No. BIB Title Year Type Amount Copy
1 1106   ครัวชวนชิม อาหารรสเยี่ยม / บรรณาธิการ; ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์ 2544 Genaral Book 2
2 1154   พจนานุกรม Food additives สำหรับนักอุตสาหกรรมอาหารและเกษตร / กล้าณรงค์ ศรีรอต, จุนทนี วีรเจตบดีธัช 2545 Genaral Book 2
3 1233   สารให้ความหวาน = Sweeteners / กล้าณรงค์ ศรีรอต 2542 Genaral Book 4
4 1235   เครื่องเทศ/ ยุวดี จอมพิทักษ์ c2537 Genaral Book 1
5 1236   หลักการประกอบอาหาร / อบเชย วงศ์ทอง และขนิษฐา พูนผลกุล 2544 Genaral Book 1
6 1361   มาตรฐานจุลชีววิทยาผลิตภัณฑ์อาหารสหภาพยุโรป (European Union) / สำนักพัฒนานโยบาย มาตรการ และระบบสารสนเทศ กรมการค้าต่างประเทศ [25--] Genaral Book 1
7 1364   การสัมมนาการควบคุมคุณภาพและการฆ่าเชื้อในอุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง / จัดโดย บริษัทจัดการอุตสาหกรรม จำกัด 2530 Genaral Book 1
8 1439   หลักโภชนวิทยา / ชูเกียรติ มณีธร 2526 Genaral Book 2
9 1453   อาหารเพื่อสุขภาพ / วิจิตร บุณยะโหตระ 2542 Genaral Book 2
10 1654   การเสื่อมเสียและการแปรรูปของไข่ = The spoilage and processing of egg / ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก 2519 Genaral Book 1
11 1870   ความปลอดภัยของอาหาร (การใช้ระบบ HACCP) / โดย สุมณฑา วัฒนสินธุ์ 2543 Genaral Book 1
12 1987   การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางโภชนาการ / ศิริลักษณ์ สินธวาลัย 2533 Genaral Book 3
13 2097   ตำรับอาหารแหนม เอกลักษณ์ไทย / กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 2543 Genaral Book 1
14 2113   การสัมมนาเทคโนโลยีเพื่อการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง 2533 Genaral Book 1
15 2145   อาหารนุ่ม เมนูอร่อยเพื่อสุขภาพผู้สูงวัย [electronic resource] / ผู้รวบรวม; เนตรนภัส วัฒนสุชาติ 2561 E-Book 1
16 2146   เมนูอาหารสุขภาพ จากผลิตภัณฑ์งานวิจัย สวก. [electronic resource] / สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 2554 E-Book 1
17 2327   เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร = Food processing technology / วิไล รังสาดทอง 2543 Genaral Book 5
18 2334   วิศวกรรมแปรรูปอาหาร : การถนอมอาหาร = Food process engineering : preservation / รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต 2535 Genaral Book 3
19 2948   การจัดการคุณภาพ : จาก TQC ถึง TQM, ISO 9000 และการประกันคุณภาพ / เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ 2545 Genaral Book 1
20 2963   แนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์ : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์เพื่อกำหนดแนวทางการนำเข้าสู่ระบบตลาด = Ways to improve products of cooperative women and youth group : a case study on products to meet suitable maketing system/ สมเกียรติ ฉายโช้ย 2544 Genaral Book 1
21 2966   รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการแก้ปัญหาอะฟลาทอกซินในอาหารและอาหารสัตว์แบบครบวงจร / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2545 Genaral Book 1
22 2973   สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม [25--] Genaral Book 5
23 3017   เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กระบวนการฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะปิดสนิทและการควบคุม (Retort operation and control) : วันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2532 ณ ตึกภาควิชาวิศวกรรมเคมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี / จัดโดย คณะทำงานโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปและศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปแห่งประเทศไทย 2532 Genaral Book 1
24 3048   ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 / แปลและเรียบเรียงโดย ก่อเกียรติ บุญชูกุศล, พูลพร แสงบางปลา 2543 Genaral Book 1
25 3054   เปิดเมนูท่องยุโรป / เพ็ญศรี เลิศประดิษฐ์ 2545 Genaral Book 2
26 3071   รายงานเกณฑ์คุณภาพและวิธีการตรวจวัดคุณภาพวัตถุดิบ "ข้าวโพดฝักอ่อน" เพื่ออุตสาหกรรมเกษตร / จัดทำโดย ส่วนอุตสาหกรรมเกษตร. 2544 Genaral Book 1
27 4769   โภชนาการเพื่อชีวิตที่ดีกว่า : ฉบับผู้บริโภค / วินัย ดะห์ลัน 2542 Genaral Book 5
28 6425   Entertaining economically / Marguerite Patten 1973 Genaral Book 1
29 6527   Nutrition for foodservice and culinary professionals / Karen Eich Drummond, Lisa M. Brefere c2001 Genaral Book 1
30 6763   Amazing Taste of Thailand for the new millennium 2000 Thai Culinary art IV / recipes by Srisomboon Bhandhukravi; 2543 Genaral Book 1
31 8495   การอบแห้งกระเทียมด้วยวิธี Microwave vacuum with rotary drum / วีระ ขวัญเมือง, สุธี ดุริยะภัสสร และ สุริยา ตั้งกิตติมศักดิ์ 2541 Genaral Book 1
32 8500   ผลกระทบของอนุภาคเบดต่อการอบแห้งน้ำแป้งในสเปาท์เตดเบดแบบเจ็ท / กฤษณา ศิริพล 2542 Genaral Book 1
33 8502   กลไกการขึ้นฟูของโดซาละเปาเนื่องจากผงฟู / จันทร์จิรา พันธุลาภ 2544 Genaral Book 1
34 8548   การทำนายอัตราการสูญเสียน้ำของส้มโชกุนที่ผ่านการเคลือบผิว / วราภรณ์ พันธ์ครุฑ 2544 Genaral Book 1
35 9960   หลักการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ / รัตนา อัตตปัญโญ 2544 Genaral Book 1
36 9978   รายงาน โครงการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความเป็นศูนย์เทคโนโลยีอาหารอินทรีย์เพื่อสุขภาพของโลก / เชิดชัย เชี่ยวธีรกุล และ อรุณี เล็กสาคร 2546 Genaral Book 1
37 11261   กินเจลดกรรม / ผู้เรียบเรียง; จุลจักร [นามแฝง] 2542 Genaral Book 2
38 13534   อาหารเสริมยอดนิยม / ผู้ค้นคว้าและเรียบเรียง; โกมาตร ทวีสุขไทย และฝ่ายวิชาการโปร-เอสเอ็มอี 2544 Genaral Book 2
39 13558   ข้อปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย / บรรณาธิการ; สง่า ดามาพงษ์ [2541] Genaral Book 1
40 13633   ระบบประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร HACCP / สุวิมล กีรติพิบูล 2544 Genaral Book 3
41 14264   GMP ระบบการจัดการและควบคุมการผลิตอาหารให้ปลอดภัย / สุวิมล กีรติพิบูล 2545 Genaral Book 1
42 14484   กระเทียม : ตำรับอาหารเพื่อสุขภาพ / ทีมงานนิตยสารครัว 2540 Genaral Book 2
43 14510   พาย พัฟฟ์เพสตรี ทาร์ต / อัจฉรา ชินาลัย 2539 Genaral Book 2
44 14528   รู้จักอาหารจากฉลาก / วิสิฐ จะวะสิต...[และคนอื่นๆ] 2538 Genaral Book 2
45 14531   การดองและเชื่อมแห้ง / ELS Food Club 2535 Genaral Book 3
46 14537   อาหารและโภชนาการ : นำความรู้สู่การปฏิบัติ = Food and nutrition : linking advanced knowledge to practice / บรรณาธิการ; ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์...[และคนอื่นๆ] 2540 Genaral Book 2
47 14547   วิศวกรรมอาหาร : หน่วยปฏิบัติการในอุตสาหกรรมอาหาร = Food engineering : unit operations in industry / รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต 2541 Genaral Book 5
48 14601   ตำรับอาหารข้าวสาลีไทย = Delight and fun with Thai wheat / ละม้ายมาศ ขาวไชยมหา ... [และคนอื่นๆ] [2538] Genaral Book 2
49 14602   เคมีอาหารเบื้องต้น / ศศิเกษม ทองยงค์ และพรรณี เดชกำแหง 2530 Genaral Book 2
50 14622   หลักการแปรรูปอาหารเบื้องต้น / นิธิยา รัตนาปนนท์ 2544 Genaral Book 6
51 14634   แกะรอยสำรับไทย / ผู้เรียบเรียง; กรรณิการ์ พรมเสาร์ และนันทา เบญจศิลารักษ์ 2542 Genaral Book 2
52 14684   องค์ประกอบและการเปลี่ยนแปลงทางเคมีกายภาพของอาหาร / ณรงค์ นิยมวิทย์ 2538 Genaral Book 4
53 14699   การถนอมและการแปรรูปอาหาร : เอกสารการสอนชุดวิชา = Food preservation and processing / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 2539 Genaral Book 1
54 14998   บรรจุภัณฑ์อาหาร / ปุ่น คงเจริญเกียรติ และสมพร คงเจริญเกียรติ 2541 Genaral Book 5
55 15031   หลักการวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพอาหาร / วันเพ็ญ จิตรเจริญ 2539 Genaral Book 3
56 15074   การผลิตอาหารเพื่อโภชนาการ = Food production for nutrition / มณฑารพ จักกะพาก 2543 Genaral Book 2
57 15189   การประกันคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร : เอกสารการสอนชุดวิชา = Food quality assurance and food product development / สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 Genaral Book 2
58 15223   อาหารทำจากดอกไม้และผลไม้ : รวมสูตรอาหารพืชพรรณและผลไม้ 100 รายการ / วัลยา ภู่ภิญโญ 2542 Genaral Book 3
59 15242   หลักการวิเคราะห์อาหาร / ผู้เรียบเรียง; ลักขณา รุจนะไกรกานต์ และนิธิยา รัตนาปนนท์ 2540 Genaral Book 5
60 15249   สารพิษในอาหาร / นิธิยา รัตนาปนนท์ และวิบูลย์ รัตนาปนนท์ 2543 Genaral Book 1
61 15252   วัตถุเจือปนอาหารในผลิตภัณฑ์อาหาร / ศิวาพร ศิวเวชช 2535 Genaral Book 3
62 15289   กรรมวิธีการแปรรูปอาหาร = Food processing / ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก 2532 Genaral Book 1
63 15299   ขนมอบ / ผู้รวบรวมและเรียบเรียบ; ทิพาวรรณ เฟื่องเรือง [2533] Genaral Book 3
64 15466   เครื่องดื่มผสม / ผู้รวบรวม; สำนักพิมพ์แสงแดด [2542] Genaral Book 2
65 15616   ไอสครีมนานาชาติ ไอสครีม-เครื่องดื่ม-ผลไม้ลอยแก้ว / อาจารียา [นามแฝง] 2524 Genaral Book 2
66 15640   อาชีพแก้จน ถนอมอาหาร : เนื้อสัตว์ / จรูญศรี พลเวียง 2544 Genaral Book 1
67 15641   อาชีพแก้จน ถนอมอาหาร : ผัก / จรูญศรี พลเวียง 2544 Genaral Book 1
68 15659   กลูเต็น : เนื้อเทียมจากแป้งสาลี / อมราภรณ์ วงษ์ฟัก [2540] Genaral Book 2
69 15672   การแปรรูปผลไม้ สมุนไพร ผักบางชนิดเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร / กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2539 Genaral Book 3
70 15954   บทปฏิบัติการเคมีอาหาร 1 / วันเพ็ญ จิตรเจริญ 2541 Genaral Book 2
71 16066   นวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหาร = Innovation in food industries / สำนักงานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานวัตกรรม 2545 Genaral Book 1
72 16293   แนวกินอีสาน / กระยาทิพย์ เรือนใจ 2541 Genaral Book 1
73 16381   คุกกี้ / ELS Food club c2535 Genaral Book 2
74 16382   โดนัท / ELS Food club [2543] Genaral Book 4
75 16385   ผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งและเนื้อสัตว์ / ELS Food club 2535 Genaral Book 2
76 16404   ตำราขนมเค้ก / รติพร รัตนา 2541 Genaral Book 1
77 16426   "แนวกิน" ถิ่นอีสาน / สถาบันวิจัยแลฝึกอบรมการเกษตรสกลนคร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กระทรวงศึกษาธิการ 2543 Genaral Book 1
78 16668   การแก้ปัญหาอะฟลาทอกซินในอาหารโคนมตามโครงการแก้ปัญหาอะฟลาทอกซินในอาหารและอาหารสัตว์แบบครบวงจรในส่วนรับผิดชอบของกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2539-2543 / [คณะผู้จัดทำ ธวัชชัย รอดสม ... และคนอื่น ๆ] [254-] Genaral Book 1
79 16904   เรื่องต้องรู้เพื่อชีวิตกินให้เป็น / อรวินท์ โทรกี 2537 Genaral Book 1
80 16973   GMP ระบบการจัดการและควบคุมการผลิตอาหารให้ปลอดภัย / สุวิมล กีรติพิบูล 2543 Genaral Book 1
81 17456   วิทยาศาสตร์การอาหารเบื้องต้น : เอกสารการสอนชุดวิชา = Introduction to food science / สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2542 Genaral Book 1
82 18098   อาหารเพื่อมนุษยชาติ / โครงการบริหารวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2545 Genaral Book 1
83 18109   โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน : กลยุทธ์ทำให้รวยช่วยให้ประหยัด = Logistics and supply chain management : Strategy for cost reducing and profit increasing / คำนาย อภิปรัชญาสกุล 2546 Genaral Book 2
84 18116   การถนอมอาหาร / พรพล รมย์นุกูล 2545 Genaral Book 4
85 18193   วัตถุเจือปนอาหาร : เล่ม 1 / ศิวาพร ศิวเวชช 2546 Genaral Book 1
86 18337   ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่ม = Guide to beverages / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 2545 Genaral Book 1
87 19002   รู้คุณรู้โทษโภชนาการ = Foods that harm, foods that heal / รีดเดอร์ส ไดเจสท์ 2543 Genaral Book 2
88 19683   การถนอมและการแปรรูปอาหาร : เอกสารการสอนชุดวิชา = Food preservation and processing / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 2543 Genaral Book 1
89 20005   ข้อกำหนดฉลากเขียวสำหรับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปทำจากพลาสติกที่ใช้แล้ว = Products Made From Recycled Plastics / สำนักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 2539 Genaral Book 1
90 20270   วิทยาศาสตร์การอาหารเบื้องต้น : เอกสารการสอนชุดวิชา = Introduction to food science / สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2538 Genaral Book 1
91 20323   น้ำพริกช่วยชาติ / กอบแก้ว นาจพินิจ 2547 Genaral Book 1
92 20564   คู่มือไวน์ = All about wine / กมลศักดิ์ ตั้งธรรมนิยม ; [บรรณาธิการ จิรพรรณ อัญญะโพธิ์] 2546 Genaral Book 3
93 20572   ค็อกเทล / สมสุข ตั้งเจริญ 2546 Genaral Book 5
94 20573   วิวัฒนาการและศิลปะการจัดโต๊ะอาหาร เครื่องดื่มและเมนูอาหาร / โดย ขวัญแก้ว วัชโรทัย 2545 Genaral Book 1
95 20657   Cocktail 1 / สมคิด ต้นสายเพ็ชร [มปป] Genaral Book 1
96 20661   อาหารค็อกเทล / อภิญญา มานะโรจน์ [254-] Genaral Book 1
97 20667   อาหาร เครื่องดื่มและการบริการในภัตตาคาร / ปิยพรรณ กลั่นกลิ่น 2545 Genaral Book 8
98 20678   อาหารลูกรัก / เรวดี เจริญยิ่ง บรรณาธิการ 2545 Genaral Book 1
99 20697   อาหารครอบครัว / ศรีสมร คงพันธ์ 2546 Genaral Book 1
100 20705   มหาอำนาจฟาสต์ฟู้ด = Fast food nation / Eric Schlosser ; สุขนิตย์ เทพอนันต์ แปล 2546 Genaral Book 2
101 20723   หลักโภชนาการ / ศิริลักษณ์ สินธวาลัย 2544 Genaral Book 2
102 20724   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตขนมอบ 1 เล่ม 1 : วิทยาศาสตร์การผลิตขนมอบ / ศิริลักษณ์ สินธวาลัย และ กมลวรรณ แจ้งชัด 2544 Genaral Book 2
103 20725   การศึกษาหาตำหรับมาตรฐานในการทำเยลลี่จากผลไม้ในประเทศไทย = A study to determine standard recipes in jelly making using native fruits of thailand / ศิริลักษณ์ สิทธิพงศ์ 2507 Genaral Book 4
104 20726   โครงการและแผนงานของภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ / ศิริลักษณ์ สินธวาลัย 2535 Genaral Book 1
105 20730   หลักการอาหารบำบัด / ศิริลักษณ์ สินธวาลัย 2544 Genaral Book 2
106 20732   ทฤษฎีอาหาร เล่ม 2 : หลักการถนอมอาหารและการควบคุมคุณภาพอาหาร / ศิริลักษณ์ สินธวาลัย 2525 Genaral Book 2
107 20737   การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารบำบัดโลก / ศิริลักษณ์ สินธวาลัย 2531 Genaral Book 2
108 20739   ทฤษฎีอาหาร/ ศิริลักษณ์ สินธวาลัย 2519 Genaral Book 2
109 20753   ทฤษฎีอาหาร / ศิริลักษณ์ สินธวาลัย 2522 Genaral Book 3
110 20763   คู่มือการจัดงานเลี้ยง / ศรีสมร คงพันธุ์ 2543 Genaral Book 2
111 20764   ไวน์ : ศาสตร์และศิลป์ / ประดิษฐ์ ครุวัณณา 2546 Genaral Book 2
112 20896   Cocktail 2 / สมคิด ต้นสายเพ็ชร ม.ป.ป. Genaral Book 2
113 21344   ชา...เลือกชาดื่ม ซื้อชาเป็น / Koa Joseph S.G. ; [บรรณาธิการ มัณฑนา เกียรติพงษ์] 2546 Genaral Book 1
114 21346   อืมม์...อร่อย / หมูหวานชวนชิม 2547 Genaral Book 1
115 21989   อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับเก็บรักษาใบชาสด = Study of storage temperature for fresh tea leaves / กนกกาญจน์ ปานจันทร์ 2547 Genaral Book 1
116 22004   ชา : เครื่องดื่มสำหรับคนรักชีวิต / กรกนก ไกเซอริน 2546 Genaral Book 2
117 22098   Food security assessment / Market and Trade Economics Division, Economic Research Service, U.S. Department of Agriculture 2002 Genaral Book 1
118 22123   การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องผสมธัญพืช และถั่วบรรจุกระป๋อง / กมลรัตน์ ครุธาโรจน์ 2546 Genaral Book 1
119 22126   ความสัมพันธ์ระหว่างราคากับคุณภาพของลำไยอบแห้ง / ปริญญา จันทร์ต๊ะแก้ว 2546 Genaral Book 2
120 22269   การผลิตกรดแกมมาพอลิกลูตามิกโดย Bacillus subtilis สายพันธุ์ถั่วเน่า / พิชามญชุ์ น้อยสุวรรณ 2545 Genaral Book 1
121 22278   ผลของการเก็บรักษาในสภาพควบคุมบรรยากาศที่มีต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของผลมะม่วง (Mangifera indica L.) พันธุ์เขียวเสวยและน้ำดอกไม้ / คุณวุฒิ สุวพานิช 2540 Genaral Book 1
122 22281   การคัดเลือกเพื่อปริมาณอะมิโลสในข้าวลูกผสมระหว่างข้าวเหนียวดำและข้าวเจ้าขาว / อภินันท์ กาวิโล 2545 Genaral Book 1
123 22286   ผลของสารเร่งการสุกแก่ที่มีต่อการสูญเสียของข้าวในกระบวนการเก็บเกี่ยวและการนวด / ชมพูนุท วราราช 2545 Genaral Book 1
124 22593   ตำราทำกับข้าวฝรั่ง / พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงแปล 2545 Genaral Book 2
125 23032   รายงานการวิจัย เรื่อง คุกกี้แมคคาเดเมีย : Macadamia cookies / จุฑามาศ นิวัฒน์ 2543 Genaral Book 1
126 23065   การจัดการสิ่งแวดล้อมของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดลำปาง / อติกานต์ ลีลาภรณ์ 2543 Genaral Book 1
127 23151   การพัฒนามาตรฐานการผลิตส้มเปลือกล่อน : เอกสารประกอบการฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกส้มเปลืกล่อน จังหวัดเชียงราย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 2544 Genaral Book 1
128 23348   สองทศวรรษงานวิจัยและพัฒนากาแฟอราบิก้าบนพื้นที่สูงของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ชวลิต กอสัมพันธ์ 2547 Genaral Book 1
129 23354   บทคัดย่องานวิจัยในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก / จัดโดย สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และคณะกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐ กิจฐานราก โดยการประสานงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร 2546 Genaral Book 1
130 23362   การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผู้ประกอบการผลิตสุรากลั่นชุมชน : กรณีศึกษา อำเภอเชียงแสน อำเภอแม่จัน อำเภอแม่ฟ้าหลวงและอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย = Factors affecting local liquor entrepreneurs : a case study of Chiang Saen, Mae Chan, Mae Fah Luang and Mae Sai District, Chiang Rai / ประจักษ์ เตวุฒิพงศ์ 2546 IS 1
131 24204   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ กิจกรรมขยายโครงการการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืน : การเพ่ิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโดยใช้ปุ๋ยพืชสด / พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ ... [และคนอื่น ๆ] 2543 Genaral Book 1
132 24205   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืน : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโดยใช้ปุ๋ยพืชสด / พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ ... [และคนอื่น ๆ] 2543 Genaral Book 1
133 24206   รายงานการวิจัย การปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพื้นบ้าน : จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน / ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์ ... [และคนอื่นๆ] 2543 Genaral Book 1
134 24207   การพัฒนาสุขภาพประชาชาติไทยโดย "การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอาหารคุณภาพ : ระบบและกระบวนการผลิตผักปลอดสารพิษในจังหวัดเชียงใหม่ = Development process of pesticide-free vegetable production systems in Chiang Mai Province / โดย พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ ... [และคนอื่น ๆ] 2543 Genaral Book 1
135 24208   สถานการณ์การส่งออกกุ้งของไทย / นักวิจัยหัวหน้าโครงการ ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์, นักวิจัย อารี วิบูลย์พงศ์ ... [และคนอื่น ๆ] 2543 Genaral Book 1
136 24209   สถานการณ์การผลิตและการค้ากุ้งของโลก / นักวิจัยหัวหน้าโครงการ ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์, นักวิจัย อารี วิบูลย์พงศ์ ... [และคนอื่น ๆ] 2543 Genaral Book 1
137 24210   กรณีศึกษาธุรกิจฟาร์มเพาะฟัก ฟาร์มอนุบาล และฟาร์มเลี้ยงกุ้งกุลาดำของไทย / นักวิจัยหัวหน้าโครงการ ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์, นักวิจัย อารี วิบูลย์พงศ์ ... [และคนอื่น ๆ]] 2543 Genaral Book 1
138 24211   ผลกระทบของการเลี้ยงกุ้งกุลาดำต่อเศรษฐกิจไทย / ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์ ... [และคนอื่นๆ] 2543 Genaral Book 1
139 24212   ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิ : เชียงใหม่ พิษณุโลก และทุ่งกุลาร้องไห้ / อารี วิบูลย์พงศ์, ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์ และ พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ 2544 Genaral Book 1
140 24213   ผลกระทบของโรคไหม้ต่อผลผลิตข้าวในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ จ.พิษณุโลก และทุ่งกุลาร้องไห้ / คณะวิจัย พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ, ประทานทิพย์ กระมล, บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล 2544 Genaral Book 1
141 24214   ลักษณะและทัศนคติของเกษตรกรและโอกาสในการขยายการผลิตข้าวหอมมะลิ / อารี วิบูลย์พงศ์ ... [และคนอื่นๆ] 2544 Genaral Book 1
142 24215   ผลกระทบของโรคไหม้คอรวงและประสิทธิภาพการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 / นักวิจัยหัวหน้าโครงการ อารี วิบูลย์พงศ์, นักวิจัย ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์, พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ 2544 Genaral Book 1
143 24252   ผลกระทบบางประการของกระบวนการผลิตเมี่ยงที่มีต่อระบบนิเวศป่าไม้ในพื้นที่ต้นน้ำ ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ / ผดุงเกียรติ ม่วงนนทศรี 2542 Genaral Book 1
144 24262   การคัดเลือกจุลินทรีย์ทนอุณหภูมิสูงเพื่อใช้ในการผลิตแอลกอฮอล์จากข้าวกล้อง / ศิริลักษณ์ สันพา 2544 Genaral Book 1
145 24263   ผลของสารประกอบเกลือร่วมกับสารเคลือบผิวในการควบคุมการเน่าเสียของผลลำไยหลังการเก็บเกี่ยว / กรรณพต แก้วสอน 2545 Genaral Book 1
146 24265   ผลของอุณหภูมิและแสงต่อการเจริญเติบโตและการสลายตัวของเห็ดโคนน้อย / นิฤมล ลิมปิโชติพงษ์ 2543 Genaral Book 1
147 24269   ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน ของเกษตรกรรายย่อยในอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม / ปฏิมา เพ็ชรประยูร 2543 Genaral Book 1
148 24287   การพัฒนาสูตรอาหารเพื่อผลิตอาร์ติโชคเพื่อการค้า / วิลาสินี โคกลือชา 2545 Genaral Book 1
149 24304   การตอบสนองของประชากรข้าวสาลีที่มีการกระจายตัวทางพันธุกรรมต่อการขาดโบรอน / สุภาวดี ง้อเหรียญ 2543 Genaral Book 1
150 24306   การเปรียบเทียบการตอบสนองต่อธาตุโบรอนในข้าวสาลีและข้าวบาร์เลย์ / จำเนียร วงษ์โม้ 2544 Genaral Book 1
151 24309   ความสามารถการปรับตัวของสายพันธ์ข้าวบาร์เลย์ต่อสภาพน้ำท่วมขัง / พันธิภา สอนเมือง 2544 Genaral Book 1
152 24342   อิทธิพลของกรรมวิธีรักษาสีเปลือกต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมีของผลลิ้นจี่ระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่างๆ / พรอนันต์ บุญก่อน 2545 Genaral Book 1
153 24451   สภาวะการผลิตและการตลาดสตรอเบอรี่ในจังหวัดเชียงใหม่ / กอบปริญญา อุตรศักดิ์ 2542 Genaral Book 1
154 24463   ต้นทุนทางสังคมของการใช้สารเคมีอันตรายในการผลิตพืชผัก : ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของเกษตรกร / ประพิมพ์ วรรณสม 2543 Genaral Book 1
155 24621   การผลิตน้ำลำไยผงโดยวิธีอบแห้งแบบโฟม-แมท / ชนันท์ ราษฎร์นิยม 2545 Genaral Book 1
156 24622   มาตรการของรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ในการปรับตัวต่อเงื่อนไขทางการค้าสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรของ ประเทศตะวันตก : กรณีศึกษา การค้าไก่สดแช่แข็ง / พรรณเชษฐ ยิ้มเนียม 2545 Genaral Book 1
157 24649   การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำนาขี้เหล็ก ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / เอนก รัตนกมลกานต์ 2542 Genaral Book 1
158 24677   อิทธิพลของระยะความแก่ต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมีของผลลิ้นจี่แช่แข็ง / บุญส่ง กุณกูล 2543 Genaral Book 1
159 25028   อิทธิพลของปุ๋ยไนโตรเจนและโพแทสเซียมไอโอไดด์ที่มีต่อคุณภาพการสี และคุณภาพทางโภชนาการของข้าว / แขสุมาลย์ จันทร์เครือญาติ 2543 Genaral Book 1
160 25058   อาหารเวียดนาม = The taste and trip in Hoi An / สุทธิพงษ์ สุริยะ 2546 Genaral Book 1
161 25114   Nami cook book / นามิ อิอียามา 2545 Genaral Book 1
162 25115   อาหารญี่ปุ่นยุคใหม่ลดไขมัน / นามิ อิอียามา 2546 Genaral Book 1
163 25125   ฝันอยากมีร้านอาหารไทยในต่างแดน / แพ๊ค เอี่ยมสกุลเดช 2547 Genaral Book 1
164 25128   อาชีพทำแล้วรวย / วัลยา ภู่ภิญโญ 2539 Genaral Book 1
165 25708   การสัมมนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 : โครงการแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม : กรณีอุตสาหกรรมอาหาร หมวดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ (การเก็บถนอมผลไม้และผัก การแปรรูปอาหารทะเล อาหารกระป๋อง) / ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2541 Genaral Book 1
166 25709   การสัมมนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 : โครงการแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม : กรณีอุตสาหกรรมอาหาร หมวดอุตสาหกรรมอาหารประเภทผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ / ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2541 Genaral Book 1
167 25711   การสัมมนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 : โครงการแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม : กรณีอุตสาหกรรมอาหาร หมวดผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งและธัญพืช / ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2541 Genaral Book 1
168 25715   เอกสารประกอบการบรรยายในการประชุมสัมมนาเรื่อง "การยกระดับมาตรฐานการผลิตอาหารกระป๋อง" วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2530 โรงแรมอิมพีเรียบ กรุงเทพมหานคร 2530 Genaral Book 1
169 25718   การประยุกต์ใช้ระบบ HACCP ในผลิตภัณฑ์อาหาร / [เมทนี สุคนธรักษ์ หัวหน้าคณะทำงาน ... และคนอื่น ๆ] 2542 Genaral Book 1
170 25719   HACCP เพื่ออุตสาหกรรมอาหาร / [รายชื่อคณะทำงานจัดทำคู่มือ HACCP เพื่ออุตสาหกรรมอาหาร เมทนี สุคนธรักษ์ หัวหน้าคณะทำงาน ... และคนอื่น ๆ] 2542 Genaral Book 1
171 25720   โครงการศึกษาวิจัยเชิงนโยบาย สาขาเทคโนโลยีอาหาร การจัดทำระบบ HACCP ในทุกโรงงานอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ 2543 Genaral Book 1
172 25721   โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมทางอาหาร = Food research and innovaion promotion program / ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 2542 Genaral Book 1
173 25726   อุตสาหกรรมอาหารหมักดอง / ลูกจันทร์ ภัครัชพันธุ์ 2522 Genaral Book 1
174 25730   การประชุมระดมความคิดเห็น โครงการการศึกษาวิจัยเชิงนโยบาย สาขาเทคโนโลยีอาหาร เรื่อง การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหาร : สาขาอุตสาหกรรม สารผสมอาหาร (Food ingredients) / คณะผู้วิจัย สายพิณ มณีพันธ์ ... [และคนอื่น ๆ] 2543 Genaral Book 1
175 25733   วิทยาศาสตร์การอาหาร 597 (สัมมนา) เรื่อง การถนอมอาหารโดยการฉายรังสี = Food irradiation / เติมศักดิ์ ส่งวัฒนา 2525 Genaral Book 1
176 25847   บทสรุปสถานภาพและการจัดลำดับความสำคัญของโครงการวิจัยแห่งชาติด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร / จัดทำโดย คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา 2547 Genaral Book 1
177 25876   การพัฒนาการผลิตแกนสับปะรดแช่อิ่มอบแห้ง = Development of pineapple core glaze processing / โชคชัย กอเจริญรัตนกุล 2530 Genaral Book 1
178 25878   เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องอุตสาหกรรมการแปรรูปผักและผลไม้ / จัดโดย ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ วันที่ 23-26พฤศจิกายน 2530 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ 2530 Genaral Book 1
179 25882   การประชุมสัมมนาเรื่อง "คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารทะเลเพื่อการส่งออก จัดโดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สมาคมผู้ค้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และอาหารแช่เยือกแข็งของไทย ณ ห้องลักษณา โรงแรมรามาทาวเวอร์ ถนนสุรศักดิ์ ระหว่างวันที่ 24 -25 เมษายน 2527 / กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สมาคมผู้ค้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และอาหารแช่เยือกแข้งของไทย 2527 Genaral Book 1
180 25892   หลักเกณฑ์ว่าด้วยการโฆษณาและจำหน่ายอาหารทดแทนนมแม่ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2527 / กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนโดย องค์การยูนิเซฟ 2527 Genaral Book 1
181 25894   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารทั่วไป / อรุณี อภิชาติสรางกูร 2530 Genaral Book 1
182 25899   รายงานผลการศึกษาโครงการศึกษาวิจัยอุตสาหกรรมแปรรูปทุเรียน / สายพิณ มณีพันธ์ ... [และคนอื่นๆ] 2541 Genaral Book 1
183 25903   วิธีการควบคุมกระบวนการผลิตอาหารกระป๋องที่มีความเป็นกรดต่ำ : การฝึกอบรมวิทยากร = Process control procedures for low-acid canned foods ; 22-26 มกราคม 2533 ณ โรงแรมเนเชอรัลปาร์ค รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2533 Genaral Book 1
184 25904   แผนแม่บทเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย ภาคที่สอง : กลยุทธ์อุตสาหกรรมรายสาขา : รายงานฉบับสมบูรณ์ / ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2540 Genaral Book 1
185 25905   เสถียรภาพการส่งออกสินค้าอาหารทะเลแปรรูปของประเทศไทย = Export stability of Thailand's processed seafood / นิรันดร์ ชาญชีวะ 2539 Genaral Book 1
186 25907   แผนกลยุทธ์การวิจัยด้านเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามวาระการวิจัยแห่งชาติในภาวะวิกฤตเพื่อฟื้นฟูชาติ = Strategic plan for agricultural and agro-industry research according to national research agenda during economic crisis for country development / ธีระ สูตะบุตร และคณะ 2543 Genaral Book 2
187 25913   การสัมมนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 : โครงการแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม : กรณีอุตสาหกรรมอาหาร หมวดเครื่องปรุงรสและผลิตภัณฑ์ใกล้เคียง / ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2541 Genaral Book 1
188 25914   การเน่าเสียของอาหาร / ปรียา วิบูลย์เศรษฐ์ ม.ป.ป. Genaral Book 1
189 25919   นโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร 12 กลุ่มสินค้า / สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการส่งออก กรมส่งเสริมการส่งออก 2539 Genaral Book 1
190 25922   ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ที่มีอนาคต / คณะผู้วิจัย ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก ... [และคนอื่น ๆ] 2537 Genaral Book 2
191 25925   นโยบายการค้าสินค้าเกษตรสหรัฐอเมริกาและผลกระทบต่อประเทศไทย / กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ สำนักวิจัยเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ 2543 Genaral Book 1
192 25926   บทสรุปสำหรับผู้บริหาร : แผนแก้ไขปัญหาสุขอนามัยและคุณภาพในการส่งออกของอุตสาหกรรมอาหาร / คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาสุขอนามัยและคุณภาพในการส่งออกของอุตสาหกรรมอาหาร คณะกรรมการพัฒนาการส่งออก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2541 Genaral Book 1
193 25927   รายงานการศึกษาการนำเข้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร / กองวิจัยสินค้าและการตลาด 2 กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ 2539 Genaral Book 1
194 25982   การสัมมนาวิชาการด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เรื่อง Environmental management systems (EMS) in food industry รุ่นที่ 2 1999 Genaral Book 1
195 26683   เอกสารการสอนชุดวิชา : เศรษฐศาสตร์สำหรับธุรกิจอาหาร = Economics for food business / สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 Genaral Book 4
196 26685   เอกสารการสอนชุดวิชา : ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจอาหาร = Professional experience in food business 2540 Genaral Book 4
197 26715   เอกสารการสอนรายวิชา อาหารและโภชนาการพื้นฐาน = Basic food and nutrition / สาขาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2532 Genaral Book 3
198 27014   รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ปีที่ 1 (2546) ชุดโครงการวิจัยโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายแปรรูปขนมจีนอบแห้งและน้ำยาผงกึ่งสำเร็จรูป = Center of extension and development instant Kanomjeen and Namya network / อรอนงค์ นัยวิกุล, สุดสาย ตรีวานิช และ อนุกูล วัฒนสุข 2547 Genaral Book 1
199 27101   ขนมลูกๆ ทองแดง / สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...[และคนอื่นๆ] 2545 Genaral Book 1
200 27756   รายงานประจำปี ... / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 2547- Genaral Book 1
201 28304   สรุปประเด็นทางนโยบาย : ความมั่นคงด้านอาหารในเอเชียในบริบทของเป้าหมายแห่งสหัสวรรษ / เครือข่ายวิจัยนโยบายด้านการพัฒนาเอเชีย 2548 Genaral Book 1
202 28735   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการมูลค่าเพิ่มในประเทศของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย = Retained value of the tourism industry of Thailand : รายงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรายสาขา : เล่มที่ 3 อุตสาหกรรมภัตตาคารและร้านอาหารในจังหวัดเชียงใหม่ / ศิริพร ศรีชูชาติ 2548 Genaral Book 1
203 29528   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาโรงฆ่าสุกรต้นแบบขนาดเล็กที่ได้มาตรฐานสากล = Generic model of small pig slaughterhouse / จุฑารัตน์ เศรษฐกุล ... [และคนอื่น ๆ] 2548 Genaral Book 1
204 29537   การเลี้ยงไก่เนื้อ / สุวิทย์ รัตนชัย 2539 Genaral Book 1
205 29558   ตำราอาหารจีนบำรุงสุขภาพ / หลู่ จิน คุน ; เขียน, อดุลย์ รัตนมั่นเกษม แปล 2531 Genaral Book 1
206 29580   ข้าว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / อรอนงค์ นัยวิกุล 2547 Genaral Book 5
207 29583   พืชเศรษฐกิจ / คณาจารย์ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ; กองบรรณาธิการ นพพร สายัมพล ... [และคนอื่น ๆ] 2547 Genaral Book 2
208 29584   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร = Food science and technology / คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2546 Genaral Book 1
209 29702   สภาพการหมักที่เหมาะสมในการผลิตสารเอกซ์โซโพลีแซกคาไรด์ของ Lactobacillus cofusus CMU 198 โดยใช้แบบแผนการทดลอง = Optimum condition of exopolysaccharide production by Lactobacillus confusus CMU 198 using experimental design / พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ ... [และคนอื่น ๆ] 2547 Genaral Book 2
210 29703   การศึกษาการผลิตสารเอกซ์โซโพลีแซกคาไรด์โดยแบคทีเรียแลคติก = A study on exopolysaccharide production by lactic acid bacteria / ศศิธร วงศ์เรือง ... [และคนอื่น ๆ] [2545] Genaral Book 2
211 29765   คู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมปลากระป๋อง / สำนักเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม [2537] Genaral Book 1
212 29766   เบเกอรี่ [2528] Genaral Book 1
213 29768   อาหาร / เรียบเรียงโดย ประชา บุญญสิริกูล, อรวินท์ โทรกี 2519 Genaral Book 1
214 29771   การสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร / ศิวาพร ศิวเวชช 2525 Genaral Book 1
215 29775   โครงการสัมมนาทางวิชาการอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งเพื่อการส่งออก = frozen seafood industry for export วันที่ 26-27 ตุลาคม 2532 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องบุษบา โรงแรมแมนดาริน ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ / ดำเนินการโดย Business Express Co.,Ltd. [2532] Genaral Book 1
216 29776   ข้อเสนอทางเทคนิค : การจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารมุสลิมฮาลาล และศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ / ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ และ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ 2543 Genaral Book 1
217 29777   การสุขาภิบาลโรงงานอาหาร / ศิวาพร ศิวเวชช 2523 Genaral Book 1
218 29797   ... ปีกรมการประกันภัย / กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ 2548 Genaral Book 2
219 30172   การผลิตอาหารสัตว์น้ำเพื่อจำหน่าย / อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล 2548 Genaral Book 1
220 30270   การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง / cจัดโดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีภายใต้โครงการ "พัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพและความงาม" ; [บรรณาธิการ สุภารัตน์ จันทร์เหลือง ... และคนอื่น ๆ] 2548 Genaral Book 2
221 30613   Enzyme functionality : design, engineering,and screening / edited by Allan Svendsen 2004 Genaral Book 2
222 31097   Fish เมนูปลาเพื่อสุขภาพ / อังคณา ศุภกิจวนิชโชค 2548 Genaral Book 1
223 31243   รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาศูนย์กลางโครงการครัวไทยสู่โลก ณ นครลอสแองเจลิส = Development of a hub for kitchen of the world project at Los Angeles areas / พรจิต สมบัติพานิช 2547 Genaral Book 1
224 31244   เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาศูนย์กลางโครงการครัวไทยสู่โลก ณ นครลอสแองเจลิส = Development of a hub for kitchen of the world project at Los Angeles areas / กองส่งเสริมการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2548 Genaral Book 1
225 31360   เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ = Solar Crop Dryers / กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงงาน กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2547 Genaral Book 3
226 31366   รายงานการวิจัย เรื่อง ผลของสารเพิ่มความยืดหยุ่นและตัวทำละลายต่อคุณสมบัติทางกายภาพและความคงตัวของฟิล์มเชลแล็ก = Effect of plasticizers and solvents on physical properties and stability of shellac film / มานี เหลืองธนะอนันต์, สนทยา ลิ้มมัทวาภิรัติ์ และ เฉลิมพล วนวงศ์ไทย 2548 Genaral Book 1
227 31414   กินตามแม่ / กระทรวงสาธารณสุข 2546 Genaral Book 2
228 31417   ผลของการนำเถ้าแกลบมาใช้แทนควอทซ์ในเคลือบสำหรับผลิตภัณฑ์สโตนแวร์ = Effects of quartz substitution by rice husk ash in stoneware glazes / นนทพงษ์ พลพวก 2548 Theses 1
229 31457   ดอกไม้เพลิงโบราณ : มหัศจรรย์แห่งภูมิปัญญาไทย / สิทธา สลักคำ, เรื่อง ; เกริกบุระ ยมนาค, ภาพวาดประกอบ 2540 Genaral Book 1
230 31463   เคล็ดลับสูตรใครก็สูตรใคร 1 / อบเชย อิ่มสบาย, บรรณาธิการ 2546 Genaral Book 1
231 31464   Global biotech forum on global sharing of knowledge and experience on crop biotechnology จัดโดย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, 17 มิถุนายน 2548 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 2548 Genaral Book 2
232 31474   สรุปผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2547 : สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลาง ขนาดย่อม และธุรกิจชุมชน / สำนักพัฒนาอุตสาหกรรม สนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 2548 Genaral Book 1
233 31486   ผลงานวิจัย โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว / โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 2548 Genaral Book 1
234 31972   รายงานการวิจัย ผลของ Probiotic Lactobacillus reuteri KUB-AC5 ต่อการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ = effect to probiotic Lactobacillus reuteri KUB-AC5 to the growth of chicken / หัวหน้าโครงการ สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ 2548 Genaral Book 1
235 33185   รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและรูปแบบการตลาดเครือข่าย : ภายใต้โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเขตภาคกลางตอนบน ปีงบประมาณ 2546 / โดย คณะนักวิจัยเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา 18 สถาบัน 2548 Genaral Book 1
236 34073   รายงานการวิจัย คุณสมบัติของไขมันจากน้ำล้างในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนและแปรรูปเนื้อไก่สด และการพัฒนาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ = Characteristics of chicken grease and oil in used water from slaughterhouse and its purification for further use / ภูธร เรืองยิ่ง 2548 Genaral Book 1
237 36203   รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชุดโครงการวิจัย โครงการบูรณาการนำร่องโครงการวิจัยความปลอดภัยของอาหารเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค โครงการวิจัยย่อยที่ 2 การพัฒนาวิธีการตรวจสอบ Salmonella spp. แบบว่องไวในเนื้อสัตว์สดและผลิตภัณฑ์ไก่แช่เยือกแข็งเพื่อการส่งออกโดยใช้ Single primer ร่วมกับ PCR = Development of rapid method using single primer-based PCR for salmonella spp. detection in fresh meat and export frozen chicken products / สุดสาย ตรีวานิช และสุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์ 2548 Genaral Book 1
238 36205   รายงานการวิจัย ชุดโครงการวิจัย การวิจัยและพัฒนาการผลิต การส่งออก และการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสนับสนุนครัวไทยสู่ครัวโลก = Market feasibility study and promotion of Thai food to the world / วารุณี วารัญญานนท์ และ ณรงค์ สมพงษ์ 2548 Genaral Book 1
239 36213   รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยของอาหารสู่ผู้บริโภค ธุรกิจอาหาร และอุตสาหกรรมอาหาร / วราภา มหากาญจนกุล และ สุดสาย ตรีวานิช 2548 Genaral Book 1
240 36216   รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชุดโครงการวิจัย โครงการบูรณาการนำร่องโครงการวิจัยความปลอดภัยของอาหารเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค โครงการวิจัยย่อยที่ 1 การศึกษาการอยู่รอดของ Salmonella spp. สายพันธุ์ที่ดื้อต่อยาต้านจุลชีพที่แยกได้จากเนื้อสุกรบริโภคภายในประเทศ ต่อสภาวะความเครียดแบบจำลองของระบบทางเดินอาหารมนุษย์ (gastrointestinal stress) = Study on survival of antimicrobial resistant salmonella spp. isolated from pork exposed to in vitro human gastrointestinal stress / สุดสาย ตรีวานิช...[และคนอื่นๆ] 2548 Genaral Book 1
241 36218   รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์แบบเร็วสำหรับบ่งชี้ความปลอดภัยในอาหาร = Development of rapid Sulfurdioxide detection equipment for food safety purpose / ชรินทร์ เตชะพันธุ์ และ วัฒนากร แก้วภัคดี 2548 Genaral Book 1
242 36219   รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย การลดการใช้สารกลุ่มซัลไฟต์ในอาหารกลุ่มเสี่ยง = The reduction of sulfiting agents in risk foods / วรรณี จิรภาคย์กุล ... [และคนอื่นๆ] 2548 Genaral Book 1
243 36220   รายงานชุดโครงการวิจัย พัฒนาการผลิตอาหารไทยปลอดภัยสู่ครัวโลก = building safety Thai foods for the world / วารุณี วารัญญานนท์ ... [และคนอื่นๆ] 2548 Genaral Book 1
244 39317   รายงานการวิจัยการสกัดและการนำไปประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารของน้ำมันหอมระเหยจากกะเพรา = Extraction and application in food products of essential oil from Holy Basil / สุทัศน์ สุระวัง และ จริญญา พันธุรักษา 2549 Genaral Book 1
245 40068   บทคัดย่องานวิจัยกาแฟอาราบิก้าบนพื้นที่สูง พ.ศ. 2526 - 2548 = abstracts of Arabica coffee research on highlands (1983-2005) / บัณฑูรย์ วาฤทธิ์ ... [และคนอื่น ๆ] 2549 Genaral Book 1
246 40446   แนวปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษอุตสาหกรรมชุมชน: น้ำว่านหางจระเข้ / กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.ป.ป. Genaral Book 1
247 40447   แนวปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษ : อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้ง / กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [2549] Genaral Book 1
248 40449   แนวปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษ : อุตสาหกรรม ต้ม กลั่น หรือผสมสุรา / กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [2549] Genaral Book 1
249 40450   แนวปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษ : อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อสัตว์ / กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [2549] Genaral Book 1
250 40451   แนวปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษ : อุตสาหกรรมชุมชน ผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อโค / กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [2549] Genaral Book 1
251 40452   แนวปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษ: อุตสาหกรรมชุมชนเส้นก๋วยเตี๋ยว / กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.ป.ป. Genaral Book 1
252 40453   แนวปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษ : อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์น้ำ / กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [2549] Genaral Book 1
253 40454   แนวปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษ: อุตสาหกรรมเครื่องปรุงอาหาร / กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.ป.ป. Genaral Book 1
254 40635   ตำอีสาน : อาหารธรรมชาติ / [รวบรวมโดย] ชมรมอายุรเวทอีสาน 2544 Genaral Book 9
255 40641   แมลง--อาหารมนุษย์ในอนาคต / ผู้รวบรวมและเรียบเรียง กัณฑ์วีร์ วิวัฒน์พาณิชย์ ; บรรณาธิการ เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ, กัญจนา ดีวิเศษ 2548 Genaral Book 9
256 41327   รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาภูมิปัญญาพื้นบ้าน : กรณีศึกษาอาหารพื้นบ้านไทยภาคกลาง : บ้านคลองน้ำใส หมู่ 1 และหมู่ 10 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี และบ้านท่าควาย หมู่ 3 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง / พาณีพันธุ์ ฉัตรอำไพวงศ์, สุธิดา รัตนวาณิชย์พันธ์ และ มาลี ทวีวุฒิอมร 2544 Genaral Book 2
257 41336   อาหารพื้นบ้านไทย / กมลาภรณ์ คงสุขวิวัฒน์ 2548 Genaral Book 2
258 41420   อร่อยกับเห็ด / บรรณาธิการ; แป้งร่ำ สุขุมาล [2540] Genaral Book 1
259 41755   การพัฒนาวงจรอาหารที่ยั่งยืน (ระยะที่ 4) : เครือข่ายการวิจัยบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง "พลิกฟื้นท่าจีน-แม่กลอง สู่สังคมภูมิปัญญา" / สุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์ ; บรรณาธิการ 2549 Genaral Book 1
260 44358   รายงานการวิจัย เรื่อง ศึกษาการสลับทิศทางอากาศร้อนในกระบวนการอบแห้งผลผลิตเกษตร = A study on reversing the direction of heated air in agricultural product drying / ทวีชัย นิมาแสง 2546 Genaral Book 1
261 44359   รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาและปรับปรุงโรงอบแห้งเนื้อลำไยแบบพื้นบ้าน / ทวีชัย นิมาแสง 2549 Genaral Book 1
262 44536   รู้ทันอาหาร...สรรค์สร้างสุขภาพดี / ศิริพร โกสุม 2549 Genaral Book 5
263 44552   เอกสารการสอนชุดวิชา : โภชนศาสตร์สาธารณสุข = Nutrition in health 2549 Genaral Book 15
264 44590   รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การประกันคุณภาพไข่ไก่เพื่อการบริโภค = Egg quality assurance for hauan consumption / เสกสม อาตมางกูร ... [และคนอื่น ๆ] 2548 Genaral Book 1
265 44677   ความปลอดภัยของอาหาร = food safety / ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ 2549 Genaral Book 5
266 44723   เปิดสำรับตำรับจีน = Chinese food / สมนึก องค์รัตนะคณา 2547 Genaral Book 1
267 44751   Easy Japanese cooking / ตรีคิด อินทรขันตี ; บรรณาธิการ 2549 Genaral Book 1
268 44774   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การลดปริมาณการปนเปื้อนอะฟลาทอกซินในถั่วลิสงและถั่วลิสงป่นโดยการประยุกต์ใช้ระบบ HACCP ภายใต้โครงการบูรณาการนำร่องเรื่องโครงการวิจัยความปลอดภัยของอาหารเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคงบประมาณประจำปี 2547 / วิเชียร ยงมานิตชัย ... [และคนอื่นๆ] 2548 Genaral Book 1
269 44775   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย การลดการใช้สารกลุ่มซัลไฟต์ในอาหารกลุ่มเสี่ยง = The reduction of sulfiting agents in risk foods / วรรณี จิรภาคย์กุล และคณะ 2548 Genaral Book 1
270 44776   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การจัดการเพื่อลดการปนเปื้อนอะฟลาทอกซินในพริกแห้งและพริกป่น = Management approaches to reduce aflatoxin contamination in dried chilli and ground chilli / หัวหน้าโครงการ วิเชียร ยงมานิตชัย 2548 Genaral Book 1
271 44777   รายงานการวิจัย โครงการวิจัยเรื่อง การเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของข้าวเหนียวนึ่งและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร = Increasing nutritive value of parboiled glutinous rice and its application in food industry / ไพโรจน์ วิริยจารี ... [และคนอื่นๆ] 2548 Genaral Book 1
272 44778   รายงานการวิจัย โครงการบูรณาการเทคโนโลยีชีวภาพในการสร้างพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าสูง = Integrated biotechnology in developing rice strains for high value-added and nutritional enrichment / อภิชาติ วรรณวิจิตร ... [และคนอื่นๆ] 2549 Genaral Book 1
273 45092   การจัดแสดงผลงานวิจัยเชิงประยุกต์เพื่อใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ มหกรรมเทคโนโลยีรู้เพื่อรวย วันที่ 2-8 สิงหาคม 2541 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2541 Genaral Book 1
274 45213   โมโนโซเดียมกลูตาเมต = Monosoduim glutamate/ บรรณาธิการ บรรหาร กออนันตกูล และ ปรียา ลีฬหกุล 2549 Genaral Book 6
275 45552   ข้อมูลการบริโภคอาหารของประเทศไทย = Foof consumption data of Thailand / สำนักมาตรฐานสินค้าและระบบคุณภาพ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2549 Genaral Book 1
276 45975   ครัวสระปทุม : สิรินธร/ มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า วังสระปทุม 2549 Genaral Book 1
277 46178   พลังมหัศจรรย์ในน้ำผักผลไม้ / สรจักร ศิริบริรักษ์ 2549 Genaral Book 2
278 46841   กินให้แกร่ง : สุขภาพทางเลือก 2 / บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล 2545 Genaral Book 1
279 46846   กินน้อยตายยาก กินมากตายเร็ว : ธรรมชาติบำบัดวิถีสุขภาพแนวใหม่ เล่ม 5 / บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล 2545 Genaral Book 1
280 47097   การตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก / สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร 2549 Genaral Book 1
281 47099   ระบบการรับรองโรงงานผลิตสินค้าเกษตร ปี ... / บุษรา จันทร์แก้วมณี ...[และคณะ] 2549- Genaral Book 4
282 47252   มาตรการสุขอนามัยพืช : แนวทางการเฝ้าระวัง = Phytosanitary measures : guidelines for surveillance / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 2549 Genaral Book 2
283 47258   หลักการวิเคราะห์ความเสี่ยงของอาหารที่ได้จากการใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ = Principles for the risk analysis of foods derived from modern biotechnology / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 2549 Genaral Book 2
284 47259   สารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด = Pesticide residues : maximum residue limits / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 2549 Genaral Book 2
285 47262   กุ้งเยือกแข็ง = Quick frozen shrimps or prawns / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 2549 Genaral Book 2
286 47264   ปลากะพงขาว = Seabass / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 2549 Genaral Book 2
287 47269   แนวทางปฏิบัติสำหรับการประเมินความปลอดภัยของอาหารที่ผลิตโดยใช้จุลินทรีย์ตัดต่อดีเอ็นเอ = Guideline for the conduct of food safety assessment of foods produced using recombinant-DNA microorganism / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 2549 Genaral Book 2
288 47662   ผลกระทบจากมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารต่ออุตสาหกรรมอาหารของไทย ISO 22000:2005 : รายงานการศึกษา / สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ [2553] Genaral Book 1
289 47675   สาหร่ายไก : ความรู้ทั่วไปและการแปรรูปอาหาร / ยุวดี พีรพรพิศาล 2550 Genaral Book 3
290 47753   รายงานฉบับสมบูรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 เทคโนโลยีวัสดุเพื่อพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2550 Genaral Book 1
291 47945   องค์ความรู้ : การผลิตลำไยที่มีคุณภาพและไม่ขาดทุน / อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ, พรสิริ สืบพงษ์สังข์ และ กิตติกาญจน์ สมฤทธิ์ 2549 Genaral Book 7
292 48020   Dictionary of food and drink / compiled by Pricha Dangrojana, Phanida Dhitivara 2549 Genaral Book 1
293 48126   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การประเมินมูลค่าภูมิปัญญาไทย : กรณีศึกษาพันธุกรรมข้าวพื้นเมือง = Valuation of traditional wisdom : a case study of genetic resources of native rice species / มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ... [และคนอื่น ๆ] 2548 Genaral Book 4
294 48377   เอกสารการสอนชุดวิชา : อาหารบำบัดโรค = Dietetics 2550 Genaral Book 10
295 48378   เอกสารการสอนชุดวิชา : โภชนาการกับชีวิตมนุษย์ = Human nutrition 2549 Genaral Book 10
296 48382   เอกสารการสอนชุดวิชา : ผลิตภัณฑ์อาหาร = Food Products 2548 Genaral Book 2
297 48383   เอกสารการสอนชุดวิชา : คหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน = Home economics and community development 2549 Genaral Book 3
298 48384   เอกสารการสอนชุดวิชา : คหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน = Home economics and community development 2550 Genaral Book 1
299 48385   เอกสารการสอนชุดวิชา : การประกันคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร= Food quality assurance and food product development 2547 Genaral Book 2
300 48386   เอกสารการสอนชุดวิชา : โภชนาการศึกษาเพื่อชุมชน = Community nutrition 2548 Genaral Book 6
301 48387   เอกสารการสอนชุดวิชา : อาหารและโภชนาการ = Food and nutrition 2550 Genaral Book 6
302 48388   เอกสารการสอนชุดวิชา : วิทยาศาสตร์คหกรรมศาสตร์ = Basic science for home economics 2549 Genaral Book 2
303 48389   เอกสารการสอนชุดวิชา : วิทยาศาสตร์คหกรรมศาสตร์ = Basic science for home economics 2550 Genaral Book 2
304 49501   ไส้กรอก = Sausages / สุภเวท มานิยม, พัชรีย์ พัฒนากูล 2550 Genaral Book 2
305 49568   การพัฒนาคุณภาพลำไย / ศูนย์เฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการบริหารและจัดการตลาดลำไย ปี 2550 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 จ.เชียงใหม่ 2550 Genaral Book 2
306 49848   อาหารท้องถิ่นไทย-ภาคกลาง / โดย สุวัฒนา เลียบวัน 2546 Genaral Book 1
307 49857   ครัวข้าวแกง / สำนักพิมพ์แสงแดด 2549 Genaral Book 1
308 49867   ขนมไทย / จริยา เดชกุญชร 2549 Genaral Book 1
309 49871   รวมอาหารทำขายที่ยังขายดี / [ผู้เขียน วัลยา ภู่ภิญโญ] 2542 Genaral Book 1
310 49896   ใครๆ ก็ชอบไทยฟู้ด / สมัคร สุนทรเวช 2548 Genaral Book 1
311 50009   กินนอกบ้าน / ภาณุ มณีวัฒนกุล 2547 Genaral Book 1
312 50057   อาหารรสเลิศ / บรรณาธิการ อบเชย อิ่มสบาย 2546 Genaral Book 1
313 50084   ชิมไป บ่นไป / สมัคร สุนทรเวช 2548 Genaral Book 1
314 50409   การเก็บถนอมสัตว์น้ำ / นฤมล อัศวเกศมณี 2549 Genaral Book 1
315 50433   จี เอ็ม พี. อาหารชุมชน ปี 2550 / ศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2550 Genaral Book 10
316 50872   น้ำพริก : ฐานทรัพยากรอาหาร วิถีชุมชน ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ / นิรมล ยุวนบุณย์...[และคนอื่นๆ] 2550 Genaral Book 1
317 50873   แนวความคิดและนโยบายฐานทรัพยากรอาหาร / กฤษฎา บุญชัย...[และคนอื่นๆ] 2550 Genaral Book 2
318 50874   น้ำพริก 4 ภาค เพื่อสังคมไทยแข็งแรง / บรรณาธิการ วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ 2550 Genaral Book 2
319 50892   การบริหารจัดการโครงการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล / สุพัฒน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล, กรวรรณ สังขาร 2547 Genaral Book 4
320 50899   เหล้าล้านนา : การต่อสู้ของเครือข่ายเหล้าพื้นบ้านแห่งประเทศไทย / ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว, ไชยยง รุจจนเวท 2548 Genaral Book 2
321 51192   สตาร์บัคส์ กาแฟ แบรนด์ บรรษัท / [Howard Schultz และ Dori Jones Yang เขียน ; เมธา ฤทธานนท์ แปลและเรียบเรียง ; พิชัย ศิริจันทนันท์ บรรณาธิการ 2548 Genaral Book 3
322 51349   ผักพื้นบ้านกับสังคมไทย / บรรณาธิการ เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ 2548 Genaral Book 4
323 51350   การดูแลรักษาสุขภาพด้วยผักพื้นบ้าน / บรรณาธิการ เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ 2548 Genaral Book 2
324 51352   เครื่องปรุงในอาหารไทย / บรรณาธิการ เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ 2550 Genaral Book 4
325 51354   อาหารไทยกับความหลากหลายทางชีวภาพ / วิเชียร เพชรพิสิฐ...[และคนอื่นๆ] 2548 Genaral Book 4
326 51424   คู่มือปรุงอาหารแมคโครไบโอติคเพื่อสุขภาพความสมดุลและสันติ = Complete guide to macrobiotic cooking for health, harmony, and peace : เล่ม 1 / อเวลีน คูชิ และ อเล็กซ์ แจ๊ค เขียน ; รณี เลิศเลื่อมใส แปล 2536 Genaral Book 1
327 51485   ข้างครัว สุขภาพ / พิชัย วาศนาส่ง 2547 Genaral Book 1
328 51486   พาสต้า : จากมะกะโรนี ถึงสปาเก็ตตี้ต้มยำ / สำนักพิมพ์แสงแดด 2546 Genaral Book 1
329 51487   อาหารสุขภาพ 3 มื้อ = Health & cuisine kitchen / สุมล ว่องวงศ์ศรี 2545 Genaral Book 1
330 51853   อาหารจานเดียว / โดย อุบล ดีสวัสดิ์ 2549 Genaral Book 2
331 51854   อาหารว่าง / โดย อุบล ดีสวัสดิ์ 2549 Genaral Book 2
332 51858   Menu สุขภาพ / Thanunya Kaikaew 2548 Genaral Book 1
333 51906   โภชนศาสตร์เบื้องต้น / สิริพันธุ์ จุลกรังคะ 2550 Genaral Book 3
334 51916   เบเกอรีเทคโนโลยีเบื้องต้น = Basic baking science and technology / จิตธนา แจ่มเมฆ, อรอนงค์ นัยวิกุล 2549 Genaral Book 1
335 52072   เคล็ดลับการแปรรูปน้ำผลไม้-สมุนไพรให้มีคุณภาพ / เชษฐา ใจใส 2547 Genaral Book 2
336 52220   พ่อบ้านทำครัว / หนานคำ 2549 Genaral Book 2
337 52308   รายงานการวิจัยเรื่อง ผลของปัจจัยคุณภาพต่ออายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ต้มยำกรอบ = Quality factors' effect on the shelf life of crispy Tom-Yum snacks / อรุณศรี ลีจีรจำเนียร, บัณฑิต อินณวงศ์ และ ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์ 2549 Genaral Book 1
338 52309   รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาความคงตัวของแอนโธไซยานินส์จากเปลือกมังคุด = The study of stability of anthocyanins from mangosteen peel / วิญญู โชครุ่งกาญจน์, ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ และ เอกพันธ์ แก้วมณีชัย 2549 Genaral Book 1
339 52337   อาหารมังสวิรัติ / คณะผู้จัดทำ นิดดา หงษ์วิวัฒน์...[และคนอื่นๆ] 2550 Genaral Book 2
340 52413   รู้ทันก่อนกิน รู้จริงก่อนบริโภค / วิศิษฏ์ ประวีณวงศ์วุฒิ 2550 Genaral Book 1
341 53011   การถนอมอาหาร = Food preservation / ชมภู่ ยิ้มโต 2550 Genaral Book 2
342 53013   พื้นฐานโภชนาการ = Basic nutrition / อัจฉรา ดลวิทยาคุณ 2550 Genaral Book 5
343 53063   เทคโนโลยีภาชนะบรรจุ = Packaging technology / ดวงฤทัย ธำรงโชติ 2550 Genaral Book 5
344 53840   GMP ระบบการจัดการและควบคุมการผลิตอาหารให้ปลอดภัย / โดย สุวิมล กีรติพิบูล 2550 Genaral Book 3
345 53845   ระบบประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร HACCP / สุวิมล กีรติพิบูล 2550 Genaral Book 3
346 53846   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตขนมอบ 2 เล่ม 2 :เทคโนโลยีการผลิตขนมอบ / ศิริลักษณ์ สินธวาลัย 2548 Genaral Book 2
347 53956   ตำรับอาหารเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก 2550 Genaral Book 2
348 54033   ผลไม้ 111 ชนิด : คุณค่าอาหารและการกิน / นิดดา หงษ์วิวัฒน์, ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์ 2550 Genaral Book 2
349 54076   อาหารไทย / [บรรณาธิการเล่ม นิดดา หงษ์วิวัฒน์] 2550 Genaral Book 2
350 54110   ตำรับอาหารฝาอบ / [บรรณาธิการ นลิน คูอมรพัฒนะ] 2550 Genaral Book 2
351 54363   ยอแฮม...ขอแหมถ้วยลอ (ซดแล้วอร่อย ไม่อิ่ม ขออีกถ้วยเถอะค่ะ) / สุพิน ฤทธิ์เพ็ญ [2547] Genaral Book 3
352 57204   FoSTAT/ProPak Thailand 2001 food conference : safe food and quality package through innovative technologies 13-15 มิถุนายน 2544 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ / จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT), ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC), กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) 2544 Genaral Book 1
353 57891   รายงานการวิจัย เรื่อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตหอมผงจากหอมหัวใหญ่ = Feasibility study in the production of powdered onion from onion / เกียรติศักดิ์ พลสงคราม 2551 Genaral Book 1
354 58052   เทคโนโลยีการหมัก = Fermentation technology / สุพจน์ ใช้เทียมวงศ์ 2545 Genaral Book 1
355 58112   รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศักยภาพและความพร้อมของร้านอาหารพื้นเมืองสำหรับรอบรับนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย = Potentialities for tourism planning and management : a case study of Lanna food restaurants in Chaing Rai province / ศรีสมร คุณากรบดินทร์ ... [และคนอื่นๆ] 2549 Genaral Book 1
356 59824   รายงานวิจัย เรื่อง การวิจัยและพัฒนาอาหารแช่แข็งปลอดเชื้อปนเปื้อนทางชีวภาพสู่ครัวโลก = Research and development of biological contamination-free frozen food to world kitchen / เยาวลักษณ์ สุขธนะ ... [และคนอื่นๆ] 2549 Genaral Book 1
357 59946   รายงานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ การยกระดับคุณภาพเครื่องดื่มน้ำลูกยอบ้านเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต และสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ = Quality improvement of "Yor-baan" (Morinda citrifolia Linn.) beverage for production technology transferring and producers net working / ชิดชม ฮิรางะ ... [และคนอื่นๆ] 2549 Genaral Book 1
358 60170   วิศวกรรมอาหาร : หน่วยปฏิบัติการในอุตสาหกรรม / รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต 2551 Genaral Book 2
359 60259   ปล้นผลิตผล : ปฏิบัติการจี้ยึดเสบียงอาหารโลก = Stolen harvest : The hijacking of the global food supply / วันทนา ศิวะ, เขียน ;ไพโรจน์ ภูมิประดิษฐ์, แปล 2551 Genaral Book 2
360 60575   หลักการวิเคราะห์อาหารด้วยประสาทสัมผัส / ปราณี อ่านเปรื่อง 2551 Genaral Book 5
361 60592   เทคโนโลยีอาหารหมัก / จารุวรรณ มณีศรี 2551 Genaral Book 3
362 60610   การบรรจุอาหาร = Food packaging / งามทิพย์ ภู่วโรดม 2550 Genaral Book 2
363 60722   ประวัติศาสตร์โลกใน 6 แก้ว = A history of the world in 6 glasses / ทอม สแตนเดจ ; คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์ แปล 2551 Genaral Book 1
364 61038   ตำราจุลชีววิทยาทางอาหาร = Food microbiology / สุมณฑา วัฒนสินธุ์ 2549 Genaral Book 2
365 61624   ผลของปัจจัยการผลิตที่ต่อการกระจายเวลาคงค้างของชิ้นอาหารในระบบการไหลแบบสองวัฏภาค / ปิยวรรณ ค้ากำยาน 2546 Genaral Book 1
366 61655   เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง ซอสปรุงรส (Seasoning sauce) / สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย ร่วมกับ The Flavour specialists 2544 Genaral Book 1
367 61851   วิทยาศาสตร์การอาหารของไขมันและน้ำมัน / เรียบเรียงโดย นิธิยา รัตนาปนนท์ 2529 Genaral Book 1
368 62548   Herbals juice for beauty = เพิ่มสวยให้ผิวขาวใสด้วย...สมุนไพรคั้นสด / พันธ์นิสา ธารทิพย์ 2550 Genaral Book 1
369 62550   คู่มือทำกิน ฉบับพิเศษ เจ้าตำรับส้มตำ และสารพัดรายการอาหารมื้อแซบ / นันทิยา ผิวผาง ม.ป.ป. Genaral Book 1
370 62566   อาหารอิตาเลียน รวมเมนูยอดนิยม / เสาวภรณ์ วังวรรธนะ และคณะ [2549] Genaral Book 3
371 62644   น้ำผักผลไม้รักษาโรค / ไดเรน กาลา ร่วมกับ ดี. อาร์. กาลา และ ซานเจย์ กาลา ; พรพรรณ ศรีคัฒนพรหม แปล 2553 Genaral Book 1
372 62778   การตกแต่ง การแกะสลักผักและผลไม้ / บรรณาธิการ; เฉลิมวงศ์ เจริญสุข [2547] Genaral Book 3
373 63992   รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาแผ่นกรองน้ำมันทอดจากเปลือกข้าวโพดผสมสารดูดซับชนิดต่าง ๆ สำหรับอุตสาหกรรมอาหารทอด = Development of frying oil filter pad from corn husk mixed with adsorbent combinations for fried food industries / บัณฑิต อินณวงศ์ 2551 Genaral Book 1
374 65554   รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาความชื้นสมดุลของผักและผลไม้ในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย = A study of equilibrium moisture content of vegetables and fruits in western region of Thailand / เสริม จันทร์ฉาย 2552 Genaral Book 1
375 65862   โครงการศึกษาสถานการณ์การผลิตและคุณภาพความปลอดภัยของนมแพะพาสเจอร์ไรส์ ปีงบประมาณ 2551 / หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร กองควบคุมอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2551 Genaral Book 3
376 66201   ผลการศึกษาปัญหาความปลอดภัยด้านอาหารและแนวทางการแก้ไขป้องกัน / ศูนย์ศึกษาระบบความปลอดภัยอาหารและโภชนาการ สถาบันคลังสมองของชาติ [2551] Genaral Book 3
377 67641   สูตรอร่อยทันใจ อาหารนานาชาติ / คณะผู้แปล : ชาดา คำนวณ, วิริยา สังขนิยม, แสงโสม บุณยศักดิ์ 2551 Genaral Book 2
378 70273   เทคนิคการแกะสลักผักและผลไม้ / บรรณาธิการ; เฉลิมวงศ์ เจริญสุข [2544] Genaral Book 1
379 70331   เอกสารประกอบการประชุมวิชาการโคนมและผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 4 ทำวิจัยได้-ใช้ประโยชน์จริง วันที่ 13-14 ธันวาคม 2544 ณ โรงแรมโซลทวินทาวเวอร์ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ 84 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / โดย กรมปศุสัตว์ ... [และอื่น ๆ] 2544 Genaral Book 1
380 70343   การพัฒนาสินทรัพย์ชุมชนด้านการเกษตรในจังหวัดพะเยา / ศักดิ์ชาย บุญญาทวี 2550 Genaral Book 1
381 73356   การทำเต้าเจี้ยว / วรัญญู ชามขุนทด 2532 Genaral Book 2
382 73548   รายงานการวิจัย เรื่อง องค์ประกอบทางเคมีและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดจากเนื้อมะกอกป่า = Chemical compositions and antioxidant activity of hog plam (spondias pinnata kurz.) pulp extracts / สุกัญญา เขียวสะอาด, เกียรติศักดิ์ พลสงคราม 2553 Genaral Book 1
383 78584   รายงานวิจัยเรื่อง ผลของการใช้ Methyl jasmonate ต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย = Effect of methyl jasmonate on postharvest quality changes of pineapple (Ananas comosus (L.) Merr.) CV. Pattavia / พฤฒิยา นิลประพฤกษ์ 2551 Genaral Book 1
384 80537   รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมกล้วยผสมมะละกอโดยการลดน้ำตาล = The product development of reduced-sugar banana-papaya jam / ปาริชาติ ตียปรีชญา 2553 Genaral Book 1
385 80545   กฎหมายและมาตรฐานอาหาร = Food standard and regulations / นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ 2552 Genaral Book 1
386 80546   เอกสารประกอบการสอน รายวิชาสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร = Food plant sanitation / นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ 2552 Genaral Book 1
387 80564   ครบเครื่องเรื่องอาหาร 2 : การแปรรูปอาหารเพื่ออาชีพ / โดย ศิโรจน์ ผลพันธิน ... [และคนอื่นๆ] 2553 Genaral Book 1
388 80681   เอกสารประกอบการสอน รายวิชา การผลิตผัก / อัตถ์ อัจฉริยมนตรี 2553 Genaral Book 1
389 80684   อาหารไทยรสอร่อย / [บรรณาธิการเล่ม ศิริลักษณ์ รอตยันต์] 2552 Genaral Book 1
390 80685   ไข่อร่อยหลากหลายสไตล์ / [บรรณาธิการ เยาวภา ขวัญดุษฎี] 2553 Genaral Book 1
391 80890   รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การผลิตชีวสารเอกซ์โซโพลีแซกคาไรด์ด้วยเชื้อ Lactobacillus CMU 198 โดยใช้วัตถุดิบทดแทน: จลนพลศาสตร์และผอผลิตของสารเอกซ์โซโพลีแซกคาไรด์ = Exopolysaccharide biosynthesis by Lactobacillus confusus CMU 198 using substitute raw materials: production kinetics and exopolysaccharide yields / อำพิน กันธิยะ ... [และคนอื่นๆ] 2553 Genaral Book 1
392 80910   ผลงานวิจัย เพื่อประกอบการขอกำหนดตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ เรื่อง การรวบรวมและจำแนกสายพันธ์ุเห็ดหอมที่เพาะเป็นการค้าด้วยเครื่องหมายโมเลกุลอาร์เอพีดี = Collection and classification of commercial strain of shiitake mushroom by molecular maker; RAPD / เรือนแก้ว ประพฤติ 2553 Genaral Book 1
393 83413   Cake สุขภาพ / จริยา เดชกุญชร ;[บรรณาธิการเล่ม : ธีญาภัทร์ ฟองไชย์,ศรัณย์รัชค์ เชียงไกรเวช] 2552 Genaral Book 2
394 83418   สุดยอดเบเกอรี่ / จริยา เดชกุญชร ;[บรรณาธิการเล่ม : ธีญาภัทร์ ฟองไชย์,ศรัณย์รัชค์ เชียงไกรเวช] 2552 Genaral Book 2
395 83420   สุดยอด capcake / จริยา เดชกุญชร ;[บรรณาธิการเล่ม : ธีญาภัทร์ ฟองไชย์,ศรัณย์รัชค์ เชียงไกรเวช] 2553 Genaral Book 2
396 83457   แยมโรล / จริยา เดชกุญชร ;[บรรณาธิการเล่ม : ธีญาภัทร์ ฟองไชย์,ศรัณย์รัชค์ เชียงไกรเวช] 2553 Genaral Book 2
397 83459   การวิเคราะห์ความเสี่ยงอาหาร / ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ 2552 Genaral Book 2
398 83609   การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมอาหารในทศวรรษหน้า / สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย ม.ป.ป. Genaral Book 1
399 83715   ผลของบรรจุภัณฑ์แบบสภาพบรรยากาศดัดแปลงและการเคลือบผิวต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวผลแก้วมังกร (Hylocereus undatus) = Effects of modified atmosphere packaging and coating on postharvest quality of dragon fruit (Hylocereus undatus) / วรเศรษฐ์ ไตรสีห์ 2553 Theses 1
400 84728   ชวนมา "แปรรูป & ถนอมอาหาร" กันเถอะ / Study Group for the Life-Environment Teaching ; เรื่อง, อังคณา รัตนจันทร์ ; แปล 2554 Genaral Book 1
401 85555   หลักการวิเคราะห์อาหาร / นิธิยา รัตนาปนนท์ 2554 Genaral Book 2
402 85729   รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และแผนการตลาดน้ำเสาวรสเพื่อสุขภาพ = Development of a prebiotic passion fruit juice and its marketing plan / ปริญญา วงษา, ศศิขัณฑ์ โตโส, ฉลองรัฐ อูปเฮียง 2553 Genaral Book 2
403 85742   คู่มือ ฉลาด "อ่านฉลาก" ลดหวาน มัน เค็ม / กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2554 Genaral Book 3
404 85976   รายงานการวิจัย การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมสัตว์ปีกไทย = Promotion of Thai poultry industry competitiveness / สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์ ... [และคนอื่นๆ] 2551 Genaral Book 1
405 86488   สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ สถานที่จำหน่าย (ส่วนภูมิภาค) : ผลการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นด้านเคมีและจุลินทรีย์ ปีงบประมาณ ... / หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2553- Genaral Book 3
406 88876   รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาภูมิปัญญาอาหารไทยใหญ่เพื่อสุขภาพในจังหวัดเชียงราย = Local wisdom : a case study of Tai Yai food for health in Chiang Rai province / กนกวรรณ ปลาศิลา ... [และคนอื่นๆ] 2549 Genaral Book 1
407 88883   รายงานการวิจัย เทคโนโลยีการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์พริกแกงพื้นเมืองปลอดภัย ชุมชนเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย = The production technology and marketing of safety traditional curry paste Wiang Pang Khum community Mae Sai district Chiang Rai province / วาสนา แก้วโพธิ์, ศุภนิดา เรืองศิริ 2552 Genaral Book 1
408 88894   การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเน่าในจังหวัดเชียงราย = Development and transferring technology of making fermented soybean process in Chiang Rai / มาลี หมวกกุล ... [และคนอื่นๆ] 2547 Genaral Book 1
409 88897   รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาและการเพิ่มมูลค่าขนมพื้นบ้านล้านนา ข้าวควบ / วาสนา แก้วโพธิ์ 2550 Genaral Book 1
410 88898   รายงานการวิจัย เรื่อง การผลิตหอมผงเพื่อเพิ่มมูลค่าแก่หอมหัวใหญ่คัดทิ้ง : สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่สันป่าตอง อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ = The value-added onion powder production from rejected onions : Sanpatong onion grower's co-operatives, Mae Wang, Chiang Mai / เกียรติศักดิ์ พลสงคราม, ยุพาพร รักศิลปกิจ 2552 Genaral Book 1
411 88908   รายงานการวิจัย เรื่อง ผลของสารละลายออสโมติกต่อคุณภาพของมะดันแช่อิ่มอบแห้ง = The effects of osmotic solutions on qualities of osmotically dehydrated garcinia schomburgkiana pierre / มนทกานติ์ บุญยการ, พิรัญชนา ภาณุสัณห์ 2555 Genaral Book 1
412 93793   ข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหารตามมาตรฐานทั่วไปสำหรับวัตถุเจือปนอาหารของโคเด็กซ์ = General standard for food additive : GSFA / สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2554 Genaral Book 1
413 93794   4 ทศวรรษการส่งออกอาหารไทย (พ.ศ. 2506-2546) ภายใต้การส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุข / บรรณาธิการ จุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ... [และคนอื่นๆ] 2553 Genaral Book 2
414 94886   การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นเฉาก๊วยอบแห้งเชิงพาณิชย์ = The product development of dried grass jelly for commercial production / อรทัย ทองประเสริฐ 2555 Genaral Book 1
415 95138   เห็ดฟางและเทคโนโลยีการผลิตในโรงเรือน / อัจฉรา พยัพพานนท์ 2553 Genaral Book 2
416 95620   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการการผลิตข้าวอบกรอบจากข้าวเหนียวดำ = Production of rice cracker from purple glutinous rice / สุริยาพร นิพรรัมย์ และ อรรณพ ทัศนอุดม 2554 Genaral Book 1
417 96460   อาหารไทยริมทะเล / บรรณาธิการ ศิริลักษณ์ รอตยันต์ 2552 Genaral Book 1
418 96526   ข้างครัวตะวันตก / พิชัย วาศนาส่ง 2548 Genaral Book 1
419 97812   อาหารเหนือเพื่อ "คำสุข" / เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ 2555 Genaral Book 1
420 98758   คู่มือการประยุกต์ใช้สุขลักษณะที่ดีของครัวผลิตอาหารสำหรับคนหมู่มาก / อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร 2556 Genaral Book 2
421 100334   แอนติออกซิแดนท์ในธัญพืช / อนุชิตา มุ่งงาม 2555 Genaral Book 1
422 100575   โอกาสทางการตลาดอาหารเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดเชียงราย = Marketing opportunities for organic food in chiang rai procince / อรวรรณ สุวรรณอาสน์ 2555 IS 1
423 101369   ก้าวทันโภชนาการกับชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย / อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ, นลินี จงวิริยะพันธุ์, สุภาพรรณ ตันตราชีวธร บรรณาธิการ 2553 Genaral Book 1
424 101370   โภชนาการในเด็ก ความรู้สู่ปฏิบัติ / อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ, นลินี จงวิริยะพันธุ์, สุภาพรรณ ตันตราชีวธร บรรณาธิการ 2552 Genaral Book 1
425 101371   โภชนาการในเด็กและวัยรุ่น : ประเด็นที่ควรรู้ / นลินี จงวิริยะพันธุ์, เรืองวิทย์ ตันติแพทยางกูร, นฤมล เด่นทรัพย์สุนทร บรรณาธิการ 2556 Genaral Book 1
426 101372   โภชนาการทันยุค / อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ, นลินี จงวิริยะพันธุ์, สุภาพรรณ ตันตราชีวธร บรรณาธิการ 2555 Genaral Book 1
427 101373   ก.ส.ล. กับบทบาทการกำกับดูแลการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า / สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า 2555 Genaral Book 2
428 101383   ข้าวหอมมะลิบรรจุถุง : การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานและโครงสร้างตลาด / บรรณาธิการ สมพร อิศวิลานนท์, ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์, ชมพูนุท สวนกระต่าย 2556 Genaral Book 2
429 101440   คู่มือการทำธุรกิจร้านอาหารไทยในต่างประเทศ = Business guide for Thai restauranteur overseas / สถาบันอาหาร และศูนย์พัฒนาอาหารไทยและครัวไทยสู่ครัวโลก [2549] Genaral Book 1
430 101458   รายงานสรุปผลการวิจัย รูปแบบวิธีการบริหารจัดการเก็บข้าวเปลือกของเกษตรกร = The management model of farmer's unmilled rice / กฤตพา แสนชัยธร, วัลภา ถมยา, ปวิช แสนชัยธร 2554 Genaral Book 2
431 101499   มะม่วง : การผลิตและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว / บรรณาธิการ ธวัชชัย รัตน์ชเลศ, วิลาวัลย์ คำปวน, ธีรนุข เจริญกิจ 2556 Genaral Book 2
432 101715   รายงานวิจัยเรื่อง การศึกษาระดับความปลอดภัยของอาหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช = food safety studies for consumer in Nakhon Si Thammarat / ยุทธนา ศิลปรัสมี...[และคนอื่นๆ ] 2556 Genaral Book 1
433 101720   รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษากระบวนการผลิตสินค้าผักและผลไม้ในห่วงโซ่อุปทานระบบปิดเพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบาย ภายใต้สัญลักษณ์ Q / ศุภฤกษ์ สุขสมาน 2556 Genaral Book 1
434 104139   ชา / ธีรพงษ์ เทพกรณ์ 2557 Genaral Book 5
435 104152   อาหารเพื่อสุขภาพ สารอาหารเชิงพันธภาพและกลไกการทำงาน / อัญชลี ศรีจำเริญ 2555 Genaral Book 2
436 104196   ประมวลหลักเกณฑ์การสุขาภิบาลอาหารและการประยุกต์ใช้ระบบ HACCP ในกระบวนการผลิตอาหารสำหรับโรงพยาบาล / เรียบเรียงโดย สุรีย์ วงศ์ปิยชน, ชณัญณิศา เลิศสุโภชวณิชย์ 2556 Genaral Book 1
437 104495   แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ : ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ / โดย คณะกรรมการเทคนิคด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ 2554 Genaral Book 1
438 104502   การวิเคราะห์ความเสี่ยงอันตรายในอุตสาหกรรมอาหาร วันที่ 31 มีนาคม 2543 ณ ห้องอเมริกา ชั้น 9 โรงแรมซันรูท กรุงเทพฯ / สถาบันอาหาร 2543 Genaral Book 1
439 104526   Homemade Pie / นวรัตน์ เอี่ยมพิทักษ์กิจ ม.ป.ป. Genaral Book 1
440 104561   พืชอาหารพื้นบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ตะวันตก / วินัย สมประสงค์ บรรณาธิการ 2556 Genaral Book 1
441 104899   ข้อเสนอปฏิรูปนโยบายอาหารปลอดภัย / โดย โครงการพัฒนากลไกการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารของผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ม.ป.ป. Genaral Book 1
442 104900   อาหารนำเข้า ปลอดภัยแล้วหรือยัง? / คณะผู้วิจัย นวลศรี รักอริยะธรรม ... [และคนอื่นๆ] 2553 Genaral Book 1
443 104994   คู่ขวัญ คู่ครัว เล่ม 1/ บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด [2544] Genaral Book 1
444 105151   Mutation and selection of aspergillus flavus var. columnaris for soy sauce production / Anisa KaenJak 1984 Genaral Book 1
445 105158   รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพของการหมักเพื่อผลิตแอลกอฮอล์ / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2526 Genaral Book 1
446 105160   ไวน์ผลไม้และสาโท : ผลิตด้วยความมั่นใจได้อย่างไร / บรรณาธิการ ไพบูลย์ ด่านวิรุทัย, พัฒนา เหล่าไพบูลย์ 2548 Genaral Book 1
447 105474   IP Portfolio = ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี / ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (MFii) 2563 E-Book 1
448 105869   บรรจุภัณฑ์สำหรับผลผลิตทางการเกษตร กรณีศึกษา : บรรจุภัณฑ์สำหรับพืชผักในระบบโรงเรือน (ผักกางมุ้ง) ในเขตปฏิรูปที่ดิน / อนุสรา มูลป้อม, แพรรวี เคหะสุวรรณ 2557 Genaral Book 2
449 108041   การแยกโปรตีเอสจากเครื่องในปลาบึกเลื้ยงด้วยระบบการแยกชั้น = Phase separation of proteases from viscera of farmed giant catfish / เอเธน วรรณบูรณ์ 2556 Theses 1
450 108218   SSOP วิธีปฏิบัติมาตรฐานด้านสุขาภิบาลสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร / สุดสาย ตรีวานิช, วราภา มหากาญจนกุล, ปรียา วิบูลย์เศรษฐ์ 2556 Genaral Book 1
451 108239   การจัดการความปลอดภัยอาหารสำหรับงานบริการอาหาร / วราภา มหากาญจนกุล ... [และคนอื่นๆ] 2557 Genaral Book 1
452 108310   หลักการประกอบอาหาร / อบเชย วงศ์ทอง, ขนิษฐา พูนผลกุล 2556 Genaral Book 1
453 109557   การวิเคราะห์ปัจจัยการเลือกซื้อผลไม้อบแห้งของไทยในตลาดผู้บริโภคชาวจีนตอนใต้ = An analysis of purchasing factors of Thai bried fruit in Southern China market / จือเยวี่ย โจว 2557 IS 1
454 110063   ด้วยรักและขนมปัง = Let me eat bread / พิมพ์รัก ชัยกุล 2557 Genaral Book 1
455 111254   ตำราการออกแบบโรงงานอาหาร / วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์ 2558 Genaral Book 1
456 111323   คู่มือการประยุกต์ใช้สุขลักษณะที่ดีของครัวผลิตอาหารสำหรับศูนย์อาหาร / สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม 2557 Genaral Book 1
457 112329   บางกระทุ่มโมเดล : รูปแบบการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สู่ชุมชนกล้วยตากบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก : พ็อกเกตบุ๊ก / cโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร ; เสนอต่อ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ; ผู้เขียน เสริม จันทร์ฉาย 2558 Genaral Book 1
458 112527   น้ำนมรำข้าวอินทรีย์ชนิดพาสเจอร์ไรส์และพร้อมชง = Instant and pasteurized organic rice bran milk / อัฏฐพล อิสสระ 2558 Theses 1
459 112528   การคืนกลับของโปรตีนจากรำข้าวด้วยวิธีการตกตะกอนที่แตกต่างกัน = Recovery of rice bran protein using different precipitation techniques / ณัฏฐ์ธนัน หิศรนุสรณ์ 2558 Theses 1
460 112873   รสมือไทย สุดยอดตำรับอาหารไทยยอดนิยม / สถาบันอาหาร 2554 Genaral Book 1
461 112890   รวมข้อสอบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร : หมวดวิชาเคมีอาหารและการวิเคราะห์ หมวดวิชาจุลชีววิทยาอาหารและความปลอดภัย หมวดวิชาการแปรรูปอาหาร หมวดวิชาวิศวกรรมอาหาร หมวดวิชาประกันคุณภาพอาหารและสุขาภิบาล / สาโรจน์ รอดคืน ... [และคนอื่นๆ] 2556 Genaral Book 1
462 113190   ปฏิบัติการจุลินทรีย์ในเนื้อและผลิตภัณฑ์เนื้อ = Microorganism laboratory in meat and meat products / ผุสดี ตังวัชรินทร์ 2559 Genaral Book 1
463 113265   นักเลงตาลบ้านถ้ำรงค์ / คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2559 Genaral Book 1
464 113285   การอัดแพร่ด้วยสุญญากาศในอาหาร / วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์ 2559 Genaral Book 1
465 113613   Functionalized polymeric materials in agriculture and the food industry / Ahmed Akelah c2013 Genaral Book 1
466 114429   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผลของการเก็บรักษาในสภาพบรรยากาศดัดแปลงต่อคุณภาพส้มโอพันธุ์ทองดีในระหว่างเก็บรักษาที่อุณหภูมืต่ำเพื่อการส่งออก = Effect of madified atmosphere packaging on quality of pummelo cv."Thong Dee" during low temperature Storage for Export / เสาวภา ไชยวงศ์ และ ธีรพงษ์ เทพกรณ์ 2550 Genaral Book 1
467 114440   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผลของกระบวนการหมักต่อคุณภาพของน้ำส้มสายชูหมักจากสับปะรด = Effect of fermentation process on qoulity of pineapple vinegar / สิริรุ่ง วงศ์สกุล 2550 Genaral Book 1
468 114465   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การผลิตโปรตีนเข้มข้นจากรำข้าวอินทรีย์ด้วยกรรมวิธีแบบเกษตรอินทรีย์เปรียบเทียบกับวิธีดั้งเดิม = Production of protein isolates from organic rice bran by using organic processing compared with conventional methods / สาโรจน์ รอดคืน และ สิริรุ่ง วงศ์สกุล 2556 Genaral Book 1
469 114499   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเพิ่มประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อของน้ำอิเล็กโทรไลต์ด้วยเทคนิคไมโครนาโนบับเบิลในผักตัดแต่งพร้อมบริโภค = Enhancement of disinfection efficacy of electrolyzed water in fresh-cut vegetables using micro-nano bubble technique / พันธ์สิริ สุทธิลักษณ์ และสุทธิวัลย์ สีทา 2557 Genaral Book 1
470 114503   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาฟิล์มบริโภคได้จากเจลาตินหนังปลาโดยการเสริมสารยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ = Development of edible flims from fish skin gelatin incorporates with antimicrobial agents / ดำรงพล คำแหงวงศ์, สาโรจน์ รอดคืน และพันธ์สิริ สุทธิลักษณ์ 2554 Genaral Book 1
471 114505   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ สมบัติทางกายภาพ-เคมี และฤทธิ์การต้านออกซิเดชันของส้มโอพันธุ์ทองดีและพันธุ์แชนเลอร์ระหว่างการเจริญเติบโตและระยะความบริบูรณ์ = Physico-chemical properties and antioxidant capacity of pummelo cvs. "Thong Dee" and "Chandler" during growth and maturatiion / เสาวภา ไชยวงศ์ และธีรพงษ์ เทพกรณ์ 2552 Genaral Book 1
472 114540   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่ขิงพร้อมดื่ม = Development of ginger drinking jelly / ณัฏยา คนซื่อ และ ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล 2547 Genaral Book 1
473 114545   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ คุณภาพของน้ำสับปะรดปรุงรสเข้มข้นแช่แข็ง = Quality of frozen concentrated pineapple juice / ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล, นิรมล สันติภาพวิวัฒนา และยูถิกา สร้อยระย้า 2547 Genaral Book 1
474 114559   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อขนุนด้วยสารเคลือบผิว = Extending shelf-life of jackfruit pulp with edible coating / เนตรา สมบูรณ์แก้ว และ นิรมล สันติภาพวิวัฒนา 2548 Genaral Book 1
475 114576   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผลของสารเคลือบผิวไคโตซานต่อคุณภาพสับปะรดพันธุ์นางแลและภูแล = Effect of Chitosan coating on quality of pineapple cv. 'Nang-Lae and Poo-Lae' / นิรมล สันติภาพวิวัฒนา และ เนตรา สมบูรณ์แก้ว 2551 Genaral Book 1
476 114577   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ สับปะรดตัดแต่งพร้อมบริโภค = Minimally processed pineapple / นิรมล สันติภาพวิวัฒนา และ เนตรา สมบูรณ์แก้ว 2551 Genaral Book 1
477 114585   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาสูตรและการจำแนกคุณลักษณะของฟิล์มบริโภคได้จากแป้งและสตาร์ชข้าว (ระยะที่ 1) = Formulation and characterization of edible film from rice flour and starch (Phase 1) / รุ่งอรุณ สาสนทาญาติ และ ดำรงพล คำแหงวงศ์ 2554 Genaral Book 1
478 114616   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ องค์ประกอบในน้ำคั้นและฤทธิ์การต้านออกซิเดชันในสับปะรดพันธุ์ต่างๆ ที่ปลูกในประเทศไทย = Juice components and antioxidant capacity of pineapple varieties cultivated in Thailand / สุทธิวัลย สีทา และ พันธ์สิริ สุทธิลักษณ์ 2552 Genaral Book 1
479 114625   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการทำแห้งแบบพ่นฝอยของสารสกัดชาเขียวในระดับโรงงานต้นแบบ = Spray-drying optimization of pilot scale green tea extract / ณัฐวุฒิ ดอนลาว และ ธีรพงษ์ เทพกรณ์ 2554 Genaral Book 1
480 114628   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผลของวิธีการทำแห้งต่อสารสกัดจากใบชาเขียวอัสสัม = Effect of drying method on tea extract from assom green tea / ปริญญา วงษา...[และคนอื่นๆ] 2550 Genaral Book 1
481 114636   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผลของการทำแห้งต่อองค์ประกอบ และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของเนื้อผลกาแฟ = Effect of drying on composition and antioxidation activity of coffee pulp / นิรมล ปัญญ์บุศยกุล และ สุทธิวัลย์ สีทา 2554 Genaral Book 1
482 114773   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ คุณสมบัติการเกิดเจลภายใต้สภาวะการเซ็ทตัวของเนื้อปลาบึกบด และซูริมิจากเนื้อปลาบึกเลี้ยงในจังหวัดเชียงราย = Gelling properties of minced and surimi from farmed giant catfish (Pangasianodon gidas) as influenced by setting conditions / สาโรจน์ รอดคืน และ ปริญญา วงษา 2551 Genaral Book 1
483 115247   รูปแบบการจัดการการตลาดผักอินทรีย์ : กรณีศึกษา เกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ / โดย ธิติพันธ์ ศรีภมร ... [และคนอื่นๆ] 2558 Genaral Book 1
484 115254   ฐานข้อมูลภูมิปัญญาด้านการจัดระบบอาหารของกลุ่มชนในอาเซียนเพื่อความมั่นคงทางอาหารในรอบครึ่งศตวรรษ / เอกรินทร์ พึ่งประชา 2559 Genaral Book 1
485 115278   ลุ่มน้ำหมัน : การจัดการโดยเครือข่ายทางสังคมเพื่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชน / เอกรินทร์ พึ่งประชา 2559 Genaral Book 1
486 115280   พาราโบล่าโดม : นวัตกรรมการอบแห้งที่เปลี่ยนโฉมหน้ากล้วยตากไทย / เสริม จันทร์ฉาย 2559 Genaral Book 1
487 115288   รายงานการวิจัย เรื่อง ปริมาณสารไอโซฟลาโวนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากถั่วเหลือง = Isoflavone content and development of functional food from soybean / ชาญชัย ตรีเพชร และเบญจวรรณ ตื้อตัน 2559 Genaral Book 1
488 115289   รายงานการวิจัย เรื่อง แผนภาพความชอบของผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองที่มีจำหน่ายในประเทศไทย = The preference mapping of soy products in Thailand / เบญจวรรณ ตื้อตัน และนันทพร รุจิขจร 2559 Genaral Book 1
489 115293   คู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมผลิตนมพร้อมดื่ม / กรมโรงงานอุตสาหกรรม 2558 Genaral Book 1
490 115305   การประกอบการระหว่างประเทศ : ร้านอาหารไทยและอาหารแปรรูปในอาเซียน = International entrepreneurship: Thai restaurants and processed foods in ASEAN / เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์ (ยาบุชิตะ) 2559 Genaral Book 1
491 115306   คู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมผลิตผลไม้อบแห้ง / กรมโรงงานอุตสาหกรรม 2558 Genaral Book 1
492 115345   ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง ทิศทางพืชเศรษฐกิจไทยในอาเซียน / สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 2559 Genaral Book 2
493 115346   การออกแบบโรงงานอาหาร = Food plant design / จตุรภัทร วาฤทธิ์ 2558 Genaral Book 2
494 116504   เรื่องราวไข่ไก่ที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย : The story of eggs / กิตติ ทรัพย์ชูกุล 2559 Genaral Book 2
495 116662   ข้าวน้ำกำกิ๋นไทยวนลับแล / ทรงสุดา ภู่สว่าง และณรงค์ ศิขิรัมย์ 2559 Genaral Book 1
496 116845   (ร่าง) รายงายวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาความเป็นไปได้การใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโคปีตรวจสอบปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ตกค้างในผลลำไยสด = Feasibility of near- infrared spectroscopy (NIRS) for the prediction SO2 residual content in fresh longan fruits / ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล 2557 Genaral Book 1
497 117173   สับปะรดสดตัดแต่งพร้อมบริโภค = Ready-to-eat fresh-cut pineapple / นิอร โฉมศรี 2559 Genaral Book 1
498 117262   คู่มือการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยการนำวิศวกรรมคุณค่า (Value engineering, VE) ไปประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมถนอมผัก พืช หรือผลไม้ โดยวิธีทำให้เยือกเย็น / สำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม 2559 Genaral Book 1
499 117287   เทคโนโลยีการอบแห้งด้วยพลังงานรังสีอาทิตย์ = Solar drying technology / เสริม จันทร์ฉาย 2560 Genaral Book 1
500 117346   อนาคตทิศทางงานวิจัยพืชเศรษฐกิจของไทย / ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร และบงกช บุปผา 2560 Genaral Book 1
501 117436   Hydroponics สร้างมูลค่าผักลดสารเคมี / บรรณาธิการ; ศิรินภา ศิริยันต์ 2560 Genaral Book 1
502 117670   การสุขาภิบาลโรงงานอาหาร = Food plant sanitation / สุดสาย ตรีวานิช 2560 Genaral Book 1
503 117740   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ แนวทางการยืดอายุการเก็บรักษาและการเพิ่มปริมาณสารออกฤทธิ์สำคัญในผลส้มพันธุ์สายน้ำผึ้งด้วยรังสี UV-C = A novel approach of UV-C radiation on prolonging storage life and enhancing bioactive compounds in mandarin cv. ' Sai Nam Pung' / สุทธิวัลย์ สีทา และ มัชฌิมา นราดิศร 2557 Genaral Book 1
504 123523   Cooking bible : bakery / นภัสรพี เหลืองสกุล และสวามินี นวลแขกุล 2559 Genaral Book 1
505 123530   เมนูถูกใจ เด็กใกล้ฟ้า : 30 เมนูสุดโปรดของเด็กๆ 9 ชาติพันธุ์ = Favorite recipes of hilltop children / ปิยวรรณ แก้วศรี 2560 Genaral Book 1
506 123531   อัศจรรย์มันสำปะหลัง = Wonders of Tapioca / มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย 2560 Genaral Book 1
507 123548   เทคโนโลยีเยื่อแผ่นและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร / สุวัฒนา พฤกษะศรี 2560 Genaral Book 1
508 123901   โครงการพระราชดำริดอยคำ = Doi kham / ผู้เรียบเรียง; ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์ 2560 Genaral Book 1
509 124455   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การประยุกต์ใช้ไบโอเซ็นเซอร์ทางแสงสำหรับการตรวจวัดออคราทอกซินเอโดยใช้เพพไทด์โพรบและฉลากลูกบอลเคลือบอนุภาคทอง = Application of optical biosensor for ochratoxinA detection using peptide probe and Au-ball label / สุทธิพร พินิจสุวรรณ และ นิรมล ปัญญ์บุศยกุล 2558 Genaral Book 1
510 124471   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ คุณสมบัติของชาพรนิทราในการลดระดับน้ำตาลในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 = Anti-diabetic properties of pornittra tea in type 2 diabetes patients / จุฑามาศ นิวัฒน์...[และคนอื่นๆ] 2555 Genaral Book 1
511 124541   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาสูตรและการจำแนกคุณลักษณะของฟิล์มบริโภคได้จากแป้งและสตาร์ชข้าว (ระยะที่ 2) = Formulation and characterization of edible film from rice flour and starch (Phase 2) / รุ่งอรุณ สาสนทาญาติ, ดำรงพล คำแหงวงษ์ และ ณัฐวุฒิ ดอนลาว 2557 Genaral Book 1
512 124588   รสของแม่สลอง : หมู่บ้านอาหาร แผนพัฒนาแม่สลองอย่างยั่งยืน = Mae Salong : gastronomy village / พลวัฒ ประพัฒน์ทอง ... [และคนอื่นๆ] 2560 Genaral Book 2
513 124834   สถิติและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร / วิวัฒน์ หวังเจริญ, เรียบเรียง 2561 Genaral Book 1
514 124847   เมนูนี้อร่อยดีมีสุขภาพ = Eat well stay well / บรรณาธิการ : อุทัยวรรณ วิสุทธากุล 2552 Genaral Book 1
515 125101   เชลแล็ก : การประยุกต์ใช้ในอาหารและยา / สนทยา ลิ้มมัทวาภิรัติ์ 2561 Genaral Book 1
516 125102   Smart farmer : เกษตรทางเลือกและความมั่นคงทางอาหาร หมู่บ้านก้างปลา อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย / เอกรินทร์ พึ่งประชา ... [และคนอื่น ๆ] 2560 Genaral Book 1
517 125106   2558 = Chinese food culture in wedding party for the Thai Chinese in Betong district, Yala province, Thailand / นารีรัตน์ วัฒนเวฬุ 2558 Genaral Book 1
518 125110   การลดค่าดัชนีน้ำตาลในผลิตภัณฑ์อาหาร = Glycemic index reduction in food products / ยุทธนา พิมลศิริผล 2561 Genaral Book 1
519 125125   คัมภีร์กาแฟ = Coffee bible / บุญทอง มุ่งสิริขจร และเกรียงสิทธิ์ ศิริชาติไชย 2549 Genaral Book 1
520 125579   เชฟหญิงเหล็ก : สูตรชีวิตจากครัวไทยในนิวยอร์ก / งามพร้อม ไทยมี 2560 Genaral Book 1
521 125639   คู่มือไวน์เมกเกอร์ = Winemaker handbook / วันเพ็ญ จิตรเจริญ 2556 1
522 126147   ฉลากอาหาร : ข้อกำหนดและการนำไปใช้ / อุทัย กลิ่นเกษร 2561 Genaral Book 1
523 126149   เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลลำไย / บรรณาธิการ; นิธิยา รัตนาปนนท์ และดนัย บุณยเกียรติ 2561 Genaral Book 1
524 126167   หลักการและเทคนิคในการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาในอุตสาหกรรมอาหาร = Principles and techniques of microbiological analysis in food industry / ทิพรัตน์ หงภัทรคีรี 2561 Genaral Book 1
525 126204   การลดการปนเปื้อนของผลิตผลทางการเกษตรด้วยโอโซน / กานดา หวังชัย 2561 Genaral Book 1
526 126333   สิทธิผู้บริโภค / สรวิศ ลิมปรังษี. 2559 Genaral Book 1
527 126459   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาการใช้สารละลายอนุภาคทองขนาดนาโนเพื่อตรวจวัดแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร = Colorimetric detection of foodborne bacteria using gold nanoparticles / สุทธิพร พินิจสุวรรณ 2556 Genaral Book 1
528 126461   การวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ / วาสนา เสภา 2560 Genaral Book 1
529 126466   ศิลปะการตกแต่งอาหาร / กนกวรรณ ปลาศิลา 2560 Genaral Book 1
530 127098   เยรูซาเล็มอาร์ทิโช้คเชิงพาณิชย์ / สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล ... [และคนอื่น ๆ] 2561 Genaral Book 1
531 127133   หลักการแปรรูปและถนอมอาหาร / วิภาดา มุนินทร์นพมาศ 2561 Genaral Book 1
532 127232   ส่วนผสมและวัตถุเจือปนอาหารในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ = Food ingredients and additives in meat products / ศุภลักษณ์ สรภักดี 2561 Genaral Book 1
533 127279   หน่วยปฏิบัติการทางวิศวกรรมอาหาร 1 / ฤทธิชัย อัศวราชันย์ 2561 Genaral Book 1
534 127314   สำรับอาหารไทย จากบ้านสู่วัง = Thai gastronomy from home kitchen to royal cuisine / สุกัญญา สุจฉายา, บรรณาธิการ 2561 Genaral Book 2
535 127387   กลยุทธ์ "ค้าปลีก" สร้างความปลอดภัยอาหาร / คณะอนุกรรมการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด (ค้าปลีก) เพื่อความปลอดภัยอาหารสู่ผู้บริโภค 2557 Genaral Book 1
536 127414   การกรองในวิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร = Filtration in food process engineering / ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล. 2560 Genaral Book 2
537 127420   การแปรรูปด้วยความร้อนและไม่ใช้ความร้อนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ / ฤทธิชัย อัศวราชันย์ 2561 Genaral Book 1
538 127674   JTEPA ณ ปีที่ 10 การปกป้องตลาดสินค้าเกษตรของญี่ปุ่น? / สิรินทิพย์ นรินทร์ศิลป์ 2561 Genaral Book 1
539 127719   โรงสีข้าวชุมชน : แนวคิดและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ยั่งยืน / สุนทรชัย ชอบยศ 2561 Genaral Book 1
540 127933   เปิดหูเปิดตาเรื่องอาหาร "ฉบับอาหารเปลี่ยนโลก" / ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก 2562 Genaral Book 1
541 128154   วัสดุสัมผัสอาหาร : ความปลอดภัยและกฎระเบียบ = Food contact materials : safety and regulations / งามทิพย์ ภู่วโรดม 2562 2
542 128239   Glam the trendicious restaurants / นัธพร ศิริรังษี และ พัชรินทร์ ตั้งชัยสิน 2559 Genaral Book 2
543 128348   จุลชีววิทยาในอุตสาหกรรมอาหาร = Microbiology in food industry / ทิพรัตน์ หงภัทรคีรี 2561 Genaral Book 1
544 129261   การบรรจุภัณฑ์บรรยากาศดัดแปรแอคทีฟสำหรับผักและผลไม้สด = Active modified atmosphere packaging for fresh fruits and vegetables / วีรเวทย์ อุทโธ 2562 Genaral Book 1
545 129815   จักรวาลในถ้วยกาแฟ : ศาสตร์แห่งศิลป์ของการชมชิมรสกลิ่นกาแฟ = How to make coffee : the science behind the bean / ลานิ คิงส์ตัน เขียน ; โตมร ศุขปรีชา แปล. 2560 Genaral Book 1
546 129850   เทคนิคการประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร = Techniques in shelf life evaluation of food products / ยุทธนา พิมลศิริผล 2561 Genaral Book 1
547 130468   สภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อการผลิตพืชไร่ = Physical environments of field crop production / ปิติพงษ์ โตบันลือภพ 2563 Genaral Book 1
548 130506   วิทยาศาสตร์โปรตีนปลา = Science of fish proteins / จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล 2562 Genaral Book 1
549 130601   เทใจใส่เมนู / โดยทีมงานนิตยสาร Open ; วัฒนชัย วินิจจะกูล : รวบรวม 2543 Genaral Book 1
550 130881   เทคโนโลยีสารกลิ่นรส / ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์ 2563 Genaral Book 2
551 130882   เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อ สัตว์ปีก ปลา และอาหารทะเล และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ / นินนาท ชินประหัษฐ์ 2562 Genaral Book 1
552 131358   หลากพันธุ์ทุเรียนพื้นเมืองของไทย = Plenty of native durian cultivars in Thailand / อุษณีย์ พิชกรรม และณัฐวุฒิ พวกอินแสง 2563 Genaral Book 1
553 131742   แพลตฟอร์มวิจัยด้านเกษตร : การออกแบบและการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อมุ่งผลลัพธ์ / บรรณาธิการ; จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ 2563 Genaral Book 2
554 131871   เกษตรกรรมแห่งอนาคต = The agriculture of the future / สิริวัฒน์ สาครวาสี 2562 Genaral Book 2
555 131932   การประเมินทางประสาทสัมผัส = Sensory evaluation / ไพโรจน์ วิริยจารี 2561 Genaral Book 1
556 132020   วงจรชีวิตของต้นกัญชาและการดูแลเพื่อนำไปสกัดเป็นยา = The life cycle of the Cannabis plant & grower's guide / นัทธวงศ์ อนิวรรตน์ 2562 Genaral Book 1
557 132298   Food design จากวัฒนธรรมสู่นวัตกรรม / อนุสรณ์ ติปยานนท์ 2563 Genaral Book 1
558 132414   คู่มือการตรวจวิเคราะห์สิ่งแปลกปลอมในอาหาร (หมูหย็องปลอมและสาหร่ายปลอม) / ขันทอง เพ็ชรนอก 2563 Genaral Book 3
559 132647   การตัดสินใจและรูปแบบการจัดเก็บข้าวเปลือกหอมมะลิของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / อรวรรณ ศรีโสมพันธ์, สกุลกานต์ สิมลา และสุรศักดิ์ บุญแต่ง 2563 Genaral Book 2
560 132660   สวนดุสิตเดลิเวอรี่ = Suan Dusit delivery / ศิโรจน์ ผลพันธิน และคณะ 2564 Genaral Book 1
561 132662   เทคโนโลยีการตรวจวัดที่อาศัยอุปกรณ์อัจฉริยะสำหรับการวิเคราะห์อาหาร สมุนไพร และโลหะหนัก : เทคนิคใหม่สำหรับงานด้านเคมีวิเคราะห์ = Smart gadgets-based detection technologies for food, herbs, and heavy metals : new technique for analytical chemistry / ปริญญา มาสวัสดิ์ 2564 Genaral Book 1
562 132676   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการส่งเสริมการเกษตรยุคดิจิทัล = Human resource development in agricultural extension in the digital age / พัชราวดี ศรีบุญเรือง [2564] Genaral Book 2
563 132855   กาแฟเดินทาง = Coffee bag packer / เอกศาสตร์ สรรพช่าง 2564 Genaral Book 1
564 133159   มันสำปะหลังไทย : ชีววิทยา การผลิต และการแปรรูป = Thai cassava : biology, production and utilization / โอภาษ บุญเส็ง 2563 Genaral Book 2
565 133211   รายงานผลการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยฉบับสมบูรณ์ แผนกิจกรรม การพัฒนาข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อปฎิรูปเกษตรไทยสู่ระบบอัจฉริยะ (ปีที่ 2) = Big data development for reforming Thai agriculture to smart system (year 2) / สุตเขตต์ นาคะเสถียร...และคนอื่นๆ] 2564 Genaral Book 1
566 133212   รายงานบทสรุปสำหรับผู้บริหาร แผนกิจกรรม การพัฒนาข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อปฎิรูปเกษตรไทยสู่ระบบอัจฉริยะ (ปีที่ 2) = Executive summary : big data development for reforming Thai agriculture to smart system (year 2) / สุตเขตต์ นาคะเสถียร...[และคนอื่นๆ] 2564 Genaral Book 1
567 133418   เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้ / ผู้เรียบเรียง; ดนัย บุณยเกียรติ และนิธิยา รัตนาปนนท์ 2564 Genaral Book 1
568 133543   มะนาว ปลูกกินเองได้ ปลูกขายทำเงิน / ผู้เรียบเรียง; กองบรรณาธิการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน 2557 Genaral Book 1
569 133622   ประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และกิจกรรมทางการ โดยใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนเป็นฐานในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น = Effectiveness of dietary behavioral physical activities modification program applying theory of planned behavior among secondary school students / พงศกร หัวนา 2563 Theses 1
570 133767   สับปะรด สุดยอดผลไม้ไทย ปลูกง่าย กำไรงาม / กองบรรณาธิการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน 2558 Genaral Book 1
571 133770   กล้วยน้ำว้า สร้างชาติ สร้างเงิน / กองบรรณาธิการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน 2558 Genaral Book 1
572 133954   Science and technology of aroma, flavor, and fragrance in rice / edited by Deepak Kumar Verma and Prem Prakash Srivastav 2021 Genaral Book 1
573 134665   40 ปี สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย : ประวัติและผลงาน พจนานุกรมศัพท์ปุ๋ยและธาตุอาหารพืช / สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย 2564 Genaral Book 2
574 135369   การศึกษาศักยภาพการแปรรูปใบสับปะรดเป็นผลิตภัณฑ์เส้นใย / สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2565 Genaral Book 1
575 135455   เนื้อเนื้อ : มุมมอง ประสบการณ์ วิชาการ การสร้างอาชีพในโซ่อุปทานเนื้อโคไทย / ศิริพร กิรติการกุล, จุฑารัตน์ เศรษฐกุล และสุขสถิตพ์ พิสิษฐ์สัชญา 2565 Genaral Book 1
576 135456   ทางเลือกและโอกาส ในการสร้างอาชีพจากโคเนื้อ / ศิริพร กิรติการกุล...[และคนอื่น ๆ] 2565 Genaral Book 1
577 135457   การเลี้ยงโคขุนคุณภาพบริบทประเทศไทย / ศิริพร กิรติการกุล...[และคนอื่น ๆ] 2565 Genaral Book 1
578 135458   เรื่องต้องรู้ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเนื้อโค / ศิริพร กิรติการกุล, จุฑารัตน์ เศรษฐกุล และสุขสถิตพ์ พิสิษฐ์สัชญา 2565 Genaral Book 1
579 135459   ผู้ประกอบการ ร้านขายเนื้อ = Butcher shop - steak/ suki/ shabu shop / ศิริพร กิรติการกุล, จุฑารัตน์ เศรษฐกุล และสุขสถิตพ์ พิสิษฐ์สัชญา 2565 Genaral Book 1
580 136241   ความตกลงว่าด้วยการใช้บังคับมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช = Agreement on the application of sanitary and phytosanitary measures / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2563 Genaral Book 3
581 136246   การวิเคราะห์เพื่อประเมินคุณภาพของผักและผลไม้ / ผู้เรียบเรียง; นิธิยา รัตนาปนนท์ และดนัย บุณยเกียรติ 2565 Genaral Book 1
582 136282   การให้ความร้อนแบบโอห์มมิกในการแปรรูปอาหาร = Ohmic heating in food processing / วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์ 2565 Genaral Book 1
583 136387   คุณค่าทางโภชนาการและความปลอดภัยทางจุลชีววิทยาของผักและผลไม้สดตัดแต่ง = Nutritional value and microbial safety of freash-cut fruits and vegetables / จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล 2566 Genaral Book 1
584 136440   การจัดการหลังเก็บเกี่ยวผลสตรอว์เบอร์รี / ผู้เรียบเรียง; ดนัย บุญยเกียรติ และนิธิยา รัตนาปนนท์ 2565 Genaral Book 1
585 136441   หอมหัวใหญ่ = Onion / ผู้เรียบเรียง; ดนัย บุญยเกียรติ และนิธิยา รัตนาปนนท์ 2565 Genaral Book 1
586 136818   อาหารชาติพันธุ์ดอยแม่สลอง / ผู้เรียบเรียง จันทรารักษ์ โตวรานนท์...[และคนอื่น ๆ] 2566 Genaral Book 1
587 137330   การกรองในวิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร = Filtration in food process engineering [electronic resource] / ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล 2560 E-Book 1
588 137339   การออกแบบนวัตกรรมอาหาร = Food innovation design [electronic resource] / ไพโรจน์ วิริยจารี 2564 E-Book 1
589 137356   มหัศจรรย์กัญชา : พืชแห่งอนาคต [electronic resource] / กองบรรณาธิการมติชน 2565 E-Book 1
All 946