No. BIB Title Year Type Amount Copy
1 530   ภาษาจีนพื้นฐาน 1 = Foundation Chinese 1 / บุญญนุช ชีวะกำจร 2550 Genaral Book 3
2 531   ภาษาจีนพื้นฐาน 2 = Foundation Chinese 2 / บุญญนุช ชีวะกำจร 2547 Genaral Book 1
3 532   ภาษาจีนพื้นฐาน 2 = Foundation Chinese 2 / บุญญนุช ชีวะกำจร 2548 Genaral Book 3
4 533   ภาษาจีนพื้นฐาน 2 = Foundation Chinese 2 / บุญญนุช ชีวะกำจร 2550 Genaral Book 1
5 534   ภาษาจีนพื้นฐาน 3 = Foundation Chinese 3 / บุญญนุช ชีวะกำจร 2547 Genaral Book 1
6 535   ภาษาจีนพื้นฐาน 3 = Foundation Chinese 3 / บุญญนุช ชีวะกำจร 2548 Genaral Book 2
7 553   ภาษาจีนพื้นฐาน 3 = Foundation Chinese 3 / บุญญนุช ชีวะกำจร 2552 Genaral Book 1
8 554   ภาษาจีนพื้นฐาน 5 = Foundation Chinese 5 / บุญญนุช ชีวะกำจร 2549 Genaral Book 3
9 566   ภาษาจีนพื้นฐาน 6 = Foundation Chinese 6 / บุญญนุช ชีวะกำจร 2549 Genaral Book 3
10 1139   ภาษาจีนระดับต้น 1 / ผู้เรียบเรียง; เหยิน จิ่งเหวิน 2544 Genaral Book 2
11 1140   ภาษาจีนระดับต้น เล่ม 2 / เรียบเรียงโดย เหยิน จิ่งเหวิน 2544 Genaral Book 2
12 1278   สุภาษิตจีนกับธุรกิจและชีวิตประจำวัน / กฤษณะ กฤตมโนรถ 2544 Genaral Book 1
13 1359   สารานุกรมเศรษฐกิจจีน / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน 2546 Genaral Book 3
14 1586   คู่มือการใช้ศัพท์ภาษาจีน / โดย คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการใช้ศัพท์ภาษาจีน ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2541 Genaral Book 4
15 2986   การเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกของจีนและผลต่อไทย / สำนักวิจัยเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ 2545 Genaral Book 1
16 3051   M. Thai group : China 1996 / บริษัท เอ็ม. ไทย กรุ๊ป จำกัด 2538 Genaral Book 2
17 8158   ไปเรียนเมืองจีน / อุทัยวรรณ กุลสันติธำรงค์ 2544 Genaral Book 1
18 8767   พจนานุกรมศัพท์ธุรกิจ จีน-ไทย-อังกฤษ / 汉-泰-英 实用商务词典 มานิต เจียรบรรจงกิจ, มาลิน ปิยะชินวรรณ : เรียบเรียง ; [บรรณาธิการ นาถยา กัลโยธิน] 2545 Reference Book 7
19 10049   เรียนภาษาจีนให้สนุกด้วยการ์ตูน / ประภัสสร วศินนิติวงศ์ 2546 Genaral Book 4
20 10487   ภาษาจีนกลาง : ตำราเรียนด้วยตนเองในยามว่าง. เล่มที่ 1 / [เทปบันทึกเสียง] พิชัย พินัยกุล 2541 Genaral Book 4
21 10934   พจนานุกรมไทย-จีน : ฉบับอธิบาย 2 ภาษา หมวดศัพท์โดด / เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ 2545 Reference Book 1
22 11583   พจนานุกรมไทย-จีน = 泰汉词典 / บรรณาธิการ ; ซ่าวยุ่น เสียว 2544 Reference Book 5
23 12231   ภาษาจีนแมนดารินระดับกลาง / เผย์ เสี่ยวรุ่ย 2544 Genaral Book 2
24 12234   การใช้ภาษาจีนกลาง / เสี่ยว อานต้า 2543 Genaral Book 9
25 13202   ชุมนุมสำนวนจีน / มานิต เจียรบรรจงกิจ 2542 Genaral Book 7
26 16496   พจนานุกรมจีน-ไทย : ฉบับใหม่ (ฉบับพิมพ์หนังสือตัวเต็ม) 现代汉泰词典(繁体字版)/ โดย เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ 2545 Reference Book 3
27 18125   เรียนภาษาจีนกลาง : จากคำศัพท์และประโยคในชีวิตประจำวัน 1 / นิรามิส เกียรติบุญศรี 2546 Genaral Book 2
28 18131   เรียนภาษาจีนกลาง : จากคำศัพท์และประโยคในชีวิตประจำวัน 2 / นิรามิส เกียรติบุญศรี 2546 Genaral Book 2
29 18132   สนทนาภาษาจีนกลางในชีวิตประจำวัน / นิรามิส เกียรติบุญศรี 2546 Genaral Book 2
30 20266   ฝึกพูดจีนกลางแบบแรกเริ่ม : ตอน พื้นฐานจำเป็น [Video CD] 2546 Genaral Book 1
31 22871   สนทนาภาษาจีนกลาง 1 / กิตติ พรพิมลวัฒน์ 2546 Genaral Book 1
32 25383   ภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ : ชิงทุนการศึกษาพระราชภาวนาวิกรม ครั้งที่ 1 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, วาสนา เลิศศิลป์ บรรณาธิการ 2547 Genaral Book 1
33 25540   พลิกฟื้นท่าจีน-แม่กลองสู่สังคมภูมิปัญญา การสัมมนาวิชาการเครือข่ายการวิจัยบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 2 ห้องประชุม ณัฐ ภมรประวัติ สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน / จัดทำโดย เครือข่ายการวิจัยบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ; คณะผู้จัดทำ, อนุชาติ พวงสำลี, ที่ปรึกษา ; สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช, บรรณาธิการ ; อิทธิรัชฏ์ เผ่าวัฒนา ... [และคนอื่น ๆ] 2547 Genaral Book 1
34 29106   Made in China : ไฮเออร์-เหลียนเสี่ยง (เลโนโว) แบรนด์ดังมังกรพันธุ์แท้ / สันติ ตั้งรพีพากร 2546 Genaral Book 5
35 29424   คู่มือการเขียนจดหมายธุรกิจภาษาจีน / การุณย์ หลี่ 2547 Genaral Book 2
36 29426   ตารางเปรียบเทียบตัวอักษรจีนเต็ม-ย่อ / มรกต อินทวงศ์ ; บรรณาธิการ 2547 Genaral Book 4
37 29432   ไวยากรณ์จีน / เสี่ยว อานต้า เรียบเรียง 2547 Genaral Book 10
38 29565   แบบฝึกเรียนภาษาจีนกลางชุด "คติพจน์นิทานจีน" = The proverb of Chinese story / [โดย วีระชาติ วงศ์สัจจา] 2546 Genaral Book 9
39 29993   หนังสือเรียนภาษาจีน / โครงการจัดทำหนังสือเรียนภาษาจีน มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 2544 Genaral Book 6
40 29994   สมุดฝึกหัดเขียนตัวอักษรจีน เล่ม 1-2 / โครงการจัดทำหนังสือเรียนภาษาจีน มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 2545 Genaral Book 2
41 31935   สนทนาภาษาจีนกลาง [25--] Genaral Book 1
42 41190   เพลินกับภาษาจีน - วิธีเรียนภาษาจีนให้สนุก : สมุดแบบฝึกหัด / บรรณาธิการ; อารีย์ พรหมรอด 2005 Genaral Book 20
43 41191   เพลินกับภาษาจีน - วิธีเรียนภาษาจีนให้สนุก : สมุดแบบฝึกหัด / บรรณาธิการ; อารีย์ พรหมรอด 2005 Genaral Book 19
44 41192   เพลินกับภาษาจีน - วิธีเรียนภาษาจีนให้สนุก : แบบเรียนสำหรับนักเรียน / บรรณาธิการ; อารีย์ พรหมรอด 2005 Genaral Book 19
45 41193   เพลินกับภาษาจีน - วิธีเรียนภาษาจีนให้สนุก : แบบเรียนสำหรับนักเรียน / บรรณาธิการ; อารีย์ พรหมรอด 2005 Genaral Book 19
46 41194   เพลินกับภาษาจีน - วิธีเรียนภาษาจีนให้สนุก : แบบเรียนสำหรับนักเรียน / บรรณาธิการ; อารีย์ พรหมรอด 2005 Genaral Book 19
47 41195   เพลินกับภาษาจีน - วิธีเรียนภาษาจีนให้สนุก : แบบเรียนสำหรับนักเรียน / บรรณาธิการ; อารีย์ พรหมรอด 2005 Genaral Book 20
48 41196   เพลินกับภาษาจีน - วิธีเรียนภาษาจีนให้สนุก : สมุดแบบฝึกหัด / บรรณาธิการ; อารีย์ พรหมรอด 2005 Genaral Book 19
49 41197   เพลินกับภาษาจีน - วิธีเรียนภาษาจีนให้สนุก : สมุดแบบฝึกหัด / บรรณาธิการ; อารีย์ พรหมรอด 2005 Genaral Book 19
50 42863   พูดจีนกลางในชีวิตประจำวัน [CD-ROM] / บรรณาธิการ; ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ 2548 Genaral Book 2
51 43001   พูดจีนกลางเป็นเร็ว / พรรณาภา สิริมงคลสกุล 2548 Genaral Book 2
52 43402   พูดจีนธุรกิจ : ภาษาจีนในวงการธุรกิจ / พรรณาภา สิริมงคลสกุล 2549 Genaral Book 6
53 43403   คัดจีน / พรรณจรี สิริมงคลสกุล 2549 Genaral Book 2
54 43450   เรียนภาษาจีนกลางง่ายนิดเดียว / บรรณาธิการ; ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ 2547 Genaral Book 5
55 47508   COM จีนง่ายจัง / วรพล โสภณวุฒิกุล [2549] Genaral Book 1
56 50045   จีน--มหาอำนาจโลก? = The chinese century / โอเด็ด เชนคาร์ เขียน ; ศิลปกร แสงสินชัย แปล 2549 Genaral Book 1
57 51080   คู่มือลักษณนามจีน-ไทย / จริยา วาณิชวิริยะ 2549 Genaral Book 1
58 51084   คู่มือศัพท์ภาษาจีนที่ใช้บ่อย 1,500 คำ = 1500 commonly used words / [หลัว เหวิน ซวน] 2547 Genaral Book 2
59 51088   ภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน / ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ 2549 Genaral Book 4
60 51106   ภาษาจีนกลางห้าร้อยคำ ล.1-2 / ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ 2549 Genaral Book 4
61 51107   เรียนภาษาจีนให้สนุก : คู่มือครู / กัว เซ่าเหมย, ผู้แปล; ธารณา สุขสิริวรรณ 2549 Genaral Book 4
62 51108   เรียนภาษาจีนให้สนุก : คู่มือครู / กัว เซ่าเหมย 2550 Genaral Book 2
63 51109   เรียนภาษาจีนให้สนุก : แบบเรียน / กัว เซ่าเหมย, ผู้แปล; นุสรา สุขสิริวรรณ 2549 Genaral Book 2
64 51110   เรียนภาษาจีนให้สนุก : แบบฝึกหัด / กัว เซ่าเหมย, ผู้แปล; นุสรา สุขสิริวรรณ 2550 Genaral Book 1
65 52520   เรียนจีนกลางด้วยตนเอง / โดย เสี่ยวอานต้า ; [บรรณาธิการ นาถยา กัลโยธิน] 2547 Genaral Book 2
66 52521   ศัพท์คำพ้องรูป ภาษาจีนกลาง / [นพพิชญ์ ประหวั่น (เฉินซินจื้อ) ผู้เรียบเรียง ; บรรณาธิการ นาถยา กัล 2546 Genaral Book 4
67 52522   แบบเรียนภาษาจีนชั้นกลาง เล่ม 1-3 / มานิต เจียรบรรจงกิจ 2541 Genaral Book 4
68 52523   หน้าต่างมังกร / นพพิชญ์ ประหวั่น 2548 Genaral Book 2
69 52525   เรียนศัพท์จีนกลางจากภาพ / มานิต เจียรบรรจงกิจ 2540 Genaral Book 1
70 52526   เสริมทักษะภาษาจีน "ฉบับเฮฮา" เล่ม 2 / สุภาณี ปิยพสุนทรา 2541 Genaral Book 2
71 52527   สนทนาภาษาจีนกลางใน 28 วัน (สำเนียงปักกิ่ง) / วัชระ ชีวะโกเศรษฐ 2545 Genaral Book 2
72 52530   อ่านจีนกลางเบื้องต้น เล่ม 2 / โดย เฉิน หัว 2543 Genaral Book 2
73 52536   พจนานุกรมจีน-ไทย ฉบับใหม่ (ฉบับพิมพ์หนังสือตัวย่อ) / 现代汉泰词典(简体字版) โดย เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ 2548 Reference Book 1
74 53546   ทางลัดสู่ธุรกิจจีน = Business chinese / สร้างสรรค์โดย สำนักพิมพ์ไอ เอ็ม บุ๊คส์ 2550 Genaral Book 4
75 54481   เจาะลึกคำกริยาจีนกลาง / ผู้แปลและเรียบเรียง; สุภาณี ปิยพสุนทรา 2549 Genaral Book 2
76 54486   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ประเทศจีน / [วิทยาลัยภาษาจีนปักกิ่ง, มหาวิทยาลัยครูหนานจิง, มหาวิทยาลัยครูอันฮุย] 2550 Genaral Book 7
77 54487   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ประเทศจีน / [วิทยาลัยภาษาจีนปักกิ่ง, มหาวิทยาลัยครูหนานจิง, มหาวิทยาลัยครูอันฮุย] 2550 Genaral Book 4
78 54488   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเทศจีน / [วิทยาลัยภาษาจีนปักกิ่ง, มหาวิทยาลัยครูหนานจิง, มหาวิทยาลัยครูอันฮุย] 2550 Genaral Book 4
79 54798   สำนวนจีน : 汉语熟语 นารีรัตน์ วัฒนเวฬุ 2551 Genaral Book 1
80 56593   รายงานการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนพื้นฐาน โดยใช้ชุดการสอน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / ขนิษฐา วงศ์พิพัฒน์กุล 2550 Genaral Book 1
81 60092   ร้อยเรียงเคียงปัญญา เรียนรู้ภาษาจากวัฒนธรรมจีน / นริศ วศินานนท์ 2551 Genaral Book 3
82 60093   จานด่วนภาษาจีนธุรกิจ / จิรวรรณ จิรันธร 2550 Genaral Book 1
83 60106   คำฮิตติดปากจีนกลาง / สุภาณี ปิยพสุนทรา แปลและเรียบเรียง 2551 Genaral Book 1
84 60193   รู้เรียนเขียนจีน / เรียบเรียงโดย เหยิน จิ่งเหวิน 2551 Genaral Book 3
85 60194   เรียนจีนอ่านจีน / เรียบเรียงโดย เหยิน จิ่งเหวิน 2551 Genaral Book 2
86 60658   รวมบทสนทนา จีน-ไทย / ยงชวน มิตรอารี 2550 Genaral Book 1
87 60897   ภาษาจีนพื้นฐาน 4 = Foundation Chinese 4 / บุญญนุช ชีวะกำจร 2549 Genaral Book 3
88 60933   ไวยากรณ์จีนกลาง / ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ 2541 Genaral Book 2
89 61230   ภาษาจีนเรียนได้ด้วยตนเอง / สมชาย ชีวสุนทร 2544 Genaral Book 1
90 61256   ภาษาจีนธุรกิจ : สำหรับผู้เรียนชาวไทย / ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ และพัชนี สุทธานุสนธิ์ 2549 Genaral Book 1
91 67459   体验汉语 :สัมผัสภาษาจีน สัมผัสภาษาจีน 国际语言研究与发展中心 练习 册 1 高中 2006 Genaral Book 3
92 67882   Super quick พูดจีนชัด ลัดทันใจ / สิวิณี เตรียมชาญชูชัย 2552 Genaral Book 1
93 67910   ฝึกพูดภาษาจีนอย่างง่ายๆ : บทสนทนาเกี่ยวกับการช้อปปิ้ง = Talk Chinese series : shopping talk / Li Shu Juan, Gu Bo 2552 Genaral Book 1
94 67911   ฝึกพูดภาษาจีนอย่างง่าย ๆ : บทสนทนาในชีวิตประจำวัน = Talk Chinese series : daily life talk / Li Shu Juan 2552 Genaral Book 1
95 74053   แบบเรียนภาษาจีน (4) / ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ 2547 Genaral Book 1
96 78493   100 รูปแบบประโยคจีน / ผู้เรียบเรียง; อาศรมสยาม-จีนวิทยา 2553 Genaral Book 1
97 79152   พจนานุกรมจีน-ไทย / 汉泰词典 เรียบเรียงโดย เผย์ เสี่ยวรุ่ย 2546 Reference Book 1
98 79530   สำนวนจีนสุดฮิต / หวาง เสี่ยวหนิง, ผู้แปล; จาง จิ้ง 2553 Genaral Book 1
99 81563   ครองแผ่นดินจีน : พรรค ผู้นำ อำนาจรัฐ = Governing China : party, elites, state power / วรศักดิ์ มหัทธโนบล 2554 Genaral Book 2
100 81565   พูดจีนจากจินตภาพ = Mind map Chinese / หนูเหมย [นามแฝง] 2554 Genaral Book 1
101 81670   Easy chinese = พูดจีนคล่องใน 30 วัน / สุภาณี ปิยพสุนทรา 2552 Genaral Book 1
102 84562   หยิบคำศัพท์มาจับแต่งประโยคสนทนา ภาษาจีน เร็ว ง่าย ใช้ได้ทันใจ / ชญานี วาตสกุล 2554 Genaral Book 1
103 84571   ฝึกพูดภาษาจีนอย่างง่าย ๆ : บทสนทนา IT เกี่ยวกับ IT Talk / Li Shu Juan, ผู้แปล; ไอรีน เป 2554 Genaral Book 1
104 84710   101 บทสนทนาจีน พร้อมใช้สำหรับนักท่องเที่ยว = Chinese 101 in cartoons (for travelers) / จางจิ้ง เฉินเสี่ยวหนิง เผิงป๋อ ผู้แปล; จิราวรรณ สันติวัฒนา 2554 Genaral Book 2
105 85162   สนทนาภาษาจีนกลางในชีวิตประจำวัน / พรรณาภา สิริมงคลสกุล 2553 Genaral Book 1
106 85231   เรียนจีนกลางจากการ์ตูนขำขัน / ยงชวน มิตรอารี 2552 Genaral Book 1
107 85460   จิ๋นซีฮ่องเต้ : มหาราชหรือทรราช / บุญศักดิ์ แสงระวี ; [บรรณาธิการ : นาถยา กัลโยธิน] 2553 Genaral Book 2
108 88251   ภาษาจีนที่คนไทยใช้สับสน / ผู้เรียบเรียง; อาศรมสยาม-จีนวิทยา 2555 Genaral Book 1
109 88252   ศัพท์ธุรกิจการค้า ไทย-จีน-อังกฤษ / จุรี สุัชนวนิช, บรรณาธิการ; ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจการ 2555 Genaral Book 3
110 88254   รวมคำศัพท์และตัวอย่างข้อสอบ HSK ระบบใหม่ / ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์แมนดารินเอดูเคชั่น 2555 Genaral Book 1
111 94459   คำไทยที่มาจากจีน = 泰语中的汉语借词 / กวี ไพรัชเวทย์ 2554 Genaral Book 1
112 94482   ภาษาจีนเพื่อการสมัครงาน / จิรวรรณ จิรันธร 2554 Genaral Book 1
113 96286   ต้นกำเนิดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีน / กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์เอเชียแพ็ค เรียบเรียง ; แปลไทย สุกัญญา วศินานนท์ ; ภาพปกและภาพประกอบ ฟู่ชุนเจียง. 2554 Genaral Book 2
114 96287   ต้นกำเนิดชนชาติและประเพณีจีน / ผู้เขียน หลี่เสี่ยวเชียง ; แปล ปณัฐพรรณ เจริญวรรณ, ปรมินทร์พร เจริญวรรณ 2551 Genaral Book 3
115 96289   ฮ่องเต้หญิง บูเช็กเทียน : หนึ่งเดียวในประวัติศาสตร์จีน / บุญศักดิ์ แสงระวี 2549 Genaral Book 1
116 96944   เก่งจีน เล่มเดียว เอาอยู่! / อุรณา บัณฑิตย์ดำรงกุล 2555 Genaral Book 1
117 97842   100 รูปแบบประโยคจีน / ผู้เรียบเรียง; อาศรมสยาม-จีนวิทยา 2554 Genaral Book 1
118 97863   พจนานุกรมไทย-จีน ฉบับทันสมัยประยุกต์ 现代实用泰汉词典 / เรียบเรียง ; เชิดชัย เลิศกิจเจริญวงศ์ 2554 Reference Book 2
119 100484   การศึกษาการแพร่กระจายงานแปลวรรณกรรมร้อยกรองจีนโบราณในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ = Diffusion of Thai translation of Chinese classical poetry in Rattanakosin / จรัสศรี จิรภาส 2555 Genaral Book 1
120 100492   จีนจำนรรจา / จรัสศรี จิรภาส 2551 Genaral Book 1
121 100493   ภาษาจีนกลางสำหรับงานประกาศเสียงตามสาย / จรัสศรี จิรภาส 2552 Genaral Book 1
122 103395   เรียนภาษาจีนกลางอย่างง่ายจากตัวอย่างภาษาไทย เล่ม 1 (ฉบับเรียนด้วยตนเอง) / ชาตรี แซ่บ้าง 2556 Genaral Book 1
123 104544   ภาษาจีนธุรกิจ เพื่อการเจรจาและทำสัญญา / LiveABC, ผู้แปล; ภัทรพร สหวัฒนพงศ์ 2556 Genaral Book 5
124 104545   ภาษาจีนธุรกิจ เมื่ออยู่ในที่ทำงาน / LiveABC, ผู้แปล; ภัทรพร สหวัฒนพงศ์ 2555 Genaral Book 5
125 104546   ภาษาจีนธุรกิจ การเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจ / LiveABC, ผู้แปล; ภัทรพร สหวัฒนพงศ์ 2556 Genaral Book 5
126 104547   ภาษาจีนธุรกิจ การประชุมและสรุปงาน / LiveABC, ผู้แปล; ภัทรพร สหวัฒนพงศ์ 2556 Genaral Book 5
127 104750   101 บทสนทนาจีน พร้อมใช้สื่อสารธุรกิจในจีน = Chinese 101 in cartoons (for CEOs) / ผู้เรียบเรียง; จางจิ้ง, เฉินเสี่ยวหนิง และฟูเหมย 2554 Genaral Book 1
128 104905   พื้นฐานจีนกลาง / ยงชวน มิตรอารี 2549 Genaral Book 1
129 108793   พูดจีนจากจินตภาพ = Mind map Chinese / หนูเหมย [นามแฝง] 2556 Genaral Book 1
130 109749   พูดจีนให้แตก ต้องแหกปาก / กวนเหล่าซือ 2557 Genaral Book 1
131 109823   พูดจีนกันเถอะ / กวนเหล่าซือ 2557 Genaral Book 1
132 116609   เปิดตำนานผ่านอักษรจีน = Chinese language / โจวเซี่ยวเทียน, ผู้แปล; เขมณัฏฐ์ ทรัพย์เกษมชัย 2557 Genaral Book 1
133 123557   รวยออนไลน์ นำเข้าสินค้าจากจีน = Import online from China / มณีนุช สมานหมู่, บรรณาธิการ; ปิยะ นากสงค์ 2557 Genaral Book 1
134 123837   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการการวิเคราะห์พาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์เหรินหมินรื่อเป้าและซินหวารื่อเป้า ในแง่ความหมายของคำศัพท์ โครงสร้างวลีและประโยค / ชวนพิศ เทียมทัน 2557 Genaral Book 1
135 124933   ศัพท์จีนนอกตำรา / ผู้เรียบเรียง; อาศรมสยาม-จีนวิทยา 2557 Genaral Book 1
136 125116   เรียนภาษาจีนกลาง (ตัวย่อ) เบื้องต้น / พรรณาภา สิริมงคลสกุล 2556 Genaral Book 1
137 125780   ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ "จีนศึกษา : กฎหมายไทย : แปลภาษาจีน" / บรรณาธิการ; น้ำทิพย์ อยู่สำราญ 2561 1
138 127665   เศรษฐกิจจีน : ปริศนา ความท้าทาย และอนาคต = Demystifying the Chinese economy / Justin Yifu Lin 2560 Genaral Book 1
139 127715   ยุทธศาสตร์จีนบนเวทีโลก เล่ม 2, ความเคลื่อนไหวในปี พ.ศ. 2560-2561 / ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล 2561 Genaral Book 1
140 128153   ทุนนิยมจีนในอุษาคเนย์ / บรรณาธิการ; ยศ สันตสมบัติ 2562 2
141 130343   เจาะลึกคำศัพท์ HSK ฉบับจีน-ไทย 2 ภาษา (ระดับ 1-6) / เหยิน จิ่งเหวิน 2562 Genaral Book 1
142 130347   รวมคำศัพท์และตัวอย่างข้อสอบ HSK ระบบใหม่ ฉบับปรับปรุง / ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์แมนดาริน 2562 Genaral Book 1
143 130348   คู่มือพิชิตการสอบ HSK ระดับ 4 / ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์แมนดาริน 2562 Genaral Book 1
144 130350   ศัพท์จีนกลางที่มีความหมายตรงกันข้าม / นพพิชญ์ ประหวั่น 2562 Genaral Book 1
145 130353   คำพ้องความหมายในภาษาจีนกลาง / นพพิชญ์ ประหวั่น 2562 Genaral Book 1
146 130354   พจนานุกรมจีน-ไทย ฉบับพกพา (ปรับปรุงใหม่) / ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์สื่อรวิชญ 2562 Genaral Book 1
147 130356   พจนานุกรมจีน - ไทย ฉบับคำใช้บ่อย / นพพิชญ์ ประหวั่น 2562 Genaral Book 1
148 130798   คนประสบความสำเร็จ คือ นักรักษาสัญญา = The promise keeper / รัฐธีร์ ชาญชินปวิณณัช 2563 Genaral Book 1
149 131271   หยิกเล็บมังกร : ความทรงจำของ 'ซิว ซิววัน' ล่ามจีน-ไทยยุคนายกฯ 'โจวเอินไหล' / ซิว ซิววัน 2563 Genaral Book 1
150 131601   พจนานุกรมไทย-จีน : ฉบับสมบูรณ์ทันสมัย = 新泰汉词典:完整通用版 / ซิว ซิววัน 2563 Genaral Book 2
151 131669   พจนานุกรม จีน-ไทย : ฉบับใหม่ (ฉบับพิมพ์หนังสือตัวย่อ) / เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ 2562 Genaral Book 4
152 132061   Slang จีนสนุกจัง 2 / มณีพลอย [นามแฝง] 2563 Genaral Book 1
153 132141   จีนก่อนคอมมิวนิสต์ : ประวัติศาสตร์จีนที่คุณอาจไม่รู้ = The age of openness : China before Mao / แฟรงค์ ดีคอตเตอร์ 2563 Genaral Book 1
154 132227   คอร์สเรียนจีนออนไลน์ เรียนจีนเพื่อสื่อสารและเริ่มต้นธุรกิจซื้อขาย : เจาะลึกคำศัพท์ 1,200 คำ เข้าใจเทคนิคสู่ความสำเร็จ / วิทิต รุจิรวณิช 2563 Genaral Book 1
155 132230   คำลักษณนามภาษาจีนกลางสมัยใหม่ : แนวคำศัพท์เตรียมสอบ วัดระดับ HSK / นพพิชญ์ ประหวั่น 2563 Genaral Book 1
156 132979   เก่งจีนเล่มเดียวเอาอยู่! [electronic resource] / อรุณา บัณฑิตย์ดำรงกุล 2563 E-Book 1
157 133151   บทบาทองค์กรพัฒนาเอกชน กับผลกระทบที่มีต่อประเทศไทย ในการขยายการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน จีน-เมียนมา ตามนโยบาย "จีนลงใต้" / จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง ... [และคนอื่นๆ] 2563 Genaral Book 1
158 133152   บทบาทองค์กรพัฒนาเอกชน กับผลกระทบที่มีต่อประเทศไทย ในการขยายการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน จีน-สปป.ลาว-กัมพูชา ตามนโยบาย "จีนลงใต้" / จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง ... [และคนอื่นๆ] 2563 Genaral Book 1
159 133153   บทบาทองค์กรพัฒนาเอกชน กับผลกระทบที่มีต่อประเทศไทยในการขยายการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน จีน-เวียดนาม ตามนโยบาย "จีนลงใต้" / จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง ... [และคนอื่นๆ] 2563 Genaral Book 1
160 133189   คิดอย่างจีน / ยศไกร ส. ตันสกุล 2564 Genaral Book 1
161 133546   หาวห่าว Marketing การตลาดจีนยุคใหม่ที่คุณต้องร้องโอ้โห! / วรมน ดำรงศิลป์สกุล 2559 Genaral Book 1
162 133550   เหินห่าว business อยากเก่งธุรกิจต้องคิดอย่างจีน / วรมน ดำรงศิลป์สกุล 2561 Genaral Book 1
163 133668   อักษรเบรลล์ภาษาจีนเบื้องต้น / ภรัณยู สุริยะกันทา...[และคนอื่นๆ] 2564 Genaral Book 3
164 133843   1,000 ประโยคภาษาจีนใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน = 1,000 Chinese sentences / อรพินท์ อัจฉริยกาญจน์ 2564 Genaral Book 1
165 133882   คนประสบความสำเร็จ คือ นักลงมือทำ = The achiever / รัฐธีร์ ชาญชินปวิณณัช 2563 Genaral Book 1
166 134328   Adventure China : เก่งภาษาจีน ฉบับ พูด กิน เที่ยว [electronic resource] / สุ่ยหลิน 2560 E-Book 1
167 134330   ทางลัดพูดจีนในชีวิตประจำวัน [electronic resource] / พิมพพิศา เอี่ยมทิพย์ 2562 E-Book 1
168 134331   หลักสูตรการสนทนาภาษาจีนสำหรับโรงพยาบาล = Medical Chinese for hospital [electronic resource] / ธัญชนก เล่ง 2563 E-Book 1
169 134333   สนทนาภาษาจีนฉบับธุรกิจบริการ [electronic resource] / จุรี สุชนวนิช 2564 E-Book 1
170 134578   คนประสบความสำเร็จคือ คุณ! = The believer / รัฐธีร์ ชาญชินปวิณณัช 2564 Genaral Book 1
171 134716   ประวัติศาสตร์จีน / ทวีป วรดิลก 2565 Genaral Book 2
172 134882   สี จิ้นผิง มังกรเหนือมังกร = Xi Jin-ping / เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป 2565 Genaral Book 1
173 134888   การออกแบบการเรียนรู้ : แนวคิดและกระบวนการ = Learning design : concept and process / ดนุลดา จามจุรี 2564 Genaral Book 3
174 134889   ระบบสารสนเทศทางการบัญชี = Accounting information systems / อุษารัตน์ ธีรธร 2565 Genaral Book 3
175 134976   รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ จีนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6 / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2565 Genaral Book 1
176 135009   ทักษะการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย = Translation skills from Chinese to Thai กนกพร นุ่มทอง 2563 Genaral Book 1
177 135032   พจนานุกรม จีน-ไทย ฉบับกระเป๋า / ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์สื่อรวิชญ 2561 Reference Book 1
178 135195   ประมวลกฎหมายแพ่งแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน = 中华人民共和国民法典 / หลีชุน 2565 Genaral Book 3
179 135424   เขียนแผนธุรกิจเข้าใจง่ายใน 3 นาที = Business plans for beginners : a step-by-step guide / พงศ์กิตติ์ ชาญธีรวัชร์ 2565 Genaral Book 1
180 135434   Small order : "อยู่บ้านสร้างเงินล้าน ด้วยสินค้านำเข้าจากจีน" / ยุรนันท์ พลแย้ม (โค้ชตั้ม) 2565 Genaral Book 1
181 135471   โจว เอินไหล : มหาบุรุษโลกไม่ลืม / ยศไกร ส.ตันสกุล 2565 Genaral Book 1
182 135472   เติ้ง เสี่ยวผิง : ปฏิวัติแห่งการปฏิวัติจีน / ยศไกร ส.ตันสกุล 2565 Genaral Book 1
183 135473   เหมา เจ๋อตง : มนุษย์ ไม่ใช่พระเจ้า / เชียน เอี๋ยนชื่อ 2565 Genaral Book 1
184 135477   จากจักรพรรดิสู่สามัญชน : อัตชีวประวัติ ของ อั้ยชิง เจี่ยวหรอ ฟู่อี้ จักรพรรดิองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ชิง = From Emperor to citizen : the autobiography of Aisin-Gioro Pu Yi / อั้ยชิง เจี่ยวหรอ ฟู่อี้ [นามแฝง] 2564 Genaral Book 1
185 135994   นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล = Digital business innovation [electronic resource] / มนตรี วิบูลยรัตน์ 2564 E-Book 1
186 136001   พลิกล็อคภาษาจีน = Flip Chinese, just for fun [electronic resource] / บรรณาธิการ; หลี่ เยว่ และเหลียน เฉิน 2565 E-Book 1
187 136235   พจนานุกรมภาพถ่าย 3 ภาษา อังกฤษ-จีน-ไทย ฉบับสมบูรณ์ = Visual dictionary english-chinese-thai / บรรณาธิการ; เหยิน จิ่งเหวิน 2559 Genaral Book 1
188 136260   1000 ปีแห่งความรื่นรมย์และขมขื่น = 1000 years of joys and sorrows : a memoir / อ้าย เว่ยเว่ย 2566 Genaral Book 1
189 136353   สร้างคอนเน็กชั่นแกร่งด้วยจุดแข็งของมนุษย์อินโทรเวิร์ต = Connection / เมนทอลลิสต์ ไดโกะ 2564 Genaral Book 1
190 136392   รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ จีนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7 / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2565 Genaral Book 1
191 136734   รักงานจะตาย ทำไมต้องลาออก = Love it, don't leave it : 26 ways to get what you want at work [electronic resource] / เบเวอร์ลี เคย์ และชารอน จอร์แดน-อีแวนส์ 2562 E-Book 1
192 136741   ไวยากรณ์จีนระดับกลาง [electronic resource] / เมชฌ สอดส่องกฤษ 2560 E-Book 1
193 136742   ศัพท์จีนระดับกลาง [electronic resource] / จุรี สุชนวนิช 2560 E-Book 1
194 136743   ศัพท์จีนระดับต้น [electronic resource] / จุรี สุชนวนิช 2558 E-Book 1
195 136746   เหนือกว่าลูกน้องแบบไอน์สไตน์ คือเจ้านายอัจฉริยะ = Einstein's boss : 10 rules for leading genius [electronic resource] / คริสโตเฟอร์ โรมาส 2562 E-Book 1
196 136748   อ่อนน้อมถ่อมตน พลังของผู้นำยุคใหม่ = Humble leadership : the power of relationships, openness, and trust [electronic resource] / เอ็ดการ์ เอช. ไชน์ และปีเตอร์ เอ. ไชน์ 2562 E-Book 1
197 136776   ระบบสารสนเทศทางการบัญชี = Accounting information systems / วัชนีพร เศรษฐสักโก 2561 Genaral Book 1
198 136869   การตลาดอัตโนมัติ = Automation marketing / ไชยพงศ์ ลาภเลี้ยงตระกูล 2563 Genaral Book 2
199 136870   ใต้เงามังกร : การขยายอิทธิพลทุนจีนในไทยและอุษาคเนย์ : เล่ม 1-2 / ยศ สันตสมบัติ 2566 Genaral Book 2
200 137080   ขายดี ดัง ปังด้วย TikTok จากมือถือเครื่องเดียว / วุฒิพงษ์ ลิขิตชีวัน 2566 Genaral Book 1
201 137357   โมเดลเศรษฐกิจสีจิ้นผิง = Xinomics [electronic resource] / อักษรศรี พานิชสาส์น 2566 E-Book 1
All 533