1
623 91491   การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อน ฉบับปรับปรุง / มาลีวัล เลิศสาครศิริ 2554 Genaral Book 3
624 91497   การวินิจฉัยโรคจากฟิล์มเอกซเรย์ = Plain film interpretation in clinical practice / สุวัธนา นนทะสุต 2550 Genaral Book 3
625 91498   ความรู้เบื้องต้นการพยาบาลผดุงครรภ์ เล่ม 1 (ระยะตั้งครรภ์) / บรรณาธิการ; อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล 2554 Genaral Book 3
626 91623   Clinical practice guideline 2011 : เล่มที่ 2 / บรรณาธิการ; วิทยา ศรีดามา 2554 Genaral Book 2
627 91664   การพยาบาลอายุรศาสตร์ 2 / บรรณาธิการ, ปราณี ทู้ไพเราะ และคณะ 2554 Genaral Book 3
628 91688   กายวิภาคศาสตร์ 1 = Anatomy 1 / บังอร ฉางทรัพย์ 2554 Genaral Book 2
629 93195   รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาโครงสร้างหน้าที่สถาบันครอบครัวและชุมชนในการแก้ปัญหาการดื่มสุราไม่ถึงประสงค์บนพื้นฐานของทุนทางสังคมในชุมชน / เกษราภรณ์ คลังแสง ... [และคนอื่นๆ] 2553 Genaral Book 1
630 93783   รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการนำร่องศึกษาพฤติกรรมการบริโภคในเด็กก่อนวัยเรียนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาโรคอ้วนในเขตกรุงเทพมหานคร = Pilot project of study of consumer behavior preschool child prevention for obesity in Bangkok Metropolis / ทิพวรรณ ดวงปัญญา, ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ และอำพร แจ่มผล 2547 Genaral Book 1
631 93864   รายงานการวิจัย เรื่องความแปรปรวนของเส้นเลือด vertabral artery ส่วนที่ 2 ศึกษาจากกระดูกชนิดแห้ง = Anatomical variations of the V2 vertebral artery using dry bones / พัชรินทร์ ชนะพาห์ 2554 Genaral Book 1
632 93865   รายงานการวิจัย เรื่องผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายและระดับไกลโคไซเลทฮีโมโกลบินในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน = Effects of the self-efficacy and social support enhancement program on exercise behavior and glycosylated hemoglobin level among the elderly with diabetes mellitus / พิมผกา ปัญโญใหญ่, รุ่งศักดิ์ ศิรินิยมชัย, อรอนงค์ ธรรมจินดา 2554 Genaral Book 1
633 93866   รายงานการวิจัย เรื่องความเครียด การจัดการกับความเครียด ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดและภาวะสุขภาพจิตของพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอกในสถานการณ์การระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด A (H1N1) ในจังหวัดเชียงใหม่ = Stress, stress management, factors affecting stress and mental health status of nurses working in out-patient department during pandemic influenza type A (H1N1) in Chiang Mai / กุลธิดา สุภาคุณ, ยุคนธา สันติธรรม และบุษยารัตน์ ศิลปวิทยาทร 2554 Genaral Book 1
634 93867   รายงานการวิจัย เรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความร่วมมือในการป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด A (H1N1) ของประชาชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Factors related to compliance behaviours with influenza type A (H1N1) prevention among residents of Chiangmai municipality / ขัตติยาพร คนเที่ยง, สิริรัตน์ จันทรมะโน, วัลลภา ทรงพระคุณ 2554 Genaral Book 1
635 93868   รายงานการวิจัย เรื่องประสิทธิผล และผลกระทบของการใช้มาตรการปิดโรงเรียนเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด A (H1N1) เขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness and impact of school closure strategy during pandemic influenza type A H1N1, Muang Chiangmai / พิมพ์ชนก ต่อวงศ์, จริยา อินทะพันธุ์, โยษิตา คนชม 2554 Genaral Book 1
636 94263   การพยาบาลสูติศาสตร์ : ภาวะผิดปกติในระยะคลอด / สุภาพ ไทยแท้ 2554 Genaral Book 2
637 94417   การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1 / บรรณาธิการ; วรรณรัตน์ จงเจริญยานนท์ 2553 Genaral Book 1
638 94423   ตำรามะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก เล่ม 1 = Cancer of colon, rectum and anus / บรรณาธิการ; ปริญญา ทวีชัยการ 2554 Genaral Book 4
639 94472   มะเร็งนรีเวชวิทยา = Gynecologic oncology / บรรณาธิการ; จตุพล ศรีสมบูรณ์ และชำนาญ เกียรติพีรกุล 2554 Genaral Book 1
640 94855   รายงานการวิจัย เรื่อง ประสบการณ์การจัดการกับอาการของโรคในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง = The experience of managing symptoms of COPD among the elderly / พีรนุช ลาเซอร์, กัญญาวีร์ ศิริโรจนามณี 2554 Genaral Book 1
641 95082   ประมวลการประชุม การประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 14 : คุณภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพ : ภารกิจของพยาบาล / สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 2555 Genaral Book 5
642 95320   คู่มือการดูแลทารกแรกเกิด = Sick newborn care / ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย 2553 Genaral Book 12
643 95324   ภาวะแทรกซ้อนทางสูติศาสตร์ = Obstetrics complications / บรรณาธิการ; คมสันติ์ สุวรรณพฤกษ์ และเด่นศักดิ์ พงศ์โรจน์เผ่า 2554 Genaral Book 2
644 95396   รายงานการวิจัยการประเมินคุณภาพชีวิตและความคุ้มค่าของผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูปสำหรับผู้ที่กลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่อยู่ และ/หรือมีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว = Economic evaluation of disposable adult diapers for urinary and fecal incontinence with/without physical impairment / อุษณา ตัณมุขยกุล ... [และคนอื่นๆ ] 2555 Genaral Book 1
645 95407   ประมวลผลการประชุม เวทีนโยบายพยาบาลศาสตร์เพื่อสร้างสุขภาวะสังคม เครือข่ายพยาบาลศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ : วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี-รังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร / บรรณาธิการ วรรณภา ศรีธัญรัตน์ ... [และคนอื่นๆ] 2555 Genaral Book 3
646 95408   การประชุมวิชาการมหกรรมการเรียนรู้ พย.สสส. ครั้งที่2 บ่มเพาะนักศึกษาพยาบาล สู่การเป็นนักสร้างเสริมสุขภาพ วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2554 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร / ผู้รวบรวมและบรรณาธิการ, วัลลา ตันตโยทัย 2555 Genaral Book 8
647 95409   ข้อเสนอนโยบายพยาบาลศาสตร์เพื่อสร้างสุขภาวะสังคม: แผนงานพัฒนาเครือข่ายพยาบาลศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ/ จัดทำโดย คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายพยาบาลศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (พย.สสส.) ระยะที่2 ; ผู้รวบรวม วรรณภา ศรีธัญรัตน์...[และคนอื่นๆ] 2555 Genaral Book 9
648 95410   ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาการผลิตและการพัฒนาคุณภาพพยาบาลด้านการสร้างเสริมสุขภาพในหลักสูตรสาขาพยาบาลศาสตร์เพื่อสุขภาพสังคม/ ดรุณี รุจกรกานต์...[และคนอื่นๆ] 2555 Genaral Book 9
649 95412   คู่มือการฝึกปฏิบัติการพยาบาลทารกแรกเกิด / พัชรี วรกิจพูนผล 2555 Genaral Book 2
650 95420   คู่มือการสอนการสร้างเสริมสุขภาพในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต / บรรณาธิการ ศิริพร ขัมภลิขิต, จุฬาลักษณ์ บารมี 2555 Genaral Book 2
651 95421   สูติศาสตร์ฉุกเฉิน = Emergency obstetrics / บรรณาธิการ; ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ, ฐิติมา สุนทรสัจ และสมศักดิ์ สุทัศน์วรวุฒิ 2555 Genaral Book 5
652 95422   การพยาบาลในระยะคลอด : หลักฐานเชิงประจักษ์จากงานวิจัย = Intrapartum nursing care : The evidence based-practice / สินีนาฏ หงษ์ระนัย 2555 Genaral Book 5
653 95615   รายงานการวิจัย เรื่องโครงการศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาต้านไวรัสเอดส์สูตรที่มีโปรติเอสหนึ่งและสองตัวที่ใช้ร่วมกับยาริโทนาเวียร์ในเด็กที่ล้มเหลวต่อการรักษาด้วยยาสูตรที่มีเอ็นเอ็นอาร์ทีไอ = Comparing the efficacy and safety of single versus double ritonavir-boosted protease inhibitor (PI)-based antiretroviral therapy (ART) regimens for children failing non nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NNRTI)-based treatment / ธันยวีร์ ภูธนกิจ ... [และคนอื่นๆ] 2553 Genaral Book 1
654 96166   คู่มือการเตรียมทารกแรกเกิดสำหรับการเคลื่อนย้าย / แปลและเรียบเรียงโดย ทีมพยาบาลทารกแรกเกิด โรงพยาบาลรามาธิบดี, ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย ม.ป.ป Genaral Book 1
655 96250   การวางแผนการพยาบาลมารดาและทารก = Delmar's maternal-infant : nursing care plans / Karla L. Luxner ผู้แปลและเรียบเรียง; คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ 2555 Genaral Book 3
656 96518   แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. 2556-2559) 2555 Genaral Book 3
657 96643   Fluid, electrolytes and acid-base disorders / บรรณาธิการ; พงศธร คชเสนี ... [และคนอื่น ๆ] 2555 Genaral Book 3
658 96644   Labor room pocket bible / วราลักษณ์ ยมะสมิต, สุรสิทธิ์ ชัยทองวงศ์วัฒนา 2555 Genaral Book 1
659 96652   การดูแลระยะสุดท้ายของชีวิต = The end of life care / กิตติกร นิลมานัต 2555 Genaral Book 3
660 96663   การพยาบาลชุมชน / บรรณาธิการ ศิวพร อึ้งวัฒนา, พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลกิจ 2555 Genaral Book 4
661 96668   การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ / วรรณี สัตยวิวัฒน์...[และคนอื่นๆ] 2553 Genaral Book 2
662 96669   การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น / [บรรณาธิการ] วราภรณ์ บุญเชียง,วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์ 2555 Genaral Book 6
663 96681   การวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาล : ระเบียบวิธีวิจัยและกรณีศึกษา = Qualitative study in nursing / ศิริพร จิรวัฒน์กุล 2555 Genaral Book 1
664 96683   การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมทุกช่วงวัย / สกุณา บุญนรากร 2554 Genaral Book 3
665 96692   จิตเวชศาสตร์ รามาธิบดี / มาโนช หล่อตระกูล, ปราโมทย์ สุคนิชย์, บรรณาธิการ 2555 Genaral Book 5
666 96701   ทบทวนการพยาบาลอนามัยชุมชน และการรักษาเบื้องต้น = Community health nursing & primary medical care nursing review / เพื่อนช่วยจำ 2555 Genaral Book 3
667 96708   ระบบประสาทและการทำงาน = Functional neuroanatomy / สมนึก นิลบุหงา 2555 Genaral Book 3
668 96715   วิจัยจากงานประจำเรียนแบบทีละขั้น = R to R step by step / ศิริพร จิรวัฒน์กุล, อรุณ จิรวัฒน์กุล 2555 Genaral Book 1
669 96794   รูปแบบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการให้บริการอากาศยานพยาบาลไทย = Model and of policy recommendation for Thailand's aeromedical service / จิติศักดิ์ ธาดาเดช 2554 Theses 2
670 97060   ประเด็นและแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล = trends & issue of nursing profession / บรรณาธิการ วิจิตรา กุสุมภ์ [และคณะ] 2555 Genaral Book 1
671 97084   กุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอก / บรรณาธิการ; สมจิตร จารุรัตนศิริกุล...[และคนอื่น ๆ] 2555 Genaral Book 1
672 97100   การพยาบาลผู้ป่วยทารกภาวะเฉียบพลันและเรื้อรัง = Nursing care of acute and chronically III infants / บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์ 2555 Genaral Book 1
673 97801   กุมารเวชศาสตร์ / บรรณาธิการ; สมบูรณ์ จันทร์สกุลพร...[และคนอื่นๆ] 2555 Genaral Book 2
674 98165   คู่มือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2553 / สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2552 Genaral Book 1
675 98168   ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 14 : การดูแลรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุ ณ ห้องฉุกเฉิน / บรรณาธิการ ปรีชา ศิริทองถาวร, เรวัต ชุณหสุวรรณกุล, อนันต์ ตัณมุขยกุล 2549 Genaral Book 1
676 98171   พยาบาลชุมชนกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ / บรรณาธิการ : สุรินธร กลัมพากร, ทัศนีย์ รวิวรกุล 2553 Genaral Book 1
677 98173   แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสำหรับพยาบาลทั่วไป = Clinical nursing practice guideline for stroke / สถาบันประสาทวิทยาชมรมพยาบาลโรคระบบประสาทแห่งประเทศไทย 2550 Genaral Book 1
678 98177   แนวทางการจัดตั้งหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง = Guidelines for stroke unit organization / สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย 2550 Genaral Book 1
679 98178   รายงานสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดระบบบริการคลินิกอดบุหรี่ : โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาต้นแบบบริการอดบุหรี่ / จัดโดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล 2554 Genaral Book 1
680 98188   Echo manual / บรรณาธิการ, วัชระ จามจุรีรักษ์, ปิยะมิตร ศรีธรา 2539 Genaral Book 1
681 98192   คู่มือการรักษาโรคติดบุหรี่ = Manual of tobacco dependence treatment / บรรณาธิการ; สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา 2553 Genaral Book 2
682 98193   ที่นี่ 1600 สายเลิกบุหรี่ : (ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ) / บรรณาธิการ จินตนา ยูนิพันธุ์, ส่องแสง ธรรมศักดิ์ 2553 Genaral Book 1
683 98194   เลิกบุหรี่ต้องที่ 1600 / บรรณาธิการ; จินตนา ยูนิพันธุ์ และส่องแสง ธรรมศักดิ์ 2555 Genaral Book 1
684 98195   คู่มือยาสูบ สู่งานประจำ ไม่ยาก...อย่างที่คิด / บรรณาธิการ; จันทนา วิธวาศิริ ม.ป.ป. Genaral Book 1
685 98196   พลังแห่งรักและปัญญา พัฒนาลูกออทิสติก / พุทธิตา 2552 Genaral Book 2
686 98197   ก้าวไปกับลูกออทิสติก / พุทธิตา 2552 Genaral Book 2
687 98199   เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ = Thai health professional alliance against tobacco (THPAAT) / เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ม.ป.ป. Genaral Book 1
688 98206   บทบาทพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ราชวงศ์จักรี ด้านงานโรคเรื้อน ในรอบ 105 ปี ที่ผ่านมา / ธีระ รามสูต ม.ป.ป. Genaral Book 1
689 98727   ชุดประกอบการใช้หุ่นร่างกายของเรา / เขียนโดย ไบรอัน อาร์. วาร์ด 2556 Genaral Book 1
690 98849   การให้บริการอนามัยการเจริญพันธุ์ : คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข / บรรณาธิการ สมศักดิ์ สุทัศน์วรวุฒิ ... [และคนอื่นๆ] ม.ป.ป. Genaral Book 1
691 99837   Principles and practice of pediatric mechanical ventilation / เรียบเรียงโดย รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ 2554 Genaral Book 3
692 99850   กระบวนการพยาบาล : เครื่องมือนักจัดการสุขภาพองค์กรรวมเพื่อวิวัฒน์และพัฒนาสุขภาพระดับปฐมภูมิ / ศิราณี อินทรหนองไผ่ 2554 Genaral Book 3
693 99855   การดามกระดูกหัก / บุญสิน บูรณะพาณิชย์กิจ 2547 Genaral Book 3
694 99857   การพยาบาลเด็ก. เล่มที่ 1 / บรรณาธิการ มาลี เอื้ออำนวย, สุธิศา ล่ามช้าง, จรัสศรี เย็นบุตร 2553 Genaral Book 3
695 99858   การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด / ผ่องพรรณ อรุณแสง 2555 Genaral Book 1
696 99993   EKG interpretation and management for ICU nurse / ปิยะนัยต์ วัฒนประสาน บรรณาธิการ 2555 Genaral Book 1
697 100042   Chulalongkorn hematology handbook / บรรณาธิการ, นภชาญ เอื้อประเสริฐ 2555 Genaral Book 5
698 100051   Current topics in infectious diseases / บรรณาธิการ กำพล สุวรรณพิมลกุล ... [และคนอื่น ๆ] 2553 Genaral Book 5
699 100052   Diagnostic approach in hematology : laboratory interpretation and clinical correlation / บรรณาธิการ นภชาญ เอื้อประเสริฐ 2555 Genaral Book 5
700 100067   OB & GYN : update & practical XI / บรรณาธิการ; พธู ตัณฑ์ไพโรจน์ และนพดล ไชยสิทธิ์ 2555 Genaral Book 1
701 100076   พยาธิวิทยาคลินิก = Clinical pathology / บรรณาธิการ พรรธนมณฑน์ อุชชิน ... [และคนอื่น ๆ] 2555 Genaral Book 5
702 100548   แนวทางการปรับปรุงการให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีต่อพนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย = Guidelines to Improve Annual Health Check-up Service for Mae Fah Luang University's Employees at Mae Fah Luang University Hospital, Chiang rai province / อัมรินทร์ อรินต๊ะทราย 2555 IS 1
703 100589   การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด / ผ่องพรรณ อรุณแสง 2554 Genaral Book 6
704 101234   การดูแลผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ = Care of patients with pressure ulcers / บรรณาธิการ วิจิตร ศรีสุพรรณ ... [และคนอื่นๆ] 2553 Genaral Book 2
705 101235   การปฏิบัติการพยาบาลในคลินิกศัลยกรรม : Nursing practice in surgical clinics / บรรณาธิการ; นัทธมน วุทธานนท์ 2554 Genaral Book 2
706 101237   การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาในการขับถ่ายปัสสาวะ / พูนทรัพย์ โสภารัตน์ 2553 Genaral Book 2
707 101238   การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก / ยุพิน เพียรมงคล 2553 Genaral Book 2
708 101239   การลดปวดในระยะคลอดโดยไม่ใช้ยา / ศศิธร พุมดวง 2556 Genaral Book 1
709 101241   ความรู้เบื้องต้นการพยาบาลผดุงครรภ์ เล่ม 2 (ระยะคลอดและหลังคลอด) / บรรณาธิการ อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา 2554 Genaral Book 3
710 101242   คู่มือสู้ภัยพิบัติสำหรับโรงพยาบาล / สันต์ หัตถีรัตน์ 2552 Genaral Book 1
711 101243   ตำราการพยาบาลเด็ก / คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2555 Genaral Book 6
712 101331   พยาธิวิทยา : การแปลผลค่าสารเคมีจากกรณีศึกษา = Pathology : Interpreting Chemistry Results from case studies / วีรวรรณ เล็กสกุลไชย 2552 Genaral Book 1
713 101390   การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักทางพยาบาลศาสตร์ = Problem-based learning in nursing education / อารีวรรณ กลั่นกลิ่น 2556 Genaral Book 1
714 101398   การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพสมอง : ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ / สมพร สังขรัตน์ 2556 Genaral Book 1
715 101512   การดูแลผู้สูงอายุ : ความสุขและความเครียด = Caregiving to older persons : Happiness and stress / รศรินทร์ เกรย์ ... [และคนอื่นๆ] 2556 Genaral Book 1
716 102055   สูติศาสตร์ระยะคลอด / ศศิธร พุมดวง 2556 Genaral Book 1
717 102097   กฎหมายสำหรับพยาบาล / แสงทอง ธีระทองคำ, ไสว นรสาร 2556 Genaral Book 2
718 102098   กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ : การประยุต์ใช้ทางคลินิก = Nursing process & functional health pattern : application in clinical practice / พรศิริ พันธสี 2556 Genaral Book 2
719 102108   การประเมินภาวะสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุสำหรับพยาบาล / ผ่องพรรณ อรุณแสง 2556 Genaral Book 2
720 102109   การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / เพียรดี เปี่ยมมงคล 2556 Genaral Book 1
721 102111   คู่มือการใช้ยาและการจัดการพยาบาล ฉบับปรับปรุงใหม่ / เฉลิมศรี สุวรรณเจดีย์ และจุฬาภรณ์ สมรูป 2553 Genaral Book 1
722 102113   ตำราพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก : การดูแลเด็กสุขภาพดี เล่ม 3 / ทิพวรรณ หรรษคุณาชัย ; บรรณาธิการ 2556 Genaral Book 2
723 102114   ทฤษฎี ปรัชญา ความรู้สู่การปฏิบัติ ในงานพยาบาลอนามัยชุมชน / พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ 2555 Genaral Book 1
724 102118   ภาวะวิกฤตในกุมารเวชศาสตร์ = critical care in perdiatrics I / บรรณาธิการ สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ...[และคณะ] 2556 Genaral Book 2
725 102121   สูติศาสตร์ระยะคลอด / ศศิธร พุมดวง 2556 Genaral Book 2
726 102424   พจนานุกรมโรคและการบำบัด = Dictionary of diseases and therapies / วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม, เกษม เที่ยงบูรณธรรม 2551 Reference Book 5
727 102431   กระบวนการพยาบาลและข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล : การนำไปใช้ในคลินิก = Nursing process and nursing diagnosis : application to clinical practice / บรรณาธิการ วิจิตรา กุสุมภ์ และคณะ 2556 Genaral Book 2
728 102432   การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 1 / บรรณาธิการ ฉวีวรรณ สัตยธรรม, แผ สัตยธรรม, ศุกร์ใจ เจริญสุข 2556 Genaral Book 2
729 102433   การพยาบาลผดุงครรภ์ เล่ม 3 : สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อน / บรรณาธิการ นันทพร แสนศิริพันธ์, ฉวี เบาทรวง 2555 Genaral Book 1
730 102434   การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช / อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย 2556 Genaral Book 2
731 102435   การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม นรีเวช และศัลยกรรม / กนกวรรณ ฉันธะมงคล 2555 Genaral Book 1
732 102436   การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2 / วาทินี สุขมาก 2556 Genaral Book 2
733 102437   คู่มือปฏิบัติการพยาบาล / สุปราณี เสนาดิสัย, มณี อาภานันทิกุล; บรรณาธิการ 2552 Genaral Book 1
734 102438   จริยศาสตร์สำหรับพยาบาล / สิวลี ศิริไล 2556 Genaral Book 2
735 102440   ตำรากุมารเวชศาตร์ = Pediatrics / บรรณาธิการ, สุวรรณี วิษณุโยธิน ... [และคนอื่น ๆ] 2556 Genaral Book 4
736 102441   ทบทวนการผดุงครรภ์ = Midwifery review / เพื่อนช่วยจำ 2555 Genaral Book 1
737 102442   ทบทวนการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น = Children & adolescence nursing review / เพื่อนช่วยจำ 2555 Genaral Book 1
738 102444   พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล / ลิวรรณ อุนนาภิรักษ์ ... [และคนอื่นๆ] 2555 Genaral Book 1
739 102445   พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล / บรรณาธิการ สุจินดา ริมศรีทอง, สุดาพรรณ ธัญจิรา, อรุณศรี เตชัสหงส์ 2554 Genaral Book 2
740 102841   Approaches toward the better care of burn and wound / บรรณาธิการ พรพรหม เมืองแมน ... [และคนอื่น ๆ] 2555 Genaral Book 1
741 104490   หัตถเวชกรรมแผนไทย (การนวดไทยแบบราชสำนัก)ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 การนวดพื้นฐาน / มูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิมฯ และ โรงเรียนอายุรเวทธำรง สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2554 Genaral Book 1
742 104684   การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ / บรรณาธิการ; ทัศนีย์ ญาณะ 2557 Genaral Book 1
743 104690   สรุปสาระสำคัญเวทีสุขภาพชุมชน 2556 "การเรียนรู้สู่การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนที่ยั่งยืน / ทัศนีย์ ญาณะ, มธุรพร ภาคพรต 2557 Genaral Book 1
744 104834   เอกสารคำสอน วิชา ผดุงครรภ์ ม.ป.ป. Genaral Book 1
745 105937   การพยาบาล หู คอ จมูก / ศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน์ 2555 Genaral Book 3
746 105938   โรคเบาหวาน : ความรู้พื้นฐานและการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่่เกี่ยวข้อง / รัชดา เครสซี่ 2557 Genaral Book 3
747 108091   เมื่อกระดูกร้อง "โอ๊ย!" ดวงใจก็แตกสลาย / ลดาวัลย์ สุวรรณกิตติ 2555 Genaral Book 1
748 108148   แผนการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติ (พ.ศ.2556-2560) / สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ 2556 Genaral Book 1
749 108149   สารคดี..เพื่อคุณภาพชีวิต ประสบการณ์นวัตกรรมเชิงวิชาการของปูชนียาจารย์ / สุชาติ โสมประยูร 2557 Genaral Book 1
750 108150   สรรสาระคืนหัวใจให้ระบบสุขภาพ : เอกสารประกอบการประชุมวิชาการประจำปี การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งที่ 8 "Humanized Healthcare... คืนหัวใจระบบสุขภาพ" 13-16 มีนาคม 2550 ศูนย์การประชุม Impact เมืองทองธานี / จัดโดย สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ; [อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล บรรณาธิการ] 2550 Genaral Book 1
751 108151   ร้อยผลึก HA (HA update 2014) : b เอกสารประกอบการประชุมวิชาการประจำปี การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งที่ 15 "ความผูกพันเพื่อคุณภาพ" (Engagement forquality) 11-14 มีนาคม 2557 ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรัม เมืองทองธานี / สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 2557 Genaral Book 1
752 108155   ฟิสิกส์สำหรับพยาบาล = Physics for nurse / กอบศิริ วรศรี, มาลี สุทธิโอภาส 2557 Genaral Book 5
753 108345   รายงานการประเมินนโยบายผ่าตัดแบบนัดหมายล่วงหน้า ในโรงพยาบาลเอกชน ภายใต้ระบบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ / คณะผู้วิจัย สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ ... [และคนอื่น ๆ] 2556 Genaral Book 1
754 108905   การตรวจวินิจฉัยทันยุคและตัวอย่างผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์ = update of investigations and case studies in medicine / บรรณาธิการ, วีระศักดิ์ ศรีนนภากร, สุรพันธ์ พงศ์สุทธนะ, ภาณุวัฒน์ วงษ์กุหลาบ และ ณีรวัลย์ กระแจะจันทร์ 2557 Genaral Book 1
755 108906   ตำราอายุรศาสตร์ทั่วไป = general internal medicine / นิธิพัฒน์ เจียรกุล, บรรณาธิการ 2556 Genaral Book 1
756 109012   ระบบหัวใจและการทำงาน = Functional cardiology / สมนึก นิลบุหงา และปานสิริ พันธุ์สุวรรณ 2555 Genaral Book 1
757 110446   การพยาบาลอนามัยชุมชน / คณะผู้เขียน จีราภรณ์ กรรมบุตร...[และคนอื่นๆ ] 2555 Genaral Book 1
758 110970   การพยาบาลสตรีในระยะคลอด : แนวคิด ทฤษฎี สู่การปฏิบัติ / นันทพร แสนศิริพันธ์ และ สุกัญญา ปริสัญญกุล 2558 Genaral Book 3
759 111657   Case-based approach in adolescent medicine / บรรณาธิการ สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล ... [ และคนอื่น ๆ] 2557 Genaral Book 2
760 111659   แนวทางการดูแลรักษาปัญหาทางระบบหายใจที่พบบ่อยในเด็ก = Practical approach to common respiratory problems in children / บรรณาธิการ ; จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์, สุชาดา ศรีทิพยวรรณ และกนกพร อุดมอิทธิพงศ์ 2556 Genaral Book 2
761 111660   การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินทางกุมารเวชศาสตร์ / สุชาดา ศรีทิพยวรรณ...[และคนอื่นๆ ] 2558 Genaral Book 2
762 111661   เอกสารการสอนชุดวิชา : การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น = Nursing care of the child and adolescent / สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2554 Genaral Book 12
763 111662   การพยาบาลเด็กป่วยโรคเรื้อรังโดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง = Family-centered care of children with chronic illness / วิภารัตน์ สุวรรณไวพัฒนะ 2556 Genaral Book 2
764 111663   การวางแผนการพยาบาลเด็กสุขภาพดีและเด็กป่วย = Nursing care plan for healthy and ill children / บรรณาธิการ; รุจา ภู่ไพบูลย์ 2556 Genaral Book 8
765 111664   ตำราการพยาบาลเด็ก / ภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 2555 Genaral Book 8
766 111665   ตำราภาวะเร่งด่วนทางไตและทางเดินปัสสาวะในเด็ก / บรรณาธิการ ; กาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ...[ และคนอื่นๆ ] 2557 Genaral Book 2
767 111667   สารพัน Newborn care สไตล์ศิริราช เล่ม 1 / บรรณาธิการ, พิมล วงศ์ศิริเดช 2553 Genaral Book 2
768 111680   คู่มือดูแลผู้สูงอายุ = Elder care manual / เรียบเรียง; โสภาพรรณ รัตนัย 2557 Genaral Book 1
769 111970   แนวทางการดูแลบุตรที่มีความต้องการพิเศษ / เรียบเรียงโดย ธีรวุฒิ สว่างศรี ; บรรณาธิการ กัณต์กัลยา ตัณชวนิชย์ 2557 Genaral Book 1
770 112015   บ้านนี้มีลูก / องอาจ คล้ามไพบูลย์ 2558 Genaral Book 1
771 112025   การจัดการระบบสุขภาพอำเภอเพื่อดูแลกลุ่มประชากร : กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มโรคเรื้อรัง กลุ่มคนพิการ / สุพัตรา ศรีวณิชชากร ... [และคนอื่นๆ] 2558 Genaral Book 1
772 112239   ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแผนกผู้ป่วยนอกต่อคุณภาพบริการ ของโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดเชียงราย = The expectation and satisfaction of outpatients towards service quality of Chiang Rai's regional and general hospital / ทวินันท์ ขันเขื่อน 2557 IS 1
773 112376   กระบวนการพยาบาล= Nursing process / บรรณาธิการ ; สุระพรรณ พนมฤทธิ์ และสุภาภรณ์ อุดมลักษณ์ 2554 Genaral Book 1
774 112576   คู่มือการปฏิบัติงานแบคทีเรียและราสำหรับโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป / บรรณาธิการ ; มาลัย วรจิตร...[และคนอื่นๆ] 2557 Genaral Book 2
775 112580   คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุด สิทธิการตายอย่างธรรมชาติ : กรณีกฎกระทรวงตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 / สำนักส่งเสริมสิทธิและสร้างสังคมสุขภาวะ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 2558 Genaral Book 1
776 112585   สรีรวิทยาทางการแพทย์ระบบฮอร์โมน = Medical physiology : hormonal system / สุพรพิมพ์ เจียสกุล 2545 Genaral Book 6
777 112642   วัคซีนในฝัน มหัศจรรย์แห่งชีวิต / บรรณาธิการ ; จรุง เมืองชนะ 2558 Genaral Book 3
778 112661   ไวรัสวิทยาทางการแพทย์พื้นฐาน = Fundamental of medical virology / ดลฤดี สงวนเสริมศรี 2558 Genaral Book 1
779 112674   Human papillomavirus / แจ่มใส เพียรทอง, ทิพยา เอกลักษณานันท์ 2558 Genaral Book 1
780 112703   คู่มือชุมชนพึ่งตนเอง ลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง / ดุษฎี นรศาศวัต และ บัวลอย นนทะนำ 2558 Genaral Book 1
781 112708   นมแม่ นมแท้ นมผง นมเทียม / กิตติ กันภัย ... [และคนอื่นๆ] 2558 Genaral Book 1
782 112931   หลักชีวเคมีคลินิกพื้นฐานสำหรับพยาบาล แพทย์ และบุคลากรทางแพทย์ / วิโรจน์ ไววานิชกิจ 2557 Genaral Book 1
783 112960   ระบบบริการสุขภาพคนต่างด้าวในประเทศไทย : สถานการณ์ การตอบสนอง และข้อท้าทายในอนาคต ในบริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2558 = Migration and health service system in Thailand : situation, responses and challenges in a context of AEC in 2015 / โดย ทัศนัย ขันตยาภรณ์, ศิวนารถ เยี่ยงสว่าง มาล์ลิค 2556 Genaral Book 1
784 112964   เทคโนโลยีการกำจัดจุลินทรีย์ในอากาศในโรงพยาบาล = Airborne microbe disinfection technology for hospitals / ภารดี ช่วยบำรุง 2557 Genaral Book 1
785 113063   รูปแบบการใช้การแพทย์แบบผสมผสานในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคระบบกล้ามเนื้อและโครงร่างในจังหวัดนครปฐม = Form of integrative medicine used for health care of musculoskeletol disorders patients in Nakhonpathom province/ พิษนุ อภิสมาจารโยธิน 2557 Genaral Book 1
786 113266   คู่มือการพยาบาล การส่งเสริมสายสัมพันธ์แม่-ลูก และการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในห้องคลอด / นิภา เพียรพิจารณ์ 2558 Genaral Book 1
787 114431   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผลของการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลต่อระดับอาการปวดที่มีสาเหตุจากมะเร็งของผู้ป่วยมะเร็งระบบทางเดินอาหาร = Effects of cancer pain management guideline to pain level in the patient with gastrointestinal tract cancer / ภาวดี วิมลพันธุ์ และ พรทิวา คำพรรณ 2552 Genaral Book 1
788 114433   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ต้นทุนการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งแบบประคับประคองในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย = Hospital care cost analysis of palliative care childhood with cancer in Chiangrai regional hospital Chiangrai Province / อุษาษ์ โถหินัง...[และคนอื่นๆ] 2555 Genaral Book 1
789 114436   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผลของการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลสำหรับกลุ่มสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่่นต่อภาวะสุขภาพของมารดาและทารก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ = Effect of nursing practice guideline for teenage pregnancy on maternal and infant health status, Chiangrai Regional Hospital / ผ่องศรี จิตมโนวรรณ...[และคนอื่นๆ] 2554 Genaral Book 1
790 114482   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปัจจัยทำนายการทำหน้าที่ของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม = Predicting factors in functional ability among persons with end stage renal disease receiving hemodialysis / ทัศนีย์วรรณ กันทากาศ และ พรสวรรค์ เชื้อเจ็ดตน 2554 Genaral Book 1
791 114486   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดเชียงราย = Predictive factors that influence depression amongst secondary school students, regional education office, Chiang Rai province / ฉันทนา แรงสิงห์ 2552 Genaral Book 1
792 114543   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผลของการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลสำหรับสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นต่อภาวะสุขภาพของสตรีวัยรุ่นและทารก (ระยะที่1); การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลสำหรับสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น = Effect of nursing practice guideline for teenage pregnancy on teenage and infant health status (Phase I); The development of nursing practice guideline for teenage pregnancy / ประภาภรณ์ สมณะ...[และคนอื่นๆ] 2552 Genaral Book 1
793 114546   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผลของการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลต่อระดับอาการปวดผู้ป่วยมะเร็งระบบทางเดินอาหาร = Effects of nursing care guideline on pain level in the patient with gastrointestinal tract cancer / ภาวดี วิมลพันธุ์ และ พรทิวา คำพรรณ 2552 Genaral Book 1
794 114558   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล = Factors influencing daily activities post hospital discharge in acute coronary syndrome patients / แสงเดือน กันทะขู้...[และคนอื่นๆ] 2554 Genaral Book 1
795 114564   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการความปวดในผู้ป่วยวิกฤต หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for pain management among critically Ill patients in surgical intensive care unit, Chiangrai Prachanukroh Hospital / วรางคณา อ่ำศรีเวียง...[และคนอื่นๆ] 2556 Genaral Book 1
796 114567   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผลของโปรแกรมป้องกันการพลัดตกหกล้มต่อการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ = Effect of falls prevention program on falls among the elderly people / ภาวดี วิมลพันธุ์ และ ชนิษฐา พิศฉลาด 2556 Genaral Book 1
797 114569   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานและภาวะสุขภาพของเกษตรกรชาวนาในจังหวัดเชียงราย = Occupational safety behaviors and health status among rice farmers in Chiang Rai province / นภมณ ยารวง และ พัชรพร สุคนธสรรพ์ 2555 Genaral Book 1
798 114787   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผลของการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติที่มีต่อภาวะสุขภาพของหญิงวัยหมดประจำเดือน : กรณีศึกษา ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย = Effectiveness of Anapanasati meditation on health status of climacteric women : case study Thasud subdistrict, Muang district, Chiang Rai province / โสภาพรรณ อินต๊ะเผือก และ พงษ์ภัทร์ รัตนสุวรรณ 2556 Genaral Book 1
799 114861   ทักษะทางการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ / ดาริน โต๊ะกานิ และ ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์ 2556 Genaral Book 2
800 115000   แนวทางในการสื่อสารเกี่ยวกับวัคซีนสำหรับวัยรุ่นและผู้ใหญ่ = Adolescent & adult immunization : how to communicate? / บรรณาธิการ; ชิษณุ พันธุ์เจริญ 2558 Genaral Book 1
801 115017   Pediatric practice : a challenge in management / บรรณาธิการ; ศิริวรรณ วนานุกูล...[และคนอื่นๆ] 2558 Genaral Book 1
802 115018   Pediatric practice : knowledge sharing for best quality care / บรรณาธิการ; นวลจันทร์ ปราบพาล...[และคนอื่นๆ] 2556 Genaral Book 1
803 115020   การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ระยะวิกฤต = Nursing practicum in critically ill adult patients / บรรณาธิการ; สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ...[และคนอื่น ๆ] 2556 Genaral Book 1
804 115021   การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : ศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบัติ / บรรณาธิการ, สายฝน เอกวรางกูร 2559 Genaral Book 4
805 115022   การพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 1 = Fundamentals of nursing 1 / บรรณาธิการ; สุมาลี โพธิ์ทอง, แน่งน้อย สมเจริญ และอภิสรา จังพานิช 2559 Genaral Book 1
806 115130   รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปีที่ 1 เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ชุดโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการผลิตวัคซีนโรคภูมิแพ้จากเรณูสู่เชิงพาณิชย์ = Development of Siriraj pollen allergen vaccine (SPAV) : from reserach to industry / ผู้อำนวยการโครงการวิจัย ฉวีวรรณ บุนนาค 2554 Genaral Book 1
807 115131   รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ แผนงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาวิธีการจำแนกสายพันธุ์ไรฝุ่นและชีวภัณฑ์สำหรับรักษาโรคภูมิแพ้ไรฝุ่น = Development of assay for dust mite identification and biological materials for treatment of house dust mite allergy / อัญชลี ตั้งตรงจิตร...[และคนอื่นๆ] 2555 Genaral Book 1
808 115132   แผนงานวิจัย การค้นหาการอุบัติและวิวัฒนาการของไบโอทัยป์ลูกผสมและเอลทอร์แวเรียนท์ในเชื้ออหิวาต์ O1 ที่แยกได้จากผู้ป่วยในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2510 ถึง 2553 = A search for an emergence of hybrid and El Tor variant biotypes among clinical vibrio cholerae O1 strains isolated chronologically in Thailand during 1967-2010 and their evolutions / พจนีย์ ศรีมาโนชญ์...[และคนอื่นๆ] 2559 Genaral Book 1
809 115139   รายงานการวิจัย การเพาะเลี้ยง Bacillus sphaericus H5a5b สายพันธุ์อยุธยา ระดับกึ่งอุตสาหกรรมโดยใช้น้ำกากชูรสเป็นวัตถุดิบหลัก = Cultivation of Bacillus sphaericus H5a5b Ayutthaya strain at semi-industrial scale by using glutamic acid mother liquor as main component / เลาจนา เชาวนาดิศัย และนิตยา เมธาวณิชพงศ์ 2556 Genaral Book 1
810 115141   การใช้วิธีทางระบบธุรกิจอัจฉริยะสำหรับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก = The use of business intelligence technique for dengue haemorrhagic fever surveillance and controlling / ไกรศักดิ์ เกษร และ อนงค์พร ไศลวรากุล 2555 Genaral Book 1
811 115142   รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาภาวะเฉียบพลันในโรคมาลาเรียชนิดรุนแรง = Investigating acute renal failure in severe malaria / พรรณเพ็ญ วิริยเวชกุล, อุไร ไชยศรี และ รัชนีย์ อุดมแสงเพ็ชร 2557 Genaral Book 1
812 115143   รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ แผนงานวิจัย การศึกษาความชุกในสถานรักษาพยาบาล และ การจำแนกเชิงโมเลกุลของเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคท้องเสียเฉียบพลันในกรุงเทพมหานคร และ จังหวัดขอนแก่น = The preliminary study of prevalence and molecular characterization of viruses that can cause the acute diarrhea in hospital located in Bangkok and Khonkhaen / ทวีศักดิ์ เชี่ยวชาญศิลป์ ... [และคนอื่นๆ] 2557 Genaral Book 1
813 115152   แผนงานวิจัยด้านการป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ พ.ศ. 2560-2564 / บรรณาธิการ; ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ 2559 Genaral Book 1
814 115166   ไวรัสวิทยา เล่ม 1 / บรรณาธิการ; พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ...[และคนอื่นๆ] 2559 Genaral Book 1
815 115175   รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง ปัญหาเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรกับมิติสิทธิมนุษยชน / สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 2559 Genaral Book 1
816 115236   คำแนะนำในการส่งโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ.2559) / บรรณาธิการ; เยาวภา พงศ์สุวรรณ 2559 Genaral Book 1
817 115239   ตำรากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต = Textbook of pediatrics Rangsit university / บรรณาธิการ; วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล...[และคนอื่นๆ] 2558 Genaral Book 1
818 115242   สาระหลักทางการพยาบาลศัลยศาสตร์. เล่ม 1 / บรรณาธิการ; เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์, ปรางทิพย์ ฉายพุทธ และวัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์ 2556 Genaral Book 1
819 115243   สาระหลักทางการพยาบาลศัลยศาสตร์ เล่ม 2 / บรรณาธิการ; อุษาวดี อัศดรวิเศษ 2555 Genaral Book 1
820 115246   พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล = Pathophysiology in nursing / พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร...[และคนอื่นๆ] 2558 Genaral Book 3
821 115290   50 เรื่องวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขที่ควรรู้ / ผู้จัดทำ; อภิรดี เฉยรอด...[และคนอื่นๆ] 2559 Genaral Book 2
822 115291   มินามาตะ : โศกนาฏกรรมและการต่อสู้สู่การเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม / บรรณาธิการ; กานต์ ทัศนภักดิ์ 2559 Genaral Book 1
823 115295   มาตรฐานการปฏิบัติงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ / บรรณาธิการ; เยาวภา พงษ์สุวรรณ 2559 Genaral Book 1
824 115301   การจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านความเชื่อในการรักษาผู้ป่วยระยะท้ายสุดของชีวิต โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย / บรรณาธิการ; เอกรินทร์ พึ่งประชา 2559 Genaral Book 2
825 115587   การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความเจ็บปวดจากผลของมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรี / ยุพิน เพียรมงคล 2559 Genaral Book 1
826 115877   โรคเบาหวานชนิดที่ 2 : ระบาดวิทยา การป้องกัน และการสนับสนุนการจัดการตนเอง = Type 2 diabetes : epidemiology, prevention, and self-management support / บรรณาธิการ; วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี 2560 Genaral Book 2
827 116129   ตำราประกอบภาพ : ภาวะวิกฤติทางสูติกรรม = An illustrated textbook : obstetric crisis / บรรณาธิการ; วิทยา ถิฐาพันธ์ และตรีภพ เลิศบรรณพงษ์ 2559 Genaral Book 1
828 116131   กุมารเวชศาสตร์ = Pediatrics / บรรณาธิการ; ประยงค์ เวชวนิชสนอง และวนพร อนันตเสรี 2559 Genaral Book 5
829 116135   ตำราการพยาบาลเด็ก / คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2558 Genaral Book 2
830 116137   หัตถการเบื้องต้นทางการพยาบาลเด็ก / ภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 2558 Genaral Book 1
831 116139   ปฏิบัติการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา / บรรณาธิการ, ยุวดี วัฒนานนท์, ศิริวรรณ์ สันทัด 2557 Genaral Book 1
832 116140   ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล. เล่ม 1 = Basic nursing skills / บรรณาธิการ, ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์ และ อรุณรัตน์ เทพนา 2559 Genaral Book 1
833 116142   การพยาบาลผู้บาดเจ็บ = Trauma nursing / บรรณาธิการ,ไสว นรสาร และ พีรญา ไสไหม 2559 Genaral Book 1
834 116143   การพยาบาลพื้นฐาน : ศาสตร์การดูแล / นิตยา สมบัติแก้ว, บรรณาธิการ 2558 Genaral Book 1
835 116145   การพยาบาลพื้นฐาน : หลักการและแนวคิด / นิตยา สมบัติแก้ว และ เดือนทิพย์ เขษมโอภาส, บรรณาธิการ 2558 Genaral Book 1
836 116146   การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน = Nursing care of pregnant women with diabetes mellitus / สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ 2559 Genaral Book 2
837 116150   การพยาบาลทารกแรกเกิด / ชลดา จันทร์ขาว 2558 Genaral Book 1
838 116158   คำศัพท์-คำย่อทางการแพทย์ = Medical vocabulary & abbreviation / ปราณี ทู้ไพเราะ 2556 Genaral Book 1
839 116160   คู่มือยา = Handbook of drugs / ปราณี ทู้ไพเราะ 2559 Genaral Book 5
840 116162   การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตทางอายุรศาสตร์ = Critical care : medical nursing / บรรณาธิการ, เสาวนีย์ เนาวพาณิช และ วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล 2558 Genaral Book 1
841 116167   ปัญหาทารกแรกเกิดที่พบบ่อย การแก้ไขเบื้องต้น / ผู้เรียบเรียง; พิมลรัตน์ ไทยธรรมยานนท์...[และคนอื่นๆ] [2559] Genaral Book 2
842 116168   การดูแลแผลฝีเย็บในระยะคลอดและหลังคลอด = Perineal care during childirth and postpartum period / สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล 2557 Genaral Book 1
843 116169   Pediatric practice : individualized patient care in 2016 / บรรณาธิการ, กัญญา ศุภปีติพร ... [และคนอื่นๆ] 2559 Genaral Book 1
844 116170   Pediatric palliative care / วินัดดา ปิยะศิลป์ และ วันดี นิงสานนท์, บรรณาธิการ 2558 Genaral Book 1
845 116171   การประเมินสุขภาพแบบองค์รวม = Health assessment : a holistic approach / นงณภัทร รุ่งเนย 2559 Genaral Book 1
846 116172   การประเมินภาวะสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ : การประยุกต์ใช้ในการพยาบาล / ผ่องพรรณ อรุณแสง 2559 Genaral Book 2
847 116173   การพยาบาลมารดาหลังคลอดที่มีความต่างทางวัฒนธรรม / ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์ 2557 Genaral Book 1
848 116175   การพยาบาลมารดาที่มีภาวะผิดปกติในระยะหลังคลอด / ปิยนุช บุญเพิ่ม 2557 Genaral Book 1
849 116177   โรคไตที่พบบ่อยในเด็ก / สุวรรณี วิษณุโยธิน และ สุนีย์ พนมบัวเลิศ 2557 Genaral Book 1
850 116178   คู่มือการตรวจประเมินวินิจฉัยและแนวทางช่วยเหลือเด็กพิการ = Children with disabilities / วินัดดา ปิยะศิลป์ และ วันดี นิงสานนท์, บรรณาธิการ 2558 Genaral Book 1
851 116179   พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ = Ethical behaviors of professional nurses / บรรณาธิการ, อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม และ สมใจ ศิระกมล 2558 Genaral Book 1
852 116180   การพยาบาลสตรีที่มีโรคร่วมกับการตั้งครรภ์ / กนกวรรณ ฉันธนะมงคล 2559 Genaral Book 2
853 116181   สูติศาสตร์ฉุกเฉิน = Obstetric emergency / บรรณาธิการ, ยุทธพงศ์ วีระวัฒนตระกูล ... [และคนอื่นๆ] 2559 Genaral Book 1
854 116182   พัฒนาการผิดปกติที่พบบ่อยในเด็กแรกเกิด-5 ปี / จิรนันท์ วีรกุล 2559 Genaral Book 1
855 116184   วัณโรคในเด็กทางคลินิก : ตำราสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจ / พิรังกูร เกิดพาณิช 2559 Genaral Book 1
856 116186   ตำรากุมารเวชศาสตร์ศิริราช : ประเด็นสำคัญในเวชปฏิบัติ / สุรชัย ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ... [และคนอื่นๆ] 2559 Genaral Book 2
857 116236   โรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน / ไกรวัชร ธีรเนตร 2559 Genaral Book 1
858 116254   สิ่งที่มี...ดีที่สุดแล้ว = The yellow world / อัลแบร์ต เอสปินอซา, ผู้แปล; ธิดารัตน์ เจริญชัยชนะ 2558 Genaral Book 1
859 116270   Emergency care : the pocket guide book / บรรณาธิการ; ไชยพร ยุกเซ็น, ธาวินี ไตรณรงค์สกุล และยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา 2559 Genaral Book 1
860 116271   การพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 2 = Fundamentals of nursing II / บรรณาธิการ; อรชร ศรีไทรล้วน, สุภาวรรณ วงศ์ธีรทรัพย์ และอมรรัตน์ เสตสุวรรณ 2557 Genaral Book 1
861 116417   ข้อดี กระดูกแกร่ง กล้ามเนื้อแข็งแรง / ชุลีพร วิริยะวงศ์ชัย 2553 Genaral Book 1
862 116418   ตำราศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 18 = Trauma management for general practitioner / บรรณาธิการ; ชาญเวช ศรัทธาพุทธ และเรวัต ชุณหสุวรรณกุล 2557 Genaral Book 2
863 116523   แมลงวันพาหะเชิงกลและการตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรค = Fly as mechanical transmitter and pathogen detection / ธารินี ไชยวงศ์ 2560 Genaral Book 1
864 116828   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปัจจัยคัดสรรที่ร่วมทำนายความสำเร็จในการดำรงบทบาทมารดาของสตรีที่ติดเชื้อเอชไอวี = Selected factors predicting maternal role attainment among HIV-Seropositive mothers / ปรางวลี อนุภาพวิเศษกุล...[และคนอื่นๆ] 2555 Genaral Book 1
865 116835   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ความเครียดและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง = Stress and the factors related to stress among students of Mae Fah Luang University / พิมพ์รัตน์ บุณยะภักดิ์ และจิตรภรณ์ สุทธิพงศ์ 2552 Genaral Book 1
866 116836   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผลของโปรแกรมกลุ่มสุขภาพจิตศึกษาโดยใช้ซาเทียร์โมเดลเป็นฐานต่ออาการซึมเศร้าในผู้หญิงไทยโรคซึมเศร้า = The effect of psycho-educational group program based on satir's model on depressive symptoms in Thai woman with major depressive disorders / อรนลิน สิงขรณ์...[และคนอื่นๆ] 2558 Genaral Book 1
867 116839   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผลของโปรแกรมการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ที่มีอาการของโรคซึมเศร้า ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย = The effect of cognitive behavior therapy program on depression among persons with depressive disorder in Muang district, Chiang Rai province / สถิตย์ วงศ์สุรประกิต และฉันทนา แรงสิงห์ 2556 Genaral Book 1
868 116840   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ อัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจในบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง = The Risk of coronary artery disease in personnel of Mae Fah Luang University / วรินทร เวียงโอสถ และ จิตราภาร์ สุทธิพงศ์ 2552 Genaral Book 1
869 116846   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ = Effect of self-care management program on quality of life in heart failure patient in Chiang Rai Prachanukroh hospital / จิตราภรณ์ สุทธิพงศ์ และ วรินทร เวียงโอสถ 2552 Genaral Book 1
870 116849   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประสิทธิผลของที่นอนเสริมลดแรงกดต่อการป้องกันการเกิดแผลกดทับในผุ้ป่วยสูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล = Effectiveness of static support surface for the prevention on pressure ulcer in hospitalization / พรทิพย์ สารีโส, ปิยะภร ไพรสนธิ์ และอโณทัย เฉลิมศรี 2556 Genaral Book 1
871 116853   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ รูปแบบการส่ิงเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดเชียงราย = Emotional quotient model of pre-school children in child development center, Chiang Rai province / เกศมณี มูลปานันท์, ขนิษฐา พิศฉลาด และ วรรณา จำปาทิพย์ 2556 Genaral Book 1
872 116856   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อต่ออาการปวดหลังส่วนล่างในเกษตรกรชาวนา = Effects of stretching exercise program on low back pain in rice farmers / นภมณ ยารวง และ โสภาพรรณ อินต๊ะเผือก 2558 Genaral Book 1
873 116857   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ส่วนเนื้อหา) ผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและดัชนีมวลกายของผู้ที่มีภาวะเสี่ยงระยะก่อนเบาหวานในชุมชน = Effect of self-management supporting program on self-management behaviors and body mass index among pre-diabetes people in community / ขนิษฐา พิศฉลาด และ ภาวดี วิมลพันธุ์ 2557 Genaral Book 1
874 116858   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ส่วนเนื้อหา) การพัฒนารูปแบบการป้องกันการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในผู้ที่มีความเสี่ยงระยะก่อนเบาหวานในชุมชน จังหวัดเชียงราย = Development of type 2 diabetes preventive model among Pre-diabetes people in community, Chiang Rai province / ขนิษฐา พิศฉลาด, เกศมณี มูลปานันท์ และ ฉันทนา แรงสิงห์ 2558 Genaral Book 1
875 116860   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปัจจัยทำนายความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ในเขตเทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย = Factors predicting spiritual well-being among the elderly with chronic illness in Maeyeang municipality, Mueang district, Chiang Rai province / นงเยาว์ มงคลอิทธิเวช และ วราภรณ์ แย้มมีศรี 2558 Genaral Book 1
876 116922   กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง / บรรณาฑิการ; ชัชวาล วงค์สารี และอุทัยวรรณ พงษ์บริบูรณ์ 2557 Genaral Book 1
877 117077   เรื่องเล่าจากยอดภูเขาน้ำแข็ง / ดาวเดียวดาย [นามแฝง] 2560 Genaral Book 1
878 117078   รักนะจึงบอก : รวมเรื่องชนะการประกวดเรื่องเล่าทางการแพทย์ ประจำปี 2559 / แพทยสภา 2559 Genaral Book 1
879 117198   หักเหลี่ยมโรค ลบเหลี่ยมยา / รังสรรค์ ตันจันทร์พงศ์ 2556 Genaral Book 1
880 117344   รายงานการประชุมวิชาการประจำปีระดับชาติ "การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ" = The report on the annual national health professional education reform forum : ANHPERF / บรรณาธิการ; วีระศักดิ์ พุทธาศรี และวณิชา ชื่นกองแก้ว 2560 Genaral Book 1
881 117539   ซีรีส์ชีวิตจากห้องผ่าตัด / กลวัชร์ เหล่าชัยศรี 2560 Genaral Book 1
882 117741   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การประยุกค์ใช้ทฤษฎีแรงจูงในเพื่อการป้องกันโรคต่อการเข้าร่วมกิจกรรมสุขภาพของชุมชนและการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มวัยทำงาน = The application of protection motivation theory on community participation in health activity and prevention of hypertension among the working age group / วรางคณา อ่ำศรีเวียง 2558 Genaral Book 1
883 117747   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประสิทธิผลของสื่อภาพนิ่งต่อความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพของตนเองของผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำเชียงราย = Effect of information provision through still picture on health promoting knowledge among female inmates in Chiang Rai' s prison / สุปราณี อัทธเสรี 2557 Genaral Book 1
884 117750   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาแนวปฏิบัติในการจัดการกับภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนในผู้สูงอายุ = The development of guidelines for the management of overweight and obesity in the elderly / ภาวดี วิมลพันธุ์ 2558 Genaral Book 1
885 117772   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาการเย็บแผลสวยด้วย Tilt intradermal suture = Tilt intradermal suture : An easier way to close intradermal layer / นพดล วรอุไร ... [et al.] 2559 Genaral Book 1
886 123535   เวชศาสตร์ครอบครัวบนเส้นทางนโยบายปฐมภูมิ : องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพตามหลักการของเวชศาสตร์ครอบครัว / บรรณาธิการ; สุพัตรา ศรีวณิชชากร, สุกัญญา หังสพฤกษ์ และประกายทิพ สุศิลปรัตน์ 2560 Genaral Book 1
887 123554   บูรณาการคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ / บรรณาธิการ; ทัศนีย์ ญาณะ 2560 Genaral Book 1
888 123706   ดีท็อกซ์ไบเบิล = Total detox plan / ชาร์เมน แยบส์ลีย์ 2558 Genaral Book 1
889 123753   สาระหลักทางการพยาบาลศัลยศาสต์ เล่ม2 / บรรณาธิการ, อุษาวดี อัศดรวิเศษ 2559 Genaral Book 1
890 123754   หัตถการเบื้องต้นทางการพยาบาลเด็ก / ภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 2559 Genaral Book 1
891 123755   Pediatric Practice : Simple & applicable / บรรณาธิการ, กัญญา ศุภปิติพร...[และคนอื่นๆ] 2560 Genaral Book 1
892 123756   จิตเวชศาสตร์ = Psychiatry / บรรณาธิการ, กุศลาภรณ์ ชัยอุดมสม...[และคนอื่นๆ] 2560 Genaral Book 5
893 123757   สูตินรีเวชในเวชปฏิบัติทั่วไป = OB-GYN for general physicians / ยุทธพงศ์ วีระวัฒนตระกูล ... [และคนอื่นๆ] 2558 Genaral Book 1
894 123758   การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง 1 = Nursing care in high risk pregnant women 1 / สมบูรณ์ บุณยเกียรติ 2557 Genaral Book 1
895 123779   ปัญหาผู้สูงอายุที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติทั่วไป = Common geriatric problems for general practitioner / บรรณาธิการ, ชัยยุทธ เจริญธรรม, อรินทยา พรหมมินธิกุล และ สุรเชษฐ์ วงษ์นิ่ม 2558 Genaral Book 1
896 123780   ศาสตร์และศิลป์การพยาบาลผู้สูงอายุ / วิไลวรรณ ทองเจริญ, บรรณาธิการ 2558 Genaral Book 1
897 123781   การพยาบาลสตรีในระยะตั้งครรภ์และระยะคลอด / มาลีวัล เลิศสาครศิริ 2558 Genaral Book 5
898 123782   การดูแลสู่ความเป็นเลิศทางการพยาบาล ตามกลุ่มอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ = Care towards best nursing practice in geriatric syndromes / เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์ 2559 Genaral Book 1
899 123783   Best practice in communication / บรรณาธิการ, วินัดดา ปิยะศิลป์ และ วันดี นิงสานนท์ 2558 Genaral Book 1
900 123784   การพยาบาลผู้สูงอายุ 1 = Gerontological nursing 1 / ทีปภา แจ่มกระจ่าง และ พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร 2558 Genaral Book 1
901 123785   การพยาบาลชุมชน : กระบวนการพยาบาล / ศิวพร อึ้งวัฒนา 2558 Genaral Book 1
902 123786   Update on pediatric infectious diseases 2017 / บรรณาธิการ; วีระชัย วัฒนวีรเดช และกุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ 2560 Genaral Book 1
903 123787   การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีความเสี่ยงสูง / บรรณาธิการ; วัลยา ธรรมพนิชย์, สมสิริ รุ่งอมรรัตน์ และสุดาภรณ์ พยัคฆเรือง 2559 Genaral Book 3
904 123788   การพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 1-2 / บรรณาธิการ, ศิริรัตน์ ปานอุทัย 2560 Genaral Book 2
905 123789   ปัญหาระบบทางเดินอาหาร : การดูแลแบบบูรณาการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ / กาญจนา ร้อยนาค และ ชดช้อย วัฒนะ 2559 Genaral Book 1
906 123790   การพยาบาลครอบครัว / ยุพา จิ๋วพัฒนกุล 2559 Genaral Book 1
907 123791   อนามัยโรงเรียน = School health / วราภรณ์ บุญเชียง 2558 Genaral Book 1
908 123792   ทารกแรกเกิด : การประเมินภาวะสุขภาพ การส่งเสริมแ และการป้องกันปัญหาสุขภาพ / รุ้งตวรรณ์ ช้อยจอหอ และ ปรียาวรรณ วิบูลย์วงศ์ 2560 Genaral Book 1
909 123793   กระบวนการพยาบาลชุมชน : แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ดูแลสุขภาพประชาชน / ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์และ สุภาภรณ์ วรอรุณ 2560 Genaral Book 1
910 123794   คู่มือการวิเคราะห์ข้อสอบการพยาบาลและการผดุงครรภ์ / บรรณาธิการ, ชัชวาล วงค์สารี 2560 Genaral Book 2
911 123795   จิตเวช ศิริราช DSM-5 / บรรณาธิการ, นันทวัช สิทธิรักษ์...[และคนอื่นๆ] 2558 Genaral Book 5
912 123796   สรุปเนื้อหาสำคัญและข้อสอบเสมือนจริง : การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ / ปราโมทย์ ถ่างกระโทก 2559 Genaral Book 5
913 123797   การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตสังคม เล่ม 1 / วาทินี สุขมาก 2556 Genaral Book 5
914 123798   สาระหลักทางการพยาบาลมารดา ทารกแรกเกิก และการผดุงครรภ์ เล่มที่ 1 (ระยะตั้งครรภ์) / บรรณาธิการ, อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล 2557 Genaral Book 5
915 123799   สาระหลักทางการพยาบาลมารดา ทารกแรกเกิก และการผดุงครรภ์ เล่มที่ 2 (ระยะตั้งครรภ์) / บรรณาธิการ, จันทรรัตน์ เจริญสันติ 2557 Genaral Book 5
916 123800   การพยาบาลเด็กเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ / พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น 2560 Genaral Book 1
917 123801   การพยาบาลมารดาที่มีการคลอดยากและการช่วยคลอด / บรรณาธิการ, ศิริวรรณ แสงอินทร์ 2558 Genaral Book 2
918 123802   กฎหมายสำหรับพยาบาล / แสงทอง ธีระทองคำ และไสว นรสาร 2560 Genaral Book 3
919 123803   การพยาบาลผู้คลอด ที่มีความผิดปกติของปัจจัยทางการคลอด / ปัทมาภรณ์ คงขุน 2558 Genaral Book 1
920 123804   สูตินรีเวชทันยุค = OB-GYN in practice 2017 / บรรณาธิการ, ประสงค์ ตันมหาสมุทร ... [และคนอื่นๆ] 2560 Genaral Book 1
921 123805   การพยาบาลศัลยศาสตร์วิกฤต = Critical nursing care essentials surgical patient / บรรณาธิการ, รัชนี เบญจธนัง ... [และคนอื่นๆ] 2558 Genaral Book 1
922 123806   การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล / บรรณาธิการ, รักชนก คชไกร และ เวหา เกษมสุข 2559 Genaral Book 1
923 123807   การพยาบาลชุมชน / บรรณาธิการ; กีรดา ไกรนุวัตร และรักชนก คชไกร 2559 Genaral Book 3
924 123808   Beat the OSCE / บรรณาธิการ, นฤชา จิรกาลวสาน...[และคนอื่นๆ] 2559 Genaral Book 1
925 123809   Clinical practices 2015 : case based pediatrics / บรรณาธิการ, แสงแข ชำนาญวนกิจ...[และคนอื่น ๆ] 2558 Genaral Book 1
926 123810   บุคลิกภาพแปรปรวน : การประเมินและการรักษา = Personality disorders : Assessment and treatment / ณหทัย วงศ์ปการันย์, ทินกร วงศ์ปการันย์ 2558 Genaral Book 5
927 123811   การดูแลผู้สูงอายุผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยในระยะสุดท้ายในบริการปฐมภูมิ = Care for elderly, disabled, terminal-illness in primary care / บรรณาธิการ, วดี อัมรักเลิศ [และคนอื่นๆ] 2558 Genaral Book 5
928 123812   การดูแลรักษาแผลที่ฉีกขาดจากการคลอดทางช่องคลอด = Management of obstetric laceration at vaginal delivery / บรรณาธิการ; วิทยา ถิฐาพันธ์ 2559 Genaral Book 6
929 123813   การพยาบาลจิตเวช / บรรณาธิการ, วีณา เจี๊ยบนา 2558 Genaral Book 1
930 123814   การพยาบาลศัลยศาสตร์และห้องผ่าตัดทันยุค = Update surgical and perioperative nursing 3 / บรรณาธิการ, ไพรสุดา บัวลอย ... [และคนอื่นๆ] 2560 Genaral Book 1
931 123815   การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น / บรรณาธิการ; วราภรณ์ บุญเชียง และวิลาวัณย์ เตือนราษฎร์ 2558 Genaral Book 1
932 123816   ศาสตร์และศิลป์ของการสัมภาษณ์ทางจิตเวชศาสตร์ / ณรงค์ สุภัทรพันธุ์ 2560 Genaral Book 5
933 123817   การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อน / บรรณาธิการ, นันทพร แสนศิริพันธ์ และฉวี เบาทรวง 2560 Genaral Book 5
934 123819   รายงานการประชุมสร้างสุขที่ปลายทาง / พรวิไล คารร์ 2560 Genaral Book 1
935 123881   OB & GYN : update & practical XV / บรรณาธิการ, อภิชัย วสุรัตน์ และ คัคนางค์ สร้อยมงคล 2559 Genaral Book 2
936 123883   Fluid, electrolyte and acid-base disorders / บรรณาธิการ; พงศธร คชเสนี ... [และคนอื่น ๆ] 2560 Genaral Book 1
937 123888   การพยาบาลในระยะคลอด / ชญาภรณ์ เอกธรรมสุทธิ์ และ เกษร สุวิทยะศิริ 2560 Genaral Book 5
938 123889   แนวคิดและการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อน ปรับปรุงใหม่ / มาลีวัล เลิศสาครศิริ 2560 Genaral Book 3
939 123910   จิตสำนึก ฝึกสมอง หลังอัมพาต : การเดินทางส่วนตัวของนักวิทยาศาสตร์ทางสมอง = My stroke of insight / จิล โบลท์ เทย์เลอร์, เขียน ; ศุภลักษณ์ เข็มทอง, แปล 2553 Genaral Book 1
940 123990   Urine : an integrated approach / โสภาพรรณ เอกรัตนวงศ์, อมรณัฏฐ์ ทับเปีย และ ชัยรัตน์ ตัณทราวัฒน์พันธ์ 2560 Genaral Book 1
941 124020   ร่างกายของเรา / อารีย์ลักษณ์ อุดมแก้ว 2554 Genaral Book 1
942 124039   การดูแลรักษาเดงกีรุนแรงทางคลินิกในผู้ใหญ่ = Clinical management of severe dengue in adults / บรรณาธิการ วิภา ธนาชาติเวทย์ 2560 Genaral Book 2
943 124049   การวิเคราะห์การอยู่รอด = Survival analysis / ศิริพร คำสะอาด 2561 Genaral Book 1
944 124061   ไข้หวัดนก H5N1 = Avian influenza A (H5N1) virus at human-animal interface / บรรณาธิการ พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ 2559 Genaral Book 1
945 124454   รายงานวิจัย ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมการรับรู้สมรรถนะของตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง = Effects of a self - efficacy enhancement program on health behavior of hypertension patients / สมพร สันติประสิทธิ์กุล และ ปิยธิดา จุลละปีย 2557 Genaral Book 1
946 124535   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ สถานการณ์วัณโรคดื้อยา การจัดการดูแลผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการรักษาผู้ป่วยดื้อยาหลายขนาน จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2553-2557 = Drug resistant tuberculosis, multidrug resistant tuberculosis case management and factors associated with treatment outcomes, Chiang Rai, 2010-2014 / อมรรัตน์ อนุวัฒน์นนทเขตต์...[และคนอื่นๆ] 2558 Genaral Book 1
947 124544   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ระบาดวิทยาการติดเชื้อร่วมระหว่างโรคเอดส์และไวรัสตับอักเสบ บีและโรคเอดส์และไวรัสตับอักเสบ ซี ในกลุ่มชายรักชาย ภาคเหนือของประเทศไทย = Epidemiology of HBV-HIV co-infection and HCV-HIV co-infection among men who have sex with men, Northern Thailand / เด่นพงษ์ วงศ์วิจิตร...[และคนอื่นๆ] 2557 Genaral Book 1
948 124548   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ อุบัติการณ์ภาวะโลหิตจางและกลุ่มอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุภาคเหนือตอนบน = Incidence of anemia and symptom that are common in the Northern elderly / ปิยะภร ไพรสนธิ์...[และคนอื่นๆ] 2557 Genaral Book 1
949 124549   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยในผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย = Factors related to mild cognitive impairments in elderly people in Chiang Rai Province / ปิยะภร ไพรสนธิ์ และ พรสวรรค์ เชื้อเจ็ดตน 2555 Genaral Book 1
950 124550   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประสิทธิผลของการนำใช้แนวปฏิบัติในการจัดการความปวดแผลอุบัติเหตุ ณ แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก = Effectiveness of implementing the clinical practice guidelines for traumatic wound pain management at emergency department in middle-level hospital / บุญญาภัทร ชาติพัฒนานันท์ 2559 Genaral Book 1
951 124551   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ระบาดวิทยาการติดเชื้อร่วมระหว่างโรคเอดส์และไวรัสตับอักเสบบี และโรคเอดส์ และไวรัสตับอักเสบซีในกลุ่มชายรักชาย ภาคเหนือของประเทศไทย = The prevalence of HBV and HCV co-infection with HIV/AIDS among men who sex with men (MSM) in the Northern region of Thailand / เด่นพงษ์ วงศ์วิจิตร...[และคนอื่นๆ] 2557 Genaral Book 1
952 124599   บทเรียนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุในพื้นที่ : ภาจใต้โครงการจัดการความรู้และถอดบทเรียนการดำเนินงานผู้สูงอายุบูรณาการ ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมจันผา โรงแรมเวียงละคอร จังหวัดลำปาง / บรรณาธิการ; ทัศนีย์ ญาณะ 2560 Genaral Book 1
953 124613   สานพลังภาคีเพื่อสังคมสูงอายุ / บรรณาธิการ; ทัศนีย์ ญาณะ 2560 Genaral Book 1
954 124794   กลุ่มอาการสูงอายุและประเด็นทางสุขภาพที่น่าสนใจ / บรรณาธิการ; ปณิตา ลิมปะวัฒนะ 2560 Genaral Book 1
955 124795   อายุรศาสตร์ทันใจ = Survival guide in acute care medicine / บรรณาธิการ; มณฑิรา มณีรัตนะพร, นัฐพล ฤทธิ์ทยมัย และศรีสกุล จิรกาญจนากร 2561 Genaral Book 2
956 124796   คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรค = Handbook of medical diagnosis / ปราณี ทู้ไพเราะ 2558 Genaral Book 1
957 124798   พฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุสำหรับการดูแลผู้ป่วยสูงอายุขั้นต้น = Gerontology and geriatrics for primary care practice / บรรณาธิการ; วีรศักดิ์ เมืองไพศาล 2560 Genaral Book 1
958 124849   การสร้างเสริมสุขภาพ = Health promotion / ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร 2560 Genaral Book 2
959 125069   เลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้ EF / ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ 2561 Genaral Book 1
960 125070   กระบวนการคลอดและกลไกการคลอดปกติ / อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล 2560 Genaral Book 5
961 125071   การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีในระยะตั้งครรภ์ / บรรณาธิการ; จันทรรัตน์ เจริญสันติ 2561 Genaral Book 5
962 125109   เรื่องเพศกับการแพทย์ : อนามัยการเจริญพันธุ์ในมิติของสังคมวิทยา / พิษนุ อภิสมาจารโยธิน 2560 Genaral Book 4
963 125182   การวิจัยเชิงปฏิบัติการสำหรับการพยาบาลชุมชน / เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร 2558 Genaral Book 2
964 125440   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ รูปแบบการดูแลผุ้สูงอายุโรคเรื้อรังอย่างต่อเนื่องแบบบูรณาการ : การศึกษานำร่อง = Integrated continuing care for elderly with chronic illness : pilot study / พรทิพย์ สารีโส...[และคนอื่นๆ] 2557 1
965 125557   ภาษาอังกฤษเพื่อการพยาบาล = Nursing English for pre-professionals / LiveABC, ผู้แปล; ภัทรพร สหวัฒนพงศ์ 2560 Genaral Book 1
966 125568   โรคเก๊าท์และโรคข้อกระดูกอักเสบ = Goug and arthritis / ผู้เรียบเรียง; ศักดิ์ บวร 2557 1
967 125571   กลยุทธ์การบริบาลผู้ป่วยนอก = Ambulatory medicine - the Siphon of health care services / บรรณาธิการ, เด่นหล้า ปาลเดชพงศ์ 2557 Genaral Book 1
968 125649   ดูแลไตไม่ให้เสื่อม / วิมลพรรณ วรรณพฤกษ์ 2561 Genaral Book 2
969 125721   ปัญหาการไม่ชำระค่าบริการโรงพยาบาลของผู้ป่วยสัญชาติพม่าและลาวในโรงพยาบาลชายแดนทางภาคเหนือ = Problems of unpaid hospital bill of Myanmar and Lao patients in a Notrhern Thai border hospital / อนุเทพ สุขศรีวงศ์ 2560 Theses 1
970 125904   ความลับในร่างกายมนุษย์ที่เราไม่เคยรู้ = Adventures in human being / เกวิน ฟรานซิส 2561 1
971 125980   คู่มือสร้างสุขในการทํางาน [electronic resource] / คณาจารย์จากสํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2565 E-Book 1
972 125981   คู่มือสร้างสุขในการทำงาน (ฉบับย่อ) [electronic resource] / คณาจารย์จากสํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2565 E-Book 1
973 125982   คำแนะนำการจัดการความปวดจากมะเร็ง = Clinical guidance for cancer pain management [electronic resource] / สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ และสมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย 2565 E-Book 1
974 126026   ศัพท์แพทย์พื้นฐาน / พงษ์ศักดิ์ เจริญงามเสมอ 2561 Genaral Book 2
975 126033   กลเม็ดเคล็ดลับ ทำอย่างไรไตไม่วาย / ทวี ศิริวงศ์ และ อุดม ไกรฤทธิชัย, บรรณาธิการ 2548 Genaral Book 1
976 126035   แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคไข้เลือดออกเดงกี ฉบับเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี / บรรณาธิการ ศิริเพ็ญ กัลยาณรุจ, มุกดา หวังวีรวงศ์ และ วารุณี วัชรเสวี 2556 Genaral Book 1
977 126046   การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน : การประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีสู่การปฏิบัติ (ฉบับปรับปรุง) = Health promotion and disease prevention in community : an application of concepts and theories to practice / อาภาพร เผ่าวัฒนา...[และคนอื่นๆ] 2561 Genaral Book 2
978 126162   โรคกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือและการผ่าตัด = Carpal tunnel syndrome and surgery / สุนทร วงษ์ศิริ 2561 Genaral Book 1
979 126181   หลักการของไวรัสก่อโรคในมนุษย์ = Principles of human pathogenic Viruses / สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ 2561 Genaral Book 1
980 126263   การประเมินโครงการและการจัดการด้านสาธารณสุขเบื้องต้นสำหรับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ / วิโรจน์ ไววานิชกิจ และแสงชัย ดีเลิศ 2559 Genaral Book 2
981 126269   ความรอบรู้ด้านสุขภาพ : การวัดและการพัฒนา = Health literacy : measurement and development / อังศินันท์ อินทรกำแหง 2560 Genaral Book 2
982 126271   สาธารณสุขและการดำเนินงานชุมชน : จากแนวคิดสู่การปฎิบัติ / กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน 2560 Genaral Book 2
983 126300   คู่มือเห็ดมีพิษ / คณะบรรณาธิการ สิทธิพร ปานเม่น ... [และคนอื่นๆ] 2561 Genaral Book 2
984 126352   การรักษาต้องสงสัย : Testing treatments / อิโมเจน อีแวนส์...[และคนอื่นๆ] 2561 Genaral Book 3
985 126428   การบริหารการพยาบาล / วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 2551 Genaral Book 11
986 126602   3 วันดี 4 วันเศร้า / อินทิรา เจริญปุระ 2561 Genaral Book 1
987 126817   อายุรศาสตร์ทันยุค 2561 = Update in internal medicine 2018 / บรรณาธิการ; มณฑิรา มณีรัตนะพร...[และคนอื่นๆ] 2561 Genaral Book 1
988 126818   The best ICU / บรรณาธิการ; ดุสิต สถาวร, ครรชิต ปิยะเวชวิรัตน์ และสหดล ปุญญถาวร 2560 Genaral Book 1
989 126819   โรคทางศัลยกรรมเด็กที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติผู้ป่วยนอก / บรรณาธิการ; อัครพล มุ่งนิรันดร์ 2560 Genaral Book 2
990 126820   ปัญหาสารนํ้าอิเล็กโทรไลต์และโรคไตในเด็ก / บรรณาธิการ; กาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ...[และคนอื่นๆ] 2560 Genaral Book 1
991 126821   เวชปฏิบัติผู้ป่วยนอกทางสูติศาสตร์ = Medical practice in obstetric outpatient / บรรณาธิการ; ธารางรัตน์ หาญประเสริฐพงษ์ 2560 Genaral Book 1
992 126822   หลักพื้นฐานคำศัพท์เฉพาะทางด้านการแพทย์ = Basic Principle of medical terminology / ณตพล ศุภณัฐเศรษฐกุล 2560 Genaral Book 1
993 126823   Bedside cardiac procedures in practice / บรรณาธิการ, รุ่งโรจน์ กฤตยพงษ์, เรวัตร พันธุ์กิ่งทองคำ และอดิศักดิ์ มณีไสย 2557 Genaral Book 1
994 126825   โรคเลือดออกง่าย (จัดการได้) ง่ายนิดเดียว / ศรัญญา พงษ์อุดม 2561 Genaral Book 1
995 126826   การใช้ยาจิตเวชในทางคลินิก / บรรณาธิการ; มาโนช หล่อตระกูล 2560 Genaral Book 2
996 126827   ตำราอายุรศาสตร์ อาการวิทยา / บรรณาธิการ; วันชัย เดชสมฤทธิ์ฤทัย, รณิษฐา รัตนะรัต และปวีณา เชี่ยวชาญวิศวกิจ 2561 Genaral Book 3
997 126828   Critical conditions in neonates / บรรณาธิการ ; สันติ ปุณณะหิตานนท์...[และคนอื่นๆ] 2559 Genaral Book 1
998 126829   การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ / ปัทมาวดี สิงหจารุ 2559 Genaral Book 1
999 126830   การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต : แบบองค์รวม = Critical care nursing : a holistic approach / บรรณาธิการ; วิจิตรา กุสุมภ์ 2560 Genaral Book 1
1000 126832   อาการวิทยาทางอายุรศาสตร์ = Symptomatology in general medicine / บรรณาธิการ; กาญจนา จันทร์สูง และประณิธิ หงสประภาส 2559 Genaral Book 1
1001 126833   การป้องกัน การประเมินและการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม = Dementia : prevention, assessment and care / บรรณาธิการ; วีรศักดิ์ เมืองไพศาล 2559 Genaral Book 2
1002 126834   Communication skills : การสื่อสารทางการแพทย์แบบมืออาชีพ / บรรณาธิการ; ชิษณุ พันธุ์เจริญ 2560 Genaral Book 2
1003 126835   เวชศาสตร์ฟื้นฟูในปัญหาที่พบบ่อย / บรรณาธิการ; กุลภา ศรีสวัสดิ์ 2561 Genaral Book 2
1004 126836   การหกล้มในผู้สูงอายุ การป้องกันและดูแลรักษาทางเวชศาสตร์ครอบครัว = Falling in the older adults : prevention and management in family medicine / บรรณาธิการ; จิตติมา บุญเกิด 2561 Genaral Book 2
1005 126837   การพยาบาลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท = Nursing care for persons with schizophrenia / ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ 2560 Genaral Book 2
1006 126838   ตำราพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก เล่ม 4 / บรรณาธิการ; สุรีย์ลักษณ์ สุจริตพงศ์...[และคนอื่นๆ] 2561 Genaral Book 1
1007 126840   การจัดการภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ = Nutritional management in the elderly / บรรณาธิการ; วีรศักดิ์ เมืองไพศาล 2560 Genaral Book 2
1008 126841   การพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 1 / บรรณาธิการ; ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ทศพร คำผลศิริ และณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์ 2561 Genaral Book 2
1009 126842   การพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 2 / บรรณาธิการ; ศิริรัตน์ ปานอุทัย...[และคนอื่นๆ] 2560 Genaral Book 2
1010 126843   การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช : การประยุกต์ใช้กรณีเลือกสรร / เอกอุมา อิ้มคำ 2561 Genaral Book 2
1011 126844   ประเด็นท้าทายและทางแก้สำหรับการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี = Challenges and solutions for healthy aging / บรรณธิการ; วีรศักดิ์ เมืองไพศาล 2561 Genaral Book 2
1012 126845   การติดเชื้อในทารกแรกเกิด = Neonatal infection / บรรณาธิการ ; อนุชา ธาตรีมนตรีชัย และประยงค์ เวชวนิชสนอง 2561 Genaral Book 1
1013 126846   การพยาบาลผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์ / บรรณาธิการ; อรพรรณ โตสิงห์...[และคนอื่น ๆ] 2559 Genaral Book 2
1014 126848   โรคตับในเด็ก = Liver diseases in children / บรรณาธิการ; วรนุช จงศรีสวัสดิ์ 2561 Genaral Book 1
1015 126849   การพยาบาลชุมชน : อนามัยครอบครัว อนามัยโรงเรียน อนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย / บรรณาธิการ; ศิวพร อึ้งวัฒนา และรังสิยา นารินทร์ 2561 Genaral Book 2
1016 126850   การพยาบาลครอบครัวที่มีสมาชิกเจ็บป่วยเรื้อรัง = Nursing intervention for families experiencing chronic illness / จินตนา วัชรสินธุ์ 2560 Genaral Book 1
1017 126851   Good clinical practice in neonatology / บรรณาธิการ; สันติ ปุณณะหิตานนท์, อัญชลี ลิ้มรังสิกุล และน้ำทิพย์ ทองสว่าง 2560 Genaral Book 2
1018 126908   โรคสมาธิสั้น = Attention deficit hyperactivity disorder / บรรณาธิการ; ชาญวิทย์ พรนภดล 2561 Genaral Book 1
1019 127228   สุขภาวะพระสงฆ์ : การป้องกันและควบคุมโรค / คณะผู้จัดทำ พระราชสิทธิเวที ... [และคนอื่นๆ] 2562 Genaral Book 1
1020 127253   กินให้ถูกวิธี 4 โรคเรื้อรังไม่มาเยือน / ศานิต วิชานศวกุล 2561 1
1021 127413   ภาวะความผิดปกติของการหายใจขณะหลับ = Sleep-related breathing disorders / จัดทำโดย สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ; บรรณาธิการ, ณัฐพงษ์ เจียมจริยธรรม 2561 Genaral Book 3
1022 127522   การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น / บรรณาธิการ; วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์ และวราภรณ์ บุญเชียง 2561 Genaral Book 2
1023 127551   สูตินรีเวชทันยุค = OB-GYN in practice 2019 / บรรณาธิการ; ประสงค์ ตันมหาสมุทร ... [และคนอื่นๆ] 2562 Genaral Book 2
1024 127932   เอดส์...ปฐมบทแห่งการเรียนรู้ : จากโรงพยาบาลบำราศในอดีต / ขวัญชาย ดำรงขวัญ 2561 Genaral Book 2
1025 128241   โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ = Sexually transmitted diseases / โดย อนุวัตร รุ่งพิสุทธิพงษ์ 2544 Genaral Book 1
1026 128340   นิ่วในทางเดินปัสสาวะ = Urinary stone / บรรณาธิการ มนินธ์ อัศวจินตจิตร์ ... [และคนอื่นๆ] 2560 Genaral Book 3
1027 128344   ปัสสาวะพลศาสตร์พื้นฐานและการนำไปใช้ในทางคลินิก = Basic urodynamics and clinical applications / บรรณาธิการ พิษณุ มหาวงศ์, วิทย์ วิเศษสินธุ์, อภิรักษ์ สันติงามกุล 2562 Genaral Book 3
1028 128432   เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ = Assisted reproductive technology / บรรณาธิการ; กำธร พฤกษานานนท์ 2561 Genaral Book 2
1029 128545   ตำราโลหิตวิทยาในเด็กและวัยรุ่น = Textbook of benign hematological disorders in children & adolescents / บรรณาธิการ; ชาญชัย ไตรวารี 2562 Genaral Book 2
1030 128560   คู่มือการตรวจสอบการดำเนินการตามหลักปฏิบัติที่ดีทางห้องปฏิบัติการ / บรรณาธิการ; อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ และธัญญารัตน์ สุขสมบูรณ์ 2561 Genaral Book 2
1031 128931   โรคไบโพลาร์ / ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ 2562 1
1032 128945   ต่อมลูกหมาก ฉบับปรับปรุง / พิชัย บุณยะรัตเวช 2562 1
1033 129407   พิชิตโรคร้ายโดยไม่ใช้ยา เล่ม 1 : ปฏิบัติชีวิต ปฏิวัติสุขภาพ / บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ 2559 Genaral Book 1
1034 129408   พิชิตโรคร้ายโดยไม่ใช้ยา เล่ม 2 : หยุดแก่เร็ว หยุดป่วย ด้วยธรรมชาติบำบัด / บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ 2559 Genaral Book 1
1035 129409   พิชิตโรคร้ายโดยไม่ใช้ยา เล่ม 3 : พิชิตมะเร็ง ฟื้นฟูไต ด้วยพลังธรรมชาติ / บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ 2559 Genaral Book 1
1036 129645   เภสัชวิทยา. เล่ม 3 = Pharmacology III / บรรณาธิการ; เพ็ญนภา ภูวฤทธิ์, ประจักร เหิกขุนทด และปิยะวรรณ ตั้งบัณฑิต 2557 Genaral Book 1
1037 129805   ปรับใจเยียวยากาย = Mind-body medicine / วิโรจน์ ตระการวิจิตร, สุภัฏ สิกขชาติ 2562 [2019] Genaral Book 1
1038 129933   จริยธรรมทางการพยาบาล / กนกวรรณ ฉันธนะมงคล 2562 Genaral Book 1
1039 130189   การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 = Nursing care for adult and elderly patients 1 / บรรณาธิการ; กิตติกร นิลมานัต...[และคนอื่นๆ] 2559 Genaral Book 3
1040 130190   คู่มือการดูแลทารกแรกเกิด / ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย หน่วยทารกแรกเกิด ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี [2559] Genaral Book 2
1041 130193   การผดุงครรภ์ / บรรณาธิการ; เยาวเรศ สมทรัพย์ 2558 Genaral Book 2
1042 130194   การพยาบาลมารดาและทารก / บรรณาธิการ; ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์ 2559 Genaral Book 2
1043 130195   ECG interpretation and management for ICU nurse / บรรณาธิการ; ปิยะนัยต์ วัฒนประสาน 2559 Genaral Book 2
1044 130196   การพยาบาลทารกแรกเกิด / ชลดา จันทร์ขาว 2562 Genaral Book 1
1045 130197   ความก้าวหน้าทางการพยาบาลปริศัลยกรรม = Advances in perioperative nursing / อุษาวดี อัศดรวิเศษ 2561 Genaral Book 1
1046 130198   สาระหลักทางการพยาบาลศัลยศาสตร์ เล่ม 1 / บรรณาธิการ; เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์, ปรางทิพย์ ฉายพุทธ และวัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์ 2561 Genaral Book 1
1047 130199   สาระหลักทางการพยาบาลศัลยศาสตร์ เล่ม 2 / บรรณาธิการ; อุษาวดี อัศดรวิเศษ 2562 Genaral Book 1
1048 130200   การพยาบาลผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อ / จิณพิชญ์ชา มะมม 2562 Genaral Book 1
1049 130201   การสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : บทบาทพยาบาล = Breastfeeding support : nurses' role / ศศิกานต์ กาละ 2561 Genaral Book 1
1050 130202   โลหิตวิทยาในผู้ป่วยนอก = Ambulatory hematology / ณัฐติยา เตียวตระกูล 2561 Genaral Book 1
1051 130203   คู่มือแปลผล Lab ตรวจเลือด เล่มแรก / ประสาร เปรมะสกุล 2562 Genaral Book 1
1052 130204   Drug-resistant organisms in pediatrics : diagnoosis and treatment / บรรณาธิการ; วรรษมน จันทรเบญจกุล...[และคนอื่น ๆ] 2562 Genaral Book 1
1053 130205   Update on pediatric infectious diseases 2019 / บรรณาธิการ; วีระชัย วัฒนวีรเดช และกุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ 2562 Genaral Book 1
1054 130206   ข้อวินิจฉัยการพยาบาลและการวางแผนการพยาบาล : กรณีศึกษา = Nursing diagnosis and nursing care plans : case studies / วิจิตรา กุสุมภ์ และสุลี ทองวิเชียร 2562 Genaral Book 1
1055 130207   ปัญหาที่พบบ่อยและภาวะฉุกเฉินทางโลหิตวิทยา = Common problems and emergencies in hematology / บรรณาธิการ; กานดิษฎ์ ประยงค์รัตน์...[และคนอื่นๆ] 2559 Genaral Book 1
1056 130208   การพยาบาลพื้นฐาน / บรรณาธิการ; สุปาณี เสนาดิสัย และวรรณภา ประไพพานิช 2560 Genaral Book 1
1057 130209   ภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ = Simple english for nurses & medical professionals / Dr. Warm [นามแฝง] 2559 Genaral Book 1
1058 130210   เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์แห่งอนาคต = MFM beyond 2020 / บรรณาธิการ; วิบูลย์ เรืองชัยนิคม...[และคนอื่นๆ] 2562 Genaral Book 1
1059 130211   คำศัพท์-คำย่อทางการแพทย์ = Medical vocabulary & abbreviation / ปราณี ทู้ไพเราะ 2560 Genaral Book 1
1060 130212   การส่งเสริมและกำกับการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมในโรงพยาบาล = Antimicrobial stewardship in hospitals / บรรณาธิการ; ภิญโญ รัตนาอัมพวัลย์ 2561 Genaral Book 1
1061 130213   สารน้ำและอิเล็กโทรไลต์ในเด็ก : ความผิดปกติที่พบบ่อย / บรรณาธิการ; อัจฉรา สัมบุณณานนท์, อนิรุธ ภัทรากาญจน์ และนันทวัน ปิยะภาณี 2559 Genaral Book 1
1062 130214   ภาษาอังกฤษทางคลินิก : แพทย์ & พยาบาล = Clinical English / Joy Tay 2562 Genaral Book 1
1063 130215   คู่มือโรค = Handbook of diseases / ปราณี ทู้ไพเราะ 2558 Genaral Book 1
1064 130216   Emergency care : the pocket guide book / บรรณาธิการ; ไชยพร ยุกเซ็น, ธาวินี ไตรณรงค์สกุล และยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา 2561 Genaral Book 1
1065 130217   การบริบาลทางระบบหายใจที่บ้านสำหรับผู้ป่วยเด็ก / บรรณาธิการ; สุชาดา ศรีทิพยวรรณ 2562 Genaral Book 1
1066 130218   โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง = Atopic dermatitis / บรรณาธิการ; ลีลาวดี เตชาเสถียร 2560 Genaral Book 1
1067 130219   การดูแลแผลหลักฐานเชิงประจักษ์ และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ = Wound care for nursing : evidence base to practice / บรรณาธิการ; จุฬาพร ประสังสิต, กาญจนา รุ่งแสงจันทร์ และยุวรัตน์ ม่วงเงิน 2559 Genaral Book 1
1068 130220   การควบคุมการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ : กฎหมายวิชาชีพและจรรยาบรรณพยาบาล = Nursing regulations : professional laws and code of ethics for nurses / คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง และอุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม 2562 Genaral Book 1
1069 130221   คำศัพท์สูติศาสตร์ / ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์ 2557 Genaral Book 1
1070 130222   โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็ก = Childhood Leukemia / สามารถ ภคกษมา 2559 Genaral Book 1
1071 130223   พยาธิสรีรวิทยา : สำหรับนักศึกษาพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ / อรพินท์ สีขาว 2561 Genaral Book 1
1072 130224   ตำราสูติศาสตร์ = Modern textbook of obstetrics / บรรณาธิการ; ประภัทร วานิชพงษ์พันธุ์, กุศล รัศมีเจริญ และตรีภพ เลิศบรรณพงษ์ 2560 Genaral Book 1
1073 130225   การจัดการทางการพยาบาลและภาวะผู้นำ / กัญญดา ประจุศิลป 2562 Genaral Book 1
1074 130226   รู้ทาง...เวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็ก = Unseal pediatric rehabilitation / บรรณาธิการ; ศรีนวล ชวศิริ...[และคนอื่น ๆ] 2560 Genaral Book 1
1075 130228   เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน = Family medicine and community medicine / สรญา แก้วพิทูลย์ 2561 Genaral Book 1
1076 130261   การสร้างเสริมสุขภาพ : แนวคิด ทฤษฎีและนวัตกรรม = Health promotion : concepts, theory & innovation / ภัทรา ซูริค 2560 Genaral Book 1
1077 130485   หอยเชอรี่ พยาธิปอดหนู ระบบภูมิคุ้มกัน และการควบคุม = Golden apple snail, rat lungworm, immune system and control / ธีรกมล เพ็งสกุล 2563 Genaral Book 1
1078 130518   คู่มือเอาตัวรอดจาก COVID-19 / จางเหวินหง 2563 Genaral Book 1
1079 130789   สาระน่ารู้สำหรับประชาชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) / สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2563 Genaral Book 1
1080 130874   คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยที่ใส่สายสวนหัวใจด้านขวา / นงค์นุช แนะแก้ว และดารณี เจริญรื่น 2559 Genaral Book 1
1081 130875   คู่มือการพยาบาล ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด Atrial fibrillation (AF) ระยะเฉียบพลันทางยา / ดารณี เจริญรื่น และนงค์นุช แนะแก้ว 2562 Genaral Book 1
1082 130985   Case study in pediatric nutrition / บรรณาธิการ; ศิรินุช ชมโท, นฤมล เด่นทรัพย์สุนทร และเรืองวิทย์ ตันติแพทยางกูร 2560 Genaral Book 1
1083 130986   ทบทวนการพยาบาลผู้สูงอายุ = GNR : geriatric nursing review / เพื่อนช่วยจำ [นามแฝง] 2563 Genaral Book 1
1084 130987   การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติศาสตร์ = Obstetric ultrasound / กุณฑรี ไตรศรีศิลป์ หมื่นพินิจ 2562 Genaral Book 1
1085 131117   การพยาบาลทารกแรกเกิดและเด็กที่มีปัญหาสุขภาพเฉพาะ / บรรณาธิการ; เนตรทอง นามพรม และฐิติมา สุขเลิศตระกูล 2563 Genaral Book 1
1086 131118   ตำรากุมารเวชศาสตร์สำหรับนักศึกษาแพทย์และแพทย์เวชปฏิบัติ เล่ม 2 = Textbook of pediatrics 2 / บรรณาธิการ; ศุกระวรรณ อินทรขาว ... [และคนอื่นๆ] 2561 Genaral Book 1
1087 131120   การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น / บรรณาธิการ; พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น 2563 Genaral Book 1
1088 131122   การพยาบาลเด็กที่มีปัญหาสุขภาพ / บรรณาธิการ; อมรรัชช์ งามสวย และวรรณิตา สอนกองแดง 2563 Genaral Book 1
1089 131123   โรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก : เรียนรู้จากกรณีศึกษา = Educational case series in pediatric gastrointestinal and liver diseases / เสกสิต โอสถากุล 2561 Genaral Book 1
1090 131125   มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลคลินิก : การดูแลผู้ป่วยคาสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง = Standard of clinical nursing practice : central venous access devices care / บรรณาธิการ; สุวรรณี สิริเลิศตระกูล และวัลลภัทร์ จันทร์ขจร 2563 Genaral Book 1
1091 131127   การพยาบาลผู้สูงอายุ : ด้านการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต = Nursing care for elderly : physiology and mental health aspect / นิราศศิริ โรจนธรรมกุล 2563 Genaral Book 1
1092 131159   แนวทางการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล = Guide to infection prevention and control in hospital / อะเคื้อ อุณหเลขกะ 2561 Genaral Book 1
1093 131160   การบูรณาการดูแลด้านสุขภาพและสังคมเพื่อส่งเสริมการมีอายุยืน = Integrated health and social care to promote longevity / บรรณาธิการ; วีรศักดิ์ เมืองไพศาล 2563 Genaral Book 1
1094 131161   การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ / วรรณไพร แย้มมา 2563 Genaral Book 1
1095 131162   การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเลือดออกก่อนคลอด = Intrapartum hemorrhage nursing care / จารีศรี กุลศิริปัญโญ 2563 Genaral Book 1
1096 131163   ตำรากุมารเวชศาสตร์สำหรับนักศึกษาแพทย์และแพทย์เวชปฏิบัติ เล่ม 1 = Textbook of pediatrics 1 / บรรณาธิการ; สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ...[และคนอื่นๆ] 2560 Genaral Book 1
1097 131303   "บ้าน" : แรงบันดาลใจและวิธีคิดการดูแลหญิงหลังคลอด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย / เอกรินทร์ พึ่งประชา...[และคนอื่นๆ] 2563 Genaral Book 2
1098 131426   ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล การเสริมพลังอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการจัดระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดเชียงราย = The Relationship among local health insurance fund empowerment local administrative organization and community health system management chiangrai province / รัฐวรรณ กูลวงค์ 2562 Theses 1
1099 131427   ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มชาวไทยภูเขาอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย = Prevalence and factors associated with hypertension among the hill tribe population aged ≥ 35 years, Chiangrai, Thailand / กัญญา สมประสงค์ 2562 Theses 1
1100 131653   โรคติดเชื้อราชั้นตื้นที่พบบ่อยในภูมิภาคเขตร้อน = Common superficial fungal infections in tropics / บรรณาธิการ; นัฎฐเนศวร์ ลับเลิศลบ 2561 Genaral Book 1
1101 131672   โลหิตวิทยา : บทบาทของไมโครอาร์เอ็นเอ = Hematology : the role of miRNA / ขนิษฐา ศรีนวล 2563 Genaral Book 1
1102 131913   ปรสิตวิทยาสำหรับพยาบาลและสาธารณสุข = Parasitology for nursing and public health / ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ 2561 Genaral Book 2
1103 131915   แนวคิดและหลักการ การพยาบาลชุมชน / บรรณาธิการ; ศิวพร อึ๊งวัฒนา และกัลยาณี ตันตรานนท์ 2563 Genaral Book 1
1104 131922   การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการวิจัยทางการพยาบาล = Instrument development for nursing research / สุจิตรา เทียนสวัสดิ์ 2562 Genaral Book 1
1105 131923   การพยาบาลสูติศาสตร์ : ปฏิบัติการพยาบาลผดุงครรภ์ / บรรณาธิการ; ปิยะพร ศิษย์กุลอนันต์ 2563 Genaral Book 1
1106 131927   อายุรศาสตร์ทันยุค 2563 = Update in internal medicine 2020 / บรรณาธิการ; รุจิภาส สิริจตุภัทร...[และคนอื่นๆ] 2563 Genaral Book 1
1107 131928   การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางการพยาบาล : แนวคิดและการประยุกต์ใช้ / นงค์คราญ วิเศษกุล 2562 Genaral Book 1
1108 131955   มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก = Endometrial cancer / ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล 2559 Genaral Book 1
1109 131974   กรณีศึกษาเภสัชวิทยาทางการแพทย์ = Case-based medical pharmacology / บรรณาธิการ; มฑิรุทธ มุ่งถิ่น...[และคนอื่น ๆ] 2563 Genaral Book 1
1110 132006   กฎหมายและข้อควรระวังของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ พยาบาล / แสวง บุญเฉลิมวิภาส 2560 Genaral Book 2
1111 132109   ตำราประกอบภาพ : ภาวะตกเลือดหลังคลอด = An illustrated textbook : postpartum hemorrhage / บรรณาธิการ; วิทยา ถิฐาพันธ์ และตรีภพ เลิศบรรณพงษ์ 2563 Genaral Book 3
1112 132146   COVID-19 โรคติดต่อบนโลกต่อติด : มนุษยชาติกับการรับมือโรคระบาดครั้งใหม่บนโลกที่เชื่อมต่อถึงกัน = COVID-19 : the pandemic that never should have happened and how to stop the next one / เดโบรา แมคเคนซี 2563 Genaral Book 1
1113 132283   การพยาบาลผู้สูงอายุ ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางในการดูแล = Gerontological nursing : common problems and caring guideline / ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 2563 Genaral Book 1
1114 132466   การประเมินความเสี่ยงสุขภาพและการสร้างแบบจำลอง [electronic resource] / พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช 2561 E-Book 1
1115 132468   การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือด [electronic resource] / วณิชา พึ่งชมภู 2559 E-Book 1
1116 132479   โรคเบาหวาน : ความรู้พื้นฐานและการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง [electronic resource] / รัชดา เครสซี่ 2558 E-Book 1
1117 132517   ออทิสติก สอนไม่ยาก หากเข้าใจ [electronic resource] / กุลยา ก่อสุวรรณ 2562 E-Book 1
1118 132646   เวชปฏิบัติ : ไข้ในโรคเขตร้อน = Principles and practice of fever in the tropics / บรรณาธิการ; ชญาสินธุ์ แม้นสงวน และฉัตรพร กิตติตระกูล 2563 Genaral Book 1
1119 132989   Covid-19 โรคระบาดแห่งศตวรรษ [electronic resource] / นำชัย ชีววิวรรธน์ 2563 E-Book 1
1120 133110   สุขภาพคนไทย 2564 : COVID-19 มหันตภัยร้ายเขย่าโลก / สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 2564 Genaral Book 1
1121 133193   สมรภูมิวัคซีนโควิด-19 = Vaccine war / ป๋วย อุ่นใจ และนรภัทร ปีสิริกานต์ 2564 Genaral Book 1
1122 133200   การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางสาธารณสุขชุมชน / วราภรณ์ บุญเชียง 2564 Genaral Book 1
1123 133201   โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจในเด็ก = Respiratory tract infection in children / ไกลตา สีสิงห์ และศรัญญา ศรีจันท์ทองศิริ 2564 Genaral Book 1
1124 133329   คู่มือการดำเนินงานบริการป้องกันและบำบัดรักษาผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) / บรรณาธิการ; พงศ์ธร ชาติพิทักษ์, เมตตา คำพิบูลย์ และณัฏฐธิดา สุขใหญ่ 2564 Genaral Book 1
1125 133335   จากประสบการณ์ สู่งานเขียน ร้อยเรียงเรื่องเล่าชายแดน ไทย-ลาว-เมียนมา / บรรณาธิการ; พิษณุรักษ์ กันทวี 2563 Genaral Book 1
1126 133460   นรีเวชวิทยา ฉบับสอบบอร์ด / บรรณาธิการ; ธีระ ทองสง...[และคนอื่นๆ] 2559 Genaral Book 1
1127 133526   สูติศาสตร์ = Obstetrics / บรรณาธิการ; ธีระ ทองสง 2564 Genaral Book 1
1128 133554   เวชศาสตร์ฉุกเฉิน / บรรณาธิการ; สุทธชาติ พีชผล...[และคนอื่น ๆ] 2546 Genaral Book 1
1129 133555   คู่มือโรคข้อ / บรรณาธิการ; สุรศักดิ์ นิลกานุวงศ์ และสุรวุฒิ ปรีชานนท์ 2541 Genaral Book 1
1130 133556   แนวทางการรักษาโรคลมชัก = Epilepsy : clinical practice guidelines / สมาคมโรคลมชักแห่งประเทศไทย...[และคนอื่น ๆ] 2549 Genaral Book 1
1131 133557   แนวทางเวชปฏิบัติภาวะสมองเสื่อม = Clinical practice guideline for Dementia / สถาบันประสาทวิทยา 2551 Genaral Book 1
1132 133572   ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ : เล่ม 1-2 / บรรณาธิการ; บุษยามาส ชีวสกุลยง และชัยยุทธ เจริญธรรม 2556 Genaral Book 2
1133 133597   ตำราการป้องกันและรักษาโรคเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน = Prevention and management of the diabetic foot / บรรณาธิการ; ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ 2556 Genaral Book 1
1134 133601   พื้นฐานระบาดวิทยา = Basics of epidemiology / บรรณาธิการ; คำนวณ อึ้งชูศักดิ์...[และคนอื่นๆ] 2562 Genaral Book 1
1135 133621   ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับไฤติกรรมป้องกันภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย = Prevalence and associated factors to behavioral prevention on depression among elderly group in doi-luang district, chiang rai / ภุชงค์ ชื่นชม 2563 Theses 1
1136 133623   การตั้งครรภ์ซ้ำของวัยรุ่นในกลุ่มชาชาติพันธุ์ม้ง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย = Repeated adolescent pregnancies on hmong ethnic groups in thoeng district, chiang rai, thailand / ณฐกร เพ็งพ่วง 2563 Theses 1
1137 133733   จะไม่รอให้เกิดพายุ : กรมควบคุมโรคและภาคี ท่ามกลางวิกฤติโควิด 19 พ.ศ. 2562-2563 / แสงทอง จันทร์เฉิด, ญาณี แสงสง่า และพรรณพร กะตะจิตต์ 2563 Genaral Book 2
1138 133739   Essential in wound management / บรรณาธิการ; อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช, กมลวรรณ เจนวิถีสุข และสุภาพร โอภาสานนท์ 2561 Genaral Book 2
1139 133768   นินทาแม่ : เรียนรู้อยู่กับอัลไซเมอร์ / ณสรัลย์ สลิลจันทร 2559 Genaral Book 2
1140 133769   คู่มือเวชปฏิบัติ : สำหรับการบำบัดโรคเสพยาสูบในผู้ป่วยโรคเรื้อรังในประเทศไทย / บรรณาธิการ; อารยา ทองผิว, สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา และสุรจิต สุนทรธรรม 2561 Genaral Book 1
1141 133773   เลิกบุหรี่คุณทำได้ / บรรณาธิการ; กนกวรรณ ชมเชย และกรองจิต วาทีสาธกกิจ 2553 Genaral Book 3
1142 133851   คุณหมอจะบอกให้ 'ดื่ม' ยังไง 'ไม่ให้พัง' / คาโอริ ฮาอิชิ 2563 Genaral Book 1
1143 133878   อายุรศาสตร์ประยุกต์ : เล่ม 7 / บรรณาธิการ; ชัยยุทธ เจริญธรรม, บุษยามาส ชีวสกุลยง และเมตตาภรณ์ พรพัฒน์กุล 2553 Genaral Book 1
1144 134251   ภาพสีประกอบโลหิตวิทยา = Color aids hematology / สุภินันท์ สเป็ค-สายเชื้อ 2544 Genaral Book 1
1145 134252   Essentials in hemodialysis / บรรณาธิการ; พงศธร คชเสนี...[และคนอื่นๆ] 2557 Genaral Book 1
1146 134253   คู่มือแนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคพาร์กินสันสำหรับแพทย์ในเวชปฏิบัติ = Clinical practice guideline for diagnosis and management of parkinson's disease / บรรณาธิการ; รุ่งโรจน์ พิทยศิริ 2554 Genaral Book 1
1147 134254   อายุรศาสตร์ประยุกต์ : เล่ม 1 / บรรณาธิการ; วุฒิเดช โอภาศเจริญสุข และอภิชาต สุคนธสรรพ์ 2546 Genaral Book 1
1148 134256   คู่มือการช่วยชีวิตขั้นสูงสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ปี ค.ศ. 2010 / บรรณาธิการ; โสภณ กฤษณะรังสรรค์...[และคนอื่นๆ] 2555 Genaral Book 1
1149 134257   โรคผิวหนังในเด็ก / บรรณาธิการ; ปริยา ทัศนประดิษฐ์ 2529 Genaral Book 1
1150 134264   108 คำถาม เกี่ยวกับยาต้านการแข็งตัวของเลือด = Warfarin / สุภารัตน์ วัฒนสมบัติ และกนกพร หมื่นใจหาญ 2557 Genaral Book 1
1151 134266   Pulmonary hypertension 2009 : Raising the bar for the treatment of pulmonary arterial hypertension / บรรณาธิการ; กฤตย์ ดุรงค์พิศิษฎ์กุล, รัตนวดี ณ นคร และสุรีย์ สมประดีกุล 2537 Genaral Book 1
1152 134267   โรคติดเชื้อราเพนนิซิลเลียมมาร์เนฟฟีในผู้ป่วยโรคเอดส์ / บรรณาธิการ; ขวัญชัย ศุภรัตน์ 2548 Genaral Book 1
1153 134268   ความรู้เกี่ยวกับโรคปลอกประสาทเสื่อม = Multiple sclerosis (MS) / สสิธร ศิริโท และนาราพร ประยูรวิวัฒน์ Genaral Book 1
1154 134454   การเปลี่ยนแปลงเชิงโมเลกุลในเซลล์อสุจิของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ณ ช่วงก่อน และระหว่างการปฏิสนธิ = Molecular changes in mammalian sperm before and during fertilization / วัฒนา วีรชาติยานุกูล 2564 Genaral Book 2
1155 134480   คู่มือการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด / ฐิรวรรณ บัวแย้ม 2562 Genaral Book 1
1156 134485   ตำราการตรวจทางห้องปฏิบัติการในเวชปฏิบัติคลินิก = Textbook of laboratory testing in clinical practice / บรรณาธิการ; ภัสรา อาณัติ 2564 Genaral Book 1
1157 134516   การพัฒนาระบบการดูแลผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตในสถาบันการศึกษา = The development of mental health caring system for persons with mental health problems in university / พิมพ์รัตน์ บุณยะภักดิ์...[และคนอื่นๆ] 2562 Research 1
1158 134644   คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยโรคต้อหินที่ได้รับการผ่าตัดใส่อุปกรณ์ทางระบายน้ำในลูกตา / บรรพศิริ ชัยลีย์ และสินี ทองอินคำ 2563 Genaral Book 1
1159 134645   คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยโรคจอตาลอกที่ได้รับการทำผ่าตัดจอตาร่วมกับการฉีดแก๊สหรือน้ำมันซิลิโคนเข้าลูกตา / สินี ทองอินคำ และบรรพศิริ ชัยลีย์ 2563 Genaral Book 1
1160 134646   ความชุกของโรคติดเชื้อโพรโทซัวลำไส้ ประเทศไทย = Prevalence of intestinal protozoan infections in Thailand / พิสิษฐ์ สุนทราวิฑูร 2565 Genaral Book 1
1161 134647   ชีวิตบอกเรื่องราว เรื่องราวบอกชีวิต / วิทยา ถิฐาพันธ์ 2559 Genaral Book 1
1162 134648   เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ = Assisted reproductive technology / บรรณาธิการ; กำธร พฤกษานานนท์ 2564 Genaral Book 1
1163 134714   ตํารับด่วนซ่อมใจ = The instant mood fix / โอลิเวีย รีมส์ 2565 Genaral Book 1
1164 134740   ตำราประกอบภาพ : ภาวะวิกฤติทางสูติกรรม = An illustrated textbook : obstetric crisis / บรรณาธิการ; วิทยา ถิฐาพันธ์ และตรีภพ เลิศบรรณพงษ์ 2561 Genaral Book 2
1165 134808   ไมโครอาร์เอ็นเอและความสำคัญทางการแพทย์ = MicroRNA and its significance in medicine / วิทยา ชัยวังเย็น 2565 Genaral Book 1
1166 134827   อายุรศาสตร์ทันยุค 2564 = Update in internal medicine 2021 / บรรณาธิการ; พจมาน พิศาลประภา... [และคนอื่นๆ] 2564 Genaral Book 1
1167 134868   แด่เธอ บนดาวเคราะห์ช่างกังวล = Notes on a nervous planet / แมตต์ เฮก 2565 Genaral Book 1
1168 134919   กฎหมายและข้อควรระวังของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ พยาบาล / แสวง บุญเฉลิมวิภาส 2565 Genaral Book 1
1169 135345   การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน / บรรณาธิการ; ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี 2565 Genaral Book 2
1170 135346   การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีในระยะคลอดและหลังคลอด / บรรณาธิการ; ปิยะนุช ชูโต 2563 Genaral Book 3
1171 135362   การพยาบาลผู้สูงอายุระบบหัวใจและหลอดเลือด = Elderly nursing care: cardiovascular condition / พรทิพย์ สารีโส 2565 Genaral Book 3
1172 135425   7 Life processes : พลังชีวิต สร้างสมองอัจฉริยะ / ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล 2565 Genaral Book 1
1173 135448   ลบบาดแผลลึกสุดใจ : วิทยาศาสตร์เบื้องหลังภาวะเครียดเป็นพิษ และแนวทางเยียวยาแผลใจวัยเยาว์ = The deepest well : healing the long-term effects of childhood adversity / นาดีน เบิร์ก แฮร์ริส 2565 Genaral Book 1
1174 135461   Photo book COVID-19 2563-2564 เหตุการณ์ระทึกโลก / มณี สุขประเสริฐ 2565 Genaral Book 1
1175 135464   หวานซ่อนตาย : เปิดโปงวายร้ายสุขภาพในคราบน้ำตาล = The case against sugar / แกรี ทอบส์ 2565 Genaral Book 1
1176 135621   เวชศาสตร์ทันยุค 2565 / บรรณาธิการ; คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือเวชศาสตร์ 2565 Genaral Book 2
1177 135701   การพัฒนากลยุทธ์การสร้างเสริมการคิดอย่างมีวิจารญาณของนักศึกษาพยาบาลในสถาบันของรัฐ / สมพร สันติประสิทธิ์กุล 2557 Genaral Book 1
1178 135984   เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาลและกระบวนการพยาบาล = Pharmacology for nurses and nursing process [electronic resource] / โสภาพรรณ อินต๊ะเผือก 2564 E-Book 1
1179 135985   การพยาบาลเด็กป่วยโรคเรื้อรัง : แนวคิดสู่การปฏิบัติ = Nursing care for children with chronic illness : from concept to practice [electronic resource] / เกศมณี มูลปานันท์ 2564 E-Book 1
1180 135996   การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น [electronic resource] / บรรณาธิการ; วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์ และวราภรณ์ บุญเชียง 2563 E-Book 1
1181 136339   เพศสภาพและชนชั้นของอาชีพนางผดุงภรรภ์ นางพยาบาลในสยาม พ.ศ. 2439-2478 = Gender and class of nursing and midwifery professions in Siam, 1896-1935 / ภาวิณี บุนนาค 2565 Genaral Book 1
1182 136375   โครงการระบบแพทย์ทางไกลสำหรับการดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในผู้สูงอายุ : รายงานการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ = Telehealth for NCDs in elderly / พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ 2565 Genaral Book 1
1183 136385   การพยาบาลอาชีวอนามัยและความปลอดภัย : แนวคิดสู่ปฏิบัติ ยุคโควิด-19 / พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ, เพลินพิศ บุณยมาลิก และสุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ 2565 Genaral Book 1
1184 136653   เรียบร้อยและตกผลึกแนวคิดคุณภาพ ฐานของการสร้างความไว้วางใจ / อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 2564 Genaral Book 1
1185 136749   สุขภาพคนไทย 2566 : คำสัญญาของไทยใน "คอป" (COP: Conference of parties) กับการรับมือ "โลกรวน" / สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 2566 Genaral Book 1
1186 136790   การสื่อสารเพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพชุมชน / อุษา บิ้กกิ้นส์ 2566 Genaral Book 1
1187 136867   รู้จริงเรื่องฮอร์โมน สุขภาพดีตลอดชีวิต = Josei hormone no kyokasho / คุโรซึมิ ซาโอริ และซาดะ เซทสึโกะ 2563 Genaral Book 1
1188 137332   การจัดการธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุ = Nursing home business management for the elderly people [electronic resource] / เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ 2566 E-Book 1
1189 137353   พ่อแม่เป็นเเค่...ตลอดชีวิต = The rules of parenting [electronic resource] / ริชาร์ด เทมพลาร์ 2566 E-Book 1
1190 7   Chemistry for the health sciences / George I. Sackheim, Dennis D. Lehman 1994 Genaral Book 1
1191 52   Coping strategies at the family and community levels : the case of HIV/AIDS : research report / submitted to the Ford Foundation by Amara Pongsapich ... [et al.] [1997] Genaral Book 1
1192 63   Nature is our model : anatomy / Somso [19--] Genaral Book 1
1193 77   The drug utilization pattern or the various community providers and the househole : a case study in Tumbon Bang-Yai, Nonthaburi Province, Thailand / Puangtip Chaiphibalsarisdi 1994 Genaral Book 1
1194 221   Standard handbook of environmental science, health, and technology / Jay H. Lehr, editor ; Janet K. Lehr, associate editor c2000 Genaral Book 1
1195 271   Techniques in human geography / James M. Lindsay 1997 Genaral Book 1
1196 314   Heat treatment 2002 Genaral Book 1
1197 328   The Evolution of reason : logic as a branch of biology / William S. Cooper 2001 Genaral Book 1
1198 331   Antibody engineering / Roland Kontermann, Stefan Dubel (eds.) 2001 Genaral Book 1
1199 421   Foundations in microbiology / Kathleen Park Talaro, Arthur Talaro c2002 Genaral Book 1
1200 629   Human biology / Cecie Starr, Beverly McMillan c2001 Genaral Book 1
1201 634   Microbial transport systems / Gunther Winkelmann, ed. c2001 Genaral Book 1
1202 713   The world health organization : holistic health care strategy : a model for health care reform / Preecha Upayokin, Mulika Muttiko 2002 Genaral Book 1
1203 912   Thai adolescent sexuality and reproductive health : implications for developing adolescents' health programs in Thailand / Pimpawun Boonmongkon ... [et al.] 2000 Genaral Book 1
1204 922   Theories of deviance / edited by Stuart H. Traub and Craig B. Little c1994 Genaral Book 1
1205 925   Taking sides : clashing views on controversial issues in drugs and society / edited, selected, and with introductions by Raymond Goldberg c1996 Genaral Book 1
1206 947   Development of nutritionally-balanced snack product for urban school-age Thais / Sirilak Sinthavalai 1986 Genaral Book 1
1207 2078   Concepts for healthy living / Sandra Alters, Wendy Schiff. 1997 Genaral Book 1
1208 2505   Parasitology / Jack Chernin 2000 Genaral Book 2
1209 2585   Basic statistics : a primer for the biomedical sciences / Olive Jean Dunn and Virginia A. clark 2001 Genaral Book 1
1210 2619   Proteolytic enzymes : a practical approach / edited by Rob Beynon and Judith S. Bond. 2001 Genaral Book 1
1211 2661   Alternatives to primary health care volunteers in Thailand / Thavitong Hongvivatana ... [et al.] 1988 Genaral Book 1
1212 3107   Health and illness / Michael Senior with Bruce Viveash 1988 Genaral Book 1
1213 3182   Gene cloning and DNA analysis an int