No. BIB Title Year Type Amount Copy
1 1209   การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 19 วันที่ 24 สิงหาคม 2544 ณ ห้องประชุมอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2544 Genaral Book 1
2 1428   ความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล / อะเคื้อ อุณหเลขกะ 2544 Genaral Book 2
3 1651   การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 20 วันที่ 11 ตุลาคม 2545 ณ ห้องประชุมอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2545 Genaral Book 1
4 2887   100 ปี สมเด็จพระมหิตลาธิเบตร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก / วิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์, บรรณาธิการ 2535 Genaral Book 1
5 14889   ชีวกลศาสตร์การกีฬา / โดย ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์ 2544 Genaral Book 2
6 22277   การถ่ายทอดการนวดแผนไทยบ้านป่าบง / อุดม อุดมวรรธน์กุล 2545 Genaral Book 1
7 25073   การจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / สมทบ พาจรทิศ 2543 Genaral Book 1
8 30118   การฟื้นฟูอาการอัมพาตหรืออัมพฤกษ์ครึ่งซีก : พยากรณ์การฟื้นตัวของผู้ป่วย แนวทางการรักษาทางกายภาพบำบัด / มนูญ บัญชรเทวกุล 2547 Genaral Book 2
9 30189   ชี่กง : วิถีแห่งพลังเพื่อการบำบัดโรค / เทอดศักดิ์ เดชคง 2545 Genaral Book 2
10 41307   การนวดพื้นบ้านไทย / บรรณาธิการ ดารณี อ่อนชมจันทร์ 2548 Genaral Book 3
11 41323   การส่งเสริมพัฒนาการนวดพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพและเสริมสร้างรายได้ชุมชน / บรรณาธิการ ดารณี อ่อนชมจันทร์ 2548 Genaral Book 2
12 42211   ฝึกชี่กงอย่างง่ายด้วยไทเก็ก 4 ท่า [Video CD] / เทอดศักดิ์ เดชคง 2547 Genaral Book 1
13 44563   เภสัชโภชนา 2 / สรจักร ศิริบริรักษ์ 2549 Genaral Book 11
14 44612   เอกสารการสอนชุดวิชา : การดูแลบุคคลพิการ = Care of the handicapped 2546 Genaral Book 10
15 44807   โยคะเพื่อการใช้ชีวิต : เสริมสร้างความมั่นใจ / โดย อูม่า ดินสมอร์-ทูลี ; แปล : ภัทรา เฮงประดิษฐ์ 2548 Genaral Book 5
16 46852   ศัพท์วิทยาศาสตร์การกีฬาและกายภาพบำบัดสำหรับนักกีฬา นักวิทยาศาสตร์การกีฬา นักกายภาพบำบัด บุคลากรสาธารณสุข แพทย์ และ พยาบาล = Vocabulary in sport science and physical therapy / [บรรณาธิการ] วรุณวรรณ ผาโคตร, สิรินาถ นุชนาถ, ธาดา วิมลวัตรเวที 2548 Genaral Book 1
17 46880   โรคข้อเสื่อม / วรวิทย์ เลาห์เรณู บรรณาธิการ 2546 Genaral Book 1
18 46928   ปวดหลัง : หายได้ด้วยธรรมชาติบำบัด / ลลิตา ธีระสิริ : เขียน ; [บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล, บรรณาธิการ] 2546 Genaral Book 1
19 46938   ความปวดและการระงับปวด = Pain & pain management / ศศิกานต์ นิมมานรัชต์, ชัชชัย ปรีชาไว บรรณาธิการ 2549 Genaral Book 1
20 46971   สรีรวิทยา / บรรณาธิการ; รัชฎา แก่นสาร์ 2549 Genaral Book 8
21 47015   โรคข้อและข้อกระดูกสันหลังอักเสบ = Spondyloarthropathies / บรรณาธิการ; วรวิทย์ เลาห์เรณู 2547 Genaral Book 2
22 47064   สรีรวิทยา 3 / กนกวรรณ ติลกสกุลชัย และชัยเลิศ พิชิตพรชัย 2545 Genaral Book 1
23 47092   มวยพลังภายในไทเก๊ก : มวยไท่จี๋ตระกูลหยาง / เสี่ยว อานต้า, นรบรรณ, เรียบเรียง 2549 Genaral Book 2
24 47145   โยคะเพื่อการใช้ชีวิต : เพิ่มพลังชีวิต / ปีเตอร์ ฟาลลูน-กู๊ดฮิว, แปล พิธทพร 2548 Genaral Book 5
25 47146   โยคะเพื่อการใช้ชีวิต : อ่อนเยาว์อยู่เสมอ / โดย ปีเตอร์ ฟาลลูน-กู๊ดฮิว ; แปล: ภัทรา เฮงประดิษฐ์ 2548 Genaral Book 1
26 47147   โยคะเพื่อการใช้ชีวิต : อ่อนเยาว์อยู่เสมอ / โดย ปีเตอร์ ฟาลลูน-กู๊ดฮิว ; แปล: ภัทรา เฮงประดิษฐ์ 2549 Genaral Book 4
27 47148   โยคะเพื่อการใช้ชีวิต : ปลดปล่อยความเครียด / โดย รูธ กิลมอร์ ; แปล: พิธทพร 2548 Genaral Book 5
28 47175   สรีรวิทยา 3 / กนกวรรณ ติลกสกุลชัย และชัยเลิศ พิชิตพรชัย 2548 Genaral Book 1
29 47285   Spa in Paradise : ธรรมชาติบำบัด / [บรรยายไทย/อังกฤษ: ศิรตระการ มโนจริง] 2549 Genaral Book 2
30 47736   รีเฟล็กโซโลยี : วิถีทางสู่สุขภาพที่ดีขึ้น = Reflexology : a way to better health / Nicola M. Hall, ประโยชน์ บุญสินสุข ผู้แปล 2544 Genaral Book 1
31 48165   102 วิธีสวยพร้อมสรรพด้วยโยคะ / เรืองศิริ สายประสิทธิ์ 2548 Genaral Book 5
32 49072   ธุรกิจนวดแผนไทย / สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2547 Genaral Book 1
33 49073   เดย์สปา...ธุรกิจบริการด้านสุขภาพ / สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2547 Genaral Book 2
34 49346   ยืดเส้นสายคลายสารพัดโรค / [มานพ ประภาษานนท์] 2544 Genaral Book 2
35 49356   ดูแลหัวใจด้วยโยคะ : Heart care / Hansa Jayadeva Yogendra, Armaiti N. Desai ; แปลโดย กวี คงภักดีพงษ์ 2547 Genaral Book 2
36 49363   นวดไทยเพื่อสุขภาพ : 40 ท่านวดดัดกายคลายโรค. เล่ม2 / โดย พิศิษฐ เบญจมงคลวารี 2550 Genaral Book 2
37 49527   โยคะเพื่อการพัฒนาร่างกายและจิตใจ / แพทย์พงษ์ วรพงศ์พิเชษฐ 2542 Genaral Book 2
38 50280   กายภาพบำบัดหยุดโรคด้วยตนเอง / มานพ ประภาษานนท์ 2550 Genaral Book 1
39 50500   ผลของน้ำมันนวดในการกระชับสัดส่วน [electronic resource] / จริยา ท้วมจันทร์ 2550 E-Theses 1
40 51490   ปวดศีรษะ : หายได้ด้วยการรักษาตนเอง / เลออน ไชโตว 2536 Genaral Book 1
41 52021   กายภาพบำบัดเพื่อสุขภาพ / มานพ ประภาษานนท์ 2547 Genaral Book 3
42 53127   สุคนธบำบัด = Aromatherapy / พิมพร ลีลาพิสิฐ 2547 Genaral Book 2
43 53184   ตำราการนวดไทย. เล่ม 1 / บรรณาธิการ/ผู้เขียน/เรียบเรียง/ภาพประกอบ ยงศํกดิ์ ตันติปิฎก 2550 Genaral Book 4
44 53197   รายงานวิจัยการนวดไทย เรื่อง การใช้การนวดไทยบำบัดอาการปวดกล้ามเนื้อและปวดข้อ (ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ) / ประโยชน์ บุญสินสุข หัวหน้าโครงการวิจัย ม.ป.ป Genaral Book 2
45 54003   กายวิภาคศาสตร์ / คณะกรรมการตำราเครือข่ายการศึกษาพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ (SC-Net) บรรณาธิการ 2549 Genaral Book 3
46 54100   กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ = Physical therapy in geriatrics / สมนึก กุลสถิตพร 2549 Genaral Book 3
47 54109   กายภาพบำบัดขจัดโรค / มานพ ประภาษานนท์ 2550 Genaral Book 3
48 54120   กายภาพบำบัดทางการกีฬา = Sports physical therapy / ประวิตร เจนวรธนะกุล 2551 Genaral Book 3
49 54128   กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ = Human anatomy / วิไล ชินธเนศ, ธันวา ตันสถิตย์, มนตกานต์ ตันสถิตย์ 2550 Genaral Book 2
50 54137   คัมภีร์หัตถเวชพรรณนาโรคหัวไหล่ แขน และมือ / โดย วิบูลย์ นุชประมูล, วิไลรัตน์ นุชประมูล 2550 Genaral Book 2
51 54139   สปาอย่างครบวงจร / วัชรา เปรมหัตถกิจ 254? Genaral Book 3
52 55501   กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ด้วยภาพ (เรียนด้วยตนเอง) / พิชิต ภูติจันทร์ 2550 Genaral Book 3
53 55909   ตำราวิชาการ สุคนธบำบัด / กองการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 2550 Genaral Book 1
54 59610   พื้นฐานวิชากระดูกหัก - ข้อเคลื่อนหลุด = Basic knowledge in fractures & dislocations / วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม 2532 Genaral Book 3
55 60291   จิตวิทยาการปรึกษาสำหรับผู้ติดยาเสพติด / ทิพาวดี เอมะวรรธนะ 2547 Genaral Book 2
56 60541   สร้างซ่อมสุขภาพด้วยการนวดไทย / สิปปกร โศภิตสกล, ประโยชน์ บุญสินสุข 2551 Genaral Book 1
57 60882   กิจกรรมบำบัดพัฒนาชีวิต / ศุภลักษณ์ เข็มทอง 2551 Genaral Book 2
58 60911   อาการปวด : โรคทางจิตเวชและการรักษา / สมภพ เรืองตระกูล 2550 Genaral Book 2
59 62483   ตำราโรคกระดูกพรุน = Textbook of osteoporosis / บรรณาธิการ; ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล 2552 Genaral Book 2
60 62485   ปัญหาทางอายุรศาสตร์ในเวชปฏิบัติ = Medical problems in clinical practices / บรรณาธิการ; วสันต์ สุเมธกุล, สมนึก สังฆานุภาพ และศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล 2553 Genaral Book 2
61 62487   ประสาทวิทยาทันยุค = Modern neurology / ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร 2553 Genaral Book 3
62 62529   บำบัดโรคด้วยกายบริหารแบบฤษีดัดตน / วัขรา เปรมหัตถกิจ ม.ป.ป. Genaral Book 1
63 62808   ไม่ใช้ "ยา" ก็หายป่วยได้ / โดย มานพ ประภาษานนท์ 2553 Genaral Book 1
64 62868   ผลการใช้ลูกประคบและการบริหารเข่าเพื่อลดอาการปวดเข่าในผู้สูงอายุ = The effectiveness of hot herbal compression and knee exercises on knee joint pain reduction among the elderly / พัชรพร สุคนธสรรพ์ 2546 Genaral Book 1
65 64309   มหกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ = Applied gross anatomy / มีชัย ศรีใส...[และคนอื่น ๆ] c2532 Genaral Book 15
66 65608   คู่มือผ่าตัดเล็ก / เกษียร ภังคานนท์, บรรณาธิการ; ประเวศ วะสี 2550 Genaral Book 7
67 68052   EQ Note ความสำเร็จเริ่มต้นที่หัวใจ / โยชิโนริ โนงุจิ ; ทิพย์วรรณ ยามาโมโตะ แปล 2552 Genaral Book 1
68 73258   โยคะช่วยได้ / สรสิทธิ์ ไชยสิทธิ์ [2552] Genaral Book 1
69 73261   การบำบัดด้วยมือ = Manual therapy / ประโยชน์ บุญสินสุข 2552 Genaral Book 1
70 79701   กลยุทธ์เต้าหยิน : ออกกำลังกายง่าย ๆ ด้วยวิถีจีนโบราณ / เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ 2553 Genaral Book 2
71 80733   ตำรากายวิภาคศาสตร์ทั่วไป = General anatomy / เรียบเรียงโดย คณาจารย์ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; บรรณาธิการ ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์ 2553 Genaral Book 2
72 81553   สรีรวิทยา - พยาธิสรีรวิทยา ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก / ภนารี บุษราคัมตระกูล 2553 Genaral Book 1
73 82160   กายภาพบำบัดหยุดโรคด้วยตนเอง / มานพ ประภาษานนท์ 2549 Genaral Book 2
74 82209   นวดไทยเพื่อสุขภาพ : 40 ท่านวดดัดกายคลายโรค. เล่ม2 / โดย พิศิษฐ เบญจมงคลวารี 2552 Genaral Book 2
75 82210   นวดไทยเพื่อสุขภาพ : นวดดัดบำบัดอาการเบื้องต้น เล่ม 3 / โดย พิศิษฐ เบญจมงคลวารี 2552 Genaral Book 2
76 82213   โยคะบำบัด : หลักการและวิธีการ / สวามีกุลวัลยนันท, เอส. เอล. วิเนการ์ (แปลและเรียบเรียงโดย กวี คงภักดีพงษ์) 2553 Genaral Book 2
77 82215   การฟื้นฟูอาการอัมพาตหรืออัมพฤกษ์ครึ่งซีก : พยากรณ์การฟื้นตัวของผู้ป่วย แนวทางการรักษาทางกายภาพบำบัด / มนูญ บัญชรเทวกุล 2549 Genaral Book 1
78 82216   การฟื้นฟูอาการอัมพาตหรืออัมพฤกษ์ครึ่งซีก : พยากรณ์การฟื้นตัวของผู้ป่วย แนวทางการรักษาทางกายภาพบำบัด / มนูญ บัญชรเทวกุล 2552 Genaral Book 1
79 83355   ศิลปกรรมบำบัดสังเขป / เลิศศิริร์ บวรกิตติ กรุงเทพเวชสาร, 2553 Genaral Book 1
80 83683   การพัฒนาตำรับน้ำมันหอมระเหยสำหรับบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ = Formulation development of essential oils for muscle pain relief / สุภาพร เป้าแดง 2553 IS 2
81 83685   การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับสุคนธบำบัดกับภาวะกระวนกระวายในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม = Systematic review on aromatherapy for agitation in patients with dementia / วิศิษฏ์ วิญญูรัตน์ 2553 IS 3
82 88084   การขยับ ดัด ดึง ข้อต่อ = Mulligan's techniques : miracle of arts and sciences in physical therapy / อาทิตย์ พวงมะลิ 2555 Genaral Book 2
83 88969   เรื่องเล่าจากร่างกาย : เข้าใจร่างกายพฤติกรรมและธรรมชาติผ่านกระบวนการวิวัฒนาการ / ชัชพล เกียรติขจรธาดา 2554 Genaral Book 1
84 91601   สรีรวิทยา - พยาธิสรีรวิทยา ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก / ภนารี บุษราคัมตระกูล 2554 Genaral Book 2
85 91674   Basic and clinical neuroscience 1 / บรรณาธิการ; ณัฐ พสุธารชาติ, อรอุมา ชุติเนตร และนิจศรี ชาญณรงค์ 2552 Genaral Book 1
86 91676   Basic and clinical neuroscience 2 / บรรณาธิการ; ณัฐ พสุธารชาติ, สุธิดา บุญยะไวโรจน์ และนิจศรี ชาญณรงค์ 2553 Genaral Book 1
87 91678   Basic and clinical neuroscience 3 / บรรณาธิการ; ณัฐ พสุธารชาติ, ชัยภัทร ชุณหรัศมิ์ และนิจศรี ชาญณรงค์ 2554 Genaral Book 1
88 91688   กายวิภาคศาสตร์ 1 = Anatomy 1 / บังอร ฉางทรัพย์ 2554 Genaral Book 2
89 91727   Orthopaedic trauma / บรรณาธิการ; ธีรชัย อภิวรรธกกุล 2553 Genaral Book 3
90 95149   กล้ามเนื้อกระดูกและข้อดูแลได้ด้วยตนเอง / สุขจันทร์ พงษ์ประไพ 2549 Genaral Book 5
91 95308   กายภาพบำบัดทรวงอกทางคลินิก = Clinical chest physiotherapy / ดลรวี ลีลารุ่งระยับ 2555 Genaral Book 1
92 95396   รายงานการวิจัยการประเมินคุณภาพชีวิตและความคุ้มค่าของผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูปสำหรับผู้ที่กลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่อยู่ และ/หรือมีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว = Economic evaluation of disposable adult diapers for urinary and fecal incontinence with/without physical impairment / อุษณา ตัณมุขยกุล ... [และคนอื่นๆ ] 2555 Genaral Book 1
93 96280   คู่มือรักษาอาการเจ็บเข่า / พนิดา กุลประสูติดิลก แปล ; [บรรณาธิการ : นาถยา กัลโยธิน] 2546 Genaral Book 1
94 98186   มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2551 สำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ = Thailand medical technology standard : 2008 / โดย สภาเทคนิคการแพทย์ 2551 Genaral Book 1
95 98821   รายงานการสาธารณสุขไทย ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก 2554-2556 / บรรณาธิการ สมชัย นิจพานิช 2556 Genaral Book 1
96 100606   การพัฒนาน้ำมันนวดผสมสารสกัดสมุนไพรเพื่อใช้ในการดูแลหญิงหลังคลอด = Development of massage oil containing herbal extract for postpartum woman / สุจารีย์ หิรัญศิริวัฒน์ 2555 IS 1
97 101512   การดูแลผู้สูงอายุ : ความสุขและความเครียด = Caregiving to older persons : Happiness and stress / รศรินทร์ เกรย์ ... [และคนอื่นๆ] 2556 Genaral Book 1
98 101874   Clinical neurodynamics : a new system of musculoskeletal treatment / Michael Shacklock. c2005 Genaral Book 3
99 102422   คู่มือประชาชนในการดูแลสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย / บรรณาธิการ กันทิมา สิทธิธัญกิจ, พรทิพย์ เติมวิเศษ 2552 Genaral Book 5
100 102432   การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 1 / บรรณาธิการ ฉวีวรรณ สัตยธรรม, แผ สัตยธรรม, ศุกร์ใจ เจริญสุข 2556 Genaral Book 2
101 102439   จิตบำบัด : ทฤษฎีและเทคนิค = Psychotherapy : theories and techniques / ทินกร วงศ์ปการันย์ 2555 Genaral Book 1
102 102643   กระดูกหักและข้อเคลื่อนหลุด = Fractures and dislocations / บรรณาธิการ, ทวีโชค วิษณุโยธิน ... [และคนอื่น ๆ] 2556 Genaral Book 3
103 102849   Basic and clinical neuroscience 2 / บรรณาธิการ; ณัฐ พสุธารชาติ, สุธิดา บุญยะไวโรจน์ และนิจศรี ชาญณรงค์ 2555 Genaral Book 1
104 103140   ตำราเวชศาสตร์ฟื้นฟู / บรรณาธิการ, ดุจใจ ชัยวานิชศิริ, วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล 2553 Genaral Book 1
105 104145   คู่มือการออกกำลังกายแบบช่วยทำการเคลื่อนไหวข้อต่อในผู้ป่วยอัมพาต (ความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยและผู้ดูแล) / จิตติมา เจริญลิ้มประเสริฐ 2555 Genaral Book 2
106 104488   โจทย์ การวิจัยภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท : ประมวลข้อเสนอประเด็นเพื่อการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงระบบ / สถาบันสุขภาพวิถีไทย 2554 Genaral Book 3
107 104684   การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ / บรรณาธิการ; ทัศนีย์ ญาณะ 2557 Genaral Book 1
108 105005   ปวดหลัง : หายได้ด้วยธรรมชาติบำบัด / ลลิตา ธีระสิริ : เขียน ; [บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล, บรรณาธิการ] 2544 Genaral Book 1
109 105870   กายภาพบำบัดในข้อเท้าและเท้า / ธิดารัตน์ อร่ามวัฒนชัย 2557 Genaral Book 2
110 105871   กายภาพบำบัดระบบหายใจ : เทคนิคการตรวจร่างกายและการระบายเสมหะ / ชุลี โจนส์ 2557 Genaral Book 2
111 108089   108 คำถามกับดุลยภาพบำบัด / ลดาวัลย์ สุวรรณกิตติ 2554 Genaral Book 1
112 109008   ตำรากระดูกสันหลัง = The textbook of spine by SST / บรรณาธิการ; วรัท ทรรศนะวิภาส ... [และคนอื่นๆ] 2557 Genaral Book 2
113 109025   การศึกษาโยคะส่งผลต่อการทำงานของสมองและลดความเครียด = The study effects brain activity analysis and stress reduction by yoga / ขวัญชนก บุญจักรศิลป์ 2557 Theses 1
114 110442   การนวดเพื่อการบำบัดเบื้องต้น / พินัยลัค ตันติลีปิกร และ ปรียาภรณ์ สองศร 2556 Genaral Book 1
115 110443   การดัด-การดึงข้อต่อระยางค์เพื่อการบำบัด = peripheral joint mobilization / นพวรรณ จารุสุสินธ์ และ ชวนพิศ บุญเกิด 2555 Genaral Book 1
116 110447   การฝึกการเคลื่อนย้ายและการเดินสำหรับผู้ป่วยทางระบบประสาท / พินัยลัค ตันติลีปิกร, นพพล ประโมทยกุล 2554 Genaral Book 1
117 110453   แบบฝึกหัดประสาทกายวิภาคศาสตร์ / เกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์ 2557 Genaral Book 1
118 110458   กายภาพบำบัดในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง = Physical therapy in patients with spinal cord injury / นพพล ประโมทยกุล 2556 Genaral Book 1
119 113078   สถิติทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการวิจัย = Statistics for health science research / อรุณ จิรวัฒน์กุล 2558 Genaral Book 3
120 114360   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลของการนวดไทยแบบราชสำนักในผู้ป่วยที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อ = The effect of court type Thai traditional therapeutic massage in patients with myofacial pain syndrome / สรายุธ มงคล...[และคนอื่นๆ] 2552 Genaral Book 1
121 114502   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผลของการนวดไทยต่ออาการปวด ตัวแปรทางสรีรวิทยา และตัวแปรทางจิตวิทยาในผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังส่วนบน = Effects of traditional Thai massage on pain, physiological and psychological outcomes in patients with upper back pain / วิศรุต บุตรากาศ 2557 Genaral Book 1
122 114555   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเปรียบเทียบสมรรถภาพปอดและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจในคนที่มีภาวะน้ำหนักตัวเกิน คนอ้วนระดับที่ 1 และ คนอ้วนระดับที่ 2 ในจังหวัดเชียงราย = The comparison of pulmonary function and respiratory muscle strength in overweight, Class I and II obesity in Chaing Rai province / สรายุธ มงคล และศิวภรณ์ จันทาพูน 2554 Genaral Book 1
123 114605   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ไม้เท้าฝึกเดินอัจฉริยะสำหรับฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก = Smart cane for rehabilitation in hemiplegia patient / ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง และศิวภรณ์ จันทาพูน 2556 Genaral Book 1
124 115014   Orthopaedic trauma / บรรณาธิการ; ธีรชัย อภิวรรธกกุล 2557 Genaral Book 1
125 116236   โรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน / ไกรวัชร ธีรเนตร 2559 Genaral Book 1
126 116466   น่ารู้ ควรรู้ ต้องรู้ เรื่องสุขภาพ / วรนันท์ ศุภพิพัฒน์ 2559 Genaral Book 2
127 116661   การนวดแบบเบญจเกสร : ที่มา ลำดับขั้นตอน และการประยุกต์ใช้ / ศุภนิมิต ทีฆชุณหเถียร 2559 Genaral Book 1
128 117183   สิริทศวรรษ ศรีพิพรรธวัฒนา สืบสรรค์วิทยา สานคุณค่าเพื่อสังคม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 10 ปี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (พ.ศ. 2548-2558) / สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2558 Genaral Book 1
129 117448   คู่มือออกกำลังกายบำบัดทางการกีฬา / กลุ่มเวชศาสตร์การกีฬา สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา 2560 Genaral Book 1
130 117637   สถิติทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการวิจัย = Statistics for health science research / อรุณ จิรวัฒน์กุล 2556 Genaral Book 1
131 117712   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผลของโปรแกรมออกกำลังกายป้องกันการล้มต่อความสามารถในการทรงตัวของผู้สูงอายุในชุมชน = Effects of a falls prevention exercise program on balance function in the elderly / เบญจมาภรณ์ หาญเจริญกุล 2558 Genaral Book 1
132 117754   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผลของการออกกำลังกายด้วยยางในรถจักรยานร่วมกับรำวงย้อนยุคต่อสมรรถภาพทางกายและการทรงตัวในผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุง = The effect of exercise by bicycle's inner tube and retro dance to improve physical fitness and balance in metabolic syndrome / กนกทิพย์ สว่างในธรรม...[และคนอื่นๆ] 2557 Genaral Book 1
133 117759   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผลของวิธีการกระตุ้นเร่งเร้าผ่านการรับรู้ของระบบประสาทและกล้ามเนื้อต่อตัวแปรที่สัมพันธ์กับอาการปวด และการทำงานของกล้ามเนื้อลำตัวในผู้ป่วยที่มีภาวะปวดหลังส่วนล่างเรื้อรังแบบไม่จำเพาะ = Effects of proprioceptive neuromuscular facilitation technique on pain-related outcomes and trunk muscle activity in patients with chronic non-specific low back pain / พัฒนสิน อารีอุดมวงศ์ 2558 Genaral Book 1
134 118256   Basic and clinical neuroscience 5 / บรรณาธิการ; ชัยภัทร ชุณหรัศมิ์...[และคนอื่นๆ] 2556 Genaral Book 3
135 118830   Basic and clinical neuroscience 4 / บรรณาธิการ; ชัยภัทร ชุณหรัศมิ์...[และคนอื่นๆ] 2555 Genaral Book 1
136 123844   ดุลยภาพบำบัด : คู่มือดูแลสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าในวันนี้และวันหน้า / ลดาวัลย์ สุวรรณกิตติ และ นิพนธ์ รักศรีอักษร 2560 Genaral Book 2
137 124459   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผลของการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการลงน้ำหนักต่อความสามารถด้านการทรงตัวของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในสถานการณ์ทำงานสองอย่างพร้อมกัน = The effect of weight-bearing biofeedback to stroke patients' balance performance in dual task situation / กิจชนะ แก้วแก่น, วรศักดิ์ เรืองศิรรักษ์ และ พีรนัท แก้วธรรมา 2558 Genaral Book 1
138 124460   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเปรียบเทียบความสามารถในการทรงตัวระหว่างผู้สููงอายุและการออกกำลังกายแบบยืดเหยียดในจังหวัดเชียงราย = The comparison of balance performance in the elderly with traditional Thai dance and stretching exercisein Chiang Rai / วิลาวัณย์ โชยอุต และ จิราภรณ์ ชิตตระกูล 2558 Genaral Book 1
139 124797   ระบบการเคลื่อนไหว = Locomotive system / ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์ 2557 Genaral Book 1
140 124799   กายภาพบำบัดในเด็กสมองพิการ / พรรณี ปึงสุวรรณ 2559 Genaral Book 1
141 124800   กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ = Human anatomy and physiology / รำแพน พรเทพเกษมสันต์ 2556 Genaral Book 1
142 125568   โรคเก๊าท์และโรคข้อกระดูกอักเสบ = Goug and arthritis / ผู้เรียบเรียง; ศักดิ์ บวร 2557 1
143 125570   ปรับชีวิตพิชิตข้อเสื่อม / พรฑิตา ชัยอำนวย และสุมาภา ชัยอำนวย 2560 Genaral Book 1
144 125648   นอนถูกวิธี สุขภาพดีตลอดชีวิต / ตนุพล วิรุฬหการุญ 2561 1
145 125856   Stephen lives! ไม่อยากให้แม่หัวใจสลายผมจึงข้ามเวลากลับมาอธิบาย = Stephen lives! : my son Stephen : his life, suicide, and afterlife / Anne Puryear 2559 1
146 125904   ความลับในร่างกายมนุษย์ที่เราไม่เคยรู้ = Adventures in human being / เกวิน ฟรานซิส 2561 1
147 125982   คำแนะนำการจัดการความปวดจากมะเร็ง = Clinical guidance for cancer pain management [electronic resource] / สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ และสมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย 2565 E-Book 1
148 126025   หมอพื้นบ้านพัทลุง = Wisdom of folk doctors in Phatthalung province / กุสุมาลย์ น้อยผา 2561 Genaral Book 1
149 126127   คิด เช่น แมร์ = Kitchen mare / พัชรศรี เบญจมาศ 2559 Genaral Book 1
150 126190   เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับสังคมผู้สูงอายุ / สุภาวดี พุฒิหน่อย 2561 Genaral Book 1
151 126199   เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กในชุมชน / สุจิตรพร เลอศิลป์ 2561 Genaral Book 1
152 126310   นวดสลายเซลลูไลต์ = Ketsugoshiki massage de 3 step cellulite esute / มิสึโทะชิ ยะมะดะ เขียน ; พิมพ์รัก สุขสวัสดิ์ แปล 2555. Genaral Book 1
153 126823   Bedside cardiac procedures in practice / บรรณาธิการ, รุ่งโรจน์ กฤตยพงษ์, เรวัตร พันธุ์กิ่งทองคำ และอดิศักดิ์ มณีไสย 2557 Genaral Book 1
154 126824   Pocket chest radiography / บรรณาธิการ; วิริสสร วงศ์ศรีสัชนาลัย และอดิศร วงษา 2561 Genaral Book 1
155 126829   การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ / ปัทมาวดี สิงหจารุ 2559 Genaral Book 1
156 126833   การป้องกัน การประเมินและการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม = Dementia : prevention, assessment and care / บรรณาธิการ; วีรศักดิ์ เมืองไพศาล 2559 Genaral Book 2
157 126835   เวชศาสตร์ฟื้นฟูในปัญหาที่พบบ่อย / บรรณาธิการ; กุลภา ศรีสวัสดิ์ 2561 Genaral Book 2
158 126836   การหกล้มในผู้สูงอายุ การป้องกันและดูแลรักษาทางเวชศาสตร์ครอบครัว = Falling in the older adults : prevention and management in family medicine / บรรณาธิการ; จิตติมา บุญเกิด 2561 Genaral Book 2
159 126838   ตำราพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก เล่ม 4 / บรรณาธิการ; สุรีย์ลักษณ์ สุจริตพงศ์...[และคนอื่นๆ] 2561 Genaral Book 1
160 126839   กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ = Physical therapy for older people / ไพลวรรณ สัทธานนท์ 2561 Genaral Book 2
161 126844   ประเด็นท้าทายและทางแก้สำหรับการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี = Challenges and solutions for healthy aging / บรรณธิการ; วีรศักดิ์ เมืองไพศาล 2561 Genaral Book 2
162 126908   โรคสมาธิสั้น = Attention deficit hyperactivity disorder / บรรณาธิการ; ชาญวิทย์ พรนภดล 2561 Genaral Book 1
163 127663   เล่นเพื่อสร้างโลกที่เป็นสุข : แนวทางจัดสภาพแวดล้อมการเล่นสำหรับเด็ก / Theresa Casey 2552 Genaral Book 1
164 128560   คู่มือการตรวจสอบการดำเนินการตามหลักปฏิบัติที่ดีทางห้องปฏิบัติการ / บรรณาธิการ; อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ และธัญญารัตน์ สุขสมบูรณ์ 2561 Genaral Book 2
165 128817   กิน-ดื่มด่าง ล้างพิษตับ / ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ 2556 Genaral Book 1
166 128912   โยคะสำหรับนักวิ่ง = Yoga for runners / วริษา สุทธิกุลพานิช 2562 1
167 128931   โรคไบโพลาร์ / ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ 2562 1
168 128936   โยคะนิ้ว = Donnani karada ga katai hito demo dekiru yubi dake yoga / มายูมิ ฟุคะโบริ 2562 1
169 129602   เส้นประธานสิบกับการนวดแบบราชสำนัก / อภิชาติ ลิมติยะโยธิน 2560 Genaral Book 2
170 129603   คู่มืออบรมการนวดไทยแบบราชสำนัก : ภาคเทคนิคการนวดรักษาอาการโรคที่พบบ่อย / อภิชาติ ลิมติยะโยธิน...[และคนอื่นๆ] [2556] Genaral Book 2
171 129647   สมุนไพรลดความดัน : คุณประโยชน์จากสมุนไพรใกล้ตัว / มณฑา ลิมปิยประพันธ์ 2559 Genaral Book 1
172 129649   บันทึกของแผ่นดิน 7 : สมุนไพรดูแลแม่หญิง / สุภาภรณ์ ปิติพร 2557 Genaral Book 1
173 129650   แถบรหัสดีเอ็นเอของพืชสมุนไพร : เพื่อการพิสูจน์เอกลักษณ์ / สุชาดา สุขหร่อง 2561 Genaral Book 1
174 129651   สมุนไพรไทยต้านจุลินทรีย์ / ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย และสุกัลญา หลีแจ้ 2560 Genaral Book 1
175 129653   ชีวเภสัชภัณฑ์ : การออกแบบและพัฒนา = Biopharmaceuticals : design and development / พัฒนา ศรีพลากิจ 2558 Genaral Book 1
176 129654   หลักการเตรียมยาทั่วไป (สำหรับเจ้าพนักงานเภสัชกรรม) / รวีวรรณ ช่วยบำรุง 2557 Genaral Book 1
177 129766   Healthy aging : เกิด แก่ (ไม่) เจ็บ ตาย สูงวัยอย่างมีคุณภาพ / ศุภวุฒิ สายเชื้อ 2562 Genaral Book 1
178 129769   สมองเสื่อมดูแลได้ = School comic shitteru? ninchisyo manga ninchisyotaishi remo sanjyo! / Yuiko Takahashi 2562 Genaral Book 1
179 129783   นอนเปลี่ยนชีวิต = Why we sleep : unlocking the power of sleep and dreams / แมตธิว พี. วอล์กเกอร์ 2563 Genaral Book 1
180 130192   ภาษาอังกฤษง่ายๆ สำหรับการสื่อสารกับชาวต่างชาติในงานกายภาพบำบัด / บรรณาธิการ; จันทร์จิรา เกิดวัน 2561 Genaral Book 2
181 130209   ภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ = Simple english for nurses & medical professionals / Dr. Warm [นามแฝง] 2559 Genaral Book 1
182 130211   คำศัพท์-คำย่อทางการแพทย์ = Medical vocabulary & abbreviation / ปราณี ทู้ไพเราะ 2560 Genaral Book 1
183 130227   ตำรากระดูกข้อสะโพกหักในผู้สูงอายุ = Textbook of hip fracture in the elderly / บรรณาธิการ; อาศิส อุนนะนันทน์ 2562 Genaral Book 1
184 130346   ระบบร่างกายมนุษย์ = Human body / อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์ c2558 Genaral Book 1
185 130397   ตำราโลหิตวิทยาและพยาธิวิทยาคลินิก = Textbook of hematology and clinical pathology / บรรณาธิการ; ปิยะ รุจกิจยานนท์ 2563 Genaral Book 1
186 131277   ชีวิตนี้ลิขิตได้ = You can heal your life / ลูอีส เฮย์ 2563 Genaral Book 1
187 131301   กายภาพบำบัดในผู้ป่วยที่มีอาการปวดคอ / อดิษฐ์ จิรเดชนันท์ 2563 Genaral Book 1
188 131315   ประสาทกายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน = Basic neuroanatomy / ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์ 2543 Genaral Book 1
189 131743   กายวิภาคศาสตร์ของโครงกระดูกมนุษย์ = Anatomy of the human skeleton / ภูวดล ด้วงโต 2563 Genaral Book 1
190 131948   ฤาษีดัดตน นวดแผนไทย ตำรับวัดโพธิ์ / ผู้เรียบเรียง; พราหมณ์ บูรพา 2560 Genaral Book 1
191 131961   ปวดคอและปวดศรีษะจากกระดูกสันหลังส่วนคอ : ความบกพร่องทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ความบกพร่องทางระบบการรับรู้และสั่งการ = Neck pain and cervicogenic headache / สุรีพร อุทัยคุปต์ 2561 Genaral Book 1
192 132142   กายภาพบำบัดในผู้ป่วยภาวะวิกฤต = Physical therapy in critical patients / วีระพงษ์ ชิดนอก และเอกลักษณ์ กอบสาริกรณ์ 2561 Genaral Book 2
193 132304   สุดยอดวิธีออกกำลังกาย ไม่เจ็บ ไม่ป่วย ไม่ต้องหาหมอ / นะกะโนะ เจมส์ ชูอิจิ 2563 Genaral Book 1
194 132756   วิชาร่างกาย 101 = The body : a guide for occupants / บิลล์ ไบรสัน 2564 Genaral Book 1
195 132771   ออสทีโอซาร์โคมา = Osteosarcoma / บรรณาธิการ; ดำเนินสันต์ พฤกษากร 2564 Genaral Book 1
196 133191   ถ้าเหนื่อยก็แค่ขยับ! / โคะบะยะชิ ฮิโระยุกิ 2564 Genaral Book 1
197 133557   แนวทางเวชปฏิบัติภาวะสมองเสื่อม = Clinical practice guideline for Dementia / สถาบันประสาทวิทยา 2551 Genaral Book 1
198 133577   การตรวจโรคด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง = Ultrasonography / บรรณาธิการ; จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์ และวัลลภ เหล่าไพบูลย์ 2546 Genaral Book 1
199 133740   สมองและสารสื่อประสาท : ความผิดปกติในภาวะติดสารเสพติด = Brain and neurotransmitters : abnormalities in drug addiction / สุทิสา ถาน้อย 2561 Genaral Book 1
200 133768   นินทาแม่ : เรียนรู้อยู่กับอัลไซเมอร์ / ณสรัลย์ สลิลจันทร 2559 Genaral Book 2
201 133888   แค่ 3 นาทีต่อวันป้องกันสมองเสื่อม / คะโตะ โทะชิโนะริ 2563 Genaral Book 1
202 133900   ไฟฟ้าบำบัดสำหรับนักกายภาพบำบัด / ปริญญา เลิศสินไทย 2563 Genaral Book 1
203 134145   โรคข้อจากผลึกเกลือ / บรรณาธิการ; วรวิทย์ เลาห์เรณู 2548 Genaral Book 1
204 134263   แนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันสำหรับแพทย์ = Clinical practice guidelines for ischemic stroke / บรรณาธิการ; ทัศนีย์ ตันติฤทธิศักดิ์ 2558 Genaral Book 1
205 134278   การศึกษาผลของการบริหารร่างกายด้วยท่าฤาษีดัดตนต่อสมาธิในผู้สูงอายุ = A study of ruesidat ton exercise on meditation in elderly / [electronic resource] / ภคพิชญา สมบูรณ์ 2564 E-Theses 1
206 134733   การตรวจร่างกายทางกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยทางระบบประสาท = Physical therapy assessment for patients with neurological conditions / พัชรี คุณค้ำชู...[และคนอื่นๆ] 2565 Genaral Book 1
207 135337   การเปรียบเทียบผลการบริหารร่างกายแบบมณีเวชกับฤๅษีดัดตน ต่ออาการปวดกล้ามเนื้อบ่าในผู้รับบริการคลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลตราด = Comparison of the effect of Maneevej exercises with Rishi Datton exercises on shoulder muscle pain in Thai traditional medicine clinic at Trat hospital / [electronic resource] / เกศริน กิจนุเคราะห์ 2565 E-Theses 1
208 135413   ภาษาอังกฤษทางการแพทย์ = Medical English for professionals / LiveABC 2562 Genaral Book 1
209 136137   ความลับของระบบประสาทอัตโนมัติ / ผู้เรียบเรียง; ฮิโรยูกิ โคบายาชิ 2566 Genaral Book 1
210 136155   เรื่องลึกแต่ไม่ลับของร่างกายมนุษย์ / ผู้เรียบเรียง; โอกิโนะ ทาคาชิ 2565 Genaral Book 1
211 136165   สมอง : มหัศจรรย์ของมนุษย์ / โมงิ เคนอิจิโร่ 2566 Genaral Book 1
212 136192   เภสัชวิทยา สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ : เล่ม 1 / บรรณธิการ; วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ และลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร 2564 Genaral Book 1
213 136193   เภสัชวิทยา สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ : เล่ม 2 ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทกลาง / บรรณาธิการ; จินตนา สัตยาศัย 2564 Genaral Book 1
214 136194   เภสัชวิทยา สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ : เล่ม 3 / บรรณาธิการ; วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์, นนทญา นาคคำ และวิจิตรา ทัศนียกุล 2565 Genaral Book 1
215 137368   ออกซิเดทีฟสเตรสและงานวิจัยประยุกต์สำหรับกายภาพบำบัด = Oxidative stress and applied research for physical therapy [electronic resource] / จิรกฤตธ์ ลีลารุ่งระยับ 2564 E-Book 1
All 375