No. BIB Title Year Type Amount Copy
1 1440   จุลชีววิทยาช่องปากและที่มาของโรคฟันผุ โรคปริทันต์และโรคในช่องปาก / จินตกร คูวัฒนสุชาติ 2544 Genaral Book 1
2 1651   การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 20 วันที่ 11 ตุลาคม 2545 ณ ห้องประชุมอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2545 Genaral Book 1
3 2883   รายงานการวิจัยเรื่อง การหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการลดปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำประปาของกรมอนามัยในเขตภาคเหนือโดยใช้สารเคมี / เทวารักษา เครือคล้าย ... [และคนอื่น ๆ] 2544 Genaral Book 2
4 13919   ฟันดีมีใช้ตลอดชีวิต / ผู้รวบรวมและเรียบเรียง; องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 2539 Genaral Book 1
5 19560   ศัพท์ทันตแพทยศาสตร์ (สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกายวิภาคศาสตร์และปริทันตวิทยา) ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน 2541 Reference Book 1
6 22389   หลักการพื้นฐานในการรักษาการสบฟันผิดปกติ / นิธิภาวี ศรีสุข 2546 Genaral Book 1
7 23703   รอยโรคในช่องปากที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน / กอบกาญจน์ ทองประสม 2543 Genaral Book 1
8 24946   ฟันดีทั่วหล้า พระเมตตาทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชินี / คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2547 Genaral Book 3
9 29087   ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อประชาชนในการเลือกสถานพยาบาลเอกชนบริการด้านทันตกรรม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย = Marketing mix influencing the use of private dental clinics in Muang District, Chiangrai province / อรุณี เนตตกุล 2547 IS 1
10 46971   สรีรวิทยา / บรรณาธิการ; รัชฎา แก่นสาร์ 2549 Genaral Book 8
11 51389   ทันตรังสีวินิจฉัยเบื้องต้น / ใจนุช จงรักษ์ 2532 Genaral Book 1
12 51390   การรักษาประสาทฟันในเด็ก / ภารดี โหตรภวานนท์, วัชราภรณ์ ทัศจันทร์ 2531 Genaral Book 1
13 51536   การเคลื่อนฟันเฉพาะตำแหน่ง / วัฒนะ มธุราสัย 2530 Genaral Book 1
14 52517   ทันตวัสดุศาสตร์ / เจน รัตนไพศาล 2533 Genaral Book 1
15 60966   ความรู้ด้านการเจริญเติบโตในวัยหนุ่มสาวลักษณะคางยื่นละการใช้เฟสมาสก์ / ศิริมา เพ็ชรดาชัย [2551] Genaral Book 2
16 61252   ฟัน / ยุพเรศ นิมกาญจน์ ; ชุลิตา อารีย์พัฒน์กุล: บรรณาธิการ 2551 Genaral Book 3
17 62166   วิทยาเนื้อเยื่อช่องปาก = Oral iagrlys / รัฐพงษ์ วรวงศ์วสุ 2553 Genaral Book 1
18 62483   ตำราโรคกระดูกพรุน = Textbook of osteoporosis / บรรณาธิการ; ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล 2552 Genaral Book 2
19 83589   ทันตสุขศึกษา / มาลี อรุณากูร 2551 Genaral Book 5
20 98704   แผนยุทธศาสตร์ สุขภาพช่องปากประเทศไทย พ.ศ. 2555-2559 : ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์สุขภาพช่องปากประเทศไทย พ.ศ. 2555-2559 / โดย เพ็ญแข ลาภยิ่ง, เสกสรรค์ พวกอินแสง 2556 Genaral Book 2
21 98724   ภาพรังสีกับงานทางทันตกรรม = Radiographic imaging for dentistry / เรียบเรียงโดย สั่งสม ประภายสาธก 2554 Genaral Book 3
22 98861   รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาสักยภาพของนักศึกษาทันตแพทย์โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีกับการปฏิบัติงานในคลินิก และการสัมมนาทันตกรรมจัดฟัน ผ่านกระบวนการสุนทรียสนทนา = Efficiency development of dental students in orthodontic learning through applied dialogue / วิรัช พัฒนาภรณ์, ธรพรรณ วัฒนชัย 2553 Genaral Book 1
23 101721   การออกแบบครอบฟันและฟันปลอมชนิดติดแน่น : ความล้มเหลวและการรักษา = Crown and bridge designs : failures and treatments / นภาพร อัจฉริยะพิทักษ์ 2540 Genaral Book 1
24 101723   Happy dent : หนังสือสรุปบทเรียนเครือข่ายการเรียนรู้อย่างสร้างสุข / เครือข่ายการเรียนรู้อย่างสร้างสุข ม.ป.ป. Genaral Book 1
25 102062   รายงานการประเมินผลงานวิจัย โครงการทันตปฏิรูปเพื่อจิตสาธารณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / นักวิจัย นิตา วิวัฒนทีปะ, มารศรี ยกเต้ง 2554 Genaral Book 1
26 105355   เฉลิมพล และ มนตรี การบูรณะฟันหลังด้วยวัสดุบูรณะสีเหมือนฟัน = Chalermpol and Montri posterior tooth colored restorations / เฉลิมพล ลี้ไวโรจน์ และมนตรี จันทรมังกร 2549 Genaral Book 2
27 105356   ศิลปะการบูรณะฟันหน้าด้วยเรซิน คอมโพสิต = The art of anterior resin composite restorations / เฉลิมพล ลี้ไวโรจน์ 2552 Genaral Book 1
28 105463   ความผิดปกติบริเวณขมับ-ขากรรไกร = Temporomandibular disorders (TMD) / ภาณุเพ็ญ สิทธิสมวงศ์, บรรณาธิการ 2556 Genaral Book 1
29 108171   Born to be ทันตแพทย์ / ธิตินนท์ จงตั้งปิติ 2557 Genaral Book 1
30 110060   คุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปาก = oral health-related quality of life / สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 2557 Genaral Book 2
31 110448   การพัฒนาทักษะทางทันตกรรมตามหลักการยศาสตร์ / คณะผู้เชียน ศิริวรรณ สืบนุการณ์, มนทกาน ไชยกุมาร, แมนสรวง วงศ์อภัย 2553 Genaral Book 1
32 110450   แนวทางการวินิจฉัยแยกโรคทางคลินิคสำหรับรอยโรคของเยื่อเมือกช่องปาก = a guide to clinical differential diagnosis to oral mucosal lesions / ศิริเพ็ญ เปสี 2557 Genaral Book 1
33 112608   สมุนไพรไทยทางทันตกรรม พ.ศ. 2551 / คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2551 Genaral Book 1
34 112663   การถอนฟันทางปฏิบัติ = Practical tooth extraction / ลลิตกร พรหมมา 2558 Genaral Book 1
35 117387   พระมหากรุณาธิคุณต่อวงการทันตกรรม / พิสุทธิ์ อำนวยพาณิชย์, แพร จิตตินันท์ และวีระวัฒน์ สัตยานุรักษ์ 2560 Genaral Book 1
36 125126   ลูกน้อยฟันสวย ยิ้มใส = Your child's teeth / เจน เคมพ์ และแคลร์ วอลเตอร์ส, ผู้แปล; พีรศุษม์ รอดอนันต์ 2549 Genaral Book 1
37 125643   ศาสตร์การรักษาคลองรากฟัน / ปิยาณี พาณิชย์วิสัย 2559 1
38 125671   เรื่องฟัน เรื่องเยอะ / วิทวัส สังขะวิชัย 2557 1
39 126195   เอกสารประกอบการสอน กระบวนวิชา DANA292 (409292) ปฏิบัติการทางทันตกายวิภาคศาสตร์ = Laboratory in dental anatomy / สุฤดี ทายะติ [2561] Genaral Book 1
40 126825   โรคเลือดออกง่าย (จัดการได้) ง่ายนิดเดียว / ศรัญญา พงษ์อุดม 2561 Genaral Book 1
41 127450   การวินิจฉัยและการบำบัดการติดเชื้อสาเหตุจากฟัน / บรรณาธิการ; พรชัย จันศิษย์ยานนท์, อรสา ไวคกุล และจิรพันธ์ พันธ์วุฒิกร 2560 Genaral Book 2
42 127451   ตำราวิชาทันตกรรมจัดฟัน = Textbook of orthodontics / มนเทียร มโนสุดประสิทธิ์ 2560 2
43 127917   พยาธิวิทยาภูมิคุ้มกันของโรคปริทันต์ = Immunopatholgy of periodontal disease / สุทธิชัย กฤษณะประกรกิจ และคณะ 2557 Genaral Book 1
44 129449   ผลของน้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของเอนไซม์เดกซ์แทรนเนสต่อตัวบ่งชี้ = Effect of mouthwash containing dextranase enzyme on markers related to dental cariese in subjects / ปิยฉัตร ทองป้อง 2562 IS 1
45 130209   ภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ = Simple english for nurses & medical professionals / Dr. Warm [นามแฝง] 2559 Genaral Book 1
46 130211   คำศัพท์-คำย่อทางการแพทย์ = Medical vocabulary & abbreviation / ปราณี ทู้ไพเราะ 2560 Genaral Book 1
47 131672   โลหิตวิทยา : บทบาทของไมโครอาร์เอ็นเอ = Hematology : the role of miRNA / ขนิษฐา ศรีนวล 2563 Genaral Book 1
48 131743   กายวิภาคศาสตร์ของโครงกระดูกมนุษย์ = Anatomy of the human skeleton / ภูวดล ด้วงโต 2563 Genaral Book 1
49 131903   ทันตรังสีวิทยาพื้นฐาน = Basic oral radiology / อภิรุม จันทน์หอม 2560 Genaral Book 1
50 131977   วิทยาศาสตร์พื้นฐานของการป้องกันโรคฟันผุ = Scientific basis of dental caries prevention / กุสุมาวดี อุทิศพันธ์, สิทธิชัย ขุนทองแก้ว และวิสาขา อุปพงค์ 2563 Genaral Book 1
51 132291   การวินิจฉัยทางทันตกรรมจัดฟัน / สุปาณี สุนทรโลหะนะกูล 2563 Genaral Book 1
52 134251   ภาพสีประกอบโลหิตวิทยา = Color aids hematology / สุภินันท์ สเป็ค-สายเชื้อ 2544 Genaral Book 1
53 134808   ไมโครอาร์เอ็นเอและความสำคัญทางการแพทย์ = MicroRNA and its significance in medicine / วิทยา ชัยวังเย็น 2565 Genaral Book 1
All 78