No. BIB Title Year Type Amount Copy
1 1210   สวนนานาพฤกษสมุนไพร ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : สรรพคุณสมุนไพร / [ผู้นิพนธ์ พรรนิภา ชุมศรี] [254-] Genaral Book 2
2 1428   ความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล / อะเคื้อ อุณหเลขกะ 2544 Genaral Book 2
3 1651   การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 20 วันที่ 11 ตุลาคม 2545 ณ ห้องประชุมอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2545 Genaral Book 1
4 1904   รายงานโครงการวิจัยการเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการของระบบการแพทย์ในภาคเหนือ / มาลี สิทธิเกรียงไกร 2543 Genaral Book 1
5 2152   สมุนไพร กำจัดโรค [electronic resource] / คีตะธารา 2558 E-Book 1
6 2170   สมุนไพรในรั้ววัด [electronic resource] / พระธาตรี อุปลวณโณ 2554 E-Book 1
7 2184   ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ สวนครัวลอยฟ้า สวนถาด สมุนไพร [electronic resource] / คณะผู้จัดทำ; ญาณี เลิศไกร...[และคนอื่น ๆ] 2556 E-Book 1
8 2517   พฤกษา ศาสตร์แห่งความงาม / เพ็ญอำพันธ์ ชิยานนท์ 2548 Genaral Book 2
9 2783   รายงานการวิจัยเรื่อง การตรวจสอบแหล่งผลิตแอนติเจนที่มีความจำเพาะต่อโมโนโคลนัลแอนติบอดีบริเวณเนื้อเยื่อของพยาธิใบไม้ตับโคชนิด Fasciola gigantica = Localization of antigenic molecules of adult fasciola gigantica using monoclonal antibodies against the parasite tegumental antigen / ดวงเดือน ไกรลาศ ... [และคนอื่นๆ] 2545 Genaral Book 1
10 2797   สมุนไพรไม้พื้นบ้าน / บรรณาธิการ; นันทวัน บุณยะประภัศร และอรนุช โชคชัยเจริญ 2543 Genaral Book,
Book Not for Loan
9
11 2887   100 ปี สมเด็จพระมหิตลาธิเบตร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก / วิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์, บรรณาธิการ 2535 Genaral Book 1
12 2901   ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 : คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 / [คณะทำงาน จตุพร ศิริสัมพันธ์ ... และคณะอื่น ๆ] 2542- Genaral Book 13
13 9370   คำอธิบายพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 / จันทรทัต สิทธิกำจร 2543 Genaral Book 2
14 12383   แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ : ภูมิปัญญาทางการแพทย์และมรดกทางวรรณกรรมของชาติ / [คณะบรรณาธิการ บุษบา ประภาสพงศ์, อุทัย ไชยกลาง, ศิริมาลา สุวรรณโภคิน] 2542 Genaral Book 4
15 13425   ประสาทสรีรวิทยา / ราตรี สุดทรวง 2539 Genaral Book 1
16 13437   รักษาโรคด้วยสมุนไพร / ยุวดี จอมพิทักษ์ [254-] Genaral Book 2
17 13443   เทคนิควิธีนำพืชสมุนไพรมาปรุงยา / ภาณุทรรศน์ [254-] Genaral Book 1
18 13446   ใบแปะก๊วย = Ginkgo biloba / อมรเทพ กลิ่นสุคนธ์ และคณะเรียบเรียง 2543 Genaral Book 2
19 13590   ยอดสมุนไพร อายุวัฒนะ / ยุวดี จอมพิทักษ์ [254-] Genaral Book 1
20 13778   รักษาโรคด้วยสมุนไพร / เจนธรรม นำกระบวนยุทธ์ 2542 Genaral Book 1
21 13790   สมุนไพรสตรี เสริมความงาม / ยุวดี จอมพิทักษ์ [25--] Genaral Book 1
22 13791   ยาไทยแผนโบราณตำรับวัดโพธิ์ (มีตำรายาทูลเกล้าฯ ถวาย) / ภาสนญาณ รวบรวม 2541 Genaral Book 1
23 14550   การประเมินผลการพัฒนาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อเป็นยา / โดย ปรีชา อุปโยคิน ... [และคนอื่น ๆ] 2540 Genaral Book 1
24 14870   ตำรายาชาวบ้าน (ขนานแท้) / ของหลวงพ่อศุข วัดมะขามเฒ่า และกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ 2536 Genaral Book 1
25 14996   ประวัติศาสตร์การแพทย์แผนไทย / ประทีป ชุมพล 2545 Genaral Book 3
26 15016   ประโยชน์ 70 อย่างจากมะนาว / [บรรณาธิการ] สุพจน์ อัศวพันธุ์ธนกุล 2537 Genaral Book 1
27 15165   สังคมวัฒนธรรมของการใช้สมุนไพร / โดย เพ็ญจันทร์ ประดับมุข 2534 Genaral Book 1
28 15923   สมุนไพร บำรุงประสาท ชูกำลัง แก้ลมวิงเวียน / ภาณุทรรศน์ : รวบรวมและเรียบเรียง 2541 Genaral Book 1
29 15981   สมุนไพร คุมธาตุ ช่วยย่อย เพื่อสุขภาพ / ภาณุทรรศน์ : รวบรวมและเรียบเรียง 2541 Genaral Book 1
30 16033   สมุนไพรแก้เบาหวาน ริดสีดวงทวาร ขับปัสสาวะ / "ภานุทรรศน์" [254-] Genaral Book 1
31 18335   การนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ / ศิริลักษณ์ ปิ่นเกษร 2545 Genaral Book 1
32 19002   รู้คุณรู้โทษโภชนาการ = Foods that harm, foods that heal / รีดเดอร์ส ไดเจสท์ 2543 Genaral Book 2
33 19526   พจนานุกรมสมุนไพรไทย / วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม 2542 Reference Book 1
34 20737   การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารบำบัดโลก / ศิริลักษณ์ สินธวาลัย 2531 Genaral Book 2
35 21369   รายงานวิจัย โครงการวิจัยและพัฒนากวาวเครือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระยะที่ 1 / ยุทธนา สมิตะสิริ ... [และคนอื่น ๆ] 2545 Genaral Book 1
36 22011   ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ เล่มที่ 1 / ศิริวรรณ สุทธจิตต์ 2543 Genaral Book 2
37 22016   หอมระเหย...ศาสตร์แห่งการบำบัด / จำรัส เซ็นนิล, พิสสม มะลิสุวรรณ 2546 Genaral Book 2
38 22026   สุคนธบำบัด = Aromatherapy / พิมพร ลีลาพิสิฐ 2545 Genaral Book 2
39 22042   สปากับสุขภาพ / นวลปราง ฉ่องใจ บก.เรียบเรียง [254-] Genaral Book 2
40 22277   การถ่ายทอดการนวดแผนไทยบ้านป่าบง / อุดม อุดมวรรธน์กุล 2545 Genaral Book 1
41 23388   แบบแผนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนที่ผ่านการตรวจสุขภาพประจำปี = Patterns of health behavior of the annual physical check up's people / อุดมพร นันทฤทธิ์ 2546 IS 1
42 24237   ระบบการแพทย์ทางเลือกในชุมชน / พัทยา นีละภมร 2543 Genaral Book 1
43 24343   การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรพื้นบ้านของชาวลัวะ บ้านเต๋ยกลาง ดอยภูคา จังหวัดน่าน / มานิตา ชมเปราะ 2542 Genaral Book 1
44 25081   ประโยชน์ของสมุนไพรในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน / พเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ 2545 Genaral Book 1
45 25790   สมุนไพรนานาชาติ = International herbal / [ผู้นิพนธ์ พรรนิภา ชุมศรี ; บรรณาธิการ พรรนิภา ชุมศรี] [2544-45] Genaral Book 7
46 25825   มหาพนตำรายา / พรรณเพ็ญ เครือไทย 2546 Genaral Book 1
47 25849   คัมภีร์เภสัชรัตนโกสินทร์ / ผู้เรียบเรียง; วุฒิ วุฒิธรรมเวช 2547 Genaral Book 1
48 25851   เพชรน้ำเอก : กรุยอดตำรับยาสมุนไพร / ค้นคว้า ทดสอบ บันทึก : พฤฒาจารย์วิพุธโยคะ, และ สุวัตร์ ตั้งจิตรเจริญ 2541 Genaral Book 2
49 25857   คัมภีร์นวดแผนโบราณ : ตำราการนวดบำบัดรักษาโรคแผนโบราณ = Thai traditional massage : the massage therapy / วิสันต์ ท้าวสูงเนิน [25--] Genaral Book 1
50 26296   ภูมิปัญญาพื้นบ้าน : มิติทางวัฒนธรรมในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ในภาคเหนือของประเทศไทย = Local wisdom : cultural perspectives in HIV/AIDS care in Northern Thailand / รังสรรค์ จันต๊ะ 2547 Genaral Book 2
51 26322   การแพทย์ทางเลือกและสุขภาพทางเลือก การใช้สมุนไพรและธรรมชาติบำบัดสำหรับผู้ติดเชื้อ เอชไอวี / ชายณรงค์ ณ เชียงใหม่ 2544 Genaral Book 2
52 29135   สมุนไพรพันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด / สุทัศน์ จูงพงศ์ 2546 Genaral Book 2
53 29163   ประสาทสรีรวิทยา / ราตรี สุดทรวง, วีระชัย สิงหนิยม 2545 Genaral Book 8
54 29166   ตำรายาพื้นบ้านอีสาน / รวบรวมโดย ทองอ่อน สิทธิไกรพงษ์, นฤมล สินสุพรรณ บรรณาธิการ 2548 Genaral Book 1
55 29548   สมุนไพรไทย เล่ม 1 = Thai herbs / นิจศิริ เรืองรังษี 2547 Genaral Book 4
56 29659   เภสัชกรรมแผนไทย / บรรณาธิการ กัญจนา ดีวิเศษ ; ผู้รวบรวม กัญจนา ดีวิเศษ 2547 Genaral Book 8
57 29661   ประมวลทฤษฎีการแพทย์แผนไทย พระคัมภีร์สมุฎฐานวินิจฉัย / รวบรวมและเรียบเรียงโดย เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ ; [บรรณาธิการ : กัญจนา ดีวิเศษ] 2546 Genaral Book 5
58 30115   คู่มือรักตนเองชุดปวดข้อ : ปวดไหล่ / สุรศักดิ์ ศรีสุข, เล็ก ปริวิสุทธิ์, นวลอนงค์ ชัยปิยะพร 2545 Genaral Book 2
59 30116   ปวดหลัง / สุรศักดิ์ ศรีสุข, เล็ก ปริวิสุทธิ์, นวลอนงค์ ชัยปิยะพร 2547 Genaral Book 2
60 30117   ปวดคอ / สุรศักดิ์ ศรีสุข, เล็ก ปริวิสุทธิ์, นวลอนงค์ ชัยปิยะพร 2545 Genaral Book 2
61 30118   การฟื้นฟูอาการอัมพาตหรืออัมพฤกษ์ครึ่งซีก : พยากรณ์การฟื้นตัวของผู้ป่วย แนวทางการรักษาทางกายภาพบำบัด / มนูญ บัญชรเทวกุล 2547 Genaral Book 2
62 30119   วัยทอง / พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ 2547 Genaral Book 3
63 30120   ลมปราณและการหายใจ / โดย เทอดศักดิ์ เดชคง 2544 Genaral Book 2
64 30121   ทฤษฎีใหม่ทางการแพทย์ / ประเวศ วะสี 2547 Genaral Book 2
65 30122   ประวัติการแพทย์จีน / วิทิต วัณนาวิบูล 2548 Genaral Book 2
66 30134   99 ความคิดกัลยาณมิตรปฏิรูปสุขภาพ (2543-2546) / [ผู้เรียบเรียง สุมาลี ประทุมนันท์, วราภรณ์ พันธุ์พงศ์] 2547 Genaral Book 3
67 30135   ปฏิรูปสุขภาพ : ปฏิรูปชีวิตและสังคม / อำพล จินดาวัฒนะ 2546 Genaral Book 3
68 30138   ทฤษฎีใหม่ทางการแพทย์ / ประเวศ วะสี 2547 Genaral Book 3
69 30141   จากสุขภาพทางจิตวิญญาณสู่สุขภาพทางปัญญา / [บรรณาธิการ พลินี เสริมสินสิริ, สุภกาญจน์ สว่างศรี, สมฤทัย เสือปาน] 2546 Genaral Book 3
70 30142   การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม : มิติใหม่ของการสร้างเสริมสุขภาพ / อำพล จินดาวัฒนะ ; บรรณาธิการ; สุรศักดิ์ บุญเทียน, กรรณิการ์ บรรเทิงจิตร และอุกฤษฏ์ มิลินทรางกูร 2546 Genaral Book 3
71 30171   อาหาร & สุขภาพ / บรรณาธิการ; ชนิดา ปโชติการ, ศัลยา คงสมบูรณ์เวช และอภิสิทธิ์ ฉัตทนานนท์ 2548 Genaral Book 1
72 30189   ชี่กง : วิถีแห่งพลังเพื่อการบำบัดโรค / เทอดศักดิ์ เดชคง 2545 Genaral Book 2
73 30233   โครงการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง "สารสกัดจากสมุนไพร" สาขา "เครื่องอุปโภคที่ทำจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สมุนไพร หรือวัชพืช" / จรัญ บุญกาญจน์, จันทิมา ชังสิริพร และ จุไรวัลย์ รัตนพิสิฐ 2548 Genaral Book 1
74 30750   อายุรเวทศึกษา เล่ม ... / ขุนนิทเทสสุขกิจ [นิทเทส (ถมรัตน์) พุ่มชูศรี] 2516 Genaral Book 9
75 30751   เวชศึกษา แพทย์ศาสตร์สังเขป / พระยาพิศณุประสาทเวช 2517 Genaral Book 5
76 30752   แพทย์สงเคราะห์ ... / โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง 2484 Genaral Book 15
77 30753   ประมวลสรรพคุณยาไทย ... ว่าด้วยพฤกษชาติ วัตถุธาตุ และสัตว์วัตถุนานาชนิด / สมาคมโรงเรียนแพทย์แผนโบราณ 2521 Genaral Book 15
78 30755   ตำรายากลางบ้าน (มีสรรพคุณชะงัด) / พระธรรมวิมลโมลี (บุญมา คุณสมปนโน) 2529 Genaral Book 5
79 30756   ตำรายาสมุนไพรลานนา / จัดพิมพ์โดยหน่วยงานศึกษาวิจัยคัมภีร์ใบลาน โครงการร่วมระหว่างพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยาแห่งชาติโอซวกาและสถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2525 Genaral Book 5
80 30759   เวชชศาสตร์วัณ์ณนา ... ตำราแพทย์แบบเก่า / สุ่ม วรกิจพิศาล 2492 Genaral Book 10
81 30760   เวชชศาสตร์วัณ์ณนา ... ตำราแพทย์แบบเก่า / สุ่ม วรกิจพิศาล 2493 Genaral Book 10
82 30761   ตำรายากลางบ้าน / ศูนย์ประสานงานทหารกองหนุนแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน 2534 Genaral Book 5
83 30762   ตำรับยาแผนโบราณ / กองการประกอบโรคศิลปะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2541 Genaral Book 5
84 30763   คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ / ขุนโสภิตบรรณลักษณ์ 2504 Genaral Book 15
85 30764   ตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป : สาขาเภสัชกรรม / กองการประกอบโรคศิลปะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2541 Genaral Book 5
86 31114   รายงานการวิจัยเรื่อง การปรับเปลี่ยนการทำงานของพี-ไกลโคโปรตีนในเซลล์เพาะเลี้ยง Caco-2 โดยสารสกุดจากพืชในสกุลขมิ้น = Modulation of P-glycoprotein functin in Caco-2 cells by the plant extracts of Curcuma spp. / นุศรา ปิยะพลรุ่งโรจน์ และ ชฎารัตน์ ดวงรัตน์ 2547 Genaral Book 1
87 31849   คู่มือฐานข้อมูลพืชพิษ / รวบรวมและเรียบเรียง สุธิดา ไชยราช และ ชลธิชา สว่างวงศ์ 2548 Genaral Book 3
88 31852   พืชสมุนไพรในลำพะยา / ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา [2548] Genaral Book 2
89 33022   รายงานการวิจัย การศึกษาสถานภาพตำราทางการแพทย์แผนไทย = The status of the textbooks of Thai traditional medicine / พรทิพย์ เติมวิเศษ...[และคนอื่นๆ] 2548 Genaral Book 1
90 33160   รายงานการวิจัย ผลการใช้กวาวเครือขาวในไก่ลูกผสมพื้นเมืองและไก่กระทง = Effect of Pueraria mirifica in Thai native crossbred and broiler chickens / สมโภชน์ ทับเจริญ ... [และคนอื่น ๆ] 2548 Genaral Book 1
91 33247   ดร.รสสุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์ พลังชีวิตแห่งบ้านสุขภาพ : Alternative medicine แพทยศาสตร์สงเคราะห์ล่ามทองของผู้เป็นพ่อบ้านแม่เรือนที่รักษาครอบครัว / สัมพันธ์ ก้องสมุทร, ผู้เรียบเรียง- 2542 Genaral Book 2
92 38214   ทฤษฎีพื้นฐานการแพทย์แผนจีนและการฝังเข็ม (คำบรรยายโครงการอบรมหลักสูตรการฝังเข็ม) / แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ 12 (หลงสือเอ้อร์) 2547 Genaral Book 3
93 39188   น้ำมันดอกพริมโรสบานเย็น / ปาริชาติ สักกะทำนุ ; [บรรณาธิการ] บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล 2540 Genaral Book 1
94 39293   อยู่แบบไหนให้เป็นสุขและอายุยืนยาว / วัลภา เพ็ญแสงงาม 2539 Genaral Book 1
95 39317   รายงานการวิจัยการสกัดและการนำไปประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารของน้ำมันหอมระเหยจากกะเพรา = Extraction and application in food products of essential oil from Holy Basil / สุทัศน์ สุระวัง และ จริญญา พันธุรักษา 2549 Genaral Book 1
96 40627   คู่มือกายบริหารแบบไทย ท่าฤาษีดัดตนพื้นฐาน 15 ท่า / บรรณาธิการ ; เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ 2547 Genaral Book 8
97 40629   สมุนไพรกับวัฒนธรรมไทย / [บรรณาธิการ เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ] 2542 Genaral Book 14
98 40631   สมุนไพรกับวัฒนธรรมไทย ตอนที่ 3 : พรรณไม้หอม / บรรณาธิการ เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ, กัญจนา ดีวิเศษ 2548 Genaral Book 9
99 40633   โรคโลหิตสตรี : ตามแนวทฤษฎีการแพทย์แผนไทย / เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ และคณะ 2546 Genaral Book 5
100 40635   ตำอีสาน : อาหารธรรมชาติ / [รวบรวมโดย] ชมรมอายุรเวทอีสาน 2544 Genaral Book 9
101 40637   รากเหง้าแห่งภูมิปัญญาไทย : อีสานไทยสัปปายะ : เจลสมุนไพรธรรมชาติ / ผู้จัดทำ เนตรดาว ยวงศรี, นิตยา ลักษณวิสิษฐ์, วิเชียร วงศ์ศุภลักษณ์ 2547 Genaral Book 8
102 40639   ยำสาวสิบแปด / ผู้จัดทำ กอบแก้ว สุวรรณศร, นฤมล พงษ์โพธิ์, วิเชียร วงศ์ศุภลักษณ์ 2547 Genaral Book 9
103 40643   เรื่องเล่าจากหมอเพ็ญ / เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ 2548 Genaral Book 26
104 40649   สมุนไพรในอุทยานแห่งชาติภาคกลาง / เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญม นิจศิริ เรืองรังษี, กัญจนา ดีวิเศษ 2545 Genaral Book 5
105 40650   คัมภีร์สิทธิสารสงเคราะห์ / บรรณาธิการ/เรียบเรียงโดย เพ็ญนภา ทรัพย์เจริย 2548 Genaral Book 5
106 40656   หอยเป็นยา : ตามตำรับยาการแพทย์แผนไทย / เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ 2545 Genaral Book 5
107 40658   ชุมนุมแพทย์แผนไทยและสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่6 : การดูแลสุขภาพองค์รวมแบบไทยสัปปายะ 1-8 ตุลาคม 2547 ณ.ศูนย์ประชุมอิมแพ็คอารีนา เมืองทองธานี / บรรณาธิการ ; เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ, วัชรีพร คงวิลาด 2547 Genaral Book 9
108 40659   ฤาษีดัดตน : กายบริหารแบบไทย / ผู้รวบรวมและเรียบเรียง กัญจนา ดีวิเศษ, สมศรี คนงาม, สมชาย ช้างแก้วมณี 2540 Genaral Book 2
109 41306   บทเรียนหนึ่งปีศูนย์การเรียนรู้การแพทย์พื้นบ้านไทยในชุมชน / กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 2547 Genaral Book 2
110 41307   การนวดพื้นบ้านไทย / บรรณาธิการ ดารณี อ่อนชมจันทร์ 2548 Genaral Book 3
111 41309   ภูมิปัญญาโต๊ะบิแดในการดูแลสุขภาพอนามัยกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และทารกชาวไทยมุสลิม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ / สุธน พรบัณฑิตย์ปัทมา 2548 Genaral Book 2
112 41318   บทเรียนเครือข่ายภูมิปัญญาสุขภาพวิถีไทอีสาน / กลุ่มงานการแพทย์พื้นบ้านไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 2548 Genaral Book 2
113 41319   ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านอีสาน / กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 2548 Genaral Book 2
114 41321   การแพทย์พื้นบ้านไทย ภูมิปัญญาของแผ่นดิน : นิทรรศการในงานชุมนุมแพทย์แผนไทยสมุนไพรแห่งชาติครั้ง ที่ 5 ระหว่างวันที่ 9-18 พฤษภาคม 2546 ณ กระทรวงสาธารณสุข / กลุ่มงานการแพทย์พื้นบ้านไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 2546 Genaral Book 4
115 41323   การส่งเสริมพัฒนาการนวดพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพและเสริมสร้างรายได้ชุมชน / บรรณาธิการ ดารณี อ่อนชมจันทร์ 2548 Genaral Book 2
116 41325   ระบบ โครงสร้าง กลไก ในการอนุรักษ์ พัฒนา และคุ้มครอง ภูมิปัญญาไทย สุขภาพวิถีไท : การประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย และการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2548 / บรรณาธิการ สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ, ประพจน์ เภตรากาศ 2548 Genaral Book 1
117 41329   หมอแตง: หมอเด็กของคนเมืองคอน / สุพรรณ ตุรงคติณชาติ 2548 Genaral Book 2
118 41331   การแพทย์พื้นบ้านไทย : รวมบทความวิชาการ / ผู้เรียบเรียง ธนิดา ขุนบุญจันทร์ 2548 Genaral Book 2
119 41335   บทคัดย่องานวิจัยภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านสุขภาพอีสาน / รัชนี จันทร์เกษ และคณะ 2548 Genaral Book 2
120 41336   อาหารพื้นบ้านไทย / กมลาภรณ์ คงสุขวิวัฒน์ 2548 Genaral Book 2
121 41337   เรียนรู้ และ เข้าใจ หมอพื้นบ้าน : ชุดความรู้ภูมิปัญญาคุณค่าหมอพื้นบ้าน : กรณีโครงการสำรวจศักยภาพหมอพื้นบ้าน 12 จังหวัด ปี 2548 / รัชนี จันทร์เกษ ... [และคนอื่น ๆ] 2548 Genaral Book 2
122 41338   กระบวนทัศน์การแพทย์พื้นบ้านไทย / ผู้เรียบเรียง ธนิดา ขุนบุญจันทร์ 2548 Genaral Book 2
123 41343   ว่าด้วยการแพทย์พื้นบ้านไทย / กลุ่มงานการแพทย์พื้นบ้านไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ม.ป.ป. Genaral Book 3
124 43750   ตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป : สาขาเวชกรรม เล่ม ... / กองการประกอบโรคศิลปะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2549 Genaral Book 90
125 43756   ตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป : สาขาการผดุงครรภ์ / กองการประกอบโรคศิลปะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2549 Genaral Book 30
126 44425   เอกสารการสอนชุดวิชา : เวชกรรมแผนไทย = Thai traditional therapy 2548 Genaral Book 30
127 44431   เอกสารการสอนชุดวิชา : วิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย = Related sciences in Thai traditional medicine 2549 Genaral Book 20
128 44555   เอกสารการสอนชุดวิชา : ธรรมานามัย = Dhammanamai 2548 Genaral Book 9
129 44572   เอกสารการสอนชุดวิชา : แนวคิดและทฤษฎีการแพทย์แผนไทย = Concept and theory of Thai traditional medicine 2549 Genaral Book 10
130 44605   เอกสารการสอนชุดวิชา : จรรยาวิชาชีพและกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย = Ethics and laws related to Thai traditional medicine 2548-49 Genaral Book 10
131 44611   เอกสารการสอนชุดวิชา : การวิจัยสำหรับการแพทย์แผนไทย = Research in Thai traditional medicine 2548 Genaral Book 15
132 44613   เอกสารการสอนชุดวิชา : ทางเลือกสำหรับผู้บริโภคทางสาธารณสุข = Alternative way for health consumer 2544-45 Genaral Book 10
133 44779   แผนที่โครมาโทกราฟผิวบางของพฤษเคมีในพืชสมุนไพรไทย 24 ชนิด = TLC-Atlas of 24 Thai medicinal plants phytochemintry / ปราณี นันทศรี และ วาสนา ภาระเวช 2549 Genaral Book 2
134 45108   คู่มือเวชกรรมแผนไทย / เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ 2549 Genaral Book 4
135 45112   คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย / เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ 2549 Genaral Book 4
136 45515   1001 ตำรับยาใกล้ตัว / [คณะผู้แปล: กิจจา ฤดีขจร ... [และคนอื่นๆ] 2549 Genaral Book 6
137 45556   สรุปรายงาน งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 3 : วันที่ 30 สิงหาคม - 3 กันยายน 2549 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี / ประพจน์ เภตรากาศ, อภิญญา ตันทวีวงศ์ และ รัชนี จันทร์เกษ ; บรรณาธิการ 2549 Genaral Book 1
138 45812   โครงการหมอเมือง 2549 Genaral Book 2
139 46486   การศึกษาการใช้สมุนไพรในชุมชน จังหวัดขอนแก่น : รายงานการวิจัย = Study of utilization of medicinal plants in rural areas, Khon Kaen province / ชัยรัตน์ พัฒนเจริญ ... [และคนอื่น ๆ] 2529 Genaral Book 1
140 46844   ปวดศีรษะ : หายได้ด้วยการรักษาตนเอง / ไพบูลย์ จาตุรปัญญา: เรียบเรียง 2546 Genaral Book 1
141 46862   ธรรมชาติบำบัดสำหรับโรคผิวหนัง : สูตรบำรุงผิว รักษาผื่นแพ้ รังแค สิวหนุ่มสิวสาว / อรชุน เลียววัฒนะผล, เรียบเรียง ; บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล, บรรณาธิการ 2545 Genaral Book 1
142 46864   พลวัตสุขภาพกับการพึ่งตนเอง : ภาคเมือง / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ [หัวหน้าคณะวิจัย], [ชาติชาย มุกสง ... และคนอื่น ๆ] 2547 Genaral Book 6
143 46896   เบื่อหมอ เบื่อยา หันหาธรรมชาติบำบัดวิถีสุขภาพแนวใหม่ / บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล 2545 Genaral Book 1
144 46971   สรีรวิทยา / บรรณาธิการ; รัชฎา แก่นสาร์ 2549 Genaral Book 8
145 46998   พลวัตสุขภาพกับการพึ่งตนเอง : ภาคชนบท / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ [หัวหน้าคณะวิจัย], [ชาติชาย มุกสง ... และคนอื่น ๆ] 2547 Genaral Book 5
146 47015   โรคข้อและข้อกระดูกสันหลังอักเสบ = Spondyloarthropathies / บรรณาธิการ; วรวิทย์ เลาห์เรณู 2547 Genaral Book 2
147 47102   เอกสารการสอนชุดวิชาการฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย = Practice in pharmaceutical botany and Thai traditional pharmacy / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2547 Genaral Book 5
148 47103   เอกสารการสอนชุดวิชาการฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย = Practice in pharmaceutical botany and Thai traditional pharmacy / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2548 Genaral Book 10
149 47150   พหุลักษณ์ทางการแพทย์กับสุขภาพในมิติสังคมวัฒนธรรม / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ บรรณาธิการ 2549 Genaral Book 5
150 47288   ภูมิปัญญาสุขภาพ : ปฏิบัติการต่อรองของความรู้ท้องถิ่น / [ดาริน อินทร์เหมือน, หัวหน้างานบรรณาธิการ] 2548 Genaral Book 5
151 47543   ศัพท์แพทย์ไทย / หน่วยข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ; บรรณาธิการ นันทวัน บุณยะประภัศร 2535 Book for Classroom (30 Days) 20
152 47544   หัตถเวชกรรมแผนไทย (นวดแบบราชสำนัก) / มูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิมฯ, โรงเรียนอายุรเวท 2548 Book for Classroom (30 Days) 31
153 48136   ความรู้ของแพทย์พื้นบ้านล้านนาและฐานข้อมูลแพทย์พื้นบ้านล้านนาของจังหวัดเชียงใหม่ / อัครพงศ์ อั้นทอง 2549 Genaral Book 4
154 48315   ตำรายาสมุนไพรของไทใหญ่ในล้านนา เล่ม ... / ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว และ ไชยยง รุจจนเวท 2550 Genaral Book 4
155 48316   20 ปี สวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / บรรณาธิการ ไชยยง รุจจนเวท, ดวงตา กาญจนโพธิ์, ดวงพร อมรเลิศพิศาล และ รัชนี สมวงค์ ม.ป.ป. Genaral Book 1
156 48743   ไขความลับ "การบำบัดแบบโฮมีโอพาธี" / มณฑกา ธีรชัยสกุล 2549 Genaral Book 20
157 48887   เอกสารการสอนชุดวิชานวดแผนไทย = Thai traditional massage / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2550 Genaral Book 20
158 49072   ธุรกิจนวดแผนไทย / สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2547 Genaral Book 1
159 49528   พุทธธรรมบำบัด / แพทย์พงษ์ วรพงศ์พิเชษฐ 2550 Genaral Book 4
160 49947   สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม / "ตรีสุคนธ์" ; [บรรณาธิการ ใจรัตน์ สมบัติพิบูลย์] 2550 Genaral Book 3
161 50390   คำแนะนำขององค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้บริโภค ในการใช้บริการการแพทย์แผนเดิม การแพทย์เสริม และการแพทย์ทางเลือกอย่างเหมาะสม / กองการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 2550 Genaral Book 20
162 50485   ศักยภาพของน้ำมันหอมระเหยจากพืชหอมไทยเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์สุคนธบำบัด / วิลาวัลย์ มณฑามณี 2550 IS 3
163 50517   การพัฒนาและประเมินผลทางคลินิกของเจลโพลีแซคคาไรด์จากสารสกัดเปลือกทุเรียน / บุญธรี ฟูตระกูล 2550 IS 1
164 50536   การพัฒนาสารสกัดจากว่านชักมดลูกเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง / จาศิริ ช่วยพรม 2550 IS 1
165 50804   แพทย์แผนไทย : การอนุรักษ์ภูมิปัญญาและสืบสานทางเลือกสุขภาพแผนไทย / โครงการอนุรักษ์หมอเมืองล้านนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา 2550 Genaral Book 5
166 50891   การตรวจกายภาพทางออร์โธปีดิคส์ (ฉบับปรับปรุง) / เจริญ โชติกวณิชย์ 2531 Book for Classroom (30 Days) 20
167 50894   พิเคราะห์ตำรายา ฉบับวัดศรีเกิด / ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว, ไชยยง รุจจนเวท 2545 Genaral Book 1
168 50900   ตำรายาพื้นบ้านล้านนา / ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว 2548 Genaral Book 2
169 51065   ตำราการแพทย์ไทยเดิม (แพทยศาสตร์สงเคราะห์) ฉบับพัฒนา ตอนที่ 2 / มูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิม อายุรเวทวิทยาลัย (ชีวกโกมารภัจจ์) 2544 Book for Classroom (30 Days) 20
170 51068   แนวทางการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพร / รวบรวมและเรียบเรียงโดย ทัศนีย์ โชคเจริญรัตน์, สุวรรณา เหลืองชลธาร 2548 Genaral Book,
Book for Classroom (30 Days)
20
171 51111   คำอธิบายตำราพระโอสถพระนารายณ์ / ชยันต์ พิเชียรสุนทร, แม้นมาส ชวลิต และวิเชียร จีรวงส์ 2548 Genaral Book 15
172 51113   สารานุกรมสมุนไพร / วงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล, สมภพ ประธานธุรารักษ์...และคนอื่น ๆ] 2548 Genaral Book 9
173 51117   คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย เล่ม 1 : น้ำกระสายยา / ชยันต์ พิเชียรสุนทร และวิเชียร จีรวงส์ 2548 Genaral Book 5
174 51118   คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย เล่ม 2 : เครื่องยาพฤกษวัตถุ / ชยันต์ พิเชียรสุนทร และวิเชียร จีรวงศ์ 2545 Genaral Book 7
175 51119   คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย เล่ม 5 : คณาเภสัช / ชยันต์ พิเชียรสุนทร, วิเชียร จีรวงส์ 2548 Genaral Book 7
176 51130   ตำราการแพทย์ไทยเดิม (แพทยศาสตร์สงเคราะห์) ฉบับพัฒนา ตอนที่ 1 / มูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิม อายุรเวทวิทยาลัย (ชีวกโกมารภัจจ์) 2541 Genaral Book,
Book for Classroom (30 Days)
20
177 51134   ยาไทย : สำหรับงานสาธารณสุขมูลฐาน / สำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง, สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์, ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ ;บรรณาธิการ มาโนช วามานนท์, เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ 2537 Book for Classroom (30 Days) 20
178 51351   คู่มือต้านมะเร็งด้วยการแพทย์แผนไทย / บรรณาธิการ เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ 2550 Genaral Book 4
179 51356   วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม / บรรณาธิการ เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ 2549 Genaral Book 4
180 51373   มหัศจรรย์พรรณไม้หอมและเครื่องหอมไทย / เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ, คมสัน หุตะแพทย์ 2549 Genaral Book 4
181 51379   พฤกษชาติสมุนไพร / บรรณาธิการ; เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ 2549 Genaral Book 6
182 51408   วิถีสุขภาพโดยแม่เหล็กสลับขั้ว / เทรูโอ โอนิชิ, ผู้เขียน; นพรัตน์ วโนทยาพิทักษ์, ผู้แปล 2539 Genaral Book 1
183 51415   สมุนไพรสำหรับเด็ก : รวมสมุนไพรกว่า 50 ชนิด พิชิตโรคเด็ก / [บรรณาธิการ] พรภิรมย์ ปิยะศิรินานันท์ และโอภาส เชฎฐา 2541 Genaral Book 1
184 51490   ปวดศีรษะ : หายได้ด้วยการรักษาตนเอง / เลออน ไชโตว 2536 Genaral Book 1
185 51617   สรุปรายงานงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่่ 4 29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2550 ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี / ประพจน์ เภตรากาศ, รัชนี จันทร์เกษ, อภิญญา ตันทวีวงศ์ ; บรรณาธิการ 2550 Genaral Book 1
186 51637   เอกสารการสอนชุดวิชา: ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย = Professional experience in Thai traditional medicine/ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2549 Genaral Book 2
187 51638   เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย = Professional experience in Thai traditional medicine/ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2549 Genaral Book 2
188 51715   มากคุณค่าน้ำมันงา / คมสัน หุตะแพทย์, กำพล กาหลง 2546 Genaral Book 1
189 51795   พืชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน ฉบับสมบูรณ์ / คณะผู้จัดทำ พงษ์ศักดิ์ พลเสนา [และคนอื่นๆ ] 2550 Genaral Book 5
190 51798   Herbal smile : สมุนไพรสร้างรอยยิ้ม / ตรีสุคนธ์ 2547 Genaral Book 1
191 51839   สบายในสปา / โดย : แพรชมพู 2548 Genaral Book 1
192 51960   เต๋าแห่งสุขภาพ : ปาฏิหาริย์แห่งการฟังร่างกายอยู่เสมอ / ปิซง กัว และ แอนดรู พาวเอ็ล: เขียน ; ประชา หุตานุวัตร และสุรชัย ทรงถาวรทวี: แปล 2550 Genaral Book 2
193 52305   งานวิจัยเรื่อง เวชศาสตร์ฉบับหลังกับการบูรณาการการแพทย์แผนไทย : ศึกษากรณีในเขตกรุงเทพมหานคร = The Royal medicine and traditional Thai medicine integration : study defined in the Bangkok metropolis area only / ประทีป ชุมพล 2550 Genaral Book 1
194 52309   รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาความคงตัวของแอนโธไซยานินส์จากเปลือกมังคุด = The study of stability of anthocyanins from mangosteen peel / วิญญู โชครุ่งกาญจน์, ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ และ เอกพันธ์ แก้วมณีชัย 2549 Genaral Book 1
195 52328   ภูมิปัญญาไท : เพื่อสุขภาพดีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง / อุกฤษฎ์ มิลินทางกูร ... [และคนอื่นๆ] 2550 Genaral Book 3
196 52469   วิถีการดูแลรักษาสุขภาพในระบบการแพทย์พื้นบ้านล้านนา / ยิ่งยง เทาประเสริฐ 2546 Genaral Book 2
197 52543   รายงานการวิจัย การเพาะเลี้ยง hairy root ของพืชสมุนไพรบางชนิด = Hairy root culture of some medicinal plants / วิไลภรณ์ บุญญกิจจินดา, วิมล ขวัญเกื้อ 2549 Genaral Book 1
198 53541   Boost Metabolism / ธนิสรา ยศวิทย์ 2549 Genaral Book 2
199 54003   กายวิภาคศาสตร์ / คณะกรรมการตำราเครือข่ายการศึกษาพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ (SC-Net) บรรณาธิการ 2549 Genaral Book 3
200 54026   สมุนไพรในอุทยานแห่งชาติภาคใต้ / บรรณาธิการและผู้เรียบเรียง; เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ 2549 Genaral Book 3
201 54128   กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ = Human anatomy / วิไล ชินธเนศ, ธันวา ตันสถิตย์, มนตกานต์ ตันสถิตย์ 2550 Genaral Book 2
202 54162   ประวัติ วิวัฒนาการและการประยุกต์ใช้การแพทย์แผนไทย / [บรรณาธิการ/ผู้รวบรวม] เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ 2550 Genaral Book 3
203 54360   กว่าจะเป็น...การแพทย์พื้นบ้านล้านนา / ยิ่งยง เทาประเสริฐ, สินธุ์ สโรบล, กันยานุช เทาประเสริฐ 2550 Genaral Book 3
204 54418   ประสาทกายวิภาคศาสตร์ : สมองใหญ่ สมองน้อย / กนกพร ฉายะบุระกุล 2550 Genaral Book 3
205 55501   กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ด้วยภาพ (เรียนด้วยตนเอง) / พิชิต ภูติจันทร์ 2550 Genaral Book 3
206 55935   สมุนไพรเสริมความงาม อายุยืน / วีรฉัตร ชูพงษ์ 2548 Genaral Book 2
207 57765   Health Drink = สุขภาพดี ดื่มได้ / [บรรณาธิการ] เอื้อมพร สกุลแก้ว 2551 Genaral Book 1
208 58101   การศึกษารูปแบบและแนวทางในการพัฒนาสปาเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพแบบการแพทย์พื้นบ้าน : กรณีศึกษา "สปาเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพแบบการแพทย์พื้นบ้านล้านนา" = The study of processes and guidelines for model development of folk medical SPA : the case study of "Lanna Falk Medical SPA" / กันยานุช เทาประเสริฐ 2551 Genaral Book 1
209 59225   อาหารสุขภาพพอเพียง / ลลิตา ธีระสิริ 2551 Genaral Book 2
210 59973   รายงานวิจัยเรื่องการทดสอบฤทธิ์แอนติออกซิแดนท์และฤทธิ์ป้องกันเซลล์ประสาทตายของบาราคอลไฮโดรคลอไรด์และสารสกัดจากเปลือกผลมังคุด = Antioxidative and neuroprotective effects of barakol HCI and the extracts from fruit hull of mangosteen / มนฤดี สุขมา ... [และคนอื่นๆ] 2549 Genaral Book 1
211 60072   รายงานโครงการอนุรักษ์หมอเมืองล้านนา กิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับหมอเมืองล้านนา และการใช้สมุนไพร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา / หัวหน้าโครงการ เขียน วันทนียตระกูล 2551 Genaral Book 2
212 60227   ย่อเวชกรรมแผนไทย / วุฒิ วุฒิธรรมเวช 2547 Genaral Book 7
213 60269   คู่มือทำธุรกิจสุขใจ นวดแผนไทย / นักรบ พิมพ์ขาว 2552 Genaral Book 1
214 60300   สมุนไพรไทยสำหรับงานสาธารณสุขมูลฐาน / โชติอนันต์...[และคนอื่นๆ] 2551 Genaral Book 4
215 60306   ตำรายา และ ว่านมงคล ตำรับสำนักเขาอ้อ / เวทย์ วรวิทย์ 2551 Genaral Book 3
216 60309   9 สุดยอดตำราการแพทย์โบราณ / ชาตรี เจตนธรรมจักร, วันทนี เจตนธรรมจักร 2551 Genaral Book 5
217 60541   สร้างซ่อมสุขภาพด้วยการนวดไทย / สิปปกร โศภิตสกล, ประโยชน์ บุญสินสุข 2551 Genaral Book 1
218 60602   การสัมภาษณ์ประวัติและตรวจร่างกาย / บรรณาธิการ วิทยา ศรีดามา 2551 Genaral Book 11
219 60649   100 สุดยอดสมุนไพรบำรุงสุขภาพ / วิมลรัตน์ วรรณพฤกษ์ 2551 Genaral Book 4
220 60744   ยาจีน = Chinese materia medica / โกวิท คัมภีรภาพ 2551 Genaral Book 2
221 60794   Theme "rational management in medical practice" / ธานินทร์ อินทรกำธรชัย, ชุษณา สวนกระต่าย บรรณาธิการ 2549 Genaral Book 3
222 60825   สุขภาพไทย วัฒนธรรมไทย / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ 2550 Genaral Book 2
223 60913   สิทธิการิยะ : รวมบทความอาศรมความคิด : ยาจากสมุนไพรกับการแพทย์ทางเลือก / [บรรณาธิการ, ชนิดา พลานุเวช] 2548 Genaral Book 3
224 61011   เวชบำบัดวิกฤตสงขลานครินทร์ = Critical care Songklanagarind / บดินทร์ ขวัญนิมิตร บรรณาธิการ 2551 Genaral Book 2
225 61130   โภชนาการต้านมะเร็ง / Jau-Fei Chen เขียน ; ศักดา ดาดวง แปลและเรียบเรียง 2551 Genaral Book 3
226 61253   ตำรายาและว่านมงคล ตำรับสำนักเขาอ้อ / เวทย์ วรวิทย์ 2551 Genaral Book 1
227 61375   ตำราการแพทย์และสมุนไพรชนเผ่าม้ง (Homong) / บรรณาธิการ ยิ่งยง เทาประเสริฐ 2549 Genaral Book 2
228 61389   ตำรับยาแผนไทยภาคใต้ / รวบรวมโดย ร่วม รัตนะ, ฉิ้น มโนเรศ, ประกอบ อุบลขาว 2551 Genaral Book 3
229 61414   ตำราการแพทย์และสมุนไพรชนเผ่าเมี่ยน (Mien) / บรรณาธิการ ยิ่งยง เทาประเสริฐ 2549 Genaral Book 2
230 61622   การพัฒนาสมุนไพรเพื่อส่งออก / สุรพจน์ วงศ์ใหญ่ 2544 Genaral Book 1
231 61831   คู่มือพื้นฐานความรู้สุขภาพ สู่เศรษฐกิจพอเพียง / โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2550 Genaral Book 4
232 62165   แพทย์จีนในประเทศไทย 2553 / สมาคมแพทย์จีน ในประเทศไทย 2553 Genaral Book 1
233 62485   ปัญหาทางอายุรศาสตร์ในเวชปฏิบัติ = Medical problems in clinical practices / บรรณาธิการ; วสันต์ สุเมธกุล, สมนึก สังฆานุภาพ และศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล 2553 Genaral Book 2
234 62487   ประสาทวิทยาทันยุค = Modern neurology / ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร 2553 Genaral Book 3
235 62523   ศิลปะแห่งการนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย = Aromatherapy / เรียบเรียงโดย ชมรมนวดเพื่อสุขภาพ ม.ป.ป. Genaral Book 3
236 62529   บำบัดโรคด้วยกายบริหารแบบฤษีดัดตน / วัขรา เปรมหัตถกิจ ม.ป.ป. Genaral Book 1
237 62553   โรคภัยไข้เจ็บห่างหายด้วย...สมุนไพรใกล้ตัว / สมพร นิ่มนูนใจ, บรรณาธิการ ม.ป.ป. Genaral Book 1
238 62554   น้ำชาสมุนไพร : ให้คุณค่า บรรเทารักษาโรค / สมพร นิ่มนูนใจ ; บรรณาธิการ [254-] Genaral Book 1
239 62644   น้ำผักผลไม้รักษาโรค / ไดเรน กาลา ร่วมกับ ดี. อาร์. กาลา และ ซานเจย์ กาลา ; พรพรรณ ศรีคัฒนพรหม แปล 2553 Genaral Book 1
240 62808   ไม่ใช้ "ยา" ก็หายป่วยได้ / โดย มานพ ประภาษานนท์ 2553 Genaral Book 1
241 62868   ผลการใช้ลูกประคบและการบริหารเข่าเพื่อลดอาการปวดเข่าในผู้สูงอายุ = The effectiveness of hot herbal compression and knee exercises on knee joint pain reduction among the elderly / พัชรพร สุคนธสรรพ์ 2546 Genaral Book 1
242 62869   Anatomy of the digestive system / อารยา อดุลตระกูล 2547 Genaral Book 1
243 64309   มหกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ = Applied gross anatomy / มีชัย ศรีใส...[และคนอื่น ๆ] c2532 Genaral Book 15
244 65504   รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านจุลชีพของน้ำมันหอมระเหยจากแก่นกฤษณาที่สกัดด้วยวิธีคาร์บอนไดออกไซด์ในสภาวะของไหลยิ่งยวด = The chemical compositions and antimicrobial activity of essential oil of heartwood of aquilaria crassna obtained from carbondioxide supercritical fluid extraction / เพ็ญพรรณ เวชวิทยาขลัง, จุรีย์ เจริญธีรบูรณ์ 2552 Genaral Book 1
245 67252   การดูแลผู้ป่วยภูมิแพ้ด้วยการแพทย์ผสมผสาน / สำนักการแพทย์ทางเลือก 2552 Genaral Book 1
246 67649   มหัศจรรย์อาหารต้านโรค : พลังสารอาหารช่วยคุณบรรเทาอาการเจ็บป่วย / ผู้แปล : นิลุบล พรพิทักษ์พันธุ์ ... [และคนอื่นๆ] 2550 Genaral Book 2
247 70364   คุณภาพเครื่องยาไทย : จากงานวิจัยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน / นพมาศ สุนทรเจริญนนท์, นงลักษณ์ เรืองวิเศษ 2551 Genaral Book 2
248 72751   ทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย / ผู้จัดทำ กัญจนา ดีวิเศษ ... [และคนอื่นๆ] 2552- Genaral Book 15
249 73261   การบำบัดด้วยมือ = Manual therapy / ประโยชน์ บุญสินสุข 2552 Genaral Book 1
250 73548   รายงานการวิจัย เรื่อง องค์ประกอบทางเคมีและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดจากเนื้อมะกอกป่า = Chemical compositions and antioxidant activity of hog plam (spondias pinnata kurz.) pulp extracts / สุกัญญา เขียวสะอาด, เกียรติศักดิ์ พลสงคราม 2553 Genaral Book 1
251 77950   เอกสารการสอนชุดวิชา : เภสัชพฤกษศาสตร์ = Pharmaceutical botany 2552 Genaral Book 4
252 78100   โปรไบโอติก มหัศจรรย์จุลินทรีย์ ทางเลือกใหม่เพื่อสุขภาพดี = The Probiotics Revolution / Gary B. Huffnagle, Ph.D. และ Sarah Wernick เขียน ; บุญส่ง รักวิริยะ แปล 2553 Genaral Book 3
253 78583   รายงานการวิจัย เรื่อง การหาปริมาณโลหะหนักในเหง้าหรือรากของพืชสมุนไพรไทยในวงศ์ Zingiberaceae โดยใช้เทคนิคอินดักทีฟลี คับเปิ้ล พลาสมา - แมสส์ สเปกโตรเมทรี (ไอซีพี-เอ็มเอส) = Determination of heavy metals in rhizome or root of Thai herbal plants in family Zingiberaceae using inductively coupled plasma - mass spectrometry (ICP-MS) / ชุติมา ลิ้มมัทวาภิรัติ์, ธวัชชัย แพชมัด, จุรีย์ เจริญธีรบูรณ์ 2553 Genaral Book 1
254 79808   กินตามสี อาหารเพื่อสุขภาพ / กรณ์กาญจน์ ภมรประวัติ 2553 Genaral Book 1
255 80052   ยาสามัญประจำบ้าน ชุด ยาแผนโบราณ / โดย ล่วมยา 2553 Genaral Book 2
256 80290   พรรณไม้สมุนไพร ภูมิปัญญาท้องถิ่น / ศรีวรรณ ไชยสุข, ทัศนีเวศ ยะโส,จินดาพร นัยติ๊บ ม.ป.ป Genaral Book 1
257 80376   ลายพิมพ์ดีเอ็นเอของพืชสมุนไพร : วิธีวิเคราะห์ การใช้ประโยชน์ ตัวอย่างจากงานวิจัย และเทคนิคพื้นฐานทางชีววิทยาโมเลกุล / โดย สุชาดา สุขหร่อง 2553 Genaral Book 1
258 80416   ทัศนคติและพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากถั่วขาว = Attitude and purchasing behavior on white kidney bean products / พิชญา ตรีประสิทธิ์ 2553 IS 2
259 80434   การพัฒนาตำรับครีมสำหรับผิวหน้าที่มีน้ำมันมะรุมเป็นองค์ประกอบ = The development of face cream containing ben oil / กีรติยา ลิปิวัฒนาการ 2553 IS 1
260 80521   การพัฒนาตำรับเจลที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากใบรางจืดเพื่อใช้ทางเครื่องสำอาง = Development of gel containing leave extracts of blue thunbergia (Thunbergia laurifolia lindl.) for cosmetic uses / อรวรรณ ติรภัทร 2553 IS 3
261 80584   คู่มือโยคะวัยรุ่นสำหรับฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง / สิริพิมล อัญชลิสังกาศ, บรรณาธิการ 2551 Genaral Book 1
262 80762   ยาสามัญประจำบ้าน ชุด สมุนไพรไทยและการอยู่ไฟ / โดย ล่วมยา 2553 Genaral Book 2
263 80771   ยาสามัญประจำบ้าน ชุด ยาเด็ก / โดย ล่วมยา 2553 Genaral Book 2
264 80812   ตำราเภสัช / สมพร ช้างเผือก รวบรวม ; บรรณาธิการ สมนึก พานิชกิจ 2553 Genaral Book 2
265 81191   สุดยอดตำรับยาอายุวัฒนะจากผักพื้นบ้านใกล้ตัว / ธีระวุฒิ ปัญญา 2553 Genaral Book 2
266 81553   สรีรวิทยา - พยาธิสรีรวิทยา ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก / ภนารี บุษราคัมตระกูล 2553 Genaral Book 1
267 81586   อาหารเครื่องยาจีน / [คณะผู้แปล: ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ ...[และคนอื่นๆ]] 2550 Genaral Book 1
268 81591   ผักสมุนไพร : ปลูกกินเองง่าย ๆ ภายในบ้าน / นนทชาติ ปราชญ์รักษา 2552 Genaral Book 1
269 81608   ต้นอ่อนข้าวสาลี : อาหารทิพย์แห่งศตวรรษ / มนต์สวรรค์ จินดาแสง 2554 Genaral Book 1
270 81624   สปาเครื่องเทศและผลไม้ / มัญชรัตน์ ฉายอรุณ เรียบเรียง 2552 Genaral Book 1
271 81683   ข้าวของเรา / สิทรา พรรณสมบูรณ์ 2552 Genaral Book 1
272 82170   กินอาหารไทยห่างไกลมะเร็ง / มลฤดี สุขประสารทรัพย์, แก้ว กังสดาลอำไพ 2552 Genaral Book 2
273 82197   ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป / สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 2553 Genaral Book 17
274 82209   นวดไทยเพื่อสุขภาพ : 40 ท่านวดดัดกายคลายโรค. เล่ม2 / โดย พิศิษฐ เบญจมงคลวารี 2552 Genaral Book 2
275 82224   คู่มือครูหมอนวดไทย เล่ม 1 : ด้านจรรยาแพทย์และกฎหมายประกอบโรคศิลปะ / มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา (มสพ.), มูลนิธิพัฒนาการแพทย์แผนไทย (มพท.) 2553 Genaral Book 2
276 83404   องค์ความรู้วิถีการดูแลสุขภาพพื้นบ้านล้านนา / บรรณาธิการ; ยิ่งยง เทาประเสริฐ และพัชรา ก้อยชูสกุล 2543 Genaral Book 1
277 83414   เครื่องดื่มและน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ / จริยา เดชกุญชร ;[บรรณาธิการเล่ม : ธีญาภัทร์ ฟองไชย์,ศรัณย์รัชค์ เชียงไกรเวช] 2552 Genaral Book 2
278 83452   ไขความลับ "การบำบัดแบบโฮมีโอพาธี" / มณฑกา ธีรชัยสกุล 2537 Genaral Book 1
279 83472   กระเพาะอาหาร : อวัยวะที่ ไม่ได้มีไว้แค่ย่อยอาหาร/ พิมลวัลย์ ดีงามสุข 2552 Genaral Book 1
280 83492   เครื่องดื่มป้องกันโรคจากพันธุ์พืชสมุนไพร / สุธี วรคีรีนิมิต [2552] Genaral Book 2
281 83494   รู้จักยาในอดีตและการใช้พืชสมนไพร / สุธี วรคีรีนิมิต [255?] Genaral Book 2
282 83495   พืชสมุนไพรและยาไทยเพื่อความงาม / พัทราริณี มุนิลโฑ [255?] Genaral Book 3
283 83498   สมุนไพรให้คุณค่ารักษาโรค / ชัยยุทธ เครือผล [2552] Genaral Book 2
284 83595   สารานุกรมสมุนไพรไทย-จีนที่ใช้บ่อยในประเทศไทย / เรียบเรียง วิทยา บุญวรพัฒน์ 2554 Reference Book 2
285 83732   การพัฒนาถ่านกัมมันต์จากลูกหูกวาง เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในผงมาร์คหน้า = Development of activated carbon from tropical almond seed for face mask powder / รัชกฤช วงพงษ์คำ 2553 IS 3
286 83741   การพัฒนาซีรั่มจากมะรุมเพื่อลดเลือนริ้วรอย = Development of serum from moringa for anti-wrinkle / ศิริวรรณ พรมมารี 2553 IS 2
287 83745   การพัฒนาเซรามิกเพื่อใช้เป็นลูกประคบสมุนไพร = Development of ceramic as herbal compress ball / สิกานต์ วิสุทธิโก 2553 IS 2
288 83990   นาฬิกาชีวิตกับวิถีแห่งธรรมชาติ / ภาสกิจ (วิทวัส) วัณนาวิบูล 2554 Genaral Book 1
289 84021   ธรรมชาติช่วยชีวิต / Tom Wu 2552 Genaral Book 1
290 84105   อยู่แบบไทย ในโลกยุคใหม่ / เรียบเรียงโดย รัตนา พงษ์วานิชอนันต์ ...[และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ: อภิญญา ตันทวีวงศ์] ; คณะที่ปรึกษา: พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์ ... [และคนอื่นๆ] 2554 Genaral Book 2
291 84254   การศึกษานำร่องเปรียบเทียบประสิทธิภาพของครีมขมิ้นชัน 6% กับครีมโคลทรัยมาโซล 1% ในการรักษาโรคกลากที่เท้าในกลุ่มประชากรทหาร = A pilot study : a comparison of the efficacy between 6% turmeric cream and 1% clotrimazole cream in the treatment of tinea pedis found in military population / ภัทราภา จิตเอื้ออารีย์ 2553 Theses 1
292 84256   การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากพืชสมุนไพร / นิรมล อุตมอ่าง 2553 Genaral Book 1
293 84287   การนำการแพทย์เสริมประสานและการแพทย์ทางเลือกมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ในประเทศไทย = The application of complementary and alternative medicine for the treatment of colon and rectal cancer in Thailand : a review article with case study / กันตพงศ์ พลอยดนัย 2554 IS 1
294 84306   รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาเครื่องสำอางชะลอความแก่จากน้ำมันหอมระเหยไทยที่ มีสักยภาพโดยใช้ระบบนาโนเทคโนโลยีในการนำส่ง = Development of anti-aging cosmetics from a potential Thai volatile oil using nanotechnology delivery system / วัชรี คุณกิตติ, ฉันทนา อารมณ์ดี, มุกดา จิตต์เจริญธรรม 2553 Genaral Book 1
295 84357   ตำราแผนปลิงของไทย : ชุดตำราภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ฉบับอนุรักษ์ / ผู้รวบรวม พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ 2554 Genaral Book 3
296 84414   มหัศจรรย์ดอกไม้กินได้ / อันยา โพธิวัฒน์ 2554 Genaral Book 3
297 84593   พืชสมุนไพรประเภทต้น / บรรณาธิการ สมบูรณ์ เกียรตินันทน์ 2553 Genaral Book 1
298 84639   กินสมุนไพรไกลโรค / ผู้เขียน/เรียบเรียง : ดวงตะวัน ศุภาลัย; บรรณาธิการ: สมาน ผาแดง 2553 Genaral Book 1
299 84640   กินละลายไข้กับสมุนไพรบำบัดโรค : หลีกโรคร้าย ด้วยการใช้สมุนไพรช่วยรักษา / สมพงษ์ บัวแย้ม ; [บรรณาธิการ : ระวิวรรณ หีบท่าไม้] 2553 Genaral Book 1
300 84656   มะเร็งหายได้ ไม่ผ่าตัด ไม่ฉายแสง ไม่คีโม = With natural therapy and holistic medical / เพชรลดา เฟื่องอักษร, อารีย์ วชิรมโน ; [บรรณาธิการ เริงศักดิ์ กำธร] 2553 Genaral Book 1
301 84661   ขูดพิษพิชิตโรคด้วยกวาซา / สุจิตรา เจริญภัทรเภสัช ข้อมูล ; กองบรรณาธิการนิตยสาร BE WELL สัมภาษณ์และเรียบเรียง 2553 Genaral Book 1
302 84666   พืชอาหารและสมุนไพรท้องถิ่นบนพื้นที่สูง / อัปสร วิทยประภารัตน์ ... [และคนอื่นๆ] 2553 Genaral Book 1
303 84724   มะรุม : ตำรับอาหารต้านสารพัดโรค / ปรีดา เหตระกูล บรรณาธิการ 2553 Genaral Book 1
304 84725   อาหารกับโลหิตจาง / ทองปลิว ปลื้มปัญญา และ สุรางค์รัตน์ คัมภีรยส [254-] Genaral Book 1
305 85210   คลินิกหมอนอกเวลา ตอน อาหารเสริมขั้นเทพ...จริงป่ะ? / อภิวัฒน์ เจ็งเจริญ 2553 Genaral Book 1
306 85540   การผลิตพืชสมุนไพร / มณฑา ลิมปิยประพันธ์ 2554 Genaral Book 2
307 85586   สุขภาพดีสร้างได้ : คู่มือดูแลสุขภาพด้วยตนเองตั้งแต่หัวจรดเท้า = Good health can build / ขวัญข้าว เผ่าไท : เรียบเรียง ; บรรณาธิการ : ชมพร ไชยล้อม 2552 Genaral Book 1
308 87689   ขมิ้นชัน = Curcuma longa L. / คณะผู้นิพนธ์ ปราณี ชวลิตธำรง ... [และคนอื่นๆ] 2544 Genaral Book 2
309 87697   ชุมเห็ดเทศ= Senna alata (L.) Roxb. / บรรณาธิการ จารีย์ บันสิทธิ์, เย็นจิตร เตชะดำรงสิน, อัญชลี จูฑะพุทธิ 2545 Genaral Book 2
310 87703   สมุนไพรน่ารู้. 2, ปัญจขันธ์ / บรรณาธิการ จารีย์ บันสิทธิ์ ... [และคนอื่นๆ] 2548 Genaral Book 2
311 88518   ตำรับยาสมุนไพร / พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) ม.ป.ท. Genaral Book 2
312 88773   รายงานการวิจัย การพัฒนาสารต้าน HIV และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากมะหาด : โครงการวิจัยที่ 1-4 / กิตติศักดิ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ ... [และคนอื่นๆ] 2550 Genaral Book 1
313 88903   การศึกษาพืชที่กินได้และสมุนไพรในท้องถิ่น ตำบลสะลวง และตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Study of indigenous edible plants and herb in Saluang and Keelek sub district, Mae Rim distric, Chiang Mai province / จักรพงษ์ ไชยวงศ์ ... [และคนอื่นๆ] 2548 Genaral Book 1
314 91601   สรีรวิทยา - พยาธิสรีรวิทยา ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก / ภนารี บุษราคัมตระกูล 2554 Genaral Book 2
315 91674   Basic and clinical neuroscience 1 / บรรณาธิการ; ณัฐ พสุธารชาติ, อรอุมา ชุติเนตร และนิจศรี ชาญณรงค์ 2552 Genaral Book 1
316 91676   Basic and clinical neuroscience 2 / บรรณาธิการ; ณัฐ พสุธารชาติ, สุธิดา บุญยะไวโรจน์ และนิจศรี ชาญณรงค์ 2553 Genaral Book 1
317 91678   Basic and clinical neuroscience 3 / บรรณาธิการ; ณัฐ พสุธารชาติ, ชัยภัทร ชุณหรัศมิ์ และนิจศรี ชาญณรงค์ 2554 Genaral Book 1
318 91688   กายวิภาคศาสตร์ 1 = Anatomy 1 / บังอร ฉางทรัพย์ 2554 Genaral Book 2
319 91727   Orthopaedic trauma / บรรณาธิการ; ธีรชัย อภิวรรธกกุล 2553 Genaral Book 3
320 92536   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการผลของ curcuminoid analogs ต่อการป้องกันการตายของเซลล์ประสาทเพาะเลี้ยงที่ได้รับ B-anyloid / จิราภรณ์ โตจรัส และ วชิราวดี มาลากุล 2553 Genaral Book 1
321 93047   การวิเคราะห์คุณภาพสมุนไพรด้วยวิธีทีแอลซี / นลินภัสร์ ศักดิ์ติยสุนทร [...และคนอื่นๆ]. 2554 Genaral Book 2
322 95149   กล้ามเนื้อกระดูกและข้อดูแลได้ด้วยตนเอง / สุขจันทร์ พงษ์ประไพ 2549 Genaral Book 5
323 95261   ประสิทธิผลของยาไทยตำรับตรีผลาในการลดระดับไขมันในเลือดในผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง = The effectiveness of triphala (Thai traditional medicine) on lowering blood lipid level in hyperlipidemic subject / เพ็ชรเกษตร วิเชียรแสน 2555 Theses 1
324 96339   สมุทัยเวชศาสตร์ : เปิดประตูสู่การรักษาการเจ็บป่วยเรื้อรังแนวใหม่ / ต่อศักดิ์ ทิพย์ไพโรจน์ 2553 Genaral Book 1
325 97256   The essential guide to natural skin care : choosing botanicals, oils & extracts for simple & healthy beauty / Helene Berton 2012 Genaral Book 1
326 98188   Echo manual / บรรณาธิการ, วัชระ จามจุรีรักษ์, ปิยะมิตร ศรีธรา 2539 Genaral Book 1
327 98233   มาตรฐานสมุนไพรไทย ฟ้าทะลายโจร = Standard of Thai Herbal medicine Adnrographis paniculata (Burm.f.) Nees / [คณะผู้นิพนธ์ ทวีผล เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ... และคนอื่น ๆ] 2544 Genaral Book 1
328 98234   สมุนไพรน่ารู้. 1, ผักคาวตอง / คณะผู้นิพนธ์ ปราณี ชวลิตธำรง ... [และคนอื่นๆ] 2548 Genaral Book 1
329 98235   ประมวลผลงานวิจัยด้านพิษวิทยาของสถาบันวิจัยสมุนไพร / โดย สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ; คณะบรรณาธิการ, ปราณี ชวลิตธำรง, ทรงพล ชีวะพัฒน์, เอมมนัส อัตตวิชญ์ 2546 Genaral Book 2
330 98238   รายงานการศึกษาวิจัยโครงการสมุนไพรต้านเอดส์ : ฤทธิ์ของสมุนไพรไทยในการยับยั้งเชื้อเอชไอวี และเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรคติดเชื้อฉวยโอกาสและฤทธิ์เสริมภูมิคุ้มกัน / คณะผู้วิจัย เย็นจิตร เตชะดำรงสิน...[และคนอื่น ๆ]; บรรณาธิการ ปราณี ชวลิตธำรง 2546 Genaral Book 1
331 98239   คุณภาพทางเคมีของสมุนไพร / คณะผู้นิพนธ์ ปราณี ชวลิตธำรง...[และคนอื่นๆ] 2550 Genaral Book 1
332 98821   รายงานการสาธารณสุขไทย ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก 2554-2556 / บรรณาธิการ สมชัย นิจพานิช 2556 Genaral Book 1
333 99919   วัฒนธรรมสุขภาพกับการเยียวยา : แนวคิดทางสังคมและมานุษวิทยาการแพทย์ / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, บรรณาธิการ 2551 Genaral Book 3
334 100451   การจัดการความรู้ตำรายาพื้นบ้านล้านนา : กรณีศึกษากลุ่มโรคมะเรงหรือบ่าเฮ็ง = The knowledge managemant in Lan Na traditional medicine a case study of "Mareng/Baheng" lllness / พรรณเพ็ญ เครือไทย 2554 Genaral Book 1
335 100608   การพัฒนาครีมชะลอวัยผสมสารสกัดดอกมะลิลา = Development of anti-aging cream containing jasmine sambac(LINN) ait. flower extract / สุธาทิพย์ อินทรกำธรชัย 2555 IS 1
336 100819   คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย / ชยันต์ พิเชียรสุนทร, วิเชียร จีรวงส์ 2556 Genaral Book 30
337 100820   ตำราการแพทย์ไทยเดิม (แพทยศาสตร์สงเคราะห์) : ฉบับพัฒนา, ตอนที่ 1 / ผู้จัดทำ มูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิมฯ, อายุรเวทวิทยาลัย (ชีวกโกมารภัจจ์) 2554 Genaral Book 5
338 101468   หมากเม่าสกลนคร / สุดารัตน์ สกุลคู 2555 Genaral Book 3
339 101756   รายงานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์ การประเมินความสมบูรณ์ทางกายของบุคลากรในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง = An evaluation of physical fitness for staff of Mae Fah Luang University / ภาวินี ชุ่มใจ 2554 Genaral Book 1
340 101874   Clinical neurodynamics : a new system of musculoskeletal treatment / Michael Shacklock. c2005 Genaral Book 3
341 101896   ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำมันหอมระเหยกับธาตุเจ้าเรือน = Correlation between essential oils and body's elements / พรศักดิ์ เตชะกิจไพศาล 2556 IS 1
342 101942   ผลของการดื่มชามะเขือพวงต่อระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง = The effect of pea eggplant tea on blood sugar level in prediabetes [electronic resource] / ทิศากร ดำรงพุฒิเดชา 2556 E-Theses 1
343 102422   คู่มือประชาชนในการดูแลสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย / บรรณาธิการ กันทิมา สิทธิธัญกิจ, พรทิพย์ เติมวิเศษ 2552 Genaral Book 5
344 102432   การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 1 / บรรณาธิการ ฉวีวรรณ สัตยธรรม, แผ สัตยธรรม, ศุกร์ใจ เจริญสุข 2556 Genaral Book 2
345 102849   Basic and clinical neuroscience 2 / บรรณาธิการ; ณัฐ พสุธารชาติ, สุธิดา บุญยะไวโรจน์ และนิจศรี ชาญณรงค์ 2555 Genaral Book 1
346 104490   หัตถเวชกรรมแผนไทย (การนวดไทยแบบราชสำนัก)ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 การนวดพื้นฐาน / มูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิมฯ และ โรงเรียนอายุรเวทธำรง สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2554 Genaral Book 1
347 104517   อยู่ไฟไทบ้าน : ภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานกับการดูแลมารดาและบุตรหลังคลอด / ผู้เรียบเรียง วีระ ทองเนตร, ถวิล ชนะบุญ, กันต์กนิษฐ์ หาญวงษา 2555 Genaral Book 2
348 104835   รวมแนวข้อสอบสำหรับสอบรับใบประกอบโรคศิลป์ ขั้นที่ 1 ม.ป.ป. Genaral Book 1
349 104917   Mindfulness-based cognitive therapy for depression / Zindel V. Segal, J. Mark G. Williams, John D. Teasdale ; foreword by Jon Kabat-Zinn c2013 Genaral Book 2
350 104972   รายงานการวิจัย แผนงานวิจัย เรื่อง การวิจัยและพัฒนาตำรับยาฤทธิจร = Research and development of Rittichon formula / สีวบูรณ์ สิรีรัฐวงศ์ 2554 Genaral Book 1
351 105234   Apply topically : a practical guide to formulating topical applications / editor Nava Dayan 2013 Genaral Book 2
352 105262   การฝังเข็ม รมยา ... / บรรณาธิการ ทัศนีย์ ฮาซาไนน์, บัณฑิตย์ พรมเคียมอ่อน 2553- Genaral Book 4
353 105431   สมุนไพรลดริ้วรอย / มยุรี กัลยาวัฒนกุล 2557 Genaral Book 2
354 108099   คู่มือดูแลตนเองด้วยดุลยภาพบำบัด / ลดาวัลย์ สุวรรณกิตติ ม.ป.ป Genaral Book 1
355 109008   ตำรากระดูกสันหลัง = The textbook of spine by SST / บรรณาธิการ; วรัท ทรรศนะวิภาส ... [และคนอื่นๆ] 2557 Genaral Book 2
356 110441   ตำราการแพทย์ไทยเดิม (แพทยศาสตร์สงเคราะห์ ฉบับอนุรักษ์) เล่มที่ 1 / มูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิมฯ และโรงเรียนอายุรเวทธำรง สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2555 Genaral Book 1
357 112203   ประสิทธิผลของการทานใบพญาวานรชนิดอบแห้งต่อระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง = The efficacy of Pseuderanthemum Palatiferum radlk leaves powder on blood sugar level in prediabetes / กาญจนวรรณ ชนัฐชัยวัฒน์ 2557 IS 2
358 112478   นโยบายและทิศทางการพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกของประเทศไทย / ค้นคว้าและเรียบเรียงโดย วิชัย โชควิวัฒน [2546?] Genaral Book 3
359 112608   สมุนไพรไทยทางทันตกรรม พ.ศ. 2551 / คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2551 Genaral Book 1
360 112699   อุบัติการณ์โรคมะเร็งจังหวัดพะเยา ปี พ.ศ. 2553-2555 = Cancer incidence in Phayao, Thailand, 2010-2012 / ดลสุข พงษ์นิกร ... [และคนอื่นๆ] 2558 Genaral Book 1
361 113005   การศึกษาประสิทธิผลของสารสกัดจากขมิ้นชันชนิดแคปซูลเพื่อลดการอักเสบเรื้อรังและน้ำหนักในผู้ใหญ่ที่มีภาวะอ้วน = The efficacy of curcumin for chronic inflammation and weight reduction in obese adults / ณัฎฐิยา สุธีพิเชฐภัณฑ์ 2558 IS 2
362 113007   การศึกษาประสิทธิผลของใบย่านางผงในการลดระดับน้ำตาลสะสมในเลือดในผู้ป่วยที่มีภาวะก่อนเบาหวานที่จังหวัดนครนายก = The study of effectiveness of Bai-Ya-Nang powder on decreasing the level of blood glucose in prediabetes patients and Nakhon Nayok province / พลอยไพลิน สุจิตรวัฒนะสุข 2558 IS 2
363 113078   สถิติทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการวิจัย = Statistics for health science research / อรุณ จิรวัฒน์กุล 2558 Genaral Book 3
364 113089   กีฬามวยไทย : ขั้นตอนและเทคนิคการฝึก = Muay Thai sport / สมบูรณ์ ตะปินา 2553 Genaral Book 1
365 113532   สมุนไพรทางเครื่องสำอาง : ต้านริ้วรอย = Herbs for cosmetics : anti-wrinkle / มยุรี กัลยาวัฒนกุล 2559 Genaral Book 2
366 114338   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ สารระงับการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระจากพืชในสกุลเพรชใหญ่ ระยะที่ 2 = Anti-inflammatory and inti-oxidant compounds from Stahlianthus sp. / ไชยยง รุจจนเวท...[และคนอื่นฯ] 2555 Genaral Book 1
367 114359   สารานุกรมความงามด้วยภูมิปัญญาไทย / บรรณาธิการ สุกัญญา สุจฉายา 2559 Genaral Book 1
368 114360   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลของการนวดไทยแบบราชสำนักในผู้ป่วยที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อ = The effect of court type Thai traditional therapeutic massage in patients with myofacial pain syndrome / สรายุธ มงคล...[และคนอื่นๆ] 2552 Genaral Book 1
369 114381   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การลดการอักเสบของ COX-2 และฤทธิ์การสมานแผลโดยสารสกัดจากหนุมานประสานกาย = Reduction of COX-2-Mediated inflammation and wound healing activity by Schefflera Leucantha extract / พหล แสนสมชัย และ ไชยยง รุจจนเวท 2551 Genaral Book 1
370 114397   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น และการยับยั้งจุลชีพโดยสารสกัดในกะเพรา โหระพา และแมงลัก = The Study of Oxidation Reaction and Antimicrobial activities of Ocimum tenuiflorum L., Ocimum basilicum L., and Ocimum amercanum L. Extracts / พหล แสนสมชัย และ มยุรมาศ แสงเงิน 2550 Genaral Book 1
371 114424   รายงานฉบับสมบูรณ์ ผลของฤดูกาลและพื้นที่ปลูกต่อสมบัติทางกายภาพ องค์ประกอบทางเคมี และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของน้ำมันเมล็ดชาสายพันธุ์คาเมเลียโอเลอิเฟอรา = Effect of season and plantation area on physical properties, Chemical composition and antioxidant capacity of comellia oleifera seed oil / สิริพัชร์ สุธีรภัทรานนท์ และ กาญจนา วัดละเอียด [2558] Genaral Book 1
372 114426   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อราสาเหตุโรคหลังการเก็บเกี่ยวของสารสกัดจากเนื้อเยื้อ Albedo ของส้มโอ = Antimicrobial activity of pomelo albedo tissues against posthavest fungal pathogens / มัชฌิมา นราดิศร 2552 Genaral Book 1
373 114427   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการล้านนาตะวันออก : แนวคิดและศักยภาพเชิงวัฒนธรรมสุขภาพและอาหารเพื่อการท่องเที่ยว = Eastern Lanna : Health and food of the cultural concepts and potential for tourism / ดารณี อ่อนชมจันทร์ และ จักรกฤษณ์ วงศ์ลังกา 2550 Genaral Book 1
374 114432   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งไซโคลออกซีจีเนสของส่วนสกัดซาโปนินจากเหง้าเนระพูสีไทย = Antioxidant and cyclooxygenase inhibitory activities of saponin fraction isolated from tacca chantrieri / ไชยยง รุจจนเวท และ พหล แสนสมชัย 2552 Genaral Book 1
375 114437   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำมันเมล็ดชา Camellia sinensis = Chemical constituents and biological activities of camellia sinensis Seed Oil / ธีรพันธ์ มาจันทร์ และ เฉลิมพร ทองพูน 2552 Genaral Book 1
376 114452   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย เรื่อง ภาวะสุขภาพ ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านและการสร้างเสริมสุขภาพของชนชาติพันธุ์อาข่าในประเทศไทย (ระยะที่ 1) = Health status, the local wisdom, and community-base health promotion of Akha in Thailand (phaes I) / ธวัชชัย อภิเดชกุล...[และคนอื่นๆ] 2553 Genaral Book 1
377 114466   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผลของการดื่มชาเป็นระยะเวลาสั้นต่อกระบวนการก่อมะเร็งในสัตว์ทดลอง = In vivo study of the effect of short term tea drinking on carcinogenesis / ณัฏยา คนซื่อ...[และคนอื่นๆ] 2554 Genaral Book 1
378 114468   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ข้อกำหนดทางเภสัชเวทของขมิ้นต้น = Phramacognostic specification of mahonis siamensis takeda ex.craib / จตุพงศ์ สิงหราไชย และ เด่นพงษ์ วงศ์วิจิตร 2556 Genaral Book 1
379 114471   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ คุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ของกากกาแฟ = Antimicrobial property of spent coffee residues / มัชฌมา นราดิศร และ นิรมล ปัญญ์บุศยกุล 2554 Genaral Book 1
380 114472   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์การต้านการเจริญของจุลินทรีย์ของสารสกัดจากชาเขียว ชาดำ และเมี่ยง = Antioxidant and antimicrobial activity of various extracts of green tea, black tea and pickled tea / สิริรุ่ง วงศ์สกุล และ ธีรพงษ์ เทพกรณ์ 2549 Genaral Book 1
381 114488   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ อัตลักษณ์ทางเคมีของขิงแห้งที่เป็นเครื่องยาไทย = Chemical Identity of a Thai Crude Drug Khing Hang / ณวัชพงศ์ ไชยรัตน์ และจุรีภรณ์ อิ้มพัฒน์ 2554 Genaral Book 1
382 114498   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเตรียมสารสกัดมาตรฐานเปลือกผลลิ้นจี่เพื่อเป็นสารสำคัญในเครื่องสำอางลดเลือนริ้วรอย = Preparation of standardized Litchi peels extract as an active ingredient in anti-wrinkle cosmetics / มยุรี กัลยาวัฒนกุล, ณัฐยา เหล่าฤทธิ์ 2555 Genaral Book 1
383 114501   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ฤทธิ์ทางชีวภาพ และความคงตัวของสีจากเศษเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมการผลิตน้ำกระเจี๊ยบ = Biological activities and color stability from residue in roselle juice processing industry / ณัฐยา เหล่าฤทธิ์ และ มยุรี กัลยาวัฒนกุล 2555 Genaral Book 1
384 114502   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผลของการนวดไทยต่ออาการปวด ตัวแปรทางสรีรวิทยา และตัวแปรทางจิตวิทยาในผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังส่วนบน = Effects of traditional Thai massage on pain, physiological and psychological outcomes in patients with upper back pain / วิศรุต บุตรากาศ 2557 Genaral Book 1
385 114505   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ สมบัติทางกายภาพ-เคมี และฤทธิ์การต้านออกซิเดชันของส้มโอพันธุ์ทองดีและพันธุ์แชนเลอร์ระหว่างการเจริญเติบโตและระยะความบริบูรณ์ = Physico-chemical properties and antioxidant capacity of pummelo cvs. "Thong Dee" and "Chandler" during growth and maturatiion / เสาวภา ไชยวงศ์ และธีรพงษ์ เทพกรณ์ 2552 Genaral Book 1
386 114526   รายงานฉบับสมบูรณ์ การค้นหายาจากพืชสมุนไพรไทยวงศ์ Rutaceae ที่มีศักยภาพต้านมะเร็งหรือจุลชีพ ปีที่ 3 / สุรัตน์ ละภูเขียว...[และคณะ] 2556 Genaral Book 1
387 114527   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง เจลระงับการอักเสบจากสารสกัดเนระพูสีไทย = Anti-inflammatory gel from Tacca chantrieri extract / ไชยยง รุจจนเวท...[และคณะ] 2553 Genaral Book 1
388 114528   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง สารระงับการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระจากพืชในสกุลเพชรใหญ่ = Anti-inflammatory and anti-oxidant compounds from Stahlianthus sp. / ไชยยง รุจจนเวท, นริศรา ไล้เลิศ และพหล แสนสมชัย 2554 Genaral Book 1
389 114531   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การยับยั้ง COX-2 และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระโดยสารซาโปนินจากหนุมานประสานกาย = The COX-2 inhibition and antioxidant activity by saponin of Schefflera Leucantha / พหล แสนสมชัย และ ไชยยง รุจจนเวท 2551 1
390 114548   รายงานฉบับสมบูรณ์ การค้นหายาจากพืชสมุนไพรไทยวงศ์ Rutaceae ที่มีศักยภาพต้านมะเร็งหรือจุลชีพ ปีที่ 2 / สุรัตน์ ละภูเขียว และ สาโรจน์ จีนประชา 2555 Genaral Book 1
391 114550   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ความปลอดภัยและประโยชน์ต่อสุขภาพของน้ำลูกยอ... = Sefety and health benefit of noni juice / ณัฏยา คนซื่อ, สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง และวิยดา กวานเหียน 2557 Genaral Book 2
392 114555   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเปรียบเทียบสมรรถภาพปอดและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจในคนที่มีภาวะน้ำหนักตัวเกิน คนอ้วนระดับที่ 1 และ คนอ้วนระดับที่ 2 ในจังหวัดเชียงราย = The comparison of pulmonary function and respiratory muscle strength in overweight, Class I and II obesity in Chaing Rai province / สรายุธ มงคล และศิวภรณ์ จันทาพูน 2554 Genaral Book 1
393 114556   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผลของสารสกัดกวาวเครือต่อการส่งเสริมการเจริญของเส้นผม = The hair growth promoting effect of butea superba Roxb. extract / จารุภัค แสนสมชัย และ มยุรมาศ แสงเงิน 2552 Genaral Book 1
394 114563   รายงานฉบับสมบูรณ์ การค้นหายาจากพืชสมุนไพรไทยวงศ์ Rutaceae ที่มีศักยภาพต้านมะเร็งหรือจุลชีพ / สุรัตน์ ละภูเขียว 2554 Genaral Book 1
395 114568   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ฤทธิ์ระงับปวดของน้ำมันมะแขว่น = Pain-relieving effect of ma-kwaen oil / จุรีภรณ์ อิ้มพัฒน์...[และคนอื่นๆ] 2555 Genaral Book 1
396 114575   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดของยาไทยตำรับรักษาโรคเบาหวาน = Hypoglycemic effect of a Thai herbal formulation used to treat diabetes mellitus / ไชยยง รุจจนเวท, ชูศรี เลิศผดุงชัย 2551 Genaral Book 1
397 114582   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผลของการดมน้ำมันหอมระเหยกลิ่นส้มและกลิ่นกะเพรา ต่อความจำและอารมณ์ในอาสาสมัครเพศหญิง = The effect of aroma inhalation of citrus sinensis and ocimum sanctum oils on working memory and emotion in femal humans / ธนียา หาวิเศษ, ภควดี สมหวัง และ ณภัทร ศรีรักษา 2557 Genaral Book 1
398 114587   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสารสกัดวัสดุเศษเหลือของเงาะ = The study of optimum condition for the extraction of bioactive compounds from rambutan residues / นนท์ ธิติเลิศเดชา, ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ และ ปัญญวัฒน์ ปินตาทอง 2555 Genaral Book 1
399 114601   รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์การต้านออกซิเดชั่นของชาที่ผลิตในประเทศไทย = Chemical compositions and antioxidant capacities of teas (Camellia sinensis) manufactured in Thailand / ธีรพงษ์ เทพกรณ์ และ เสาวภา ไชยวงศ์ 2555 Genaral Book 1
400 114608   รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาการเปลี่ยนแปลงชนิดและปรมาณสารต้านอนุมูลอิสระ (โพลิฟีนอล) ในระหว่างกระบวนการผลิตชาเขียวและชาอู่หลงของจังหวัดเชียงราย = A study on changes of kind and quantity of antioxidants (Polyphenols) during gerrn and Oolong tea processing in Chiang Rai / ธีรพงษ์ เทพกรณ์ 2550 Genaral Book 1
401 114612   โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในระดับชุมชนผสมผสานการแพทย์แผนไทยประยุกต์และส่งเสริมสุขภาพ (ระยะที่ 1) = The development of elderly health care model in the community : Integrated by applied Thai traditional medicine and health promotion (Phase I) / ธวัชชัย อภิเดชกุล...[และคนอื่นๆ] 2551-2553 Genaral Book 1
402 114755   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ฤทธิ์ทางชีวภาพของพอลิแซคคาไรด์ละลายน้ำจากเห็ดหูหนู เห็ดหูหนูขาว เห็ดฟาง และเห็ดนางฟ้า สำหรับการประชุกต์ใช้ในเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ = Biological activities of water-soluble polysaccharides from auricularia auricala, tremella fuciformis, volvariella volvacea and pleurotus sajor-caju for their applications in cosmetics and health supplemental products / ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ, ปัญญวัฒน์ ปินตาทอง และ นิสากร แซ่วัน 2557 Genaral Book 1
403 115014   Orthopaedic trauma / บรรณาธิการ; ธีรชัย อภิวรรธกกุล 2557 Genaral Book 1
404 115138   กำกึ๊ดแม่ญิง : ชุมชนล้านนากับการจัดการสุรา / ไพบูลย์ เฮงสุวรรณ...[และคนอื่นๆ] 2559 Genaral Book 1
405 115643   การศึกษาผลของการลดระดับน้ำตาลในเลือดของดอกดาหลาในผู้มีภาวะใกล้เบาหวาน = A radomized controlled trial hypoglycemic effect of etlingera elatior (torch ginger) flower in pre-diabetes / เดชา มุทธาพุทธิพงศ์ 2559 Theses 2
406 115652   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการทาครีมสารสกัดพลับพลึงทะเล 1.5% กับครีมอัลฟ่าอัลบูติน 2% เพื่อการปรับผิวหน้าขาวในอาสาสมัครชาวไทย = The efficacy of 1.5% pancratium maritimum extract cream versus 2% alpha arbutin cream in facial skin whitening in Thais / นฤมล ทองศรีเนียม 2559 Theses 2
407 115654   ประสิทธิผลของสารสกัดพรมมิต่อความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และคลื่นสมอง = The effect of Brahmi extract on spatial ability and electroencephalography / ปิยวรรณ วัฒนสืบสิน 2559 Theses 2
408 115657   ประสิทธิผลของขมิ้นชันในการลดความดันโลหิตในผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อโรคความดันโลหิตสูง = The efficacy of oral curcumin on decrease blood pressure in prehypertension / รักษ์ ภูษณสุวรรณศรี 2559 Theses 2
409 116417   ข้อดี กระดูกแกร่ง กล้ามเนื้อแข็งแรง / ชุลีพร วิริยะวงศ์ชัย 2553 Genaral Book 1
410 116419   การวิเคราะห์ก๊าซในเลือด = Traditional & alternative approaches / พงศ์ธารา วิจิตรเวชไพศาล 2557 Genaral Book 3
411 116661   การนวดแบบเบญจเกสร : ที่มา ลำดับขั้นตอน และการประยุกต์ใช้ / ศุภนิมิต ทีฆชุณหเถียร 2559 Genaral Book 1
412 116834   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การใช้ลูกประคบกระชายดำ เปราะหอม และไพลเพื่อบรรเทาอาการปวดเกร็งกล้ามเนี้อบ่า = Analgesis effect of hot herbal compression (massage ball) from kaempferia parvriflora wall., kaempferia galangal l. and zingiber cassumnae roxb. in trapezes spasm subjects / จิตรลดา ปัญจากุล, ภนิดา วามนตรี และ ศิริกูล กล่ำกูล 2552 Genaral Book 1
413 116843   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสและการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ชาในประเทศไทย = Sensory characteristics and consumer acceptance of tea products in Thailand / ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล และธีพงษ์ เทพกรณ์ 2556 Genaral Book 1
414 117177   แพทย์แผนไทยเทิดไท้เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร / บรรณาธิการ; ปัทมา ทองสม...[และคนอื่นๆ] 2559 Genaral Book 1
415 117183   สิริทศวรรษ ศรีพิพรรธวัฒนา สืบสรรค์วิทยา สานคุณค่าเพื่อสังคม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 10 ปี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (พ.ศ. 2548-2558) / สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2558 Genaral Book 1
416 117244   คำอธิบายกล่าวเส้นสิบในตำราโรคนิทานคำฉันท์ 11 และแผนนวดคว่ำในจารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร / บรรณาธิการ; รัชนี จันทร์เกษ, สุดารัตน์ สุวรรณพงศ์ และยงศักดิ์ ตันติปิฎก 2560 Genaral Book 2
417 117246   คำอธิบายสมุดภาพโคลงฤาษีดัดตน / บรรณาธิการ; รัชนี จันทร์เกษ, สุดารัตน์ สุวรรณพงศ์ และยงศักดิ์ ตันติปิฎก 2560 Genaral Book 2
418 117248   คำอธิบายศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม(วัดโพธิ์) / บรรณาธิการ รัชนี จันทร์เกษ, สุดารัตน์ สุวรรณพงศ์ และ ยงศักดิ์ ตันติปิฎก 2560 Genaral Book 2
419 117249   คำอธิบายคัมภีร์แผนนวดเล่ม 1-2 ในตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวงรัชกาลที่ 5 เล่ม2 / บรรณาธิการ; รัชนี จันทร์เกษ, สุดารัตน์ สุวรรณพงศ์ และยงศักดิ์ ตันติปิฎก 2560 Genaral Book 2
420 117349   การศึกษาผลการลดน้ำตาลในเลือดด้วยเจียวกู่หลานในผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวาน = The effect of gynostemma pentaphyllum on blood glucose in prediabetes subject / ผกามาส รัตนาธิคุณ 2559 IS 2
421 117422   การจัดหมวดหมู่และรหัสมาตรฐานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เล่ม 1 = Thai tradition digital knowledge clssification, volume 1 / บรรณาธิการ อุษา กลิ่นหอม และ รัชนี จันทร์เกษ 2559 Genaral Book 1
422 117637   สถิติทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการวิจัย = Statistics for health science research / อรุณ จิรวัฒน์กุล 2556 Genaral Book 1
423 117742   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเตรียมไมโครอิมัลชันจากน้ำมันเมล็ดชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางเครื่องสำอาง = Preparation of microemulsion containing tea seed oil for cosmetic utilization / มยุรี กัลยาวัฒนากุล 2558 Genaral Book 1
424 117752   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาฤทธิ์การต้านโรคเบาหวานในหลอดทดลองของน้ำมันเมล็ดชาสายพันธุ์คาเมลเลียโอเลอิเฟอรา = In vitro anti-diabetic activity of camellia oleifera seed oil / กาญจนา วัดละเอียด 2557 Genaral Book 1
425 117755   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ศึกษาฤทธิ์การกระตุ้นการเจริญของผมจากสารสกัดผักบุ้ง (Ipomoea aquatica) = A Study of hair growth promoting activity from ipomoea aquatica extract / ณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์ 2557 Genaral Book 1
426 117756   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ฤทธิ์ทางชีวภาพของพอลิแซคคาไรด์ละลายน้ำจากเห็ดหูหนู เห็ดหูหนูขาว เห็ดฟาง และเห็ดนางฟ้า สำหรับการประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ (ปีที่ 2) = Biological activities of water-solulble polysaccharides from auricularia auricala, tremella fuciformis, volvariella volvacea and pleurotus sajor-caju for their applications in cosmetics and health supplemental products (2nd year) / ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ 2558 Genaral Book 1
427 118256   Basic and clinical neuroscience 5 / บรรณาธิการ; ชัยภัทร ชุณหรัศมิ์...[และคนอื่นๆ] 2556 Genaral Book 3
428 118830   Basic and clinical neuroscience 4 / บรรณาธิการ; ชัยภัทร ชุณหรัศมิ์...[และคนอื่นๆ] 2555 Genaral Book 1
429 123554   บูรณาการคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ / บรรณาธิการ; ทัศนีย์ ญาณะ 2560 Genaral Book 1
430 124014   ผอม สวย ด้วยชาเขียว / มาซาชิ โอโมริ 2554 Genaral Book 1
431 124017   กินดีบำบัดโรค = The complete guide to sensible eating / แกรี่ นัล, เขียน ; คทายุธ, แปล 2545 Genaral Book 1
432 124452   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การระบุตำแหน่งทางกายวิภาคศาสตร์ของห้าจุดสัญญาณหัวไหล่สำหรับหัตถเวชกรรมแผนไทยในมนุษย์ = Anatomical positioning of five essential shoulder points for Thai traditional therapeutic massage in humans / พรนเรศ ทวีโคตร 2558 Genaral Book 1
433 124469   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพผลหมากโดยใช้เทคนิคโครงร่างพื้นผิวตอนสนอง = Extraction of bioactive compounds from betel nuts (Arece catechu L.) using respones surface methodology / ปัญญวัตณ์ ปินตาทอง และ ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ 2554 Genaral Book 1
434 124471   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ คุณสมบัติของชาพรนิทราในการลดระดับน้ำตาลในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 = Anti-diabetic properties of pornittra tea in type 2 diabetes patients / จุฑามาศ นิวัฒน์...[และคนอื่นๆ] 2555 Genaral Book 1
435 125129   สมุนไพร กินเป็นห่างไกลโรค / บรรณาธิการ; อนุชิต ดวงพรม...[และคนอื่นๆ] 2556 Genaral Book 1
436 125180   คำอธิบายตำรายาพระองค์เจ้าสายสนิททวงษ์ บืมโรงอัฐศก พ.ศ. 2459 / กลุ่มงานวิชาการและคลังความรู้ กองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ; บรรณาธิการ รัชนี จันทร์เกษ, มนนิภา สังข์ศักดา, สุภัททรา รังสิมาการ 2561 Genaral Book 2
437 125181   คำอธิบายตำราพระโอสถครั้งรัชกาลที่ 2 บืมโรงอัฐศก พ.ศ. 2459 / กลุ่มงานวิชาการและคลังความรู้ กองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ; บรรณาธิการ, รัชนี จันทร์เกษ, มนนิภา สังข์ศักดา, สุภัททรา รังสิมาการ 2561 Genaral Book 2
438 125641   หมอแสง : หมอพื้นบ้าน...ผู้แบ่งปันคนหมดหนทาง / แสงชัย แหเลิศตระกูล 2561 1
439 125654   99 สมุนไพรไทย = Thai herb / ยุคคล จิตสำรวย 2557 1
440 125700   การศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษาสิวระหว่างการรับประทานยาอีริโทรมัยซิน ร่วมกับน้ำมันสกัดดาวอินคากับการรับประทานยาอีริโทรมัยซิน = Comparative efficacy of oral administration of sacha inchi oil extraction with erythromycin on the treatment of acne vulgaris / พีรพล สุทธิภาศิลป์ 2560 Theses 1
441 125702   ประสิทธิผลของสมุนไพรเกสรบัวหลวงในการลดระดับไขมันในเลือดในผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง = The effectiveness of lotus stamen on lowering blood lipid level in hyperlipidemic subject / อนุสรณ์ นาประดิษฐ์ 2560 Theses 1
442 125904   ความลับในร่างกายมนุษย์ที่เราไม่เคยรู้ = Adventures in human being / เกวิน ฟรานซิส 2561 1
443 126025   หมอพื้นบ้านพัทลุง = Wisdom of folk doctors in Phatthalung province / กุสุมาลย์ น้อยผา 2561 Genaral Book 1
444 126300   คู่มือเห็ดมีพิษ / คณะบรรณาธิการ สิทธิพร ปานเม่น ... [และคนอื่นๆ] 2561 Genaral Book 2
445 126453   อภิธานศัพท์ : ทางการแพทย์แผนไทย ฉบับภาษาอังกฤษ / บรรณาธิการ; ดารณี อ่อนชมจันทร์ [2561] Genaral Book 5
446 126822   หลักพื้นฐานคำศัพท์เฉพาะทางด้านการแพทย์ = Basic Principle of medical terminology / ณตพล ศุภณัฐเศรษฐกุล 2560 Genaral Book 1
447 127305   บำรุงหัวใจ และลดความดันโลหิตสูง ด้วยยาแผนไทย / ภาณุทรรศน์ 2546 Genaral Book 1
448 127777   บันทึกของแผ่นดิน 10 สมุนไพร เพื่อสุขภาพ...ผู้บ่าว พ่อเรือน / สุภาภรณ์ ปิติพร 2560 Genaral Book 1
449 128084   สุขภาพดี ชีวิตสดใส = Brighten up your life by TOYOTA / บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 2552 Genaral Book 2
450 128193   เครื่องยาสมุนไพรไทย = Thai herbal drugs / ประนอม เดชวิศิษฏ์สกุล ... [และคนอื่นๆ] 2554 Genaral Book 1
451 128560   คู่มือการตรวจสอบการดำเนินการตามหลักปฏิบัติที่ดีทางห้องปฏิบัติการ / บรรณาธิการ; อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ และธัญญารัตน์ สุขสมบูรณ์ 2561 Genaral Book 2
452 128817   กิน-ดื่มด่าง ล้างพิษตับ / ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ 2556 Genaral Book 1
453 129029   สมุนไพรในป่าอีสาน / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [2562] Genaral Book 1
454 129207   หายป่วยด้วยยาแผนไทย / ดวงแก้ว อังกูรสิทธิ์ 2562 1
455 129387   โอสถวิถีไทย / อาทิชา วงศ์สุวรรณ 2562 Genaral Book 2
456 129445   การศึกษาประสิทธิผลการลดน้ำตาลในเลือดและน้ำตาลเฉลี่ยสะสมด้วยผงแก่นตะวันชนิดแคปซูลในผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวาน = The Efficacy of lowering fasting blood sugar and HBA1C with jerusalem artichoke powder in prediabetes / อชิรญา จัตตุพรพงษ์ 2562 IS 1
457 129448   ศึกษาประสิทธิภาพของการใช้เซรั่มจากสารสกัดจากว่านชักมดลูกในการรักษาริ้วรอยรอบดวงตา = The Effect of curcuma comosa serum in the treatment of periorbital wrinkles / กนกพร ชวลิต 2562 IS 1
458 129602   เส้นประธานสิบกับการนวดแบบราชสำนัก / อภิชาติ ลิมติยะโยธิน 2560 Genaral Book 2
459 129603   คู่มืออบรมการนวดไทยแบบราชสำนัก : ภาคเทคนิคการนวดรักษาอาการโรคที่พบบ่อย / อภิชาติ ลิมติยะโยธิน...[และคนอื่นๆ] [2556] Genaral Book 2
460 129647   สมุนไพรลดความดัน : คุณประโยชน์จากสมุนไพรใกล้ตัว / มณฑา ลิมปิยประพันธ์ 2559 Genaral Book 1
461 129648   พรมมิ สมุนไพรบำรุงความจำ : ข้อมูลวิชาการและการใช้ประโยชน์ / กรกนก อิงคนินันท์ 2561 Genaral Book 1
462 129649   บันทึกของแผ่นดิน 7 : สมุนไพรดูแลแม่หญิง / สุภาภรณ์ ปิติพร 2557 Genaral Book 1
463 129650   แถบรหัสดีเอ็นเอของพืชสมุนไพร : เพื่อการพิสูจน์เอกลักษณ์ / สุชาดา สุขหร่อง 2561 Genaral Book 1
464 129651   สมุนไพรไทยต้านจุลินทรีย์ / ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย และสุกัลญา หลีแจ้ 2560 Genaral Book 1
465 129653   ชีวเภสัชภัณฑ์ : การออกแบบและพัฒนา = Biopharmaceuticals : design and development / พัฒนา ศรีพลากิจ 2558 Genaral Book 1
466 129654   หลักการเตรียมยาทั่วไป (สำหรับเจ้าพนักงานเภสัชกรรม) / รวีวรรณ ช่วยบำรุง 2557 Genaral Book 1
467 129766   Healthy aging : เกิด แก่ (ไม่) เจ็บ ตาย สูงวัยอย่างมีคุณภาพ / ศุภวุฒิ สายเชื้อ 2562 Genaral Book 1
468 129769   สมองเสื่อมดูแลได้ = School comic shitteru? ninchisyo manga ninchisyotaishi remo sanjyo! / Yuiko Takahashi 2562 Genaral Book 1
469 129783   นอนเปลี่ยนชีวิต = Why we sleep : unlocking the power of sleep and dreams / แมตธิว พี. วอล์กเกอร์ 2563 Genaral Book 1
470 130191   ยาต้านจุลชีพที่สำคัญ = Essential antimicrobial agents / บรรณาธิการ; ธนะพันธ์ พิบูลย์บรรณกิจ...[และคนอื่นๆ] 2558 Genaral Book 2
471 130209   ภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ = Simple english for nurses & medical professionals / Dr. Warm [นามแฝง] 2559 Genaral Book 1
472 130211   คำศัพท์-คำย่อทางการแพทย์ = Medical vocabulary & abbreviation / ปราณี ทู้ไพเราะ 2560 Genaral Book 1
473 130227   ตำรากระดูกข้อสะโพกหักในผู้สูงอายุ = Textbook of hip fracture in the elderly / บรรณาธิการ; อาศิส อุนนะนันทน์ 2562 Genaral Book 1
474 131301   กายภาพบำบัดในผู้ป่วยที่มีอาการปวดคอ / อดิษฐ์ จิรเดชนันท์ 2563 Genaral Book 1
475 131315   ประสาทกายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน = Basic neuroanatomy / ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์ 2543 Genaral Book 1
476 131743   กายวิภาคศาสตร์ของโครงกระดูกมนุษย์ = Anatomy of the human skeleton / ภูวดล ด้วงโต 2563 Genaral Book 1
477 131948   ฤาษีดัดตน นวดแผนไทย ตำรับวัดโพธิ์ / ผู้เรียบเรียง; พราหมณ์ บูรพา 2560 Genaral Book 1
478 131961   ปวดคอและปวดศรีษะจากกระดูกสันหลังส่วนคอ : ความบกพร่องทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ความบกพร่องทางระบบการรับรู้และสั่งการ = Neck pain and cervicogenic headache / สุรีพร อุทัยคุปต์ 2561 Genaral Book 1
479 131980   ตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย : เล่ม 4 = Monographs of selected Thai materia medica : volume 4 / กลุ่มงานวิชาการเภสัชกรรมแผนไทย สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2563 Genaral Book 1
480 132756   วิชาร่างกาย 101 = The body : a guide for occupants / บิลล์ ไบรสัน 2564 Genaral Book 1
481 132771   ออสทีโอซาร์โคมา = Osteosarcoma / บรรณาธิการ; ดำเนินสันต์ พฤกษากร 2564 Genaral Book 1
482 133191   ถ้าเหนื่อยก็แค่ขยับ! / โคะบะยะชิ ฮิโระยุกิ 2564 Genaral Book 1
483 133557   แนวทางเวชปฏิบัติภาวะสมองเสื่อม = Clinical practice guideline for Dementia / สถาบันประสาทวิทยา 2551 Genaral Book 1
484 133558   เภสัชตำรับ 2551 = Hospital formulary 2008 / บรรณาธิการ; ลินดา เหลืองอาภา 2551 Genaral Book 2
485 133577   การตรวจโรคด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง = Ultrasonography / บรรณาธิการ; จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์ และวัลลภ เหล่าไพบูลย์ 2546 Genaral Book 1
486 133740   สมองและสารสื่อประสาท : ความผิดปกติในภาวะติดสารเสพติด = Brain and neurotransmitters : abnormalities in drug addiction / สุทิสา ถาน้อย 2561 Genaral Book 1
487 133888   แค่ 3 นาทีต่อวันป้องกันสมองเสื่อม / คะโตะ โทะชิโนะริ 2563 Genaral Book 1
488 133900   ไฟฟ้าบำบัดสำหรับนักกายภาพบำบัด / ปริญญา เลิศสินไทย 2563 Genaral Book 1
489 134145   โรคข้อจากผลึกเกลือ / บรรณาธิการ; วรวิทย์ เลาห์เรณู 2548 Genaral Book 1
490 134199   เภสัชกรรมแผนไทยประยุกต์ = Applied Thai traditional pharmacy / สมศักดิ์ นวลแก้ว 2563 Genaral Book 4
491 134226   ผลของการฝังเข็มที่จุดไท่ชง ต่อระดับความเครียดในกลุ่มวัยทำงานในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี = Effectiveness of acupuncture at taichong point on stress level activities in working population in mueang district, Surat Thani province / [electronic resource] / ณัชชา จันตนาวสันต์ 2564 E-Theses 1
492 134229   ผลของการกดที่จุดฝังเข็มต่อระดับความรุนแรงของอาการปวดที่จุดกดเจ็บในผู้ป่วยที่มีอาการปวดคอด้านหลังเรื้อรัง = Effect of acupressure on pain intensity at trigger points in patlents with chronic posterior neck pain / [electronic resource] / สุนีย์รัตน์ พรพิชญาภัทร 2564 E-Theses 1
493 134263   แนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันสำหรับแพทย์ = Clinical practice guidelines for ischemic stroke / บรรณาธิการ; ทัศนีย์ ตันติฤทธิศักดิ์ 2558 Genaral Book 1
494 134278   การศึกษาผลของการบริหารร่างกายด้วยท่าฤาษีดัดตนต่อสมาธิในผู้สูงอายุ = A study of ruesidat ton exercise on meditation in elderly / [electronic resource] / ภคพิชญา สมบูรณ์ 2564 E-Theses 1
495 134507   การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้วิธีร่วมมือกันเรียนรู้ในรายวิชาเวชกรรมแผนไทย 1 : คัมภีร์ปฐมจินดา = The development of instruction model using the cooperation learning in thai traditional medicine course 1 : Prakumpera Prathominda / ภนิดา วามนตรี 2561 Genaral Book 1
496 134991   ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 2 ต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ ในรายวิชาหัตถเวชกรรมแผนไทย 3: โรคเกี่ยวกับระบบสตรี = The effect of cooperative learning using jigsaw II technique on critical thinking ability in traditional massage course 3: Gynecological diseases. / ปณดา รามไพบูลย์ 2564 Genaral Book 1
497 135332   การศึกษาอิทธิพลของการเตรียมกระชายขาวด้วยความร้อนต่อฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ โดยวิธี ABTS Assay ในห้องปฏิบัติการ = Effect of heat exposure on antioxidant activity of fingerroot: an in vitro study using ABTS assay / [electronic resource] / ฉัตร โรจน์บวรวิทยา 2564 E-Theses 1
498 135337   การเปรียบเทียบผลการบริหารร่างกายแบบมณีเวชกับฤๅษีดัดตน ต่ออาการปวดกล้ามเนื้อบ่าในผู้รับบริการคลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลตราด = Comparison of the effect of Maneevej exercises with Rishi Datton exercises on shoulder muscle pain in Thai traditional medicine clinic at Trat hospital / [electronic resource] / เกศริน กิจนุเคราะห์ 2565 E-Theses 1
499 135413   ภาษาอังกฤษทางการแพทย์ = Medical English for professionals / LiveABC 2562 Genaral Book 1
500 135414   การปรุงยาสมุนไพรตามกรรมวิธีทางการแพทย์แผนไทย 28 วิธี / บรรณาธิการ; ธเนศพล พันธ์เพ็ง, สุกก์สลิล บูรณะทรัพย์ขจร และสุวีรวรรณ ลิ้มสุวรรณ 2564 Genaral Book 2
501 135623   แนวทางการพลิกโฉมพืชสมุนไพรไทยด้วยการวิจัยและนวัตกรรม : รายงานการพิจารณาศึกษา / สำนักกรรมาธิการ 2 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2566 Genaral Book 1
502 136002   การปรุงยาล้านนา : เรียบเรียงจากเอกสารโบราณ พับสา ใบลาน [electronic resource] / พาณี ศิริสะอาด 2565 E-Book 1
503 136137   ความลับของระบบประสาทอัตโนมัติ / ผู้เรียบเรียง; ฮิโรยูกิ โคบายาชิ 2566 Genaral Book 1
504 136165   สมอง : มหัศจรรย์ของมนุษย์ / โมงิ เคนอิจิโร่ 2566 Genaral Book 1
505 136192   เภสัชวิทยา สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ : เล่ม 1 / บรรณธิการ; วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ และลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร 2564 Genaral Book 1
506 136193   เภสัชวิทยา สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ : เล่ม 2 ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทกลาง / บรรณาธิการ; จินตนา สัตยาศัย 2564 Genaral Book 1
507 136194   เภสัชวิทยา สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ : เล่ม 3 / บรรณาธิการ; วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์, นนทญา นาคคำ และวิจิตรา ทัศนียกุล 2565 Genaral Book 1
508 136867   รู้จริงเรื่องฮอร์โมน สุขภาพดีตลอดชีวิต = Josei hormone no kyokasho / คุโรซึมิ ซาโอริ และซาดะ เซทสึโกะ 2563 Genaral Book 1
509 137349   ตำรับยาล้านนา = Lanna ethno-medicine [electronic resource] / พาณี ศิริสะอาด 2566 E-Book 1
All 1,612