No. BIB Title Year Type Amount Copy
1 245   วาทะทองของผู้นำ / ผู้รวบรวม, สุเมธ แสงนิ่มนวล และ วรนุช แสงนิ่มนวล 2545 Genaral Book 1
2 437   ปักกะตืนคำรู้คำหล็วกของหนานนอกทำเนียบ ม.ป.ป] Genaral Book 6
3 580   สี่แผ่นดิน / รวบรวมข้อมูลและเรียบเรียงโดย ปิยฉัตร ประยูรเวช ; บรรณาธิการ นพดล พงษ์สุขถาวร 2547 Genaral Book 2
4 632   คำลักษณะนามในภาษาเมี่ยน / นันทา กลิ่นมณี 2532 Genaral Book 1
5 876   เรียงความ / ญามิลา 2544 Genaral Book 1
6 998   มงคลแห่งการศึกษา / พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์, พระสุทธิธรรมรังสี คัมภีร์เมธาจารย์ (พ่านพ่อลี ธมฺมธโร) 2539 Genaral Book 4
7 1004   การใช้ภาษาไทย 2 / คณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2542 Genaral Book 3
8 1005   การใช้ภาษาไทย / กองเทพ เคลือบพณิชกุล 2542 Genaral Book 4
9 1065   ศิลปะแห่งการประพันธ์ : หลักในการถ่ายทอดประสบการณ์ความคิดและจิตนาการจากจิตสำนึก / เปลื้อง ณ นคร 2541 Genaral Book 2
10 1176   พจนานุกรมคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ = English words Thai are commonly used in Thai / เรียบเรียงโดย ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์ [254-] Genaral Book 1
11 1179   สุภาษิตอังกฤษ-คำสอนใจของไทยที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน / รัชนี ซอโสตถิคุณ 2544 Genaral Book 1
12 1182   พจนานุกรมคำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ / พรทิพย์ แฟงสุด 2542 Reference Book 1
13 1202   พจนานุกรมท่องเที่ยวไทย-จีน / ประพิณ มโนมัยวิบูลย์, ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ, พัชนี สุทธานุสนธิ์ 2539 Reference Book 1
14 1203   มีศัพท์มีแสง / เสฐียรพงษ์ วรรณปก 2543 Genaral Book 1
15 1211   อธิบายศัพท์วรรณคดี = A glossary of literary terms / ของ M.H. Abrams ; ทองสุก เกตุโรจน์, ผู้แปล 2538 Genaral Book 1
16 1277   45 Thai stories for listening and reading practice / by Sriwilai Ponmanee 2544 Genaral Book 1
17 1338   คู่มือการสอนภาษาไทยเบื้องต้นในบริบทไทยศึกษาสำหรับชาวต่างชาติ / สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ 2545 Genaral Book 1
18 1339   แบบเรียนภาษาไทยเบื้องต้นในบริบทไทยศึกษาสำหรับชาวต่างชาติ / สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ ... [และคนอื่น ๆ] 2545 Genaral Book 2
19 1362   เขียนแผ่นดิน / เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ร้อยกรอง 2536 Genaral Book 1
20 1444   ศาสตร์และศิลป์แห่งนวนิยาย / เรียบเรียงโดย วนิดา บำรุงไทย 2543 Genaral Book 1
21 1478   เรียนภาษาไทยง่ายๆ สไตล์ครูลิลลี่ / กิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์ 2545 Genaral Book 1
22 1529   ล้านนาคดีสัญจร : ตามรอยโคลงมังทรารบเชียงใหม่ : รวมบทความ / ชมรมล้านนาคดีเชียงใหม่ 2533 Genaral Book 2
23 1530   ลิลิตพญางำเมือง / เอื้อ มณีรัตน์ 2538 Genaral Book 1
24 1535   พจนานุกรมภาพจีน-ไทย / วิลาวัลย์ สกุลบริรักษ์ เรียบเรียง 2545 Reference Book 1
25 1540   ปัญหาภาษาไทย /œcเปลื้อง ณ นคร 2524 Genaral Book 2
26 1547   ศัพท์พฤกษศาสตร์ อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2541 Genaral Book 1
27 1549   พจนานุกรมภาพ ไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส / [บรรณาธิการเล่ม สุณี ธนาเลิศกุล ; คณะผู้แปล วิสุทธิ์ บุษยกุล ... และคนอื่น ๆ] 2545 Reference Book 1
28 1610   พจนานุกรมคำสัมผัส : สำหรับใช้ในการแต่งบทเพลง บทประพันธ์ คำขวัญ โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน และคำโฆษณา / รวบรวมและเรียบเรียงโดย ชัยรัตน์ วงศ์เกียรติ์ขจร 2543 Reference Book 4
29 1835   เอกสารการสอนชุดวิชา : ไทยศึกษา = Thai studies/ เทปบันทึกเสียง 2544 Genaral Book 2
30 1841   โอวาทสี่ของท่านเหลี่ยวฝาน / เจือจันทน์ อัชพรรณ (มิสโจ) แปล 2545 Genaral Book 9
31 1876   รายงานการวิจัยเรื่องสถานภาพงานวิจัยภาษาศาสตร์ในประเทศไทย = The status of research in linguistics in Thailand / สมทรง บุรุษพัฒน์, สุจริตลักษณ์ ดีผดุง และ โสภนา ศรีจำปา 2540 Genaral Book 1
32 1884   การศึกษาคำในศิลาจารึกหลักที่ 1 ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช / ราตรี ธันวารชร 2542 Genaral Book 3
33 1885   การใช้ภาษาไทย 1 / คณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2543 Genaral Book 2
34 1992   ราชาศัพท์ ฉบับสมบูรณ์และพระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ พร้อมพระราชวงศ์โดยสังเขป / เรียบเรียงโดย วิเชียร เกษประทุม 2543 Reference Book 2
35 2419   ภาษาและหลักการเขียนเพื่อการสื่อสาร / อวยพร พานิช ...[และคนอื่น ๆ] 2544 Genaral Book 7
36 2420   ศิลปะแห่งการพูด / ส.ศิวรักษ์ 2545 Genaral Book 1
37 2524   พลังพูด พลังเพิ่ม / วสันต์ พงษ์สุประดิษฐ์ 2545 Genaral Book 1
38 2692   กุลสตรี : นางในวรรณคดี / มาลัย 2536 Genaral Book 1
39 2693   เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน / สำนักพิมพ์ศิลปบรรณคาร 2513 Genaral Book 2
40 2695   ลานชเล / แรคำ ประโดยคำ 2536 Genaral Book 1
41 2697   สามัคคีเภทคำฉันท์และกวีนิพนธ์ของชิต บุรทัต / ชิต บุรทัต 2539 Genaral Book 2
42 2769   การพูดภาษาไทยในชีวิตประจำวัน = Spoken Thai in everyday use / Piradee Udommanisuwat ... [และคนอื่น ๆ] 2545 Genaral Book 1
43 2773   แบบแต่งกลอนไทยอีสาน / โดย พระธรรมวงศาจารย์ (สุข สุขณมหาเถร) [254-] Genaral Book 1
44 2852   พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบัน [251-] Genaral Book 1
45 2967   สารานุกรมศึกษาศาสตร์ / คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2539 Genaral Book 3
46 2970   รายงานการวิจัยเรื่องแผนที่ภาษาศาสตร์จังหวัดราชบุรี = Linguistic maps of Ratchaburi province / สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ 2545 Genaral Book 1
47 3024   ก๊วน กวนข่าวพลัดถิ่น / โสภณ องค์การณ์ นำทีมคณะ'ก๊วน 2545 Genaral Book 1
48 3043   วิถีทัศน์แห่งมนุษยศาสตร์ : รวมบทความทางวิชาการในวาระครบรอบ 20 ปี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2544 = New directions in humanities : a collection of a cademic papers in celebration of the twentieth anniversary of the Faculty of Humanities, The University of the Thai Chamber of commerce, 2001 / บรรณาธิการ : รุจา ผลสวัสดิ์, Michael V. Ziesing 2544 Genaral Book 3
49 3049   แนวทางการเขียนงานวิชาการ / เรียบเรียงโดย สุนันทา ฟาเบรอ [25--] Genaral Book 1
50 3063   การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมประเภทโคลงคำสอนของล้านนา / ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล, หทัยวรรณ ไชยะกุล 2542 Genaral Book 1
51 4583   เทคนิคการเป็น...นักเขียนนิยาย / บรรณาธิการ; ภาวรี ฉัตรกุลฯ [2545] Genaral Book 6
52 7529   เที่ยวสิบทิศ สิบสองนักเขียน / บินหลา สันกาลาคีรี [นามแฝง] ... [และคนอื่นๆ] 2545 Genaral Book 2
53 7786   รัตนพินิจ นิทิศการศึกษา / รวมปาฐกถาด้านการศึกษาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ; [คณะผู้จัดทำ ชวลี อมาตยกุล, ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล, ชญานุกม์ บุญไพศาล] 2542 Genaral Book 1
54 8361   ภูมิพื้นภาษาไทย : ข้อเขียนว่าด้วยความหมายและที่มาของคำในภาษาไทย / ล้อม เพ็งแก้ว 2545- Genaral Book 9
55 9115   รวมบทความทางวิชาการ : ภาษาและวรรณคดีไทย / ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2546 Genaral Book 2
56 9423   พจนานุกรมภาษาพื้นเมืองล้านนา-ภาษาไทย / รวบรวมเรียบเรียง โดย สมาคมข้าราชการบำนาญจังหวัดพะเยา 2545 Reference Book,
Genaral Book
5
57 9447   30 ชาติในเชียงราย / บุญช่วย ศรีสวัสดิ์ [2493] Genaral Book 1
58 10022   พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 / ราชบัณฑิตยสถาน [2544] Reference Book 5
59 10062   มองภาษาไทยในแง่มุมของภาษาศาสตร์ / อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์ 2545 Genaral Book 5
60 10593   ภาพสะท้อนทางการเมืองจากวรรณกรรมไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงสิ้นสุดการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช = Reflections of political imagery in Thai literature from the sukhothai period untill the ternination of absolute monarchy / พัชรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน์ 2545 Genaral Book 1
61 11751   30 ชาติในเชียงราย / บุญช่วย ศรีสวัสดิ์ 2493 Genaral Book 2
62 12217   ภาษาไทยถิ่น / วิไลศักดิ์ กิ่งคำ 2544 Genaral Book 1
63 12266   บทเพลงจากดวงใจ / กวีนิพนธ์และภาพถ่ายของ ไดซากุ อิเคดะ ; นิรันดร์ สุขวัจน์ แปล 2532 Genaral Book 4
64 12268   ภาษาไทยเป็นหัวใจทุกวิชา / ประยอม ซองทอง 2544 Genaral Book 6
65 12307   ภาษาไทยที่สื่อมวลชนอาจใช้พลาด / สนั่น ปัทมะทิน 2535 Genaral Book 8
66 12316   พูดจาภาษาไทย / นิตยา กาญจนะวรรณ 2528 Genaral Book 1
67 12327   ภาษาไทยนอกจอ / อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล 2544 Genaral Book 3
68 12329   ภาษาไทยนอกจอ / อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล 2542 Genaral Book 2
69 12374   ภาษาไทย 2001 / นิตยา กาญจนะวรรณ 2544 Genaral Book 2
70 12377   ภาษาบาลีสันสกฤตที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทย / วิสันติ์ กฏแก้ว 2545 Genaral Book 1
71 12413   ภาษาไทย เสียง คำ ความหมาย / วาสนา บุญสม 2544 Genaral Book 1
72 12415   ภาษาไทย-วิชาที่ถูกลืม / ม.ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ 2544 Genaral Book 1
73 12418   ภาษาไทย การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน / วาสนา บุญสม 2543 Genaral Book 1
74 12424   ภาษาไทย 3 / ผู้เรียบเรียง สุปราณี ดาราฉาย ... [และคนอื่นๆ] ; [พันธุ์ทิพา หลาบเลิศบุญ, มยุรี อนันตมงคล, บรรณาธิการ] Genaral Book 1
75 12427   ภาษาไทยที่มักใช้ผิด / วิเชียร เกษประทุม 2546 Genaral Book 6
76 12465   คำหยาด / เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ 2529 Genaral Book 1
77 12639   สำนวนไทย / ขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์) c2541 Genaral Book 1
78 12663   ระบบเสียงภาษาไทย / โดย กาญจนา นาคสกุล 2541 Genaral Book 2
79 14608   เกร็ดภาษาหนังสือไทย เล่ม 2 / ส. พลายน้อย [นามแฝง] 2545 Genaral Book 7
80 14609   เกร็ดภาษาหนังสือไทย เล่ม 1 / ส. พลายน้อย [นามแฝง] 2545 Genaral Book 7
81 14949   รู้จักภาษาไทย / เรียบเรียงโดย วิจิตร ยอดสุวรรณ ...[และคนอื่น ๆ] 2519 Genaral Book 1
82 14967   ภาษาไทยธุรกิจ / เอกฉัท จารุเมธีชน 2541 Genaral Book 4
83 14991   ภาษาไทยกับการสื่อสาร = Thai lamgiage amd communication (GE 1043) / คณาจารย์กลุ่มวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2545 Genaral Book 5
84 15005   ศิลปะแห่งวรรณคดี / ส. ธรรมยศ [นามแฝง] 2543 Genaral Book 1
85 15144   ภาษิตล้านนา / สมร เจนจิจะ 2541 Genaral Book 1
86 15290   แบบตัวพิมพ์ไทย = Thai font / ทวีศักดิ์ กออนันตกูล...[และคนอื่น ๆ] 2544 Genaral Book 1
87 15507   ผ้าทอพื้นเมือง : การสำรวจผู้ผลิตทั่วประเทศ / โครงการพัฒนาผ้าพื้นเมืองในทุกจังหวัดของประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2544 Genaral Book 1
88 15544   แรคำ : รวมบทกวี / แรคำ ประโดยคำ 2535 Genaral Book 1
89 15882   ไก่น้อยดาววี / บุญคิด วัชรศาสตร์ 2545 Genaral Book 5
90 16458   พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 / ราชบัณฑิตยสถาน 2539 Reference Book 4
91 18191   ผ้าไหมพื้นบ้าน = Handwoven Thaisilk / ศิริ ผาสุก 2545 Genaral Book 5
92 18758   พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 / ราชบัณฑิตยสถาน 2546 Reference Book 2
93 18997   พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช : ความเรียงร้อยแก้วเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ฉบับชนะการประกวดรางวัลที่ 3 / [ผู้แต่ง สุธีร์ ธีระปัญญาพงศ์] 2539 Genaral Book 1
94 19358   พจนานุกรมคำย่อภาษาไทย / เรียบเรียงโดย วิเชียร เกษประทุม [252-] Genaral Book 1
95 20025   เทคนิคพูดจามารยาทสังคม / อลิซ เฟลมิง เขียน ; วัสสา แปลและเรียบเรียง 2542 Genaral Book 1
96 21097   นิราศเมืองกาญจน์ / ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี [254-] Genaral Book 1
97 22003   พลังการวิจารณ์ : รวมบทวิจารณ์ร่วมสมัย / บรรณาธิการ สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์ 2545 Genaral Book 3
98 22015   ไทยรัฐนำเที่ยวทั่วไทย / นกขมิ้น ; ถวิล มนัสน้อม : บรรณาธิการ] 2544 Genaral Book 2
99 22021   รายงานการวิจัยทางมานุษยวิทยา. เล่ม 1, วัฒนธรรมข้าวในสังคมไทยและนานาชาติ / งามพิศ สัตย์สงวน บรรณาธิการ 2541 Genaral Book 2
100 22034   อักษรธรรมล้านนา 2532 Genaral Book 2
101 22035   วัฒนธรรมข้าวในสังคมไทย : การคงอยู่และการเปลี่ยนแปลง / โดย งามพิศ สัตย์สงวน 2545 Genaral Book 2
102 22376   หมะเมียะ / จีริจันทร์ ประทีปะเสน 2547 Genaral Book 3
103 22551   ผัสสะไร้ปรุงแต่ง ๒ = Sensing with Seeing Eyes : A true way of seeing, perceiving and knowing to detachment and enlightenment / ดอกเข็มป่า ; แปลโดย หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา หม่อม 2546 Genaral Book 1
104 22562   เทิด ธ 72 พระชันษามหาราชา / สุวิทย์ หิรัณยกาณฑ์ 2542 Genaral Book 2
105 22567   ภควัต-คีตา ฉบับเดิม / โดย พระกรุณาธิคุณเจ้า เอ.ซี. บฺัคธิเวดันธะ สวะมิ 2539 Genaral Book 1
106 22572   ปิยราชกวินทร์ / ภาควิชาภาษาไทย และศูนย์วิจัยภาษาและวรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2546 Genaral Book 2
107 22579   SE-ED's modern English-Thai dictionary (complete & updated) = พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย / Wit Thiengburanathum B.E. 2541 [1998] Reference Book 1
108 22596   บทร้อยกรองเรื่องอัครศิลปิน / อรอนงค์ ตั้งก่อเกียรติ 2540 Genaral Book 2
109 22795   ประวัติศาสตร์ไทยสมัย พ.ศ. 2352-2453 : ด้านสังคม / โดย ชัย เรืองศิลป์ 2545 Genaral Book 1
110 23002   การพัฒนาต้องเอาวัฒนธรรมเป็นตัวตั้ง / ประเวศ วะสี 2547 Genaral Book 10
111 23082   เอกสารประกอบการบรรยาย รายวิชา วัฒนธรรมศึกษา / มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ม.ป.ป. Genaral Book 1
112 23150   พระปรมาภิไธย สมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ / ภาวาส บุนนาค 2543 Genaral Book 1
113 23159   นาฏกรรมชาวสยาม / เอนก นาวิกมูล 2545 Genaral Book 1
114 23161   เจาะลึกเรื่องเก่า / เอนก นาวิกมูล 2547 Genaral Book 1
115 23185   การพูดต่อชุมนุนชน / สมิต สัชฌุกร 2547 Genaral Book 2
116 23188   คำคมและวาทะสำคัญในประวัติศาสตร์โลก / วิทยากร เชียงกูล คัดเลือก/แปล เรียบเรียง 2546 Genaral Book 2
117 23508   ประชันกลอนสดครั้งที่ 13 "พระบารมีเกือเกล้า" 2546 Genaral Book 2
118 23538   รายงานผลการวิจัย เรื่อง สถานภาพการเรียนและการสอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างประเทศในประเทศไทย / ปรียา หิรัญประดิษฐ์ [2545?] Genaral Book 2
119 23801   เอกสารประกอบการสัมมนา ยกเครื่องเมืองไทยจินตนาการสู่ปี 2000 : จินตนาการสู่ปี 2000, 26-28 กันยายน พ.ศ. 2539 โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2539 Genaral Book 1
120 23952   ยุทธศาสตร์สงครามไทย-พม่า : กรณีศึกอะแซหวุ่นกี้ พ.ศ. 2319 / บดินทร์ กินาวงศ์ 2546 Genaral Book 2
121 23954   ไทยกับจีนและญี่ปุ่นสมัยอยุธยา / อนงคณา มานิตพิสิฐกุล 2545 Genaral Book 2
122 23976   พงศาวดารเรื่องไทยรบพม่า / พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 2545 Genaral Book 2
123 24251   ศักยภาพของชุมชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว : กรณีชุมชนไทยทรงดำ บ้านเขาย้อย ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี / มธุรส ปราบไพรี 2543 Genaral Book 1
124 24267   การศึกษาเชิงวิเคราะห์การกำเนิดในลักษณะเหนือธรรมชาติของตัวละครสำคัญในวรรณกรรมชาดกนอกนิบาตล้านนา /œcกาญจนา ฐิติปัญญาวัฒน์ 2542 Genaral Book 1
125 24434   สภาพการสอนภาษาไทยแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ / อนุพันธ์ คำรินทร์ 2543 Genaral Book 1
126 24450   ความต้องการและความพร้อมของประชาชนท้องถิ่นในการเข้าร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน / วีระชัย มงคลพันธ์ 2542 Genaral Book 1
127 24494   การส่งเสริมรถสามล้อแรงคนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเมืองเชียงใหม่ / ปรีชา ผ่องเจริญกุล 2542 Genaral Book 1
128 24571   การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยวิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / อานนท์ หล้าหนัก 2542 Genaral Book 1
129 24681   การละเมิดพระวินัยของพระสงฆ์ในเขตปกครองสงฆ์ระดับอำเภอในภาคเหนือตอนบน / วรวรรษ แก้วพงค์ 2543 Genaral Book 1
130 24686   การคงอยู่ของวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวไทยใหญ่ / สุทัศน์ กันทะมา 2542 Genaral Book 1
131 24888   ประวัติของแผ่นดินไทย / รวบรวมและเรียบเรียงโดย อาทร จันทวิมล 2546 Genaral Book 2
132 24943   สู่สหัสวรรษที่ 3 : ปรัชญาและศาสนาในกระแสโลกไร้พรมแดน = Philisophy and religion in the globalization (the third millennium) / ณกมล ชาวปลายนา 2546 Genaral Book 1
133 24961   เอกสารประกอบการอบรมเรื่อง ความรู้พื้นฐานทางสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น / จัดโดย ภาควิชาสังคมศาสตร์ และภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ร่วมกับหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 2547 Genaral Book 2
134 24988   ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากข้อเท็จจริงยกระดับสู่กระบวนทัศน์ความเข้มแข็งชุมชน / เลิศชาย ศิริชัย บรรณาธิการ 2547 Genaral Book 4
135 25042   ความสามารถในการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาเกาหลีแผนกภาษาไทยชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยปูซาน ภาษาและกิจการต่างประเทศ / cจองบก แช 2543 Genaral Book 1
136 25183   ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรม สยามประเทศไทย / สุจิตต์ วงษ์เทศ 2547 Genaral Book 10
137 25236   ข้อเท็จจริงว่าด้วยชนชาติขอม / จิตร ภูมิศักดิ์ 2547 Genaral Book 6
138 25311   จัตุศันสนียาจารย์ / วินัย พงศ์ศรีเพียร บรรณาธิการ 2547 Genaral Book 2
139 25324   ภาษาไทยถิ่น / วิไลศักดิ์ กิ่งคำ 2547 Genaral Book 2
140 25326   นามานุกรมขนบประเพณีไทย หมวดพระราชพิธีและรัฐพิธี / สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร 2546 Reference Book 1
141 25329   ประวัติศาสตร์และแผนที่ประวัติศาสตร์ไทย / จิตรลดา ศิริรัตน์, ทัศนีย์ สุทธิวานิช, วิลาสินี วงษ์รักษ์ [2547] Genaral Book 2
142 25384   ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ : ชิงทุนการศึกษาพระพิพิธธรรมสุนสร ครั้ที่ 1 / วาสนา เลิศศิลป์ บรรณาธิการ 2547 Genaral Book 1
143 25603   ภาษาไทยพื้นฐาน / ตวงรัตน์ คูหเจริญ ... [และคนอื่น ๆ] 2538 Genaral Book 1
144 25666   นิเวศวิทยาชาติพันธุ์ ทรัพยากรชีวภาพ และสิทธิชุมชน / ยศ สันตสมบัติ ... [และคนอื่นๆ] 2547 Genaral Book 5
145 25667   ผลึกสัมพันธ์รามัญ-ไทย / ชลิตา วินวัฒนา ; บรรณาธิการ 2547 Genaral Book 2
146 25986   การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษาชุมชนวัดพระบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน / เนตรชนก นันที 2544 Genaral Book 1
147 26183   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น / สมพร แพ่งพิพัฒน์ 2547 Genaral Book 2
148 26204   ความเป็นไทย/ความเป็นไท / นิติ ภวัครพันธุ์ ... [และคนอื่น ๆ] 2547 Genaral Book 2
149 26294   กระบวนทัศน์วัฒนธรรมไทย : "ต้นตอ" เศรษฐกิจถดถอย / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ [2541] Genaral Book 13
150 26305   30 ชาติในเชียงราย / บุญช่วย ศรีสวัสดิ์ 2547 Genaral Book 1
151 26330   โครงสร้างและพลวัตวัฒนธรรมภาคใต้กับการพัฒนา / สุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ 2544 Genaral Book 2
152 26338   น้ำ : บ่อเกิดแห่งวัฒนธรรมไทย / สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา 2539 Genaral Book 2
153 26819   กระจกหลายด้านฉายประวัติศาสตร์ / กาญจนี ละอองศรี, ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ บรรณาธิการ 2544 Genaral Book 5
154 26911   อนุสรณ์ ครบรอบ 10 ปี มูลนิธิพ่อขุนมังรายมหาราช 5พฤศจิกายน 2538 / มูลนิธิพ่อขุนมังรายมหาราช 2538 Genaral Book 10
155 26963   อุบลราชธานี / ยอด เนตรสุวรรณ 2545 Genaral Book 3
156 26978   การศึกษาแนวทางการหาคุณภาพรายการโทรทัศน์ : รายการนายกทักษิณฯ คุยกับประชาชน / สุทิติ ขัตติยะ 2547 Genaral Book 1
157 26988   ขุนนางอยุธยา / มานพ ถาวรวัฒน์สกุล 2547 Genaral Book 1
158 27112   แม่น้ำโขง : แม่น้ำแห่งวิถีชีวิตและวัฒนธรรม / คณะนักวิจัยจาวบ้าน เชียงของ-เวียงแก่น 2547 Genaral Book 1
159 27121   ราชอาณาจักรและราษฎรสยาม= The kingdom and people of Siam / จอห์น เบาว์ริง ; ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และกัณฐิกา ศรีอุดม, บรรณาธิการ ; คำนำโดย เดวิด เค. วัยอาจ 2547 Genaral Book 2
160 27263   พจนานุกรมคำสัมผัส : สำหรับใช้ในการแต่งบทเพลง บทประพันธ์ คำขวัญ โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน และคำโฆษณา / รวบรวมและเรียบเรียงโดย ชัยรัตน์ วงศ์เกียรติ์ขจร 2543 Reference Book 2
161 28286   มานุษยวิทยากับประวัติศาสตร์ : รวมความเรียงว่าด้วยการประยุกต์ใช้แนวความคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยาในการศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ / สุเทพ สุนทรเภสัช 2540 Genaral Book 1
162 28359   ป่าสักชลสิทธิ์ มรดกชีวิตและสายน้ำ / ภูธร ภูมะธน 2548 Genaral Book 1
163 29103   ใต้ร่มพระบารมี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช / คณะบรรณาธิการ : ประเสริฐ ณ นคร ... [และคนอื่นๆ] 2547 Genaral Book 3
164 29128   พระเจ้าพรหม "วีรบุรุษในตำนาน" ของโยนก-ล้านนา / รวมหลักฐานวิชาการ โดย มานิต วัลลิโภดม, ศรีศักร วัลลิโภดม, พิเศษ เจียจันทร์พงษ์ ; สุจิตต์ วงษ์เทศ, บรรณาธิการ 2545 Genaral Book 2
165 29132   รัฐปัตตานี ใน "ศรีวิชัย" เก่าแก่กว่ารัฐสุโขทัยในประวัติศาสตร์ / ประชุมงานวิจัยและค้นคว้าวิจัยทางวิชาการของ ศรีศักดิ์ สาและ ... [และคนอื่น ๆ] ; สุจิตต์ วงษ์เทศ : บรรณาธิการ 2548 Genaral Book 2
166 29195   จากฮวงโหสู่เจ้าพระยา / [เรียบเรียง ประภัสสร เสวิกุล ; บรรณาธิการ วิลาสวงศ์ พงศะบุตร, ประพิณ มโนมัยวิบูลย์] 2548 Genaral Book 6
167 29257   สุวรรณภูมิอยู่ที่นี่ ที่แผ่นดินสยาม / สุจิตต์ วงษ์เทศ : บรรณาธิการ 2545 Genaral Book 5
168 29266   พุทธศาสนากับแนวคิดทางการเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (พ.ศ.2325-2352) / สายชล สัตยานุรักษ์ 2546 Genaral Book 1
169 29422   เขียนให้ถูก ใช้ให้เป็น / ช่วย พูลเพิ่ม, รวบรวมและเรียบเรียง 2547 Genaral Book 2
170 29423   ควาย ข้าว พระ ผี พิธีกรรม ในกระบวนการพัฒนาชนบทไทย / เอี่ยม ทองดี ; พระมหาชูศักดิ์ น้อยสันเทียะ และ ณัฐพงษ์ บุญธรรม บรรณาธิการ 2547 Genaral Book 5
171 29427   เนาขแมร์ / ม.ร.ว. เบญจาภา ไกรฤกษ ; [บรรณาธิการ : ประยงค์ คงเมือง] 2547 Genaral Book 7
172 29430   ลูกจีน หลานมอญ ในกรุงสยาม / พิมพ์ประไพ พิศาลบุตร, บรรณาธิการ 2547 Genaral Book 1
173 29482   สานฝัน...วันเยาว์ / จิตตนา หนูณะ บรรณาธิการ 2548 Genaral Book 2
174 29536   สนุกกับสุภาษิตคำพังเพย / นิคม เขาลาด 2539 Genaral Book 1
175 29606   หลักเกณฑ์การทับศัพท์ 2535 Genaral Book 1
176 29740   รายงานการวิจัยเรื่อง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย : บทบาทของวัด ในฐานะสื่อกลางในการฟื้นฟูวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น มุมมองจากการทบทวนประวัติศาสตร์และพัฒนาการของงานพิพิธภัณฑสถานไทย / โดย ต่อจรัส พงษ์สาลี 2547 Genaral Book 1
177 29764   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสืบค้น / สนิท สัตโยภาส 2542 Genaral Book 1
178 29791   สมเด็จพระปิยมหาราช พระผู้พระราชทานกำเนิดพิพิธภัณฑสถานเพื่อประชา / สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร 2547 Genaral Book 4
179 29807   วิถีชีวิตไทยภาคใต้ = Sounthern Thai life / สำนักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช, ศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช [254-] Genaral Book 1
180 29831   ประวัติศาสตร์ชาติไทย / วุฒิชัย มูลศิลป์ 2547 Genaral Book 7
181 29848   การอนุรักษ์ศิลปโบราณวัตถุเบื้องต้น / ชมพูนุท ประศาสน์เศรษฐ 2547 Genaral Book 2
182 30060   หยกใสร่ายคำ / พระราชนิพนธ์แปลบทกวีจีนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2546 Genaral Book 1
183 30454   ภาษาไทยไฮเทค / นิตยา กาญจนะวรรณ เขียน ; วิริยะ สิริสิงห บรรณาธิการ 2547 Genaral Book 2
184 30456   มองภาษา : มองภาษาถิ่นและมองภาษาในวรรณคดีท้องถิ่น / ประคอง นิมมานเหมินท์ 2547 Genaral Book 2
185 30525   เอกสารการสอนชุดวิชา : การใช้ภาษาไทย = Effective communication in Thai 2538 Genaral Book 1
186 30721   หลักภาษาไทย / กำชัย ทองหล่อ 2547 Genaral Book 1
187 30772   ภาษา-จารึก 10 / กุสุมา รักษมณี ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ 2548 Genaral Book 2
188 30829   การแปรรูปวรรณกรรม เล่ม 1-3 / [ผู้เขียน จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา ; บรรณาธิการ, มารศรี สอทิพย์, อาทิตย์ ดรุนัยธร] 2558 Genaral Book 3
189 33483   ภาษาไทยวันเด็ก / กำชัย ทองหล่อ 2542 Genaral Book 2
190 39069   การรับรู้และการจัดการข้อมูลข่าวสารของชาวชุมชนเมืองเชียงใหม่ / สุปราณี วัฒนสิน 2545 Genaral Book 1
191 40007   ขับกลั่น คัดกรอง ตรองดู : สื่อพื้นบ้านสื่อสารสุข / กาญจนา แก้วเทพ, พระณรงค์ฤทธิ์ ขตฺติโย, กนก กาคำ และ จรรยา พนาวงศ์ 2549 Genaral Book 1
192 40922   สุนทรภู่สู่ระยอง 200 ปี : ตามรอยสุนทรภู่สู่ระยอง / สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง และ ชมรมศิลปินจังหวัดระยอง 2549 Genaral Book 2
193 41077   ศัพท์ภาษาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน 2546 Reference Book 2
194 41080   สาระที่ถูกมองข้ามทางวัฒนธรรม / ชะวัชชัย ภาติณธุ 2548 Genaral Book 4
195 41756   ร้อยมาลัยร้อยใจไร้พรมแดน / สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม 2548 Genaral Book 3
196 41770   ภาษาใหม่ : ความเป็นมาของ "คำ" และ "ความหมาย" / ภาษิต จิตรภาษา 2548 Genaral Book 1
197 42311   ความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทย / ทวี สมหวัง 2549 Genaral Book 1
198 42313   วันนักข่าว 5 มีนาคม 2548 / สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 2548 Genaral Book 1
199 42315   ปัญหาท้าทายสื่อมวลชนไทยในทศวรรษหน้า : หนังสือครบรอบ 9 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 4 กรกฎาคม 2549 / สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 2549 Genaral Book 1
200 42471   รายงานการวิจัย เรื่อง ภูมิปัญญาไทยกับการส่งเสริมการเรียนรู้และการสร้างอาชีพ / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 2550 Genaral Book 1
201 42472   ปทานุกรมอังกฤษ-ไทย / ม.ร.ว.สฤษดิคุณ กิติยากร 2539 Reference Book 2
202 42843   ศัพท์ 4 ภาษา ไทย-อังกฤษ-ญี่ปุ่น-จีน = 4 international dictionary [CD-ROM] / ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ ; บรรณาธิการ 2548 Reference Book 1
203 42846   ศัพท์ 1,000 คำ อังกฤษ - ไทย [Video CD] / ภาษาอังกฤษโดย Thomas K. Languell, ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ ; บรรณาธิการ 2548 Reference Book 1
204 42861   สนุกสนทนาพาที ภาษาลาฮู / วี.เจภิกขุ ม.ป.ป. Genaral Book 2
205 42890   กระบวนการทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อบรรจุไว้ในบัญชีรายชื่อแหล่งมรดกโลก กรณีศึกษา : นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา / สิริรัตน์ เจ้าประเสริฐ 2546 Genaral Book 1
206 42945   รายงานวิจัยเรื่อง แนวคิดเรื่องศักดิ์ศรีและความอับอายในวรรกรรมไทย / กุสุมา รักษมณี, เสาวณิต จุลวงศ์ และ สายวรุณ น้อยนิมิตร 2548 Genaral Book 1
207 42998   พูดอังกฤษเป็นเร็ว / วราลี สิทธิจินดาวงศ์ 2547 Genaral Book 4
208 43000   พูดฝรั่งเศสเป็นเร็ว / วราลี สิทธิจินดาวงศ์ 2548 Genaral Book 2
209 43081   Thai-Japanese = สอนภาษาไทยให้คนญี่ปุ่น หลักสูตรเรียนลัด 2547 Genaral Book 1
210 43083   ก้าวแรกกับภาษาญี่ปุ่น = First steps to English [Video CD] / จารุรักษ์ กิตติสิริพันธ์ 2549 Genaral Book 12
211 43248   พจนานุกรมคำยืมภาษาเขมรในภาษาไทย : ฉบับฉลองครบรอบ 55 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-กัมพูชา / ศานติ ภักดีคำ 2549 Genaral Book 2
212 43335   ประเพณีเนื่องในการตาย / เสฐียรโกเศศ 2534 Genaral Book 1
213 43344   วรรณคดีของปวงชน / ชลธิรา กลัดอยู่ 2519 Genaral Book 1
214 43477   นิทาน 99 ชาดก ก่อนนอน / ตาเชยและลุงเปิ่น 2549 Genaral Book 1
215 43580   ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน / สุนทร โคตรบรรเทา 2537 Genaral Book 2
216 43591   สุภาษิตอังกฤษ-คำสอนใจของไทยที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน / รัชนี ซอโสตถิกุล 2538 Genaral Book 1
217 43597   คติชีวิต / พระบุญกู้ อนุวฑฒโน 2536 Genaral Book 1
218 43601   ฝึกสนทนาภาษาเยอรมัน = See it & say it in German / [แปล] โดย สวาสดิ์ พรรณา 2536 Genaral Book 1
219 43609   เจาะเกราะ cu-tep แนวใหม่ / PostGradteam 2544 Genaral Book 1
220 43612   คู่มือสนทนาภาษาเยอรมัน / ฮอพท์มันน์ 2542 Genaral Book 1
221 43613   ภาษาเยอรมันพื้นฐาน เล่ม 1 / สุนทร โคตรบรรเทา 2543 Genaral Book 1
222 43628   ประวัติน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ : ที่ทูลเกล้าฯ ถวายเป็นน้ำสรงอภิเษกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 / จัดทำโดย คณะทำงานดำเนินงานพิธีเสกทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์และพิธีแห่เชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เข้าร่วมในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 2542 Genaral Book 1
223 44195   ชีวิต วัฒนธรรม ธรรมชาติ / สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ 2548 Genaral Book 2
224 44308   พจนานุกรมภาษาถิ่นใต้ พุทธศักราช 2525 / มูลนิธิทักษิณคดีศึกษา 2546 Reference Book 1
225 44344   พจนานุกรมมอญ-ไทย สำเนียงมอญลพบุรี ... / จำปี ซื่อสัตย์ 2549 Genaral Book 2
226 44485   ภาษาเกาหลี / บุญมา พิพิธธนา 2549 Genaral Book 14
227 44538   พูดภาษาเกาหลีด้วยตนเอง / บุญมา พิพิธธนา 2548 Genaral Book 5
228 44587   สนทนาภาษาเกาหลี 1 = Korean conversation 1 / Boonma Pipiddhana 2549 Genaral Book 4
229 44592   นักเรียนเขียนบท / เพ็ญสิริ เศวตวิหารี 2549 Genaral Book 2
230 44707   อ้อมอกแม่อิง / บรรณาธิการ นพรัตน์ ละมุล 2549 Genaral Book 2
231 44713   มรดกของแผ่นดิน : เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 2549 Genaral Book 3
232 44731   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ / สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร 2548 Genaral Book 1
233 44739   ท่องเที่ยวพระอารามหลวง ฉบับภาคเหนือ / กองพุทธสารนิเทศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 2549 Genaral Book 1
234 44805   พจนานุกรมศัพท์จิตวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2548 Genaral Book 2
235 45030   หกสิบปีกระเดื่องหล้า ประเลงสวรรค์ / ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2549 Genaral Book 1
236 45186   เรียนรู้ภาษิตไทยเทียบเคียงอังกฤษ / สมพร ไชยภูมิธรรรม ม.ป.ป Genaral Book 3
237 45189   การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต / กุสุมา รักษมณี 2549 Genaral Book 3
238 45373   ร้อยเรื่องล้านนา / ไพโรจน์ สาลีรัตน์ 2549 Genaral Book 5
239 45489   ชีวิตพรานและสัตว์ป่า / ชาลี เอี่ยมกระสินธุ์, เขียน 2549 Genaral Book 2
240 45494   กว่าจะข้ามขุนเขา (ด้วยปลายมีดของเธอและฉัน) / ธรกร (ศิวกานท์ ปทุมสูติ) 2549 Genaral Book 3
241 45506   วิถีแห่งการวิจารณ์ : ประสบการณ์จากสามทศวรรษ / เจตนา นาควัชระ 2549 Genaral Book 4
242 45511   ภาษาไทยถิ่นเหนือ = Northern Thai dialect / โดย กรรณิการ์ วิมลเกษม 2549 Genaral Book 3
243 45699   ตามใจฉัน-ตามใจท่าน : ว่าด้วยการวิจารณ์และการวิจัย / เจตนา นาควัชระ 2548 Genaral Book 1
244 45700   เก่ากับใหม่อะไรไหนดี : มนุษยศาสตร์ไทยในกระแสของความเปลี่ยนแปลง / เจตนา นาควัชระ 2548 Genaral Book 1
245 45809   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระอัจฉริยภาพในการใช้ภาษา : วารสารภาษาปริทัศน์ ฉบับพิเศษ เฉลิมฉลองวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี / สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549 Genaral Book 2
246 46270   เอกสารการสอนชุดวิชา : ภาษาเพื่อการสื่อสาร = Language for communication / เทปบันทึกเสียง 2549 Genaral Book 2
247 46353   ศิลปะแขนงที่เจ็ด : เพื่อวัฒนธรรมแห่งการวิจารย์ภาพยนตร์ / บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา 2538 Genaral Book 1
248 46450   ลายลักษณ์แห่งการวิจารณ์ : รวมบทวิจารณ์ร่วมสมัย เล่ม 2 / บรรณาธิการ คงกฤช ไตรยวงค์ 2550 Genaral Book 1
249 46452   การวิจารณ์ทัศนศิลป์ : ข้อคิดของนักวิชาการไทย / บรรณาธิการ จักรพันธ์ วิลาสินีกุล, สายัณห์ แดงกลม 2549 Genaral Book 1
250 46454   จากศิลปะสู่การวิจารณ์ : รายงานการวิจัย / เจตนา นาควัชระ ... [และคนอื่นๆ] 2549 Genaral Book 1
251 46456   นโยบายการสอนภาษาต่างประเทศของไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน / เมธาวี ยุทธพงษ์ธาดา 2550 Genaral Book 1
252 46457   ศึกษากรณีตัวอย่างนโยบายและการสอนภาษาต่างประเทศของญี่ปุ่น / ทวิชา แพทย์วิบูลย์, คุสิ โอะวะตะ, ชิเงโก ซิมะสึ 2550 Genaral Book 1
253 46458   ข้อมูลพื้นฐานการจัดการเรียนการสอนและความต้องการภาษาต่างประเทศในประเทศไทย / ปราณี กุลละวณิชย์ ... [และคนอื่น ๆ] 2550 Genaral Book 1
254 46788   มณีวาทะ / เมย์ทิวา ม.ป.ป. Genaral Book 1
255 46996   เปิดฟ้าภาษาโลก / นิติภูมิ นวรัตน์ 2549 Genaral Book 3
256 47000   ภาษาอังกฤษแบบฝรั่งเข้าใจคนไทยเก็ท : สไตล์ครูเด็กแนว / Christopher Wright 2550 Genaral Book,
Book Not for Loan
5
257 47093   กว่าจะถึงวันนี้ของหนังสือพิมพ์บ้านเรา / ศรัณยู กลิ่นจันทร์, รวบรวมเรียบเรียง 2549 Genaral Book 3
258 47108   จันทรคุปต์มหาราชา คำฉันท์ / ชูชาติ ชุ่มสนิท 2549 Genaral Book 3
259 47209   อ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน 2548 Genaral Book 5
260 47210   พจนานุกรมไทย ฉบับทันสมัย / โดย ฝ่ายหนังสือส่งเสริมเยาวชน บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 2543 Reference Book 1
261 47220   ศักดิ์ศรีและความอับอายในวรรณกรรมไทย / กุสุมา รักษมณี 2550 Genaral Book 1
262 47227   วอลแตร์ = Voltaire / เรอเน่ โปโม ; แปลโดย ดารณี เมืองมา 2549 Genaral Book 3
263 47238   บทพิจารณ์ว่าด้วยวรรณกรรมการเมืองและประวัติศาสตร์ / สมบัติ จันทรวงศ์. 2549 Genaral Book 2
264 47657   ภาษาส่องสังคม วรรณคดีส่องชีวิต / ธเนศ เวศร์ภาดา บรรณาธิการ 2549 Genaral Book 1
265 47743   หญิงอันเป็นที่รักของพระเจ้าแผ่นดิน และ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว / สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ เสียงเด็ก บริษัท คู่แข่ง จำกัด 2538 Genaral Book 1
266 47748   66 ปี สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ / สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2550 Genaral Book 2
267 48026   นามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ 1 ชื่อวรรณคดี / มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 2550 Reference Book 2
268 48131   พจนานุกรมภาษาโคราช / รวบรวมเรียบเรียงโดย เมตต์ เมตต์การุณ์จิต 2550 Reference Book 1
269 48319   ในหลวงกับศิลปวัฒนธรรม / บรรณาธิการ ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ 2550 Genaral Book 3
270 48443   ไม่มีคำว่าล้มเหลว / ส. สุวรรณ แปลและเรียบเรียง 2546 Genaral Book 1
271 48632   คำคมขงจื่อ : ศึกษาปรัชญาหรู = Quotations from confucius : studying confucianism / เฉินซือหง ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ 2550 Genaral Book 3
272 49033   ศาสตร์แห่งสื่อและวัฒนธรรมศึกษา / กาญจนา แก้วเทพ 2549 Genaral Book 5
273 49105   สภาการวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สวชพ.) / สภาการวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สวชพ.) ม.ป.ป. Genaral Book 1
274 49157   การประเมินคุณค่าและสมรรถนะทางเทคนิคและรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา กรมประชาสัมพันธ์ / สุทิติ ขัตติยะ 2550 Genaral Book 1
275 49203   อ่านถูก-สะกดถูก คำ-ความหมาย-ประโยค / วราภรณ์ บำรุงกุล 2539 Genaral Book 1
276 49210   แนวทางตัวอย่าง การพูดในโอกาสต่าง ๆ / ผู้รวบรวม สุเมธ แสงนิ่มนวล ไอศูรย์ ดีรัตน์ 2540 Genaral Book 2
277 49290   ภาษาเพื่อพัฒนาปัญญา / บังอร พานทอง 2549 Genaral Book 1
278 49515   ประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ พุทธศักราช 2546 2546 Genaral Book 1
279 49550   นบพระภูมิบาลบุญดิเรก ลิลิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช / คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 2549 Genaral Book 2
280 49596   คารมคีกฤทธิ์ / รุจน์ มัณฑิรา ; เรียบเรียง 2542 Genaral Book 1
281 49726   เรือในภาคกลาง / ภูธร ภูมะธน 2533 Genaral Book 1
282 49810   เมื่อสื่อส่องและสร้างวัฒนธรรม / กาญจนา แก้วเทพ 2545 Genaral Book 2
283 49826   การสื่อสารต่างวัฒนธรรม = Intercultural communication / เมตตา วิวัฒนานุกูล (กฤตวิทย์) 2548 Genaral Book 1
284 49852   วัฒนธรรมพื้นบ้านและประเพณีไทย / เรียบเรียงโดย ประชิด สกุณะพัฒน์ 2546 Genaral Book 3
285 49923   เคล็ดลับวิธีพูดสะกดใจคน / [อู๋ เถียนหนี, เขียน] ; พุธรัตน์ ประกายดาว, เรียบเรียง 2549 Genaral Book 1
286 50014   การแปลนวนิยายเรื่อง "แวร์เธ่อร์ระทม" เป็นไทย : กรณีศึกษากระบวนการแปลและปัญหาในการแปลงานร้อยแก้วเยอรมันเป็นไทย / ถนอมนวล โอเจริญ 2548 Genaral Book 2
287 50067   กาลครั้งหนึ่ง : ว่าด้วยตำนานกับวัฒนธรรม / ปฐม หงษ์สุวรรณ 2550 Genaral Book 8
288 50073   "มือที่สาม" ในประวัติศาสตร์การเมืองไทย / อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ 2549 Genaral Book 3
289 50087   พะซาช์อง ฟื้นวิถีชาติพันธุ์ ผ่านห้องเรียน : โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูภาษาของ ต.ตะเคียนทอง และ ต.คลองพลู กิ่ง อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี / [บรรณาธิการ : เกศสุดา สิทธิสันติกุล] 2546 Genaral Book 4
290 50402   ประวัติศาสตร์ไทย / กิตติ ตันไทย 2550 Genaral Book 1
291 50611   ไทยศึกษา / เดชบดินทร์ รัตน์ปิยะภาภรณ์ 2550 Genaral Book 3
292 50787   ประสบการณ์การฟื้นฟูภาษาในประเทศไทย ภาษาชอง จังหวัดจันทบุรี / สุวิไล เปรมศรีรัตน์ ... [และคนอื่นๆ], มิรินด้า บูรรุ่งโรจน์ ; บรรณาธิการ 2550 Genaral Book 1
293 50844   วรรณกรรมบาลีในล้านนารายชื่อเอกสารตัวเขียน 89 ฉบับประกอบสาระสังเขป สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / บาลี พุทธรักษา บรรณาธิการ 2543 Genaral Book 2
294 50903   กำบ่าเก่าเล่าไว้ (ภาษิตคนเมือง) / รวบรวมโดย จุรี ขยัน, รัชนี ศรีอ่อนศรี, กุหลาบ หมูคำ 2546 Genaral Book 5
295 51169   ความยอกย้อนของอดีต : พิพิธนิพนธ์เชิดชูเกียรติ พลตรีหม่อมราชวงศ์ ศุภวัฒย์ เกษมศรี = The Wilderness of the past : essay in honour of M.R. Supawat Kasemsri / วินัย พงศ์ศรีเพียร, บรรณาธิการ 2537 Genaral Book 1
296 51188   พจนานุกรมไทย-พม่า = Thai-Myanmar dictionary / ผู้เรียบเรียง อรนุช นิยมรรม, วิรัช นิยมธรรม 2550 Reference Book 1
297 51285   ความสัมพันธ์วรรณคดีไทย-เขมร / ศานติ ภักดีคำ 2550 Genaral Book 10
298 51475   หนังสือเสริมการเรียนรู้ เรียงถ้อยร้อยกรอง / เยาวลักษณ์ ชาติสุขศิริเดช 2545 Genaral Book 1
299 51481   ประวัติศาสตร์สังคม-วัฒนธรรมของภาษาและวรรณคดีในสยามประเทศ / สุจิตต์ วงษ์เทศ 2546 Genaral Book 1
300 51603   วรรณกรรมสุนทรภู่ : บทบาทต่อวงการศึกษาไทยในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา / ชื่นชนก จริยประภาพันธ์ 2547 Genaral Book 1
301 51606   วิถีไทย / สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 2543 Genaral Book 7
302 51644   เอกสารการสอนชุดวิชา : ภาษาไทย 1 = Thai 1 / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2546 Genaral Book 4
303 51711   ภาษาและวัฒนธรรมอ่านสนุก / สุพรรณี ปิ่นมณี 2549 Genaral Book 1
304 51754   วัฒนธรรม การสื่อสาร และอัตลักษณ์ = Culture, communication and identity / จุฑาพรรธ์ (จามจุรี) ผดุงชีวิต 2550 Genaral Book 1
305 51767   อารยธรรมไทย / ดนัย ไชยโยธา 2550 Genaral Book 1
306 51778   สื่อพื้นบ้านเพื่อการพัฒนาภาพรวมจากงานวิจัย / กาญจนา แก้วเทพ บรรณาธิการ ... [และคนอื่น ๆ] 2548 Genaral Book 1
307 51788   เอกลักษณ์ ล้านนา โกลง ๑๐๐๐ บ๋ท / หงษ์คำ กองอารินทร์ ม.ป.ป. Genaral Book 2
308 51789   กวีนิพนธ์ล้านนา ค่าวสร้อยห้อยโกลง กำบะเก่า ล้านนาภาษิต / หงษ์คำ กองอารินทร์ ม.ป.ป. Genaral Book 4
309 51790   เอกลักษณ์ล้านนา ค่าวสร้อยห้องโกลง ล้านนาภาษิต พุทธพจน์ กำบะเก่า มรณานุสสติ / หงษ์คำ กองอารินทร์ ม.ป.ป. Genaral Book 2
310 51791   เอกลักษณ์ล้านนา ค่าวสร้อยห้องโกลง โคลง-ค่าว นานาสาระ ธรรมนิทาน / หงษ์คำ กองอารินทร์ ม.ป.ป. Genaral Book 2
311 51792   เอกลักษณ์ล้านนา ค่าวสร้อยห้องโกลง กำบะเก่า ล้านนาภาษิต / หงษ์คำ กองอารินทร์ ม.ป.ป. Genaral Book 2
312 51804   สนั่นสนามสำนวนไทย / ล้อม เพ็งแก้ว 2549 Genaral Book 1
313 51807   กลเม็ดการเขียนให้เก่ง / สมบัติ จำปาเงิน, สำเนียง มณีกาญจน์ 2549 Genaral Book 1
314 51828   ภาษาไทยของเรา / สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมพระราชูปถัมภ์ ; [บรรณาธิการ : พัชราวลัย ทองอ่อน] 2547 Genaral Book 1
315 51829   ภาษิตล้านนา / สมร เจนจิจะ 2547 Genaral Book 6
316 51836   ภาษาสยามสำนวนไทย / ล้อม เพ็งแก้ว ; [บรรณาธิการ : นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว] 2544 Genaral Book 1
317 51838   รามเกียรติ์ ฉบับมหาชน / ส. พลายน้อย [นามแฝง] 2548 Genaral Book 1
318 51842   สุนทรียภาพจากเจ้าฟ้ากุ้ง / ศุภร บุนนาค และสุริยา รัตนกุล 2548 Genaral Book 1
319 51843   การอ่านละการวิจารณ์เรื่องสั้น / พัฒจิรา จันทร์ดำ 2547 Genaral Book 1
320 51855   รามเกียรติ์ ฉบับจดหมายเหตุกรุงศรี / น.ท. หญิง สุมาลี วีระวงศ์, เรื่อง ; อิทธิสักก์ เพิ่มหิรัญ, ภาพประกอบ 2549 Genaral Book 1
321 51909   พจนานุกรม ปกาเกอะญอ-ไทย-ฝรั่งเศส-อังกฤษ = Pgaz K'Nyau Dictionary/Dictionnaire / Joseph Seguinotte 2550 Reference Book 2
322 51911   ไตพ่าเก่ - ภาษาไทย / วิไลศักดิ์ กิ่งคำ 2549 Genaral Book 2
323 51948   ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย / วิไลศักดิ์ กิ่งคำ 2550 Genaral Book 2
324 51978   เสน่ห์ภาษาไทย / นิตยา กาญจนะวรรณ 2547 Genaral Book 3
325 51999   อักษร ภาษา จารึก วรรณกรรม : รวมบทนิพนธ์ "เสาหลักทางวิชาการ" / ประเสริฐ ณ นคร 2549 Genaral Book 4
326 52004   อักษรไทยมาจากไหน? / สุจิตต์ วงษ์เทศ 2548 Genaral Book 6
327 52029   "คนไท" ไม่ใช่ "คนไทย" : แต่เป็นเครือญาติชาติภาษา / เจีย แยนจอง 2548 Genaral Book 2
328 52081   ประวัติศาสตร์สังคม-ว่าด้วยส้วมและเครื่องสุขภัณฑ์ในประเทศไทย / มนฤทัย ไชยวิเศษ 2545 Genaral Book 3
329 52145   ภาษาไทยวันนี้ / กาญจนา นาคสกุล 2544 Genaral Book 1
330 52147   เรไร ไลลา / [ศักดิ์สิริ มีสมสืบ, ภาพและเรื่อง] [2549?] Genaral Book 1
331 52303   รายงานชุดโครงการวิจัยเรื่อง การผสมผสานทางศิลปะและวัฒนธรรมในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น: ความสำเร็จด้านภูมิปัญญาของชาวกรุงเทพฯ = The enduring integration of art and culture of the early Rattanakosin period: the achievements of the people of Bangkok / บำรุง คำเอก ... [และคนอื่นๆ] 2550 Genaral Book 1
332 52304   รายงานการวิจัยเรื่อง วัฒนธรรมไทยในกรุงเทพฯ จากมุมมองของชาวตะวันตก = The Thai culture in Bangkok from westerners' viewpoints / เพ็ญลักษณ์ วงศ์จงใจหาญ 2550 Genaral Book 1
333 52347   ยอร์ช เซเดส์กับไทยศึกษา = George Coedes and Thai study / ยอร์ช เซเดส์ 2546 Genaral Book 3
334 52357   สาระสำคัญงานวิจัยวัฒนธรรม เล่ม ... ประจำปี 2524-2548 / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม 2551 Genaral Book 10
335 52386   ผ้าตระกูลไต = Tai textiles / ทรงพันธ์ วรรณมาศ 2551 Genaral Book 1
336 52456   พจนานุกรมเกาหลี-ไทย ไทย-เกาหลี / วอน แฮ ยอง 2550 Reference Book 3
337 52556   แผนปฏิบัติการ การอนุรักษ์ สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม สำหรับเครือข่ายทางวัฒนธรรม และประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม 2550 Genaral Book 1
338 52557   คู่มือการบริหารจัดการโครงการทางวัฒนธรรมของภาคีเครือข่ายดำเนินงานวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 / กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายทางวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม 2550 Genaral Book 1
339 53098   ภาษาวรรณนา : วิวัฒน์และวิบัติของภาษาไทย / เปลื้อง ณ นคร 2542 Genaral Book 2
340 53100   หลักภาษาไทย : หลักเกณฑ์ในการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง / เปลื้อง ณ นคร 2549 Genaral Book 2
341 53137   วิถีไทย / โดย วรวุธ สุวรรณฤทธิ์ และคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 41 สถาบัน 2549 Genaral Book 2
342 53157   ลับคมภาษา / สุมาลี วีระวงศ์ 2549 Genaral Book 3
343 53540   พจนานุกรมภาษาล้านนา = The lanna dictionary / สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ Reference Book,
Genaral Book
5
344 53936   คลังคำ / จัดทำโดย นววรรณ พันธุเมธา 2550 Reference Book 2
345 54011   คู่มือการจัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นด้านวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์และเอกลักษณ์ของท้องถิ่น / ถวัลย์ มาศจรัส, ณิชนันทน์ ประสงค์ 2549 Genaral Book 3
346 54041   วัฒนธรรมทางภาษา / ประภาศรี สีหอำไพ 2550 Genaral Book 3
347 54101   ภาษากับวัฒนธรรม : รายวิชา ท051 / บุญเกิด รัตนแสง 2541 Genaral Book 2
348 54122   ภาษาไทยวันละคำ ฉบับรวมเล่ม / กาญจนา นาคสกุล และคณะ 2548 Genaral Book 3
349 54340   พื้นเมืองแสนหวี ฉบับหอคำเมืองไหญ / เรณู วิชาศิลป์ 2550 Genaral Book 6
350 54341   30 ชาติในเชียงราย / บุญช่วย ศรีสวัสดิ์ 2551 Genaral Book 7
351 54342   พจนานุกรมล้านนา-ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง / รวบรวมโดย อุดม รุ่งเรืองศรี 2547 Reference Book,
Genaral Book
3
352 54343   ประชุมจารึกล้านนา เล่ม 5 จารึกในพิพิธภัณฑ์ฯ น่าน และจารึกเมืองน่านที่น่าสนใจ / คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2547 Genaral Book 2
353 54345   ผลงานสล่าคนเมือง จิตรกรรมแต้มสีน้ำ ภาพทิวทัศน์ล้านนา / สล่า บุญรัตน์ ณ วิชัย 2549 Genaral Book 6
354 54346   สมุดภาพเชียงใหม่ในอดีต / ประชา ตระการศิลป์, ผู้เรียบเรียง 2549 Genaral Book 3
355 54347   เครื่องสักการะในล้านนาไทย / โดย มณี พยอมยงค์, ศิริรัตน์ 2549 Genaral Book 3
356 54348   ฮีตคนเมือง ฉบับปั๊บสา ขุมผญาของดีล้านนา / ทองทวี ยศพิมสาร 2551 Genaral Book 3
357 54349   โบราณวัตถุ-โบราณสถานในวัดล้านนา / อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว 2549 Genaral Book 3
358 54350   ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ = The Chiang Mai chronicle / ฮันส์ เพนธ์ : ภาพใบลาน 2539 Genaral Book 3
359 54353   การ์ตูนประวัติเมืองเจียงใหม่ฉบับตัวเมือง / พระวิทยา อภิวโร (วิทยา เอื้ออารีย์) 2545 Genaral Book 3
360 54355   สุภาษิต-กำก้อมพื้นเมือง : เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมด้านวรรณกรรมของเมืองเหนือ เหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไป / รวบรวมโดย สงบ เดชะวงศ์ 2548 Genaral Book 3
361 54356   ดาบเมือง / วิลักษณ์ ศรีป่าซาง 2547 Genaral Book 3
362 54357   คำร่ำสังขารธรรม / สมคิด วัชรศาสตร์ 2550 Genaral Book 3
363 54358   กลอนนิทานล้านนา / สุพิน ฤทธิ์เพ็ญ [254-?] Genaral Book 3
364 54359   คร่าวรับเสด็จพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นพิชิตปรีชากร / พระยาพรหมโวหาร ; ยุทธพร นาคสุข บรรณาธิการ 2547 Genaral Book 3
365 54361   คู่มือการเรียนหนังสือตัวเมืองแบบง่าย / โดย สงบ เดชะวงศ์ 2550 Genaral Book 3
366 54362   การ์ตูนประวัติเมืองเจียงใหม่ ฉบับภาษาฝรั่งเศส = Cartoon Chiang Mai history (French version) / อิศรา กันแตง 2547 Genaral Book 3
367 54364   จรัล มโนเพ็ชร ศิลปินล้านนาแห่งยุคสมัย / ธเนศวร์ เจริญเมือง 2546 Genaral Book 3
368 54365   สรรสารล้านนาและปักขทืน (ปฏิทิน) ล้านนาปีเปิกใจ้ จ.ศ.1370 / ผู้เรียบเรียบ พระพนัส ทิพฺพเมธี, ยุทธพร นาคสุข 2551 Genaral Book 3
369 54373   การฟ้อนนกกิ่งกะหล่า (ฉบับ 3 ภาษา)= Shan ginnara & ginnaree dance / ส่างคำ จางยอด 2548 Genaral Book 3
370 54374   ล้านนา...เมื่อตะวา / บุญเสริม สาตราภัย 2550 Genaral Book 3
371 54375   "ตั๋วเมือง" : การเรียนภาษาล้านนาผ่านโครงสร้างคำ / เกษม ศิริรัตน์พิริยะ 2548 Genaral Book 3
372 54376   ชีวประวัติพระยาพรหมโวหารกวีเอกล้านนา / นพคุณ ตันติกุล 2548 Genaral Book 6
373 54382   นางเอกในวรรณกรรมล้านนา / สุพิน ฤทธิ์เพ็ญ [2545] Genaral Book 3
374 54383   ฮีตเก่า ฮอยหลัง / สนั่น ธรรมธิ 2544 Genaral Book 3
375 54385   หม้อล้านนา : สารคดีอิงวัฒนธรรมล้านนาผะหญาภูมิปัญญาล้านนา / นิคม พรหมมาเทพย์ รวมรวม เรียบเรียง 2547 Genaral Book 3
376 54386   พับฅ่าวนิทานข้า 4 แสนหมอนม้า / ลมูล จันทน์หอม ปริวรรตและเรียบเรียงเป็นภาษาไทยกลาง 2547 Genaral Book 3
377 54434   ปริศนาคำทายล้านนา / พรรณเพ็ญ เครือไทย 2546 Genaral Book 1
378 54435   นางผมหอม / อนาโตล โรเจอร์ 2543 Genaral Book 1
379 54436   นิทานพื้นบ้านลานนา / อัจฉรา วรรณเอก 2539 Genaral Book 1
380 54437   ห้องเรียนภูมิปัญญาล้านนา : ห้องเรียนชีวิต เรียนรู้ภูมิปัญญา เพื่อการพึ่งพาตนเอง 2548 Genaral Book 3
381 54438   ปัญญาสชาดก ฉบับปริวรรตจากอักษรธรรม ม.ป.ป Genaral Book 3
382 54439   ตุง / เบญจพล สิทธิประณีต, บรรณาธิการ 2549 Genaral Book 3
383 54441   ภาษาเมืองวันละกำ / โดย สงบ เดชะวงศ์ 2546 Genaral Book 2
384 54444   ภาษาเมืองล้านนา : แบบเรียนชุดพื้นฐาน เน้นกระบวนการเรียนรู้ / บุญคิด วัชรศาสตร์ 2548 Genaral Book 6
385 54445   ประเพณีสิบสองเดือนล้านนาไทย / มณี พยอมยงค์ 2547 Genaral Book 3
386 54446   คุณหลวง : ภาษาและวรรณกรรมเมืองล้านนา / บุญคิด วัชรศาสตร์ 2548 Genaral Book 6
387 54448   ผีในล้านนา / มาลา คำจันทร์ [นามแฝง] 2551 Genaral Book 1
388 54449   วรรณกรรมไทยเขิน = La litterature Tai Khoeun : Tai Khoeun literature ; Anatole Roger Peltier [ปริวรรต] 2529 Genaral Book 1
389 54461   ภาษาทัศนา / ปราณี กุลละวณิชย์ ... [และคนอื่น ๆ] 2544 Genaral Book 6
390 54464   คนไทใต้คง : ไทใหญ่ในยูนาน / ประคอง นิมานเหมินท์, เรืองวิทย์ ลิ่มปนาท, บรรณาธิการ 2538 Genaral Book 3
391 54465   ไทยน้อย ไทยใหญ่ ไทยสยาม : ประมวลเรื่องราวเกี่ยวกับ "คนไทยมาจากไหน?" พร้อมภาพชุด 4 สี จากเมืองแถน (เดียนเบียนฟู)ในเวียดนาม / โดย ศรีศักร วัลลิโภดม, สุจิตต์ วงษ์เทศ 2534 Genaral Book 3
392 54966   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสืบค้น / ศศิธร ธัญลักษณานันท์ ... [และคนอื่น ๆ] 2542 Genaral Book 4
393 55008   ภาษาไทยธุรกิจ / เอกฉัท จารุเมธีชน 2549 Genaral Book 4
394 55316   โครงการวิจัยเรื่อง "การศึกษาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมร่วมภูมิภาค" : แหล่งวัฒนธรรมสัญชาติไทในสิบสองปันนา / สุนันทา ฟาเบรอ 2551 Genaral Book 1
395 55510   รู้รักษ์ภาษาไทย : สำนวนโวหาร / ดนัย ไชยโยธา 2551 Genaral Book 3
396 55593   ภาษาไทย 1 / พงศ์เกษม สนธิไทย 2550 Genaral Book 3
397 55643   รู้รักษ์ภาษาไทย : ภาษาร่วมสมัย / ธนู ทดแทนคุณ 2551 Genaral Book 3
398 56371   ภาษาไทย ที่มักใช้ผิด / วิเชียร เกษประทุม 2547 Genaral Book 1
399 57080   ภาษาไทย = 实用泰语教程 / หวง จิน หยาง และหลิน ซิ่ว เหมย 2551 Genaral Book 1
400 58713   พจนานุกรมคำเมือง / มาลา คำจันทร์ [นามแฝง], ยุทธการ ขันชัย และ ศักดิ์นรินทร์ ชาวงิ้ว. 2551 Reference Book,
Genaral Book
5
401 59712   เพลงขลุ่ยเหนือทุ่งข้าว / เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ 2532 Genaral Book 1
402 59960   ใบไม้ที่หายไป / จิระนันท์ พิตรปรีชา 2551 Genaral Book 1
403 60073   กิจกรรม เทศกาล งานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2552 / กระทรวงวัฒนธรรม 2552 Genaral Book 1
404 60081   วาทะหลวงวิจิตรวาทการ / ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร 2539 Genaral Book 1
405 60107   เชียงใหม่ พ.ศ. 2496 สังคมเมืองเชียงใหม่ เล่มที่ 17 / อนุ เนินหาด 2550 Genaral Book 2
406 60114   มือนั้นสีขาว / ศักดิ์สิริ มีสมสืบ 2551 Genaral Book 3
407 60161   ประวัติศาสตร์ชาติไทยกับเอกลักษณ์ของชาติ ความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ / สมพร เทพสิทธา [2551] Genaral Book 2
408 60162   คือแรงใจและไฟฝัน / ไพวรินทร์ ขาวงาม 2549 Genaral Book 2
409 60165   โลกนีติคำค่าว / พระครูอดุลสีลกิตติ์ 2551 Genaral Book 2
410 60169   กรุงแตก, พระเจ้าตากฯ และประวัติศาสตร์ : ว่าด้วยประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์นิพนธ์ / นิธิ เอียวศรีวงศ์ 2550 Genaral Book 2
411 60322   อักษรธรรมสัมพันธ์ ประวัติตัวอักษรล้านา (ตัวเมือง) ตั้งแต่กำเนิดขึ้นมาในล้านนาแล้วแพร่ขยายเข้าไปในสิบสองปันนา เชียงตุง ไทยใหญ่ ในพม่า และลาวล้านช้าง / นพคุณ ตันติกุล 2547 Genaral Book 1
412 60582   สัทศาสตร์ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ / นันทนา รณเกียรติ 2548 Genaral Book 2
413 60725   เราอยู่คนละฟากของภูผา / เตือนจิต นวตรังค์ ชินธเนศ 2551 Genaral Book 1
414 60875   ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นล้านนา : ฉบับสำนวนภาษากำเมือง / เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์ 2552 Genaral Book 2
415 60889   ทักษะการเขียนภาษาไทย / ดวงใจ ไทยอุบุญ 2550 Genaral Book 2
416 60890   ภาษาและหลักการเขียนเพื่อการสื่อสาร / อวยพร พานิช ...[และคนอื่น ๆ] 2550 Genaral Book 2
417 61184   ทักษะภาษาไทย 1001103 = Thai language skills / คณาจารย์ภาษาไทย 2549 Genaral Book 2
418 61185   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร = Thai for communication / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2551 Genaral Book 4
419 61202   บันทึกนอกกรอบ : บางคำถามเดินทางอ้อม / อธิคม คุณาวุฒิ 2548 Genaral Book 1
420 61226   เอกสารประกอบคำบรรยาย เรื่อง "การเขียนหนังสือราชการ" / หม่อมหลวงฐิติรัตน์ ลดาวัลย์ ม.ป.ป. Genaral Book 1
421 61243   สงกรานต์สานใจไทย / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม 2552 Genaral Book 2
422 61262   การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 1 เรื่อง "การวิจัยพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแผ่นดินไทย" รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา = Proceedings of the graduate research conference วันที่ 1-5 เมษายน 2552 ณ ฮอลล์ 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี / จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 2552 Genaral Book 1
423 61384   ลักษณนาม (ฉบับปรับปรุง) / สุทธิชัย ปทุมล่องทอง 2547 Genaral Book 1
424 61390   อ่านสนุก - ปลุกสำนึก / อัจฉรา ชีวพันธ์ 2550-2551 Genaral Book 3
425 61391   หัดอ่านหนังสือไทย = Thai language for the beginner / Mantana Kiettipongse 2551 Genaral Book 1
426 61392   วัจนปฏิบัติศาสตร์ / กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ ธีรนุช โชคสุวณิช 2551 Genaral Book 1
427 61403   นานาภาษาในเอเชียอาคเนย์ : ภาษาตระกูลไท / โดย คุณหญิงสุริยา รัตนกุล 2548 Genaral Book 1
428 61407   พลวัตของภาษาไทยปัจจุบัน / กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์, จันทิมา เอียมานนท์, บรรณาธิการ 2549 Genaral Book 1
429 61413   ภาพรวมของการศึกษาสัทศาสตร์และภาษาศาสตร์ / พิณทิพย์ หวยเจริญ 2547 Genaral Book 1
430 61534   สวนหนังสือ : ฉบับที่ 23 พ.ศ. 2540 / อาจิณ จันทรัมพร, ช่วย พูลเพิ่ม 2540 Genaral Book 1
431 61536   กามนิต-วาสิฏฐี (ฉบับย่อ) : วรรณกรรมอิงพระพุทธประวัติและหลักธรรม / ปกรณ์ กิจมโนมัย 2543 Genaral Book 1
432 61540   นิทาน 4 ภาค : ภาคเหนือ / สัณห์ ภาวิต 2539 Genaral Book 1
433 61546   การวิจัยสู่การเขียนบทความและรายงาน / ไพโรจน์ ตีรณธนากุล [253-] Genaral Book 1
434 61553   รู้ รัก ภาษาไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน 2551 Genaral Book 1
435 61554   อ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน 2551 Genaral Book 1
436 61555   การใช้ "กระ" และ "กะ" พร้อมความหมาย : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน 2551 Reference Book 1
437 61820   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร = Thai for communication : เอกสารประกอบการศึกษาชุดวิชา / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2551 Genaral Book 1
438 61832   ชิงชัยกรุงเทพ 2551 : ประมวลและสรุปผลการเลือกตั้งผู้ว่า กทม. / นรนิติ เศรษฐบุตร และคณะ 2552 Genaral Book 1
439 61868   รวมบทความทางวิชาการ อยู่คู่กับโลก การศึกษาวรรณคดี วรรณกรรม และสื่อร่วมสมัย / ธเนศ เวศร์ภาดา บรรณาธิการ 2552 Genaral Book 1
440 62181   ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์ / วรวุฒิ ภักดีบุรุษ 2552 Genaral Book 2
441 62194   ภาษานอกตำราและเหตุที่มาแห่งคำ = Idiomatic expressions & their word origins / นพพร สุวรรณพานิช 2553 Genaral Book 2
442 62199   รูปฉายลายชีพ / โชคชัย บัณฑิต 2553 Genaral Book 1
443 62206   พจนานุกรมไทย - อังกฤษ = Thai-English dictionary / ดำเนิน การเด่น, เสฐียรพงษ์ วรรณปก 2551 Reference Book 1
444 62221   สารานุกรมวัฒนธรรมไทย / ส. พลายน้อย [นามแฝง] 2553 Genaral Book 1
445 62246   พจนานุกรมไทย-อังกฤษ ฉบับย่อ = Concise Thai-English dictionary / เรียบเรียงโดย โยเซฟ โรห์เรอร์ 2551 Reference Book 1
446 62259   การเขียนสารคดีภาคปฏิบัติ / ธัญญา สังขพันธานนท์ 2553 Genaral Book 1
447 62563   เทคนิคการพูด เล่ม 2 / สวัสดิ์ บรรเทิงสุข 2546 Genaral Book 2
448 62605   ภาษาและหลักการเขียนเพื่อการสื่อสาร / อวยพร พานิช ... [และคนอื่นๆ] 2553 Genaral Book 1
449 62640   สื่อเล็กๆ ที่น่าใช้ในงานพัฒนา / กาญจนา แก้วเทพ 2552 Genaral Book 1
450 62653   เดินตามรอย / วันเนาว์ ยูเด็น 2551 Genaral Book 2
451 62715   แนะนำการทำงาน สมัครงาน และการเขียนการ์ตูน / ข้อมูล: อ.ปยุต เงากระจ่าง ... [และคนอื่นๆ] [2544] Genaral Book 1
452 62773   รู้แล้วจะฉลาดอัจฉริยะภาษาไทยรวมคำภาษาพูด ภาษาเขียน / สว่างจิต พงศ์ศรีวัฒน์ 2551 Genaral Book 1
453 62870   ความกำกวมอย่างจงใจในปริศนาคำทายร่วมสมัยของไทย / สุจิตรา แซ่ลิ่ม 2549 Genaral Book 1
454 62872   พฤติกรรมค่าความถี่มูลฐานของเสียงสระอันเนื่องมาจากอิทธิพลของบริบททางเสียงในภาษากลุ่มว้าอิก : นัยสำคัญต่อทฤษฎีกำเนิดวรรณยุกต์ / ผณินทรา ธีรานนท์ = Fundamental frequency behavior of vowels influenced by phonetic contexts in Waic languages : implications for tonogenesis theories / Phanintra Teeranon 2548 Genaral Book 1
455 63219   แม่โขงโพสต์ สื่อวัฒนธรรมท้องถิ่นลุ่มน้ำโขง : มรดกโลก...เชียงแสน เวียงเก่า vs เอฟทีเอ 2549- Genaral Book 3
456 64270   ทำดีตามคำพ่อ / ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิ่งคุณธรรม 2552 Genaral Book 1
457 65571   ภาษาไทยเบื้องต้น สำหรับผู้พูดภาษาจีน / อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์ และคณะ 2552 Genaral Book 1
458 66249   วัฒนธรรมการปลูกยาสูบพื้นเมืองล้านนา = The lanna traditional tobacco cultivation culture / สุรินทร์ ทำเพียร 2552 Theses 1
459 69133   พื้นฐานการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ = Foundations of teaching Thai as a foreign language / ศรีวิไล พลมณี 2545 Genaral Book 1
460 69540   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสืบค้น / ศศิธร ธัญลักษณานันท์ ... [และคนอื่นๆ] 2542 Genaral Book 4
461 72890   ระบบเสียงภาษาไทย / กาญจนา นาคสกุล 2551 Genaral Book 2
462 73549   รายงานการวิจัย เรื่อง บริบทการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย = The instructional context of Thai as a foreign language, bachelor's degree programs in Thailand / โดย วรพงศ์ ไชยฤกษ์ 2553 Genaral Book 1
463 74866   พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมท้องถิ่นไทย ภาคเหนือ โคลงมังทรารบเชียงใหม่ / ราชบัณฑิตยสถาน 2552 Reference Book,
Genaral Book
7
464 77823   ประมวลสาระชุดวิชา : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร = Thai for ommunication 2552- Genaral Book 2
465 78106   สามก๊กฉบับคนกันเอง : ภาคสาม : เราต่างโหยหาความสุขที่แท้จริง / เอื้อ อัญชลี [นามแฝง] 2553 Genaral Book 1
466 78307   ภาษาไทยที่บกพร่องต้องแก้ไข / ราชบัณฑิตยสถาน 2552 Genaral Book 1
467 78381   พจนานุกรมวิสามานยนามไทย : วัด วัง ถนน สะพาน ป้อม / กนกวลี ชูชัยยะ 2548 Genaral Book 1
468 78467   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร / คณะกรรมการวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2553 Genaral Book 2
469 79514   ขนมไทย / บรรณาธิการ; อบเชย อิ่มสบาย 2553 Genaral Book 1
470 79684   พจนานุกรมคำย่อภาษาไทย = Thai abbreviation dictionary / ผู้รวบรวมและเรียบเรียง; ประเทือง โพธิ์ชะออน 2552 Reference Book 1
471 80390   ไม่มีหญิงสาวในบทกวี / ซะการีย์ยา อมตยา 2553 Genaral Book 3
472 80543   พิราบสีเหลือง / ภู-ติ-รัก 2553 Genaral Book 2
473 80594   เราจะนอนมองฟ้าด้วยกันอีกครั้ง / สุรักษ์ สุขเสวี 2548 Genaral Book 1
474 80604   พระจันทร์พันดวง / ปราย พันแสง 2545 [2002] Genaral Book 1
475 80711   แนวทางการจัดทำ พจนานุกรมคำคะนอง คู่มือศึกษาคำคะนอง / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 2543 Genaral Book 1
476 80717   ลักษณะคำประพันธ์ไทย : ฉันทลักษณ์ / รวบรวมโดย วิเชียร เกษประทุม 2546 Genaral Book 1
477 80927   เรื่องเล่าพื้นบ้าน นิทานพื้นถิ่นภาคเหนือ / นิตยา เหล่าไพบูลย์พิพัฒน์ 2549 Genaral Book 1
478 81219   วัจนปฏิบัติศาสตร์เบื้องต้น = Introduction to pragmatics / สุจริตลักษณ์ ดีผดุง 2552 Genaral Book 2
479 81220   สรศาสตร์ : การวิเคราะห์ระบบเสียง Phonemics / สมทรง บุรุษพัฒน์ 2551 Genaral Book 2
480 81643   โลก...ก็อะไรทำนองนี้ = Wishdom song / วินัย กิจเจริญ 2551 Genaral Book 1
481 82922   ยอดคำของยอดคน อังกฤษ-จีน-ไทย / ยงชวน มิตรอารี 2552 Genaral Book 1
482 82935   ปีแห่งความโดดเดี่ยว = A year of solitude / ธีรธัธธ์ [นามแฝง] 2553 Genaral Book 5
483 83024   ปทานุกรม บาลี ไทย อังกฤษ สันสกฤต : ฉบับ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ / คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร 2553 Genaral Book 2
484 83311   โลกนีติ / สำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย 2552 Genaral Book 2
485 83460   พจนานุกรมคำสมาส-สนธิ / เอกรัตน์ อุดมพร ม.ป.ป. Reference Book 1
486 83956   หลักการอ่่านการเขียนคำไทย / รสริน ดิษฐบรรจง 2553 Genaral Book 1
487 83958   ภาษาศาสตร์พื้นฐาน (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) / ฉลวย บุญประเสริฐ 2553 Genaral Book 1
488 83983   สิบวันเปลี่ยนชีวิต : กระบวนการสุนทรียสนทนา / เรือรบ 2551 Genaral Book 1
489 84012   จุดเล็กเล็กบนคาบสมุทรมลายู: รวมกวีนิพนธ์เรื่องราวจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ / อภิชาติ จันทร์แดง ม.ป.ป. Genaral Book 1
490 84046   ไทยคดีศึกษาในบริบทแห่งความหลากหลาย / สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล Genaral Book 1
491 84086   เราเป็นหนึ่งเดียวกัน / นภาลัย สุวรรณธาดา 2552 Genaral Book 2
492 84087   รวมบทกวีจะร้องเพลงชาติไทย / นภาลัย สุวรรณธาดา 2553 Genaral Book 2
493 84167   หนังสือและบรรณสารสำหรับเด็ก / สนิท สัตโยภาส 2550 Genaral Book 2
494 84170   มรดกไทย / เรียบเรียงโดย วินัย ไชยทอง, กิตติเชษฐ สมใจ 2547 Genaral Book 2
495 84226   พจนานุกรมคำใหม่ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน 2552- Reference Book 2
496 84301   นามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ 2 ชื่อผู้แต่ง / มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 2553 Reference Book 3
497 84320   เรียงร้อยถ้อยคำ / เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, วาณิช จรุงกิจอนันต์ 2539 Genaral Book 1
498 84416   แบบเรียนอักษรล้านนา / อำนวย ยอดสุวรรณ์ 2534 Genaral Book 5
499 84683   แนวทางการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 2538 Book for Classroom (30 Days) 2
500 84687   โสเภณีเชียงราย / บรรณาธิการ จุไรรัตน์ วรรณศิริ 2537 Genaral Book,
Book for Classroom (30 Days)
2
501 84702   บทละครเรื่องรามเกียรติ์ / พระราชนิพนธ์ ใน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 2553 Genaral Book 4
502 85524   พัฒนาทักษะภาษาพัฒนาความคิดด้วยกิจกรรมการเล่นประกอบการสอนภาษาไทย / อัจฉรา ชีวพันธุ์ 2554 Genaral Book 1
503 85545   ธงช้างในต่างแดน / โดย เอนก นาวิกมูล 2549 Genaral Book 1
504 85556   มงคลกวี / พระครูปริยัติยานุศาสน์ 2553 Genaral Book 3
505 85579   การศึกษาภาษาไทและภาษาไทเปรียบเทียบ / สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ 2553 Genaral Book 3
506 85596   ภาษาไทย 5 นาที. เล่ม 3 / โดย จำนงค์ ทองประเสริฐ 2546 Genaral Book 1
507 86183   องค์ความรู้ศิลปินแห่งชาติ : ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา = National artist wisdom : Mrs.Prakhin Xumsai Na Ayudhya / กาญจนา เงารังษี 2553 Genaral Book 2
508 86510   ใบไม้ที่หายไป / จิระนันท์ พิตรปรีชา 2552 Genaral Book 1
509 88209   ม้าก้านกล้วย / ไพวรินทร์ ขาวงาม 2555 Genaral Book 1
510 93204   รวมบทความวิจัยโครงการประชุมเวทีวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 1 = The national SMARTS conference I / คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2554 Genaral Book 1
511 93444   พจนานุกรมยวนล้านนา-ไทยปริวรรต / นที เมืองมา ... [และคนอื่นๆ] 2555 Reference Book,
Genaral Book
3
512 93491   บทละครร้อง 9 เรื่องในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 2555 Genaral Book 1
513 93815   ร้อยสาระ สรรพล้านนาคดี / สนั่น ธรรมธิ 2553- Genaral Book 5
514 94473   พุทธศาสนาเชิงปฏิบัติของคนไทยอีสาน : ศาสนาในความเป็นภูมิภาค = Practical Buddhism among the Thai-Lao : Religion in the making of a region / ยูคิโอะ ฮายาชิ ผู้เขียน ; พินิจ ลาภธนานนท์ ผู้แปลและเรียบเรียง 2554 Genaral Book 1
515 94696   ยกคุณพ่อยอคุณแม่ / จ.เขมจิตต์ 2555 Genaral Book 2
516 94879   วรรณคดีการแสดง / เสาวณิต วิงวอน 2555 Genaral Book 1
517 95150   เอกสารประกอบการสอน รายวิชาศิลปะการอ่านออกเสียง / สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ 2555 Genaral Book 1
518 95151   ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ = Thai for professional development / สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ 2555 Genaral Book 1
519 95159   อุบลราชธานีมาจากไหน? / โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ 2555 Genaral Book 1
520 95207   ประเพณีไทยอีสาน / เรียบเรียงโดย ลันนา เจริญสิทธิชัย ; ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์: คำพูน บุญทวี 2554 Genaral Book 1
521 95212   ก๋ำอ่านม่วนเล่น / ประพันธ์ ศรีสุตา 2555 Genaral Book 3
522 95404   ราชาศัพท์ : เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 / สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 2555 Reference Book 1
523 96452   วรรณกรรมปัจจุบัน / ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล 2555 2555 Genaral Book 1
524 96530   ไวยากรณ์ภาษาไทยถิ่นเหนือ / สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ 2555 Genaral Book 2
525 98331   พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 : เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 / โดย ราชบัณฑิตยสถาน 2556 Reference Book 3
526 98671   ดอกไม้บานที่บ้านใต้ : รวมผลงานเรียงความและเรื่องสั้น จากการประกวดงานเขียน "เรื่องดีๆที่บ้านเรา" ปี 2556 / สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม 2556 Genaral Book 2
527 98701   พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 / ราชบัณฑิตยสถาน 2538 Reference Book 1
528 98730   โคลงเรื่อง มังทรารบเชียงใหม่ / ถอดความเป็นภาษาไทยปัจจุบันโดย สิงฆะ วรรณสัย 2522 Genaral Book 1
529 98775   ประชุมนิราศภาคใต้ : นิราศนครศรีธรรมราช นิราศปักษ์ใต้ และนิราศแพรกไพร / ผู้เรียบเรียงและตรวจสอบชำระ, อรสรา สายบัว 2556 Genaral Book 1
530 98781   สยามปกรณ์ปริวรรต เล่ม 1 : งานสำรวจ ศึกษา และปริวรรตวรรณกรรมท้องถิ่นภาคกลาง / บรรณาธิการ อภิลักษณ์ เกษมผลกูล 2554 Genaral Book 1
531 100452   นิทานก้อมฉบับผญา เล่ม ... / เขมจิตต์ 2555- Genaral Book 7
532 101053   ผาแดง-นางไอ่ / พิพัฒน์ ประเสริฐสังข์, นิพล สารศรีและชวนากร จันนาเวช 2555 Genaral Book 1
533 101062   พญาคันคาก / นิพล สายศรี 2555 Genaral Book 1
534 101218   มาตลังกา= Peleringa a Lanka = Pilgrimage to Lanka / อนาโตล โรเจอร์ เป็ลติเยร์ 2555 Genaral Book 1
535 101279   นิยายแห่งนิยาม: เรื่องเล่าสมัยใหม่ในปริาทัศน์การเมืองวัฒนธรรม / นัทธนัย ประสานนาม 2556 Genaral Book 1
536 101353   สำนวนไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัญฑิตยสถาน 2555 Genaral Book 3
537 101442   พิพิธพรรณวรรณา : ความทรงจำและสยาม-ไทยศึกษาในบริบทสากล = Writing diversity : memory and Siamese-Thai studies in global context / นัทธนัย ประสานนาม บรรณาธิการ 2556 Genaral Book 1
538 101501   สะพานเชื่อมสัมพันธ์ไทย-จีน / editor in chief Ju Mengjun ม.ป.ป. Genaral Book 2
539 101544   ลิลิต นารายณ์สิบปาง / พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ม.ป.ป. Genaral Book 1
540 101876   พจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน 2555 Genaral Book 5
541 102001   จิตรกรรมภาพประกอบ มหากาพย์รามายณะของวาลมีกิจฉบับภาษาไทย : เนื่องในโอกาสพระราชพิฑีมหามงคลเฉลิมพระขนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวา 2554 / จัดทำโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร 2555 Genaral Book 2
542 102083   เป็นถนิมประดับกรรณ ทุกเมื่อ : สรวลเสียงเสนาะทำนอง อ่าน-พากย์-ขับ-ร้อง ซ้องถวาย / บรรณาธิการ วาลี ขันธุวาร 2556 Genaral Book 1
543 102363   วรรณสารวิจัย / กุสุมา รักษมณี 2547 Genaral Book 3
544 102364   สันสกฤตวิจารณา / กุสุมา รักษมณี 2547 Genaral Book 3
545 102366   เส้นสีลีลาวรรณกรรม / กุสุมา รักษมณี 2547 Genaral Book 3
546 102979   การเขียนเพื่อการสื่อสาร / วรวรรธน์ ศรียาภัย 2555 Genaral Book 1
547 103031   เขียนอย่างนักเขียนมืออาชีพ / สัจภูมิ ละออ 2554 Genaral Book 1
548 103038   คมคิด คำเขียน / บุญยงค์ เกศเทศ 2555 Genaral Book 1
549 103095   จากลายสือไทยสู่อักษรไทย / จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ 2554 Genaral Book 1
550 103334   บทละครเรื่องอิเหนา / พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 2553 Genaral Book 1
551 103346   พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย ภาคฉันทลักษณ์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน 2550 Reference Book 1
552 103355   ภาษาไทย คนไทยต้อง พูด อ่าน เขียน เป็น : เรียนรู้หลักภาษาไทยให้ถูกต้อง เพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ / ภาษิตา วิสารสุข 2555 Genaral Book 1
553 103387   ราชาศัพท์ / โดย นนนี่ ฐิติรัตน์ 2555 Genaral Book 1
554 103390   ราชาศัพท์ : ฉบับสมบูรณ์ (ปรับปรุงใหม่ล่าสุด) และพระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมพระราชวงศ์ โดยสังเขป / วิเชียร เกษประทุม 2556 Reference Book 1
555 103398   ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย : การเขียน การอ่าน การพูด การฟัง และราชาศัพท์ / คุณหญิงผะอบ โปษกฤษณะ 2554 Genaral Book 1
556 103430   ส่องภาษา / ปวินวัชร 2556 Genaral Book 1
557 103443   สำนวนไทย ฉบับจัดหมวดหมู่ / อุดมพร อมรธรรม 2556 Genaral Book 1
558 103457   หลักการอ่่านการเขียนคำไทย / รสริน ดิษฐบรรจง 2555 Genaral Book 1
559 103469   เอกลักษณ์ไทย / โดย กฤชกร เพชรนอก 2554 Genaral Book 1
560 104581   พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 / ราชบัณฑิตยสถาน 2556 Reference Book 5
561 104762   ประเพณีสำคัญล้านนา / สนั่น ธรรมธิ 2556 Genaral Book 1
562 104845   รายงานการประชุม การประชุมวิชาการนานาชาติไทยศึกษาในสายลมตะวันออก = International conference Thai studies through the east wind / ร่วมจัดโดย คณะมนุษยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2556 Genaral Book 1
563 104851   สุริยพันธุ์คำกลอน / กรมศิลปากร 2556 Genaral Book 1
564 104852   พหลาคาวีคำฉันท์ / หลวงธรรมาภิมณฑ์ (ถึก จิตรกถึก) 2556 Genaral Book 1
565 104955   โคลงกลอน ของ 'ครูเทพ' รวมเล่ม (1-3) / เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) 2556 Genaral Book 1
566 104957   ถนนสายหนึ่ง / วรพจน์ พันธุ์พงศ์ 2553 Genaral Book 1
567 105058   ภาษาไทยนี้ดี / เอื้อน แก้วกังวาล 2557 Genaral Book 1
568 105059   น้ำสั่งฟ้าและนานาความคิด / เอื้อน แก้วกังวาล 2557 Genaral Book 1
569 105406   นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย / วัชรพล วิบูลยศริน 2556 Genaral Book 3
570 105480   คำคมสอนลูก = Quotations of educating children / บรรณาธิการ วนารัตน์ หูรัตนภิรมย์ ... [และคนอื่นๆ] 2549 Genaral Book 2
571 105533   ผญาข่อหล่อท่อปัญญา (รวมผญาบันทึกในเฟสบุ๊ค) / โดย จ.เขมจิตต์ 2557 Genaral Book 2
572 105916   เพื่อก้าวข้ามสะพานที่พาดข้าม : การศึกษารวบรวมบทคัดย่อและบรรณานุกรมงานวิจัยด้านวรรณกรรมไทยร่วมสมัย = Crossing the crossing bridge : a compilation of abstracts and bibliography of research on contemporary Thai literature / นัทธนัย ประสานนาม, ธีระ รุ่งธีระ 2557 Genaral Book 1
573 105917   จะเก็บเกี่ยวข้าวงามในทุ่งใหม่ : ประวัติวรรณกรรมไทยร่วมสมัยในมุมมองร่วมสมัย = Reaping the harvest in the unknow fields : history of contemporary Thai literature from contemporary perspectives / สรณัฐ ไตลังคะ และ นัทธนัย ประสานนาม 2557 Genaral Book 1
574 108086   พุทธศักราช 2457-2467 สิบปีนั้น วรรณคดีสโมสร / จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา... [และคนอื่นๆ] ; ผู้รับผิดชอบโครงการ: แก้วตา จันทรานุสรณ์, อรทัย พียยุระ 2557 Genaral Book 1
575 108101   วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราช : มรดกธรรม นำสู่มรดกโลก ภาพลักษณ์จากวรรณกรรม / วิมล ดำศรี 2557 Genaral Book 1
576 108143   เป็นถนิมประดับกรรณ ทุกเมื่อ : ฉันทพากย์ยากล้ำลำเค็ญ สามัคคีเภทคำฉันท์-อิลราชคำฉันท์ / มารศรี สอทิพย์ บรรณาธิการ 2557 Genaral Book 1
577 108156   มหากาพย์รามายณะของวาลมีกิฉบับภาษาไทย 2557 Genaral Book 3
578 108241   การวิจารณ์บนเส้นทางวรรณคดีศึกษา / ดวงมน จิตร์จำนงค์ [หัวหน้าโครงการ] และคณะ 2555 Genaral Book 2
579 108294   บ้านเก่า = The old house / โชคชัย บัณฑิต 2557 Genaral Book 1
580 108296   พจนานุกรมไทย ฉบับทันสมัยและสมบูรณ์ 2553 Reference Book 1
581 108362   เอนหลังฟัง : ศิลปะการฟังอย่างลึกซึ้ง / ภินท์ ภารดาม 2557 Genaral Book 1
582 109751   สนทนาภาษาไทย / กำชัย ทองหล่อ 2557 Genaral Book 2
583 109793   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร = Thai for communication / จิรวัฒน์ เพชรรัตน์, อัมพร ทองใบ 2555 Genaral Book 1
584 109806   ภาษาไทยสำหรับงานเขียนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / มงคล เดชนครินทร์ 2556 Genaral Book 1
585 109809   การเขียนบทความสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ / รุ่งฤดี แผลงศร 2557 Genaral Book 1
586 109824   ภาษาพาสอน : เรื่องน่ารู้สำหรับครูภาษาไทย / อัจฉรา ชีวพันธ์ 2557 Genaral Book 1
587 110044   การเขียนเพื่อการสื่อสาร / วรวรรธน์ ศรียาภัย 2557 Genaral Book 1
588 110050   ภาษาศาสตร์ภาษาไทย / วรวรรธน์ ศรียาภัย 2556 Genaral Book 1
589 110058   การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการสื่อสาร / ปราณี สุรสิทธิ์ 2557 Genaral Book 1
590 110711   คนใน ประสบการณ์ภาคสนามของนักมานุษยวิทยาไทย / ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล [บรรณาธิการ] 2545 Genaral Book 1
591 110722   ถึงพริกถึงขิง มุมมองใหม่สุภาษิตไทย = Thai folk wisdom contemporary takes on traditional proverbs / ตุลยา พรพิริยะกุลชัย และ งานพรรณ เวชชาชีวะ 2553 Genaral Book 1
592 111031   ปรารภ กวีนิพนธ์ เรื่อง พระรามชาดก / สัจจิดานันดะ สะหาย; ผู้แปลและเรียบเรียง จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา 2558 Genaral Book 1
593 111093   การพัฒนาหลักสูตรของภาษากลุ่มชาติพันธุ์สำหรับโรงเรียนทีมีนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ = Curriculum development of ethnic languages in ethnic schools / โดย ชิตชยางค์ ยมาภัย, ชไมภัค เตชัสอนันต์ 2556 Genaral Book 1
594 111309   พจนานุกรมภาษาโคราช / มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 2557 Reference Book 1
595 111668   พจนานุกรมคำศัพท์ธุรกิจ-ราชการ ไทย-อังกฤษ-จีน : 泰英汉商务与政治词典 / โดย ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์สื่อรวิชญ 2554 Reference Book 1
596 111670   บทพรรณนาในกวีนิพนธ์ไทย : ลีลา ความคิด และการสืบสรรค์ / นิตยา แก้วคัลณา 2557 Genaral Book 1
597 111677   เขียน / พิมาน แจ่มจรัส 2556 Genaral Book 1
598 111757   โอกาส : สิบห้าเรื่องสร้างสรรค์ของนักเขียนรางวัลยอดเยี่ยมนายอินทร์อะวอร์ด ปี พ.ศ. 2543-2551 / โดย บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 2552 Genaral Book 1
599 111774   โลกทัศน์ของคนไทยจากภาษิต / วรารัชต์ มหามนตรี 2557 Genaral Book 1
600 111775   โลกทัศน์ของอาเซียนจากภาษิต / สุภาพร คงศิริรัตน์ และคณะ 2558 Genaral Book 1
601 111780   ข่วงผญา : ก้าวสู่ศตวรรษของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น / สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ [2558?] Genaral Book 1
602 112317   พูดดี...ดี มีแต่คนรัก / โดย อรอุมา เพิร์ต 2550 Genaral Book 1
603 112327   นาฏยวรรณคดีสโมสร / [บรรณาธิการ] สรณัฐ ไตลังคะ และรัตนพล ชื่นค้า 2558 Genaral Book 1
604 112461   ทางลัดหัดพูด จีน สุดจี๊ด!! / หลิน เฟย 2556 Genaral Book 1
605 112502   กำกึ๊ดกำปากงานวิจัยวัฒนธรรมภาคเหนือ / อานันท์ กาญจนพันธุ์, บรรณาธิการ 2558 Genaral Book 1
606 112503   โสวัฒนธรรมอีสานในงานวิจัย / สมศักดิ์ ศรีสันติสุข บรรณาธิการ 2558 Genaral Book 1
607 112504   สืบโยดสาวย่านงานวิจัยวัฒนธรรมภาคใต้ / ชวน เพชรแก้ว บรรณาธิการ 2558 Genaral Book 1
608 112573   พจนานุกรมภาษาไทยพวน / มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2558 Genaral Book 1
609 112675   เฮอร์เมนูติกส์ : ศาสตร์แห่งการตีความและศิลปะแห่งการเข้าใจ = Hermeneutics : the science of interpretation and the art of understanding / สมบัติ พรศิริเจริญพันธ์ 2559 Genaral Book 1
610 112720   ประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ พุทธศักราช 2556 / สำนักราชเลขาธิการ 2556 Genaral Book 1
611 112867   ประมวลพระราโชวาทและพระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ / สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 2558 Genaral Book 1
612 112886   บทร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ สยามบรมราชกุมารี : ใต้ร่มพระบารมีสยามบรมราชกุมารีแห่งแผ่นดิน / โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2558 Genaral Book 1
613 112889   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย "วรรณกรรมประกอบพิธีกรรมล้านนา : ลักษณะเด่น ภูมิปัญญา และคุณค่า" / ชยุตภัฎ คำมูล 2553 Genaral Book 1
614 112911   คำศัพท์ไทย-อังกฤษ : สำหรับติดต่อราชการและการประชุมระหว่างประเทศ / จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ; หัวหน้าโครงการและบรรณาธิการ จิรประภา อัครบวร 2557 Genaral Book 2
615 113035   หนึ่งร้อยยี่สิบปี พระบารมีพระปกเกล้าฯ / ชมพร เพชรอนันต์กุล 2558 Genaral Book 1
616 113220   ลูกอีสานต้องปฎิวัติ / คำพูน บุญทวี 2544 Genaral Book 1
617 113228   นิทานโบราณภาคอีสาน / [เรียบเรียงโดย] ลันนา เจริญสิทธิชัย , [ที่ปรึกษา] คำพูน บุญทวี 2554 Genaral Book 2
618 113233   หุบเหวเปลวหมอก / บุญยงค์ เกศเทศ 2557 Genaral Book 1
619 113243   คิดคม เขียนคำ / บุญยงค์ เกศเทศ 2557 Genaral Book 1
620 113246   กวีชีวิต ชีวิตกวี ภาคปัจฉิมวัย / ทองแถม นาถจำนง 2558 Genaral Book 1
621 113533   ครูเทพ : เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี / [บรรณาธิการ] ชลธิรา สัตยาวัฒนา 2558 Genaral Book 1
622 113535   ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ / กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ; กิตติพร ใจบุญ ... [และคนอื่นๆ] 2559 Genaral Book 1
623 113536   แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรมและงานเทศกาล : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ / กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 2559 Genaral Book 1
624 113537   กีฬาภูมิปัญญาไทย : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ / กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ; กิตติพร ใจบุญ ... [และคนอื่นๆ] 2559 Genaral Book 1
625 113538   วรรณกรรมพื้นบ้าน : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ / กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ; กิตติพร ใจบุญ ... [และคนอื่นๆ] 2559 Genaral Book 1
626 113539   งานช่างฝีมือดั้งเดิม : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ / กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ; กิตติพร ใจบุญ ... [และคนอื่นๆ] 2559 Genaral Book 1
627 113540   ศิลปะการแสดง : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ / กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ; กิตติพร ใจบุญ ... [และคนอื่นๆ] 2559 Genaral Book 1
628 113541   ภาษา : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ / กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ; กิตติพร ใจบุญ ... [และคนอื่นๆ] 2559 Genaral Book 1
629 113623   ครูไพบูลย์ : เป๋หลังค่อม ผู้ไม่ยอมจำนนต่อคำเย้ยหยัน / ไพบูลย์ พันธ์เมือง, เขียนและวาดภาพประกอบ 2553 Genaral Book 1
630 114450   ภูมิทัศน์ภาษาในล้านนา / ภัทรธนิษฐ์ ศรีจอมทอง 2559 Genaral Book 1
631 114541   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชื่อหมู่บ้านในอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย = Village names in Chiang Sean District, Chiang Rai Province / สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ และรุ่งวิมล รุ่งโรจน์สุวรรณ 2550 Genaral Book 1
632 114547   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ "การวิเคราะห์พิธี "ฮ้องขวัญ" ในจังหวัดเชียงราย" = An analysis of Hong Kwan Lyric ceremony in Chiang Rai province / วรรณวลี อินทร์ปิ่น...[และคนอื่นๆ] 2544 Genaral Book 1
633 114596   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ อิทธิพลของภาษาแม่ที่มีผลต่อการเขียนภาษาไทยในฐานะภาษาที่สอง = Native language influence on writing Thai as a second language / จิตรลดาวรรณ ศรีสุนทรไท 2554 Genaral Book 1
634 114611   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเปลี่ยนแปลงของคำศัพท์และเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทลื้อจังหวัดเชียงราย ตามกลุ่มอายุ และความสะดวกของการคมนาคม = The change of lexicons and tones in Chiangrai Tai Lue by age group and ease of transportation / ผณินทรา ธีรานนท์ 2553 Genaral Book 1
635 114735   รายงานการวิจัย การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะทางภาษาไทยในการจัดการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนชาวเขา = Supplementary lessons for enhancing Thai language skills in hill tribe schools / ภัททิรา วิภวภิญโญ 2544 Genaral Book 1
636 114866   พิสมัยในเขียน / เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ 2557 Genaral Book 1
637 114870   ศัพทานุกรมวัฒนธรรมไทย = Lexicon of Thai Culture / ปรัชญา ปานเกตุ 2558 Genaral Book 1
638 114892   สหวิทยาการวิศาลศิลป์ / บรรณาธิการ; รัตนพล ชื่นค้า 2559 Genaral Book 1
639 114919   หัตถานารีอาเซียน ผ้าทอมือของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาวและกะเหรี่ยงโป อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี : บูรณาการความรู้ด้านภูษา ภาษา และการอพยพย้ายถิ่น / ธีระพันธ์ ล.ทองคำ 2558 Genaral Book 1
640 114922   รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 2557-2559 / ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2559 Genaral Book 1
641 115052   ย้อนคำสำนวนไทย / จันทิมา น่วมศรีนวล 2554 Genaral Book 1
642 115121   รายงานคู่ขนานและข้อเสนอแนะต่อประเทศไทยเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ : ประเทศไทย / บรรณาธิการ; พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ...[และคนอื่นๆ] [2555] Genaral Book 1
643 115128   รายงานวิจัย ภาพแทนประเทศไทยผ่านวรรณกรรมการท่องเที่ยวภาษาอังกฤษ = Representation of Thailand through travel writhngs in English / สรณัฐ ไตลังคะ ... [และคนอื่นๆ] 2556 Genaral Book 1
644 115160   รายงานองค์ความรู้ผลงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปี 2556-2558 / บรรณาธิการ; สุวิมล วิมลกาญจนา 2559 Genaral Book 2
645 115162   สวัสดีทุ่งตำเสา : เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม / บรรณาธิการ; อุทัย ปริญญาสุทธินันท์ 2559 Genaral Book 1
646 115165   เสน่ห์ไทย...ในวิถีร่วมสมัย : รวมผลงานต้นแบบ ผลิตภัณฑ์ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ปี 2557-2558 / สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 2559 Genaral Book 1
647 115169   วิถีแห่งหมู่เล หมู่ทุ่งและหมู่เหนือ : ยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้ เล่ม 2 จังหวัดพัทลุง / บรรณาธิการ; เลิศชาย ศิริชัย 2555 Genaral Book 1
648 115170   เมืองท่า การค้า และศรัทธาพื้นถิ่น : ยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้ เล่ม 3 จังหวัดตรัง / บรรณาธิการ; เลิศชาย ศิริชัย 2555 Genaral Book 1
649 115171   ตลาด การสัญจรและถิ่นฐานของผู้คน : ยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้ เล่ม 4 สงขลา สตูล / บรรณาธิการ; เลิศชาย ศิริชัย 2558 Genaral Book 1
650 115172   ความหมายบนเลาทาง : บทความสังเคราะห์ผลงานยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้ / บรรณาธิการ; เลิศชาย ศิริชัย และสุวิทย์ มาประสงค์ 2558 Genaral Book 1
651 115173   ผญาข่อหล่อท่อปัญญา เล่ม 2-5 / จ.เขมจิตต์ 2559 Genaral Book 4
652 115251   กุสุมาวรรณนา 6 : วิวิธวารประพันธ์ / กุสุมา รักษมณี 2559 Genaral Book 1
653 115301   การจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านความเชื่อในการรักษาผู้ป่วยระยะท้ายสุดของชีวิต โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย / บรรณาธิการ; เอกรินทร์ พึ่งประชา 2559 Genaral Book 2
654 115349   ประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ พุทธศักราช 2557 / สำนักราชเลขาธิการ 2558 Genaral Book 1
655 115356   ลิลิตพยุหยาตราเพชรพวง ลิลิตกระบวนแห่พระกฐินพยุหยาตราทางสถลมารคและชลมารค / เจ้าพระยาพระคลัง (หน) และสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 2550 Genaral Book 1
656 115357   การเล่นของเด็กไทย / กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 2559 Genaral Book 1
657 115583   รามเกียรติ์ : บทร้องและบทพากย์ / พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราวุธ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว 2554 Genaral Book 1
658 115585   คุณค่าและความงามแห่งวรรณกรรม / ศิริลักษณ์ บัตรประโคน 2560 Genaral Book 1
659 115598   รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษารวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับจังหวัดกาญจนบุรีด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม / ฟาริส โยธาสมุทร 2559 Genaral Book 1
660 115728   ชีวิตในวังบางขุนพรหม / กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร 2543, 2545 Genaral Book 1
661 115826   เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน ปรากฏการณ์วรรณกรรม = On contemporary literature / ธัญญา สังขพันธานนท์ 2559 Genaral Book 1
662 115848   ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย / กนกวรรณ โสภณวัฒนวิจิตร 2554 Genaral Book 1
663 115979   คำนำ = Forewords and afterwords / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ 2559 Genaral Book 1
664 116202   วัดโพธิ์ มรดกความทรงจำแห่งโลก / ผู้เรียบเรียง; ว.อำพรรณ 2559 Genaral Book 1
665 116240   มหาราชในใจชน / จักรสุรักษ์ จันทรวงศ์ 2557 Genaral Book 1
666 116494   พูดให้สัมฤทธิผล หลักการและศิลปวิธี = Speech for success practical principles and creative strategies / วรวรรธน์ ศรียาภัย 2560 Genaral Book 1
667 116495   ทุติยะวิเศษ : บทละครร่วมสมัย / มุจรินทร์ อิทธิพงษ์ 2559 Genaral Book 1
668 116499   เทียนทอแสง : รวมบทความพินิจวรรณกรรมทรงคุณค่าในแวดวงวรรณคดีไทย / โชษิตา มณีใส 2559 Genaral Book 1
669 116527   อาชญารมณ์ต่อเนื่อง / เดือนวาด พิมวนา [นามแฝง] 2556 Genaral Book 1
670 116529   เทศกาลกวีไร้ชีพ / ประกาย ปรัชญา 2556 Genaral Book 1
671 116530   เคล็ดกลอน เคล็ดแห่งอหังการ / ประไพ วิเศษธานี 2536 Genaral Book 1
672 116531   กาพย์กลอนวิพากษ์วิจารณ์สังคมและการเมืองสยาม เล่ม 3 (พ.ศ.2494-2495 และ 2501-2502) / นายผี (อัศนี พลจันทร) 2557 Genaral Book 1
673 116532   เราชะนะแล้ว, แม่จ๋า. และกาพย์กลอน "ความเปลี่ยนแปลง" / นายผี (อัศนี พลจันทร) 2557 Genaral Book 1
674 116533   กาพย์กลอนวิพากษ์วิจารณ์สังคมและการเมืองสยาม เล่ม 2 (พ.ศ.2491-2493) / นายผี (อัศนี พลจันทร) ; วิมล พลจันทร บรรณาธิการ 2557 Genaral Book 1
675 116534   กาพย์กลอนวิพากษ์วิจารณ์สังคมและการเมืองสยาม เล่ม 1 (พ.ศ.2484-2490) / นายผี (อัศนี พลจันทร) ; วิมล พลจันทร บรรณาธิการ 2556 Genaral Book 1
676 116547   ทางจักรา / ศิวกานท์ ปทุมสูติ 2559 Genaral Book 1
677 116612   นครคนนอก / พลัง เพียงพิรุฬห์ 2560 Genaral Book 1
678 116617   บางคนอาจเดินสวนทางเราไป / บัญชา อ่อนดี 2559 Genaral Book 1
679 116618   ไกลกว่ารั้วบ้านของเรา = Far away from our own homes / โรสนี นูรฟารีดา 2559 Genaral Book 1
680 116619   พลัดหลงไปในห้วงเวลาของนักมายากล = Lost in the magician's time / วิสุทธิ์ ขาวเนียม 2559 Genaral Book 1
681 116629   กิ๋นหวานตานม่วน ไทยวนแม่แจ่ม / ณรงค์ ศิขิรัมย์ และทรงสุดา ภู่สว่าง 2559 Genaral Book 1
682 116630   อาณาบริเวณศึกษา : แนวคิด วิธีวิทยา และทิศทางการพัฒนา / บรรณาธิการ; ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล และสรัสวดี อ๋องสกุล 2559 Genaral Book 1
683 116633   ดนตรี ชาติพันธุ์ และการพัฒนาในเขตวัฒนธรรมล้านนา / บรรณาธิการ; วสันต์ ปัญญาแก้ว 2559 Genaral Book 1
684 116634   ตำราการสร้างพระพุทธรูปล้านนา = The handbook of Lanna Buddha image sculpturing / สนั่น ธรรมธิ 2559 Genaral Book 1
685 116635   ผีในความเชื่อล้านนา = Ghosts in Lan Na beliefs / สนั่น ธรรมธิ 2559 Genaral Book 1
686 116637   ล้านนาวิถีทัศน์ : ปทัสถานสังคมคุณภาพ (วิเคราะห์ด้วยมุมมองทางอภิปรัชญาและจริยศาสตร์) = Lanna ways at glance : the qualitaive social norms (through the metaphysical and ethical perspective analysis) / พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์ 2559 Genaral Book 1
687 116651   พระพุทธสิหิงค์มิ่งมหาชัย : ที่ระลึกในวาระครบรอบ 60 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย / บรรณาธิการ; ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 2560 Genaral Book 1
688 116662   ข้าวน้ำกำกิ๋นไทยวนลับแล / ทรงสุดา ภู่สว่าง และณรงค์ ศิขิรัมย์ 2559 Genaral Book 1
689 116663   วิเคราะห์บทบาทและงานเขียน อาจารย์ป๋วย อึ้งภากรณ์ / วิทยากร เชียงกุล 2559 Genaral Book 2
690 116837   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาและการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชมในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำกก จังหวัดเชียงราย = A study and development of a potentially in cultural tourism of Mae Kok River Basin, Chiang Rai province / เชิดชาติ หิรัญโร 2550 Genaral Book 1
691 116850   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ คุณลักษณะของภาษาป้อนเข้าในเรื่องเล่าสำหรับเด็กไทย = Attributes of input language in Thai child-oriented narratives / สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ 2558 Genaral Book 1
692 116851   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ คำกริยาที่แสดงการใช้มือกระทำในภาษาถิ่นเชียงราย = A semantics study of hand-related verbs in Chaingrai dialect of Thai / พรรณวดี รัตนศักดิ์ และสุทธา รัตนศักดิ์ 2557 Genaral Book 1
693 116852   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การวิเคราะห์ชื่อสร้อย ของประชาชนจังหวัดเชียงราย = An analysis of characterized name of people in Chiang Rai / สุทธา รัตนศักดิ์ และพรรณวดี รัตนศักดิ์ 2557 Genaral Book 1
694 116859   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผู้หญิงในโลกผู้ชาย : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ความเป็นหญิงในนิตยสารสำหรับผู้ชายตามแนววาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ = Women in men's world : A critical discourse analysis on femininity ideology in men's magazines in Thai / วิสันต์ สุขวิสิทธิ์ และตรัยธนา เชาวนปรีชา 2557 Genaral Book 1
695 117205   เกร็ดพงศาวดารรัชกาลที่ 6 / วรชาติ มีชูบท 2553 Genaral Book 1
696 117244   คำอธิบายกล่าวเส้นสิบในตำราโรคนิทานคำฉันท์ 11 และแผนนวดคว่ำในจารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร / บรรณาธิการ; รัชนี จันทร์เกษ, สุดารัตน์ สุวรรณพงศ์ และยงศักดิ์ ตันติปิฎก 2560 Genaral Book 2
697 117246   คำอธิบายสมุดภาพโคลงฤาษีดัดตน / บรรณาธิการ; รัชนี จันทร์เกษ, สุดารัตน์ สุวรรณพงศ์ และยงศักดิ์ ตันติปิฎก 2560 Genaral Book 2
698 117248   คำอธิบายศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม(วัดโพธิ์) / บรรณาธิการ รัชนี จันทร์เกษ, สุดารัตน์ สุวรรณพงศ์ และ ยงศักดิ์ ตันติปิฎก 2560 Genaral Book 2
699 117249   คำอธิบายคัมภีร์แผนนวดเล่ม 1-2 ในตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวงรัชกาลที่ 5 เล่ม2 / บรรณาธิการ; รัชนี จันทร์เกษ, สุดารัตน์ สุวรรณพงศ์ และยงศักดิ์ ตันติปิฎก 2560 Genaral Book 2
700 117268   วิถีแห่งไทย...สายธารแห่งปัญญา / สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 2560 Genaral Book 1
701 117366   เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม / นภาลัย สุวรรณธาดา, อดุล จันทรศักดิ์ และสุนทร อินทอง 2546 Genaral Book 1
702 117379   เรื่องระเคืองเบื้องพระบาท ร.๕ / หม่อมหลวง ชัยนิมิตร นวรัตน 2560 Genaral Book 1
703 117415   เชียงใหม่ 720 / สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ c2559 Genaral Book 1
704 117663   มหาชาติคำหลวง : ฉบับสมโภช ๑๐๐ ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / วิชนี รัตนพันธ์, บรรณาธิการ 2560 Genaral Book 1
705 117674   นางสิบสอง-พระรถเมรีศึกษา / รัตนพล ชื่นค้า, บรรณาธิการ 2560 Genaral Book 1
706 117711   นานาผู้คน = Diversified people / เอนก นาวิกมูล 2560 Genaral Book 1
707 117713   เรื่องเล่าจากสวนขี้คร้าน 2 ปรัชญาในสวน / สายลมลอย [นามแฝง] 2559 Genaral Book 1
708 117751   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การสร้างแบบฝึกการอ่านออกเสียงพยัญชนะท้ายภาษาไทยสำหรับนักศึกษาจีน = Creating reading exercises of Thai final consonants for Chinese university students / จิตรดาวรรณ ศรีสุนทรไท 2558 Genaral Book 1
709 123471   แสง / นิ้วกลม [นามแฝง] 2560 Genaral Book 1
710 123510   ชื่อและชื่อสกุลที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรพระราชทาน พุทธศักราช 2489-2559 / กรมราชเลขานุการในพระองค์ สำนักพระราชวัง 2560 Genaral Book 2
711 123515   ประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ พุทธศักราช 2558 / สำนักราชเลขาธิการ 2559 Genaral Book 1
712 123524   ภาพงามของความหลัง / ธงทอง จันทรางศุ 2558 Genaral Book 1
713 123528   บันทึกคำจงรัก / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 2560 Genaral Book 1
714 123545   หนังสือที่ระลึกวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เทิดไท้ธีรราชบดินทร์ สืบสาน รังสรรค์ศิลป์มรดกไทย : วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ / มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ [2558] Genaral Book 1
715 123555   วัฒนธรรมและเศรษฐกิจชุมชนอีสานเหนือ : รวมบทความและคำอภิปรายจากการสัมมนาทางวิชาการ ณ โรงแรม Fortune River View อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 / บรรณาธิการ; ฉัตรทิพย์ นาถสุภา และปรีชา อุยตระกูล 2560 Genaral Book 1
716 123600   เส้น สี ชีวิต : อัจฉริยะทางศิลปะของชนชาติพันธุ์ในแดนเหนือ = Color, line and life : the artistic intelligence of the highlanders in Northern Thailand / พรสุข เกิดสว่าง 2558 Genaral Book 1
717 123601   การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ = Translation: Thai into English / พิมพันธุ์ เวสสะโกศล 2558 Genaral Book 1
718 123602   หลักการแปล / สัญฉวี สายบัว 2560 Genaral Book 1
719 123603   ฉันทลักษณ์ล้านนา / หทัยวรรณ ไชยะกุล 2558 Genaral Book 1
720 123605   ตำนานเมืองลื้อ : ประวัติศาสตร์พื้นถิ่น แดนดิน เชียงรุ่ง เมืองยอง เมืองสิงห์ / สมชาย เปรมจิตต์ และวสันต์ ปัญญาแก้ว 2558 Genaral Book 1
721 123606   พระพุทธศาสนาในประเทศไทย : เอกภาพในความหลากหลาย / ภัทรพร สิริกาญจน 2557 Genaral Book 1
722 123610   ตำราหมอดูล้านนา / สนั่น ธรรมธิ 2557 Genaral Book 1
723 123611   กินอ้อผะหญา / สนั่น ธรรมธิ 2557 Genaral Book 1
724 123717   วรรณกรรมล้านนา : ลักษณะเด่น ภูมิปัญญา และคุณค่า / บรรณาธิการ; ประคอง นิมมานเหมินท์ และทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล 2558 Genaral Book 1
725 123718   รหัสวัฒนธรรม : บททบทวนความเข้าใจว่าด้วย "คนไทย" และสังคมไทย / บรรณาธิการ; สุริชัย หวันแก้ว 2558 Genaral Book 1
726 123727   ชวน "อ่าน" ชวน "คิด" พินิจวรรณกรรมร่วมสมัย / รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ 2559 Genaral Book 1
727 123728   นิทานโบราณคดี : 1 ใน 100 เรื่องที่คนไทยควรอ่าน / สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 2560 Genaral Book 1
728 123776   บันทึกของพ่อ / ทวี วรคุณ 2543 Genaral Book 1
729 123865   จิตรกรรมเล่าเรื่องวรรณคดีอมตะ : อิเหนา ศรีธนญชัย สังข์ทอง สุวรรณหงส์ คันธณะกุมาร สินไซ... / เรียบเรียง วิไลรัตน์ ยังรอต และ ธวัชชัย องค์วุฒิเวทย์ 2555 Genaral Book 1
730 123938   นวมินทราศิรวาทราชสดุดี : ร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร / บรรณาธิการ; ศิริรัตน์ ทวีทรัพย์ 2560 Genaral Book 1
731 124028   เล่าเรื่องเรื่องเล่า / บรรณาธิการ; นัทธนัย ประสานนาม 2560 Genaral Book 1
732 124059   ราชรถบุษบก : หนึ่งเดียวในล้านนา / งานบริการและเผยแพร่วิชาการ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครเชียงราย 2557 Genaral Book 1
733 124585   คองคหัสถ์ / จ.เขมจิตต์ [นามแฝง] 2559 Genaral Book 1
734 124596   ผญาไขพุทธศาสนสุภาษิต เล่ม 1 / จ.เขมจิตต์ [นามแฝง] 2560 Genaral Book 1
735 124684   จีน-สยาม สายสัมพันธ์แห่งไมตรีจากสุโขทัยถึงรัตนโกสินทร์ / เกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล 2560 Genaral Book 1
736 124866   ล้อมรั้ว / รวบรวมโดย มหาอำมาตย์ตรี พระยาธรรมศักดิ์มนตรี 2559 Genaral Book 1
737 124868   ถ้อยคำสำนวนล้านนา เล่ม 1 / สนั่น ธรรมธิ 2560 Genaral Book 1
738 124872   หัวใจนักรบ / พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 2560 Genaral Book 1
739 125563   สำนวน สุภาษิต คำพังเพย (ฉบับพกพา) / รัชนี กำแพงแก้ว 2557 1
740 125565   ไวยากรณ์ไทย / นววรรณ พันธุเมธา 2558 Genaral Book 1
741 125574   อักษรย่อและคำย่อ / บรรณาธิการ; ปติมา จำปาเวียง 2557 1
742 125582   คู่มือคำราชาศัพท์และคำสุภาพ / ผู้เรียบเรียง; ฝ่ายตำรากู๊ดอินเตอร์บุ๊คส์ 2557 Genaral Book 1
743 125608   คำลักษณนาม ภาษาไทยใช้ให้ถูกต้อง / Nattawan Tutor, บรรณาธิการ; ปติมา จำปาเวียง 2558 Genaral Book 1
744 125614   ท่องแล้วเท่ / ผู้รวบรวม; เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ 2559 Genaral Book 1
745 125624   เงาะป่า / พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2561 Genaral Book 1
746 125672   พจนานุกรมไทย ฉบับเสริมความรู้ / ฝ่ายวิชาการไอคิว พลัส 2558 1
747 125782   รอบรู้ทั่วไทย / โกสินทร์ รตนประเสริฐ 2561 1
748 125828   ใจธรรมชาติ / พรชัย แสนยะมูล 2560 1
749 125832   แนบเกล้าเนากาล : รวมบทร้อยกรอง / ชวิน พงษ์ผจญ 2561 1
750 125833   ระหว่างทางกลับบ้าน / อังคาร จันทาทิพย์ 2561 1
751 125843   สัตวนิยาย / ส.พลายน้อย [นามแฝง] 2555 1
752 125872   นิทานชาวไร่ / สวัสดิ์ จันทนี 2560 4
753 125884   สุริยยาตรา แล จุฬามณีสาร / บรรณาธิการ; พระครูโสภณธรรมานุวัฒน์ (บุญมี สุธมฺโม) 2554 1
754 125919   ต้นตระกูล, สายสกุล เจ้าบ้าน-เจ้าเมืองไทย / ผู้เรียบเรียง; กัลยา เกื้อตระกูล 2561 1
755 126058   วรรณคดีศึกษา : จากพื้นผิว ถึงโครงสร้าง สู่อุดมการณ์ / เสาวณิต จุลวงศ์ 2561 Genaral Book 1
756 126091   หลากหลายสำเนียงไทดำในอุษาคเนย์ = Tai Dam varieties in Southeast Asia / สมทรง บุรุษพัฒน์ 2561 Genaral Book 1
757 126092   มองไทดำผ่านคำเรียกญาติ = Seeing Tai Dam through kinship terms / อรรถสิทธิ์ บุญสวัสดิ์ และ สมทรง บุรุษพัฒน์ 2561 Genaral Book 1
758 126093   ถ้อยสำเนียงไทดำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ = Tone variation of Tai Dam in Southeast Asia / โสภิตา ถาวร และ สมทรง บุรุษพัฒน์ 2561 Genaral Book 1
759 126095   ภูมิศาสตร์วรรณยุกต์ภาษาไทยวนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ = Tonal geography of Tai Yuan in Southeast Asia / สิริวรรณพิชา ธนจิราวัฒน์ และ สมทรง บุรุษพัฒน์ 2561 Genaral Book 1
760 126146   ศาสตร์และศิลป์แห่งการเล่าเรื่อง / สรณัฐ ไตลังคะ 2560 Genaral Book 1
761 126187   ธนบุรีในมิติประวัติศาสตร์ : การเมือง การศาสนา การต่างประเทศ โคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี / วินัย พงศ์ศรีเพียร...[และคนอื่นๆ] 2561 Genaral Book 1
762 126228   ปัญหาการแปรในการรับภาษาที่สอง : แนวคิดจากต่างมุมมอง / ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ 2561 Genaral Book 1
763 126328   ส่องชาดก : ความงามและภูมิปัญญาในอรรถกถาชาดก / สุภัค มหาวรากร 2561 Genaral Book 1
764 126359   เครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ : งานพระบรมศพพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร / บรรณาธิการ; พัชรินทร์ ศุขประมูล...[และคนอื่น ๆ] 2561 Genaral Book 1
765 126367   การอ่านเชิงวิเคราะห์ = Critical reading / ภัทรา เอกประเสริฐ 2559 Genaral Book 1
766 126425   ราชย์สดุดี / สมศักดิ์ บวรสิน 2561. Genaral Book 1
767 126462   จดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี / สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร 2561 Genaral Book 1
768 126472   พลังแผ่นดิน / การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 2560 Genaral Book 1
769 126614   การเมืองในราชสำนักฝ่ายใน สมัยรัชกาลที่ 5 / ฉัตรดาว ลีเชวงวงศ์ 2561 Genaral Book 1
770 126615   สะกดรอยสินไซ / นัทธ์หทัย วนาเฉลิม 2558 Genaral Book 1
771 126743   การสืบสรรค์ในกวีนิพนธ์ไทย = The creative perpetuation in Thai poetry / นิตยา แก้วคัลณา 2561 Genaral Book 1
772 126889   สารานุกรมคำที่เกี่ยวกับการประพันธ์ร้อยกรอง / สุพรรณ ทองคล้อย 2561 Genaral Book 1
773 126892   วรรณคดีไทยไดเจสต์ / ชนัญญา เตชจักรเสมา 2561 Genaral Book 1
774 126894   วัฒนธรรมคืออำนาจ : ปฏิบัติการแห่งอำนาจ ตัวตน และชนชั้นใหม่ในพื้นที่วัฒนธรรม / บรรณาธิการ; ชูศักดิ์ วิทยาภัค 2558 Genaral Book 1
775 127097   การศึกษาเปรียบเทียบนิทานซินเดอเรลลาฟอร์มูลาอาเซียน / เจือง ถิ หั่ง 2561 Genaral Book 1
776 127103   มรดกภูมิปัญญาอีสาน / บรรณาธิการ; อัจฉราพร พงษ์ฉวี...[และคนอื่นๆ] 2561 Genaral Book 2
777 127104   รุกข มรดกของแผ่นดิน = The trees of Siam : treasures of the land / กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 2561 Genaral Book 1
778 127105   โขน : มรดกวัฒนธรรมของมนุษยชาติ = Khon : cultural heritage of humanity / ผู้เรียบเรียง บุญเตือน ศรีวรพจน์ และ เสาวณิต วิงวอน 2562 Genaral Book 1
779 127373   ศิลปาการแห่งกาพย์กลอน / ศรีอินทรายุธ [นามแฝง] 2556 Genaral Book 1
780 127374   ข้อคิดจากวรรณคดี / โดย อินทรายุธ [นามแฝง] 2561 Genaral Book 1
781 127376   จิตรา / บทละครโดย อินทรายุธ [นามแฝง] 2561 Genaral Book 1
782 127377   ภควัทคีตา / [ของ กฤษณไทวปายนวยาส] ; ผู้แปล อินทรายุธ 2561 Genaral Book 1
783 127378   ชุมนุมบทความและปกิณกคดี ของอัศนี พลจันทร : เล่ม 1-3 / อัศนี พลจันทร 2561 Genaral Book 3
784 127379   โต้ลัทธิแก้ไทย วิจารณ์แห่งวิจารณ์ / อุทิศ ประสานสภา 2561 Genaral Book 1
785 127380   กาพย์กลอนเหมาเจ๋อตุง / เหมาเจ๋อตุง, ผู้แปล ประไพ วิเศษธานี 2561 Genaral Book 1
786 127381   ในสายธาร : รวมข้อเขียนสังสนทนาว่าด้วยการประพันธ์ / อัศนี พลจันทร 2561 Genaral Book 1
787 127382   แม่บ้านหัวเห็ด / อำแดงกล่อม [นามแฝง] 2561 Genaral Book 1
788 127383   ความงามของชีวิต / ป้าลม [นามแฝง] 2561 Genaral Book 1
789 127405   ตะเลงพ่าย / สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 2561 Genaral Book 1
790 127410   ปถมมูลลโลก ฉบับอภิไชขาวปี / ดิเรก อินจันทร์ 2561 Genaral Book 1
791 127519   พระราชนิพนธ์บทละครนอก / พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 2561 1
792 127694   หนังสือ นิทาน ตำนาน : ประวัติศาสตร์เรื่องเล่าจากคนใน (ท้องถิ่น) / นครินทร์ น้ำใจดี 2562 Genaral Book 1
793 127881   บทละคร เรื่อง อุณรุท / พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 2559 Genaral Book 1
794 127882   เห่บทชมเครื่องคาวหวาน บทพากย์รามเกียรติ์ เสภาขุนช้างขุนแผน / พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 2558 Genaral Book 1
795 127883   บทละครนอก เรื่อง สังข์ทอง ไชยเชษฐ์ ไกรทอง มณีพิชัย และคาวี / พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 2558 Genaral Book 1
796 127884   บทละคร เรื่อง รามเกียรติ์ เล่ม 1-2 / พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 2558 Genaral Book 2
797 127885   บทละคร เรื่อง อิเหนา เล่ม 1-3 / พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 2558 Genaral Book 3
798 127913   ประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ พุทธศักราช 2559 / สำนักพระราชวัง 2561 Genaral Book 1
799 127918   คู่มือธงไตรรงค์ ธำรงไทย / สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 2561 Genaral Book 1
800 128057   นววิถี : วิธีวิทยาร่วมสมัยในการศึกษาวรรณกรรม / บรรณาธิการ; สุรเดช โชติอุดมพันธ์ 2562 1
801 128083   108 ที่กรุงเทพฯ / ส.พลายน้อย [นามแฝง] 2562 1
802 128178   ราชวงศ์สยาม = The monarchs of Thailand / แสงเทียน ศรัทธาไทย 2562 1
803 128272   เกียรติยศแห่งดอกไม้ / นิวรรฒก์ ทองจำปา 2561 1
804 128771   ขนมแม่เอ๊ย / ส. พลายน้อย [นามแฝง] 2554 Genaral Book 1
805 129027   สอนฟิน เรียนสนุก สไตล์ฟินแลนด์ = Teach like Finland : 33 simple strategies for joyful classrooms / Timothy D. Walker 2562 Genaral Book 1
806 129055   โคโนะ เก็นโตะ ราชาสมองเพชร / โคโนะ เก็นโตะ 2562 1
807 129077   กำเนิดนวนิยายในประเทศไทย : ประวัติวรรณคดีไทยสมัยใหม่ = A critical history of Thai literature / วิภา กงกะนันทน์ 2561 1
808 129083   ใต้เมฆต่างเมือง / โชคชัย บัณฑิต 2562 1
809 129097   บางสิ่งซึ่งขาดหาย / ทิพย์ธัญญา [นามแฝง] 2562 Genaral Book 2
810 129106   เปิดหน้าชีวิตใหม่ปาฏิหาริย์พลังคำพูด / ปทิตตา วิเศษบุปผากุล 2561 Genaral Book 1
811 129190   จารึกของแผ่นดิน / นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว 2562 1
812 129197   ประวัติศาสตร์ล้านนา ฉบับสมบูรณ์ / สรัสวดี อ๋องสกุล 2561 Genaral Book 1
813 129328   วรรณกรรมยอดเยี่ยมในสมัยรัชกาลที่ 9 ตามแนวคิดศาสตร์พระราชา / บรรณาธิการ; ดาวรัตน์ ชูทรัพย์...[และคนอื่นๆ] 2562 Genaral Book 1
814 129345   ประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ พุทธศักราช 2559 / กรมราชเลขานุการในพระองค์ สำนักพระราชวัง 2562 Genaral Book 1
815 129346   ประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ พุทธศักราช 2560 / กรมราชเลขานุการในพระองค์ สำนักพระราชวัง 2562 Genaral Book 1
816 129384   พระเสด็จโดยแดนชล : เรือพระราชพิธีและขบวนพยุหยาตราทางชลมารค / ศานติ ภักดีดำ 2562 1
817 129402   พระลัก พระลาม (สยามพากย์) ภาคที่ 2 / จัดทำโดย ฝ่ายการศึกษา ร่วมกับ กองทุนพระมหาชนก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ; บรรณาธิการ ; อาทิตย์ ดรุนัยธร ขอนแก่น : Genaral Book 1
818 129537   ประพันธศาสตร์ของความหลัง : ความทรงจำวัฒนธรรมกับวรรณกรรมศึกษา = Poetics of the past : cultural memory and literary studies / นัทธนัย ประสานนาม 2562 Genaral Book 1
819 129562   พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชมภูเวก / พิศาล บุญผูก และวีระโชติ ปั้นทอง 2562 Genaral Book 1
820 129760   นิทานล้านบรรทัด / ประภาส ชลศรานนท์ 2562 Genaral Book 3
821 129770   ดวงตาหิ่งห้อย / ศุภาพิชญ์ พรอำนวยผล 2562 Genaral Book 1
822 129798   สารานุกรมคำประพันธ์ประดิษฐ์ใหม่ / สุพรรณ ทองคล้อย 2561 Genaral Book 1
823 129800   อิเหนาฉบับสมบูรณ์ ร้อยแก้วประกอบคำกลอน พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2 / ผู้ถอดความและเรียบเรียง; พิกุล ทองน้อย 2562 Genaral Book 1
824 129802   สารานุกรมคำคมชีวิตคนดัง (คนในไทย) / รวบรวม แปล เรียบเรียง ประเดิม ดำรงเจริญ 2558 Genaral Book 1
825 129839   การวิเคราะห์วรรณกรรมเบื้องต้น / หทัยวรรณ ไชยะกุล 2560 Genaral Book 1
826 129840   พระคัมภีร์จินดามณี พระโหราธิบดี / ฉันทิชย์ กระแสสินธุ์ 2561 Genaral Book 1
827 129846   ว่าด้วยสุนทรียสนทนา = On dialogue / เดวิด โบห์ม เขียน ; เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข แปล 2562 [2019] Genaral Book 1
828 129924   การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร : แนวคิดและกระบวนการ = Curriculum research and development : concept and process / ชวลิต ชูกำแพง 2561 Genaral Book 1
829 130271   ภูมิบ้านนามเมือง คำใคร ไทย-มอญ-เขมร : เล่ม 1 / ประสิทธิ์ ไชยชมพู 2562 Genaral Book 1
830 130461   การละเล่นของเด็กไทย / บรรณาธิการ; อุษณีย์ เกษมสันต์ และทิพย์ ศรีไพศาล 2541 Genaral Book 1
831 130470   มารยาทไทย มารยาทในสังคม = Thai etiquette, etiquette in society / กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 2562 Genaral Book 1
832 130493   อากาศจักจารผจง จารึก พอฤา / แน่งน้อย ปัญจพรรค์ 2562. Genaral Book 1
833 130587   ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพนายอาจินต์ ปัญจพรรค์ : ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2534 วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ฌาปนสถาน วัดตรีทศเทพ กรุงเทพมหานคร / อาจินต์ ปัญจพรรค์...[และคนอื่นๆ] 2562 Genaral Book 1
834 130633   ภาษา การสื่อสาร และโรคซึมเศร้า : การสำรวจเบื้องต้นเพื่อความเข้าใจโรคซึมเศร้าและผู้มีภาวะซึมเศร้าในสังคมไทย = Language, communication, and depression : an exploration of communicative practices about depression for sustainable quality of life of Thai adolescents / จันทิมา อังคพณิชกิจ, อธิชาติ โรจนะหัสดิน และทรงพล อินทเศียร 2563 Genaral Book 2
835 130634   วันสตรีไทย 1 สิงหาคม 2562 : สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน / สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 2562 Genaral Book 1
836 130636   ปั้นรูป : 58 บทกวี อันมีครูเป็นแรงบันดาลใจ / บรรณาธิการ; ธนวัฏ ปรีชาจารย์ 2558 Genaral Book 1
837 130638   สรุปผลการถอดบทเรียน โครงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ทักษะการอ่านออกเขียนได้ เพื่อส่งเสริมความรอบรู้เรื่องสุขภาวะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี / บรรณาธิการ; พัชรินทร์ สุริยวงค์...[และคนอื่นๆ] 2562 Genaral Book 1
838 130795   ไฮโซ...เชียล = Hi! So - Cial / ขวัญข้าว ขวัญเรียมเอย [นามแฝง] 2563 Genaral Book 1
839 130842   ด้วยก้าวของเราเอง / ธมกร [นามแฝง] 2562 Genaral Book 1
840 131072   หัวใจห้องที่ห้า / อังคาร จันทาทิพย์ 2556 Genaral Book 1
841 131173   พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พุทธศักราช 2515 - 2559 / กรมราชเลขานุการในพระองค์ สำนักพระราชวัง 2562 Genaral Book 3
842 131174   การอ่านทำนองร้อยกรองไทย / นันทา ขุนภักดี 2563 Genaral Book 1
843 131180   ฝนบางหยดกลายเป็นผีเสื้อ / ลัดดา สงกระสินธ์ 2563 Genaral Book 1
844 131193   บทวิเคราะห์มรดกวรรณคดีไทย = An analysis of Thai literary heritage / จิตร ภูมิศักดิ์ 2561 Genaral Book 1
845 131210   ระบบคำภาษาไทย / สุนันท์ อัญชลีนุกูล 2562 Genaral Book 1
846 131211   ศัพทานุกรมวรรณคดีไทย = Lexicon of Thai literature / ปรัชญา ปานเกตุ 2560 Genaral Book 1
847 131212   วรรณคดีอภิธาน : ฉบับปรับปรุง / ส. พลายน้อย [นามแฝง] 2560 Genaral Book 1
848 131213   ภาษา วัฒนธรรมกับการแปล : ไทย-อังกฤษ = Language, culture and translation : Thai-English / สุพรรณี ปิ่นมณี 2562 Genaral Book 2
849 131214   บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 1 : ระบบเสียง อักษรไทย การอ่านคำและการเขียนสะกดคำ / สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2554 Genaral Book 1
850 131215   บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 2 : คำ การสร้างคำและการยืมคำ / สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2555 Genaral Book 1
851 131216   บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 3 : ชนิดของคำ วลี ประโยคและสัมพันธสาร / สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2561 Genaral Book 1
852 131217   บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 4 : วัฒนธรรมการใช้ภาษาไทย / สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2555 Genaral Book 1
853 131218   บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 5 : กระบวนการคิดและการเขียนร้อยแก้ว / สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2561 Genaral Book 1
854 131234   การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง / ธัชชัย ธัญญาวัลย 2562 Genaral Book 1
855 131238   ทุกขณะกระจ่างชัดสัมผัสใจ / รินศรัทธา กาญจนวตี [นามปากกา] 2562 Genaral Book 1
856 131247   ศตวรรษแห่งความพ่ายแพ้ = In the century of collapse / ชญรัตน์ ชญารัตน์ 2562 Genaral Book 1
857 131268   ขอให้เป็นปีที่ดีที่สุด = Your best year ever / ปะการัง ‪[นามแฝง] 2562 Genaral Book 1
858 131272   ฝันของฝูงกระต่าย = The rabbits' dreams / ศิริวร แก้วกาญจน์ 2562 Genaral Book 1
859 131304   อาณานิคมของความเศร้า / วิสุทธิ์ ขาวเนียม 2556 Genaral Book 1
860 131353   สมุดภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 / บรรณาธิการ; พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ...[และคนอื่นๆ] 2562 Genaral Book 2
861 131564   นานาสาระไทย ฉบับราชบัณฑิตยสภา / สำนักงานราชบัณฑิตยสภา 2563 Genaral Book 1
862 131565   นานาวิสามานยนาม ฉบับราชบัณฑิตยสภา / สำนักงานราชบัณฑิตยสภา 2562 Genaral Book 1
863 131569   เทคนิคการสรุปความ = Summarizing techniques / วรารัชต์ มหามนตรี 2562 Genaral Book 1
864 131600   พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับทันสมัยและสมบูรณ์ที่สุด = SE-ED's modern English-Thai dictionary (complete & updated) desk reference edition / วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม 2560 Genaral Book 4
865 131601   พจนานุกรมไทย-จีน : ฉบับสมบูรณ์ทันสมัย = 新泰汉词典:完整通用版 / ซิว ซิววัน 2563 Genaral Book 2
866 131655   อรรถศาสตร์เบื้องต้น = Introduction to semantics / สุริยา รัตนกุล 2560 Genaral Book 1
867 132000   เรียนลัดอัศจรรย์วันเดียว...จบ : ภาษาไทยครูลิลลี่ / กิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์ 2562 Genaral Book 1
868 132001   วรรณกรรมเอกของไทย / ณัฐวุฒิ คล้ายสุวรรณ 2563 Genaral Book 1
869 132040   การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ = Translation : Thai into English / พิมพันธุ์ เวสสะโกศล 2562 Genaral Book 1
870 132144   อุปาทวาทศมาสโคลงดั้น : วรรณกรรมเพชรน้ำเอกแห่งกรุงพระนครศรีอโยธยา พร้อมบทถอดความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ / บรรณาธิการ; ตรงใจ หุตางกูร 2560 Genaral Book 1
871 132523   สูตรสำเร็จบทพูด สุนทรพจน์และคำอวยพร สำหรับทุกๆ โอกาส [electronic resource] / ภูวดล ภูภัทรโยธิน 2556 E-Book 1
872 132595   เทพนิยายญี่ปุ่น = Japanese fairy tales / เยอิ ธีโอโดรา โอซากิ 2564 Genaral Book 1
873 132642   "อ่าน"เรื่องเล่า "เล่า"เรื่องอ่าน / รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ 2564 Genaral Book 1
874 132644   ประเพณีสงกรานต์ = Songkran tradition / ผู้เรียบเรียง; บุญเตือน ศรีวรพจน์ และธนโชติ เกียรติณภัทร 2564 Genaral Book 1
875 132680   สมุดภาพเล่าเรื่องกรุงรัตนโกสินทร์ / สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 2563 Genaral Book 1
876 132682   วรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563 / บรรณาธิการ; วาสนา ชูรัตน์ 2563 Genaral Book 1
877 132877   นิทานต้นไม้ / ณิชา พีชวณิชย์ 2562 Genaral Book 1
878 132908   พระอภัยมณี / สุนทรภู่ 2558 Genaral Book 2
879 132943   ความคิดคำนึง = Reflexions / สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 2564 Genaral Book 1
880 133042   มัทนะพาธา / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 2564 Genaral Book 1
881 133048   ขุนช้างขุนแผน (ฉบับชำระใหม่) / สำนักพิมพ์แสงดาว 2559 Genaral Book 1
882 133049   ขุนช้างขุนแผน : ร้อยแก้วประกอบคำกลอน ฉบับสมบูรณ์ / พิชัย โอตตรดิตถ์ [2562] Genaral Book 1
883 133050   คาวี ฉบับร้อยแก้ว / รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ 2564 Genaral Book 1
884 133051   ต้นตำนานรามเกียรติ์ จากต้นฉบับเดิมรามายณะ = Ramayana / ผู้เรียบเรียง; ดวงธิดา ราเมศวร์ 2558 Genaral Book 1
885 133052   ตำนานวรรณคดีและละคร / สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ และพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร 2563 Genaral Book 1
886 133053   นางในวรรณคดี (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) / มาลัย (จุฑารัตน์) [นามแฝง] 2561 Genaral Book 1
887 133055   ประชุมคำกลอนสุนทรภู่ / สุนทรภู่ 2558 Genaral Book 1
888 133056   รวมยอดลิลิต 3 เรื่อง ลิลิตยวนพ่าย, ลิลิตตะเลงพ่าย, ลิลิตพระลอ / สำนักพิมพ์ศรีปัญญา 2563 Genaral Book 1
889 133057   ราชาธิราช / เจ้าพระยาพระคลัง (หน) 2562 Genaral Book 1
890 133058   สังข์ทอง / รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ 2561 Genaral Book 1
891 133059   อิเหนา / สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต 2563 Genaral Book 1
892 133075   ประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ พุทธศักราช 2561 / กรมราชเลขานุการในพระองค์ สำนักพระราชวัง 2563 Genaral Book 1
893 133078   ประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ พุทธศักราช 2562 / กรมราชเลขานุการในพระองค์ สำนักพระราชวัง 2563 Genaral Book 1
894 133164   เขียนด้วยเงา เล่าด้วยแสง : วรรณกรรมกับการดัดแปลงศึกษา / นัทธนัย ประสานนาม 2564 Genaral Book 1
895 133178   ขุนช้าง ขุนแผน / เปรมเสรี [นามแฝง] 2557 Genaral Book 1
896 133179   นิราศภูเขาทอง = Journey to Phukhaothong / สุนทรภู่ 2559 Genaral Book 1
897 133180   นิราศเมืองแกลง = Journey to Muang Klaeng / สุนทรภู่ 2558 Genaral Book 1
898 133181   นิราศเมืองเพชร = Journey to Petchburi / สุนทรภู่ 2558 Genaral Book 1
899 133182   สังข์ทอง / เปรมเสรี [นามแฝง] 2559 Genaral Book 1
900 133183   อิเหนา / เปรมเสรี [นามแฝง] 2559 Genaral Book 1
901 133187   เกร็ดย่อยร้อยเรื่อง : ฉบับปรับปรุงและเพิ่มเติม / ส.พลายน้อย [นามแฝง] 2564 Genaral Book 1
902 133202   บุปผาพาเพลิน / ศรีเรือน แก้วกังวล 2563 Genaral Book 1
903 133289   สถานการณ์ปกติ / บัญชา อ่อนดี 2557 Genaral Book 1
904 133291   พงศาวดารมอญพม่า เรื่อง ราชาธิราช / เจ้าพระยาพระคลัง (หน) และคณะ 2563 Genaral Book 1
905 133296   สิ่งที่คนอื่นบอกเรา ไม่สำคัญเท่าสิ่งที่เราบอกตัวเอง / ง่วง [นามแฝง] 2564 Genaral Book 1
906 133361   ไม้ดอกหอมในวรรณคดีไทย / วัชรพงศ์ หงษ์สุวรรณ 2564 Genaral Book 1
907 133366   การอ่านจับใจความ / แววมยุรา เหมือนนิล และประทีป เหมือนนิล 2564 Genaral Book 1
908 133775   วรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562 / บรรณาธิการ; วาสนา ชูรัตน์ 2562 Genaral Book 1
909 133826   Re-collection ย้อนทวนความหมาย ของ (ไม่) ธรรมดา / บรรณาธิการ; นุชจรี ใจเก่ง และนวลพรรณ บุญธรรม 2559 Genaral Book 2
910 133827   ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค / คณะกรรมการจัดทำหนังสือขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 2564 Genaral Book 1
911 133898   ศาสตร์แห่งการเขียนที่โน้มน้าวใจได้ทุกคน = Harvard writing : lessons from 150-year-old classes / ซง ซุกฮี 2563 Genaral Book 1
912 134315   กุญแจไขภาค ก. (ก.พ.) และหน่วยราชการอื่นๆ [electronic resource] / ชูเกียรติ ตั้งคุณสมบัติ และนฤมิต คำวิเศษ 2563 E-Book 1
913 134427   วัฒนธรรมและพฤติกรรมของไทย = Thai culture and behavior / รูธ เบเนดิคต์ 2564 Genaral Book 1
914 134445   คู่มือภาษาสำหรับผู้นำ: ของขวัญจากในหลวงที่คนไทยลืมนึกถึง = Language manual for leaders: A forgotten gift from king rama IX / สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ 2564 Genaral Book 2
915 134463   มีดสั้น บ้านนกบิน = A Dagger of ban nokbin / กานต์ ลิ่มสถาพร 2564 Genaral Book 1
916 134471   ราชาศัพท์ : เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 / คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 2564 Genaral Book 1
917 134489   เทวีมาหาตมยะ : พระเกียรติภูมิอันยิ่งใหญ่แห่งพระเทวี Devimahatmya / อมเรศ ศิริวัฒน์ 2564 Genaral Book 1
918 134493   กาเลหม่านไต 2563 Genaral Book 1
919 134547   ฃุนน้อย = Le petit prince / อังตวน เดอ แซงเต็ก-ซูเปรี 2564 Genaral Book 2
920 134586   ภาษากับการสื่อสารมวลชน = Language and mass communication / วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา 2564 Genaral Book 1
921 134599   นบวันทนาเขมราจารย์ เกษียณบรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ บุญยฤทธิ์ / บรรณาธิการ; ชาญชัย คงเพียรธรรม 2564 Genaral Book 1
922 134600   กระออบกลิ่น วรรณศิลป์เขมร : รวมบทความวิชาการด้านวรรณกรรมเขมร / ชาญชัย คงเพียรธรรม 2564 Genaral Book 1
923 134671   สังคมและวัฒนธรรมไทโบราณ / บรรณาธิการ; ฉัตรทิพย์ นาถสุภา 2564 Genaral Book 1
924 134678   ปรุงชีวิต ให้สุข : เรื่องเล่าของหญิงสามัญชน ผู้ปรุงรสชาติชีวิต คิดชอบ / วีระพงศ์ มีสถาน 2564 Genaral Book 1
925 134684   ตำรับขนมของไทย / ทัศนีย์ โรจนไพบูลย์ 2532 Genaral Book 1
926 134730   ประชุมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว : ศกุนตลาและสาวิตรี / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 2564 Genaral Book 1
927 134731   หัวใจไดโนเสาร์ : 34 บทกวีโดยกวีหนุ่มสาวร่วมสมัย / จามรี ตันไพฑูรย์ดิถี 2555 Genaral Book 1
928 134879   แม่นาก : ภาคสมบูรณ์ = Mae Nak : classical ghost of Siam / เอนก นาวิกมูล 2565 Genaral Book 1
929 134888   การออกแบบการเรียนรู้ : แนวคิดและกระบวนการ = Learning design : concept and process / ดนุลดา จามจุรี 2564 Genaral Book 3
930 134958   Culture alert, nature alive = วัฒนธรรมนฤมิต ชุบชีวิตธรรมชาติ / พลวัฒ ประพัฒน์ทอง 2564 Genaral Book 2
931 134959   เชื่อม รัด มัด ร้อย = Convergence, tighten, knot, and thread / พลวัฒ ประพัฒน์ทอง 2564 Genaral Book 2
932 134990   การผลิตและใช้สื่ออย่างเป็นระบบ เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 / จินตวีร์ คล้ายสังข์ 2563 Genaral Book 1
933 134994   การวิเคราะห์ข้อความ = Discourse analysis / จันทิมา อังคพณิชกิจ 2562 Genaral Book 1
934 134996   ก้าวสู่บรรณาธิการอาชีพ / วิทยา ร่ำรวย, ภาคภูมิ หรรนภา และสุวัฒน์ ทองธนากุล 2560 Genaral Book 1
935 135000   คู่มือการเขียนเอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรม / เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง 2562 Genaral Book 1
936 135001   คู่มือเตรียมการสอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างชาติ / ระวีวรรณ บุนนาค (คาลดรัค) 2562 Genaral Book 1
937 135002   คู่มือเรียนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ = Learn thai : quick guide for beginners / นันทนา โอซาว่า 2563 Genaral Book 1
938 135007   ทฤษฎีการสื่อสาร / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร 2563 Genaral Book 1
939 135008   ทฤษฎีคติชนวิทยา : วิธีวิทยาในการวิเคราะห์ตำนาน-นิทานพื้นบ้าน / ศิราพร ณ ถลาง 2563 Genaral Book 1
940 135009   ทักษะการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย = Translation skills from Chinese to Thai กนกพร นุ่มทอง 2563 Genaral Book 1
941 135010   เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ / สิทธิ์ ธีรสรณ์ 2563 Genaral Book 1
942 135011   เทคนิคการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลงานทางวิชาการ = Value-added techniques of academic work / เกษฎา ผาทอง 2565 Genaral Book 1
943 135013   เทคนิคการอ่านเชิงวิชาการ / สถิตาภรณ์ ศรีหิรัญ 2563 Genaral Book 1
944 135016   นิราศพระบาท = Journey to Phra Buddhabaat / สุนทรภู่ 2558 Genaral Book 1
945 135017   บทการแสดงจากวรรณคดีไทย / มนตรี มีเนียม 2559 Genaral Book 1
946 135028   ประวัติวรรณคดีไทย 1 : สมัยสุโขทัย-สมัยอยุธยาตอนปลาย / ณัฐวุฒิ คล้ายสุวรรณ 2564 Genaral Book 1
947 135030   แปลผิด แปลถูก : คัมภีร์การแปลยุคใหม่ = Translation : from wrong to right / สุพรรณี ปิ่นมณี 2561 Genaral Book 1
948 135031   ผังมโนทัศน์วิชาภาษาไทย / วีระชาติ ศิริไกรวัฒนาวงศ์ 2558 Genaral Book 1
949 135033   ระเด่นลันได / อุทัย ไชยานนท์ 2553 Genaral Book 1
950 135035   เรียนภาษาอังกฤษจากวัฒนธรรมไทย = Learning English with Thai culture / จันทร์ทรงกลด คชเสนี 2564 Genaral Book 1
951 135036   เรื่องสั้น : บทวิเคราะห์ / ยุวพาส์ (ประทีปะเสน) ชัยศิลป์วัฒนา 2559 Genaral Book 1
952 135037   วิเคราะห์คำยืมภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย / ชะเอม แก้วคล้าย 2565 Genaral Book 1
953 135038   วิธีวิทยาการวิจัย = Research methodology / ทิพย์สิริ กาญจนวาสี และศิริชัย กาญจนวาสี 2564 Genaral Book 1
954 135039   วิวาหพระสมุท, ท้าวแสนปม / พระราชนิพนธ์ของ สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 2556 Genaral Book 1
955 135040   ไวยากรณ์ไทยเชิงสื่อสาร : การวิเคราะห์แนวภาษาศาสตร์หน้าที่นิยมเชิงแบบลักษณ์ / อัญชลี สิงห์น้อย วงศ์วัฒนา 2565 Genaral Book 1
956 135041   ศาสตร์การสอนภาษาไทย ในฐานะภาษาต่างประเทศ = The science of teaching thai as a foreign language / รุ่งฤดี แผลงศร 2565 Genaral Book 1
957 135084   ต้นสายธารความเป็นมาของกลุ่มชนชาติพันธุ์ไท จากชายแดนภาคใต้ของจีนสู่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา พุทธศตวรรษที่ 15-19 / ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์ 2565 Genaral Book 1
958 135113   ประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ พุทธศักราช 2564 / กรมราชเลขานุการในพระองค์ สำนักพระราชวัง 2564 Genaral Book 1
959 135151   วิธีการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 / กุลิสรา จิตรชญาวณิช และเกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ 2563 Genaral Book 1
960 135154   มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ : การออกแบบ การพัฒนา และการประเมิน / วรานันท์ อิศรปรีดา 2565 Genaral Book 1
961 135214   วรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2564 / บรรณาธิการ; ฤชุตา วิทยาประพันธ์ 2564 Genaral Book 1
962 135218   การนับถือตัวละครศักดิ์สิทธิ์จากเรื่องรามเกียรติ์ในสังคมไทย / รัตนพล ชื่นค้า 2565 Genaral Book 1
963 135287   กำสรวลสมุทร [electronic resource] / บรรณาธิการ; สุจิตร วงษ์เทศ 2549 E-Book 1
964 135365   นรกภูมิกลอนอ่านอีสาน จากไตรภูมิพระร่วงของพระญาลิไทย / อิศเรศ ดลเพ็ญ 2565 Genaral Book 1
965 135540   การศึกษาชนชาติไทกับความเข้าใจสังคมไทย / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา 2565 Genaral Book 1
966 135548   โคสกกุมาร กับนิทานท้าวอุเทน : นิทานไทยจากชาดกกถาธรรม / ปริวรรตและศึกษาวิเคราะห์โดย นิตยา ธัญญพาณิชย์ 2565 Genaral Book 1
967 135549   โคลงสี่สุภาพและโคลงกลบทศิริวิบูลกิติ์ : ฉันท์สังเวยกลองวินิจฉัยเภรี : ทรัพย์ที่พระพุทธเจ้าพระราชทานแก่พระราหู / ปริวรรตและศึกษาวิเคราะห์ โดย นิตยา ธัญญพาณิชน์. 2565 Genaral Book 1
968 135557   ตำราพระราชพิธีพรุณศาสตร์ ตำราปลูกไม้ผลกับตำราปลูกเข้าของโบราณ เรื่องทำนา เรื่องทำสวน 2565 Genaral Book 1
969 135587   ลงกลอน / ทิวา สาระจูฑะ 2564 Genaral Book 1
970 135603   กล้าวิจารณ์ ดวงใจวิจารณ์ / บรรณาธิการ; ชมัยภร บางคมบาง 2565 Genaral Book 1
971 135629   การประชุมวิชาการ: เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ภาษา วรรณกรรม และการสื่อสารในบริบทสังคมร่วมสมัย / บรรณาธิการ; อุมารินทร์ ตุลารักษ์ 2565 Genaral Book 1
972 135631   รัตนพินิจ นิทิศการศึกษา : รวมปาฐกถาด้านการศึกษา ใน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / ผู้จัดทำ; ชวลี อมาตยกุล, ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล และชญานุกม์ บุญไพศาล 2565 Genaral Book 1
973 135642   จนกว่าโลกจะโอบกอดเราเอาไว้ = Until we lie in the world's embrace / ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์ 2565 Genaral Book 1
974 135789   ประวัติศาสตร์อยุธยา ห้าศตวรรษสู่โลกใหม่ [electronic resource] / คริส เบเคอร์ และผาสุก พงษ์ไพจิตร 2564 E-Book 1
975 136158   ศาสตร์และศิลป์แห่งการเล่าเรื่องให้ตรึงใจด้วยวิทยาศาสตร์สมอง = The science of storytelling / วิล สตอร์ 2566 Genaral Book 1
976 136213   การเตรียมเพื่อการพูดและการเขียน = Preparing for speech and writing / ประสิทธิ์ กาพย์กลอน...[และคนอื่นๆ] 2561 Genaral Book 1
977 136350   ลุกไหม้สิ! ซิการ์ / ชัชชล อัจฯ [นามแฝง] 2565 Genaral Book 1
978 136366   ประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ พุทธศักราช 2564 / กรมราชเลขานุการในพระองค์ สำนักพระราชวัง 2565 Genaral Book 1
979 136382   ราชาศัพท์ที่ใช้ในโอกาสต่าง ๆ : ฉบับราชบัณฑิตยสภา / สำนักงานราชบัณฑิตยสภา 2563 Genaral Book 2
980 136400   วันสตรีไทย 1 สิงหาคม 2565 : พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย / สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 2565 Genaral Book 1
981 136422   วรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2565 / บรรณาธิการ; วาสนา ชูรัตน์ 2565 Genaral Book 1
982 136446   คู่มือการรวบรวมและจัดทำรายการเบื้องต้น มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม / กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 2559 Genaral Book 1
983 136491   ดินแดนบันไดงู = Land of snake ladders / วิสุทธิ์ ขาวเนียม 2565 Genaral Book 1
984 136496   บ้านชายทุ่ง / จรรยา ชูสุวรรณ 2560 Genaral Book 1
985 136506   สก๊อย / สมหญิง [นามแฝง] 2558 Genaral Book 1
986 136511   หมูบินได้ / องอาจ ชัยชาญชีพ 2564 Genaral Book 1
987 136576   โตขึ้นจึงรู้ว่า... / คิดมาก [นามแฝง] 2566 Genaral Book 1
988 136663   พจนานุกรมภาษาโคราช : มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล = Vongchavalitkul university / มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 2560 Reference Book 1
989 136717   (ต่าง) คิดในคอก (ตน) : ว่าด้วยวัฒนธรรมและวิธีคิด [electronic resource] / นิธิ เอียวศรีวงศ์ 2546 E-Book 1
990 136758   สารานุกรมนาฏกรรมโขน / บรรณาธิการ; ณพล พรประศาสน์สุข และอัญชนา ไพจิตรหทัย 2565 Genaral Book 1
991 136764   สถานะนักประพันธ์ศึกษาในบริบทไทย: สรรนิพนธ์ = Authorship studies in Thai contexts : a reader / บรรณาธิการ; นัทธนัย ประสานนาม และนันทนุช อุดมละมุล 2566 Genaral Book 1
992 136786   พูดเยอรมันจากจินตภาพ = Mind map german / เจนจิรา เสรีโยธิน 2559 Genaral Book 1
993 136805   สยามปกรณ์ปริวรรต : ปริทรรศน์วรรณกรรมท้องถิ่นภาคกลาง เล่ม 6 / บรรณาธิการ; อภิลักษณ์ เกษมผลกูล 2565 Genaral Book 1
994 136872   ท่องไปในวันเวลา / อภิชาติ ดำดี 2564 Genaral Book 1
995 137091   โลกของอะเบะ โคโบ : แนวคิดและการสร้างสรรค์วรรณกรรมญี่ปุ่นร่วมสมัย / เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์ 2565 Genaral Book 1
996 137095   การออกแบบวิจัยเชิงคุณภาพสำหรับนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก = Qualitative research design for the master and doctoral students / จุมพล หนิมพานิช และชมภูนุช หุ่นนาค 2565 Genaral Book 1
All 1,721