No. BIB Title Year Type Amount Copy
1 2152   สมุนไพร กำจัดโรค [electronic resource] / คีตะธารา 2558 E-Book 1
2 2170   สมุนไพรในรั้ววัด [electronic resource] / พระธาตรี อุปลวณโณ 2554 E-Book 1
3 2184   ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ สวนครัวลอยฟ้า สวนถาด สมุนไพร [electronic resource] / คณะผู้จัดทำ; ญาณี เลิศไกร...[และคนอื่น ๆ] 2556 E-Book 1
4 13775   กดจุดหยุดผมขาว / สิตางศุ์ 2541 Genaral Book 1
5 19526   พจนานุกรมสมุนไพรไทย / วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม 2542 Reference Book 1
6 25779   ชี่กง วิถีบำบัดแห่งธรรมชาติ = Chi gung / แอล วี คาร์นี่, ดานนท์ แปล 2545 Genaral Book 1
7 25815   ลมปราณ : ศาสตร์และศิลป์แห่งการรักษาโรคแบบดั้งเดิม = The ancient science and art of pranic healing / จ้าว ก็อก สุ่ย, เขียน ; วัฒนา พัฒนพงศ์, แปล 2544 Genaral Book 1
8 30189   ชี่กง : วิถีแห่งพลังเพื่อการบำบัดโรค / เทอดศักดิ์ เดชคง 2545 Genaral Book 2
9 32744   สุขภาพดี อายุร้อยปี มิใช่ความฝันอีก = 健康百岁不是梦 / ชมรมผู้สื่อข่าวจีนแห่งประเทศไทย 2546 Genaral Book 5
10 38207   เวชกรรมฝังเข็มแนวใหม่ / วีรวุฒิ เอกกมลกุล, จีรกร จิรานุกรม และ ลดาวัลย์ สุวรรณกิตติ 2534 Genaral Book 3
11 38210   ทฤษฎีและเทคนิควิชาการฝังเข็มและรมยา รุ่นที่ 3 / พิทยา จารุพูนผล, สมนึก ศิริพานทอง 2543 Genaral Book 3
12 38214   ทฤษฎีพื้นฐานการแพทย์แผนจีนและการฝังเข็ม (คำบรรยายโครงการอบรมหลักสูตรการฝังเข็ม) / แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ 12 (หลงสือเอ้อร์) 2547 Genaral Book 3
13 39898   การแพทย์จีน / หลี่ กั๊วะ โต้ง ; แปลโดย เรืองรอง รุ่งรัศมี, สุจินดา แซ่โค้ว [2544] Genaral Book 1
14 39902   แนะนำการแพทย์จีน / หลี่ กั๊วะ โต้ง 2546 Genaral Book 1
15 46971   สรีรวิทยา / บรรณาธิการ; รัชฎา แก่นสาร์ 2549 Genaral Book 8
16 47015   โรคข้อและข้อกระดูกสันหลังอักเสบ = Spondyloarthropathies / บรรณาธิการ; วรวิทย์ เลาห์เรณู 2547 Genaral Book 2
17 49329   กินอยู่อย่างสมดุลตามหลักแพทย์จีน (แพทย์แผนจีนในชีวิตประจำวัน) / ภาสกิจ (วิทวัส) วัณนาวิบูล 2550 Genaral Book 2
18 49340   ตำราการแพทย์แผนจีน : การตรวจวินิจฉัย / โดย ภาสกิจ (วิทวัส ) วัณนาวิบูล 2549 Genaral Book 2
19 51490   ปวดศีรษะ : หายได้ด้วยการรักษาตนเอง / เลออน ไชโตว 2536 Genaral Book 1
20 51960   เต๋าแห่งสุขภาพ : ปาฏิหาริย์แห่งการฟังร่างกายอยู่เสมอ / ปิซง กัว และ แอนดรู พาวเอ็ล: เขียน ; ประชา หุตานุวัตร และสุรชัย ทรงถาวรทวี: แปล 2550 Genaral Book 2
21 53188   ทฤษฎีแพทย์จีน / โดย โครงการพัฒนาเทคนิคการทำยาสมุนไพร โครงการศึกษาแพทย์แพทย์ตะวันออก มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา ; [บรรณาธิการ, วิทิต วัณนาวิบูล, สุรเกียรติ อาชานุภาพ] 2551 Genaral Book 2
22 54026   สมุนไพรในอุทยานแห่งชาติภาคใต้ / บรรณาธิการและผู้เรียบเรียง; เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ 2549 Genaral Book 3
23 55501   กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ด้วยภาพ (เรียนด้วยตนเอง) / พิชิต ภูติจันทร์ 2550 Genaral Book 3
24 56576   ยอดยาคืออาหาร / สายัณห์ เล็กอุทัย 2546 Genaral Book 3
25 56577   ดื่มน้ำคิดถึงแม่น้ำ / สายัณห์ เล็กอุทัย 2547 Genaral Book 3
26 59492   กายวิภาคศาสตร์ของจุดปักเข็มและเส้นลมปราณ 14 เส้น = Anatomical chart of the acupuncture points and 14 meridians / พัฒน์ สุจำนงค์ 2540 Genaral Book 3
27 60538   ศาสตร์ฝังเข็ม = Meridian & acupoint theory / โกวิท คัมภีรภาพ 2546 Genaral Book 1
28 62485   ปัญหาทางอายุรศาสตร์ในเวชปฏิบัติ = Medical problems in clinical practices / บรรณาธิการ; วสันต์ สุเมธกุล, สมนึก สังฆานุภาพ และศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล 2553 Genaral Book 2
29 62487   ประสาทวิทยาทันยุค = Modern neurology / ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร 2553 Genaral Book 3
30 78059   แพทย์แผนจีนกับทางเลือกสุขภาพ / ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล 2553 Genaral Book 3
31 79504   คลินิกแพทย์จีน / โดย ภาสกิจ (วิทวัส ) วัณนาวิบูล 2547 Genaral Book 2
32 79682   ตำราการแพทย์แผนจีน : การตรวจวินิจฉัย / โดย ภาสกิจ (วิทวัส ) วัณนาวิบูล 2548 Genaral Book 2
33 79701   กลยุทธ์เต้าหยิน : ออกกำลังกายง่าย ๆ ด้วยวิถีจีนโบราณ / เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ 2553 Genaral Book 2
34 79703   รู้ก่อนป่วยด้วยแพทย์แผนจีน / หมอไพร 2553 Genaral Book 2
35 79812   แมะหัศจรรย์ : รู้ทันสุขภาพกับศาสตร์แพทย์แผนจีน / เชน หยินและหยาง 2553 Genaral Book 1
36 81553   สรีรวิทยา - พยาธิสรีรวิทยา ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก / ภนารี บุษราคัมตระกูล 2553 Genaral Book 1
37 82197   ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป / สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 2553 Genaral Book 17
38 83498   สมุนไพรให้คุณค่ารักษาโรค / ชัยยุทธ เครือผล [2552] Genaral Book 2
39 83990   นาฬิกาชีวิตกับวิถีแห่งธรรมชาติ / ภาสกิจ (วิทวัส) วัณนาวิบูล 2554 Genaral Book 1
40 85457   กดจุดมือเท้ารักษาสุขภาพ / พนิดา กุลประสูติดิลก แปล ; [บรรณาธิการ: นาถยา กัลโยธิน] 2547 Genaral Book 1
41 85465   กดจุดด้วยตนเอง / พนิดา กุลประสูติดิลก แปลและเรียบเรียง 2547 Genaral Book 1
42 88950   กัวซาบำบัด : ขจัดสารพัดโรค / ธีระศักดิ์ วัณนาวิบูล 2554 Genaral Book 1
43 91601   สรีรวิทยา - พยาธิสรีรวิทยา ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก / ภนารี บุษราคัมตระกูล 2554 Genaral Book 2
44 91674   Basic and clinical neuroscience 1 / บรรณาธิการ; ณัฐ พสุธารชาติ, อรอุมา ชุติเนตร และนิจศรี ชาญณรงค์ 2552 Genaral Book 1
45 91676   Basic and clinical neuroscience 2 / บรรณาธิการ; ณัฐ พสุธารชาติ, สุธิดา บุญยะไวโรจน์ และนิจศรี ชาญณรงค์ 2553 Genaral Book 1
46 91678   Basic and clinical neuroscience 3 / บรรณาธิการ; ณัฐ พสุธารชาติ, ชัยภัทร ชุณหรัศมิ์ และนิจศรี ชาญณรงค์ 2554 Genaral Book 1
47 102849   Basic and clinical neuroscience 2 / บรรณาธิการ; ณัฐ พสุธารชาติ, สุธิดา บุญยะไวโรจน์ และนิจศรี ชาญณรงค์ 2555 Genaral Book 1
48 104597   ความสัมพันธ์ระหว่างผมบางแบบพันธุกรรมกับภาวะเมตาบอลิกซินโดรมในชายไทย : การศึกษาเปรียบเทียบ = Relationship between androgenetic alopecia and metabolic syndrome in Thai men : a case-control study / นพรัตน์ เส็งสะและ 2554 Theses 1
49 105257   มาตรฐานสมุนไพรจีน จือจื่อ (ลูกพุด) = Standard of Chinese materia medica in Thailand-Gardeniae Fructus / กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความร่วมมือจาก มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน ; บรรณาธิการ (ประเทศไทย), เย็นจิตร เตชะดำรงสิน ; บรรณาธิการร่วม อุทัย โสธนะพันธุ์, นพมาศ สุนทรเจริญนนท์, บุญใจ ลิ่มศิลา ; บรรณาธิการ (จีน), เผิง เฉิง ; บรรณาธิการร่วม, เติ้ง หวิน ... [และคนอื่น ๆ] 2555 Genaral Book 1
50 105258   พจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน (จีน-ไทย-อังกฤษ) = Traditional Chinese medicine dictionary (Chinese-Thai-English) / บรรณาธิการ; วิลาวัณย์ จึงประเสริฐ, ทัศนีย์ ฮาซาไนน์ และเย็นจิตร เตชะดำรงสิน 2554 Reference Book 1
51 105260   คู่มือการใช้สมุนไพรไทย-จีน / กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยละการแพทย์ทางเลือก ; บรรณาธิการ เย็นจิตร เตชะดำรงสิน 2552 Genaral Book 1
52 105261   ตำรับยาจีนที่ใช้บ่อยในประเทศไทย = Commonly used Chinese prescriptions in Thailand / กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ; บรรณาธิการ เล่ม 1 : วิชัย โชควิวัฒน, ชวลิต สันติกิจรุ่งเรือง, เย็นจิตร เตชะดำรงสิน ; บรรณาธิการ เล่ม 2 : วิชัย โชควิวัฒน ... [และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ เล่ม 3 : เย็นจิตร เตชะดำรงสิน ... [และคนอื่นๆ] 2550- Genaral Book 4
53 105262   การฝังเข็ม รมยา ... / บรรณาธิการ ทัศนีย์ ฮาซาไนน์, บัณฑิตย์ พรมเคียมอ่อน 2553- Genaral Book 4
54 105479   คู่มือดูแลสุขภาพสมอง / บรรณาธิการ หลี่ จิงอี้ ... [และคนอื่นๆ] 2556 Genaral Book 1
55 109008   ตำรากระดูกสันหลัง = The textbook of spine by SST / บรรณาธิการ; วรัท ทรรศนะวิภาส ... [และคนอื่นๆ] 2557 Genaral Book 2
56 110441   ตำราการแพทย์ไทยเดิม (แพทยศาสตร์สงเคราะห์ ฉบับอนุรักษ์) เล่มที่ 1 / มูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิมฯ และโรงเรียนอายุรเวทธำรง สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2555 Genaral Book 1
57 112475   คู่มือดูแลสุขภาพสมอง / หลี่ จิงอี้, หลิว ยู่ชวน, รุจิดา เสือบัว, เฉิน เยี่ยนยี่ ; บรรณาธิการ, ขวัญ แซ่อึ้ง, ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญใจ, บรรจง ลัคนพิพัฒน์ ; แปล 2556 Genaral Book 4
58 112476   การป้องกัน รักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ / เหลียง เซี่ยนผิง, ปริญดา ไช่, หลี่ จิงอี้, กรชุมา เกียรติศักดิ์เสนีย์ ; บรรณาธิการ, ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญใจ ; แปล 2558 Genaral Book 4
59 112477   งดมื้อเย็น ความหิวบำบัดโรค / เรียบเรียงโดย สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีน และชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเซี่ยเหมินในประเทศไทย ; บรรณาธิการ หลี่ จิงอี้ ... [และคนอื่นๆ] ; แปลไทย ขวัญ แซ่อึ๊ง, ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ 2557 Genaral Book 3
60 113078   สถิติทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการวิจัย = Statistics for health science research / อรุณ จิรวัฒน์กุล 2558 Genaral Book 3
61 114555   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเปรียบเทียบสมรรถภาพปอดและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจในคนที่มีภาวะน้ำหนักตัวเกิน คนอ้วนระดับที่ 1 และ คนอ้วนระดับที่ 2 ในจังหวัดเชียงราย = The comparison of pulmonary function and respiratory muscle strength in overweight, Class I and II obesity in Chaing Rai province / สรายุธ มงคล และศิวภรณ์ จันทาพูน 2554 Genaral Book 1
62 114757   ประสิทธิผลของการครอบแก้วต่อการลดอาการปวดศีรษะไมเกรน = The efficacy of cupping to reduce migraine headache pain / เพ็ญกมล มนต์เทียนเกษม 2558 IS 2
63 116417   ข้อดี กระดูกแกร่ง กล้ามเนื้อแข็งแรง / ชุลีพร วิริยะวงศ์ชัย 2553 Genaral Book 1
64 116419   การวิเคราะห์ก๊าซในเลือด = Traditional & alternative approaches / พงศ์ธารา วิจิตรเวชไพศาล 2557 Genaral Book 3
65 116420   คำอธิบายตำราพระโอสถพระนารายณ์ : ฉบับเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชา 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2542 / ชยันต์ พิเชียรสุนทร, แม้นมาศ ชวลิต และวิเชียร จีรวงส์ 2558 Genaral Book 1
66 116661   การนวดแบบเบญจเกสร : ที่มา ลำดับขั้นตอน และการประยุกต์ใช้ / ศุภนิมิต ทีฆชุณหเถียร 2559 Genaral Book 1
67 117183   สิริทศวรรษ ศรีพิพรรธวัฒนา สืบสรรค์วิทยา สานคุณค่าเพื่อสังคม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 10 ปี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (พ.ศ. 2548-2558) / สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2558 Genaral Book 1
68 117637   สถิติทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการวิจัย = Statistics for health science research / อรุณ จิรวัฒน์กุล 2556 Genaral Book 1
69 118256   Basic and clinical neuroscience 5 / บรรณาธิการ; ชัยภัทร ชุณหรัศมิ์...[และคนอื่นๆ] 2556 Genaral Book 3
70 118830   Basic and clinical neuroscience 4 / บรรณาธิการ; ชัยภัทร ชุณหรัศมิ์...[และคนอื่นๆ] 2555 Genaral Book 1
71 123844   ดุลยภาพบำบัด : คู่มือดูแลสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าในวันนี้และวันหน้า / ลดาวัลย์ สุวรรณกิตติ และ นิพนธ์ รักศรีอักษร 2560 Genaral Book 2
72 124537   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผลของการกดจุดบนใบหูและการรมยาต่อการลดปวดประจำเดือนชนิดปฐมภูมิ = Effects of auricular acupressure and moxibustion on pain relief in primary dysmenorrhea / สุลัคณา น้อยประเสริฐ, สินี ตัณฑสถิตยานนท์ และ วรกฤต เตชสิทธิ์กุล 2558 Genaral Book 1
73 125641   หมอแสง : หมอพื้นบ้าน...ผู้แบ่งปันคนหมดหนทาง / แสงชัย แหเลิศตระกูล 2561 1
74 125654   99 สมุนไพรไทย = Thai herb / ยุคคล จิตสำรวย 2557 1
75 125904   ความลับในร่างกายมนุษย์ที่เราไม่เคยรู้ = Adventures in human being / เกวิน ฟรานซิส 2561 1
76 126823   Bedside cardiac procedures in practice / บรรณาธิการ, รุ่งโรจน์ กฤตยพงษ์, เรวัตร พันธุ์กิ่งทองคำ และอดิศักดิ์ มณีไสย 2557 Genaral Book 1
77 128560   คู่มือการตรวจสอบการดำเนินการตามหลักปฏิบัติที่ดีทางห้องปฏิบัติการ / บรรณาธิการ; อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ และธัญญารัตน์ สุขสมบูรณ์ 2561 Genaral Book 2
78 128817   กิน-ดื่มด่าง ล้างพิษตับ / ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ 2556 Genaral Book 1
79 129056   กัญชายาวิเศษ / สมยศ ศุภกิจไพบูลย์ 2562 1
80 129068   สุขภาพดีเริ่มต้นที่ ถนอม 5 อวัยวะ ตับ ม้าม หัวใจ ปอด ไต : ศาสตร์แห่งการดูแลรักษาสุขภาพตามแนวทางแพทย์แผนจีน / หมอไพร [นามแฝง] 2562 1
81 129104   สุริยัน กัญชา อัมฤตย์โอสถ แห่งความหวัง = Suriyan Ganja / ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ 2562 1
82 129647   สมุนไพรลดความดัน : คุณประโยชน์จากสมุนไพรใกล้ตัว / มณฑา ลิมปิยประพันธ์ 2559 Genaral Book 1
83 129648   พรมมิ สมุนไพรบำรุงความจำ : ข้อมูลวิชาการและการใช้ประโยชน์ / กรกนก อิงคนินันท์ 2561 Genaral Book 1
84 129649   บันทึกของแผ่นดิน 7 : สมุนไพรดูแลแม่หญิง / สุภาภรณ์ ปิติพร 2557 Genaral Book 1
85 129650   แถบรหัสดีเอ็นเอของพืชสมุนไพร : เพื่อการพิสูจน์เอกลักษณ์ / สุชาดา สุขหร่อง 2561 Genaral Book 1
86 129651   สมุนไพรไทยต้านจุลินทรีย์ / ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย และสุกัลญา หลีแจ้ 2560 Genaral Book 1
87 129653   ชีวเภสัชภัณฑ์ : การออกแบบและพัฒนา = Biopharmaceuticals : design and development / พัฒนา ศรีพลากิจ 2558 Genaral Book 1
88 129654   หลักการเตรียมยาทั่วไป (สำหรับเจ้าพนักงานเภสัชกรรม) / รวีวรรณ ช่วยบำรุง 2557 Genaral Book 1
89 129766   Healthy aging : เกิด แก่ (ไม่) เจ็บ ตาย สูงวัยอย่างมีคุณภาพ / ศุภวุฒิ สายเชื้อ 2562 Genaral Book 1
90 129769   สมองเสื่อมดูแลได้ = School comic shitteru? ninchisyo manga ninchisyotaishi remo sanjyo! / Yuiko Takahashi 2562 Genaral Book 1
91 129783   นอนเปลี่ยนชีวิต = Why we sleep : unlocking the power of sleep and dreams / แมตธิว พี. วอล์กเกอร์ 2563 Genaral Book 1
92 130191   ยาต้านจุลชีพที่สำคัญ = Essential antimicrobial agents / บรรณาธิการ; ธนะพันธ์ พิบูลย์บรรณกิจ...[และคนอื่นๆ] 2558 Genaral Book 2
93 130209   ภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ = Simple english for nurses & medical professionals / Dr. Warm [นามแฝง] 2559 Genaral Book 1
94 130211   คำศัพท์-คำย่อทางการแพทย์ = Medical vocabulary & abbreviation / ปราณี ทู้ไพเราะ 2560 Genaral Book 1
95 130227   ตำรากระดูกข้อสะโพกหักในผู้สูงอายุ = Textbook of hip fracture in the elderly / บรรณาธิการ; อาศิส อุนนะนันทน์ 2562 Genaral Book 1
96 130346   ระบบร่างกายมนุษย์ = Human body / อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์ c2558 Genaral Book 1
97 130485   หอยเชอรี่ พยาธิปอดหนู ระบบภูมิคุ้มกัน และการควบคุม = Golden apple snail, rat lungworm, immune system and control / ธีรกมล เพ็งสกุล 2563 Genaral Book 1
98 130987   การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติศาสตร์ = Obstetric ultrasound / กุณฑรี ไตรศรีศิลป์ หมื่นพินิจ 2562 Genaral Book 1
99 131315   ประสาทกายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน = Basic neuroanatomy / ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์ 2543 Genaral Book 1
100 131961   ปวดคอและปวดศรีษะจากกระดูกสันหลังส่วนคอ : ความบกพร่องทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ความบกพร่องทางระบบการรับรู้และสั่งการ = Neck pain and cervicogenic headache / สุรีพร อุทัยคุปต์ 2561 Genaral Book 1
101 132457   เคล็ดวิชาเคลื่อนขยายเส้นเอ็น [electronic resource] / ไพศาล พืชมงคล 2556 E-Book 1
102 132662   เทคโนโลยีการตรวจวัดที่อาศัยอุปกรณ์อัจฉริยะสำหรับการวิเคราะห์อาหาร สมุนไพร และโลหะหนัก : เทคนิคใหม่สำหรับงานด้านเคมีวิเคราะห์ = Smart gadgets-based detection technologies for food, herbs, and heavy metals : new technique for analytical chemistry / ปริญญา มาสวัสดิ์ 2564 Genaral Book 1
103 132771   ออสทีโอซาร์โคมา = Osteosarcoma / บรรณาธิการ; ดำเนินสันต์ พฤกษากร 2564 Genaral Book 1
104 133191   ถ้าเหนื่อยก็แค่ขยับ! / โคะบะยะชิ ฮิโระยุกิ 2564 Genaral Book 1
105 133552   Cardiovascular guidelines focus / บรรณาธิการ; ศรัณย์ ควรประเสริฐ และอภิชาต สุคนธสรรพ์ 2556 Genaral Book 1
106 133557   แนวทางเวชปฏิบัติภาวะสมองเสื่อม = Clinical practice guideline for Dementia / สถาบันประสาทวิทยา 2551 Genaral Book 1
107 133558   เภสัชตำรับ 2551 = Hospital formulary 2008 / บรรณาธิการ; ลินดา เหลืองอาภา 2551 Genaral Book 2
108 133577   การตรวจโรคด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง = Ultrasonography / บรรณาธิการ; จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์ และวัลลภ เหล่าไพบูลย์ 2546 Genaral Book 1
109 133596   Clinical practice in gastroenterology / บรรณาธิการ; สถาพร มานัสสถิตย์, สุพจน์ พงศ์ประสบชัย และอุดม คชินทร 2553 Genaral Book 1
110 133740   สมองและสารสื่อประสาท : ความผิดปกติในภาวะติดสารเสพติด = Brain and neurotransmitters : abnormalities in drug addiction / สุทิสา ถาน้อย 2561 Genaral Book 1
111 133888   แค่ 3 นาทีต่อวันป้องกันสมองเสื่อม / คะโตะ โทะชิโนะริ 2563 Genaral Book 1
112 133900   ไฟฟ้าบำบัดสำหรับนักกายภาพบำบัด / ปริญญา เลิศสินไทย 2563 Genaral Book 1
113 134226   ผลของการฝังเข็มที่จุดไท่ชง ต่อระดับความเครียดในกลุ่มวัยทำงานในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี = Effectiveness of acupuncture at taichong point on stress level activities in working population in mueang district, Surat Thani province / [electronic resource] / ณัชชา จันตนาวสันต์ 2564 E-Theses 1
114 134229   ผลของการกดที่จุดฝังเข็มต่อระดับความรุนแรงของอาการปวดที่จุดกดเจ็บในผู้ป่วยที่มีอาการปวดคอด้านหลังเรื้อรัง = Effect of acupressure on pain intensity at trigger points in patlents with chronic posterior neck pain / [electronic resource] / สุนีย์รัตน์ พรพิชญาภัทร 2564 E-Theses 1
115 134263   แนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันสำหรับแพทย์ = Clinical practice guidelines for ischemic stroke / บรรณาธิการ; ทัศนีย์ ตันติฤทธิศักดิ์ 2558 Genaral Book 1
116 134331   หลักสูตรการสนทนาภาษาจีนสำหรับโรงพยาบาล = Medical Chinese for hospital [electronic resource] / ธัญชนก เล่ง 2563 E-Book 1
117 135332   การศึกษาอิทธิพลของการเตรียมกระชายขาวด้วยความร้อนต่อฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ โดยวิธี ABTS Assay ในห้องปฏิบัติการ = Effect of heat exposure on antioxidant activity of fingerroot: an in vitro study using ABTS assay / [electronic resource] / ฉัตร โรจน์บวรวิทยา 2564 E-Theses 1
118 135413   ภาษาอังกฤษทางการแพทย์ = Medical English for professionals / LiveABC 2562 Genaral Book 1
119 136137   ความลับของระบบประสาทอัตโนมัติ / ผู้เรียบเรียง; ฮิโรยูกิ โคบายาชิ 2566 Genaral Book 1
120 136165   สมอง : มหัศจรรย์ของมนุษย์ / โมงิ เคนอิจิโร่ 2566 Genaral Book 1
121 136192   เภสัชวิทยา สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ : เล่ม 1 / บรรณธิการ; วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ และลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร 2564 Genaral Book 1
122 136193   เภสัชวิทยา สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ : เล่ม 2 ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทกลาง / บรรณาธิการ; จินตนา สัตยาศัย 2564 Genaral Book 1
123 136194   เภสัชวิทยา สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ : เล่ม 3 / บรรณาธิการ; วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์, นนทญา นาคคำ และวิจิตรา ทัศนียกุล 2565 Genaral Book 1
124 136867   รู้จริงเรื่องฮอร์โมน สุขภาพดีตลอดชีวิต = Josei hormone no kyokasho / คุโรซึมิ ซาโอริ และซาดะ เซทสึโกะ 2563 Genaral Book 1
125 137349   ตำรับยาล้านนา = Lanna ethno-medicine [electronic resource] / พาณี ศิริสะอาด 2566 E-Book 1
All 211