No. BIB Title Year Type Amount Copy
1 360   โรคและแมลง : ของพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ / พิสุทธิ์ เอกอำนวย 2551 Genaral Book 2
2 1050   สับปะรดและสรีรวิทยาการเจริญเติบโตของสับปะรด / จินดารัฐ วีระวุฒิ 2541 Genaral Book 4
3 1054   ไม้ผลเศรษฐกิจ / โดย คีรี อำพันสวัสดิ์ 2540 Genaral Book 3
4 1404   การวิเคราะห์พันธุกรรมของลิ้นจี่ (Litchi chinensis Sonn.) โดยเทคนิค Random amplified polymorphic DNA) / จันทร์จีรา เชียงดา 2541 Genaral Book 1
5 1667   ธาตุอาหารพืช / ยงยุทธ โอสถสภา 2543 Genaral Book 2
6 1672   หลักการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม / บรรจง เทียนส่งรัศมี 2535 Genaral Book 2
7 1673   การเลี้ยงกบ = Frog culture (บทปฏิบัติการ) / ทองยุ่น ทองคลองไทร 2544 Genaral Book 1
8 1698   คู่มือปฏิบัติการพันธุศาสตร์ (202231) / คณาจารย์ผู้สอนวิชาพันธุศาสตร์ 2545 Genaral Book 16
9 1700   การกลายพันธุ์ของพืช / สิรนุช ลามศรีจันทร์ 2540 Genaral Book 1
10 1701   พันธุศาสตร์ / วิสุทธิ์ ใบไม้ 2536 Genaral Book 1
11 1714   โรคไวรัสและโรคคล้ายไวรัสของพืชสำคัญในประเทศไทย / ธีระ สูตะบุตร 2532 Genaral Book 1
12 1829   เอกสารการสอนชุดวิชา : ผลิตภัณฑ์อาหาร = Food Products 2543 Genaral Book 2
13 1870   ความปลอดภัยของอาหาร (การใช้ระบบ HACCP) / โดย สุมณฑา วัฒนสินธุ์ 2543 Genaral Book 1
14 1887   การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพและศักยภาพการผลิตการใช้และความต้องการ Probiotics ของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ / คนึงนิจ ก่อธรรมฤทธิ์ [2540] Genaral Book 2
15 1945   โรคหลังเก็บเกี่ยวของพืชสวน = Postharvest diseases of horticultural crops / โดย ดนัย บุณยเกียรติ 2543 Genaral Book 4
16 1946   คู่มือปฏิบัติการ การสำรวจดิน / เอิบ เขียวรื่นรมณ์ 2542 Genaral Book 2
17 2088   เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อประชาชน [25--] Genaral Book 1
18 2104   เห็ดและราในประเทศไทย : Thai mushrooms and other fungi / by Poramate Ruksawong and T.W. Flegel 2544 Genaral Book 1
19 2106   สารที่นิยมใช้ในการเลื้ยงกุ้ง / องอาจ เลาหวินิจ ; ทวีศักดิ์ วิริยานุภาพพงศ์ 2544 Genaral Book 1
20 2327   เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร = Food processing technology / วิไล รังสาดทอง 2543 Genaral Book 5
21 2790   รายงานการวิจัยการพัฒนาพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดลูกผสม : การทดสอบและคัดเลือกพันธุ์ในประชากรชั่วที่ 4 และ 5 = Development vegetable soybean hybird varieties : trial and selection of the F4 and F5 populations / วิทยา บัวเจริญ ... [และคนอื่นๆ] 2545 Genaral Book 1
22 2855   ผลของสภาวะการลวกต่อความหนาแน่นเนื้อของข้าวโพดอ่อน = Effect of blanching condition on firmness of babycorn / ปณัยกร จันทร์อัมพร 2542 Genaral Book 1
23 2860   รายงานผลการวิจัยภายใต้โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในสถาบันราชภัฏ (พวส.) พ.ศ. 2540-2544 สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ = Research reports under secondary education quality improvement project (SEQI) 1997-2001 / สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ [2544?] Genaral Book 1
24 3048   ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 / แปลและเรียบเรียงโดย ก่อเกียรติ บุญชูกุศล, พูลพร แสงบางปลา 2543 Genaral Book 1
25 8495   การอบแห้งกระเทียมด้วยวิธี Microwave vacuum with rotary drum / วีระ ขวัญเมือง, สุธี ดุริยะภัสสร และ สุริยา ตั้งกิตติมศักดิ์ 2541 Genaral Book 1
26 9960   หลักการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ / รัตนา อัตตปัญโญ 2544 Genaral Book 1
27 9978   รายงาน โครงการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความเป็นศูนย์เทคโนโลยีอาหารอินทรีย์เพื่อสุขภาพของโลก / เชิดชัย เชี่ยวธีรกุล และ อรุณี เล็กสาคร 2546 Genaral Book 1
28 13633   ระบบประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร HACCP / สุวิมล กีรติพิบูล 2544 Genaral Book 3
29 14528   รู้จักอาหารจากฉลาก / วิสิฐ จะวะสิต...[และคนอื่นๆ] 2538 Genaral Book 2
30 14531   การดองและเชื่อมแห้ง / ELS Food Club 2535 Genaral Book 3
31 14622   หลักการแปรรูปอาหารเบื้องต้น / นิธิยา รัตนาปนนท์ 2544 Genaral Book 6
32 14699   การถนอมและการแปรรูปอาหาร : เอกสารการสอนชุดวิชา = Food preservation and processing / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 2539 Genaral Book 1
33 14998   บรรจุภัณฑ์อาหาร / ปุ่น คงเจริญเกียรติ และสมพร คงเจริญเกียรติ 2541 Genaral Book 5
34 15189   การประกันคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร : เอกสารการสอนชุดวิชา = Food quality assurance and food product development / สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 Genaral Book 2
35 15249   สารพิษในอาหาร / นิธิยา รัตนาปนนท์ และวิบูลย์ รัตนาปนนท์ 2543 Genaral Book 1
36 15252   วัตถุเจือปนอาหารในผลิตภัณฑ์อาหาร / ศิวาพร ศิวเวชช 2535 Genaral Book 3
37 15640   อาชีพแก้จน ถนอมอาหาร : เนื้อสัตว์ / จรูญศรี พลเวียง 2544 Genaral Book 1
38 15641   อาชีพแก้จน ถนอมอาหาร : ผัก / จรูญศรี พลเวียง 2544 Genaral Book 1
39 16066   นวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหาร = Innovation in food industries / สำนักงานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานวัตกรรม 2545 Genaral Book 1
40 16668   การแก้ปัญหาอะฟลาทอกซินในอาหารโคนมตามโครงการแก้ปัญหาอะฟลาทอกซินในอาหารและอาหารสัตว์แบบครบวงจรในส่วนรับผิดชอบของกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2539-2543 / [คณะผู้จัดทำ ธวัชชัย รอดสม ... และคนอื่น ๆ] [254-] Genaral Book 1
41 18116   การถนอมอาหาร / พรพล รมย์นุกูล 2545 Genaral Book 4
42 18193   วัตถุเจือปนอาหาร : เล่ม 1 / ศิวาพร ศิวเวชช 2546 Genaral Book 1
43 18832   รายงานการศึกษาปัจจัยบางประการของคณะกรรมการบริหารงานกลุ่ม และรูปแบบการบริหารจัดการกิจกรรมแปรรูปผลผลิตเกษตรของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรภาคเหนือตอนล่างที่ประสบความสำเร็จ/ อรอนงค์ ธรรมกุล 2546 Genaral Book 1
44 19002   รู้คุณรู้โทษโภชนาการ = Foods that harm, foods that heal / รีดเดอร์ส ไดเจสท์ 2543 Genaral Book 2
45 19683   การถนอมและการแปรรูปอาหาร : เอกสารการสอนชุดวิชา = Food preservation and processing / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 2543 Genaral Book 1
46 20725   การศึกษาหาตำหรับมาตรฐานในการทำเยลลี่จากผลไม้ในประเทศไทย = A study to determine standard recipes in jelly making using native fruits of thailand / ศิริลักษณ์ สิทธิพงศ์ 2507 Genaral Book 4
47 20966   รายงานผลงานวิจัย ครั้งที่ 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี พ.ศ. 2545 / บรรณาธิการ สุนทรี ดวนใหญ่ 2545 Genaral Book 1
48 22059   เอกสารอ้างอิงของรายงานการดำเนินงานโครงการงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมโลก 2538 = Worldtech'95 Thailand 4 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม / จัดทำโดย สำนักงานบริหารโครงการจัดงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมโลก 2538, [คณะผู้จัดทำและรวบรวมเอกสารอ้างอิง วันชัย ศิริชนะ ... และคนอื่น ๆ] 2538 Genaral Book 1
49 22123   การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องผสมธัญพืช และถั่วบรรจุกระป๋อง / กมลรัตน์ ครุธาโรจน์ 2546 Genaral Book 1
50 22126   ความสัมพันธ์ระหว่างราคากับคุณภาพของลำไยอบแห้ง / ปริญญา จันทร์ต๊ะแก้ว 2546 Genaral Book 2
51 22135   โครงสร้างทางการตลาดของผลิตภัณฑ์สิ่งทอบ้านดอนหลวง จังหวัดลำพูน / ปิยารัช เชยวัดเกาะ 2546 Genaral Book 2
52 22145   การจัดการด้านวัตถุดิบคงคลังในอุตสาหกรรมไม้ยางพารา : กรณีศึกษา บริษัท ซีเอ็มดี วู้ดเด็นท์โปรดักส์ จำกัด / กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ 2546 Genaral Book 1
53 22154   ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับการเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกร จังหวัดลำพูน / สิริรัตน์ พิชิตพร 2546 Genaral Book 1
54 22158   ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาสลิดในพื้นที่ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ / บรรพต คงเทียน 2546 Genaral Book 1
55 22201   การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการผลิตและการใช้อาหารหยาบคุณภาพดี สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ในอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน / อดิศร ขุนทอง 2546 Genaral Book 1
56 22262   วิธีการคัดแยกมังคุดเนื้อแก้วแบบไม่ทำลายผลโดยใช้ความถ่วงจำเพาะและเอ็กซเรย์ คอมพิวท์โทโมกราฟฟี / รังสินันท์ พอดี 2541 Genaral Book 1
57 22278   ผลของการเก็บรักษาในสภาพควบคุมบรรยากาศที่มีต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของผลมะม่วง (Mangifera indica L.) พันธุ์เขียวเสวยและน้ำดอกไม้ / คุณวุฒิ สุวพานิช 2540 Genaral Book 1
58 22286   ผลของสารเร่งการสุกแก่ที่มีต่อการสูญเสียของข้าวในกระบวนการเก็บเกี่ยวและการนวด / ชมพูนุท วราราช 2545 Genaral Book 1
59 22378   ลำไย = Longans / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 2546 Genaral Book 2
60 22570   ในหลวง นายช่างใหญ่ของแผ่นดิน = His Majesty the great engineer 2543 Genaral Book 2
61 23032   รายงานการวิจัย เรื่อง คุกกี้แมคคาเดเมีย : Macadamia cookies / จุฑามาศ นิวัฒน์ 2543 Genaral Book 1
62 23065   การจัดการสิ่งแวดล้อมของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดลำปาง / อติกานต์ ลีลาภรณ์ 2543 Genaral Book 1
63 23090   ระเบียบการค้าสินค้าเกษตรภายใต้ GATT/WTO / จิตติมา เกรียงมหศักดิ์ 2547 Genaral Book 1
64 23151   การพัฒนามาตรฐานการผลิตส้มเปลือกล่อน : เอกสารประกอบการฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกส้มเปลืกล่อน จังหวัดเชียงราย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 2544 Genaral Book 1
65 23348   สองทศวรรษงานวิจัยและพัฒนากาแฟอราบิก้าบนพื้นที่สูงของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ชวลิต กอสัมพันธ์ 2547 Genaral Book 1
66 23354   บทคัดย่องานวิจัยในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก / จัดโดย สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และคณะกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐ กิจฐานราก โดยการประสานงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร 2546 Genaral Book 1
67 23362   การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผู้ประกอบการผลิตสุรากลั่นชุมชน : กรณีศึกษา อำเภอเชียงแสน อำเภอแม่จัน อำเภอแม่ฟ้าหลวงและอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย = Factors affecting local liquor entrepreneurs : a case study of Chiang Saen, Mae Chan, Mae Fah Luang and Mae Sai District, Chiang Rai / ประจักษ์ เตวุฒิพงศ์ 2546 IS 1
68 24204   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ กิจกรรมขยายโครงการการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืน : การเพ่ิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโดยใช้ปุ๋ยพืชสด / พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ ... [และคนอื่น ๆ] 2543 Genaral Book 1
69 24205   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืน : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโดยใช้ปุ๋ยพืชสด / พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ ... [และคนอื่น ๆ] 2543 Genaral Book 1
70 24206   รายงานการวิจัย การปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพื้นบ้าน : จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน / ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์ ... [และคนอื่นๆ] 2543 Genaral Book 1
71 24207   การพัฒนาสุขภาพประชาชาติไทยโดย "การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอาหารคุณภาพ : ระบบและกระบวนการผลิตผักปลอดสารพิษในจังหวัดเชียงใหม่ = Development process of pesticide-free vegetable production systems in Chiang Mai Province / โดย พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ ... [และคนอื่น ๆ] 2543 Genaral Book 1
72 24208   สถานการณ์การส่งออกกุ้งของไทย / นักวิจัยหัวหน้าโครงการ ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์, นักวิจัย อารี วิบูลย์พงศ์ ... [และคนอื่น ๆ] 2543 Genaral Book 1
73 24209   สถานการณ์การผลิตและการค้ากุ้งของโลก / นักวิจัยหัวหน้าโครงการ ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์, นักวิจัย อารี วิบูลย์พงศ์ ... [และคนอื่น ๆ] 2543 Genaral Book 1
74 24210   กรณีศึกษาธุรกิจฟาร์มเพาะฟัก ฟาร์มอนุบาล และฟาร์มเลี้ยงกุ้งกุลาดำของไทย / นักวิจัยหัวหน้าโครงการ ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์, นักวิจัย อารี วิบูลย์พงศ์ ... [และคนอื่น ๆ]] 2543 Genaral Book 1
75 24211   ผลกระทบของการเลี้ยงกุ้งกุลาดำต่อเศรษฐกิจไทย / ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์ ... [และคนอื่นๆ] 2543 Genaral Book 1
76 24212   ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิ : เชียงใหม่ พิษณุโลก และทุ่งกุลาร้องไห้ / อารี วิบูลย์พงศ์, ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์ และ พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ 2544 Genaral Book 1
77 24213   ผลกระทบของโรคไหม้ต่อผลผลิตข้าวในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ จ.พิษณุโลก และทุ่งกุลาร้องไห้ / คณะวิจัย พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ, ประทานทิพย์ กระมล, บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล 2544 Genaral Book 1
78 24214   ลักษณะและทัศนคติของเกษตรกรและโอกาสในการขยายการผลิตข้าวหอมมะลิ / อารี วิบูลย์พงศ์ ... [และคนอื่นๆ] 2544 Genaral Book 1
79 24215   ผลกระทบของโรคไหม้คอรวงและประสิทธิภาพการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 / นักวิจัยหัวหน้าโครงการ อารี วิบูลย์พงศ์, นักวิจัย ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์, พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ 2544 Genaral Book 1
80 24252   ผลกระทบบางประการของกระบวนการผลิตเมี่ยงที่มีต่อระบบนิเวศป่าไม้ในพื้นที่ต้นน้ำ ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ / ผดุงเกียรติ ม่วงนนทศรี 2542 Genaral Book 1
81 24263   ผลของสารประกอบเกลือร่วมกับสารเคลือบผิวในการควบคุมการเน่าเสียของผลลำไยหลังการเก็บเกี่ยว / กรรณพต แก้วสอน 2545 Genaral Book 1
82 24265   ผลของอุณหภูมิและแสงต่อการเจริญเติบโตและการสลายตัวของเห็ดโคนน้อย / นิฤมล ลิมปิโชติพงษ์ 2543 Genaral Book 1
83 24269   ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน ของเกษตรกรรายย่อยในอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม / ปฏิมา เพ็ชรประยูร 2543 Genaral Book 1
84 24300   ชีววิทยาของเพลี้ยแป้งรากลำไยและการป้องกันกำจัด / สายพิณ สิทธิมงคล 2543 Genaral Book 1
85 24301   การแยกกลุ่มเอื้องแซะโดยวิเคราะห์รูปแบบไอโซไซม์และลายพิมพ์ดีเอ็นเอ / รัติกาล ธัญหล้า 2543 Genaral Book 1
86 24302   ประสิทธิผลในการนิเทศงานส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคเหนือ / วลัยพร เกียรติทับทิว 2542 Genaral Book 1
87 24304   การตอบสนองของประชากรข้าวสาลีที่มีการกระจายตัวทางพันธุกรรมต่อการขาดโบรอน / สุภาวดี ง้อเหรียญ 2543 Genaral Book 1
88 24306   การเปรียบเทียบการตอบสนองต่อธาตุโบรอนในข้าวสาลีและข้าวบาร์เลย์ / จำเนียร วงษ์โม้ 2544 Genaral Book 1
89 24307   การผลิตต้นตอกุหลาบปลอดโรคไวรัส / อรพินทร์ เชียงปิ๋ว 2543 Genaral Book 1
90 24309   ความสามารถการปรับตัวของสายพันธ์ข้าวบาร์เลย์ต่อสภาพน้ำท่วมขัง / พันธิภา สอนเมือง 2544 Genaral Book 1
91 24350   การตรวจสอบอาการฟ่ามของผลส้มพันธุ์ฟรีมองต์โดยใช้เทคนิคเอกซเรย์ / จริญญา พันธุรักษา 2542 Genaral Book 1
92 24354   การเก็บรักษาขนุนทั้งผลและยวงขนุนสดภายใต้อุณหภูมิต่ำ / ปิยฉัตร ศรีสัตบุตร 2542 Genaral Book 1
93 24364   การใช้สารเคมีของชาวสวนผลไม้กับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเขตอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ / อนันต์ชัย ลือเกรียงไกร 2542 Genaral Book 1
94 24367   การดำเนินงานของธุรกิจกล้วยไม้ในจังหวัดเชียงใหม่ / สุมิตร เตชะสุขสันติ์ 2542 Genaral Book 1
95 24422   สภาวะการผลิตดาวเรืองเพื่อการค้าของเกษตรกรในอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี / พรทิพย์ มีนคร 2543 Genaral Book 1
96 24451   สภาวะการผลิตและการตลาดสตรอเบอรี่ในจังหวัดเชียงใหม่ / กอบปริญญา อุตรศักดิ์ 2542 Genaral Book 1
97 24463   ต้นทุนทางสังคมของการใช้สารเคมีอันตรายในการผลิตพืชผัก : ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของเกษตรกร / ประพิมพ์ วรรณสม 2543 Genaral Book 1
98 24502   การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงสุกรที่มีการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในจังหวัดเชียงใหม่ / วิมล ฉัตตะวานิช 2542 Genaral Book 1
99 24535   การจัดการการลงทุนสำหรับระบบเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ราบลุ่ม เขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ / ธนานันต์ ยศบุตร 2542 Genaral Book 1
100 24599   ผลของความชื้นและอุณหภูมิในการบ่มต่อสีและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง/ ปาริชาติ เทียนจุมพล 2542 Genaral Book 1
101 24621   การผลิตน้ำลำไยผงโดยวิธีอบแห้งแบบโฟม-แมท / ชนันท์ ราษฎร์นิยม 2545 Genaral Book 1
102 24622   มาตรการของรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ในการปรับตัวต่อเงื่อนไขทางการค้าสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรของ ประเทศตะวันตก : กรณีศึกษา การค้าไก่สดแช่แข็ง / พรรณเชษฐ ยิ้มเนียม 2545 Genaral Book 1
103 24624   ประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกและเมล็ดในผลลำไยต่อการต้านเชื้อโรคหลังการเก็บเกี่ยว / สุภัค มหัทธนพรรค 2542 Genaral Book 1
104 24626   การเปลี่ยนแปลงปริมาณของเอทธิลีนและคาร์โบไฮเดรตที่ไมใช่โครงสร้างในช่วงก่อนการออกดอกของลำไยพันธุ์ดอ ลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยและมะปรางพันธุ์ทูลเกล้า / วันทนา ทองเล่ม 2543 Genaral Book 1
105 24649   การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำนาขี้เหล็ก ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / เอนก รัตนกมลกานต์ 2542 Genaral Book 1
106 24653   การเพาะเลี้ยงสาหร่าย Spirulina platensis ในน้ำทิ้งจากบ่อหมักก๊าซชีวภาพมูลสุกร / จงกล พรมยะ 2543 Genaral Book 1
107 24677   อิทธิพลของระยะความแก่ต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมีของผลลิ้นจี่แช่แข็ง / บุญส่ง กุณกูล 2543 Genaral Book 1
108 25022   การอบพริกขี้หนูด้วยเครื่องอบแห้งระบบสลับหมุนเวียนลมร้อน / พัฒนาภรณ์ ใจอุตม์ 2542 Genaral Book 1
109 25028   อิทธิพลของปุ๋ยไนโตรเจนและโพแทสเซียมไอโอไดด์ที่มีต่อคุณภาพการสี และคุณภาพทางโภชนาการของข้าว / แขสุมาลย์ จันทร์เครือญาติ 2543 Genaral Book 1
110 25037   ผลของน้ำร้อนและไคโตซานต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวและอายุการวางจำหน่ายมะม่วงพันธุ์มหาชนก / วิทวัส ศาสนนันทน์ 2545 Genaral Book 1
111 25049   ความตระหนักของเกษตรกรในการจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร ตำบลหาดงิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ / นันทนา ศรีสว่าง 2543 Genaral Book 1
112 25708   การสัมมนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 : โครงการแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม : กรณีอุตสาหกรรมอาหาร หมวดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ (การเก็บถนอมผลไม้และผัก การแปรรูปอาหารทะเล อาหารกระป๋อง) / ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2541 Genaral Book 1
113 25709   การสัมมนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 : โครงการแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม : กรณีอุตสาหกรรมอาหาร หมวดอุตสาหกรรมอาหารประเภทผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ / ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2541 Genaral Book 1
114 25711   การสัมมนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 : โครงการแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม : กรณีอุตสาหกรรมอาหาร หมวดผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งและธัญพืช / ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2541 Genaral Book 1
115 25715   เอกสารประกอบการบรรยายในการประชุมสัมมนาเรื่อง "การยกระดับมาตรฐานการผลิตอาหารกระป๋อง" วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2530 โรงแรมอิมพีเรียบ กรุงเทพมหานคร 2530 Genaral Book 1
116 25718   การประยุกต์ใช้ระบบ HACCP ในผลิตภัณฑ์อาหาร / [เมทนี สุคนธรักษ์ หัวหน้าคณะทำงาน ... และคนอื่น ๆ] 2542 Genaral Book 1
117 25719   HACCP เพื่ออุตสาหกรรมอาหาร / [รายชื่อคณะทำงานจัดทำคู่มือ HACCP เพื่ออุตสาหกรรมอาหาร เมทนี สุคนธรักษ์ หัวหน้าคณะทำงาน ... และคนอื่น ๆ] 2542 Genaral Book 1
118 25720   โครงการศึกษาวิจัยเชิงนโยบาย สาขาเทคโนโลยีอาหาร การจัดทำระบบ HACCP ในทุกโรงงานอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ 2543 Genaral Book 1
119 25721   โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมทางอาหาร = Food research and innovaion promotion program / ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 2542 Genaral Book 1
120 25726   อุตสาหกรรมอาหารหมักดอง / ลูกจันทร์ ภัครัชพันธุ์ 2522 Genaral Book 1
121 25730   การประชุมระดมความคิดเห็น โครงการการศึกษาวิจัยเชิงนโยบาย สาขาเทคโนโลยีอาหาร เรื่อง การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหาร : สาขาอุตสาหกรรม สารผสมอาหาร (Food ingredients) / คณะผู้วิจัย สายพิณ มณีพันธ์ ... [และคนอื่น ๆ] 2543 Genaral Book 1
122 25733   วิทยาศาสตร์การอาหาร 597 (สัมมนา) เรื่อง การถนอมอาหารโดยการฉายรังสี = Food irradiation / เติมศักดิ์ ส่งวัฒนา 2525 Genaral Book 1
123 25847   บทสรุปสถานภาพและการจัดลำดับความสำคัญของโครงการวิจัยแห่งชาติด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร / จัดทำโดย คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา 2547 Genaral Book 1
124 25878   เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องอุตสาหกรรมการแปรรูปผักและผลไม้ / จัดโดย ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ วันที่ 23-26พฤศจิกายน 2530 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ 2530 Genaral Book 1
125 25882   การประชุมสัมมนาเรื่อง "คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารทะเลเพื่อการส่งออก จัดโดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สมาคมผู้ค้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และอาหารแช่เยือกแข็งของไทย ณ ห้องลักษณา โรงแรมรามาทาวเวอร์ ถนนสุรศักดิ์ ระหว่างวันที่ 24 -25 เมษายน 2527 / กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สมาคมผู้ค้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และอาหารแช่เยือกแข้งของไทย 2527 Genaral Book 1
126 25894   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารทั่วไป / อรุณี อภิชาติสรางกูร 2530 Genaral Book 1
127 25899   รายงานผลการศึกษาโครงการศึกษาวิจัยอุตสาหกรรมแปรรูปทุเรียน / สายพิณ มณีพันธ์ ... [และคนอื่นๆ] 2541 Genaral Book 1
128 25903   วิธีการควบคุมกระบวนการผลิตอาหารกระป๋องที่มีความเป็นกรดต่ำ : การฝึกอบรมวิทยากร = Process control procedures for low-acid canned foods ; 22-26 มกราคม 2533 ณ โรงแรมเนเชอรัลปาร์ค รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2533 Genaral Book 1
129 25904   แผนแม่บทเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย ภาคที่สอง : กลยุทธ์อุตสาหกรรมรายสาขา : รายงานฉบับสมบูรณ์ / ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2540 Genaral Book 1
130 25905   เสถียรภาพการส่งออกสินค้าอาหารทะเลแปรรูปของประเทศไทย = Export stability of Thailand's processed seafood / นิรันดร์ ชาญชีวะ 2539 Genaral Book 1
131 25907   แผนกลยุทธ์การวิจัยด้านเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามวาระการวิจัยแห่งชาติในภาวะวิกฤตเพื่อฟื้นฟูชาติ = Strategic plan for agricultural and agro-industry research according to national research agenda during economic crisis for country development / ธีระ สูตะบุตร และคณะ 2543 Genaral Book 2
132 25913   การสัมมนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 : โครงการแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม : กรณีอุตสาหกรรมอาหาร หมวดเครื่องปรุงรสและผลิตภัณฑ์ใกล้เคียง / ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2541 Genaral Book 1
133 25919   นโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร 12 กลุ่มสินค้า / สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการส่งออก กรมส่งเสริมการส่งออก 2539 Genaral Book 1
134 25922   ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ที่มีอนาคต / คณะผู้วิจัย ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก ... [และคนอื่น ๆ] 2537 Genaral Book 2
135 25925   นโยบายการค้าสินค้าเกษตรสหรัฐอเมริกาและผลกระทบต่อประเทศไทย / กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ สำนักวิจัยเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ 2543 Genaral Book 1
136 25926   บทสรุปสำหรับผู้บริหาร : แผนแก้ไขปัญหาสุขอนามัยและคุณภาพในการส่งออกของอุตสาหกรรมอาหาร / คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาสุขอนามัยและคุณภาพในการส่งออกของอุตสาหกรรมอาหาร คณะกรรมการพัฒนาการส่งออก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2541 Genaral Book 1
137 25927   รายงานการศึกษาการนำเข้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร / กองวิจัยสินค้าและการตลาด 2 กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ 2539 Genaral Book 1
138 25982   การสัมมนาวิชาการด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เรื่อง Environmental management systems (EMS) in food industry รุ่นที่ 2 1999 Genaral Book 1
139 26683   เอกสารการสอนชุดวิชา : เศรษฐศาสตร์สำหรับธุรกิจอาหาร = Economics for food business / สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 Genaral Book 4
140 26685   เอกสารการสอนชุดวิชา : ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจอาหาร = Professional experience in food business 2540 Genaral Book 4
141 27014   รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ปีที่ 1 (2546) ชุดโครงการวิจัยโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายแปรรูปขนมจีนอบแห้งและน้ำยาผงกึ่งสำเร็จรูป = Center of extension and development instant Kanomjeen and Namya network / อรอนงค์ นัยวิกุล, สุดสาย ตรีวานิช และ อนุกูล วัฒนสุข 2547 Genaral Book 1
142 27262   การเจรจาการค้าพหุภาคีสินค้าเกษตร : ความไม่สมดุล ความล้มเหลว และอนาคตของรอบการพัฒนา (โดฮา) / นิพนธ์ พัวพงศกร และ สิริลักษณา คอมันตร์ 2548 Genaral Book 1
143 27398   คู่มือการลดอุณหภูมิและการขนส่ง / ดนัย บุณยเกียรติ ผู้เรียบเรียง 2545 Genaral Book 1
144 27399   คู่มือการจัดการคัดบรรจุผลิตผลพืชสวน / ดนัย บุณยเกียรติ ผู้เรียบเรียง 2545 Genaral Book 1
145 27400   คู่มือการจัดการกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว / ดนัย บุณยเกียรติ ผู้เรียบเรียง 2545 Genaral Book 1
146 27413   การปฏิบัติภายหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้ / ดนัย บุณยเกียรติ และนิธิยา รัตนาปนนท์ 2548 Genaral Book 4
147 27756   รายงานประจำปี ... / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 2547- Genaral Book 1
148 28735   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการมูลค่าเพิ่มในประเทศของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย = Retained value of the tourism industry of Thailand : รายงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรายสาขา : เล่มที่ 3 อุตสาหกรรมภัตตาคารและร้านอาหารในจังหวัดเชียงใหม่ / ศิริพร ศรีชูชาติ 2548 Genaral Book 1
149 28956   ความสำคัญและกลไกการทำงานของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า / สำนักงานคณะกรรมการกำกับซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า 2547 Genaral Book 1
150 29528   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาโรงฆ่าสุกรต้นแบบขนาดเล็กที่ได้มาตรฐานสากล = Generic model of small pig slaughterhouse / จุฑารัตน์ เศรษฐกุล ... [และคนอื่น ๆ] 2548 Genaral Book 1
151 29537   การเลี้ยงไก่เนื้อ / สุวิทย์ รัตนชัย 2539 Genaral Book 1
152 29580   ข้าว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / อรอนงค์ นัยวิกุล 2547 Genaral Book 5
153 29582   เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชไร่ / วันชัย จันทร์ประเสริฐ 2542 Genaral Book 3
154 29583   พืชเศรษฐกิจ / คณาจารย์ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ; กองบรรณาธิการ นพพร สายัมพล ... [และคนอื่น ๆ] 2547 Genaral Book 2
155 29702   สภาพการหมักที่เหมาะสมในการผลิตสารเอกซ์โซโพลีแซกคาไรด์ของ Lactobacillus cofusus CMU 198 โดยใช้แบบแผนการทดลอง = Optimum condition of exopolysaccharide production by Lactobacillus confusus CMU 198 using experimental design / พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ ... [และคนอื่น ๆ] 2547 Genaral Book 2
156 29703   การศึกษาการผลิตสารเอกซ์โซโพลีแซกคาไรด์โดยแบคทีเรียแลคติก = A study on exopolysaccharide production by lactic acid bacteria / ศศิธร วงศ์เรือง ... [และคนอื่น ๆ] [2545] Genaral Book 2
157 29765   คู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมปลากระป๋อง / สำนักเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม [2537] Genaral Book 1
158 29771   การสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร / ศิวาพร ศิวเวชช 2525 Genaral Book 1
159 29775   โครงการสัมมนาทางวิชาการอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งเพื่อการส่งออก = frozen seafood industry for export วันที่ 26-27 ตุลาคม 2532 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องบุษบา โรงแรมแมนดาริน ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ / ดำเนินการโดย Business Express Co.,Ltd. [2532] Genaral Book 1
160 29776   ข้อเสนอทางเทคนิค : การจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารมุสลิมฮาลาล และศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ / ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ และ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ 2543 Genaral Book 1
161 29777   การสุขาภิบาลโรงงานอาหาร / ศิวาพร ศิวเวชช 2523 Genaral Book 1
162 29797   ... ปีกรมการประกันภัย / กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ 2548 Genaral Book 2
163 29851   รายงานการวิจัย ตลาดเนื้อสุกรสดในประเทศ = Pork market in Thailand / ธานี ภาคอุทัย ... [และคนอื่นๆ] 2548 Genaral Book 1
164 29853   รายงานการวิจัย การสำรวจและวิเคราะห์สถานภาพโรงฆ่าสุกรในประเทศไทยเพื่อปรับปรุงให้เป็นโรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน = Survey and analysis on the situation of pig abattoirs in Thailand and adjustment required to meet standard / สมบัติ ศุภประภากร ... [และคนอื่น ๆ] 2548 Genaral Book 1
165 30270   การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง / cจัดโดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีภายใต้โครงการ "พัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพและความงาม" ; [บรรณาธิการ สุภารัตน์ จันทร์เหลือง ... และคนอื่น ๆ] 2548 Genaral Book 2
166 31274   อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม : การปรับตัวยุคการค้าเสรี / บรรณาธิการ; รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ 2548 Genaral Book 1
167 31360   เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ = Solar Crop Dryers / กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงงาน กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2547 Genaral Book 3
168 31486   ผลงานวิจัย โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว / โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 2548 Genaral Book 1
169 31972   รายงานการวิจัย ผลของ Probiotic Lactobacillus reuteri KUB-AC5 ต่อการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ = effect to probiotic Lactobacillus reuteri KUB-AC5 to the growth of chicken / หัวหน้าโครงการ สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ 2548 Genaral Book 1
170 33185   รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและรูปแบบการตลาดเครือข่าย : ภายใต้โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเขตภาคกลางตอนบน ปีงบประมาณ 2546 / โดย คณะนักวิจัยเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา 18 สถาบัน 2548 Genaral Book 1
171 34073   รายงานการวิจัย คุณสมบัติของไขมันจากน้ำล้างในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนและแปรรูปเนื้อไก่สด และการพัฒนาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ = Characteristics of chicken grease and oil in used water from slaughterhouse and its purification for further use / ภูธร เรืองยิ่ง 2548 Genaral Book 1
172 36203   รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชุดโครงการวิจัย โครงการบูรณาการนำร่องโครงการวิจัยความปลอดภัยของอาหารเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค โครงการวิจัยย่อยที่ 2 การพัฒนาวิธีการตรวจสอบ Salmonella spp. แบบว่องไวในเนื้อสัตว์สดและผลิตภัณฑ์ไก่แช่เยือกแข็งเพื่อการส่งออกโดยใช้ Single primer ร่วมกับ PCR = Development of rapid method using single primer-based PCR for salmonella spp. detection in fresh meat and export frozen chicken products / สุดสาย ตรีวานิช และสุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์ 2548 Genaral Book 1
173 36205   รายงานการวิจัย ชุดโครงการวิจัย การวิจัยและพัฒนาการผลิต การส่งออก และการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสนับสนุนครัวไทยสู่ครัวโลก = Market feasibility study and promotion of Thai food to the world / วารุณี วารัญญานนท์ และ ณรงค์ สมพงษ์ 2548 Genaral Book 1
174 36213   รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยของอาหารสู่ผู้บริโภค ธุรกิจอาหาร และอุตสาหกรรมอาหาร / วราภา มหากาญจนกุล และ สุดสาย ตรีวานิช 2548 Genaral Book 1
175 36216   รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชุดโครงการวิจัย โครงการบูรณาการนำร่องโครงการวิจัยความปลอดภัยของอาหารเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค โครงการวิจัยย่อยที่ 1 การศึกษาการอยู่รอดของ Salmonella spp. สายพันธุ์ที่ดื้อต่อยาต้านจุลชีพที่แยกได้จากเนื้อสุกรบริโภคภายในประเทศ ต่อสภาวะความเครียดแบบจำลองของระบบทางเดินอาหารมนุษย์ (gastrointestinal stress) = Study on survival of antimicrobial resistant salmonella spp. isolated from pork exposed to in vitro human gastrointestinal stress / สุดสาย ตรีวานิช...[และคนอื่นๆ] 2548 Genaral Book 1
176 36218   รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์แบบเร็วสำหรับบ่งชี้ความปลอดภัยในอาหาร = Development of rapid Sulfurdioxide detection equipment for food safety purpose / ชรินทร์ เตชะพันธุ์ และ วัฒนากร แก้วภัคดี 2548 Genaral Book 1
177 36219   รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย การลดการใช้สารกลุ่มซัลไฟต์ในอาหารกลุ่มเสี่ยง = The reduction of sulfiting agents in risk foods / วรรณี จิรภาคย์กุล ... [และคนอื่นๆ] 2548 Genaral Book 1
178 36220   รายงานชุดโครงการวิจัย พัฒนาการผลิตอาหารไทยปลอดภัยสู่ครัวโลก = building safety Thai foods for the world / วารุณี วารัญญานนท์ ... [และคนอื่นๆ] 2548 Genaral Book 1
179 39317   รายงานการวิจัยการสกัดและการนำไปประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารของน้ำมันหอมระเหยจากกะเพรา = Extraction and application in food products of essential oil from Holy Basil / สุทัศน์ สุระวัง และ จริญญา พันธุรักษา 2549 Genaral Book 1
180 40449   แนวปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษ : อุตสาหกรรม ต้ม กลั่น หรือผสมสุรา / กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [2549] Genaral Book 1
181 40450   แนวปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษ : อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อสัตว์ / กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [2549] Genaral Book 1
182 40451   แนวปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษ : อุตสาหกรรมชุมชน ผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อโค / กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [2549] Genaral Book 1
183 42103   ข้อกำหนดสำหรับวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้เพื่อการส่งออก = requirements for expored wood packaging materials / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 2547 Genaral Book 1
184 44214   ระบบคุณภาพพื้นฐานของไทย = Thai foundation quality system / สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2547 Genaral Book 1
185 44215   โครงการจัดทำฟาร์มกวาง = deer farm project / รังสรรค์ แสงสุข ม.ป.ป. Genaral Book 1
186 44358   รายงานการวิจัย เรื่อง ศึกษาการสลับทิศทางอากาศร้อนในกระบวนการอบแห้งผลผลิตเกษตร = A study on reversing the direction of heated air in agricultural product drying / ทวีชัย นิมาแสง 2546 Genaral Book 1
187 44359   รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาและปรับปรุงโรงอบแห้งเนื้อลำไยแบบพื้นบ้าน / ทวีชัย นิมาแสง 2549 Genaral Book 1
188 44561   หลักการจัดการการผลิต = Foundations of operations management / เขียน Larry P. Ritzman, Lee J. Krajewski ; แปลและเรียบเรียง ฐิติมา ไชยะกุล ; บรรณาธิการ อำนาจ ธีระวนิช 2548 Genaral Book 7
189 44774   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การลดปริมาณการปนเปื้อนอะฟลาทอกซินในถั่วลิสงและถั่วลิสงป่นโดยการประยุกต์ใช้ระบบ HACCP ภายใต้โครงการบูรณาการนำร่องเรื่องโครงการวิจัยความปลอดภัยของอาหารเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคงบประมาณประจำปี 2547 / วิเชียร ยงมานิตชัย ... [และคนอื่นๆ] 2548 Genaral Book 1
190 45092   การจัดแสดงผลงานวิจัยเชิงประยุกต์เพื่อใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ มหกรรมเทคโนโลยีรู้เพื่อรวย วันที่ 2-8 สิงหาคม 2541 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2541 Genaral Book 1
191 45552   ข้อมูลการบริโภคอาหารของประเทศไทย = Foof consumption data of Thailand / สำนักมาตรฐานสินค้าและระบบคุณภาพ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2549 Genaral Book 1
192 47097   การตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก / สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร 2549 Genaral Book 1
193 47099   ระบบการรับรองโรงงานผลิตสินค้าเกษตร ปี ... / บุษรา จันทร์แก้วมณี ...[และคณะ] 2549- Genaral Book 4
194 47252   มาตรการสุขอนามัยพืช : แนวทางการเฝ้าระวัง = Phytosanitary measures : guidelines for surveillance / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 2549 Genaral Book 2
195 47259   สารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด = Pesticide residues : maximum residue limits / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 2549 Genaral Book 2
196 47262   กุ้งเยือกแข็ง = Quick frozen shrimps or prawns / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 2549 Genaral Book 2
197 47264   ปลากะพงขาว = Seabass / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 2549 Genaral Book 2
198 47945   องค์ความรู้ : การผลิตลำไยที่มีคุณภาพและไม่ขาดทุน / อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ, พรสิริ สืบพงษ์สังข์ และ กิตติกาญจน์ สมฤทธิ์ 2549 Genaral Book 7
199 48126   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การประเมินมูลค่าภูมิปัญญาไทย : กรณีศึกษาพันธุกรรมข้าวพื้นเมือง = Valuation of traditional wisdom : a case study of genetic resources of native rice species / มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ... [และคนอื่น ๆ] 2548 Genaral Book 4
200 48382   เอกสารการสอนชุดวิชา : ผลิตภัณฑ์อาหาร = Food Products 2548 Genaral Book 2
201 48383   เอกสารการสอนชุดวิชา : คหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน = Home economics and community development 2549 Genaral Book 3
202 48384   เอกสารการสอนชุดวิชา : คหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน = Home economics and community development 2550 Genaral Book 1
203 48385   เอกสารการสอนชุดวิชา : การประกันคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร= Food quality assurance and food product development 2547 Genaral Book 2
204 48386   เอกสารการสอนชุดวิชา : โภชนาการศึกษาเพื่อชุมชน = Community nutrition 2548 Genaral Book 6
205 48387   เอกสารการสอนชุดวิชา : อาหารและโภชนาการ = Food and nutrition 2550 Genaral Book 6
206 48388   เอกสารการสอนชุดวิชา : วิทยาศาสตร์คหกรรมศาสตร์ = Basic science for home economics 2549 Genaral Book 2
207 48389   เอกสารการสอนชุดวิชา : วิทยาศาสตร์คหกรรมศาสตร์ = Basic science for home economics 2550 Genaral Book 2
208 48523   การบริหารการผลิตและการปฏิบัติการ = Production and operation management / เกียรติศักดิ์ จันทร์แดง, ธีรเดช รักไทย 2549 Genaral Book 4
209 48993   คู่มือการบริหารการผลิตอย่างมืออาชีพ / รังสรรค์ เลิศในสัตย์ 2550 Genaral Book 11
210 49501   ไส้กรอก = Sausages / สุภเวท มานิยม, พัชรีย์ พัฒนากูล 2550 Genaral Book 2
211 49568   การพัฒนาคุณภาพลำไย / ศูนย์เฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการบริหารและจัดการตลาดลำไย ปี 2550 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 จ.เชียงใหม่ 2550 Genaral Book 2
212 49579   สุดยอดผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัด = Provincial star OTOP : PSO / กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 2549 Genaral Book 1
213 49857   ครัวข้าวแกง / สำนักพิมพ์แสงแดด 2549 Genaral Book 1
214 49867   ขนมไทย / จริยา เดชกุญชร 2549 Genaral Book 1
215 49871   รวมอาหารทำขายที่ยังขายดี / [ผู้เขียน วัลยา ภู่ภิญโญ] 2542 Genaral Book 1
216 49896   ใครๆ ก็ชอบไทยฟู้ด / สมัคร สุนทรเวช 2548 Genaral Book 1
217 50872   น้ำพริก : ฐานทรัพยากรอาหาร วิถีชุมชน ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ / นิรมล ยุวนบุณย์...[และคนอื่นๆ] 2550 Genaral Book 1
218 50892   การบริหารจัดการโครงการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล / สุพัฒน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล, กรวรรณ สังขาร 2547 Genaral Book 4
219 51772   รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report) โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่วนภูมิภาคตามนโยบาย 1 จังหวัด 1 ผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร (1 province 1 agro-industrial product) เอกสารเพิ่มเติม เสนอ จังหวัดชัยนาท / โดย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2550 Genaral Book 1
220 51853   อาหารจานเดียว / โดย อุบล ดีสวัสดิ์ 2549 Genaral Book 2
221 51854   อาหารว่าง / โดย อุบล ดีสวัสดิ์ 2549 Genaral Book 2
222 51858   Menu สุขภาพ / Thanunya Kaikaew 2548 Genaral Book 1
223 51906   โภชนศาสตร์เบื้องต้น / สิริพันธุ์ จุลกรังคะ 2550 Genaral Book 3
224 51916   เบเกอรีเทคโนโลยีเบื้องต้น = Basic baking science and technology / จิตธนา แจ่มเมฆ, อรอนงค์ นัยวิกุล 2549 Genaral Book 1
225 52002   วิวัฒนาการและผลกระทบของเทคโนโลยีการเกษตรจากสมัยสุโขทัยถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : ประวัติศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร / สุวิทย์ ธีรศาศวัต 2548 Genaral Book 3
226 52308   รายงานการวิจัยเรื่อง ผลของปัจจัยคุณภาพต่ออายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ต้มยำกรอบ = Quality factors' effect on the shelf life of crispy Tom-Yum snacks / อรุณศรี ลีจีรจำเนียร, บัณฑิต อินณวงศ์ และ ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์ 2549 Genaral Book 1
227 52337   อาหารมังสวิรัติ / คณะผู้จัดทำ นิดดา หงษ์วิวัฒน์...[และคนอื่นๆ] 2550 Genaral Book 2
228 52413   รู้ทันก่อนกิน รู้จริงก่อนบริโภค / วิศิษฏ์ ประวีณวงศ์วุฒิ 2550 Genaral Book 1
229 53011   การถนอมอาหาร = Food preservation / ชมภู่ ยิ้มโต 2550 Genaral Book 2
230 53013   พื้นฐานโภชนาการ = Basic nutrition / อัจฉรา ดลวิทยาคุณ 2550 Genaral Book 5
231 53168   ไทยทำ ไทยกิน กับข้าวฝรั่ง 2551 Genaral Book 2
232 53263   รวมผลงานวิจัยข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว / โครงการจัดการความรู้เรื่องข้าวตามแนววิถีไทย โดย คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2550 Genaral Book 1
233 53267   การประชุมวิชาการพืชไร่ ประจำปี 2550 เรื่อง บูรณาการงานวิจัยพืชไร่มุ่งสู่นวัตกรรมอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมรุคส์ ฮอลิเดย์ โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท จ. แม่ฮ่องสอน 28-30 สิงหาคม 2550 / สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร 2550 Genaral Book 1
234 53840   GMP ระบบการจัดการและควบคุมการผลิตอาหารให้ปลอดภัย / โดย สุวิมล กีรติพิบูล 2550 Genaral Book 3
235 53842   หลักการการควบคุมคุณภาพ / โดย กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ 2551 Genaral Book 2
236 57204   FoSTAT/ProPak Thailand 2001 food conference : safe food and quality package through innovative technologies 13-15 มิถุนายน 2544 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ / จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT), ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC), กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) 2544 Genaral Book 1
237 57891   รายงานการวิจัย เรื่อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตหอมผงจากหอมหัวใหญ่ = Feasibility study in the production of powdered onion from onion / เกียรติศักดิ์ พลสงคราม 2551 Genaral Book 1
238 58112   รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศักยภาพและความพร้อมของร้านอาหารพื้นเมืองสำหรับรอบรับนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย = Potentialities for tourism planning and management : a case study of Lanna food restaurants in Chaing Rai province / ศรีสมร คุณากรบดินทร์ ... [และคนอื่นๆ] 2549 Genaral Book 1
239 59824   รายงานวิจัย เรื่อง การวิจัยและพัฒนาอาหารแช่แข็งปลอดเชื้อปนเปื้อนทางชีวภาพสู่ครัวโลก = Research and development of biological contamination-free frozen food to world kitchen / เยาวลักษณ์ สุขธนะ ... [และคนอื่นๆ] 2549 Genaral Book 1
240 59946   รายงานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ การยกระดับคุณภาพเครื่องดื่มน้ำลูกยอบ้านเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต และสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ = Quality improvement of "Yor-baan" (Morinda citrifolia Linn.) beverage for production technology transferring and producers net working / ชิดชม ฮิรางะ ... [และคนอื่นๆ] 2549 Genaral Book 1
241 60026   คู่มือนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พริกไทย / ภัสรา ชวประดิษฐ์ 2551 Genaral Book 1
242 60028   คู่มือนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร หอมแดง / สุกัญญา ตู้แก้ว, สมภูมิ พรรณอภัยพงศ์ 2551 Genaral Book 1
243 60030   คู่มือนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พืชตระกูลกะหล่ำ (คะน้า, ผักกาดกวางตุ้ง) / สุนิสา ประไพตระกูล 2551 Genaral Book 1
244 60031   คู่มือนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ถั่วฝักยาว / วรรณรีย์ คนขยัน 2551 Genaral Book 1
245 60033   คู่มือนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พริก / จิราภา จอมไธสง 2551 Genaral Book 1
246 60036   คู่มือนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กล้วยไม้ตัดดอกสกุลหวาย / ทวีพงศ์ สุวรรณโร 2551 Genaral Book 1
247 60037   คู่มือนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร มะเขือเทศ / วรรณรีย์ คนขยัน 2551 Genaral Book 1
248 60038   คู่มือนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ขมิ้นชัน / จุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์, ประพิศพรรณ อนุพันธ์ 2551 Genaral Book 1
249 60039   คู่มือนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กระเจี๊ยบเขียว / นุชจรี วัชรวงษ์ไพบูลย์, จิราภา จอมไธสง และ นุภาษ สันตยานนท์ 2551 Genaral Book 1
250 60040   คู่มือนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร หน่อไม้ฝรั่ง / สมภูมิ พรรณอภัยพงศ์ 2551 Genaral Book 1
251 60041   คู่มือนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กุหลาบ / มณฑกาฬ ลีมา 2551 Genaral Book 1
252 60043   คู่มือนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร มะลิ / เอกพงษ์ หนูพลับ 2551 Genaral Book 1
253 60044   คู่มือนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร อ้อย / สมศรี บุญเรือง, รังสิมันตุ์ สัมฤทธิ์ 2551 Genaral Book 1
254 60045   คู่มือนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ถั่วลิสง / บุปผา มงคลศิลป์ 2551 Genaral Book 1
255 60046   คู่มือนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ถั่วเขียว / อภิรักษ์ หลักชัยกุล, อัจฉรา อุทโยภาศ และ ปิยะอิศรา ขอดวงกลาง 2551 Genaral Book 1
256 60055   คู่มือนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ข้าวโพด / สมศรี บุญเรือง, อำนาจ จันทร์ครุฑ 2551 Genaral Book 1
257 60056   คู่มือนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร มันสำปะหลัง / ไกวัล กล้าแข็ง 2551 Genaral Book 1
258 60057   คู่มือนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ผึ้งพันธุ์ / สุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ ... [และคนอื่นๆ] 2551 Genaral Book 1
259 60058   คู่มือนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชา / อัจนา ชำนาญศิลป์ 2551 Genaral Book 1
260 60060   คู่มือนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร มะม่วง / มนู โป้สมบูรณ์ 2551 Genaral Book 1
261 60061   คู่มือนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลำไย / ชุมญาณัช คำวงษ์ 2551 Genaral Book 1
262 60062   คู่มือนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร มังคุด / วันทนา บัวทรัพย์ 2551 Genaral Book 1
263 60063   คู่มือนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ทุเรียน / วันทนา บัวทรัพย์ 2551 Genaral Book 1
264 60064   คู่มือนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ส้มเขียวหวาน / ประพนธ์ ไทยวานิช 2551 Genaral Book 2
265 60153   ไอ เอ็ม โอ จุลินทรีย์ในท้องถิ่น : หยาดเหงื่อ แรงใจ เกษตรกรขุนยวม / [บรรณาธิการ เกศสุดา สิทธิสันติกุล] 2548 Genaral Book 3
266 60175   พันธุศาสตร์พืช / นิตย์ศรี แสงเดือน 2551 Genaral Book 2
267 60185   งา : พฤกษศาสตร์ การปลูก ปรับปรุงพันธุ์ และการใช้ประโยชน์ / วาสนา วงษ์ใหญ่ 2550 Genaral Book 3
268 60432   ข้าวโพดสองฝัก : แนวทางปรับปรุงการเกษตรโดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง / โรแลนด์ บันช์ ;ผู้แปลและเรียบเรียง จิตติ มงคลชัยอรัญญา 2545 Genaral Book 3
269 60460   คุณประโยชน์มากหลาย ไม้ดอกไม้ประดับเมืองไทย / โชติอนันต์ และคณะ 2552 Genaral Book 2
270 60610   การบรรจุอาหาร = Food packaging / งามทิพย์ ภู่วโรดม 2550 Genaral Book 2
271 60804   วิจัยยางพารา. เล่มที่ 3 / [บรรณาธิการ วราภรณ์ ขจรไชยกูล] 2551 Genaral Book 3
272 61525   ออกแบบให้โดนใจ : คู่มือการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการและนักออกแบบ = Packaging design for success / ชัยรัตน์ อัศวางกูร 2550 Genaral Book 3
273 63992   รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาแผ่นกรองน้ำมันทอดจากเปลือกข้าวโพดผสมสารดูดซับชนิดต่าง ๆ สำหรับอุตสาหกรรมอาหารทอด = Development of frying oil filter pad from corn husk mixed with adsorbent combinations for fried food industries / บัณฑิต อินณวงศ์ 2551 Genaral Book 1
274 65554   รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาความชื้นสมดุลของผักและผลไม้ในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย = A study of equilibrium moisture content of vegetables and fruits in western region of Thailand / เสริม จันทร์ฉาย 2552 Genaral Book 1
275 67641   สูตรอร่อยทันใจ อาหารนานาชาติ / คณะผู้แปล : ชาดา คำนวณ, วิริยา สังขนิยม, แสงโสม บุณยศักดิ์ 2551 Genaral Book 2
276 70016   การควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืชโดยชีววิธี / บรรพต ณ ป้อมเพชร 2525 Genaral Book 1
277 70329   ผลงานวิจัยโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ปี 2543-2544 = Postgraduate education and research development project in postharvest technology / โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 2545 Genaral Book 1
278 70396   คู่มือการใช้เทคโนโลยีแบบบูรณาการในการผลิตข้าวและเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี / ลัดดาวัลย์ กรรณนุช ; รวบรวมเรียบเรียง 2546 Genaral Book 1
279 73548   รายงานการวิจัย เรื่อง องค์ประกอบทางเคมีและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดจากเนื้อมะกอกป่า = Chemical compositions and antioxidant activity of hog plam (spondias pinnata kurz.) pulp extracts / สุกัญญา เขียวสะอาด, เกียรติศักดิ์ พลสงคราม 2553 Genaral Book 1
280 78584   รายงานวิจัยเรื่อง ผลของการใช้ Methyl jasmonate ต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย = Effect of methyl jasmonate on postharvest quality changes of pineapple (Ananas comosus (L.) Merr.) CV. Pattavia / พฤฒิยา นิลประพฤกษ์ 2551 Genaral Book 1
281 80266   สารเคมียาง / พงษ์ธร แซ่อุย 2550 Genaral Book 1
282 80564   ครบเครื่องเรื่องอาหาร 2 : การแปรรูปอาหารเพื่ออาชีพ / โดย ศิโรจน์ ผลพันธิน ... [และคนอื่นๆ] 2553 Genaral Book 1
283 80681   เอกสารประกอบการสอน รายวิชา การผลิตผัก / อัตถ์ อัจฉริยมนตรี 2553 Genaral Book 1
284 80910   ผลงานวิจัย เพื่อประกอบการขอกำหนดตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ เรื่อง การรวบรวมและจำแนกสายพันธ์ุเห็ดหอมที่เพาะเป็นการค้าด้วยเครื่องหมายโมเลกุลอาร์เอพีดี = Collection and classification of commercial strain of shiitake mushroom by molecular maker; RAPD / เรือนแก้ว ประพฤติ 2553 Genaral Book 1
285 83421   เครื่องจักรกลคัดแยกหลังการเก็บเกี่ยวบรรจุภัณฑ์และเรือนบรรจุผลไม้ = Postharvest sorthing machinery, packaging and packing house of fruit / บัณฑิต จริโมภาส. 2549 Genaral Book 2
286 83619   รายงานการสัมมนาและเสวนาวิชาการ งานแสดงเทคโนโลยีการเกษตรเพื่ออินโดจีน / บรรณาธิการ วรพงษ์ สุริยจันทราทอง 2546 Genaral Book 1
287 83715   ผลของบรรจุภัณฑ์แบบสภาพบรรยากาศดัดแปลงและการเคลือบผิวต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวผลแก้วมังกร (Hylocereus undatus) = Effects of modified atmosphere packaging and coating on postharvest quality of dragon fruit (Hylocereus undatus) / วรเศรษฐ์ ไตรสีห์ 2553 Theses 1
288 84728   ชวนมา "แปรรูป & ถนอมอาหาร" กันเถอะ / Study Group for the Life-Environment Teaching ; เรื่อง, อังคณา รัตนจันทร์ ; แปล 2554 Genaral Book 1
289 85729   รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และแผนการตลาดน้ำเสาวรสเพื่อสุขภาพ = Development of a prebiotic passion fruit juice and its marketing plan / ปริญญา วงษา, ศศิขัณฑ์ โตโส, ฉลองรัฐ อูปเฮียง 2553 Genaral Book 2
290 85742   คู่มือ ฉลาด "อ่านฉลาก" ลดหวาน มัน เค็ม / กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2554 Genaral Book 3
291 85976   รายงานการวิจัย การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมสัตว์ปีกไทย = Promotion of Thai poultry industry competitiveness / สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์ ... [และคนอื่นๆ] 2551 Genaral Book 1
292 88876   รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาภูมิปัญญาอาหารไทยใหญ่เพื่อสุขภาพในจังหวัดเชียงราย = Local wisdom : a case study of Tai Yai food for health in Chiang Rai province / กนกวรรณ ปลาศิลา ... [และคนอื่นๆ] 2549 Genaral Book 1
293 88883   รายงานการวิจัย เทคโนโลยีการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์พริกแกงพื้นเมืองปลอดภัย ชุมชนเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย = The production technology and marketing of safety traditional curry paste Wiang Pang Khum community Mae Sai district Chiang Rai province / วาสนา แก้วโพธิ์, ศุภนิดา เรืองศิริ 2552 Genaral Book 1
294 88894   การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเน่าในจังหวัดเชียงราย = Development and transferring technology of making fermented soybean process in Chiang Rai / มาลี หมวกกุล ... [และคนอื่นๆ] 2547 Genaral Book 1
295 88898   รายงานการวิจัย เรื่อง การผลิตหอมผงเพื่อเพิ่มมูลค่าแก่หอมหัวใหญ่คัดทิ้ง : สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่สันป่าตอง อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ = The value-added onion powder production from rejected onions : Sanpatong onion grower's co-operatives, Mae Wang, Chiang Mai / เกียรติศักดิ์ พลสงคราม, ยุพาพร รักศิลปกิจ 2552 Genaral Book 1
296 88908   รายงานการวิจัย เรื่อง ผลของสารละลายออสโมติกต่อคุณภาพของมะดันแช่อิ่มอบแห้ง = The effects of osmotic solutions on qualities of osmotically dehydrated garcinia schomburgkiana pierre / มนทกานติ์ บุญยการ, พิรัญชนา ภาณุสัณห์ 2555 Genaral Book 1
297 92734   รายงานวิจัย การพัฒนา สาธิตระบบอบแห้งสำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปไม้และเครื่องจักรสาน (สำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปไม้) / ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ ... [และคนอื่นๆ] 2549 Genaral Book 1
298 92741   ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับไม้แปรรูปและวัสดุทำเครื่องจักสาน / กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ ห้องปฏิบัติการวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2549 Genaral Book 1
299 93793   ข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหารตามมาตรฐานทั่วไปสำหรับวัตถุเจือปนอาหารของโคเด็กซ์ = General standard for food additive : GSFA / สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2554 Genaral Book 1
300 93794   4 ทศวรรษการส่งออกอาหารไทย (พ.ศ. 2506-2546) ภายใต้การส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุข / บรรณาธิการ จุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ... [และคนอื่นๆ] 2553 Genaral Book 2
301 93826   รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการประเมินความเสียหายและการลดความเสียหายผลพริกหลังเก็บเกี่ยว = Loss evaluation and reduction of chilli after harvest / อภิตา บุญศิริ ... [และคนอื่นๆ] 2553 Genaral Book 1
302 94886   การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นเฉาก๊วยอบแห้งเชิงพาณิชย์ = The product development of dried grass jelly for commercial production / อรทัย ทองประเสริฐ 2555 Genaral Book 1
303 95138   เห็ดฟางและเทคโนโลยีการผลิตในโรงเรือน / อัจฉรา พยัพพานนท์ 2553 Genaral Book 2
304 95620   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการการผลิตข้าวอบกรอบจากข้าวเหนียวดำ = Production of rice cracker from purple glutinous rice / สุริยาพร นิพรรัมย์ และ อรรณพ ทัศนอุดม 2554 Genaral Book 1
305 96519   รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการทดสอบศักยภาพเชิงพาณิชย์ของน้ำตาลลำไย / โดย นิสิต พันธมิตร และคณะ 2554 Genaral Book 1
306 96526   ข้างครัวตะวันตก / พิชัย วาศนาส่ง 2548 Genaral Book 1
307 98758   คู่มือการประยุกต์ใช้สุขลักษณะที่ดีของครัวผลิตอาหารสำหรับคนหมู่มาก / อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร 2556 Genaral Book 2
308 101373   ก.ส.ล. กับบทบาทการกำกับดูแลการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า / สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า 2555 Genaral Book 2
309 101383   ข้าวหอมมะลิบรรจุถุง : การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานและโครงสร้างตลาด / บรรณาธิการ สมพร อิศวิลานนท์, ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์, ชมพูนุท สวนกระต่าย 2556 Genaral Book 2
310 101458   รายงานสรุปผลการวิจัย รูปแบบวิธีการบริหารจัดการเก็บข้าวเปลือกของเกษตรกร = The management model of farmer's unmilled rice / กฤตพา แสนชัยธร, วัลภา ถมยา, ปวิช แสนชัยธร 2554 Genaral Book 2
311 101499   มะม่วง : การผลิตและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว / บรรณาธิการ ธวัชชัย รัตน์ชเลศ, วิลาวัลย์ คำปวน, ธีรนุข เจริญกิจ 2556 Genaral Book 2
312 101715   รายงานวิจัยเรื่อง การศึกษาระดับความปลอดภัยของอาหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช = food safety studies for consumer in Nakhon Si Thammarat / ยุทธนา ศิลปรัสมี...[และคนอื่นๆ ] 2556 Genaral Book 1
313 104502   การวิเคราะห์ความเสี่ยงอันตรายในอุตสาหกรรมอาหาร วันที่ 31 มีนาคม 2543 ณ ห้องอเมริกา ชั้น 9 โรงแรมซันรูท กรุงเทพฯ / สถาบันอาหาร 2543 Genaral Book 1
314 104974   รายงานการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การจัดทำมาตรฐานและการใช้ประโยชน์สารหอมกฤษณาในเชิงพาณิชย์ = Technology development of agarwood aroma resin production, standardization and application in commercial / บุญส่ง คงคาทิพย์ 2555 Genaral Book 1
315 104978   คู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก = Environmental management guide for plastic containers industry / บรรณาธิการ กลุ่มการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงงาน สำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม 2556 Genaral Book 1
316 105054   การบริหารผลิตภาพ = productivity management / พงศ์พัฒน์ เพ็ชรรุ่งเรือง 2557 Genaral Book 1
317 105156   อุตสาหกรรมเกษตรเพื่อความหวังใหม่ / กองทุนเพื่อการศึกษาวิจัยและพัฒนา อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2532 Genaral Book 1
318 105159   กล้าเชื้ออาหารหมักและเทคโนโลยี่การผลิต / นภา โล่ห์ทอง 2535 Genaral Book 1
319 105163   จุลินทรีย์ที่สำคัญต่ออุตสาหกรรม การเกษตร สิ่งแวดล้อม = Microorganisms in industry agriculture and environment / อรพิน ภูมิภมร 2526 Genaral Book 2
320 108042   ผลของน้ำอิเล็กโทรไลต์ร่วมกับบรรจุภัณฑ์ต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาสับปะรดตัดแต่งพันธุ์ภูแล = Effect of electrolyzed water combined with packaging on quality and storage life of fresh-cut pineapple cv. "PHULAE" / จิราพร ไร่พุทธา 2556 Theses 1
321 108044   ฤทธิ์การด้านออกซิเดชันและฤทธิ์การต้านจุลินทรีย์ของพุทราไต้หวันพันธุ์ซื่อมี่ ในจังหวัดเชียงราย = Antioxidant and antimicrobial activities of taiwanese jujube (Ziziphus jujuba ev. Zimi) in Chiang Rai province / วารินทร์ สารเขื่อนแก้ว 2556 Theses 1
322 108105   เรื่องพืชพันธุ์เครื่องเทศสดแห้งทางวรรณสาทิส / ประชิด วามานนท์ c2545 Genaral Book 1
323 108346   การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ / กรมส่งเสริมการเกษตร 2557 Genaral Book 1
324 111260   เกษตรนวัตกรรม : รวบรวมผลงานนวัตกรรมทางการค้นคว้าวิจัย ในวาระครบรอบ 72 ปี แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2558 Genaral Book 1
325 112359   นักเลงตาล บ้านหนองศาลา / ผู้เขียน : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ; ผู้เรียบเรียง : พลชัย เพชรปลอด 2558 Genaral Book 1
326 112623   ห้าทศวรรษการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทย = Five decades of maize cultivar development in Thailand / กัมปนาท วิจิตรศรีกมล ... [และคนอื่นๆ] 2558 Genaral Book 2
327 112669   การประเมินผลและการพัฒนาคุณภาพ = Evaluation and quality development / Reinhard Stockmann ; แปลและเรียบเรียง สบสันติ อุตกฤษฏ์, ณัฐวี อุตกฤษฏ์ 2558 Genaral Book 1
328 112679   ตะวันรุ่ง / บุรฉัตร พานธงรักษ์ ... [และคนอื่นๆ] 2558 Genaral Book 1
329 112694   รายงานผลการวิจัยสบู่ดำปี พ.ศ.2551 และ 2553 / ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสบู่ดำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2558 Genaral Book 1
330 112967   การบริหารการปฏิบัติการเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน = Operations management for competitive advantage / วิพุธ อ่องสกุล 2557 Genaral Book 1
331 114440   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผลของกระบวนการหมักต่อคุณภาพของน้ำส้มสายชูหมักจากสับปะรด = Effect of fermentation process on qoulity of pineapple vinegar / สิริรุ่ง วงศ์สกุล 2550 Genaral Book 1
332 114499   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเพิ่มประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อของน้ำอิเล็กโทรไลต์ด้วยเทคนิคไมโครนาโนบับเบิลในผักตัดแต่งพร้อมบริโภค = Enhancement of disinfection efficacy of electrolyzed water in fresh-cut vegetables using micro-nano bubble technique / พันธ์สิริ สุทธิลักษณ์ และสุทธิวัลย์ สีทา 2557 Genaral Book 1
333 114503   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาฟิล์มบริโภคได้จากเจลาตินหนังปลาโดยการเสริมสารยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ = Development of edible flims from fish skin gelatin incorporates with antimicrobial agents / ดำรงพล คำแหงวงศ์, สาโรจน์ รอดคืน และพันธ์สิริ สุทธิลักษณ์ 2554 Genaral Book 1
334 114540   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่ขิงพร้อมดื่ม = Development of ginger drinking jelly / ณัฏยา คนซื่อ และ ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล 2547 Genaral Book 1
335 114545   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ คุณภาพของน้ำสับปะรดปรุงรสเข้มข้นแช่แข็ง = Quality of frozen concentrated pineapple juice / ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล, นิรมล สันติภาพวิวัฒนา และยูถิกา สร้อยระย้า 2547 Genaral Book 1
336 114557   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ระบบภาชนะบรรจุเพื่อการขนส่งส้มโอพันธุ์ทองดี = Distribution package systems for pummelo CV. "Tong Dee" / ดำรงพล คำแหงวงศ์ 2552 Genaral Book 1
337 114559   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อขนุนด้วยสารเคลือบผิว = Extending shelf-life of jackfruit pulp with edible coating / เนตรา สมบูรณ์แก้ว และ นิรมล สันติภาพวิวัฒนา 2548 Genaral Book 1
338 114576   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผลของสารเคลือบผิวไคโตซานต่อคุณภาพสับปะรดพันธุ์นางแลและภูแล = Effect of Chitosan coating on quality of pineapple cv. 'Nang-Lae and Poo-Lae' / นิรมล สันติภาพวิวัฒนา และ เนตรา สมบูรณ์แก้ว 2551 Genaral Book 1
339 114577   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ สับปะรดตัดแต่งพร้อมบริโภค = Minimally processed pineapple / นิรมล สันติภาพวิวัฒนา และ เนตรา สมบูรณ์แก้ว 2551 Genaral Book 1
340 114585   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาสูตรและการจำแนกคุณลักษณะของฟิล์มบริโภคได้จากแป้งและสตาร์ชข้าว (ระยะที่ 1) = Formulation and characterization of edible film from rice flour and starch (Phase 1) / รุ่งอรุณ สาสนทาญาติ และ ดำรงพล คำแหงวงศ์ 2554 Genaral Book 1
341 114608   รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาการเปลี่ยนแปลงชนิดและปรมาณสารต้านอนุมูลอิสระ (โพลิฟีนอล) ในระหว่างกระบวนการผลิตชาเขียวและชาอู่หลงของจังหวัดเชียงราย = A study on changes of kind and quantity of antioxidants (Polyphenols) during gerrn and Oolong tea processing in Chiang Rai / ธีรพงษ์ เทพกรณ์ 2550 Genaral Book 1
342 114625   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการทำแห้งแบบพ่นฝอยของสารสกัดชาเขียวในระดับโรงงานต้นแบบ = Spray-drying optimization of pilot scale green tea extract / ณัฐวุฒิ ดอนลาว และ ธีรพงษ์ เทพกรณ์ 2554 Genaral Book 1
343 114628   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผลของวิธีการทำแห้งต่อสารสกัดจากใบชาเขียวอัสสัม = Effect of drying method on tea extract from assom green tea / ปริญญา วงษา...[และคนอื่นๆ] 2550 Genaral Book 1
344 114636   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผลของการทำแห้งต่อองค์ประกอบ และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของเนื้อผลกาแฟ = Effect of drying on composition and antioxidation activity of coffee pulp / นิรมล ปัญญ์บุศยกุล และ สุทธิวัลย์ สีทา 2554 Genaral Book 1
345 114732   การศึกษาการลดความสูญเสียในระบวนการเก็บเกี่ยวของธุรกิจส้ม อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = The study of waste reduction in the harvesting process of orange orchard business in Fang District, Chiang Mai Province / เจษฎา เนตรสว่าง 2558 IS 1
346 114773   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ คุณสมบัติการเกิดเจลภายใต้สภาวะการเซ็ทตัวของเนื้อปลาบึกบด และซูริมิจากเนื้อปลาบึกเลี้ยงในจังหวัดเชียงราย = Gelling properties of minced and surimi from farmed giant catfish (Pangasianodon gidas) as influenced by setting conditions / สาโรจน์ รอดคืน และ ปริญญา วงษา 2551 Genaral Book 1
347 115080   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผลของเวย์โปรตีนต่อกิจกรรมการยับยั้งการย่อยสลายตัวเองและคุณสมบัติการเกิดเจลของเนี้อปลานิลบด = Effect of whey protein on autolysis inhibition and gelling properties of tilapia surimi / สาโรจน์ รอดคืน และ สิริรุ่ง วงศ์สกุล 2550 Genaral Book 1
348 115109   Branding 4.0 / ปิยะชาติ อิศรภักดี 2559 Genaral Book 1
349 115118   ส่งออกข้าวไทยไป Niche Market / สำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 2559 Genaral Book 1
350 115122   เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลส้มเปลือกล่อน / บรรณาธิการ; นิธิยา รัตนาปนนท์ และดนัย บุณยเกียรติ 2559 Genaral Book 1
351 115247   รูปแบบการจัดการการตลาดผักอินทรีย์ : กรณีศึกษา เกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ / โดย ธิติพันธ์ ศรีภมร ... [และคนอื่นๆ] 2558 Genaral Book 1
352 115280   พาราโบล่าโดม : นวัตกรรมการอบแห้งที่เปลี่ยนโฉมหน้ากล้วยตากไทย / เสริม จันทร์ฉาย 2559 Genaral Book 1
353 115288   รายงานการวิจัย เรื่อง ปริมาณสารไอโซฟลาโวนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากถั่วเหลือง = Isoflavone content and development of functional food from soybean / ชาญชัย ตรีเพชร และเบญจวรรณ ตื้อตัน 2559 Genaral Book 1
354 115289   รายงานการวิจัย เรื่อง แผนภาพความชอบของผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองที่มีจำหน่ายในประเทศไทย = The preference mapping of soy products in Thailand / เบญจวรรณ ตื้อตัน และนันทพร รุจิขจร 2559 Genaral Book 1
355 115293   คู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมผลิตนมพร้อมดื่ม / กรมโรงงานอุตสาหกรรม 2558 Genaral Book 1
356 115306   คู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมผลิตผลไม้อบแห้ง / กรมโรงงานอุตสาหกรรม 2558 Genaral Book 1
357 115345   ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง ทิศทางพืชเศรษฐกิจไทยในอาเซียน / สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 2559 Genaral Book 2
358 116226   การตลาดยุคสร้างสรรค์ 4.0 = Creative age marketing / สมฤดี ศรีจรรยา 2559 Genaral Book 1
359 116832   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาฟิล์มที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติจากแป้งมันสำปะหลังคาร์บอกซีเมธิล เซลลูโลส และเจลาตินผสม = Development of biodegradable films from cassava strarch-carboxymethyl cellulose (CMC)-gelatin blends / วิรงรอง ทองดีสุนทร และสาโรจน์ รอดคืน 2556 Genaral Book 1
360 116845   (ร่าง) รายงายวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาความเป็นไปได้การใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโคปีตรวจสอบปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ตกค้างในผลลำไยสด = Feasibility of near- infrared spectroscopy (NIRS) for the prediction SO2 residual content in fresh longan fruits / ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล 2557 Genaral Book 1
361 117173   สับปะรดสดตัดแต่งพร้อมบริโภค = Ready-to-eat fresh-cut pineapple / นิอร โฉมศรี 2559 Genaral Book 1
362 117262   คู่มือการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยการนำวิศวกรรมคุณค่า (Value engineering, VE) ไปประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมถนอมผัก พืช หรือผลไม้ โดยวิธีทำให้เยือกเย็น / สำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม 2559 Genaral Book 1
363 117287   เทคโนโลยีการอบแห้งด้วยพลังงานรังสีอาทิตย์ = Solar drying technology / เสริม จันทร์ฉาย 2560 Genaral Book 1
364 117346   อนาคตทิศทางงานวิจัยพืชเศรษฐกิจของไทย / ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร และบงกช บุปผา 2560 Genaral Book 1
365 117436   Hydroponics สร้างมูลค่าผักลดสารเคมี / บรรณาธิการ; ศิรินภา ศิริยันต์ 2560 Genaral Book 1
366 117670   การสุขาภิบาลโรงงานอาหาร = Food plant sanitation / สุดสาย ตรีวานิช 2560 Genaral Book 1
367 117740   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ แนวทางการยืดอายุการเก็บรักษาและการเพิ่มปริมาณสารออกฤทธิ์สำคัญในผลส้มพันธุ์สายน้ำผึ้งด้วยรังสี UV-C = A novel approach of UV-C radiation on prolonging storage life and enhancing bioactive compounds in mandarin cv. ' Sai Nam Pung' / สุทธิวัลย์ สีทา และ มัชฌิมา นราดิศร 2557 Genaral Book 1
368 117764   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผลของ benzyladenine (BA), boric acid และภาชนะบรรจุแบบสภาพบรรยากาศดัดแปลงต่ออายุการวางจำหน่ายพวงมาลัยดอกมะลิลา = Effect of benzyladenine (BA), boric acid and modified atmosphere packaging on shelf life of fresh jasmine garland / นิรมล สันติภาพวิวัฒนา 2557 Genaral Book 1
369 123531   อัศจรรย์มันสำปะหลัง = Wonders of Tapioca / มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย 2560 Genaral Book 1
370 123548   เทคโนโลยีเยื่อแผ่นและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร / สุวัฒนา พฤกษะศรี 2560 Genaral Book 1
371 123609   การออกแบบและจำลองระบบพลังงาน = Energy system design and modelling / ศิวะ อัจฉริยวิริยะ 2557 Genaral Book 1
372 123821   ธุรกิจการเกษตรบนพื้นที่สูงกับความยั่งยืน บทเรียนและข้อเสนอในการพัฒนา / เขมรัฐ เถลิงศรี และสิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน 2560 Genaral Book 1
373 123822   ข้าวนึ่งไทย : จากการค้าสู่การสำรวจความรู้ในกระบวนการผลิต / น้ำฝน ลำดับวงศ์, วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์ และพิณทิพย์ รัมภกาภรณ์ 2560 Genaral Book 1
374 123823   ธุรกิจการผลิตและการรับจ้างรถเกี่ยวนวดข้าวในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย / สาโรช อังสุมาลิน และนุกูล กรยืนยง 2560 Genaral Book 1
375 123901   โครงการพระราชดำริดอยคำ = Doi kham / ผู้เรียบเรียง; ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์ 2560 Genaral Book 1
376 124455   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การประยุกต์ใช้ไบโอเซ็นเซอร์ทางแสงสำหรับการตรวจวัดออคราทอกซินเอโดยใช้เพพไทด์โพรบและฉลากลูกบอลเคลือบอนุภาคทอง = Application of optical biosensor for ochratoxinA detection using peptide probe and Au-ball label / สุทธิพร พินิจสุวรรณ และ นิรมล ปัญญ์บุศยกุล 2558 Genaral Book 1
377 124541   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาสูตรและการจำแนกคุณลักษณะของฟิล์มบริโภคได้จากแป้งและสตาร์ชข้าว (ระยะที่ 2) = Formulation and characterization of edible film from rice flour and starch (Phase 2) / รุ่งอรุณ สาสนทาญาติ, ดำรงพล คำแหงวงษ์ และ ณัฐวุฒิ ดอนลาว 2557 Genaral Book 1
378 124847   เมนูนี้อร่อยดีมีสุขภาพ = Eat well stay well / บรรณาธิการ : อุทัยวรรณ วิสุทธากุล 2552 Genaral Book 1
379 125101   เชลแล็ก : การประยุกต์ใช้ในอาหารและยา / สนทยา ลิ้มมัทวาภิรัติ์ 2561 Genaral Book 1
380 125106   2558 = Chinese food culture in wedding party for the Thai Chinese in Betong district, Yala province, Thailand / นารีรัตน์ วัฒนเวฬุ 2558 Genaral Book 1
381 125110   การลดค่าดัชนีน้ำตาลในผลิตภัณฑ์อาหาร = Glycemic index reduction in food products / ยุทธนา พิมลศิริผล 2561 Genaral Book 1
382 126147   ฉลากอาหาร : ข้อกำหนดและการนำไปใช้ / อุทัย กลิ่นเกษร 2561 Genaral Book 1
383 126149   เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลลำไย / บรรณาธิการ; นิธิยา รัตนาปนนท์ และดนัย บุณยเกียรติ 2561 Genaral Book 1
384 126167   หลักการและเทคนิคในการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาในอุตสาหกรรมอาหาร = Principles and techniques of microbiological analysis in food industry / ทิพรัตน์ หงภัทรคีรี 2561 Genaral Book 1
385 126204   การลดการปนเปื้อนของผลิตผลทางการเกษตรด้วยโอโซน / กานดา หวังชัย 2561 Genaral Book 1
386 126339   สารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตรรายสินค้า ปี 2560 / สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2561 Genaral Book 1
387 126459   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาการใช้สารละลายอนุภาคทองขนาดนาโนเพื่อตรวจวัดแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร = Colorimetric detection of foodborne bacteria using gold nanoparticles / สุทธิพร พินิจสุวรรณ 2556 Genaral Book 1
388 127098   เยรูซาเล็มอาร์ทิโช้คเชิงพาณิชย์ / สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล ... [และคนอื่น ๆ] 2561 Genaral Book 1
389 127133   หลักการแปรรูปและถนอมอาหาร / วิภาดา มุนินทร์นพมาศ 2561 Genaral Book 1
390 127232   ส่วนผสมและวัตถุเจือปนอาหารในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ = Food ingredients and additives in meat products / ศุภลักษณ์ สรภักดี 2561 Genaral Book 1
391 127279   หน่วยปฏิบัติการทางวิศวกรรมอาหาร 1 / ฤทธิชัย อัศวราชันย์ 2561 Genaral Book 1
392 127414   การกรองในวิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร = Filtration in food process engineering / ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล. 2560 Genaral Book 2
393 127420   การแปรรูปด้วยความร้อนและไม่ใช้ความร้อนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ / ฤทธิชัย อัศวราชันย์ 2561 Genaral Book 1
394 127674   JTEPA ณ ปีที่ 10 การปกป้องตลาดสินค้าเกษตรของญี่ปุ่น? / สิรินทิพย์ นรินทร์ศิลป์ 2561 Genaral Book 1
395 127681   ชาวนาพันธุ์ใหม่กับการวินิจฉัยระบบองค์กร / วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ 2562 Genaral Book 1
396 127719   โรงสีข้าวชุมชน : แนวคิดและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ยั่งยืน / สุนทรชัย ชอบยศ 2561 Genaral Book 1
397 128154   วัสดุสัมผัสอาหาร : ความปลอดภัยและกฎระเบียบ = Food contact materials : safety and regulations / งามทิพย์ ภู่วโรดม 2562 2
398 129261   การบรรจุภัณฑ์บรรยากาศดัดแปรแอคทีฟสำหรับผักและผลไม้สด = Active modified atmosphere packaging for fresh fruits and vegetables / วีรเวทย์ อุทโธ 2562 Genaral Book 1
399 129815   จักรวาลในถ้วยกาแฟ : ศาสตร์แห่งศิลป์ของการชมชิมรสกลิ่นกาแฟ = How to make coffee : the science behind the bean / ลานิ คิงส์ตัน เขียน ; โตมร ศุขปรีชา แปล. 2560 Genaral Book 1
400 129850   เทคนิคการประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร = Techniques in shelf life evaluation of food products / ยุทธนา พิมลศิริผล 2561 Genaral Book 1
401 130468   สภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อการผลิตพืชไร่ = Physical environments of field crop production / ปิติพงษ์ โตบันลือภพ 2563 Genaral Book 1
402 130506   วิทยาศาสตร์โปรตีนปลา = Science of fish proteins / จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล 2562 Genaral Book 1
403 130528   Influencer สร้างตัวตนให้ทรงอิทธิพลในโลกโซเชียล = Influencer : building your personal brand in the age of social media / บริตทานีย์ เฮนเนสซี 2563 Genaral Book 1
404 130601   เทใจใส่เมนู / โดยทีมงานนิตยสาร Open ; วัฒนชัย วินิจจะกูล : รวบรวม 2543 Genaral Book 1
405 131389   วนเกษตรยางพารา : การจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน / วิโชติ จงรุ่งโรจน์ 2563 Genaral Book 1
406 131871   เกษตรกรรมแห่งอนาคต = The agriculture of the future / สิริวัฒน์ สาครวาสี 2562 Genaral Book 2
407 132020   วงจรชีวิตของต้นกัญชาและการดูแลเพื่อนำไปสกัดเป็นยา = The life cycle of the Cannabis plant & grower's guide / นัทธวงศ์ อนิวรรตน์ 2562 Genaral Book 1
408 132298   Food design จากวัฒนธรรมสู่นวัตกรรม / อนุสรณ์ ติปยานนท์ 2563 Genaral Book 1
409 132647   การตัดสินใจและรูปแบบการจัดเก็บข้าวเปลือกหอมมะลิของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / อรวรรณ ศรีโสมพันธ์, สกุลกานต์ สิมลา และสุรศักดิ์ บุญแต่ง 2563 Genaral Book 2
410 132662   เทคโนโลยีการตรวจวัดที่อาศัยอุปกรณ์อัจฉริยะสำหรับการวิเคราะห์อาหาร สมุนไพร และโลหะหนัก : เทคนิคใหม่สำหรับงานด้านเคมีวิเคราะห์ = Smart gadgets-based detection technologies for food, herbs, and heavy metals : new technique for analytical chemistry / ปริญญา มาสวัสดิ์ 2564 Genaral Book 1
411 132676   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการส่งเสริมการเกษตรยุคดิจิทัล = Human resource development in agricultural extension in the digital age / พัชราวดี ศรีบุญเรือง [2564] Genaral Book 2
412 133159   มันสำปะหลังไทย : ชีววิทยา การผลิต และการแปรรูป = Thai cassava : biology, production and utilization / โอภาษ บุญเส็ง 2563 Genaral Book 2
413 133160   ปฏิทินฤดูกาลสินค้าเกษตร ปี 2564 / กรมการค้าภายใน 2564 Genaral Book 1
414 133207   นิเวศเกษตรสวนยางพารา = Rubber agroecology / ระวี เจียรวิภา 2564 Genaral Book 1
415 133418   เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้ / ผู้เรียบเรียง; ดนัย บุณยเกียรติ และนิธิยา รัตนาปนนท์ 2564 Genaral Book 1
416 133543   มะนาว ปลูกกินเองได้ ปลูกขายทำเงิน / ผู้เรียบเรียง; กองบรรณาธิการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน 2557 Genaral Book 1
417 133589   การปรับปรุงโรงงานผลิตท่อคอนกรีตโดยวิธีการวางผังโรงงานอย่างเป็นระบบกรณีศึกษา โรงผลิตท่อ XXX = Improvement of concrete pipe factory by systematic layout planning case study : XXX factory / อัจฉรีย์ ธัญญมนูกูล 2563 IS 1
418 133767   สับปะรด สุดยอดผลไม้ไทย ปลูกง่าย กำไรงาม / กองบรรณาธิการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน 2558 Genaral Book 1
419 133770   กล้วยน้ำว้า สร้างชาติ สร้างเงิน / กองบรรณาธิการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน 2558 Genaral Book 1
420 133954   Science and technology of aroma, flavor, and fragrance in rice / edited by Deepak Kumar Verma and Prem Prakash Srivastav 2021 Genaral Book 1
421 134325   นม! ความโกลาหลแห่งอาหารที่ยาวนานนับหมื่นปี = Milk! a 10,000-year food fracas [electronic resource] / มาร์ก เคอร์ลันสกี 2563 E-Book 1
422 134424   เรียนรู้สู่ระบบการผลิตแบบโตโยต้า TPS : เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง / อัศม์เดช วานิชชินชัย 2564 Genaral Book 1
423 134665   40 ปี สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย : ประวัติและผลงาน พจนานุกรมศัพท์ปุ๋ยและธาตุอาหารพืช / สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย 2564 Genaral Book 2
424 135281   ชีววิทยาหลังการเก็บเกี่ยวและการวายของพืช = Postharvest biology and plant senescence / จริงแท้ ศิริพานิช 2553 Genaral Book 2
425 135455   เนื้อเนื้อ : มุมมอง ประสบการณ์ วิชาการ การสร้างอาชีพในโซ่อุปทานเนื้อโคไทย / ศิริพร กิรติการกุล, จุฑารัตน์ เศรษฐกุล และสุขสถิตพ์ พิสิษฐ์สัชญา 2565 Genaral Book 1
426 135456   ทางเลือกและโอกาส ในการสร้างอาชีพจากโคเนื้อ / ศิริพร กิรติการกุล...[และคนอื่น ๆ] 2565 Genaral Book 1
427 135457   การเลี้ยงโคขุนคุณภาพบริบทประเทศไทย / ศิริพร กิรติการกุล...[และคนอื่น ๆ] 2565 Genaral Book 1
428 135458   เรื่องต้องรู้ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเนื้อโค / ศิริพร กิรติการกุล, จุฑารัตน์ เศรษฐกุล และสุขสถิตพ์ พิสิษฐ์สัชญา 2565 Genaral Book 1
429 135459   ผู้ประกอบการ ร้านขายเนื้อ = Butcher shop - steak/ suki/ shabu shop / ศิริพร กิรติการกุล, จุฑารัตน์ เศรษฐกุล และสุขสถิตพ์ พิสิษฐ์สัชญา 2565 Genaral Book 1
430 135556   หนังสือรวบรวมผลงานวิจัย-วิชาการวัฒนธรรมการเกษตร / รัตนพล ชื่นค้า, บรรณาธิการ 2565 Genaral Book 1
431 135700   เส้นทางสู่การสร้างนวัตกรรม : อาหารเพื่อสุขภาพเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของสังคมไทยอย่างยั่งยืน / กมล เลิศรัตน์, อารันต์ พัฒโนทัย และสนั่น จอกลอย 2561 Genaral Book 1
432 136241   ความตกลงว่าด้วยการใช้บังคับมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช = Agreement on the application of sanitary and phytosanitary measures / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2563 Genaral Book 3
433 136246   การวิเคราะห์เพื่อประเมินคุณภาพของผักและผลไม้ / ผู้เรียบเรียง; นิธิยา รัตนาปนนท์ และดนัย บุณยเกียรติ 2565 Genaral Book 1
434 136282   การให้ความร้อนแบบโอห์มมิกในการแปรรูปอาหาร = Ohmic heating in food processing / วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์ 2565 Genaral Book 1
435 136387   คุณค่าทางโภชนาการและความปลอดภัยทางจุลชีววิทยาของผักและผลไม้สดตัดแต่ง = Nutritional value and microbial safety of freash-cut fruits and vegetables / จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล 2566 Genaral Book 1
436 136440   การจัดการหลังเก็บเกี่ยวผลสตรอว์เบอร์รี / ผู้เรียบเรียง; ดนัย บุญยเกียรติ และนิธิยา รัตนาปนนท์ 2565 Genaral Book 1
437 136441   หอมหัวใหญ่ = Onion / ผู้เรียบเรียง; ดนัย บุญยเกียรติ และนิธิยา รัตนาปนนท์ 2565 Genaral Book 1
438 136661   เทคโนโลยีการผลิตปทุมมา = Ornamental curcuma production technology / เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 2565 Genaral Book 1
439 136818   อาหารชาติพันธุ์ดอยแม่สลอง / ผู้เรียบเรียง จันทรารักษ์ โตวรานนท์...[และคนอื่น ๆ] 2566 Genaral Book 1
440 137330   การกรองในวิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร = Filtration in food process engineering [electronic resource] / ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล 2560 E-Book 1
441 137339   การออกแบบนวัตกรรมอาหาร = Food innovation design [electronic resource] / ไพโรจน์ วิริยจารี 2564 E-Book 1
All 637