No. BIB Title Year Type Amount Copy
1 1597   รายงานการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัย : ศึกษากรณีมหาวิทยาลัยศิลปากร / คีรีบูน จงวุฒิเวศย์, มาเรียม นิลพันธุ์ และนงนุช โรจนเลิศ 2545 Genaral Book 1
2 1651   การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 20 วันที่ 11 ตุลาคม 2545 ณ ห้องประชุมอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2545 Genaral Book 1
3 61369   Chest X-ray / วิวัฒนา ถนอมเกียรติ 2551 Genaral Book 3
4 65320   พจนานุกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ = Medical sciences dictionary / วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม 2550 Reference Book 9
5 73909   พจนานุกรมศัพท์แพทย์ / สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ และคณะ 2552 Reference Book 6
6 114330   ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นทางห้องปฏิบัติการเวชพันธุศาสตร์ = Essential knowledge in medical genetics laboratory / บรรณาธิการ; สินิจธร รุจิระบรรเจิด 2558 Genaral Book 3
7 125996   นวัตกรรมรับมือ COVID-19 [electronic resource] / สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 2563 E-Book 1
8 134255   Excellent medical practices for better quality of life / บรรณาธิการ; อัจฉรา สัมบุณณานนท์...[และคนอื่นๆ] 2548 Genaral Book 1
9 134331   หลักสูตรการสนทนาภาษาจีนสำหรับโรงพยาบาล = Medical Chinese for hospital [electronic resource] / ธัญชนก เล่ง 2563 E-Book 1
10 135133   โมเลกุลแห่งความพอใจที่ไม่พอจริง = The molecule of more : how a single chemical in your brain drives love, sex, and creativity-and will determine the fate of the human race / ดาเนียล แซด. ลีเบอร์แมน และไมเคิล อี. ลอง 2565 Genaral Book 1
11 135145   เหตุผลของธรรมชาติ : เรียนรู้กลไกของร่างกายและเข้าใจเหตุผลของธรรมชาติผ่านกระบวนการวิวัฒนาการ / ชัชพล เกียรติขจรธาดา 2565 Genaral Book 1
12 136157   เรื่องเล่าของน้ำตาล / มากิตะ เซ็นจิ 2566 Genaral Book 1
13 136165   สมอง : มหัศจรรย์ของมนุษย์ / โมงิ เคนอิจิโร่ 2566 Genaral Book 1
14 136335   ดีเอ็นเอปฏิวัติ = Who we are and how we got here : ancient DNA and the new science of the human past / เดวิด ไรคห์ 2565 Genaral Book 1
15 136374   การประดิษฐ์นวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ จากวัตถุดิบเกษตรไทย : รายงานการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ = Innovative medical devices from Thai agricultural resources / สิทธิพร บุณยนิตย์ 2565 Genaral Book 1
16 136375   โครงการระบบแพทย์ทางไกลสำหรับการดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในผู้สูงอายุ : รายงานการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ = Telehealth for NCDs in elderly / พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ 2565 Genaral Book 1
17 136386   หลักการและทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบยาของแข็ง = Basic principle and theory related with solid dosage forms / ณัฐวัฒน์ ณัฐพูลวัฒน์ 2565 Genaral Book 1
18 136403   งานวิเคราะห์เรื่องการพัฒนากระบวนการให้บริการและลดต้นทุนงานบริการตรวจวิเคราะห์ Tumor Marker / จินตภา เสือสวย, ถิรพิทย์ บุตรลพ และวินิตา วิริยกิจจา 2564 Genaral Book 1
19 136404   งานวิเคราะห์เรื่องการยกเลิกการ Repeat เพื่อลดต้นทุน งานบริการตรวจวิเคราะห์ Tumor Marker / จินตภา เสือสวย, ถิรพิทย์ บุตรลพ และวินิตา วิริยกิจจา 2564 Genaral Book 1
20 137323   สู่โลกปลอดเชื้อ : คู่มือป้องกันการระบาดใหญ่ครั้งต่อไป = How to prevent the next pandemic [electronic resource] / บิลล์ เกตส์ 2567 E-Book 1
All 37