No. BIB Title Year Type Amount Copy
1 1439   หลักโภชนวิทยา / ชูเกียรติ มณีธร 2526 Genaral Book 2
2 1914   ประวัติศาสตร์สิบสองจุไท / ภัททิยา ยิมเรวัต 2544 Genaral Book 3
3 2797   สมุนไพรไม้พื้นบ้าน / บรรณาธิการ; นันทวัน บุณยะประภัศร และอรนุช โชคชัยเจริญ 2543 Genaral Book,
Book Not for Loan
9
4 9931   เปิดรหัสายด่วน อย. 1556 เมนู 3 สาระน่ารู้ด้านเครื่องสำอาง / [จัดทำโดย นิภาภรณ์ จัยวัฒน์ ... และคนอื่น ๆ] 2545 Genaral Book 2
5 18097   ไลโปโซมทางยาและเครื่องสำอาง = Liposomes in pharmaceuticals and cosmetics / อรัญญา มโนสร้อย, จีรเดช มโนสร้อย 2545 Genaral Book 3
6 18260   คู่มือผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อเศรษฐกิจชุมชน / สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 2546 Genaral Book 3
7 19002   รู้คุณรู้โทษโภชนาการ = Foods that harm, foods that heal / รีดเดอร์ส ไดเจสท์ 2543 Genaral Book 2
8 19341   อิมัลชันทางเครื่องสำอาง / พิมพร ลีลาพรพิสิฐ 2540 Genaral Book 10
9 23387   ผลกระทบจากการใช้เครื่องสำอางสมุนไพร ในเขตเทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย = The side-effects of harbal cosmetics users in Muang District, Chiang Rai / สุชัญญา แสวงผล 2546 IS 1
10 29159   เครื่องสำอางจากสมุนไพร / [ผู้เรียบเรียง พรสวรรค์ ดิษยบุตร ... และคนอื่น ๆ ; บรรณาธิการ พเยาว์ รอดโพธิ์ทอง ... และคนอื่น ๆ] 2546 Genaral Book 5
11 31454   อีมัลชั่นทางเครื่องสำอาง = Cosmetic emulsions / พิมพร ลีลาพรพิสิฐ 2534 Genaral Book 1
12 31456   ครีม / อุบลทิพย์ นิมมานนิตย์ [253-] Genaral Book 1
13 31490   คู่มือผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อเศรษฐกิจชุมชน / สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 2545 Genaral Book 9
14 33031   น้ำหอม สุนทรียสื่อสารการตลาด = De Luxe / ทัศนีย์ บุนนาค 2545 Genaral Book 3
15 35230   รวมสูตรการผสมแชมพูและครีมนวดจากสมุนไพรธรรมชาติ / [เรียบเรียงโดย...เสาวภรณ์ วังวรรธณะและคณะ] [2537] Genaral Book 2
16 40637   รากเหง้าแห่งภูมิปัญญาไทย : อีสานไทยสัปปายะ : เจลสมุนไพรธรรมชาติ / ผู้จัดทำ เนตรดาว ยวงศรี, นิตยา ลักษณวิสิษฐ์, วิเชียร วงศ์ศุภลักษณ์ 2547 Genaral Book 8
17 41404   สูตรสร้างความงาม งามนอก-งามใน / ชาคริต วรชัยยางกูร 2543 Genaral Book 1
18 44614   เอกสารการสอนชุดวิชา : การบริหารงานควบคุมอาหารและยา = Food and drug control management 2540 Genaral Book 10
19 49071   ธุรกิจเครื่องสำอางสมุนไพร / สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2546 Genaral Book 1
20 50003   สวยจริง...ยิ่งนานวันยิ่งสวย / อรวรรณ กิจเชวงกุล ; เรียงเรียง นวลผ่อง ณ ถลาง 2548 Genaral Book 2
21 50090   แต่งหน้าสวยด้วยตัวเอง / โดย ชรภาส โอภาสพันธ์ ; กิติกร เลิศวิลัย เรียบเรียง 2547 Genaral Book 1
22 50338   ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกร้านจำหน่ายเครื่องสำอางของผู้บริโภคในเขตอำเภอเทิง อำเภอขุนตาล และอำเภอพญาเม็งราย จังหวัด/ อทิติ หนุนนำสิริสวัสดิ์ 2550 IS 1
23 50341   การศึกษาความคงตัวต่อแสงของบิวทิลเมทอกซีไดเบนโซอิลมีเทนโดยใช้สารเพิ่มความคงตัวต่อแสง / ณัฐพร บู๊ฮวด 2550 IS 1
24 50483   การพัฒนาแป้งอัดแข็งผสมรองพื้น ตามความต้องการของผู้บริโภค / ดุสิต อุทิศพงษ์ 2550 IS 1
25 50484   สปาส่งถึงบ้าน: กระบวนทัศน์ใหม่ของการทำธุรกิจสปาขนาดเล็ก ปานดวงเนตร อุดหนุนกาญจน์ 2550 Theses 1
26 50485   ศักยภาพของน้ำมันหอมระเหยจากพืชหอมไทยเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์สุคนธบำบัด / วิลาวัลย์ มณฑามณี 2550 IS 3
27 50486   ปัจจัยคัดสรรที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้มารับบริการโฮเต็ลสปาในกรุงเทพมหานคร / นิจทยา วิริยะเกษมสุข 2550 IS 2
28 50487   การพัฒนาและประเมินผลทางคลินิกของคาร์บอกซีเมทิลกลูแคน / วรัตม์ วัชรปรีชาสกุล 2550 IS 2
29 50492   การประยุกต์ใช้เบต้ากลูแคนจากยีสต์ในเครื่องสำอาง / ลักษณ์สุภา ประภาวัต 2550 Theses 1
30 50493   การฟื้นฟูสภาพผิวหน้าและความพึงพอใจโดยเลเซอร์ชนิดไม่มีแผล / ศจีมาศ ธนอารักษ์ 2550 IS 1
31 50495   แนวโน้มการพัฒนาและการประยุกต์เป๊ปไทด์ในผลิตภัณฑ์ต่อต้านริ้วรอย / สุภาพร บัวรักษา 2550 IS 1
32 50497   ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้ความชุ่มชื้นผิวในสตรี / ชุติมา พบลาภ 2550 IS 1
33 50498   การศึกษาสารยับยั้งเอนไซม์ 5 อัลฟา-รีดักเทสจากสมุนไพรในภาวะผมบางแบบพันธุกรรม / พิตรพิบูล ศิริเบญจา 2550 IS 1
34 50499   แนวโน้มการใช้เครื่องสำอางในสุนัข / นุวัศ เจนเกียรติฟู 2550 IS 3
35 50500   ผลของน้ำมันนวดในการกระชับสัดส่วน [electronic resource] / จริยา ท้วมจันทร์ 2550 E-Theses 1
36 50501   กุญแจสู่ความสำเร็จของสปาระดับโลกในประเทศไทย / จารุณี เดส์แน็ช 2550 Theses 1
37 50502   ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อน้ำมันนวดเพื่อการผ่อนคลายในสปา / วิภา ทองอัมพร 2550 IS 1
38 50504   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดรอยย่นบนใบหน้าของเลเซอร์ไดโอดที่มีความยาวคลื่น 900 นาโนเมตร ที่ส่งพลังงานควบคู่กับคลื่นวิทยุความถึ่สูง กับเลเซอร์ลองพั้ลซ์เอ็นดีแย็กที่มีความยาวคลื่น 1,064 นาโนเมตร / ขวัญฤทัย ดำรงวัฒนโภคิน 2550 IS 1
39 50506   การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขัดผิวจากลูกเดือย [electronic resource] / ประดับฟ้า โหมดสุวรรณ 2550 E-Theses 1
40 50507   การพัฒนาและประเมินผลทางคลินิกของสารสกัดมาตรฐานผลฟักข้าว / วิภัทรา ศุภะจินดา 2550 IS 1
41 50509   แนวโน้มในอนาคตของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่เกี่ยวข้องกับสตรีวัยทอง / วริศา สกุลรุ่งจรัส 2550 IS 1
42 50510   พฤติกรรมการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) / นัทธ์ ปรารถนาดี 2550 IS 1
43 50512   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกระชับรูขุมขนบนใบหน้าระหว่างการกรอผิวหน้าด้วยผงคริสตัลกับการลอกผิวหน้าด้วยกรดผลไม้ / สาทิส ดำรงค์วัฒนโภคิน 2550 IS 3
44 50513   การพัฒนาผลิตภัณฑ์สปาบาธบอมบ์ / รวิสุต ไกรรวี 2550 IS 2
45 50514   การพัฒนาเจลให้ความชุ่มชื้นผิวจากสารสกัดเมล็ดมะขาม [electronic resource] / บุญล้อม สิบหมื่นเปี่ยม 2550 E-Theses 1
46 50516   สารที่ใช้ในเครื่องสำอางสำหรับรักษาผู้ป่วยสิวและป้องกันการเป็นสิว / วิภาภร เจนลาภวัฒนกุล 2550 Genaral Book 1
47 50517   การพัฒนาและประเมินผลทางคลินิกของเจลโพลีแซคคาไรด์จากสารสกัดเปลือกทุเรียน / บุญธรี ฟูตระกูล 2550 IS 1
48 50518   ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อเครื่องสำอางป้องกันแสงแดด [electronic resource] / น้ำหนึ่ง วรพงศธร 2550 E-Theses 1
49 50520   การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดจากเปลือกเสาวรสเพื่อพัฒนาเป็นเครื่องสำอาง / จิราภรณ์ ทองตัน 2550 IS 1
50 50521   สมุนไพรไทยเพื่อผิวขาวและแนวโน้มการตลาด [electronic resource] / อาริยา สาริกะภูติ 2550 EJN 1
51 50523   อิทธิพลของกลิ่นในการตัดสินใจเลือกซื้อโลชั่นบำรุงผิวกาย / กังสดาล สุภัทรวณิชย์ 2550 IS 3
52 50524   การศึกษาความคงตัวทางกายภาพของโคเอนไซม์คิวเทนที่เก็บกักในไลโปโซมเพื่อใช้ทางเครื่องสำอาง / เบญจมาศ โกมล 2550 IS 1
53 50525   การพัฒนาและประเมินผลทางคลินิกของคอลลาเจนจากธรรมชาติ / มงคล ญาณโรจนะ 2550 IS 1
54 50534   แนวโน้มธุรกิจเครื่องสำอางในประเทศไทย / พัชรินทร์ อัศวานุชิต 2550 IS 1
55 50536   การพัฒนาสารสกัดจากว่านชักมดลูกเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง / จาศิริ ช่วยพรม 2550 IS 1
56 52038   เครื่องสำอาง : ประวัติศาสตร์ ขั้นตอนการผลิตเครื่องสำอาง พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง สีและน้ำหอม เล่มที่ 1 / อรัญญา มโนสร้อย 2533 Genaral Book 9
57 52039   เครื่องสำอาง : แป้งผัดหน้า เครื่องสำอางสำหรับตา รู้ช และลิปสติก เล่มที่ 2 / อรัญญา มโนสร้อย 2533 Genaral Book 9
58 52048   สารใหม่และวิทยาการใหม่ทางเครื่องสำอาง / อรัญญา มโนสร้อย, จีรเดช มโนสร้อย 2543 Genaral Book 22
59 52050   เครื่องสำอาง เล่มที่ 4 / อรัญญา มโนสร้อย และ จีรเดช มโนสร้อย 2537 Genaral Book 9
60 52052   เครื่องสำอาง เล่มที่ 3 / อรัญญา มโนสร้อย 2532 Genaral Book 8
61 52312   เครื่องสำอางเพื่อความสะอาด = Cleansing cosmetics / พิมพร ลีลาพรพิสิฐ 2544 Genaral Book 17
62 53126   เครื่องสำอางสำหรับผิวหนัง = Cosmetics for skin / พิมพร ลีลาพรพิสิฐ 2532 Genaral Book 10
63 53129   ไลโปโซมสำหรับยาผ่านทางผิวหนังและเครื่องสำอาง = Liposomes for through-skin pharmaceuticals and cosmetics / อรัญญา มโนสร้อย, จีรเดช มโนสร้อย 2550 Genaral Book 1
64 53132   เครื่องสำอางธรรมชาติ : ผลิตภัณฑ์สำหรับผิวหนัง = Natural cosmetics products for skin / พิมพร ลีลาพรพิสิฐ 2550 Genaral Book 10
65 53190   เลเซอร์ในเวชสำอาง / นิวัติ พลนิกร 2548 Genaral Book 3
66 55651   ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์อีมัลชั่นที่ผสมสารสกัดมะเม่า = Consumer satisfaction on emulsion containing Ma-Mao extract / วีรุจา ชั้นอินทร์งาม 2550 IS 2
67 55653   การศึกษาเปรียบเทียบสารห้ามใช้และสารควบคุมทางเครื่องสำอางในประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา-ญี่ปุ่น-ประเทศในกลุ่มประชาคมยุโรป = Comparative study of controlled and prohibited cosmetic substances in Thailand and United States of America-Japan-European Union countires / อัมพร ฤทธิ์นิ่ม 2550 IS 2
68 55654   การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมที่มีส่วนผสมของปวกหาด = Development of cream containing water extract of Artocarpus lakoocha Roxb. / กรกมล ทิพย์รอด 2550 IS 2
69 55655   การสำรวจการใช้เทคโนโลยีโฮโมจิไนซิ่งในการผลิตอิมัลชั่นทางเครื่องสำอาง = Survey of Homogenizing technology in production of cosmetic emulsion / ดวงมณี สร้อยสุข 2550 IS 1
70 55657   การพัฒนาผลิตภัณฑ์พอกผิวกายจากดินสอพอง = Development of body mask from Dinsopong / ธนธรรศ สนธีระ 2550 IS 2
71 55658   การสำรวจโอกาสทางธุรกิจของสปาไทยในต่างประเทศ = Servey for the opportunities of Thai spa business in the global market / กนกพร เขมเตชิษฐ์ 2550 IS 2
72 55660   การพัฒนาตำรับเครื่องสำอางชะลอความแก่ที่มีสารฟลาโวนอยด์เป็นองค์ประกอบ = The development of antiaging products containing flavonoids / พลศรี เชื้อเหรียญทอง 2550 E-Theses 1
73 55662   การพัฒนาตำรับเจลที่ประกอบด้วย Fixomer A-30 เป็นพอลิเมอร์จัดแต่งทรงผม = Development of gel containing Fixomer A-30 as a hair styling polymer / สมัชญา จิรเศรษฐศักดิ์ 2550 IS 1
74 55663   ปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขาวของกลุ่มวัยรุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล = Decision factors for purchasing of skin-whitening products of teenage in Bangkok metropolitan area / ณัฐวดี กิจแสงทอง 2550 IS 1
75 55664   ผลทางสรีรวิทยาและจิตวิทยาของน้ำมันกระดังงาในการนวดแบบสวีดิช = Physiological and psychological effects of Ylang Ylang oil in Swedish massage / จันทรกานต์ อธิกเจริญชัยกุล 2550 IS 2
76 55665   น้ำมันหอมระเหยที่นิยมใช้สำหรับการนวดอโรมาเทอราปีในธุรกิจสปาไทย = The most commonly used essential oils for aromatherapy massage in Thai spa business / รวีวรรณ พัดอินทร์ 2550 IS 2
77 55666   ผลของไลโปโซมเจล ไอออนโตโฟรีซีส และโฟโนโฟรีซีสต่อความชุ่มชื้นและความยืดหยุ่นของผิว = Effects of Liposome gel, Iontophoresis and Phonophoresis on moisture and elasticity of skin / ปวีนุช ศรีมงคลชัย 2550 IS 2
78 55667   การใช้คอลลาเจนในผลิตภัณฑ์ชะลอความแก่และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในประเทศไทย = Application of collagen in anti-aging and food supplement products in Thailand / อาณัติ สรรพานิช 2550 IS 2
79 56881   สูตรสำเร็จการแต่งหน้า = exactly make over beauty book / ชาคริต ศีลเศวตสกุล [25--] Genaral Book 1
80 57919   คุณสมบัติการชะลอความชราของสารสกัดเซริซินจากรังไหม = Anti-aging properties for silk Sericin / นัฎฐเนศวร์ ลับเลิศลบ 2551 IS 1
81 57920   การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขัดผิวกายออร์แกนิกจากข้าวหอมนิล = Development of organic body scrub containing homnin rice / ศาตนันท์ ชุมขุน 2551 Genaral Book 2
82 58119   รายงานฉบับสมบูรณ์ ศักยภาพและความพร้อมของการท่องเที่ยวเชิงสปาจังหวัดเชียงราย = The potential of spa entrepreneurs for spa tourism in Chiang Rai / สุพรรณิการ์ ขวัญเมือง, เบญจวรรณ โมกมล 2550 Genaral Book 1
83 65665   การจัดตั้งและการบริหารธุรกิจสปาในประเทศไทย = Spa business establishment and administration in Thailand / อัจฉรา ธำรงศักดิ์ 2551 IS 2
84 65666   ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในซีรั่มลดเลือนริ้วรอยรอบดวงตา = Factors affecting on satisfaction of anti-wrinkle eye serum / โสภาวรรณ มงคลธรรมากุล 2551 IS 2
85 65668   ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคกลูทาไธโอนของประชากรในกรุงเทพมหานคร = Factors affecting to glutathione consumption of population in Bangkok / อัณณ์รตน์ มาพูนสวัสดิ์วัฒนา 2551 IS 2
86 65669   ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการนวดแผนไทย = Factors affecting customer satisfaction on Thai traditional massage / นิธิมา ชอบเพื่อน 2551 IS 2
87 65670   การตั้งตำรับแชมพูที่มีส่วนผสมของสารสกัดสมุนไพรไทย = Formulation of shampoo containing Thai herbal extracts / ธนภัทร อนันต์วัฒนสุข 2551 IS 2
88 65672   การตั้งตำรับเครื่องสำอางรูปแบบเจลที่มีส่วนผสมของน้ำแร่จากธรรมชาติ = Formulation of cosmetic containing natural spring water / อรนุข วานิชสวัสดิ์วิชัย 2551 IS 2
89 65673   ประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ของคาปริลิลไกลคอลและเอทิลเฮกซิลกลีเซอรีนในอิมัลชั่น = Antimicrobial efficacy of caprylyl glycol and ethylhexylglycerin inemulsion / กัลยากร ลาวัลย์ 2551 IS 1
90 65675   ระดับความเข้มข้นและความพึงพอใจของกลิ่นน้ำมันหอมระเหยไทย = Threshold odor concentrations and preferences of Thai volatile oils / สุธินี บุญธรรม 2551 IS 2
91 65677   การทดสอบความไวของเชื้อ Propionibacterium acnes ต่อน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดจากสมุนไพรไทย = Susceptibility test of Propionibacterium acnes to Thai essential oils and herbal extracts / ชุติมา เกียรติวุฒิอมร 2551 IS 2
92 65678   การเปรียบเทียบผลการผ่อนคลายความเครียดของน้ำมันหอมระเหยจากกะเพราและลาเวนเดอร์ในอาสาสมัคร = Comparison of stress reduction of aromatic volatile oil from holy basil (ocimum sanctum) and lavender (lavendula angustifolia) in volunteers / รุ่งลัดดา ศรีบุญ 2551 IS 1
93 65679   การพัฒนาตำรับชะลอความแก่ที่มีส่วนผสมของสารสำคัญที่ทำให้เซลล์มีชีวิตยืนยาว = Development of anti-aging formulation containing prolonged cell life span actives / มัณฑิรา สมงาม 2551 IS 1
94 65680   การพัฒนาผลิตภัณฑ์แต้มสิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติ = Development of anti-acne product containing natural extracts / อโณทัย จำนงค์ไทย 2551 IS 2
95 65682   อิทธิพลร่วมของน้ำมันหอมระเหยไทยต่อการนวดไทย = Cofactor of Thai essential oils influencint on Thai massage / รัตนวรรณ ศรีนวล 2551 IS 2
96 65683   ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการสปาของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ กรุงเทพมหานคร = Factors affecting on customer's day spa service in The Mall department store, Bangkok / วิลาวัลย์ พงษ์สุนทร 2551 IS 2
97 65684   แนวโน้มการใช้เครื่องสำอางออร์แกนิกในประเทศไทย = Trends of organic cosmetic use in Thailand / จำปา หลินประเสริฐ 2551 IS 1
98 65685   การศึกษาการลดความเจ็บปวดด้วยวิธีการไม่ใช้ยาในสตรีตั้งครรภ์ระยะรอคลอด = The study of non drug pain reduction in attention time of pregnant women / ศิริลักษณ์ นามคำ 2551 IS 2
99 65686   การใช้น้ำมันหอมระเหยในการบำบัดอาการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนของสตรีวัยทอง = Application of essential oils for estrogen defficiency symptoms in menopause women / ปฏิพันธ์ เสริมศักดิ์ 2551 IS 2
100 65687   คุณสมบัติในการให้ความชุ่มชื้นผิวของโซเดียมไฮยาลูโรเนส และทรีเมลล่าไฮยาลูโรนิกแอซิด = Skin moisturizing effect of sodium hyaluronat and tremellahyaluronic acid / รักกร อ่อนน้อม 2551 IS 1
101 65688   การเปรียบเทียบประสิทธิผลของเจลพรอโพลิสผสมน้ำมันหอมระเหยและเบนโซอิลเปอร์ออกไซด์เจล = Effectiveness comparison of propolis-essential oil gel with benzoyl peroxide gel in the treatment of mild to moderate acne vulgaris / ชุลีกร วรยิ่งยง 2551 IS 2
102 65689   ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการความงามด้านผิวพรรณของผู้บริโภคในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร = Factors affecting on customers' skin beauty service in Ladprao district, Bangkok / พันธุ์พิมล จีวรตานนท์ 2551 IS 2
103 65690   ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ลดรอยแผลเป็น = Factors affecting on using scar reducing products / สิริธร ตั้งบุญสุข 2551 IS 2
104 65692   ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ลดเลือนริ้วรอยบนใบหน้า = Factors affecting purchasing of facial anti-wrinkle products / ศุกร์หทัย เจียรวงศ์สกุล 2551 IS 2
105 68091   Anti-aging สวยปิ๊ง สมองไบรท์ / ธิดากานต์ รัตนบรรณางกูร 2552 Genaral Book 1
106 68898   Nick Barose beauty สวยแบบไทยสไตล์ฮอลลีวูด / [นิค บาโรส ...[และคนอื่นๆ]] 2550 Genaral Book 4
107 70252   Natural whitening cream : เพื่อผิวขาวผ่องมีชีวิตชีวาด้วยสูตรธรรมชาติ / กรวี จิตวิสุทธิ์ 2550 Genaral Book 2
108 73363   แนวโน้มเครื่องสำอางสำหรับผู้ชายในประเทศไทย = Trends of cosmetics for men in Thailand / อภิรดี ธรรมสรณ์ 2552 IS 1
109 73364   การสำรวจสารก่อสิวที่พบในเครื่องสำอางและความสัมพันธ์ทางคลินิก = Survey of comedogenic ingredients in cosmetics and their clinical correlation / วาสนภ วชิรมน 2552 IS 2
110 73365   วิธีการสกัดสารหอมจากดอกมะลิลา = Aroma extraction methods from Jasminum sambac flower / [electronic resource] / ศรัณย์ กิจสิริไพศาล 2552 E-Theses 1
111 73366   การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิตเครื่องสำอางเพื่อลดการปนเปื้อนจุลินทรีย์ = Validation of cosmetic manufacturing process for reducing microbial contamination / วัจรินทร์ ดีอนันต์ลาภ 2552 IS 2
112 73367   วิธีการสกัดสารหอมจากดอกโมก = Aroma extraction methods from wrightia religiosa flower / วรวรรณ โกสัยสุก 2552 IS 1
113 73370   ปัจจัยที่มีผลต่อความมั่นคงของอาชีพพนักงานนวดในสปา = Factors affcting on career security of spa therapists / พนิดา รังษีภโนดร 2552 IS 2
114 73372   ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ความงามการแพทย์ตะวันออกสาขาธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี = Factors affecting client satisfaction on oriental beauty center, Thunyaburi branch, Prathumthanee province / วนิดา แขกพงค์ 2552 IS 1
115 73374   การสำรวจตลาดและการออกแบบโรงงานสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์สีย้อมผมกึ่งถาวร = Market survey and plant design for semi-permanent hair dye production / วิชา จินวรรณ 2552 IS 1
116 73375   ประสิทธิภาพในการฟื้นฟูสภาพผิวหน้าโดยเทคนิคอิเล็คโตรพอเรชัน ด้วยโกรทแฟคเตอร์ของเซลล์ต้นกำเนิดจากเซลล์ไขมัน = Market survey and plant design for semi-permanent hair dye production / ศิริพร ศรีประเสริฐ 2552 IS 1
117 73376   การพัฒนาตำรับและการประเมินความพึงพอใจครีมทาผิวน้ำมันมะพร้าว = Formulation development and stisfaction evaluation of coconut oil body cream / ศิริพร ศรีประเสริฐ 2552 IS 1
118 73377   ผลกระทบของผลิตภัณฑ์ขจัดกลิ่นเท้าต่อสมบัติทางกายภาพ วัสดุผลิตรองเท้ากีฬา = Impack of food deodorants on physical properties of sneaker materials / สิราวิชญ์ สริตาสุรารักษ์ 2552 Genaral Book 2
119 73380   การพัฒนาครีมนวดเท้าที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหย เพื่อลดอาการปวดและเมื่อยล้า = Development of foot massage cream containing essential oils for pain and fatique reduction / ศรัญญา สันติกูล 2552 IS 2
120 73382   พฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดของผู้หญิงไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล = Sunscreen product using behavior in Thai woman in Bangkok and metropolitans / ศวรรยา ปุษยายนันท์ 2552 IS 1
121 73384   การพัฒนาผลิตภัณฑ์กำจัดเห็บสุนัขจากสมุนไพรไทย = Development of Thai herbal acaricide product for dogs / พินทุมา พิษณานนท์ 2552 IS 2
122 73385   การพัฒนาสเปรย์เปลี่ยนสีผมจากฝาง = Development of hair dye spray from sappan wood / มนทยา ไก่แก้ว 2552 IS 1
123 73387   การจัดทำรูปแบบทัวร์สปาในกรุงเทพมหานคร = Establishment of tour spa models in Bangkok / วารีรัตน์ แซ่เตียว 2552 IS 2
124 73389   ผลิตภัณฑ์ล้างมือแบบแห้งที่ประกอบด้วยสารให้ความชุ่มชื้นจากกระเจี๊ยบมอญ = Warterless hand rub product containing moisturizer from okra / ชลธิชา รอดเชื้อ 2552 IS 1
125 73396   การประเมินความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าที่มีสารสกัดโสม = Preference evaluation of facial care products containing ginseng extract / ชัชนิดา เลาหวีรนิตย์ 2552 IS 2
126 73398   การพัฒนาเซรามายด์ครีมสำหรับผู้ป่วยผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง = Development of ceramide cream for atopic dermatitis patient / ชัชนิดา เลาหวีรนิตย์ 2552 Genaral Book 2
127 73399   การพัฒนา Lake จากสีครั่งเพื่อใช้ในเครื่องสำอางตกแต่งสีสัน = The development of lake pigment from lac dye for make-up cosmetics / ณัฐกฤตา คงนรเศรษฐ 2552 Genaral Book 1
128 73404   ความคงตัวของวิตามินซีในไกลคอลเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง = Stabilization of vitamin c in glycols for cosmetics / ตระกูลทอง มั่นทองคำ 2552 IS 2
129 73406   ผลของน้ำมันมะพร้าวต่อการป้องกันผมเสียจากการฟอกสีและการติดสีในการย้อมผม = Effects of coconut iol against the damage of bleaching hair and dye substantivity of dying hair [electronic resource] / นวรัตน์ ชัยลือกิจ 2552 E-Theses 1
130 73409   ทัศนคติของผู้ชายวัยทำงานต่อการใช้ผลิตภัณฑ์รองพื้น = Attiude of working men for foundation usage / ปัญญวัฒน์ อังศุวัฒนานนท์ 2552 IS 2
131 73410   การศึกษาค่าการปกป้องแสงแดดของผลิตภัณฑ์กันแดดที่มีจำหน่ายในจังหวัดราชบุรี = Study of sun protection factor of sunscreen products sold in Ratchaburi / จุฑามาศ สุวัฒนบรรพต 2552 IS 2
132 73440   การพัฒนาและการทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์โลชั่นที่มีส่วนผสมของเซริซิน = Development and efficacy test of lotion product containing sericin / เวทิญาณ์ เจษฎาถาวรวงศ์ 2552 IS 1
133 74273   แนวคิดพื้นฐานทางการวิจัย / สิทธิ์ ธีรสรณ์ 2552 Genaral Book 2
134 79809   เคล็ดเครื่องสำอางอาวุธลับผิวสวย / ณัฐวุฒิ รักแคว้น 2553 Genaral Book 1
135 80412   พฤติกรรมผู้บริโภคของสตรีต่อเครื่องสำอางเกาหลีในเขตกรุงเทพมหานคร = Female consumer behavior on Korean cosmetics in Bangkok / ดุษฎี วิชัยเมฆพัตร 2553 IS 2
136 80415   การเปรียบเทียบฤทธิต้านอนุมูลอิสระของน้ำมันเม็ดชาจีน (Camellia sinensis var.sinensis) และเมล็ดชาอัสสัม (Camellia sinensis var.assamica) ที่ปลูกในประเทศไทย = Comparison of free radical scavenging activity of seed oil from Chinese tea (Camellia sinensis var.sinensis) and assam tea (Camellia sinensis var.assamica) cultivated in Thailand / อรอนงค์ เมฆฉาย 2553 IS 2
137 80416   ทัศนคติและพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากถั่วขาว = Attitude and purchasing behavior on white kidney bean products / พิชญา ตรีประสิทธิ์ 2553 IS 2
138 80417   พฤติกรรมการรักษาสิวของวัยรุ่นในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ = Behavior of teenager's acne treatment in Bangkok univesity / วิทวัส กิจจาธิป 2553 IS 3
139 80418   การศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของข้าวก่ำและข้าวก่ำงอก = Comparative study on anti-free radical activities of purple rice and germinated purple rice / กัลยาภรณ์ จันตรี 2553 IS 2
140 80419   ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลใบหน้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร = Factors affecting consumer purchasing on facial care products in Bangkok / ยลธิดา พานิชปรีชา 2553 IS 2
141 80420   การหาปริมาณตะกั่ว สังกะสี และแคดเมียมในลิปสติก ด้วยเทคนิค ICP-OES = Determination of lead zinc and cadmium in lipsticks by inductively coupled plasma-optical emission spectroscopy / วรรณวิมล ลิมปิวิโรจน์ 2553 IS 3
142 80421   พฤติกรรมการซื้อผ้าอนามัยของเด็กวัยรุ่นโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร = Purchasing behavier on sanitary napkin of secondary school adolescents in Bangkok / ดารณี ลุสวัสดิ์ 2553 IS 3
143 80422   พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าสำหรับกลุ่มชายรักชายในเขตเมืองพัทยา = Purchasing behavior on facial skin care products of homosexual in Pattaya city / วรวรรณ แป้นสุวรรณ์ 2553 IS 2
144 80423   การพัฒนาสีจากเปลือกแก้วมังกรเพื่อใช้เป็นสารแต่งสีในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง = Development of dye from dragon fruit (Hylocereus undatus) peels as coloring agent in cosmetics / วรวรรณ แป้นสุวรรณ์ 2553 IS 1
145 80424   ความก้าวหน้าของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (แผน ข) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง = Progression of graduated student from master of science program in cosmetic science (plan B) Mae Fah Luang university / วาสนา ชาญอนุรักษ์ 2553 IS 3
146 80425   ฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำส้มควันไม้ในเครื่องสำอาง = Biological activities of wood vinegar in cosmetics / เจษฎา ธำรงพาณิชย์ 2553 IS 2
147 80426   ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดบัวหลวงเพื่อใช้ประโยชน์ทางเครื่องสำอาง = Biological activities of sacred lotus extracts for cosmetic utilization / จุติพร เตชะวีรากร 2553 IS 2
148 80427   ทัศนคติและพฤติกรรมของวัยรุ่นต่อการใช้สเปรย์เปลี่ยนสีผม = Attitude and behavior of adolescents for using hair coloring spray / กุลธิรา เกตุถิรกุล 2553 IS 2
149 80428   การศึกษาและออกแบบระบบน้ำสำหรับการผลิตเครื่องสำอาง = Study and design of water system for cosmetic manufacturing / กีรติ ทิพย์ทินกร 2553 IS 1
150 80429   การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสำอางผ่านสื่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ = Study on cosmetics purchasing behavior via electronic commerce / ยศวิไลย์ สุธรรม 2553 IS 2
151 80431   การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดรอยหมองคล้ำที่มีส่วนผสมของปาเปน = Development of skin lightening product containing Papain / มิลินทรา โพธิ์แก้ว 2553 IS 2
152 80433   แนวโน้มการนำเซลล์ต้นกำเนิดมาใช้สำหรับเวชสำอางชะลอวัยในประเทศไทย = Trend of stem cells usage for anti-aging cosmeceutical in Thailand / กัญญาพัชร ลี่วัฒนายิ่งยง 2553 IS 3
153 80434   การพัฒนาตำรับครีมสำหรับผิวหน้าที่มีน้ำมันมะรุมเป็นองค์ประกอบ = The development of face cream containing ben oil / กีรติยา ลิปิวัฒนาการ 2553 IS 1
154 80436   พฤติกรรมผู้บริโภคต่อบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวหน้า = Consumer behavior on facial care cosmetic packaging / สุภัทรา ประเสริฐสิทธิ์ 2553 IS 3
155 80437   การประยุกต์เทคนิคการแต่งหน้าตามโอกาสสำหรับผู้ชาย = Application of make up techniques for men in different occasions / สุจินต์ อรัญมงคล 2553 IS 3
156 80511   เครื่องสำอางในชีวิตประจำวัน / บรรณาธิการ พรทิพย์ นิมมานนิตย์ ...[และคนอื่นๆ] 2550 Genaral Book 2
157 80519   การพัฒนาเจลให้ความชุ่มชื้นต่อผิวหนังที่มีส่วนผสมของผงบุก = Development of skin moisturizing gel containing konjac (Amorphophallus oncophyllus) powder / ลัดดา กาญจนเศรณีโภคิน 2553 IS 3
158 80521   การพัฒนาตำรับเจลที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากใบรางจืดเพื่อใช้ทางเครื่องสำอาง = Development of gel containing leave extracts of blue thunbergia (Thunbergia laurifolia lindl.) for cosmetic uses / อรวรรณ ติรภัทร 2553 IS 3
159 80713   เครื่องสำอางเพื่อความงามและสุขภาพ = Cosmetics for aesthetic and health / บรรณาธิการ; มัณฑนา ภานุมาภรณ์ 2552 Genaral Book 2
160 82868   แต่งหน้าพัฒนาบุคลิก / ชาคริต ศีลเศวตสกุล 2554 Genaral Book 10
161 83070   ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลผิวพรรณ = Skin care cosmetics / มัณฑนา ภาณุมาภรณ์, ฤดี เสาวคนธ์ บรรณาธิการ 2548 Genaral Book 1
162 83683   การพัฒนาตำรับน้ำมันหอมระเหยสำหรับบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ = Formulation development of essential oils for muscle pain relief / สุภาพร เป้าแดง 2553 IS 2
163 83685   การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับสุคนธบำบัดกับภาวะกระวนกระวายในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม = Systematic review on aromatherapy for agitation in patients with dementia / วิศิษฏ์ วิญญูรัตน์ 2553 IS 3
164 83686   พฤติกรรมผู้บริโภคของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เวชสำอางรักษาสิว = Customer behavior of secondary student, Assumption college Thonburi in purchasing anti-acne cosmeceutical products / วิศิษฏ์ วิญญรัตน์ 2553 IS 3
165 83688   การพัฒนาครีมให้ความชุ่มชื้นจากน้ำมันเมล็ดกัญชง = Development of moisturizing cream from hemp seed oil / วรพล วังฆนานนท์ 2553 IS 2
166 83689   สารต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเคยจากทะเลไทย = Antioxidant of krill extract from sea of Thailand / บัณฑิต ทัศน์ละมัย 2553 IS 3
167 83729   การทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ล้างเครื่องสำอางด้วยยูวีสเปกโตรสโคปี = Efficacy testing of cosmetic removal products by uv spectroscopy / โปรดปราน เจริญนิตย์ 2553 IS 2
168 83730   พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสำอางชะลอวัยในกลุ่มวัยทำงาน ย่านถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร = Purchasing behaviors of white collar workers on anti-aging cosmetics in Sukhumvit area, Bangkok / รุ่งธรรม แซ่โอ้ว 2553 IS 3
169 83732   การพัฒนาถ่านกัมมันต์จากลูกหูกวาง เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในผงมาร์คหน้า = Development of activated carbon from tropical almond seed for face mask powder / รัชกฤช วงพงษ์คำ 2553 IS 3
170 83733   การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสำอางชะลอวัยสำหรับผิดหน้าของผู้หญิงอายุ 30-60 ปี ในกรุงเทพมหานคร = Study on purchasing behaviour in facial anti-aging cosmetics of women aged 30-60 years in Bangkok / ปภาวี สืบจากยง 2553 Genaral Book 2
171 83736   การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลิบบาล์มแบบใส = Development of transparent lip balm / บุณยนุช รัตนเพ็ญชาติ 2553 IS 2
172 83739   ปัจจัยของผู้บริโภคต่อการเลือกคลินิกความงามในห้างสรรพสินค้า เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร = Factor affecting of customer selection on beauty clinic in shopping mall Bangkok Noi district Bangkok / ศศิธร เพียรธนภาคย์ 2553 IS 2
173 83741   การพัฒนาซีรั่มจากมะรุมเพื่อลดเลือนริ้วรอย = Development of serum from moringa for anti-wrinkle / ศิริวรรณ พรมมารี 2553 IS 2
174 83742   การพัฒนาสบู่ใสที่มีส่วนผสมของน้ำมันและน้ำตาลจากธรรมชาติ = Development of transparent soap containing natural oils and sugar / วิมลวรรณ กาญจนวนิชกุล 2553 Theses 1
175 83745   การพัฒนาเซรามิกเพื่อใช้เป็นลูกประคบสมุนไพร = Development of ceramic as herbal compress ball / สิกานต์ วิสุทธิโก 2553 IS 2
176 84268   พฤติกรรมผู้บริโภคของการเลือกใช้บริการสปา ในเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร = Consumer behavior on spa services selection in Khet Khlong Sam Wa Bangkok / สิรินภัสธา ศิรินภัสโภคิน 2554 Theses 2
177 84270   พฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผิวขาวของนักศึกษามหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล = Whitening product use behaviors of university students in Bangkok and metropolitans / พิมลพรรณ เฉลิมวุฒิกุล 2554 IS 2
178 84306   รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาเครื่องสำอางชะลอความแก่จากน้ำมันหอมระเหยไทยที่ มีสักยภาพโดยใช้ระบบนาโนเทคโนโลยีในการนำส่ง = Development of anti-aging cosmetics from a potential Thai volatile oil using nanotechnology delivery system / วัชรี คุณกิตติ, ฉันทนา อารมณ์ดี, มุกดา จิตต์เจริญธรรม 2553 Genaral Book 1
179 85747   ปัจจัยการติดสีเล็บของสารสกัดใบเทียนกิ่ง (Lawsonia inermis L.) = Dye substantivity factors on nail of henna leave (Lawsonia inermis L.) extract / พิมพา กสิคุณ 2553 IS 2
180 85762   การพัฒนาวิธีการผลิตสบู่ใสให้ความชุ่มชื้นจากเศษสบู่สมุนไพร = Development of translucent moisturizing soap from herbal soap scrap / สุกิจ รัศมี 2553 IS 2
181 85767   แนวโน้มการตลาดและกระบวนการส่งออกเครื่องสำอางไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน = Market trend and exporting procedure of cosmetic to ASEAN / ภัทรภร กิจสุวรรณ 2553 IS 2
182 86704   การศึกษาในอาสาสมัครเรื่องการใช้ครีมสารสกัดเมล็ดลำไยเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของครีมไฮโดรควิโนนในการรักษาฝ้า = The study of longan seed extract cream to optimize hydroquinone cream efficacy in melasma treatment / จิรา ถาวรประดิษฐ์ 2554 Theses 1
183 86831   การพัฒนาและออกแบบสถานที่ผลิตเครื่องสำอางตามเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางแห่งอาเซียน = Development and designing cosmetic manufacture according to Asean cosmetic GMP guideline / ศิริลักษณ์ พหลพิพัฒน์ 2554 IS 1
184 86832   การพัฒนาตำรับแฮร์โทนิคป้องกันผมร่วงที่มีสารสกัดกะเม็ง = Development of anti-hair loss tonic containing eclipta alba extract / วิรัชสรณ์ ธนวรรณพงศ์ 2554 IS 1
185 86833   การพัฒนาตำรับลิปกลอสชนิดเหลวที่มีน้ำมันมะพร้าวเป็นองค์ประกอบ = Development of liquid lip gloss containing coconut oil / สุพัตรา ฤทธิ์หมี 2554 IS 1
186 86837   การสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการเครื่องสำอางต่อการจดแจ้งเครื่องสำอางในจังหวัดชลบุรี = Survey of cosmetic trader opinion for formula official record in Chonburi province / ชฎาพร สังข์ทอง 2554 IS 1
187 86838   ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์รักษาสิวของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล = Decision factors for purchasing anti-acne products of adolescents in Bangkok and metropolitan area / ทัตภณ จีรโชตินันท์ 2554 IS 1
188 86839   การสกัดสารต้านอนุมูลอิสระจากเมล็ดหมากดิบโดยใช้เทคนิคไมโครเวฟ = Extraction of antioxidant from raw betel nut (areca catechu linn.) seed using microwave-assisted method / รสสุคนธ์ เสนจันทร์ฒิไชย 2554 IS 1
189 86840   พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์มาส์กหน้าของนักศึกษาปริญญาตรีในกรุงเทพมหานคร = Purchasing selective behavior on facial mask of bachelor in Bangkok / ลักษณาวรรณ ตันตระกูล 2554 IS 1
190 86841   การพัฒนาเจลรักษาสิวที่มีส่วนผสมของน้ำมันกานพลู = Development of acne treatment gel containing clove oil / ปณิธี ชุณหเวชสกุล 2554 IS 1
191 86842   การพัฒนาตำรับแป้งผงที่มีส่วนผสมของเซริซิน = Development of sericin loose powder / รุ่งฟ้า เอกภพวศิน 2554 IS 1
192 86844   การพัฒนาและการประเมินผลของน้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของสารสกัดใบแก้ว = Development and evaluation of mouthwash containing murraya paniculata (Linn.) jack extract / เพชรน้ำผึ้ง รอดโพธิ์ 2554 IS 1
193 86849   การกักเก็บสารสกัดเปลือกเมล็ดมะขามในไลโปโซม = Entrapment of tamarind seed coat extract in liposome / สลิลทิพย์ ประสาทพรศิริโชค 2554 IS 1
194 86867   พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าของสตรีวัยทองในกรุงเทพมหานคร = Purchasing selection behavior on facial cosmetics of menopauses women in Bangkok / มนสิกาญจน์ ศรีรัตนสมบูรณ์ 2554 IS 1
195 86870   สบู่ผสมน้ำมันหอมระเหยที่มีคุณสมบัติยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย = Soap containing essential oils with anti-bacterial properties / สุวิณี พึ่งกัน 2554 IS 1
196 86871   การพัฒนาครีมทาผิวที่มีน้ำมันมะพร้าวเป็นองค์ประกอบ = Development of body crea containing coconut oil / เปี่ยมศิริ คุ้มศิริ 2554 IS 1
197 86884   การพัฒนาอายแชโดว์ซิลิโคนมูส = Development of silicone based mousse eye shadow / เบญจมาศ รัตนพงศ์อำไพ 2554 IS 1
198 86891   ทัศนคติของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครต่อการใช้อายไลน์เนอร์สำหรับผู้ชาย = Attitude of Bangkok's population of eyeliner for men / ปธิกร รัฐคุณาธร 2554 IS 1
199 86897   การพัฒนาตำรับอิมัลชันโลชั่นด้วยกระบวนการไม่ใช้ความร้อน = Development of lotion emulsion by cold process / ประถมาภรณ์ นาพูลผล 2554 IS 1
200 86898   การพัฒนาตำรับคอนซีลเลอร์สีชนิดแท่งสำหรับปกปิดรอยแดงจากปัญหาสิว = Development of red spot blemish cover concealer stick / ศรัณยา ถนอมทอง 2554 IS 1
201 92192   การศึกษาประสิทธิภาพการรักษาฝ้าโดยวิธีใช้ยาทรานเนซามิกฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ควบคู่กับการทายารักษาฝ้าสูตรผสมเปรียบเทียบกับการทายารักษาฝ้าสูตรผสมในชาวเอเชีย = A comparison of intradermal tranexamic acid combined with a fixed triple combination cream versus the cream alone in the treatment of melasma in Asians / ณิชนันทน์ ศรีปรัชญากุล 2554 Theses 1
202 92940   การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวมือของผู้หญิงทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร = Study on purchasing behaviour in hand cream of working women in Bangkok / กวิดา จิตต์ปราณี 2554 IS 1
203 92941   การเตรียมสารสกัดมาตรฐานกล้วยไม้หวายม่วงแดงเพื่อใช้ประโยชน์ทางเครื่องสำอาง = Preparation of standardized dendrobium sonia extract for cosmetic utilization / วรพร ศีลศร 2554 IS 1
204 92953   นาโนอิมัลชันจากน้ำมันเมล็ดทับทิม = Nanoemulsion from pomegranate seed oil / ธัญญรัตน์ ไตรบัญญัติกุล 2554 IS 1
205 92955   การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางชะลอวัยที่มีส่วนผสมสารสกัดดอกราชพฤกษ์ = Development of anti-aging cosmetics containing cassia fistula flowers extract / เมทนี ธาดานุกูลวัฒนา 2554 IS 1
206 92956   ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดเห็ดฟางเพื่อใช้ประโยชน์ทางเครื่องสำอาง = Biological activities of straw mushroom extract for cosmetic utilization / อรวัสสา เผือกสุข 2554 IS 1
207 92958   ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรป้องกันผมร่วงของสตรีวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร = Factors that influence the purchase decision of herbal anti-hair loss products of working-age woment in Bangkok / ทวีทรัพย์ อำนวยวรชัย 2554 IS 1
208 92959   ตำรับโคโลญและความพึงพอใจ = Cologne formulations and their preference / รัตนา ลิมปสถิรกิจ 2554 IS 1
209 92960   ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้หญิงไทยต่อการเลือกใช้บริการร้านทำเล็บในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร = Factors affecting decision of Thai women for nail salon selection in Phathumwan district Bangkok / ธิติมา ทวีรัตน์ 2554 IS 1
210 92965   การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสำอางไฮเดฟฟินิชั่นของนักศึกษาปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร = Study on purchasing behaviour in high definition cosmetics of bachelor degree student in Bangkok / บุษยา เวชชลานนท์ 2554 IS 1
211 92968   ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ช่วยให้ผิวขาวของคนวัยทำงานในอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร = Decision factors for purchasing the skin-whitening cosmetic products of working age people in Kratumban Samutsakhon / กัลยาณี กรกีรติ 2554 IS 1
212 92971   การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลิปสติกเหลวชนิดติดทน = Development of long-lasting liquid lipstick / สุภานันท์ รัตนพงศ์อำไพ 2554 IS 1
213 92974   การสำรวจความพร้อมของวิสาหกิจชุมชนที่มีต่อหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางว่าด้วยสุขลักษณะทั่วไป (GHP) และหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอาง (GMP) = Survey on enterprise community cosmetics for good hygienic practice (GHP) and Good Manufacturing practice (GMP) / อลิสา ทะศร 2554 IS 1
214 92976   การศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสปาของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ = Study on selecting behavior in spa of Thai and foreigner tourists in Hua Hin, Prachuabkirikhan province / วรรณิฎา เชื้ออินทร์ 2554 IS 1
215 95193   การพัฒนาสบู่เหลวบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากข้าวเหนียวดำ = Development of liquid soap containing expract from black glutinous rice for skin care / อาหมัด หีมหมัน 2555 IS 1
216 95194   สมบัติของผลิตภัณฑ์ขัดผิวกายผสมกากใยสับปะรด = Properties of body scrub containing pineapple (ananas comosus l.) fiber / ปัณรสี สู่ศิริรัตน์ 2555 IS 1
217 95231   แนวทางการพัฒนาการตลาดของการขายเครื่องสำอางนำเข้าจากประเทศเกาหลีในรูปแบบการค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ (B2C) = The guideline for marketing deverlopment of Korean cosmetics e-commerce (B2C) / วาสนา แซ่โหงว 2555 IS 1
218 96260   สวยได้อีก : The Makeover Book / แจ๊คกี้ รีบลีย์ เขียน ; วัฒนาวดี เอื้ออารีรักษ์ แปล 2553 Genaral Book 1
219 96825   การศึกษาประสิทธิภาพน้ำมันหอมตะไคร้ในผลิตภัณฑ์น้ำมันบำรุงผมเพื่อขจัดรังแค = Anti-dandruff hair tonic containing lemongrass oil / วรรณี ชัยศรีพิพัฒน์ 2555 IS 1
220 96826   การวิเคราะห์ปริมาณไดเอธิลีนไกลคอลที่พบในกลีเซอรีนซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบในเครื่องสำอางโดยวิธีแก๊สโครมาโทรกราฟฟี = Analysis of diethylene glycol amount in glycerin cosmetic raw material by gas chromatography / เมนะกา วิวน 2555 IS 1
221 96827   ประสิทธิภาพการติดสีผมของสีจากธรรมชาติ = Hair staining efficacy of natural color / วรสุดา สุวรรณ 2555 Genaral Book 1
222 96828   การพัฒนาแป้งผัดหน้าที่มีส่วนผสมของข้าวหอมมะลิไทย = Development of face powder containing Thai jasmine rice [electronic resource] / ณัฏฐณิชชา ชูแช่ม 2555 E-Theses 1
223 96829   การหาค่า HLB และการพัฒนาอิมัลชันจากน้ำมันเมล็ดฟักทอง = Determination of HLB value and development of pumpkin seed oil emulsion / อารีย์ลักษณ์ ตระกูลมุกทอง 2555 Genaral Book 1
224 96830   ทัศนคติของผู้ชายกลุ่มเมโทรเซ็กชวลในช่วงอายุ 20-40 ปีต่อเครื่องสำอางของผู้ชายในเขตกรุงเทพมหานคร = Attitude on men cosmetics of metrosexual 20-40 years old in Bangkok / คงศักดิ์ ฉันทภักดี 2555 Genaral Book 1
225 96833   การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทากันยุงจากสมุนไพรไทย = Development of mosquito repellent product from Thai herbs / สุกัญญา ฤทธิ์ทอง 2554 Genaral Book 1
226 96834   การเตรียมเม็ดบีดที่มีส่วนผสมของน้ำมันรำข้าวด้วยเทคนิคไอออนิกเจลเลชันเพื่อใช้ในเครื่องสำอาง = Preparation of rice bran oil emulsion bead by ionic gelation and itsutilization in skincare cosmetics / ปัทมา เดชากรณ์ 2555 IS 1
227 99845   โรคผิวหนังสำหรับเวชปฏิบัติ / สิริ เชี่ยวชาญวิทย์, จุฬาภรณ์ พฤกษชาติคุณากร และไพฑูรย์ ณรงค์ชัย 2544 Genaral Book 2
228 100586   การสำรวจความต้องการบริการอบสมุนไพรในศูนย์โยคะ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร = survey of herbal sauna requirement in yoga center at wattana district, bangkok / จิตตวดี ดอกงา 2555 IS 1
229 100587   พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสำอางบำรุงผิวของผู้ชายผ่านทางสื่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ = purchasing behavior of skin care cosmetics for men via electronic commerce / ปิยฉัตร บุญจงไพสิฐศรี 2555 IS 1
230 100588   การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งฝุ่นโรยตัวจากดินสอพอง= development of body dusting powder from dinsopong [electronic resource] / สุกัญญา สนธีระ 2555 E-Theses 1
231 100590   การพัฒนาสบู่ช่วยให้ผิวขาวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากมะหาด = development of whitening soap containing extract from artocarpus lakoocha / ชุติมา ศิริเชาวนิชการ 2555 IS 1
232 100591   ประสิทธิภาพการด้านออกซิเดชันโดยเทคนิค DPPH ของเซรั่มที่มีส่วนผสมของสารสกัดชาขาว = DPPH free radical scavenging activity of serum containing white extract / ดวงทิพย์ ปานรักษา 2555 IS 1
233 100592   ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้มารับบริการที่กานต์สิรีคลินิกย่านสะพานควาย กรุงเทพมหานคร = factor affecting customer satisfaction at kansiree clinic sapankwai area bangkok / ชลิดา ชาลาประวรรตน์ 2555 IS 1
234 100593   การวัดประสิทธิภาพการป้องกันแสงแดดของผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดด้วยวิธีอัลตราไวโอเลต สเปกโทรโฟโตเมทรี = determination of sun protection factor of sunscreens by ultraviolet spectrophotometry / นิลุบล มิ่งโมฬี 2555 IS 1
235 100594   การเลือกกลิ่นสำหรับผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายของผู้ชายที่เล่นกีฬาในร่มเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร = aroma selection for body deodorant product of indoor exercise men in yannawa district bangkok / ประภากร นรเศรษฐโสภณ 2555 IS 1
236 100595   พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสำอางผสมสารสกัดธรรมชาติสำหรับผิวหน้าของผู้ชายในกรุงเทพมหานคร = Purchasing behavior of natural facial care cosmetics for men in bangkok / ประพันธ์ วงศ์วัชรพร 2555 IS 1
237 100596   พฤติกรรมการเลือกซื้อและทัศนคติของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ลดเซลลูไลท์และไขมันส่วนเกินของสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร = Purchasing behaviour and consumer attitude towards anti cellulite and slimming product of women in bangkok / ปัทมา นรเศรษฐโสภณ 2555 IS 1
238 100597   ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสำอางประเภทตกแต่งสีสันบนใบหน้าที่มีราคาสูงของผู้หญิงในเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร = Factor affecting purchaing behavior toward high end color and make-up cosmetics of women in wattana district, bangkok / ไพลิน สัมฤทธิ์พันธุ์สุข 2555 IS 1
239 100599   พฤติกรรมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ครีมปิดผมขาวผสมสมุนไพรในกรุงเทพมหานคร = Herbal white hair cover cream purchasing behavior in bangkok / เรวดี ธรรมธัชอารี 2555 IS 1
240 100600   ฤทธิ์ยังยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดจากส่วนเถาชะเอมไทย = Anti-tyrosinase activity of albizia myriophylla climber extracts / มนสิชา ขวัญเอกพันธุ์ 2555 IS 1
241 100601   ประสิทธิภาพครีมทำให้ผิวขาวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากมะขามป้อม = Efficiency of skin whitening product containing phyllantus emblica (fruit) extract / วศินี เฟื่องธนาคม 2555 IS 1
242 100602   ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าของผู้หญิงทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร = Factor affecting buying decision on facial care products of industrial woman workers at kratumbaen district samut sakhon province / รรรดา อภิวัฒน์ชยางกูล 2555 IS 1
243 100603   การศึกษาประสิทธิภาพของสารอีโมลเลียนจากธรรมชาติ SILKOSAN = Efficacy evaluation of natural emollient SILKOSAN / วินัย โชติเธียรชัย 2555 IS 1
244 100604   การสำรวจทัศนคติต่อการใช้บริการสปาของผู้ชายในย่านถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร = Survey of sttutude on spa service of men in sukhumvit road bangkok / ศศิธร โชติกะพุกกณะ 2555 IS 1
245 100605   การศึกษาความเข้าใจการนำเซลล์ต้นกำเนิดมาใช้ในประเทศไทย = Study of understanding and usage of stem cells in thailand / ศิริพร ชัยพัฒนวณิช 2555 IS 1
246 100606   การพัฒนาน้ำมันนวดผสมสารสกัดสมุนไพรเพื่อใช้ในการดูแลหญิงหลังคลอด = Development of massage oil containing herbal extract for postpartum woman / สุจารีย์ หิรัญศิริวัฒน์ 2555 IS 1
247 100607   การพัฒนาตำรับแป้งโฟมซิลิโคนมูส = Development of silicone base mousse powder / สายฝน ภู่พิมาย 2555 IS 1
248 100608   การพัฒนาครีมชะลอวัยผสมสารสกัดดอกมะลิลา = Development of anti-aging cream containing jasmine sambac(LINN) ait. flower extract / สุธาทิพย์ อินทรกำธรชัย 2555 IS 1
249 100613   การวิเคราะห์ปริมาณออกทิลเมธอกซีซินนาเมตในผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดด้วยวิธียูวีสเปกโทรโฟโตเมทรี = determination of octyl methoxycinnamate in sunscreen products with uv spectrophotometry / นัทธมน กสิกวัธน 2555 IS 1
250 100614   การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมเพื่อผิวกระจ่างใสผสมสารสกัดกากถั่วเหลือง = development of whitening cream containing soybean residue extract / ดวงทิพย์ อินทรกำธรชัย 2555 IS 1
251 100616   การพัฒนาน้ำมันหอมระเหยจากผักชีลาวเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์สปา = development of essential oil from anethum graveolens. linn. for spa products / ธันย์นิชา รัชตเรื่องสิทธิ์ 2555 IS 1
252 100618   การศึกษาเปรียนเทียบประสิทธิภาพของการรักษาฝ้าโดยใช้กรดทรานเนซามิกและการใช้ทรานเนซามิกเอซิดร่วมกับเลเซอร์คิวสวิทซ์ = comparing the efficacy on melasma treatment of tropical tranexamic acid and combination with q-switch laser / นวรัตน์ เพชรมณีทวีสิน 2555 IS 1
253 100621   คุณสมบัติการป้องกันแสงแดดของสารสกัดสาหร่าย = protoprotection of alga extract / นวลักษณ์ เจริญ 2555 IS 1
254 100624   การศึกษาการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทาสิว ของผู้หญิงช่วงอายุ 20-40 ปี ในกรุงเทพมหานคร = study on purchasing of the tropical anti-acne product for women 20-40 year-old in bangkok / นิธิวรรณ ชัยเจริญสวัสดิ์ 2555 IS 1
255 100626   พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลหนังศีรษะของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร = purchasing behavior on scalp hair care product of the customers in bangkok / ผ่องพรรณ ไพพรรณรัตน์ 2555 IS 1
256 100632   การตรวจเอกลักษณ์ไดออกเซนในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทำความสะอาดโดยวิธีแก๊สโครมาโทกราฟฟี = identification of dioxanes in cleansing products by gas chormatography / วดีสุเนตร์ สุวรรณไตรย์ 2555 IS 1
257 100633   ฤทธิ์ทางเครื่องสำอางของสมุนไพร 5 ชนิดในตำราแพทย์แผนไทย = cosmetic activities of 5 herbals presented in thai medicinal recipe / ศรสวรรค์ อินทรกำธรชัย 2555 IS 1
258 100634   การศึกษาแรงจูงใจของสถานที่จำหน่ายเครื่องสำอางต่อการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภคในช่วงอายุ 20-60 ปี ในจังหวัดเชียงใหม่ = study on the motivation of cosmetic shop on purchasing behavior of customer in age of 20-60 years in chiang mai province / ศิวาพร โชคล้ำเลิศ 2555 IS 1
259 100891   พฤติกรรมการเลือกซื้อแชมพูของผู้ชายในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร = Shampoo purchasing behavior of men in Bangkapi District Bangkok / ภูณรัช ชาญวิทยกิจ 2554 IS 1
260 100900   การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมปกปิดโรคด่างขาวที่มีส่วนผสมของสารไพเพอริน = Development of concealer product containing Piperine for Vitiligo / เนตรนภิส พานิชกุล 2554 IS 2
261 100901   การศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคต่อครีมเมล็ดลำไยในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ = Attitude of consumer on MFU Longan cream for product design development / ภัทร์ภัสสร ธนาเสฎฐ์หิรัญ 2555 IS 1
262 100902   พฤติกรรมผู้บริโภคต่อการเลือกซื้อเวชสำอางในเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร = Consumer behavior on purchasing cosmeceutical in Wattana District, Bangkok / อภิชยาภรณ์ ชุณหเวชสกุล 2554 IS 3
263 101288   การศึกษาประสิทธิภาพการรักษาฝ้าโดยวิธีใช้กลูต้าไธโอนฉีดเข้าใต้ผิวหนังควบคู่กับการทายารักษาฝ้าสูตรผสม เปรียบเทียบกับการทายารักษาฝ้าสูตรผสมในชาวเอเชีย : การศึกษานำร่อง = A comparison of intradermal glutathione combined with a fixed triple combination cream versus the cream alone in the treatment of facial melasma in Asians : a pilot study / เอกภพ มลิทอง 2555 Theses 1
264 101291   การศึกษาประสิทธิผลของการใช้เครื่องเลเซอร์แฟรกชั่นนอลความยาวคลื่น 1927 นาโนเมตร ทูเลียมไฟเบอร์ ร่วมกับการทาครีมสูตรไฮโดรควิโนนในการรักษาฝ้าบนใบหน้า เทียบกับการทาครีมสูตรไฮโดรควิโนนเพียงอย่างเดียว = The effectiveness of fractional 1927-NM thulium fiberl laser with a fixed hydroquinone cream versus a fixed hydroquinone cream alone in melasma patients / จริยา ทรงโฉม 2555 Theses 1
265 101293   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการทาครีมสารสกัดจากปอสา 5% กับครีมอัลฟ่าอัลบูติน 2% เพื่อการปรับผิวหน้าขาวในอาสาสมัครชาวไทย = A comparative study of efficacy of 5% paper mulberry extract cream and 2% alpha arbutin cream in facial skin whitening in Thais [electronic resource] / มิ่งขวัญ ตันโชติกุล 2555 E-Theses 1
266 101297   การศึกษาประสิทธิภาพของครีมแอลฟาแมงโกสติน 0.1% เปรียบเทียบกับยาทาปฏิชีวนะ ในการหายของแผลภายหลังการกำจัดไฝด้วยเลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์ = The effectiveness of an 0.1% alpha-mangostin cream versus a topical antibiotic in wound healing after junctional nevi removal by carbondioxide laser / ชนม์นิภา เสียงประเสริฐ 2555 Theses 1
267 101301   การศึกษาเปรียบเทียบถึงประสิทธิภาพของกรดทรานเนซามิก ระหว่างความเข้มข้น 4 และ 10 มิลลิกรัม/มิลลิลิตรในการรักษาฝ้าโดยวิธีการฉีดผ่านใต้ผิวหนัง = Comparative study of effectiveness of intradermal injection of transnexamic acid at between concentration 4 MG/ML and 10 MG/ML for melasma treatment [electronic resource] / ปาริชาต สุคนธสรรพ์ 2555 E-Theses 1
268 101302   การศึกษาประสิทธิผลของการใช้เลเซอร์พัลส์ดาย ความยาวคลื่น 595 นาโนเมตร เปรียบเทียบกับยาทา 0.025% เทรทิโนอิน ในการรักษาลดริ้วรอยบริเวณรอบดวงตาในคนไทยที่มีระดับสีผิว 3-4 = Comparison study the efficacy of 595 NM pulsed dye laser versus 0.025% tretinoin cream for treatment of periorbital wrinkle reduction in Thai patients skin type 3-4 / นิรดา เชวงศรี 2555 IS 1
269 101894   พฤติกรรมการเลือกซื้อและทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์เพิ่มขนาดและกระชับทรวงอกของสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร = Purchasing behavior and consumer attitudes toward breast enlargement and firming product of women in Bangkok / คณิตา เมืองรื่น 2556 IS 1
270 101895   การยอมรับของผู้บริโภคต่อดอกไม้ประดิษฐ์จากโสนที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหย = Consumer acceptance on artificial flowers made from solar (sesbania aculeate) containing essential oils / อัครชล ตั้งศิริกุศลวงศ์ 2556 IS 1
271 101896   ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำมันหอมระเหยกับธาตุเจ้าเรือน = Correlation between essential oils and body's elements / พรศักดิ์ เตชะกิจไพศาล 2556 IS 1
272 101897   การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ความชุ่มชื้นผิวผสมคอลลาเจนจากหนังปลานิล = Development of moisturizer containing collagen from nile tilapia skin / ศิภิญพร ภูริวัฒน์ 2556 IS 1
273 101898   การพัฒนาสารสกัดสำรองเพื่อใช้ประโยชน์ทางเครื่องสำอาง = Development of malva nut extract for cosmetic utilization / กัญญาวณี ฟุ้งไพศาลพงศ์ 2556 E-Theses 1
274 101899   การวิเคราะห์ปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในผลิตภัณฑ์โกรกผมสำหรับผลิตภัณฑ์ย้อมผมชนิดถาวร ด้วยวิธีการไทเทรตโดยการวัดศักย์ไฟฟ้า = Determination of hydrogen peroxide in developing products for permanent hair dye products using potentiometric titration technique / ปรีชญา คมพยัคฆ์ 2556 IS 1
275 101900   การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากพอลิแลคติกแอสิด = Development of eco cosmetic packages from polylactic acid / สุภา สกุลศิริรัตน์ 2556 IS 1
276 104597   ความสัมพันธ์ระหว่างผมบางแบบพันธุกรรมกับภาวะเมตาบอลิกซินโดรมในชายไทย : การศึกษาเปรียบเทียบ = Relationship between androgenetic alopecia and metabolic syndrome in Thai men : a case-control study / นพรัตน์ เส็งสะและ 2554 Theses 1
277 105474   IP Portfolio = ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี / ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (MFii) 2563 E-Book 1
278 105566   วิธีวิเคราะห์อะคริลาไมด์ในผลิตภัณฑ์เจลจัดแต่งทรงผมโดยวิธีโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง = Determination of acrylamide in styling hair gel products by using high performance liquid chromatography (HPLC) / วรมณ สุริยะจันทร์ 2556 IS 1
279 105567   การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลแต้มสิวที่มีส่วนผสมจากสารสกัดพรอพอลิสของไทย = Development of acne gel containing Thai propolis extract / พิษณุ รักษ์ศรี 2556 IS 1
280 105568   สารทดแทน P-PHENYLENEDIAMINE ในผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมชนิดถาวร = Substitution of P-PHENYLENEDIAMINE in permanent hair dye / นรากร สุรเมธางกูร 2556 IS 1
281 105569   ปัจจัยด้านการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ต่อการซื้อเครื่องสำอางของผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรี = Online advertising factors on purchasing cosmetics of customer in Chonburi / ไอรินทร์ โชติอัครอนันต์ 2556 IS 1
282 105570   การพัฒนาตำรับบีบีครีมสำหรับผู้ชาย = Development of BB cream for men / วันชิมา เศรษฐ์กมลฉัตร 2556 IS 1
283 105571   การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดของผู้ออกกำลังกายกีฬากลางแจ้งในเขตกรุงเทพมหานครชั้นใน = Study of purchasing behavior in sunscreen product of outdoor exerciser in inner Bangkok / ระวีวรรณ อธิปัตยะวงศ์ 2556 IS 1
284 105572   ศึกษาองค์ประกอบทางเคมี และฤทธิ์การต้านจุลชีพของน้ำมันหอมระเหยจากเร่วหอม = Chemical constituent and antimicrobial of essential oil from etlingera pavieana / ศศิวิมล ดีกัลลา 2556 IS 1
285 105573   องค์ประกอบกรดไขมันและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน้ำมันสกัดเย็นจากเยื่อกะลามะพร้าวและเนื้อมะพร้าว = Fatty acid compositions and antioxidant activities of cold-pressed oil from testa and kernel of coconut / สกาวรัตน์ นิลเอก 2556 IS 1
286 105574   การตั้งตำรับและความพึงพอใจของเทียนนวดตัวเพื่อการผ่อนคลาย = Formulation and satisfaction on relaxing massage candle / ชาลี โชคสุนทรพจน์ 2556 IS 1
287 105575   การพัฒนาผลิตภัณฑ์เทียนนวดตัวน้ำมันหอมระเหยไพล = Development of plai oil massage candle [electronic resource] / วัลลภ พันจบศิลป์ 2556 E-Theses 1
288 105576   ทัศนคติของผู้บริโภคต่อเครื่องสำอางที่ผ่านการทดสอบไฮโปอัลเลอร์เจนิคในเขตกรุงเทพมหานคร = Attitude of consumers on hypoallergenic cosmetics in Bangkok / อันธิกา อรุณวร 2556 IS 1
289 105577   การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยชะลอความชราที่มีสารสกัดจากข้าวลืมผัว = Development of anti-aging cosmetic containing luempour rice extract / ณัฐวดี กุลสุสิริไพบูลย์ 2556 IS 1
290 105578   แนวโน้มการใช้เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารสกัดเซลล์ต้นกำเนิดของผู้บริโภควัยทำงานในกรุงเทพมหานคร = Usage trend in stem cell extract cosmetic of working consumer in Bangkok / กฤตญา สายศิวานนท์ 2556 IS 1
291 105579   การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขัดผิวกายจากกากเนื้อมะพร้าว = Development of coconut flesh meal scrub [electronic resource] / กัลยรัชญ์ เชื้อชาติ 2556 E-Theses 1
292 105580   พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสุนัขของผู้บริโภคและธุรกิจสปาสุนัข = Purchasing behavior on dog cleansing prodcut of consumer and dog spa business / วชิรพล สินธวถาวร 2556 IS 1
293 105581   การพัฒนาตำรับแฮร์โทนิคป้องกันผมร่วงที่มีส่วนผสมของสารสกัดแก่นมะหาด = Development of anti-hair loss tonic containing artocarpus lakoocha heartwood extract [electronic resource] / เจด็จ ฤทธิ์อุดม 2556 E-Theses 1
294 105582   อัตมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนในหลักสูตรวิชาชีพแต่งหน้าระยะสั้น = Scientific self-concept of student for meke-up short term training / ณัฐชานันท์ กิติเกรียงไกร 2556 IS 1
295 105583   การนวดราชสำนักร่วมกับน้ำมันนวดขิงเพื่อบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง = The combination of Royal Thai massage with ginger massage oil for chornic myofascial pain relieve / ปรารถนา เกตุนุต 2556 IS 1
296 105584   ประสิทธิภาพและความพึงพอใจต่อโคลทาร์แชมพูและโคลทาร์แชมพูผสมสารปรับสภาพเส้นผม = Efficacy and preference towards Coaltar shampoo and Coaltar conditioning shampoo / นริศรา อินทรศัพท์ 2556 IS 1
297 105585   พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บีบีครีมของนักศึกษาหญิงในกรุงเทพมหานคร = The buying behavior of female univertsity students in bangkok for bb cream / ปรีชญา ศิริอำนวยลาภ 2556 IS 1
298 105586   ทัศนคติของผู้สูงอายุต่อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในกรุงเทพมหานคร = Attitude of elder on cosmetic products in Bangkok / กานต์ กาญจนวิจิตร 2556 IS 1
299 105587   การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อเซรั่มลดเลือนริ้วรอยของผู้หญิงช่วงอายุ 25-60 ปี ในกรุงเทพมหานครผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ = Study on purchasing behavior of the anti-aging serum for women 25-60 year-old in Bangkok using electronics online / ภัทรานิษฐ์ เพ็ญศศิธร 2556 IS 1
300 105588   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำรักแร้ขาวระหว่างไอพีแอลและกรดเอเอชเอ = Comparative clinical study of the effectiveness of IPL and AHA in underarm whitening treatment / ณัฐนิช จริตรัมย์ 2556 IS 1
301 105589   การตั้งตำรับน้ำมันนวดเพื่อบรรเทาอาการเส้นเลือดขอด = Formulation of massage oil for varicose vein relieve / พรพิมล ดิวรางกูร 2556 IS 1
302 105590   ทัศนคติและการตัดสินใจเลือกใช้สารออกฤทธิ์จากธรรมชาติในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล = Attitude and decision on selecting natural active ingredients in cosmetic industries in Bangkok and metropolitan / วิภาพร ชูงามเมืองปัก 2556 IS 1
303 105591   การพัฒนาเจลบำรุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมสารสกัดกวาวเครือขาว = Development of facial soothing gel containing pueraria mirifica extract / ฉัตรนภา จิตไธสง 2556 IS 1
304 105592   การเอนแคปซูเลชั่นวิตามินซีในเม็ดบีดของอัลจิเนต และคาราจีแนน = Encapsulation of Vitamin C in Alginate-Carrageenan Bead / แคทรียา สุวรรณประทีป 2556 IS 1
305 105593   แนวโน้มการส่งออกเครื่องสำอางไทยสู่กลุ่มประเทศคาบสมุทรอาหรับ (GCC) = Export trend of Thai cosmetics to the cooperation council for the Arab States of the Gulf / ทิชา นิธิประภา 2556 IS 1
306 105594   การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ความชุ่มชื้นผิวที่มีส่วนผสมของไคโตซาน = Development of moisturizing product containing chitosan [electronic resource] / นันทพร หอมสุวรรณ์ 2556 E-Theses 1
307 105595   การประเมินความพึงพอใจแชมพูผงผสมน้ำมันมะกรูดสำหรับผู้ป่วย = Satisfaction evaluation of powder shampoo containing kaffir lime oil for patients / ญดาณัฏฐ์ กุลจรรยานิธิยศ 2556 IS 1
308 105596   ทัศนคติของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดที่ช่วยทำให้ผิวขาวของสตรีอายุ 20-50 ปี ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร = Consumer attitudes toward body whitening sunscreen of 20-50 years old women in Pathumwan district Bangkok / ณิฐากร ณัฏฐารุจดา 2556 IS 1
309 105597   การพัฒนาสูตรตำรับผลิตภัณฑ์คิวติเคิลรีมูฟเวอร์และศึกษาความพึงพอใจของช่างทำเล็บ = Development of cuticle remover and study of manicurist's satisfaction / ยุพิน พานแก้ว 2556 IS 1
310 105598   การเตรียมและความคงตัวของดีอ็อกซีอาร์บูตินที่กักเก็บในนีโอโซม = Preparation and stability of deoxyarbutin in niosomes / รพีพร ตัณศิลา 2556 IS 1
311 105599   การพัฒนาสีจากแก้วมังกรแดงร่วมกับแป้งข้าวเจ้าเพื่อพัฒนาเป็นแป้งผัดหน้า = Development of dragon fruit colorant with rice starch for application in face powder / งามศิลป์ กาบทอง 2556 IS 1
312 105600   ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องสำอางเพื่อผิวหน้ากระจ่างใสผ่านสื่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(อินเตอร์เน็ต) = Decision factors for purchasing the fafial lightening cosmetics via electronic commerce (internet) / พิมพ์นารา เดชณรงค์ 2556 IS 1
313 105601   ประสิทธิภาพความชุ่มชื้นผิวระหว่างครีมที่มีโซเดียมไฮยาลูโรเนต เซราไมด์และสควาลีน เป็นสารสำคัญ เปรียบเทียบกับสารที่อยู่ในอนุภาคนาโน = Skin moisturizing efficacy comparison of cream containing Sodium Hyaluronate, Ceramide and Squalene with Nano actives / นันทรัตน์ บูรณบัติ 2556 IS 1
314 105602   การตั้งตำรับและการประเมินแชมพูสูตรธรรมชาติ = Natural shampoo formulation and evaluation / ฐิติตา อุณหโภคา 2556 IS 1
315 105932   Preparation of green cosmetic ingredients and its utilization in topical emulsion / Sirirat Moo-Kriang 2013 Theses 1
316 109459   ผลิตภัณฑ์ล้างเครื่องสำอางรองพื้นที่ประกอบด้วยน้ำมันเมล็ดทานตะวัน = Foundation removal product containing sunflower seed oil / ศิโรรัตน์ กาญจนศูนย์ 2557 IS 1
317 109460   ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครต่อผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อความงาม = Attitude of university students in Bangkok on nutritional cosmetic products / กรรณิการ์ อาจฤทธิ์ 2557 IS 1
318 109563   การจัดการสินค้าคงคลังของร้านเครื่องสำอางแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย = Inventory management of cosmetics shop in Mueang district, Chiang Rai province / ธนาภรณ์ พวยไพบูลย์ 2557 IS 1
319 111295   เคมีของสารหอม = Fragrance chemistry / ณัฐยา เหล่าฤทธิ์ 2557 Genaral Book 3
320 112086   การพัฒนาตำรับสบู่กึ่งเหลว = Development of semisolid soap / ศิวพร กำแพงแก้ว 2557 IS 1
321 112099   ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการที่คลินิกดูแลผิวพรรณในเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร = Factors affecting customer satisfaction at dermatological clinics in Bangkok Noi district, Bangkok / พลอยไพลิน สำเภาพันธ์ 2557 IS 1
322 112111   การพัฒนาคอนซีลเลอร์เนื้อมูส = Development of mousse-type concealer / เรวดี สกุลอาริยะ 2557 IS 1
323 112112   การพัฒนาสูตรชำระล้างธรรมชาติของน้ำมันออร์แกนิค = Natural cleansing formulation of organic certified oil / สมประสงค์ พยัคฆพันธ์ 2557 IS 1
324 112113   การพัฒนาสารสกัดมาตรฐานจากเศษข้าวหอมมะลิ พันธุ์ 105 เพื่อทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ = Development of standardized jasmine rice 105 for antioxidant application / สุพัทธยา กันภัย 2557 IS 1
325 112114   การพัฒนาสารสกัดพอลิแซ็กคาไรด์จากสาหร่ายวากาเมะเพื่อเป็นสารให้ความชุ่มชื้นผิว = Development of Wakame polysaccharide extract for application as moisturizer / กิตติมาภรณ์ ชุมพงศ์ 2557 IS 1
326 112115   การพัฒนาสารสกัดมาตรฐานตาลโตนด เพื่อประยุกต์เป็นสารด้านอนุมูลอิสระและสารยับยั้งไทไรซิเนส = Development of standarized borassus flabellifer linn extract for antioxidant and tyrosinase inhibition application / จิราพร จิรนภาวิบูลย์ 2557 IS 1
327 112116   การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดความมันบนหนังศีรษะที่มีส่วนผสมจากสารสกัดชาเขียว = Development of oily scalp reducing product containing green tea extract / ฉันท์ชนก นวลศรี 2557 IS 1
328 112117   พฤติกรรมการเลือกซื้อและทัศนคติต่อเซรั่มป้องกันผมร่วงของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร = Purchasing behavior and attitudes toward anti hair loss serum of consumerin Bangkok / ชัชวรรณ ตรียุทธวัฒนา 2557 IS 1
329 112147   การพัฒนาผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมชั่วคราวที่ประกอบด้วยสารสกัดธรรมชาติ = Development of temporary hair dye product containing natural extracts / ญาณิกา ลือชาพุฒิพร 2557 IS 1
330 112148   การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนาโนซิลเวอร์จากธรรมชาติในผลิตภัณฑ์ผ้าเช็ดทำความสะอาด = Green technology of nano silver in wipe formulation / วีรพณ ปฐวินทรานนท์ 2557 IS 1
331 112149   ประสิทธิภาพครีมทำให้ผิวขาวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากหัวไชเท้า = Efficiency of skin whitening product containing white radish root extract / วรรษมน สุขโชคพานิช 2557 IS 1
332 112150   การพัฒนาสารสกัดจากชาอัสสัมเพื่อประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง = Development of assam tea extraction for cosmetic application / ระหงษ์ วงศ์เกียรติขจร 2557 IS 1
333 112151   การยับยั้งเชื้อ Staphylococcus Aureus และ Micrococcus Luteus ของสารสกัดในสาบเสีอในสบู่เหลว = Inhibitory effects on staphylococcus aureus and micrococcus luteus of eupatorium odoratum leaves extract in liquid soap / ภิญญามนตร์ สีขาว 2557 IS 1
334 112264   ประสิทธิผลของสารสกัดใบหมี่ต่อการบำรุงผมเพื่อการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผม = Efficacy of litsea glutinosa (lour.) extract on hair enrichment for application in hair care product / ณฐพัชร์ เหล่าอาภาสุวงศ์ 2557 IS 1
335 112265   การพัฒนาสารสกัดมาตรฐานของเปลือกผลไม้ไทย 6 ชนิดเพื่อเป็นสารยับยั้งไทโรซิเนส = Development of 6 standardized Thai fruit shell extracts for tyrosinase inhibitor application / ธีระพงษ์ นิลละออ 2557 IS 1
336 112266   การเตรียมสารสกัดมาตรฐานใบย่านางเพื่อใช้ในเครื่องสำอาง = Preparation of standardized tiliacora triandra extract for cosmetic utilization / ปาลิดา วัฒนสืบสิน 2557 IS 1
337 112267   การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแบบผง = Development of cleansing powder product / พรีม บุษปวนิช 2557 IS 1
338 112268   การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขัดผิวกายงาขี้ม้อน = Development of Thai perilla body scrub product / เพ็ญศรี อึ้งเจริญถาวร 2557 IS 1
339 113008   ผลิตภัณฑ์ล้างมือแบบแห้งที่ประกอบด้วยโพลีแซคคาไรค์จากเห็ดหูหนูขาว = Waterless hand rub product containing white jelly mushroom porysaccharide / สถาพร พึ่งพรหม 2558 IS 1
340 113009   การพัฒนาสารสกัดจากเปลือกกล้วยเพื่อใช้ในผลิคภัณฑ์เพิ่มความชุ่มชื่นผิว = Development of banana peel extract for application in skin moisturizing product / ปิ่นอนงค์ คงดำ 2558 IS 1
341 113010   การสกัดโปรตีนคล้ายคอลลาเจนจากเห็ดหูหนูดำและเห็ดหูหนูขาว = Extraction of collagen-like proteins from auricularia auricula and tremella fuciformis / พรรณยุพา เสรฐภักดี 2558 IS 1
342 113011   ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดของข้าราชการตำรวจและทหารบกในจังหวัดนครปฐม = Purchasing factor on sunscreen product of police and army in Nakhon Pathom province / พิชานี เจริญศิริ 2558 IS 1
343 113099   พฤติกรรมการเลือกใช้เครื่องสำอางของสตรีที่ทำงานในสถานบริการกลางคืนในเขตกรุงเทพมหานคร = Consumer behavior in cosmetics of woment with the night time worker in entertainment spot in bangkok / ณัฐติกาญจน์ รุ่งวิไลเจริญ 2558 IS 1
344 113532   สมุนไพรทางเครื่องสำอาง : ต้านริ้วรอย = Herbs for cosmetics : anti-wrinkle / มยุรี กัลยาวัฒนกุล 2559 Genaral Book 2
345 114338   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ สารระงับการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระจากพืชในสกุลเพรชใหญ่ ระยะที่ 2 = Anti-inflammatory and inti-oxidant compounds from Stahlianthus sp. / ไชยยง รุจจนเวท...[และคนอื่นฯ] 2555 Genaral Book 1
346 114359   สารานุกรมความงามด้วยภูมิปัญญาไทย / บรรณาธิการ สุกัญญา สุจฉายา 2559 Genaral Book 1
347 114362   รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การคัดกรองเชื้อราเอนโดไฟท์ทีมีความสามารถในการผลิตเอนไซม์ย่อยสลายเมลานินเพื่อประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง = Screening of endophytic fungi producing melanin degrading enzymes potential application in cosmetics / อิทธญากรณ์ พรหมพุทธา และ Kevin D. Hyde 2554 Genaral Book 1
348 114395   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การหาองค์ประกอบทางเคมีของโพรโพลิสจากภาคเหนือของประเทศไทย = Phytochemical investigation of propolis in the North of Thailand / พหล แสนสมชัย และ มยุรมาศ แสงเงิน 2550 Genaral Book 1
349 114443   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาสูตรตำรับผลิตภัณฑ์เจลประอรผิวจากสารสกัดจากสาหร่ายเกลียวทอง สาหร่ายไก และเทาน้ำ = Gel moisturizing product development from spirulina spp., cladophora glomerata and spirogyra sp. extracts / มยุรมาศ แสงเงิน และ จารุภัค แสนสมชัย 2553 Genaral Book 1
350 114447   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การแยกและการศึกษาสมบัติของคอลลาเจนจากหนังปลานิลและปลาบึกเลี้ยงเพื่อประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง = Extraction, Characterization of fish skin collagen from the nile tilapia (Oreochromis niloticus) and the farmed giant catfish (Pangasianodon gigas) for cosmetic application / ณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์ และ สาโรจน์ รอดคืน 2554 Genaral Book 1
351 114458   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาสารสกัดพร้อมใช้จากใบยางพารา (Heveabrasiliensis) เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง = Development of heveabrasiliensis leave extract for cosmetic applications / กฤษฎา กิตติโกวิทธนา...[และคนอื่นๆ] 2555 Genaral Book 1
352 114459   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชื่อโครงการ เจลเนระพูสีไทยสำหรับรักษาสิว = Tacca gel for the treatment of acne vulgaris / ไชยยง รุจจนเวท...[และคนอื่นๆ] 2557 Genaral Book 1
353 114498   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเตรียมสารสกัดมาตรฐานเปลือกผลลิ้นจี่เพื่อเป็นสารสำคัญในเครื่องสำอางลดเลือนริ้วรอย = Preparation of standardized Litchi peels extract as an active ingredient in anti-wrinkle cosmetics / มยุรี กัลยาวัฒนกุล, ณัฐยา เหล่าฤทธิ์ 2555 Genaral Book 1
354 114515   การสกัดสารออกฤทธิ์จากผิวมะกรูดเพื่อประยุกต์เป็นสารกันเสียจากธรรมชาติ = Extraction of bioactive compounds from citrus lystrix DC. fruit peel for application as natural preservative / รุจิรา อินอำนวย 2556 IS 1
355 114528   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง สารระงับการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระจากพืชในสกุลเพชรใหญ่ = Anti-inflammatory and anti-oxidant compounds from Stahlianthus sp. / ไชยยง รุจจนเวท, นริศรา ไล้เลิศ และพหล แสนสมชัย 2554 Genaral Book 1
356 114556   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผลของสารสกัดกวาวเครือต่อการส่งเสริมการเจริญของเส้นผม = The hair growth promoting effect of butea superba Roxb. extract / จารุภัค แสนสมชัย และ มยุรมาศ แสงเงิน 2552 Genaral Book 1
357 114573   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ฤทธิ์ทางชีวภาพด้านเครื่องสำอางของสารสกัดยางมะละกอ = Cosmetic bioactivity of Carica papaya latex extract / ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ 2552 Genaral Book 1
358 114592   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ข้อกำหนดมาตรฐานของเนื้อไม้กระแจะสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง = Specification of Naringi crenulata (Roxb.) Nicolson stem wood for cosmetic industry / มยุรี กัลยาวัฒนกุล และคณะ 2550 Genaral Book 1
359 114601   รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์การต้านออกซิเดชั่นของชาที่ผลิตในประเทศไทย = Chemical compositions and antioxidant capacities of teas (Camellia sinensis) manufactured in Thailand / ธีรพงษ์ เทพกรณ์ และ เสาวภา ไชยวงศ์ 2555 Genaral Book 1
360 114607   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ฤทธิ์ต้านเอนไซม์อีลาสเตส และคอลลาจีเนส และอนุมูลอิสระของวัสดุเหลือทิ้งจากการแปรรูปผลไม้ = Anit-elastaes, collagenase and free redical activities of fruits processing residues / ณัฐยา เหล่าฤทธิ์...[และคนอื่นๆ] 2556 Genaral Book 1
361 114709   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เครื่องสำอางจากสารสกัดเมล็ดเสาวรส = Cosmetics from passion fruit seeds extract / ณัฐยา เหล่าฤทธิ์ และ มยุรี กัลยาวัฒนกุล 2556 Genaral Book 1
362 114745   การศึกษาประสิทธิผลของ TISTR-GSE จากเมล็ดองุ่นพันธุ์ป๊อกดำ (Vitis vinifera CV. ribier) ในรูปแบบนาโนอิมัลชั่นต่อการลดลงของฝ้าและจุดด่างดำในอาสมัคร = The efficacy of TISTR-GSE nanoemulsion from vitis vinifera CV. bibier (POK DUM) on skin melasma in volunteers / ภมรมาส กลับเผื่อน 2558 IS 2
363 114772   การพัฒนาสีจากเปลือกแก้วมังกรเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง = Development of colorant from dragon fruit peel for cosmetic application / คนึงนิตย์ ธรรมวงษ์ 2558 IS 1
364 114774   การวิเคราะห์ปริมาณแอนโทไซยานินรวมและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดมะม่วงหาวมะนาวโห่ = Analysis of total anthocyanin content and anti-radical activity of carissa carandas extract / ชนานันท์ สุวรรณปิฎกกุล 2558 IS 1
365 114775   การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เคลือบเล็บชนิดลอกออก = Research and development of peeling nail coat / ชนิดา ฉันทวนิชย์ 2558 IS 1
366 114776   การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องมือคลื่นความถี่วิทยุในการลดเซลลูไลท์ = Efficacy of radiofrequency device in reduction of cellulite / ชลธิชา ปักษี 2558 IS 1
367 114777   การพัฒนาเซรั่มกระตุ้นการงอกของคิ้วจากสารสกัดข้าวแดงของไทย = Development on hair-stimulating eyebrow serum from red rice extract / ณัฐกานต์ ศรีสมานไมตรี 2558 IS 1
368 114779   การพัฒนาเม็ดขัดผิวจากกากเนื้อมะพร้าว และประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง = Development of abrasive from coconut flesh meal and its application in cosmetics / ณัฐถาภรณ์ เดชบำรุง 2558 IS 1
369 114780   การพัฒนาสารสกัดหญ้ารีแพร์เพื่อใช้ในเครื่องสำอาง = Development of centotheca lappacea extract for application in cosmetics / ธนัฎฐา สุทธิมาศ 2558 IS 1
370 114782   การเตรียมสารสกัดจากวัสดุเศษเหลือฮ๊อปเพื่อประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง = Perparation of hop residue extract for appication in cosmetic product / ธนิฎฐา โชตินิธิกิตติคุณ 2558 IS 1
371 114783   การสกัดไขกระบกเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์สบู่ = Extraction of Irvingia Malayana Wax for soap application / ธิติสุดา ตระกูลหูทิพย์ 2558 IS 1
372 114788   การศึกษาฤทธิ์ทางเครื่องสำอางของสารสกัดเปลือกมังคุด = Study of Garcinia Mangostana L. peel extract for cosmetic applications / บุญญาณี ศุภผล 2558 IS 1
373 114789   การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดความมันบนใบหน้าที่มีส่วนผสมจากสารสกัดชาเขียว = Development of oily face reducing product containing green tea extract / ปฐมพงศ์ มีธรรม 2558 IS 1
374 114790   การพัฒนาสารสกัดเมล็ดลิ้นจี่และการประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง = Development of litchi chinensis seed extract and its cosmetic application / ปนัยรัตน์ แจ่มจันทร์เกษม 2558 IS 1
375 114791   การพัฒนาพอลิแซคคาไรด์จากกระเจี๊ยบเขียว เพื่อใช้ในเครื่องสำอาง = Development of polysaccharide from okra for cosmetic products / ปิยวรรณ จิตเจริญรุ่งเรือง 2558 IS 1
376 114792   การพัฒนาแป้งฝุ่นผัดหน้าที่มีสารสกัดเปลือกมังคุด = Development of loose powder containing mangosteen peel extract / พัชรี วงศ์ประทีป 2558 IS 1
377 114793   การพัฒนาสารสกัดฟ้าทะลายโจรเพื่อใช้ในตำรับเจลแต้มสิว = Development of andrographis paniculata extracts for anti-acne gel / พัชวรรณ ชูศิลป์กุล 2558 IS 1
378 114794   การพัฒนาสารสกัดจากข้าวไรซ์เบอรี่เพื่อเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ = Development of riceberry extract for antioxdant activity / วชิราภรณ์ ภักดี 2558 IS 1
379 114795   การศึกษาประสิทธิภาพตำรับไวเทนนิ่งครีมที่มีสารอัลฟาไบซาบอรอล = Efficacy evaluation of alpha-bisabolol whitening cream / วรรณนภา การภักดี 2558 IS 1
380 114796   การพัฒนาสารสกัดเปลือกโกโก้เพื่อใช้ในทางเครื่องสำอาง = Development of cocoa pod extract for utilizing in cosmetic products / ศุภางค์ จำเนียรกุล 2558 IS 1
381 114797   การพัฒนาสารสกัดตะไคร้เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง = Development of lemongrass extract for application in cosmetic / สุชาดา สมรัตน์ 2558 IS 1
382 114798   การตั้งตำรับสบู่เจลลี่และการประเมินประสิทธิภาพในการทำความสะอาด = Formulation of jelly soap and evaluation of its cleansing efficacy / อตินุช จุ่งพิวัฒน์ 2558 IS 1
383 114799   การพัฒนาสารสกัดว่านกาบหอยเพื่อใช้ทางเครื่องสำอาง = Development of tradescantia spathacea extract for cosmetic uses / อิสราภรณ์ มณีวงษ์ 2558 IS 1
384 115033   เคมีของสารหอม = Fragrance chemistry / ณัฐยา เหล่าฤทธิ์ 2559 Genaral Book 5
385 115090   รายงานฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากสารสกัดรวงข้าว = Development of cosmeceutical product from rice panicle extract / มยุรี กัลยาวัฒนกุล และ ณัฐยา เหล่าฤทธิ์ 2556 Genaral Book 1
386 115091   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การยับยั้ง COX-2 และ ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระโดยสารซาโปนินจากหนุมานประสานกาย = The COX-2 inhibition and antioxidant activity by saponin of schefflera leucantha / พหล แสนสมชัย และ พหล แสนสมชัย 2551 Genaral Book 1
387 115652   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการทาครีมสารสกัดพลับพลึงทะเล 1.5% กับครีมอัลฟ่าอัลบูติน 2% เพื่อการปรับผิวหน้าขาวในอาสาสมัครชาวไทย = The efficacy of 1.5% pancratium maritimum extract cream versus 2% alpha arbutin cream in facial skin whitening in Thais / นฤมล ทองศรีเนียม 2559 Theses 2
388 117082   สมุนไพรสำหรับผมร่วง / ณัฐยา เหล่าฤทธิ์ 2559 Genaral Book 2
389 117310   การศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นมาส์กหน้าที่มีส่วนผสมของเบต้ากลูแคน 10% ต่อการหายของแผลหลังการทำเลเซอร์ แฟรกชันนอลเออร์เบียม 1550 นาโนเมตร = An efficacy of 10% betaglucan mask sheet for post procedural wound care after fractional erbium 1550 nm laser treatment / นิภาพรรณ แสงมณี 2559 Theses 2
390 117409   การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชะลอการงอกของขนที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากถั่วเหลือง = Development of hair growth retardation product containing soybean extract / ลำจวน แสงทอง 2559 IS 1
391 117410   การพัฒนาผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมที่มีสารสกัดข้าวเหนียวดำ = Development of hair coloring product containing black glutinous (oryza sativa l.) / มาณวี สุขญาอัครกุล 2559 IS 1
392 117411   การพัฒนาผลิตภัณฑ์โทนเนอร์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากใบฝรั่ง = Development of toner product containing guava leaf extract / พงศ์ผกา พงศกรไพศาล 2559 IS 1
393 117413   ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ = Natural products / นุชนิภา นันทะวงศ์ 2558 Genaral Book 1
394 117414   การเปรียบเทียบประสิทธิผลของคอลลาเจนไฮโดรไลเสททางการค้าในเซรั่มบำรุงผิวหน้า = Efficacy comparison of commercial collagen hydrolysate in facial serum / ณัฐภัสสร สิทธิมณีวรรณ 2559 IS 1
395 117416   การพัฒนาตำรับสบู่จากน้ำด่างขี้เถ้าแกลบ = Formulation of soap from lye of rice hush ash / กัญญารัตน์ ตั้งก่อสกุล 2559 IS 1
396 117419   การพัฒนาผลิตภัณฑ์พอกริมฝีปากเพื่อความชุ่มชื้น = Development of moisturizing lip mask / วัชรี จันทะ 2559 IS 1
397 117421   การพัฒนาสบู่ธรรมชาติต้นแบบที่ประกอบด้วยรำข้าว = Development of natural soap prototype containing rice bran / ขจรศักดิ์ เขมสารโสภณ 2559 IS 1
398 117424   การพัฒนาเจลทรีตเมนต์สำหรับเส้นผมและประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภค = Development of hair gel treatment and evaluation consumer satisfaction / ณัฐสิทธิ์ สุรารักษ์ 2559 IS 1
399 117426   ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหอมแดงเพื่อประยุกต์ใช้ทางเครื่องสำอาง = Bioactivities of allium ascalonicum extracts for cosmetic application / เทิดขวัญ เทพสาร 2559 IS 1
400 117429   การพัฒนามาสก์ครีมที่มีส่วนผสมองน้ำมันจระเข้สายพันธุ์ไทย = Development of cream mask containing crocodylus siamesis oil / ธีรวัฒน์ พงษ์พิสิฏฐ์ 2559 IS 1
401 117430   การพัฒนาเจลตกแต่งคิ้วที่มีสารสกัดใบเทียนกิ่ง = Development of eyebrow gel with henna leaves extract / นิลันญา หะยีนิเตะ 2559 IS 1
402 117431   การพัฒนาผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมที่มีส่วนผสมของสารสกัดมะเกี๋ยง = Development of hair coloring product containing makiang extract / พีรยา พิพัฒนามงคล 2559 IS 1
403 117432   การพัฒนาตำรับเซรั่มน้ำมันที่มีส่วนผสมของน้ำมันเมล็ดฟักเขียว = Development of oil serum containing benincasa hispida seed oil / วราภรณ์ เตียงธวัช 2559 IS 1
404 117433   การสกัดสีจากเฉาก๊วยเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางตกแต่งคิ้ว = Extraction of colorant from grass jelly for eyebrow makeup / วาสนา วิชาญยุทธนากูล 2559 IS 1
405 117437   การตั้งตำรับเจลเคลือบสีลิปสติกเพื่อให้สีติดทนนาน = Formulation of lipstick coating gel for long lasting color / ศศิกานต์ จำปาเกตุกุล 2559 IS 1
406 117438   ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดต้นอ่อนทานตะวันและการประยุกต์ใช้ในตำรับอิมัลชั่น = Antioxidant activity of sunflower sprout extract and its application in emulsion / สิริทิพย์ โชติรัตน์ 2559 IS 1
407 117441   ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหญ้าแห้วหมู = Total phenolic content and antioxidant capacities of cyperus roundus extract / หทัยขวัญ บุญผดุง 2559 IS 1
408 117444   การใช้ประโยชน์จากลูกจันในเครื่องสำอาง = Potential application of gold apple (diospyros decandra lour.) in cosmetics / อรรัมภา สืบสาววงษ์ 2559 IS 1
409 117447   การประยุกต์ใช้สารสกัดหมากในบีบีคุชชั่น = Application of betel nut (areca catechu linn.) extract in bb cushion / วัชราภรณ์ โอมพิทักษ์พงศ์ 2559 IS 1
410 117742   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเตรียมไมโครอิมัลชันจากน้ำมันเมล็ดชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางเครื่องสำอาง = Preparation of microemulsion containing tea seed oil for cosmetic utilization / มยุรี กัลยาวัฒนากุล 2558 Genaral Book 1
411 117755   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ศึกษาฤทธิ์การกระตุ้นการเจริญของผมจากสารสกัดผักบุ้ง (Ipomoea aquatica) = A Study of hair growth promoting activity from ipomoea aquatica extract / ณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์ 2557 Genaral Book 1
412 117756   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ฤทธิ์ทางชีวภาพของพอลิแซคคาไรด์ละลายน้ำจากเห็ดหูหนู เห็ดหูหนูขาว เห็ดฟาง และเห็ดนางฟ้า สำหรับการประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ (ปีที่ 2) = Biological activities of water-solulble polysaccharides from auricularia auricala, tremella fuciformis, volvariella volvacea and pleurotus sajor-caju for their applications in cosmetics and health supplemental products (2nd year) / ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ 2558 Genaral Book 1
413 117760   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประสิทธิภาพการเพิ่มความชุ่มชื่นผิวของสารสกัดผักปลัง = Skin moisturizing efficacy of ceylon spinach extract / ณัฐยา เหล่าฤทธฺ์ 2558 Genaral Book 1
414 117771   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาสารกันแดดจากวัสดุเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตกาแฟ ปี 1 = Development of photoprotection agent from coffee by-products / นิสากร แซ่วัน, อำภา จิมไธสง และ กฤษฎา กิตติโกวิทธนา 2557 Genaral Book 1
415 117780   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาสารกันแดดจากวัสดุเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตกาแฟ ปี 2 = Development of photoprotection agent from coffee by-products / นิสากร แซ่วัน, อำภา จิมไธสง และ กฤษฎา กิตติโกวิทธนา 2558 Genaral Book 1
416 123649   การเตรียมสารสกัดเหงือกปลาหมอเพื่อประยุกต์ในเจลแต้มสิว = Preparation of acanthus ilicifolius extract for application in anti-acne gel / สุดาวิณีต์ สุขทรัพย์สิน 2560 IS 1
417 123650   ฤทธิ์ยับยั้งไทโรซิเนสของสารสกัดใบและดอกจักรนารายณ์ = Tyrosinase inhibitory activities of gynura procumbens leave and flower extracts / สมมนัส มนัสไพบูลย์ 2560 IS 1
418 123651   การพัฒนาตำรับลิปสติกแท่งใสที่มีส่วนผสมของน้ำมันรำข้าว = Development of clear lipstick containing rice oil / มาณิตา สุวรรณสา 2560 IS 1
419 123652   การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้สีธรรมชาติจากบีทรูทในลิปทินท์ = Possibility of natural colorant from beetroot in lip tint application / ภัทริณ กังสนารักษ์ 2560 IS 1
420 123653   การเตรียมนีโอโซนเก็บกักอะซีติลเฮกซะเปปไทด์เพื่อใช้ในเครื่องสำอาง = Preparation of acetyl hexapeptide loaded niosome for cosmetic utilization / ฐิติเชษฐ มั่งเกียรติกุล 2560 IS 1
421 124458   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ แผ่นแปะสำหรับรักษาสิว = Transdermal patch for treatment of acne vulgaris / ชิษณุพงษ์ อนุกานนท์ และ ไชยยง รุจจนเวท 2559 Genaral Book 1
422 124469   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพผลหมากโดยใช้เทคนิคโครงร่างพื้นผิวตอนสนอง = Extraction of bioactive compounds from betel nuts (Arece catechu L.) using respones surface methodology / ปัญญวัตณ์ ปินตาทอง และ ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ 2554 Genaral Book 1
423 124540   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาชุดตำหรับเครื่องสำอางสำหรับผิวหน้าที่มีสารสกัดชาเป็นส่วนประกอบ = Development of facial cosmetic products containing tea (Camellia spp.) extract / ภักวดี ไชยกุล...[และคนอื่นๆ] 2558 Genaral Book 1
424 124542   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมด ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดกระเจียวเหลืองแดง = Study of total phenolic content, antioxidant activity and anti-tyrosinase of curcuma bicolor extract / เศฐินี จันทร์ภิรมย์ และ วิษณุ มณีรัตน์ 2559 Genaral Book 1
425 125683   การศึกษาความคงตัวของเอ็นแคปซูเลชั่นสารสกัดผักปลัง = Stability of basella alba linn encapsulation / แพ็ทตริยาธร จำปามูล 2560 IS 1
426 125690   ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดข้าวทับทิมชุมแพเพื่อใช้ประโยชน์ทางเครื่องสำอาง = Biological activities of Tubtim Chumphae rice extract for cosmetic utilization / ปิยฉัฏร ช่วยสีนวล 2560 IS 1
427 125725   ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเปล้าตะวัน = Antioxidant capacity of Croton Thorelii gagnep extract / เธียรรินรดี วิสุทธิแพทย์ 2560 IS 1
428 125726   การเพิ่มความคงตัวของฟองของสารลดแรงตึงผิวประจุลบด้วยพอลิเมอร์ชนิดไม่มีประจุ = Foam stability enhancement of anionic surfactants with nonionic polymers / ประชา โรจน์ปัญญากิจ 2560 IS 1
429 125727   สูตรตำรับและการทดสอบประสิทธิผลของอิมัลชันที่ทำจากผลิตภัณฑ์จากผึ้ง = Formulation and efficacy of cosmetic emulsion from bee's products / ปัณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี 2560 IS 1
430 125728   การสกัดพอลิแซ็กคาไรด์จากเห็ดเข็มทองเพื่อใช้เป็นสารให้ความชุ่มชื่นผิว = Extraction of polysaccharides from Flammulina Velutipes for utilizing as skin moisturizing ingredient / ภัทรวดี เอกวรพนธ์ 2560 IS 1
431 125729   การเตรียมสารสีจากหมากเพื่อใช้ในเครื่องสำอาง = Preparation of pigment from areca nut for cosmetic utilization / วันวิษา รัตนปนัดดา 2560 IS 1
432 125730   การสกัดน้ำมันจากเมล็ดงาขี้ม้อนเพื่อประยุกต์ในผลิตภัณฑ์ล้างเครื่องสำอาง = Extraction of pepilla seed oil for application in make up remover / ณัฎฐพล ศิรินภัสโภคิน 2560 IS 1
433 125731   การพัฒนาเทียนนวดที่มีส่วนผสมของสารหอมจากดอกจำปี = Development of massage candle containing Michelia Abla flower scent / กิตติอนงค์ ล้ออุทัย 2560 IS 1
434 125732   การพัฒนาอิมัลชันจากน้ำมะพร้าว = Emulsion formulation from coconut juice / กัญญวีร์ อนุวัตมงคลชัย 2560 IS 1
435 125733   ประสิทธิภาพในการยึดเกาะของแมกนีเซียมเมอริสเตทและพลาสติกพาวเดอร์ในสูตรตำรับแป้งอัดแข็ง = Binding efficacy of magnesium myristate and plastic powder in pressed powder formula / กีรบุตร กิติยาดิศัย 2560 IS 1
436 125734   การพัฒนาเจลปิดผมขาวแบบชั่วคราวที่มีส่วนผสมของสารสกัดเมล็ดถั่วดำ = Development of temporary gray hair covering gel contaianing black bean extract / จิราภรณ์ อินทร์มั่น 2560 IS 1
437 125735   การพัฒนาตำรับมาส์กสมุนไพร = Development of herbal mask formulation / ณัฐกฤตา ชาวสวนศรีเจริญ 2560 IS 1
438 125736   การเพิ่มความคงตัวของของผลิตภัณฑ์กันแดดโดยใช้สารต้านอนุมูลอิสระ = Stabiliza of sunscreen product using antioxidant compound / ณัฐปคัลย์ โพธิ์เขียว 2560 IS 1
439 125737   ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดกำแพงเจ็ดชั้นและความคงตัวในเซรั่ม = Antioxidant activity of salacia chinensis L. extract and its stability in serum / ธัญธิดา นวมทอง 2560 IS 1
440 125738   การศึกษาคุณสมบัติของผงเปลือกมังคุดเพื่อใช้เป็นสารให้สีในตำรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง = Properties of mangosteen powder for utilization as coloring agent in cosmetics / ธิราภรณ์ พิมรงค์ 2560 IS 1
441 125739   การสกัดน้ำมันเมล็ดเสาวรสด้วยเทคนิคการแยกชั้นสามวัฏภาค = Extraction of passion fruit seed oil by three-phase partitioning technique / สุภกิตต์ ภคอัครเลิศกุล 2560 IS 1
442 125740   การพัฒนาผลิตภัณฑ์พอกหน้าที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากกรุงเขมา = Development of facial mask containing cissampelos pareira extract / สุวรรณี เมธาจิตต์ 2560 IS 1
443 125741   ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดดอกงิ้วแดง = Antioxidant capacity of bombox ceiba Linn. flower extract / อนงค์นาถ ธรรมสกุลวงศ์ 2560 IS 1
444 125742   การพัฒนาผลิตภัณฑ์ล้างเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของน้ำมันเมล็ดฟักทอง = Development of cosmetic removal product containing pumpkin seed oil / อนุสสรา เศรษฐ์สิริภักดี 2560 IS 1
445 125744   การเตรียมมาส์กที่มีส่วนประกอบของลิ้นทะเล = Preparation of mask containing cuttlebone / อรกานต์ ไพศาลอุดมศิลป์ 2560 IS 1
446 125745   สารประกอบฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากเชอรี่ไทย ตะขบ และมะขามป้อม = Phenolic content and antioxidants capacity of extracts from Malpighia Glabra L., Muntingia Calabura L. and Phyllanthus Emblica L. residues / อรทัย พลชำนิ [electronic resource] 2560 E-Theses 1
447 125746   การออกแบบและพัฒนาเครื่องผสมโฮโมจิไนเซอร์แบบอินไลน์เพื่อเตรียมอิมัลชัน = Design and development of in-line homogenizer for emulsion preparation / อรินทร์ บรรจงศิลป์ 2560 IS 1
448 125747   ความสัมพันธ์ของสีใบหูกวางกับฤทธฺ์ต้านอนุมูลอิสระ = Relationship of terminalia catappa leaf color and antioxidant capacity / สราญจิตร อินอ่อน 2560 IS 1
449 125748   การพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพการควบคุมความมันของแป้งฝุ่นทาหน้าที่มีไคโตซาน = Development and efficiency test of oil control powder with chitosan / อุรารัตน์ อำคาศักดิ์ 2560 IS 1
450 125749   ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดฟันผุในช่องปากของสารสกัดกะเม็ง = Cariogenic bacteria inhibition of eclipta prostrata extract / กสิ สุริยพันธุ์ 2560 IS 1
451 125750   ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งไทโรซิเนสของสารสกัดว่านสากเหล็ก = Antioxidant and tyrosinase inhibition activities of molineria latifolia extract / ศักดิ์ชัย ธีรธรรมเสถียร 2560 IS 1
452 125757   ผลของน้ำมันเมล็ดเจียต่อเส้นผม = Effect of Chia seed oil on human hair / ศลิลลา สุดดี 2560 IS 1
453 125760   การเพิ่มขนาดไมเซลล์ของโซเดียมลอริลซัฟเฟต ด้วยการใช้สารลดแรงตึงผิวร่วมเพื่อสดการระคายเคืองผิว = Micelles' size induction of sodium lauryl sulfate using cosurfatants for minimizing skin irritation / สิริกุล ทองรังสฤษฎ์ 2560 IS 1
454 126048   การศึกษาผลของตำรับเครื่องสำอางต่อกลิ่นของสารสกัดจาก Barosma Betulina = Effect of cosmetic formulation on barosma betulina extract's odor / อมรวงษ์ ศรีสุริฉัน 2560 IS 1
455 126051   การศึกษาประสิทธิภาพการทำให้ผิวกระจ่างใสของครีมกันแดดเบสซิลิโคนที่มีส่วนผสมของอัลฟ่าไบซาบูรอล = Lightening effect of anhydrous silicone base sunscreen containing α-bisabolol / พิชญา ชอบชื่น 2560 IS 1
456 126052   การเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดกระชายเหลือง กระชายแดง และ กระชายดำ = Comparison in antioxidant activities of boesenbergia rotunda, boesenbergia pandurata and kaempferia parviflora / พิชญา ฤทธิ์เจริญ 2560 IS 1
457 126053   การเตรียมเจลที่มีส่วนผสมของสารสกัดใบขี้เหล็ก = Preparation of gel containing cassia siamea leaves extract / ศศิชา วรไพบูลย์ 2560 IS 1
458 126054   การพัฒนาเครื่องสำอางกันแดดจากระบบการนำส่งสารกันแดดไบโอคอมโพสิท = Development of sunscreen product by using biocomposite sunscreen / สินิทธ์นุช ลีพัฒนะพันธ์ 2560 IS 1
459 126129   เส้นทาง...สู่ผลิตภัณฑ์ลดเลือนริ้วรอยแห่งวัย / วรรธิดา ชัยญาณะ 2561 Genaral Book 2
460 126990   การเตรียมเรสเวอราทรอลที่กักเก็บด้วยไซโคลเด็กซ์ทรินและประสิทธิภาพการทำให้ผิวกระจ่างใส = Preparation of resveratrol encapsulation with cyclodextrin and its skin whitening effect / อภิพล เพ็ญกิตติ 2561 IS 1
461 126998   ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและองค์ประกอบทางเคมีในน้ำและเนื้อมะพร้าวเพื่อประโยชน์ทางเครื่องสำอาง = Antioxidant capacity and chemical composition of coconut water and meat for cosmetics / เพชรรัตน์ วัฒนเวช 2561 IS 1
462 126999   ปริมาณฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของกากถั่วงอก 5 ชนิด = Phenolic content and antioxdant capacity of 5 germinated bean residues / กัลยา เกิดศิริชัยรัตน์ 2561 IS 1
463 127000   การเตรียมและศึกษาฤทธฺ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดส้มป่อยเพื่อใช้ในเครื่องสำอาง = Preparation and study on antioxidant activities of Acacia Concinna extract for cosmetic use / ดวงแก้ว ธีรศิลป 2561 IS 1
464 127001   การเตรียมเม็ดขัดผิวกายจากวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน = Preparation of body scrub from palm oil industry residuse / ภารตี มากอินทร์ 2561 IS 1
465 127002   การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตกแต่งคิ้วที่มีสารสกัดจากกาแฟคั่ว = Development of eyebrow product containing doasted coffee extract / ปาณิศา กลิ่นกุหลาบ 2561 IS 1
466 128435   การพัฒนาสบู่ที่มีส่วนของไขมันเมล็ดเงาะ = Development of soap bar containing rambutan seed fat / ขวัญฤทัย มงคลไพบูลย์ 2556 IS 1
467 128436   เจลเพิ่มความชุ่มชื้นผิวที่ประกอบด้วยสารสกัดสำรอง = Skin moisturizing gel containing malva nut extract / เมสินี พุ่มเจริญ 2556 IS 1
468 128591   ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ / สมหมาย ปะติตังโข 2560 Genaral Book 1
469 128612   การเตรียมไลโปโซมของสารสกัดดอกอัญชันและน้ำมันกานพลูเป็นผลิตภัณฑ์กระตุ้นการเจริญเติบโตของขนคิ้ว = Preparation of butterfly pea extract and clove oil loaded liposome for use as eyebrow growth product / ณัฐชาพร ชูชื่น 2561 IS 1
470 128614   การพัฒนาเจลและสเปรย์ให้ความชุ่มชื้นส้นเท้าจากสารสกัดเปลือกกล้วย = Development of moisturizing gel and spray containing banana peel extract for cracked ้heel treatment / ณิปัทม์ วันคนองกิจ 2561 IS 1
471 128616   ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดเมล็ดถั่วเขียวและถั่วเขียวงอก = Biological activities of mungbean and its sprout extracts for application in skin nourishing product / เขมณัฏฐ์ เทพประสิทธิผล 2561 IS 1
472 128617   สารสำคัญและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดมะเขือเทศเชอร์รี่ = Bioactive compounds and their biological activities of cherry tomato extracts / ฑิพรัษฐ์ ล่งธง 2561 IS 1
473 128622   ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดใบโปร่งฟ้า = Antimicrobial activity of murraya siamensis craib extract / ปรียาภรณ์ เพิ่มพูน 2561 IS 1
474 128625   การพัฒนาเซรั่มบำรุงหนังศีรษะจากสารสกัดแตงกวา = Development of hair scalp nourishing serum containing cucumber extract / ภัทราภรณ์ บัวทอง 2561 IS 1
475 128627   ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดใบหูกวาง = Antimicrobial activity of terminalia catappa leaf extracts / กานต์รวี บำรุงเชาว์เกษม 2561 IS 1
476 128630   การเตรียมสารก่อเจลจากเนื้อเมล็ดมะขาม = Preparation of natural gelling agent from tamarind seed kernel / เขมณัฏฐ์ อภิพัฒน์กุลวรา 2561 IS 1
477 128631   การเตรียมครีมบำรุงผมที่มีส่วนประกอบของน้ำมันมะพร้าว = Preparation of hair conditioning cream containing coconut oil / โชษิตา วาณิชฤดี 2561 IS 1
478 128632   การเตรียมเพกตินจากเปลือกส้มโอเพื่อประโยชน์ทางเครื่องสำอาง = Preparation of pectin from pomelo peel for cosmetic utilization / ณภัทร รัตนบัลลังค์ 2561 IS 1
479 128633   การสกัดและการใช้ประโยชน์ของจิงจูฉ่ายในเครื่องสำอาง = Extraction and utilization of artemisia lactiflora in cosmetics / ณัฏฐนันท์ ภูเบศพินธคุปต์ 2561 IS 1
480 128732   การสกัดโปรตีนและฟีนอลิกแบบขั้นตอนเดียวจากกากถั่วเหลืองโดยเทคนิคการละลายสามวัฏภาค = Simultaneous extraction of protein and phenolic from soybean maill using three phase partitioning technique / ณิชาภัทร เซ็นโส 2561 IS 1
481 128734   เอวอน บริษัทไม่จำกัดฝัน : สร้างสรรค์องค์กรแห่งโอกาสความทัดเทียมและอิสรภาพทางการเงินแก่สตรีทั่วโลก = Avon : building the world's premier company for women / Laura Klepacki 2550 Genaral Book 1
482 128736   ประสิทธิผลของเซรั่มผสมสารสกัดเห็ดฟางและเห็ดหูหนูขาวต่อความชุ่มชื้นและต่อต้านริ้วรอย = Efficacy of serum containing Volvariella volvaceae and Tremella fuciformis extracts on moisture and anti-wrinkle effects / ธนวิศน์ พิศุทธานันท์ 2561 IS 1
483 128740   ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดเปลือกสนสองใบและสนสามใบ = Biological activities of bark extracts from pinus merkusii and pinus kesiya / สายน้ำผึ้ง ชูชื่น 2561 IS 1
484 128743   ผลของวิธีการสกัดต่อฤทธิ์ทางชีวภาพจากฝักจามจุรี = Effect of extraction method on bioactivities of Albizia Saman pods / ศิริวรรณ สาระวงษ์ 2561 IS 1
485 128744   การพัฒนาผลิตภัณฑ์สีย้อมผมธรรมชาติ = Development of natural hair dye product / ศศิธร มานะสถิตพงศ์ 2561 IS 1
486 128745   การเตรียมชานอ้อยเพื่อเป็นวัสดุขัดผิวในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง = Preparation of sugarcane bagasse as scrubbing material in cosmetic products / วิรชา ท่าทราย 2561 IS 1
487 128746   ฤทธิ์ทางเครื่องสำอางของสารสกัดใบสมุยหอม = Cosmetic activities of Clausena cambodiana leaves extract / วรรณิสา แก้วบ้านกรูด 2561 IS 1
488 128748   การพัฒนากระดาษซับมันธรรมชาติที่มีส่วนผสมของกาบมะพร้าว = Development of natural blotting paper containing coconut husk / วงศกร ศุภดิเรกกุล 2561 IS 1
489 128753   การกักเก็บกรดเฟอรูลิกในไคโตซาน/พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ไฮโดรเจล = Encapsulation of ferulic acid in chitosan/polyvinyl alcohol hydrogel / ภัทราภรณ์ สุตะพันธ์ 2561 IS 1
490 128755   การหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการสกัดสารประกอบฟีนอลิกจากใบหนานเฉาเหว่ยโดยใช้คลื่นความถี่สูง = Ultrasonic extraction optimization of phenolic compounds from vernonia amygdalina leaf / ปิยปาณ ธรรมจารี 2561 IS 1
491 128757   การเตรียมสารสกัดใบและดอกชบาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผม = Preparation of leaf and flower extracts of hibiscus rosa-sinensis for feasibility study in hair product development / บัญชา คูณณานันท์ 2561 IS 1
492 128759   การพัฒนาสูตรตำรับแชมพูสำหรับสุนัขที่มีสารสกัดไพล = Development of dog shampoo containing zingiber cassumunar extract / ประภัสสร หอยืนยง 2561 IS 1
493 128760   การพัฒนาลิปบาล์มที่มีสารสกัดโกจิเบอร์รี่ = Development of lip balm containing goji berry extract / ปรียานุช ศรีนิลทา 2561 IS 1
494 128838   การพัฒนาผลิตภัทฑ์เซรั่มสำหรับผิวหน้า จากสารสกัดกล้วยไข่ = Development of facial serum containing cavadish banana fruit extract / วัชรพงศ์ เจริญทรัพย์ 2561 IS 1
495 128839   ฤทธิ์ทางเครื่องสำอางและการประยุกต์สารสกัดพิกัดเบญจเกสรในอิมัลชัน = Cosmetic activities and potential application of Benjakasorn remedy extract in emulsion / ณัฐณิชา พึ่งสาระ 2561 IS 1
496 128841   การเปรียบเทียบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดใบคนทีสอและใบคนทีเขมา = Comparison of biological activities of vitex trifolia and vitex negundo leaves / ฐฌาณิ ธนวรรณวิวัฒน์ 2561 IS 1
497 129490   การศึกษาความคงตัวของสารสกัดเปลือกกล้วยหอมทอง = Study on the stability of Musa spientum linn. peel extract / หทัยชนก แทนศรราม 2562 IS 1
498 129491   การสกัดคอลลาเจนจากเยื่อเปลือกไข่ = Extraction of collagen from eggshell membrane / สิริกร ใจแสน 2562 IS 1
499 129494   การพัฒนาตำรับแป้งอัดแข็งจากแป้งธรรมชาติ = Development of pressed powder from natural starches / จุฑารัตน์ ธีระทานันท์ 2562 IS 1
500 129496   การตั้งตำรับคอนซีลเลอร์สีเขียวเพื่อปกปิดรอยแดงบนผิว = Formulation of green colored concealer for covering skin redness / ละยิ้ม ชี้เจริญ 2562 IS 1
501 129498   การประยุกต์ใช้อนุภาคซิลเวอร์นาโนที่สังเคราะห์จากสารสกัดใบมะแว้งในแชมพูขจัดรังแค = Application of silver nonoparticles synthesized using solanum trilobatum leap extract in anti-dandruff shampoo / ศุภวดี สังข์เภา 2562 IS 1
502 129499   การศึกษาตำรับจตุผลาธิกะเพื่อใช้ประโยชน์ทางเครื่องสำอาง = Study on Jatuparathika recipe for cosmetic utilization / สิริกัญญา นิลโพธิ์ทอง 2562 IS 1
503 129500   การรักษาความเสถียรของลูทีนโดยการกักเก็บในไลโปโซม = Stabilization of lutien by entrapment in liposome / รัตน์ติมา ลาภธนชัย 2562 IS 1
504 129503   การพัฒนาพอลิแซ็กคาไรด์จากเปลือกแก้วมังกรเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เพิ่มความชุ่มชื้นผิว = Development of polysaccharide from dragon fruit peel for application in moisturizing product / วาสิณี ภิรมณ์รัก 2562 IS 1
505 129506   การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวมีส่วนผสมของน้ำมันม้าสำหรับสตรีวัยหลังหมดประจำเดือน = Development of moisturizing product containing horse oil for postmenopause women / ศิริลักษณ์ ทองนุช 2562 IS 1
506 129509   การเตรียมสารสกัดจากมะแขว่นเพื่อประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง = Preparation of Ma-Kwaen (Zanthoxylum limonella alston) extract for application in cosmetic product / สิริภา ธุวะคำ 2562 IS 1
507 129521   การพัฒนาตำรับแป้งอัดแข็งที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากตะกอนทะเล = Development of pressed powder containing sea silt extract / ศศมล วารีชล 2562 IS 1
508 129522   การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหย 9 ชนิด ในการป้องกันยุงลายบ้านกัด = Effectiveness of nine essential oil in repellency against aedes aegypti / ชัฎดาภรณ์ เจริญนาค 2562 IS 1
509 129523   การพัฒนาแฮร์คุชชั่นที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากมะขามป้อม = Development of hair cushion containing phyllanthus emblica extract / ปิ่นวดี ตรีตรง 2562 IS 1
510 129524   ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ของเมล็ดเทียนดำ = Antimicrobial activity of nigella sativa linn. seed extracts / ศิริเนตร ปรือทอง 2562 IS 1
511 129526   การพัฒนาผลิตภัณฑ์โทนิคสำหรับเส้นผมที่มีสารสกัดบัวบก = Development of hair tonic containing centella asiatica extract / กีรติกันต์ กฤดินิธิ 2562 IS 1
512 129527   การเตรียมสารก่อเจลธรรมชาติจากใบกรุงเขมา = Preparation of natural gelling agent from cissampelos pareira leaves / วนิดา คำภาอินทร์ 2562 IS 1
513 129528   สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากกระบวนการหมักรำข้าวด้วย Aspergillus oryzae TISTR3102 = Biological active compounds from rice bran fermentation by aspergillus oryzae TISTR3102 / ลลิตา ปัตตานี 2562 IS 1
514 129529   การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของน้ำลูกเดือยสกัด = Development of cosmetic products containing job's tears water extract / อรนุช ลิ่มขจรเกียรติ 2562 IS 1
515 129530   การเตรียมสีจากใบสักเพื่อใช้ในเครื่องสำอาง = Preparation of colorant from teak leave for cosmetic utilization / ณิชาภา มีเพียร 2562 IS 1
516 129531   การเตรียมสารสกัดเห็ดเยื่อไผ่เพื่อใช้ประโยชน์ทางเครื่องสำอาง = Preparation of bamboo mushroom extracts for cosmetic utilization / ทิพวรรณ เฉลิมทอง 2562 IS 1
517 129532   การกักเก็บสารสกัดข้าวลืมผัวด้วยบีดส์แอลจิเนต-ไคโตซาน = Encapsulation of Leum Pua rice extract with alginate-chitosan beads / กมลชนก ขุนทอง 2562 IS 1
518 129598   เคมีของสารหอม = Fragrance chemistry / ณัฐยา เหล่าฤทธิ์ 2561 Genaral Book 2
519 130757   การพัฒนาผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายที่ประกอบด้วยสารส้ม = Development of deodorant product containing alum / ภวิศ วีระนภากุล 2557 IS 1
520 131414   การศึกษาแบบสุ่มและแบ่งครึ่งหน้าเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของไลโคปินในครีมสารสกัดจากมะเขือเทศ 5% เทียบกับยาหลอกในการรักษาริ้วรอยรอบดวงตา = A Randomized split-face double-blind control trial of efficacy of lycopene from 5% tomato extract cream on periorbital wrinkle treatment / หรรษา ปวุฒิยาพงศ์ 2562 Theses 1
521 131420   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการใช้เจลมีอนุภาคแร่เงินระดับนาโนบนแผ่นปิดสิวไฮโดรคอลลอยด์เทียบกับแผ่นปิดสิวที่มีสารไฮโดรคอลลอยด์เพียงอย่างเดียวในการรักษาสิว = A Comparative study for an efficacy and safety of hydrocolloid acne patch containing with silver nanoparticle and hydrocolloid acne patch alone for the treatment of acne / ณัฐณิชา เมฆจำเริญ 2562 Theses 1
522 131421   การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างแฟรกชั่นแนลเออร์เปียมแย็กเลเซอร์แบบแบ่งส่วน 2940 นาโนเมตร เทียบกัยบการทากรดเตรติโนอิน 0.05% ในการรักษาแผลเป็นหลุมสิว = A Comparative study between fractional erbium: yaglaser 2940 NM and tretinoin cream 0.05% for the treatment of atrophic acne scar / นฤมล วิเชียร 2562 Theses 1
523 131429   การเตรียมด่างขี้เถ้ามะพร้าวเพื่อใช้ในการตั้งตำรับสบู่เหลว = Preparation of coconut ash alkaline for liquid soap formulation / วัลลิภา ก้อนแก้ว 2557 IS 1
524 131490   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของครีมสารสกัดขมิ้นชัน 0.5% กับครีมสเตียรอยด์ไตรแอมซิโนโลนอะเซโตไนด์ 0.1% ในการรักษาโรคสะเก็ดเงินชนิดผื่นนูนหนา = A Comparison of the efficacy of 0.5% turmeric extract cream and 0.1% triamcinolone acetonide cream on the treatment of psoriasis vulgaris plaque type / อรณัฐ สุวรรณรัตน์ 2562 Theses 1
525 131502   การประยุกต์ใช้สารสกัดหมากในผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดบีบี = Application of Areca catechu extract in BB sunscreen / จรรยา พัฒนสัมพันธ์ 2562 IS 1
526 131505   การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเบียร์เพื่อใช้ประโยชน์ในเครื่องสำอาง = Antioxidation activity test of beer for cosmetic / คณิศร์ ชาญทวีคุณ 2562 IS 1
527 131506   สารประกอบฟีนอลิกและโปรตีนไฮโดรไลเสทจากกากมอลต์ = Phenolic compounds and protein hydrolysates from brewer's spent grain / กมลวรรณ เติมสายทอง 2562 IS 1
528 131508   การพัฒนาตำรับแป้งฝุ่นที่มีส่วนผสมของแป้งธรรมชาติ = Development of loose power containing natural starches / กมลรัตน์ ทิพยมาศโกมล 2562 IS 1
529 131509   การศึกษาการป้องกันความร้อนสำหรับเส้นผมของน้ำมันงาขี้ม้อน = Study on hair heat protection from perilla frutescens oil / กณิกนันต์ มหากิตติคุณ 2562 IS 1
530 131510   ฤทธิ์กระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์รากผมของตำรับสมุนไพร = Stimulation activity on dermal papilla growth of herbal recipe / สุขสัณห์ บูราณ 2562 IS 1
531 131511   การพัฒนาแผ่นแปะสิวจากสารสกัดขมิ้นชัน = Development of acne patch from curcuma longa L. extract / ธัญปภา ปฐวินทรานนท์ 2562 IS 1
532 131513   ผลของลักษณะสัณฐานไทเทเนียมไดออกไซด์ต่อการป้องกันรังสียูวีของเครื่องสำอางกันแดด = Effect of titanium dioxide morphology on UV protection in sunscreen cosmetics / ไอริณ พฤฒิเสถียร 2562 IS 1
533 131515   ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์โทโรซิเนสของสารสกัดใบหูกวางต่างสี = Antioxidant and tyrosinase inhibitory activities of terminalia catappa L. leaf extracts / สุมิตราภรณ์ พิศชวนชม 2562 IS 1
534 131519   การสกัดและประเมินฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเปลือกสับปะรดเหลือทิ้งจากโรงงานสับปะรดกระป๋อง = Extraction and antioxidant activity evaluation of pineapple-peel waste from canned pineapple factory / สริญญา ชวพันธ์ 2562 IS 1
535 131521   การเปรียบเทียบวิธีสกัดสารออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของใบหอมแขก = Comparison of antioxidant extraction methods from murraya koenigii leaves / สรัลนุช นันท์ชัยพฤกษ์ 2562 IS 1
536 131523   การเตรียมสารสกัดพลูคาวด้ายการใช้คลื่นไมโครเวฟและคลื่นเสียง = Preparation of houttuynia cordata extracts using microwave-assisted and ultrasonic-assisted extraction methods / ศศินุช บุญเจริญ 2562 IS 1
537 131524   การสกัดพอลิแซ็กคาไรด์จากเห็ดนางฟ้าภูฏานเพื่อเป็นสารให้ความชุ่มชื้นผิว = Extraction of polysaccharide from pleurotus sajor-caju (Fr.) Singer for application as skin moisturizer / วารี บุญพันธุ์ 2562 IS 1
538 131525   ความคงตัวของคอนจูเกตเมทอกซีพอลิเอทิลีนไกลคอลอิพิเดอร์มอลโกรทแฟคเตอร์ = Stability of conjugated methoxy polyethyleneglycol-epidermal growth factor / ชนัญชิดา อุดมวัฒนปัญญา 2562 IS 1
539 131526   การตั้งตำรับและประเมินประสิทธิภาพของน้ำมันทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของน้ำมันธรรมชาติ = Formulation and eefficacy evaluation of cleansing oil containing natural oil / ปัณฑิตา สมิตานนท์ 2562 IS 1
540 131527   การทดสอบประสิทธิภาพการลดริ้วรอยของครีมพลูคาว = Anti-wrinkle efficacy test of houttuynia cordata thunb. cream / บัณฑิตา อินพิรุด 2562 IS 1
541 131528   การประยุกต์ใช้สารเมือกจากผักปลังเพื่อเป็นสารป้องกันความร้อนในผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผม = Application of basella alba L. mucilage as heat protection in hair care product / ปิยสุดา มูลสันเทียะ 2562 IS 1
542 131531   ผลการประเมินผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมจากการใช้การนวดประคบสมุนไพรเทียบกับการนวดประคบสมุนไพรร่วมกับการรับประทานคอลลาเจนประเภทที่ 2 ผสมสารสกัดขมิ้นชัน = The Effect of womac score change from knee osteoarthritis treatment with herbal compressed thai massage compared with herbal compressed thai massage plus oral undenatured collagen and curcumin extract / ณภัดฑษร ลีหนันทกุล 2562 IS 1
543 131532   การศึกษาและเปรียบเทียบปริมาณสารต้านอนุมูลดิสระและสารฟินอลิคจากผลิตภัณฑ์แปรรูปในผลแป้งกล้วยน้ำว้าดิบชนิดเนื้อล้วนและผสมเปลือก = The Comparison amount of antioxidant and total phenolic content from processed products in pulp and mixed peel of raw cultivated banana starch / ณัฐพร กวีศรีสุวรรณ 2562 IS 1
544 131840   การพัฒนาสารสกัดเปลือกต้นโกงกางใบใหญ่เพื่อใช้เป็นสารเปลี่ยนสีผม = Development of rhizophora mucronata bark extract for application as hair coloring agent / เปรมวิชช์ นพกิตติภิรมย์ 2563 IS 1
545 131841   การพัฒนาตำรับเซรั่มที่มีส่วนผสมของสารสกัดลูกยอ = Development of serum containing noni (morinda citrifolia L.) extract / นิชา ต๊ะแพร่ 2563 IS 1
546 132866   งามเพราะแต่ง ประวัติศาสตร์การประทินโฉมตำรับจีน = Zhongguo li dai nü zi zhuang rong / หลี่ หยา 2564 Genaral Book 1
547 133073   การเตรียมการสกัดกล้วยไม้หวายพันธ์ุขาวสนานเพื่อใช้ประโยชน์ทางเครื่องสำอาง = Preparation of Dendrobium cv. Khao Sanan extract for cosmetic utilization / ธนมพัชร์ ภวะคงบุญ 2559 IS 1
548 133076   ผลิตภัณฑ์ล้างเครื่องสำอางเพื่อการตกแต่งที่ประกอบด้วยน้ำมันเมล็ดชา = Make up removal products containing tea seed oil / นวรัตน์ ปานสมุทร์ 2559 IS 1
549 133077   การพัฒนาผลิตภัณฑ์มาส์กผสมสารสกัดเทียนเกล็ดหอย = Development of mask product containing psyllium seed extract / นพดล ธรรมสุธีร์ 2558 IS 1
550 133567   การตั้งรับน้ำหอมสำหรับผู้หญิงในกรุงเทพมหานคร = Formulation of perfume for women in Bangkok / สุพัตรา จันทมูลตรี 2563 Genaral Book 1
551 133568   ฤทธิ์ยับยั้งไทโรซิเนส อีลาสเทส และคอลลาจิเนสของสารสกัดดอกทองกวาว = Tyrosinase, elastase and collagenase inhibitory activities of butea monosperma flower extract / วาณี เผ่าวิริยะ 2563 Genaral Book 1
552 133569   การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลสครับขัดผิวกายจากกากเนื้อมะพร้าว กากอ้อย กากสับปะรด = Development of body gel scrub from coconut meal, bagasse and pineapple pulp residues / อรพรรณ วงศ์เครือวัลย์ 2563 Genaral Book 1
553 133570   การยับยั้ง Propionibacterium acne ของสารสกัดส้มแขก = Propionibacterium acne inhibition of garcinia atroviridis griff. extract / ภานุวัฒน์ คงหนู 2563 Genaral Book 1
554 133578   ระดับค่า pH ของน้ำไฮโดรไลซ์กับความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ = pH level of hydrolyzed water and antioxidant capacity / อภิญญา สิงหจินดาวงศ์ 2563 Genaral Book 1
555 133846   ความคงตัวของสารประกอบฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดดอกดาหลาสามสี = Stability of Phenolics content and Anti-oxidant Activity of three color torch ginger flower extract / ชนกนันฐ์ มัคพันธวงษ์ 2563 Genaral Book 1
556 133847   ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ของสารสกัดพอลิแซ็กคาไรด์ และฟีนอลิกจากผักเชียงดา = Antioxidant and Tyrosinase inhibitory Activities of polysaccharide and Phenolic Extracts from Gymnema inodorum (Lour.) Decne / กนิษฐา ช้างเสวก 2563 IS 1
557 133850   การสกัดสารยับยั้งไทโรซิเนสจากมะแขว่นและการกักเก็บในไลโปโซม = Extraction of tyrosinase inhibitor from zanthoxylum limonella alston and its entrapment in liposome / ปภัสรา พันหิรัญ 2563 Genaral Book 1
558 134219   การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณฟีนอลิกรวมของสารสกัดลำต้นกล้วยไม้หวายม่วงแดง = Study on antioxidant activtttes and total phenolics content of dendrobtum somia stem extracts / [electronic resource] / เลิศฤทธิ์ อารยะสัจพงษ์ 2564 E-Theses 1
559 134223   การพัฒนาตำรับไฮโดรเจลที่มีส่วนผสมของสารสกัดบรอกโคลี = Formulation of hydrogel containing broccoliexract / [electronic resource] / สุกัญญา น้อยจันทร์ 2564 E-Theses 1
560 134236   สารประกอบฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์ทั้งหมด ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยั้บยี่งไทโรซิเนส ของสารสกัดเมล็ดอะโวคาโดพันธุ์พื้นเมือง = Total phenolics and flavonoids contents antioxidation and antityrosinase activities of local avocado cultivar seed / [electronic resource] / มลฤดี ศิริชัยเอกวัฒน์ 2564 E-Theses 1
561 134548   การพัฒนาตำรับเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมสารสกัดเปลือกผลทับทิม = Development of cosmetic formulation containing pomegranate frutt peel extract / [electronic resource] / วิชญาดา จงเนติวิศิษฐ์ 2565 E-Theses 1
562 134749   ปริมาณฟีนอลิกรวมและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเมล็ดเดือย = Total phenolic contents and antioxidant activities of coix lacryma-jobi seed extracts / [electronic resource] / พิชญาภา จำลองกุล 2564 E-Theses 1
563 134961   การพัฒนาตำรับสบู่ก้อนที่มีส่วนผสมของน้ำมันเมล็ดมะขามป้อม = Development of bar soap containing amla seed oil / [electronic resource] / หทัยกร กิตติมานนท์ 2564 E-Theses 1
564 135044   การตั้งตำรับครีมที่มีส่วนผสมของสารสกัดผลกาแฟ = Formulation of cream containing coffee cherry extract / [electronic resource] / กมลรัตน์ สุวรรณกูฏ 2564 E-Theses 1
565 135045   การพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวรอบดวงตาที่มีส่วนผสมของบาคุชิออล= Development of eye care product containing bakuchiol / [electronic resource] / กมลรัตน์ สุวรรณกูฏ 2564 E-Theses 1
566 135188   ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสจากสารสกัดผักกูดที่เตรียมจากวิธีการสกัดแบบลำดับขั้น = Antioxidant and tyrosinase inhibitory activities of Diplazium esculentum (Retz.) Sw. Extracts obtained by sequential extraction method / [electronic resource] / ฐิตาภา เอี้ยงปาน 2565 E-Theses 1
567 135190   การเตรียมเลคจากหงอนไก่เพื่อประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง = Preparation of lake pigment from Celosia argentea L. for cosmetic application / [electronic resource] / มโนชา นิจปิยะนันท์ 2565 E-Theses 1
568 135191   การสกัดพอลิแซ็กคาไรด์จากใบหมี่ด้วยการใช้เอนไซม์ช่วยสกัด = Enzyme-assisted extraction of polysaccharides from Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. / [electronic resource] / ศิริภัทร์ พลอยทับทิม 2565 E-Theses 1
569 135217   การพัฒนาเซรั่มที่มีส่วนผสมของสารสกัดกิ่งมะขามป้อม = Development of serum containing phyllanthus emblica branches extract / [electronic resource] / จริยา สมกำเนิด 2561 E-Theses 1
570 135219   การตั้งตำรับเจลบำรุงคิ้วที่มีส่วนผสมของสารสกัดดอกอัญชัน = Formulation of eyebrow nourishing gel containing butterfly pea flower extract / [electronic resource] / บัณฑิตา ตันเจริญ 2562 E-Theses 1
571 135221   การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ความชุ่มชื้นผิวหน้าที่มีส่วนผสมของ สารสกัดกระเจี๊ยบเขียวและน้ำดอกกุหลาบ = Development of facial moisturizer products contain the extracts of Okra (Abelmoschus esculentus L Moench) and Rose (Rosa damasecena Mill.) water / [electronic resource] / ตริตาภรณ์ กาญจนากร 2565 E-Theses 1
572 135246   การสกัดพอลิแซ็กคาไรด์จากพลูคาวเพื่อเป็นสารเพิ่มความชุ่มชื้น ในเซรั่มบำรุงผิวหน้า = Extraction of polysaccharides from Houttuynia cordata Thunb. for application as moisturizer in facial serum / [electronic resource] / ศราวุธ วงศ์เสน 2564 E-Theses 1
573 135247   ประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์บำรุงผิวรอบดวงตาจากสารสกัดกาแฟ = Efficacy of eye cream with coffee extract / [electronic resource] / ณัฏฐา วงษ์กมลเศรษฐ์ 2564 E-Theses 1
574 135343   ฤทธิ์ชีวภาพของสารสกัดกากผลมะสังเพื่อใช้ประโยชน์ทางเครื่องสำอาง = Biological activities of Feroniella Lucida Fruit residue extracts for cosmetic utilization / [electronic resource] / จุไรรัตน์ มารัตน์ 2565 E-Theses 1
575 135382   การทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์แอนโดรกราโฟไลด์ ในน้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของสารสกัดฟ้าทะลายโจร = Analytical method validation of andrographolide in mouthwashes containing Andrographis paniculata extract / [electronic resource] / ขวัญศรี สราญกวิน 2565 E-Theses 1
576 135386   เครื่องหอมตำรับไทย : สืบสานวัฒนธรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาไทย / บุษกร เข่งเจริญ [2550] Genaral Book 1
577 135387   ตำราทำเครื่องหอมใช้ในบ้าน = Home aromatherapy / เมวดี ศรีสร้อย 2565 Genaral Book 1
578 135388   ศิลปะการทำน้ำหอมอย่างง่าย = Perfume 101 / ผู้เรียบเรียง; Luzchanna 2566 Genaral Book 1
579 135520   การเตรียมไมโครสปองซ์จากแป้งที่กักเก็บกรดคาเฟอิกเพื่อใช้ในทางเครื่องสำอาง = Preparation of starch microsponges loaded caffeic acid for cosmetic utilization / [electronic resource] / รักษ์วินัย จารุพัฒน์ 2565 E-Theses 1
580 135837   การศึกษาสารสกัดใบและกิ่งมะไฟเพื่อการประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง = Study of leaves and branches extracts from baccaurea ramiflora for cosmetic application / [electronic resource] / วนันท์ญภัท ทองอิ่ม 2565 E-Theses 1
581 135962   การพัฒนาความคงตัวของกรดแอสคอร์บิกในตำรับอิมัลชันแบบน้ำมันในน้ำ = Stability enhancement of ascorbic acid in oil-in-water emulsion / [electronic resource] / ณัฏฐชัย พิมพ์ธนากานต์ 2565 E-Theses 1
582 135972   การเตรียมสารหอมกลิ่นกล้วยไม้ช้างเผือก = Preparation of Rhynchostylis gigantea var. harrisonianum Fragrance [electronic resource] / กษมา พันธ์โพธิ์ 2565 E-Theses 1
583 136032   การศึกษาประสิทธิภาพในการทำให้ผิวกระจ่างใสของผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดจากว่านตาลเดี่ยว = Efficacy of whitening product containing star grass (Hypoxis aurea Lour.) extract / [electronic resource] / กฤษณ์ แจ้งจรัส 2565 E-Theses 1
584 136133   การพัฒนาครีมที่มีส่วนผสมของน้ำมันธรรมชาติ = Development of cream containing natural oils / [electronic resource] / ธนัท โชคปัญญารัตน์ 2565 E-Theses 1
585 136138   การพัฒนามาส์กหน้าที่มีส่วนผสมของพอลิแซ็กคาไรด์จากลูกสำรอง = Development of facial mask containing water-soluble polysaccharide from Scaphium Macropodum [electronic resource] / สุภามณี จันทร์โอกุล 2565 E-Theses 1
586 136624   การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ Cutibacterium acnes และฤทธิ์ต้านการอักเสบของสมุนไพรจีนซานหวง = Comparative efficiency on anti-Cutibacterium acnes and anti-inflammation of sanhuang chinese herbs / [electronic resource] / คณิฏฐ์ษา จิรัฐิติกาล 2565 E-Theses 1
587 136625   การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงมือ ที่มีสารสกัดจากมะรุม = Development of hand cream containing Moringa oleifera extract / [electronic resource] / ชลธิดา เดชะรัฐ 2565 E-Theses 1
588 136626   การพัฒนาผลิตภัณฑ์ย้อมผมจากสารสกัดใบหูกวาง = Development of hair dying product containing Terminalia Catappa leave extract / [electronic resource] / ถิรวรรณ บุดดาซุย 2565 E-Theses 1
589 136628   การเตรียมสารสกัดหยาบพอลิแซ็กคาไรด์จากเห็ดหอมที่เพาะเลี้ยงในประเทศไทย = Preparation of crude polysaccharide extracts from Lentinula edodes (Shiitake) cultivated in Thailand / [electronic resource] / ธนภรณ์ ยงพิศาลภพ 2565 E-Theses 1
590 136629   การพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่มีสารสกัดเมล็ดมะม่วงหาวมะนาวโห่ = Development of skin care product containing Carissa carandas seed extract / [electronic resource] / มัลลิกา บูเลียน 2565 E-Theses 1
591 136630   ปริมาณสารพฤกษเคมี การวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียจากสารสกัดใบมังคุด = Phytochemical content, antioxidant and anti-bacteria activities from mangosteen leaves / [electronic resource] / เมธาวี จีนพันธ์ 2565 E-Theses 1
592 136633   การตั้งตำรับผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมที่ประกอบด้วยกรดแกลลิคและ กรดเฟอรูลิค = Formulation of hair coloring product containing gallic acid and ferulic acid / [electronic resource] / ศิริกุล สุขสมิทธิ์ 2565 E-Theses 1
593 136634   การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชำระล้างผิวกายที่มีส่วนผสมของสารสกัดขิง = Development of body cleansing product containing Zingiber officinale / [electronic resource] / อมิตวรรณ บรรจุสุวรรณ์ 2565 E-Theses 1
594 136635   การพัฒนาโมลาสเพื่อใช้เป็นสารให้ความชุ่มชื้นผิวใน เจลล้างมือแอลกอฮอล์ = Development of molasses as moisturizer in alcohol hand sanitizing gel / [electronic resource] / เอกสิทธิ์ หงส์แก้ว 2565 E-Theses 1
595 136636   การเตรียมน้ำมันหอมระเหยจากผลมะแขว่นและการประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง = Preparation of essential oil from the Zanthoxylum Limonella fruit for cosmetica application / [electronic resource] / จินตนา จับเทียน 2565 E-Theses 1
596 136637   สารสำคัญและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของโกโก้เค้กสายพันธุ์ชุมพร 1 = Bioactive compounds and antioxidant activity of cocoa cake Chumphorn 1 variety / [electronic resource] / ณัฐกานต์ ใจหาญ 2565 E-Theses 1
597 136638   การเตรียมยีสต์ไฮโดรไลเสทจากกากยีสต์ด้วยกระบวนการทางเอนไซม์ = Preparation of yeast hydrolysate from brewer’s spent yeast by enzymatic process / [electronic resource] / วรินทร สุนทรศิริ 2565 E-Theses 1
598 136639   การเปรียบเทียบสารประกอบฟีนอลิกและฤทธิ์ทางเครื่องสำอางจากผลหมากด้วยการใช้วิธีแบบตัวทำละลายและวิธีดีฟยูเทกติค = Comparison of phenolic content and cosmetic bioactivities from Areca catechu extracted by solvent and deep eutectic solvent extraction / [electronic resource] / กนกวรรณ ดัดวัตร์ 2565 E-Theses 1
599 136640   การเตรียมพอลิแซ็กคาไรด์จากส่วนเหลือทิ้งทางการเกษตรของม่อนไข่ = Preparation of polysaccharides from Pouteria campechiana agro-industrial wastes / [electronic resource] / ณัฐธิดา ชลอเดช 2565 E-Theses 1
600 136641   ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของใบหัวใจสีม่วงที่สกัดด้วยตัวทำละลาย ดีปยูเทคติก = Antioxidant activities of Tradescantia pallida leaves extracted by deep eutectic solvents / [electronic resource] / พณาวรรณ์ ประมูลวงศ์ 2565 E-Theses 1
601 136783   การใช้ประโยชน์สารสกัดสมอไทยเพื่อเป็นสารออกฤทธิ์ในน้ำยาบ้วนปาก = Utilization of Terminalia chebula retz. extract as active ingredient in mouthwash / [electronic resource] / ปิยนุช พรมภมร 2565 E-Theses 1
602 136852   การสกัดสารต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส จากสารสกัดใบคาวตอง ด้วยวิธีการสกัดแบบลำดับขั้ว = Extraction of antioxidants and Inhibition of tyrosinase of H.Cordata extract by polar sequence extraction / [electronic resource] / ชุติมณฑน์ ชีวาเกียรติยิ่งยง 2566 E-Theses 1
603 136853   การเตรียมสารสกัดใบต้นสาละลังกาเพื่อใช้ประโยชน์ทางเครื่องสำอาง = Preparation of Couroupita guianensis leaves extract for cosmetic usage / [electronic resource] / ณัฐรดี วัชรปรีชานนท์ 2566 E-Theses 1
604 136854   การกำจัดสีในพอลิแซ็กคาไรด์จากเห็ดหูหนูเพื่อการประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง = Decolorization of polysaccharide from jelly ear mushroom for application in cosmetic / [electronic resource] / วนัสนันท์ คะเณย์ 2566 E-Theses 1
605 136855   การพัฒนาสูตรตำรับอิมัลชันบาล์มผสมสารสกัดพรอพอลิส ขมิ้นชัน และใบบัวบก = Development of emulsion balm containing propolis, turmeric and Centella Asiatica leaf extracts / [electronic resource] / สุชญา นพรัตน์ 2566 E-Theses 1
606 136856   การตั้งตำรับและประเมินประสิทธิภาพครีมบำรุงผิวผสมสารสกัดและน้ำมันหอมระเหยจากคาโมมายล์ = Formulation and efficacy evaluation of skincare cream containing chamomile extract and essential oil / [electronic resource] / บุษยมาศ มโนรมณ์ 2566 E-Theses 1
607 136862   การพัฒนาตำรับกันแดดจากสารสกัดเพชรสังฆาต = Development of sunscreen formulations of Cissus quadrangularis extract / [electronic resource] / กันดิศ ธิชากรณ์ 2566 E-Theses 1
608 136863   การพัฒนายาสีฟันที่มีสารสกัดมะหาด = Development of toothpaste containing the Artocarpus lakoocha roxb. extract / [electronic resource] / ธนพล ภัทรสัจจานันท์ 2566 E-Theses 1
609 136954   การศึกษาสารสกัดกากกาแฟและชาเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม = Study on spent coffee and tea extracts for hair dyeing product utilization / [electronic resource] / ธิดารัตน์ ทองชูศักดิ์ 2566 E-Theses 1
610 136964   การตั้งตำรับเซรั่มต้านอนุมูลอิสระที่มีส่วนผสมของสารสกัดกระสัง = Formulation of free radical scavenging serum containing Peperomia pellucida extract / [electronic resource] / ณัฐธยาน์ ใช้เทียมวงษ์ 2566 E-Theses 1
611 136965   การตั้งตำรับบาล์มล้างเครื่องสำอางแบบนิ่มที่มีส่วนผสมของ สารสกัดจากใบพลู = Formulation of makeup cleansing soft balm containing Piper betle leaves extract / [electronic resource] / บุณฑริกา ธีระศักดิ์ 2566 E-Theses 1
612 137047   การพัฒนาวิธีการสกัดพอลิแซ็กคาไรด์จากเห็ดหูหนูขาว เพื่อประยุกต์ใช้ในระดับอุตสาหกรรม = Development of polysaccharide extraction methods from Tremella fuciformis for industrial application / [electronic resource] / ธัญญ์นรี รุ่งโรจน์นวกุล 2566 E-Theses 1
613 137075   การกักเก็บแคโรทีนอยด์จากโกจิเบอร์รี่เพื่อประโยชน์ทาง เครื่องสำอาง = Encapsulation of carotenoids from goji berry for cosmetic application / [electronic resource] / วริศรา ใจมอย 2566 E-Theses 1
614 137076   คุณสมบัติของสารสกัดน้ำมันจากดอกกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางเครื่องสำอาง = Properties of cannabis flower oil extract for cosmetic applications / [electronic resource] / ธัญพงศ์ สุวัฒนารักษ์ 2566 E-Theses 1
All 895